Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/169
Nächste Seite
GMO 25 DCE
GMO 25 DCB
Mikrovalovna pečica
Mikrovalovna pećnica
Mikrotalasna rerna
Микробрановата печка
Microwave oven
Mikrowellengerät
Micro-ondes
Mikrohullámú sütő
Kuchenka mikrofalowa
Microunde
Mikrovlnná rúra
Mikrovlnná trouba
Микровълновата фурна
Мікрохвильова піч
Микроволновая печь
Mikrobųlgeovn
Mikrobųlgeoven
Mikrovågsugnen
Mikroaaltouuni
Mikrovilnu krasnij
Mikrobangu krosnele
Mikrolaineahi
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Упатства за употреба
Instruction manual
Gebrauchsanweisung
Notice d'utilisation
Használati utasítás
Instrukcja obsługi
Návod na obsluhu
Návod na použití
Инструкции за употреба
I
Инструкция по эксплуатации
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilizare
нцтрукція з експлуатації
Lietotaja rokasgramata
Naudojimo instrukcija
Kasutusjuhend
DK
SE
NO
FI
LV
LT
EE
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
D
F
H
PL
RO
SK
CZ
BG
UA
RUS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GMO 25 DCE
  GMO 25 DCB
  Mikrovalovna pečica
  Mikrovalovna pećnica
  Mikrotalasna rerna
  Микробрановата печка
  Microwave oven
  Mikrowellengerät
  Micro-ondes
  Mikrohullámú sütő
  Kuchenka mikrofalowa
  Microunde
  Mikrovlnná rúra
  Mikrovlnná trouba
  Микровълновата фурна
  Мікрохвильова піч
  Микроволновая печь
  Mikrobųlgeovn
  Mikrobųlgeoven
  Mikrovågsugnen
  Mikroaaltouuni
  Mikrovilnu krasnij
  Mikrobangu krosnele
  Mikrolaineahi

  Navodila za uporabo
  Upute za uporabu
  Uputstvo za upotrebu
  Упатства за употреба
  Instruction manual
  Gebrauchsanweisung
  Notice d'utilisation
  Használati utasítás
  Instrukcja obsługi
  Manual de utilizare
  Návod na obsluhu
  Návod na použití
  Инструкции за употреба
  Iнцтрукція з експлуатації
  Инструкция по эксплуатации
  Brugsanvisning
  Bruksanvisning
  Bruksanvisning
  Käyttöohje
  Lietotaja rokasgramata
  Naudojimo instrukcija
  Kasutusjuhend

  SI
  BIH HR
  BIH SRB MNE
  MK
  GB
  D
  F
  H
  PL
  RO
  SK
  CZ
  BG
  UA
  RUS
  DK
  SE
  NO
  FI
  LV
  LT
  EE • Page 2

  SL

  Navodila za uporabo .............................................. 3

  HR

  Upute za uporabu ................................................ 10

  SRB, MNE

  Uputstvo za upotrebu ......................................... 17

  MK

  Упатства за употреба ........................................ 25

  EN

  Instruction manual .............................................. 34

  DE

  Gebrauchsanweisung ......................................... 41

  FR

  Notice d'utilisation .............................................. 50

  HU

  Használati utasítás .............................................. 58

  PL

  Instrukcja obsługi ............................................... 66

  RO

  Manual de utilizare ............................................... 75

  SK

  Návod na obsluhu ............................................... 82

  CZ

  Návod na pouņití .................................................. 89

  BG

  Инструкции за употреба ................................... 96

  UK

  Iнструкція з експлуатації ................................. 105

  RU

  Инструкция по зксплуатации ......................... 112

  DK

  Brugsanvisning ................................................ 120

  SE

  Bruksanvisning .................................................. 127

  NO

  Bruksanvisning ................................................. 134

  FI

  Käyttöopas ......................................................... 141

  LV

  Lietońanas pamācības rokasgrāmata .............. 148

  LT

  Naudojimo instrukcija ........................................ 154

  EE

  Kasutusjuhend ................................................... 163
  2 • Page 3

  NAVODILA ZA UPORABO

  SI

  Pozorno preberite navodila in jih shranite!

  Specifikacije
  Poraba el. Energije…………………………………………………............................... 230V~50Hz,1400W
  Izhodna moĉ ................................................................................................................................ 900W
  Grelnik za ņar ............................................................................................................................ 1200W
  Konvekcija ................................................................................................................................. 1350W
  Delovna frekvenca: ................................................................................................................ 2450MHz
  Zunanje mere: ............................................................................ 510mm(Ń) X 303mm(V) X 382mm(G)
  Mere komore (notranjosti) peĉice: ............................................... 330mm(Ń) X 230mm(V) X 336mm(G)
  Prostornina peĉice: ................................................................................................................... 25 litrov
  Masa brez embalaņe:...................................................................................................Pribliņno 17,5 kg
  Raven hrupa: .................................................................................................................. Lc < 58 dB (A)
  energije. Aparat uporabljajte le v zaprtih
  prostorih.

  Ta oprema je oznaĉena v skladu z
  evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni
  elektriĉni in elektronski opremi (waste
  electrical and electronic equipment WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za
  zbiranje in ravnanje z odpadno elektriĉno
  in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni
  Evropski Uniji.

  Radijske motnje (interference)
  Mikrovalovna peĉica lahko povzroĉa motnje
  sprejema pri Vańem radijskem sprejemniku, TV
  sprejemniku in podobnih napravah. Ĉe pride do
  motenj (interference), je te moņno odpraviti ali
  zmanjńati z naslednjimi ukrepi:
  a) Oĉistite vrata in povrńine tesnil na peĉici.
  b) Postavite radijski sprejemnik, TV sprejemnik
  itd. ĉim dlje od mikrovalovne peĉice.
  c) Za radijski sprejemnik, TV sprejemnik itd.
  uporabite ustrezno nameńĉeno anteno, ki
  bo omogoĉala moĉan sprejem signala.

  Preden pokliĉete serviserja
  Ĉe peĉica sploh ne deluje, ĉe se na ekranu ne
  pojavi niĉ ali ĉe se ekran ugasne:
  a) Preverite, ĉe je peĉica pravilno
  prikljuĉena na elektriĉno omreņje. Ĉe
  ni, odstranite vtikaĉ iz vtiĉnice,
  poĉakajte 10 sekund in ga ponovno
  vkljuĉite.
  b) Preverite, ĉe je na elektriĉni napeljavi
  pregorela varovalka ali ĉe je tok
  prekinjen na glavni varovalki. Ĉe je na
  varovalkah ni videti napake, preskusite
  vtiĉnico z nekim drugim aparatom.
  Ĉe mikrovalovna peĉica ne greje, t.j. ne oddaja
  mikrovalovne energije:
  a) Preverite, ĉe je programska ura
  pravilno nastavljena.
  b) Preverite, ĉe so vrata trdno zaprta in
  varnostne kljuĉavnice zaklenjene. Ĉe
  niso, se mikrovalovna energija ne bo
  sprońĉala.
  Ĉe s pomoĉjo zgornjih napotkov niste
  uspeli odpraviti teņav, se obrnite na
  najbliņjega pooblańĉenega serviserja.

  Namestitev
  1.
  2.

  3.

  4.
  5.
  6.

  Opomba:
  Aparat je namenjen izkljuĉno uporabi v
  gospodinjstvu, in sicer za segrevanje hrane
  in pijaĉe s pomoĉjo elektromagnetne
  3

  Preverite, ĉe ste iz notranjosti vrat odstranili
  ves embalaņni material.
  Ko odstranite embalaņo, preglejte peĉico,
  ĉe je prińlo do vidnih pońkodb, kot na
  primer:
  - nagnjena vrata,
  - pońkodovana vrata,
  - udrtine ali luknje v steklu (oknu) na vratih
  ter na zaslonu,
  - udrtin v notranjosti peĉice.
  Ĉe opazite kakńno izmed zgornjih pońkodb,
  Ne uporabljajte peĉice.
  Mikrovalovna peĉica tehta okoli 17,5 kg;
  postavite jo na vodoravno povrńino, ki je
  dovolj trdna, da bo zdrņala teņo peĉice.
  Peĉico postavite proĉ od virov visoke
  temperature in pare.
  Ne postavljajte niĉesar na peĉico.
  Da bi zagotovili zadostno zraĉenje, naj bo
  ob straneh peĉice vsaj 8 cm prostora, nad
  njo pa 10cm. • Page 4

  7.

  NE odstranjujte pogonske gredi vrtljivega
  podstavka.
  8. Kot pri vseh drugih aparatih je tudi pri tem
  potreben skrben nadzor, ko ga uporabljajo
  otroci.
  OPOZORILO: TA APARAT JE
  POTREBNO OZEMLJITI.
  9. Vtiĉnica, na katero je prikljuĉen aparat, naj
  bo lahko dosegljiva za prikljuĉni kabel.
  10. Peĉica potrebuje 1,5 kVA vhodne moĉi.
  Priporoĉamo, da se ob namestitvi peĉice
  posvetujete s serviserjem oz. ustreznim
  strokovnjakom.


  POZOR: Peĉica ima lastno zańĉito, in sicer
  varovalko 250V, 10A.  POMEMBNO
  Barve ņic v prikljuĉnem kablu imajo naslednji
  pomen:
  Zeleno-rumena:
  ozemljitveni vod
  Modra:
  nevtralni vod
  Rjava:
  fazni vod
  Ker barve ņic v prikljuĉnem kablu morda ne
  odgovarjajo barvnim oznakam na terminalih
  vtikaĉa, upońtevajte tudi naslednje:
  - Ņico zeleno-rumene barve prikljuĉite na
  terminal v vtikaĉu, ki je oznaĉen s ĉrko E ali s
  simbolom za ozemljitev.
  - Ņico modre barve prikljuĉite na terminal v
  vtikaĉu, ki je oznaĉen s ĉrko N ali je ĉrne
  barve.
  - Ņico rjave barve prikljuĉite na terminal v
  vtikaĉu, ki je oznaĉen s ĉrko L ali je rdeĉe
  barve.  Pomembna varnostna
  navodila
  OPOZORILO: Ko aparat deluje v
  kombiniranem naĉinu, smejo otroci zaradi
  zelo visokih temperatur, ki nastajajo,
  uporabljati aparat le pod skrbnim nadzorom
  odraslih (le za aparate s funkcijo ņara).
  OPOZORILO: Ĉe so vrata ali tesnila vrat
  pońkodovana, aparata ne smete uporabljati,
  dokler ga ne popravi za to poklicana oseba.
  OPOZORILO: Vsako popravilo ali servis, ki
  se ga loti kdorkoli razen pooblańĉenega
  serviserja, in pri katerem je potrebno
  odstraniti pokrov za zańĉito pred
  mikrovalovnimi ņarki, je nevarno in tvegano.
  OPOZORILO: tekoĉine in druge hrane ne
  segrevajte v zaprtih oz. zatesnjenih
  posodah ali zatesnjeni embalaņi, saj lahko
  ta eksplodira.
  OPOZORILO: Otroci lahko aparat
  uporabljajo brez nadzora odraslih le v  primeru, da jim daste ustrezna navodila, da
  bo otrok lahko varno uporabljal peĉico in da
  bo razumel nevarnosti neustrezne uporabe.
  Okoli peĉice je potrebno zagotoviti
  zadostno kroņenje zraka. Za peĉico naj bo
  vsaj 8 cm prostora, ob straneh vsaj 10 cm,
  nad peĉico pa 10 cm. Ne odstranjujte noņic
  peĉice in ne prekrivajte prezraĉevalnih reņ.
  Uporabljajte le pripomoĉke, ustrezne za
  uporabo v mikrovalovni peĉici.
  Ko segrevate hrano plastiĉnih ali papirnati
  embalaņi oz. posodi, nadzorujte proces
  segrevanja zaradi nevarnosti, da se takńna
  embalaņa oz. posoda vname.
  Ĉe opazite dim, izklopite aparat ali ga
  izkljuĉite iz elektriĉnega omreņja, vrata pa
  pustite zaprta, da zaduńite morebiten ogenj.
  Ko v mikrovalovni peĉici segrevate pijaĉo,
  lahko ĉez nekaj ĉasa pijaĉa zavre in prekipi,
  zato v tem primeru ravnajte posebej
  previdno.
  Da ne bi prińlo do opeklin, pred uporabo
  premeńajte ali pretresite vsebino stekleniĉk
  za dojenĉke ali steklenk s hrano za
  dojenĉke ter preverite temperaturo vsebine.
  V mikrovalovni peĉici ne segrevajte jajc v
  lupini ali celih trdo kuhanih jajc, saj lahko
  eksplodirajo, tudi potem, ko je segrevanje v
  peĉici ņe konĉano.
  Ko ĉistite povrńino vrat, tesnila, notranjosti
  peĉice, uporabite le blaga in neņna (ne
  abrazivna) ĉistilna sredstva, nanesite pa jih
  z gobo ali mehko krpo.
  Redno ĉistite peĉico in odstranjujte
  morebitne ostanke hrane.
  Ĉe redno ne vzdrņujete in ĉistite peĉice,
  lahko pride do obrabe povrńin, kar
  negativno vpliva za ņivljenjsko dobo aparata
  in poveĉuje tveganje nevarnosti pri njegovi
  uporabi.
  Ĉe je prikljuĉni kabel pońkodovan, ga sme v
  izogib nevarnosti zamenjati le proizvajalec,
  pooblańĉen serviser ali drug ustrezno
  usposobljen strokovnjak.

  Varnostna navodila za
  splońno uporabo
  V nadaljevanju so nańteta nekatera pravila in
  nekateri varnostni ukrepi, ki jih, podobno kot pri
  uporabi drugih aparatov, velja upońtevati, da bi
  zagotovili varno in kar najbolj uĉinkovito
  delovanje peĉice:
  1. Med delovanjem peĉice naj bodo stekleni
  pladenj, roĉice valja, spojnica ter utor za
  valj vedno na svojem mestu.
  4 • Page 5

  2.

  3.
  4.
  5.

  6.
  7.
  8.

  Peĉice ne uporabljajte v noben drug namen
  razen za pripravo hrane; ne suńite v njej
  obleke, papirja ali drugih predmetov in je ne
  uporabljajte za sterilizacijo.
  Nikoli ne vklopite peĉice, ĉe je ta prazna,
  saj jo lahko tako pońkodujete.
  V notranjosti peĉice ne shranjujte niĉesar,
  npr. papirja, kuharskih knjig ipd.
  Ne kuhajte hrane, ki je obdana z
  membrano, npr. jajĉnih rumenjakov,
  krompirja, pińĉanĉjih jeter itd., ne da bi pred
  tem membrano na veĉ koncih prebodli z
  vilicami.
  Ne vstavljajte nobenih predmetov v odprtine
  na zunanji strani peĉice.
  Nikoli ne odstranjujte delov peĉice, npr.
  noņic, zapaha, vijakov Itd.
  Ne kuhajte hrane neposredno na steklenem
  podstavku. Preden hrano postavite v
  peĉico, jo postavite v ustrezno posodo ali
  podoben pripomoĉek.

  12.

  13.

  14.

  POMEMBNO: Kuhinjski pripomoĉki, ki jih
  ne smete uporabljati v mikrovalovni peĉici:
  - Ne uporabljajte kovinskih ponev ali
  posod s kovinskimi roĉaji.
  - Ne uporabljajte posode s kovinsko
  obrobo.
  - Ne uporabljajte s papirjem prekritih
  kovinskih ņiĉk za zapiranje plastiĉnih
  vreĉk.
  - Ne uporabljajte posode iz melamina, saj
  vsebujejo material, ki vsrkava
  mikrovalovno energijo. To lahko
  povzroĉi, da posoda razpoka ali se oņge,
  poleg tega pa upoĉasni segrevanje /
  kuhanje.
  - Ne uporabljajte posode brez ustreznega
  premaza za uporabo v mikrovalovni
  peĉici. Prav tako ne uporabljajte zaprtih
  skodelic z roĉajem.
  - Ne pripravljajte hrane oz. pijaĉe v
  posodi, ki ima zoņeno odprtino, npr. v
  steklenici, saj lahko ta med segrevanjem
  poĉi.
  - Ne uporabljajte obiĉajnih termometrov
  za meso ali slańĉice. Uporabljati smete
  le termometre, ki so namenjeni prav
  uporabi v mikrovalovnih peĉicah.
  9. Pripomoĉke za mikrovalovno peĉico
  uporabljajte le v skladu z navodili njihovega
  proizvajalca.
  10. Ne poskuńajte cvreti hrane v mikrovalovni
  peĉici.
  11. Bodite pozorni, da se v mikrovalovni peĉici
  segreje le tekoĉina, ne pa tudi posoda, v
  kateri se ta nahaja. Zato je moņno, da
  potem, ko odstranite pokrov, tekoĉina v

  15.

  16.
  a)

  5

  posodi oddaja paro ali iz nje ńkropijo
  kapljice, tudi ĉe sam pokrov posode ni vroĉ.
  Pred uporabo vedno preverite temperaturo
  hrane, ńe posebej, ĉe jo boste dajali
  otrokom. Priporoĉamo, da nikoli ne uņijete
  hrane/pijaĉe neposredno iz peĉice, temveĉ
  jo pustite nekaj minut in po moņnosti
  premeńate, da se temperatura enakomerno
  porazdeli.
  Hrana, ki vsebuje meńanico masti in vode,
  npr. juńna osnova, naj po izklopu peĉice
  ostane v njej ńe pribliņno 30 do 60 sekund.
  Tako boste omogoĉili, da se meńanica
  ustali in prepreĉili uhajanje mehurĉkov, ko
  boste v tekoĉino segli z ņlico ali vanjo vrgli
  juńno kocko.
  Pri pripravi hrane bodite pozorni, da se
  nekatere vrste hrane, npr. boņiĉni puding,
  marmelada ali mleto meso, segrejejo zelo
  hitro. Ko segrevate ali kuhate hrano z
  visoko vsebnostjo masti ali sladkorja, ne
  uporabljajte plastiĉne posode.
  Pripomoĉki, ki jih uporabljate pri pripravi
  hrane v mikrovalovni peĉici, se lahko
  moĉno segrejejo, saj hrana oddaja toploto.
  To velja ńe posebej, ĉe so vrh posode in
  roĉaji prekriti s plastiĉnim pokrovom ali s
  plastiĉno prevleko. Pri prijemanju te posode
  boste morda potrebovali kuhinjske rokavice.
  Da bi zmanjńali tveganje poņara v
  notranjosti peĉice:
  pazite, da hrane ne kuhate predolgo.
  Skrbno nadzorujte potek segrevanja, kadar
  so v peĉici prisotni pripomoĉki iz papirja,
  plastike ali drugih lahko vnetljivih oz.
  gorljivih materialov.
  b) Preden postavite vreĉko v peĉico,
  odstranite ņiĉke za zapiranje vreĉke.
  c) Ĉe se predmet v peĉici vname, pustite
  vrata peĉice zaprta, izklopite peĉico z
  elektriĉnega omreņja ali izklopite
  glavno varovalko na plońĉi z
  varovalkami. • Page 6

  Diagram peĉice

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  10 minut
  1 minuta
  10 sekund
  Prikazovalnik
  Mikro/Ņar/Konvekcija/Auto meni
  Ura/Programska ura
  Zaĉetek/Ponastavitev
  Gumb za odpiranje

  1.
  2.
  3.

  Zapiralo vrat
  Okno peĉice
  Prezraĉevalne reņe ali ventilator za
  prezraĉevanje
  Obroĉ pladnja
  Stekleni pladenj
  Nadzorna plońĉa
  Reńetka za ņar

  4.
  5.
  6.
  7.

  6 • Page 7

  Masa zamrznjene hrane mora biti
  manjńa od 2 kg.

  Navodila za upravljanje
  1.

  Segrevanje z enim pritiskom na
  gumb

  4.

  Ta funkcija ima dva naĉina; ņelene funkcije
  lahko izberete s pritiskom na tipko
  "Micro…Auto menu" (najdaljńi ĉas kuhanja
  je 60 minut).

  Z enim samim pritiskom na gumb lahko
  zaĉnete s preprostim kuhanjem. Funkcija je
  zelo priroĉna in omogoĉa, da zelo hitro
  segrejete kozarec vode ipd.

  Način 1: 85% moĉi ņara, na ekranu je
  izpisano G-1

  Primer: Segrevanje kozarca mleka
  a) Kozarec mleka postavite na stekleni
  vrtljivi pladenj ter zaprite vrata peĉice.
  b) Pritisnite tipko "Start/Reset" in
  mikrovalovna peĉica bo delovala 1
  minuto s 100% moĉjo.
  c) Ko je segrevanje konĉano, boste
  zaslińali pet piskov.

  2.

  Način 2: 50% moĉi ņara, na ekranu je
  izpisano G-2.
  Primer: Priprava hrane na ņaru, 20 minut.
  a) Pritisnite tipko "Micro…Auto menu", da
  se na LED prikazovalniku izpińe "G-1".
  b) Nastavite ĉas kuhanja na "20:00".
  c) Pritisnite tipko "Start/Reset".
  Ko pripravljate hrano na ņaru, je ne
  segrevajo mikrovalovni ņarki, temveĉ
  toploto oddaja kovinski grelnik na vrhu
  peĉice.
  Ko ņar deluje, je kuhanje (oz. peka)
  moņno na dveh stopnjah; po prvi
  polovici priprave se bo izvajanje
  programa samodejno prekinilo, dva
  piska pa bosta oznaĉila, da je ĉas, da
  kos hrane, ki jo pripravljate na ņaru,
  obrnete. Ko obrnete hrano, ponovno
  zaprite vrata peĉice in pritisnite tipko
  "Start/Reset". Program priprave hrane
  se bo nadaljeval. Ĉe ne ņelite obrniti
  hrane, se bo program nadaljeval
  samodejno po eni minuti.

  Segrevanje z mikrovalovnimi ņarki
  Ta funkcija ima dve moņnosti.
  a) Hitro segrevanje z mikrovalovnimi
  ņarki (100% moĉ)
  Primer: Kuhanje s 100% moĉjo 5 minut.
  1. Nastavite ĉas na "5:00".
  2. Pritisnite "Start/Reset".
  b) Segrevanje z mikrovalovnimi ņarki z
  roĉnim nadzorom
  Primer: Segrevanje hrane s 70% moĉjo
  10 minut.
  1. Pritisnite tipko "Micro…Auto menu",
  izberite stopnjo moĉi 70%;
  2. Nastavite ĉas na "10:00".
  3. Pritisnite "Start/Reset".

  Nastavite lahko 5 ravni moĉi segrevanja,
  najdaljńi ĉas delovanja pa je 90 minut.
  Število
  pritiskov
  na tipko
  "Micro"
  1
  2
  3
  4
  5

  3.

  Moč
  mikrovalovnih
  žarkov

  Izpis na
  ekranu

  100%
  70%
  50%
  30%
  10%

  P100
  P70
  P50
  P30
  P10

  Ņar

  5.

  Kombinirano delovanje
  Peĉica omogoĉa tudi tri naĉine kombinirane
  priprave hrane.
  Možnost 1: Kombinirano delovanje (50%
  mikrovalovni ņarki + 200 ºC konvekcija). Na
  ekranu bo izpisano "C-1".
  Ta naĉin je idealen za peĉenje, peko ipd.
  Možnost 2: Kombinirano delovanje (50%
  grill + 220 ºC konvekcija). Na ekranu bo
  izpisano "C-2".
  Primerno za pripravo hrustljavih jedi ipd.

  Samodejno odtajevanje glede na
  maso
  Izberite maso zamrznjene hrane in peĉica
  Vam bo pomagala pri izbiri ustrezne moĉi
  ter ĉasa segrevanja.

  Možnost 3: Kombinirano delovanje (50%
  mikrovalovni ņarki + 50% ņar). Na ekranu
  bo izpisano "C-3".
  Za hitro pripravo na ņaru.

  Primer: Odtajanje 0,5 kg zamrznjenega
  mesa.
  a) S pritiskom na tipko "Micro…Auto
  menu" izberite "DEF".
  b) S pritiskom na tipki "1min" (1 kg) ter
  "10sec" (0,1 kg) vnesite maso.
  c) Pritisnite tipko "Start/Reset".

  Primer: Priprava hrane z moņnostjo 2, 15
  minut.
  a) Pritiskajte tipko "Micro…Auto menu",
  dokler se na prikazovalniku LED ne
  pojavi oznaka "C-2".
  b) Nastavite ĉas delovanja na "15:00".
  c) Pritisnite tipko "Start/Reset".
  7 • Page 8

  6.

  kuhanjem. Najdaljńi ĉas predgretja peĉice je
  30 minut.

  Samodejni meni
  Izbrati morate le vrsto hrane in maso,
  peĉica pa Vam bo pomagala pri nastavitvi
  moĉi in ĉasa delovanja.

  Primer: V vnaprej segreti peĉici ņelite
  kuhati 20 minut pri temperaturi 200 °C.
  a) Pritisnite tipko "Micro…Auto menu",
  dokler se ne prikaņe 200 °C.
  b) Nastavite ĉas kuhanja na 20 minut.
  c) Pritisnite tipko "Start/Reset".

  Primer: Samodejno kuhanje 0,4 kg ribe.
  a) Pritisnite tipko "Micro…Auto menu"
  tolikokrat, da je na ekranu izpisano "A5".
  b) Vnesi teņo s pritiskom na tipki "1
  min"(1 kg) in "10 sec" (0,1 kg), dokler
  se na ekranu ne izpińe "0,4".
  c) Pritisnite tipko "Start/Reset".
  Ńt.
  pritiskov
  na tipko

  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Ńt.
  pritiskov
  na tipko

  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  7.

  8.

  Peĉica ima tudi 24-urno digitalno uro. Za
  vnos ĉasa, npr. 16:30, storite naslednje:
  a) Pritisnite tipko "Clock/Timer". Napis na
  prikazovalniku bo zaĉel utripati.
  Nastavite uro s tipkama "1 min" in "10
  sec".
  b) Ponovno pritisnite tipko "Clock/Timer"
  in nastavite minute s tipkama "1 min"
  in "10 sec".
  c) Znova pritisnite tipko "Clock/Timer" in
  nov ĉas bo nastavljen.
  d) Ĉe ņelite spremeniti nastavite ure,
  ponovite zgornji postopek.

  Masa, Meni
  A-1
  Pogrevanje

  A-2
  Krompir

  A-3
  Pica

  0,1
  0,15
  0,2
  0,25
  0,3
  0,35
  0,4
  0,45
  0,5
  0,6

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,7
  0,9
  1,1
  1,3
  1,5

  0,1
  0,2
  0,25
  0,30
  0,35
  0,40
  0,45
  0,50
  0,55
  0,60

  9.

  A-5
  Riba

  A-6
  Perutnina

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Programska ura
  Programska ura omogoĉa, da vnaprej
  nastavite ĉas zaĉetka in konca priprave
  hrane.
  Preden uporabite to funkcijo, mora biti
  ustrezno nastavljena ura na peĉici.

  Masa, Meni
  A-4
  Meso

  Ura

  Primer: Trenutni ĉas je 16:30, s pripravo
  hrane pa ņelite zaĉeti ob 18:15, in sicer z
  moĉjo 70%, 10 minut.
  a) Pritisnite tipko " Clock/Timer" in s
  tipkama "1 min" in "10 sec" nastavite
  ĉas na 18:15 (enak postopek kot pri
  nastavitvi ure).
  b) S pritiskom na tipko "Micro…Auto
  menu" izberite moĉ 70%.
  c) Nastavite ĉas kuhanja na 10 minut.
  d) Pritisnite tipko "Start/Reset".
  Ĉe ne nastavite moĉi in ĉasa kuhanja
  ter neposredno po nastavitvi ĉasa
  zaĉetka delovanja pritisnete tipko
  "Start/Reset", bo aparat deloval le kot
  ura (budilka). Ob 18:15 boste zaslińali
  10 piskov, aparat pa se bo izklopil.

  Konvekcijsko kuhanje
  Peĉica omogoĉa konvekcijsko kuhanje in jo
  lahko programiramo za doseganje doloĉene
  temperature – predhodno segrevanje
  peĉice. Peĉica se samodejno nastavi na
  230 °C, za nastavitev temperature pritisnite
  na gumb "Micro…Auto menu".
  Primer: Peĉico ņelite segreti na 200 °C
  a) Za nastavitev temperature 200 °C,
  pritiskajte tipko "Micro…Auto menu",
  dokler ne priĉne utripati "200 °C".
  b) Pritisnite tipko "Start/Reset".
  Ko peĉica doseņe ņeleno temperaturo, se
  delovanje aparata ustavi. Z dvema piskoma
  Vas opozori, da vstavite hrano v peĉico.
  Nastavite temperaturo in ĉas ter priĉnite s

  10. Zaklepanje pred otroci
  Ĉe ņelite aktivirati funkcijo zaklepanja pred
  otroki, hkrati pritisnite tipki "1 min" in "10
  sec" ter ju drņite dve sekundi. Ĉe ņelite
  izklopiti to funkcijo, storite enako.

  8 • Page 9

  11. Start / Reset ("Zaĉetek / ponovna
  nastavitev")
  a)

  b)

  Ĉe med delovanjem aparata pritisnete
  tipko "Start/Reset", bo delovanje
  peĉice prekinjeno.
  Ĉe ste predhodno nastavili
  programiran vklop, bo po pritisku na
  tipko "Start/Reset" programirano
  delovanje preklicano.

  9.

  OKOLJE

  Skrb za mikrovalovno peĉico
  – nega in vzdrņevanje
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  skodelico vode ter nareņete lupino ene
  limone. Posodo nato za pet minut postavite
  v mikrovalovno peĉico in le-to vklopite. Po
  koncu delovanja temeljito posuńite
  notranjost peĉice in jo obrińite z mehko
  krpo.
  Ĉe je potrebno zamenjati ņarnico v peĉici,
  se, prosimo, obrnite na prodajalca.

  Aparata po preteku ņivljenjske dobe ne zavrzite
  skupaj z obiĉajnimi gospodinjskimi odpadki,
  temveĉ ga odloņite na uradnem zbirnem mestu
  za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi
  okolja.

  Pred ĉińĉenjem izklopite peĉico in izvlecite
  vtikaĉ iz vtiĉnice.
  Notranjost peĉice naj bo vedno ĉista. Ko se
  delci hrane, tekoĉina, ki ńkropi iz nje, ali
  razlita tekoĉina, zasuńi na stene peĉice, lete obrińite z vlaņno krpo. Uporaba grobih
  detergentov ali abrazivnih ĉistilnih sredstev
  ni priporoĉljiva.
  Zunanjo povrńina peĉice oĉistite z vlaņno
  krpo. Da prepreĉite pońkodbe delov v
  notranjosti peĉice pazite, da se voda ne
  razlije v reņe za prezraĉevanje.
  Ne dopustite, da se nadzorna plońĉa zmoĉi.
  Oĉistite jo z mehko, vlaņno krpo. Za
  ĉińĉenje nadzorne plońĉe ne uporabljajte
  detergentov, grobih (abrazivnih) sredstev ali
  ĉistil v razprńilu.
  Ĉe se v notranjosti ali okoli zunanjih
  ploskev ohińja nabere para, jo obrińite z
  mehko krpo. Do tega lahko pride, ko
  mikrovalovno peĉico uporabljate v zelo
  vlaņnih prostorih in nikakor ne pomeni
  napako pri delovanju peĉice.
  Obĉasno je potrebno odstraniti tudi steklen
  pladenj in ga oĉistiti. Pladenj pomijte v topli
  vodi z nekaj detergenta ali v pomivalnem
  stroju.
  Leņajni obroĉ ter dno (spodnja ploskev)
  notranjosti peĉice je potrebno redno ĉistiti,
  saj lahko sicer med delovanjem peĉica
  oddaja hrup. Preprosto obrińite dno
  notranjosti peĉice z blagim detergentom,
  vodo ali sredstvom za ĉińĉenje stekla ter
  posuńite. Leņajni obroĉ lahko pomijete v
  topli vodi z nekaj detergenta ali v
  pomivalnem stroju. po daljńi uporabi se
  lahko na kolesih leņajnega obroĉa naberejo
  hlapi od kuhanja, vendar to ne vpliva na
  njegovo delovanje. Ko odstranjujete leņajni
  obroĉ iz utora na dnu komore (notranjosti
  peĉice), pazite, da ga boste pravilno
  ponovno namestili.
  Morebiten neprijeten vonj iz peĉice lahko
  odstranite tako, da v globoko posodo za
  pripravo hrane v mikrovalovni peĉici vlijete

  GARANCIJA IN SERVIS
  Za informacije ali v primeru teņav se obrnite na
  Gorenjev center za pomoĉ uporabnikom v vańi
  drņavi (telefonsko ńtevilko najdete v
  mednarodnem garancijskem listu). Ĉe v vańi
  drņavi takńnega centra ni, se obrnite na
  lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev
  oddelek za male gospodinjske aparate.
  Samo za osebno uporabo!
  Dodatna priporoĉila za peĉenje z mikrovalovi
  in ņarom ter koristne nasvete najdete na
  spletni strani:
  http://microwave.gorenje.com

  VELIKO UŅITKA OB UPORABI
  VAŃE MIKROVALOVNE PEĈICE
  VAM ŅELI

  9 • Page 10

  UPUTE ZA UPORABU

  HR

  Pozorno proučite upute, te ih sačuvajte.

  Specifikacija
  Potrońnja el. energije .............................................................................................. 230V~50Hz,1400W
  Radna snaga ............................................................................................................................... 900W
  Grijaĉ za ņar .............................................................................................................................. 1200W
  Konvekcija ................................................................................................................................. 1350W
  Radna frekvencija: ................................................................................................................. 2450MHz
  Vanjske dimenzije: ...................................................................... 510mm(Ń) X 303mm(V) X 382mm(G)
  Dimenzije otvora (unutrańnjosti) pećnice:…… ............................. 330mm(Ń) X 230mm(V) X 330mm(G)
  Volumen pećnice: ..................................................................................................................... 25 litara
  Teņina bez ambalaņe: ..................................................................................................Pribliņno 17,5 kg
  Razina buke:................................................................................................................... Lc < 58 dB (A)
  smetnji (interferencije), moguće ih je otkloniti ili
  smanjiti na jedan od slijedećih naĉina:
  a) Oĉistite vrata i brtvene povrńine.
  b) Postavite radio prijamnik, TV prijamnik itd.
  ńto dalje od mikrovalne pećnice.
  c) Za radio prijamnik, TV prijamnik itd.
  Upotrijebite ispravno namjeńtenu antenu,
  koja će omogućiti prijem snaņnog signala.

  Prije nego pozovete servisera
  1.

  2.

  Ukoliko pećnica stvarno ne radi, ukoliko se
  na ekranu nińta ne pojavi ili se ekran ugasi:
  a) Provjerite, da li je pećnica ispravno
  prikljuĉena na elektriĉnu mreņu.
  Ukoliko nije, izvucite utikaĉ iz utićnice,
  te nakon 10 sekundi ponovno ga
  ukljuĉite.
  b) Provjerite, da li je na elektriĉnim
  instalacijama pregorio osiguraĉ, ili je
  tok iskljuĉen na glavnom osiguraĉu.
  Ukoliko na osiguraĉu nema vidljivog
  ońtećenja, isprobajte utićnicu s nekim
  drugim ureĊajem.
  Ukoliko mikrovalna pećnica ne grije, t.j. ne
  odaje mikrovalnu energiju:
  a) Provjerite, da li je programski sat
  pravilno postavljen.
  b) Provjerite, da li su vrata pećnice
  tijesno zatvorena i sigurnosna brava
  zakljuĉana. Ukoliko nisu, mikrovalna
  energija neće funkcionirati.
  Ukoliko uz gore navedene upute niste
  uspjeli otkloniti neprilike, obratite se
  najbliņem ovlańtenom serviseru.

  Postavljanje
  1.
  2.

  3.
  Napomena:
  UreĊaj je namijenjen za uporabu jedino u
  domaćinstvu, te za zagrijavanje hrane i pića
  uz pomoć elektromagnetske energije. UreĊaj
  koristite samo u zatvorenom prostoru.

  4.
  5.

  6.
  7.

  Radijske smetnje
  (interferencija)
  Moguće je da mikrovalna pećnica prouzroĉi
  smetnje kod prijema na Vańem radio ureĊaju, TV
  prijamniku i sliĉnim ureĊajima. Ukoliko doĊe do
  10

  Provjerite, da li ste iz unutrańnosti pećnice
  uklonili svu ambalaņu.
  Nakon ńto odstranite ambalaņu, pregledajte
  pećnicu, i ukoliko ste primjetili vidljiva
  ońtećenja, kao na primjer:
  - vrata koja vise,
  - ońtećena vrata,
  - ogrebotine ili ulegnuće na staklu
  (prozoru) vrata ili na ekranu,
  - ogrebotina u unutrańnjosti pećnice.
  Ukoliko opazite bilo koje od gore
  navedenih ońtećenja, pećnicu NE
  UPOTREBLJAVAJTE. Mikrovalovna
  pećnica je teńka 17,5 kg; postavite je na
  vodoravnu povrńinu, koja je dovoljno
  ĉvrsta, da bi izdrņala teņinu pećnice.
  Pećnicu odmaknite od izvora visoke
  temperature ili pare.
  Ne odlaņite nikakve predmete na pećnicu.
  Kako bi osigurali kvalitetno provjetravanje,
  neka bude sa strane pećnice 8 cm prostora,
  a nad njom 10 cm.
  NE skidajte vodilice okretnog pladnja.
  Kao i kod svih drugih ureĊaja, i kod ovog je
  nuņan briņan nadzor, ukoliko ga
  upotrebljavaju dijeca.
  UPOZORENJE: OVAJ UREĐAJ MORA
  BITI UZEMLJEN. • Page 11

  8.
  9.

  Utićnica, na koju je prikljuĉen ureĊaj, neka
  bude lako dostupna za prikljuĉni kabel.
  Za djelovanje pećnice potrebna je snaga od
  1,5 kVA. Preporuĉamo, da se pred
  prikljuĉenjem na elektriĉnu mreņu
  posavjetujete sa serviserom ili
  odgovarajućim struĉnjakom.
  POZOR: Pećnica ima svoju zańtitu,i to
  osiguraĉ 250V, 10A.


  VAŅNO
  Boje vodiĉa u prikljuĉnom kabelu imaju
  slijedeće znaĉenje:
  Zeleno-ņuta:
  uzemljenje
  Plava:
  neutralna
  SmeĊa:
  struja
  Ukoliko boja vodiĉa ne odgovara bojama,
  kojima su oznaĉeni terminali na Vańoj utićnici.
  U tom sluĉaju postupite kako slijedi:
  Ņicu zeleno-ņute boje prikljuĉite na
  terminal na utikaĉu, koji je oznaĉen
  slovom E ili simbolom za uzemljenjem.
  Ņicu plave boje prikljuĉite na terminal na
  utikaĉu, koji je oznaĉen slovom N ili je
  crne boje.
  Ņico smeĊe boje prikljuĉite na terminal na
  utikaĉu, koji je oznaĉen slovom L ili je
  crvene boje.
  Vaņne sigurnosne upute


  UPOZORENJE: Ukoliko ureĊaj djeluje u
  kombiniranom naĉinu, radi veoma visoke
  temperature, koja se razvija, dijeca smije
  koristiti ureĊaj samo pod nadzorom odraslih
  osoba (i za ureĊaje s funkcijom ņara).
  UPOZORENJE: Ukoliko su vrata ili brtva
  vrata ońtećeni, ureĊaj ne smijete koristiti,
  sve dok ga ne popravi za to ovlańtena
  osoba.
  UPOZORENJE: Svaki popravak ili servis,
  koji bi izvrńila osoba osim ovańtenoh
  servisera, a pri kojem je potrebno odstraniti
  poklopac za zańtitu od mikrovalnog
  isijavanja, je opasno i nesigurno.
  UPOZORENJE: tekućinu i ostalu hranu ne
  zagrijavajte u zatvorenim odnosno
  zadihtanim posudama ili ambalaņi, jer će
  lagano eksplodirati.
  UPOZORENJE: Dijeca će jednostavno
  koristiti ureĊaj bez nadzora odraslih jedino u
  sluĉaju, da im date toĉne upute, kako bi
  dijete lagano, a sigurno koristio pećnicu i da
  bi razumjelo opasnosti od neispravnog
  korińtenja.
  Oko pećnice je potrebno osigurati
  zadovoljavajuće kruņenje zraka. Neka za

  pećnicu bude bar 8 cm prostora, sa strane
  bar 10 cm, iznad pećnice 10 cm. Ne
  odstranjujte nogice pećnice i ne
  prekrivajteotvor za prozraĉivanje.
  Koristite pomagala, prikladne za korińtenje
  mikrovalne pećnice.
  Ukoliko zagrijavate hranu u plastiĉnoj ili
  papirnatoj ambalaņi, odnosno posudi,
  nadzirite proces zagrijavanja radi sigurnosti,
  da se takva ambalaņa, odnosno posuda ne
  zapali.
  Ukoliko primjetite dim, iskljuĉite ureĊaj ili ga
  iskljuĉite iz elektriĉne mreņe, vrata ostavite
  zatvorenim, kako bi zaguńili mogući
  plamen.
  Ako u mikrovalnoj pećnici zagrijavate piće,
  u kratkom vremenu piće će provreti i iskipiti,
  zbog toga u tom sluĉaju paņljivo rukujte.
  Da bi izbjegli opekline, prije uporebe
  protresite staklenku za dojenĉad ili
  staklenku za hranu za dojenĉad, provjerite
  temperaturu sadrņaja.
  U mikrovalnoj pećnici ne zagrijavajte jaja u
  ljusci ili cijela tvrdokuhana jaja, jer će
  eksplodirati, ĉak i kada je sagrijavanje u
  pećnici zavrńeno.
  Kada ĉistite povrńinu vrata, brtve,
  unutrańnjost pećnice, koristite blaga i
  njeņna (ne abrazivna) sredstva za ĉińćenje,
  nanesite ih sa spuņvom ili mekanom
  tkaninom.
  Redovito ĉistite pećnicu i odstranjujte
  moguće ostatke hrane.
  Ukoliko redovito ne ĉistite i ne odrņavate
  pećnicupovrńina će se lagano ońtetiti, ńto
  ima negativan utjecaj na ņivotnu dom
  ureĊaja i povećanje nesigurne uporabe
  samog ureĊaja.
  Ukoliko je prikljuĉni kabel ońtećen, u cilju
  sigurnosti zamijeniti ga treba proizvoĊaĉ,
  ovlańteni serviser ili drugi za to prikladno
  osposobljen struĉnjak.

  Sigurnosne upute za općenitu
  uporabu
  U nastavku su navedena odreĊena pravila i
  odreĊeni sigurnosni savjeti, koje, jednako kao i
  kod ostalih ureĊaja, treba pońtivati, da bi
  omogućili sigurno i najuĉinkovitije djelovanje
  pećnice:
  1. Dok pećnica radi neka stakleni pladanj,
  ruĉice valja, sklopka i utor za valj budu na
  svom mjestu.
  2. Pećnicu ne upotrebljavajte niti u koju drugu
  svrhu osim za pripremu hrane; ne suńite u

  11 • Page 12

  3.
  4.
  5.

  6.
  7.
  8.

  njoj tkanine, papir ili druge predmete i ne
  upotrebljavajte ju za sterilizaciju.
  Nikada ne ukljuĉite pećnicu, ukoliko je
  prazna, jer će te ju tako ońtetiti.
  Nińta ne odlaņite u unutrańnjost pećnice,
  npr. papir, knjige o kuhanju itd.
  Ne kuhajte hranu, koja je okruņena
  membranom, npr. ņumanjak, krumpir, pileća
  jetrica itd., prije nego membranu vińe puta
  probodete vilicom.
  Ne stavljajte nikakve predmete u otvore s
  vanjske strane pećnice.
  Ne odstranjujte dijelove iz pećnice, npr.
  nogice, zasun, vijke td.
  Ne kuhajte hranu neposredno na staklenom
  postolju. Prije nego hranu postavite u
  pećnicu, odloņite ju u prikladnu posudu.

  13.

  14.

  VAŅNO: Kuhinjska pomagala, koje ne
  smijete koristiti u mikrovalnoj pećnici:
  - Ne upotrebljavajte metalno posuĊe ili
  posuĊe s metalnim ruĉkama.
  - Ne upotrebljavajte posuĊe s metalnim
  okvirom.
  - Ne upotrebljavajte papirom prekrivenu
  ņicu za zatvaranje plastiĉnih vrećica.
  - Ne upotrebljavajte posuĊe od melamina,
  koje sadrņe materijal, koje upijaju
  mikrovalnu energiju. Moglo bi prouzroĉiti
  da posuĊe pougljeni ili se zapali, pored
  toga usporava zagrijavanje/kuhanje
  - Ne upotrebljavajte posuĊe bez
  odgovarajućeg premaza za uporabu u
  mikrovalovnoj pećnici. Jednako teko ne
  upotrebljavajte zatvorene ńalice s
  ruĉkom.
  - Ne pripremajte hranu odn. piĉe u posudi,
  koja ima suņeni otvor, npr. u staklenki,
  jer bi se za vrijeme grijanja mogla
  raspuknuti.
  - Ne upotrebljavajte uobiĉajene
  termometre za meso ili slatstice.
  Upotreijebiti moņete samo termometre,
  koji su namijenjeni bań za uporabu u
  mikrovalnoj pećnici.
  9. Pomagala za mikrovalnu pećnicu
  upotrebljavajte u skladu s uputama njihovog
  proizvoĊaĉa.
  10. Ne pokuńavajte prņiti hranu u mikrovalnoj
  pećnici.
  11. Budite oprezni, da seu mikrovalnoj pećnici
  grije samo tekućina, a ne i posuda,u kojoj
  se nalazi. Moguće je, da nakon, ńto
  odstranite poklopac, tekućina u posudi
  otpuńta paru ili iz nje ńkrope kapljice, iako
  sam poklopac posude nije vruĉ.
  12. Prije uporabe stvarno provjerite
  temperaturu hrane, naroĉito, ukoliko ĉete ju

  15.

  16.

  12

  dati dijeci. Preporuĉamo, da nikada ne
  konzumirate hranu/piće neposredno iz
  pećnice, već ju ostavite koju minutu i po
  mogućnosti promijeńajte, kako bi se
  temperatura ravnomjerno razdijelila.
  Hrana koja sadrņi mjeńavinu masti i vode,
  npr. juńna osnova, neka po iskljuĉenju
  pećnice ostane u njoj joń pribliņno 30 do 60
  sekundi. Tako ĉete omogućiti, da se
  mjeńavina umiri te ĉete sprijećiti izlazak
  mjehurića (pjenjenje), kada ĉete u tekućinu
  staviti ņlicu ili u nju ubacili kocku.
  Pri pripremanju hrane budite oprezni, da se
  naka vrsta hrane hrane, npr. boņiĉni puding,
  marmelada ili mljeveno meso, zagriju
  veoma brzo. Kada zagrijavate ili kuhate
  hranu s visokim sadrņajem masti ili ńeĉera,
  ne koristite plastiĉne posude.
  Pomagala, koje koristite kod pripremanja
  hrane u mikrovalnoj pećnici, se jako zagriju,
  tako da hrana otpuńta toplinu. Naroĉito, ako
  su vrh posudei ruĉke prekriveni plastikom ili
  plastiĉnom prevlakom. Kod primanja takve
  posude, poņeljno je koristiti rukavce za
  kuhanje.
  Da bi smanjili rizik poņara u unutrańnjosti
  pećnice:
  a) pazite, da hranu ne kuhate predugo.
  Pozorno nadzirite proces zagrijavanja,
  kada su u pećnici prisutna pomagala
  od papira, plastike ili drugih lako
  gorivih materijala.
  b) Prije nego postavite vreĉicu u pećnicu,
  odstranite ņicu za zatvaranje vrećice.
  c) Ukoliko se predmet u pećnici zapali,
  ostavite vrata pećnice zatvorenim,
  iskljuĉite pećnicu iz elektriĉne mreņe ili
  iskljuĉite glavni osiguraĉ na ploĉi s
  osiguraĉima. • Page 13

  Diagram pećnice

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  10 minuta
  1 minuta
  10 sekund
  Ekran
  Mikro/ Ņar/ Konvekcija/ Auto meni
  Sat/ Programski sat
  Poĉetak/ Ponovno postavljanje
  Gumb za otvaranje

  1.
  2.
  3.

  Sigurnosni sustav za zatvaranje vrata
  Prozor pećnice
  Otvor za prozraĉivanje ili ventilator za
  prozraĉivanje
  Leņajni obruĉ
  Stakleni pladanj
  Nadzorna ploĉa
  Reńetka za ņar

  4.
  5.
  6.
  7.

  13 • Page 14

  Masa (teņina) zamrznute hrane mora biti
  manja od 2 kg.

  Uputstva za upravljanje
  1.

  ZAGRIJAVANJE S PRITISKOM NA
  JEDAN GUMB

  4.

  Ta funkcija ima dva naĉina; ņeljene funkcije
  jednostavno izaberete pritiskom na tipku
  "Micro…Auto menu" (najdulje vrijeme
  kuhanja kuhanja je 60 minuta).
  Način 1: 85% snage ņara, na ekranu je
  ispisano G-1
  Način 2: 50% snage ņara, na ekranu je
  ispisano G-2.
  Primjer: Priprema hrane na ņaru, 20
  minuta.
  a) Pritisnite tipku "Micro…Auto menu", da
  se na LED ekranu ispińe "G-1".
  b) Postavite vrijeme kuhanja na "20:00".
  c) Pritisnite tipku "Start/Reset".
  Kada pripravljate hranu na ņaru, ne
  djeluje mikrovalna energija, već toplinu
  odaje metalni griojaĉ na vrhu pećnice.
  Kada djeluje ņar, kuhanje je (odn.
  peĉenje) moguće u dva stupnja; nakon
  prve polovice pripremanja izvrńenje
  programa će se samostalno zaustaviti,
  dva zvuĉna signala će oznaĉiti, da je
  vrijeme, da komad hrane, koji
  pripremate na ņaru, okrenete. Kada
  okrenete hranu, ponovno zatvorite
  vrata pećnice i pritisnite tipku
  "Start/Reset"i program pripremanja
  hrane će se nastaviti. Ukoliko ne ņelite
  okrenuti hranu, program će se
  samostalno nastaviti nakon jedne
  minute.

  Sa samo jednim pritiskom na gumb zapoĉet
  ĉete jednostavno kuhanje. Funkcija je jako
  priruĉna i omogućuje, da npr jako brzo
  zagrijete ńalicu vode ipd.
  Primjer: Zagrijavanje ńalice mlijeka
  a) Ńalicu mlijeka postavite na stakleni
  vrtljivi pladanj te zatvorite vrata.
  b) Pritisnite tipku "Start/Reset" i
  mikrovalovna pećnica će raditi 1
  minutu sa 100% snage.
  c) Kada kuhanje zavrńi, ćuti ĉete pet
  zvuĉnih signala.

  2.

  KUHANJE S MIKROVALNOM
  ENERGIJOM

  Ova funkcija ima dvije mogućnosti.
  a) Brzo kuhanje s mikrovalnom energijom
  (100% snage)
  Primjer: Kuhanje sa 100% snage 5 minuta.
  b) Postavite vrijeme na "5:00".
  1. Pritisnite " Start/Reset ".
  2. Kuhanje s mikrovalnom energijom s
  ruĉnim nadzorom
  3. Pritisnite tipku "Micro…Auto menu",
  izberite stupanj snage 70%;
  Postavite vrijeme na "10:00".
  Pritisnite " Start/Reset ".
  1.

  Postavite 5 naĉina snage kuhanja,najdulje
  vrijeme djelovanja je 60 minuta.
  Broj pritisaka
  na tipku
  "Micro"
  1
  2
  3
  4
  5

  3.

  Snaga
  mikrovalne
  energije
  100%
  70%
  50%
  30%
  10%

  Ņar

  5.

  Ispis na
  ekranu

  Kombinirano djelovanje
  Jednako tako pećnica Vam omogućuje tri
  naĉine kombiniranog pripremanja hrane.
  Mogućnost 1: Kombinirano djelovanje
  (50% mikrovalna energija + 200 ºC
  konvekcija). Na ekranu će biti ispisano "C1".
  Mogućnost 2: Kombinirano djelovanje
  (50% ņar + 220 ºC konvekcija). Na ekranu
  će biti ispisano "C-2".
  Pogodno za pripremu hrskavih jela, i sl.
  Mogućnost 3: Kombinirano djelovanje
  (50% mikrovalna energija + 50% ņar). Na
  ekranu će bit ispisano "C-2".
  Za brzo pripremu na ņaru.
  Primjer: Priprema hrane s mogućnosti 2,
  15 minuta.
  a) Tipku "Micro…Auto menu" pritisnite
  toliko puta, da se na ekranu Led pojavi
  natpis "C-2".

  P100
  P70
  P50
  P30
  P10

  SAMOSTALNO ODMRZAVANJE
  OVISNO O MASI
  Izberite masu zamrznute hrane i pećnica ĉe
  Vam pomoći pri izboru odgovarajuće snage
  te vremena grijanja.
  Primjer: Otapanje 0,5 kg zamrznutog
  mesa.
  a) S pritiskom na tipku "Micro…Auto
  menu" izaberite "0,1".
  b) S pritiskom na tipku "1min" (1 kg) te
  "10sec" (0,1 kg) unesite teņinu.
  c) Pritisnite tipku " Start/Reset ".
  14 • Page 15

  b)
  c)

  6.

  Kad pećnica postigne ņeljenu temperaturu,
  djelovanje aparata se zaustavi. S dva
  zvuĉna signala Vas upozori da stavite
  hranu u pećnicu. Izaberite temperaturu i
  vrijeme te zapoĉnite s kuhanjem. Najduņe
  vrijeme zagrijavanja pećnice je 30 minuta.
  Primjer: u unaprijed zagrijanoj pećnici
  ņelite kuhati 20 minuta na temperaturi 200
  °C.
  1. Pritisnite tipku "Micro…Auto menu",
  dok se ne prikaņe 200 °C.
  2. Podesite vrijeme kuhanja na 20
  minuta.
  3. Pritisnite tipku "Start/Reset".

  Postavite vrijeme djelovanja na
  "15:00".
  Pritisnite tipku "Start/Reset".

  SAMOSTALNI meni
  Izabrati Moņete vrstu hrane i teņinu,
  pećnica ĉe Vam pomoći pri izboru
  odgovarajuće snage te vremena djelovanja.
  Primjer: Samostalno kuhanje 0,4 kg ribe.
  a) Pritisnite tipku "Micro…Auto menu"
  toliko puta, da je na ekranu ispisano
  "A-5".
  b) Unesite teņinu pritiskom na tipke "1
  min"(1 kg) i "10 sec" (0,1 kg), dok se
  na ekranu ne ispińe "0,4".
  c) Pritisnite tipku "Start".

  Br.
  Pritisaka
  na tipku

  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Br.
  Pritisaka
  na tipku

  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  7.

  8.

  Pećnica ima 24-satni digitalni sat. Za unos
  vremena, npr. 16:30, postupite na slijedeći
  naĉin:
  a) Pritisnite tipku "Clock/Timer". Natpis na
  ekranu će poĉeti treptati. Postavite sat
  s tipkama "1 min" i "10 sec".
  b) Ponovno pritisnite tipku "Clock/Timer" i
  postavite minute s tipkama "1 min" i
  "10 sec".
  c) Ponovno pritisnite tipku "Clock/Timer"
  i novo vrijeme će biti postavljeno.
  d) Ukoliko ņelite promjeniti postavljeno
  vrijeme, ponovite gornji postupak.

  Masa, Meni
  A-1
  Zagrijavanje

  A-2
  Krumpir

  A-3
  Pica

  0,1
  0,15
  0,2
  0,25
  0,3
  0,35
  0,4
  0,45
  0,5
  0,6

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,7
  0,9
  1,1
  1,3
  1,5

  0,1
  0,2
  0,25
  0,30
  0,35
  0,40
  0,45
  0,50
  0,55
  0,60

  9.

  A-5
  Riba

  A-6
  Piletina

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Programski SAT
  Programski sat Vam omogućuje, da
  unaprijed postavite vrijeme poĉetka i kraja
  pripremanja hrane.
  Prije nego upotrijebite ovu funkciju, sat na
  pećnici mora biti pravilno postavljen.
  Primjer: Trenutno vrijeme je 16:30, a s
  pripremanjem hrane ņelite zapoĉeti u 18:15,
  i to sa snagom 70 %, 10 minuta.
  a) Pritisnite tipku ""Clock/Timer" i s
  tipkama "1 min" i "10 sec"postavite
  vrijeme na 18:15 (jednak postupak kao
  kod postavljanja vremena).
  b) S pritiskom na tipku "Micro…Auto
  menu" izberite snagu 70%.
  c) Postavite vrijeme kuhanja na 10
  minuta.
  d) Pritisnite tipku "Start/Reset".
  Ukoliko ne odredite snagu i vrijeme
  kuhanja i neposredno nakon
  odreĊivanja vremena poĉetka
  djelovanja pritisnete tipku
  "Start/Reset", ureĊaj će funkcionirati
  kao budilica. U 18:15 ĉete zaćuti 10
  zvuĉnih signala, ureĊaj će se iskljuĉiti.

  Masa, Meni
  A-4
  Meso

  SAT

  KONVEKCIJSKO KUHANJE
  Pećnica omogućuje konvekcijsko kuhanje, i
  moņemo je programirati za postizanje
  odreĊene temperature – prethodno
  zagrijavanje pećnice. Pećnica se
  automatski podesi na 230 °C; za
  podeńavanje temperature pritisnite gumb
  "Micro…Auto menu".
  Primjer: Pećnicu ņelite zagrijati na 200 °C
  a) Za podeńavanje temperature 200 °C,
  pritiskajte tipko "Micro…Auto menu",
  dok ne poĉne treperiti "200 °C".
  b) Pritisnite tipku "Start/Reset".
  15 • Page 16

  8.

  10. ZATVARANJE ZA DIJECU
  Ukoliko ņelite aktivirati ovu funkciju –
  zatvoreno za dijecu, istovremeno pritisnite
  tipke "1 min" i "10 sec" te ih drņite dvije
  sekunde. Ukoliko ņelite iskljuĉiti ovu
  funkciju, postupite jednako.

  11. Start / Reset ("POĈETAK /
  PONOVNO POSTAVLJANJE")
  a)

  b)

  9.

  Ukoliko za vrijeme djelovanja ureĊaja
  pritisnete tipku "Start/Reset",
  djelovanje pećnice će se zaustaviti.
  Ukoliko ste prethodno postavili
  programirano ukljuĉenje, nakon
  pritiska tipke "Start/Reset" će
  programirano djelovanje biti otkazano.

  Okolina
  Simbol na proizvodu ili na njegovoj
  ambalaņi oznaĉuje, da se s tim
  proizvodom ne smije postupiti kao s
  otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
  uruĉen prikladnim sabirnim toĉkama za
  recikliranje elektroniĉkih i elektriĉkih aparata.
  Ispravnim odvoņenjem ovog proizvoda sprijeĉit
  ćete potencijalne negativne posljedice na okoliń i
  zdravlje ljudi, koje bi inaĉe mogli ugroziti
  neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
  proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
  ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vań
  lokalni gradski ured, uslugu za odvoņenje otpada
  iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
  proizvod.

  Njega mikrovalovne pećnice
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  Eventualan neprijatan vonj u pećnici
  moņete odstraniti tako, da u duboku
  posudu, prikladnu za uporabu u mikrovalnoj
  pećnici,ulijete ńalicu vode te nareņete koru
  jednog limuna. Zatuim posudu stavite u
  mikrovalnu pećnicu te je ukljuĉite. Poslije
  rada, temeljito posuńite unutrańnjost
  pećnice te ju obrińite mekanom krpom.
  Ukoliko je potrebno promijeniti ņaruljicu u
  pećnici, molimo Vas posavjetujte se s
  prodavateljem, odnosno odgovarajuće
  osposobljenim serviserom.

  Prije ĉińćenja iskljuĉite pećnicu i izvucite
  utikaĉ iz utićnice.
  Unutrańnjost pećnice neka bude vidljivo
  ĉista. Ako se ostaci hrane, tekućine, koja
  curi iz nje, ili razlita tekućina, zasuńi na
  stijenama pećnice, obrińite s vlaņnom
  krpom. Uporaba grubih deterĊenata ili
  abrazivnih sredstava za ĉińćenje nije
  preporuĉljiva.
  Vanjsku povrńinu pećnice oĉistite s vlaņnom
  krpom. Da bi sprijeĉili ońtećenje dijelova u
  unutrańnjosti pećnice, pripazite da se voda
  ne razlije kroz otvor za prozraĉivanje.
  Ne dopustite, da se nadzorna ploĉa smoći.
  Oĉistite ju s mekanom, vlaņnom krpom. Za
  ĉińĉenje nadzorne ploĉe ne koristite
  deterĊente, gruba (abrazivna) sredstva ili
  sprejeve za ĉińćenje.
  Ako se na unutrańnjoj ili vanjskoj strani
  vrata pećnice nakupi para, obrińite je
  mekanom krpom. Ova je pojava moguća,
  ako mikrovalna pećnica djeluje u vlaņnom
  okruņenju i ne predstavlja nikakvu greńku u
  djelovanju pećnice.
  Povremeno izvadite i stakleni pladanj te ga
  oĉistite. Pladanj operite u toploj vodi s malo
  deterĊenta ili u stroju za pranje posuĊa.
  Leņajni obruĉ i pod komore (unutrańnjost
  kuĉińta) pećnice potrebno je redovito
  ĉistiti.Time izbjegavate prekomjernu buku
  prilikom djelovanja. Operite povrńinu poda
  kuĉińta blagim deterĊentom, ili sredstvom
  za ĉińćenje stakla te posuńite. Leņajnio
  obruĉ jednostavno operite u vodi s malo
  deterĊenta ili u suĊerici. Redovitom
  uporabom nakupi se vlaga, koja izlazi iz
  hrane, no to ne utjeĉe na povrńinu
  unutrańnjosti ili na leņajni obruĉ.

  Garancija i servis
  Za informacije ili u sluĉaju problema obratite se
  Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vańoj
  drņavi (telefonski broj naći ćete u
  meĊunarodnom garancijskom listu). Ako u vańoj
  drņavi nema takvog centra, obratite se lokalnom
  trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male
  kućanske aparate.
  Nije za profesionalnu uporabu!
  Dodatna pojańnjenja za pećenje s
  mikrovalovima i grilom, te korisne savjete,
  moņete pronaći na internet stranici:
  http://microwave.gorenje.com

  MNOŃTVO UŅITAKA PRI UPORABI
  VAŃE MIKROVALNE PEĆNICE VAM
  ŅELI

  16 • Page 17

  UPUTSTVO ZA UPOTREBU

  SRB, MNE

  Pažljivo pročitajte uputstva i sačuvajte ih.

  Specifikacije
  Potrońnja el. energije: ............................................................................................. 230V~50Hz,1400W
  Izlazna snaga: ............................................................................................................................. 900W
  Grejaĉ rońtilja: ............................................................................................................................ 1200W
  Konvekcija: ................................................................................................................................ 1350W
  Radna frekvencija: ................................................................................................................. 2450MHz
  Dimenzije: ................................................................................... 510mm(Ń) X 303mm(V) X 382mm(G)
  Dimenzije komore (unutrańnjosti) pećnice: .................................. 330mm(Ń) X 230mm(V) X 330mm(G)
  Kapacitet pećnice: .................................................................................................................... 25 litara
  Masa bez ambalaņe: ....................................................................................................Pribliņno 17,5 kg
  Jaĉina buke: .................................................................................................................. Lc < 58 dB (A)

  Pre nego ńto pozovete
  servisera
  1.

  2.

  Radio-smetnje (interferencije)
  Mikrotalasna pećnica moņe prouzrokovati
  smetnje u prijemu Vańeg radio-prijemnika, TV
  prijemnika i sliĉnih ureĊaja. Ako doĊe do smetnji
  (interferencije), to se moņe otkloniti ili smanjiti
  sledećim merama:
  a) Oĉistite vrata i povrńine zaptivki na pećnici.
  b) Stavite radio-prijemnik, TV prijemnik itd. ńto
  dalje od mikrotalasne pećnice.
  c) Za radio-prijemnik, TV prijemnik itd. koristite
  adekvatno podeńenu antenu koja
  omogućava jak prijem signala.

  Ako pećnica uopńte ne radi, ako se na
  ekranu nińta ne pojavljuje ili ako se ekran
  ugasi:
  a) Proverite da li je pećnica pravilno
  prikljuĉena na elektriĉnu mreņu. Ako
  nije, izvadite utikaĉ iz utiĉnice,
  priĉekajte 10 sekundi i ponovo ga
  ukljuĉite.
  b) Proverite da li je na elektriĉnoj
  instalaciji pregoreo osiguraĉ ili je
  prekinut dovod struje na glavnom
  osiguraĉu. Ako su osiguraĉi ispravni,
  isprobajte utiĉnicu sa nekim drugim
  aparatom.
  Ako mikrotalasna pećnica ne greje, tj. ne
  emituje mikrotalasnu energiju:
  a) Proverite da li je tajmer za
  programiranje starta i rada pravilno
  podeńen.
  b) Proverite da li su vrata ĉvrsto
  zatvorena i sigurnosne brave
  zakljuĉane. Ako nisu, mikrotalasna
  energija se neće oslobaĊati.

  Postavljanje
  1.
  2.

  Ako uz pomoć gornjih uputstava niste uspeli
  da reńite probleme, obratite se najbliņem
  ovlańćenom serviseru.

  3.

  Napomena:
  4.

  Aparat je namenjen iskljuĉivo upotrebi u
  domaćinstvu, i to za pripremu namirnica u
  ĉvrstom i teĉnom stanju pomoću
  elektromagnetne energije. Aparat koristite
  samo u zatvorenim prostorijama.

  5.
  6.

  17

  Proverite da li ste iz unutrańnjosti vrata
  uklonili sav ambalaņni materijal.
  Kada uklonite ambalaņu, proverite da li je
  na pećnici dońlo do vidnih ońtećenja, kao
  na primer:
  - iskrivljena vrata,
  - ońtećena vrata,
  - ulegnuća ili rupa na staklu (prozoru) na
  vratima, kao i na ekranu,
  - ulegnuća u unutrańnjosti pećnice.
  Ako primetite bilo koje od gore
  navedenih ońtećenja, nemojte koristiti
  pećnicu.
  Mikrotalasna pećnica teņi 17,5 kg; postavite
  je na vodoravnu povrńinu koja je dovoljno
  ĉvrsta da izdrņi teņinu pećnice.
  Pećnicu postavite dalje od izvora visoke
  temperature i pare.
  Ne stavljajte nińta na pećnicu.
  Da biste obezbedili dovoljnu ventilaciju,
  neka pećnica bude udaljena od drugih
  povrńina sa strane bar 8 cm, a iznad nje
  10cm. • Page 18

  7.

  NEMOJTE skidati pogonsku osovinu
  rotacionog tanjira.
  8. Kao kod svih drugih aparata, i ovde je
  potreban briņljiv nadzor kada ga koriste
  deca.
  UPOZORENJE: ZA OVAJ APARAT JE
  POTREBNO UZEMLJENJE.
  9. Prikljuĉni kabl mora da ima lak pristup
  utiĉnici.
  10. Pećnici je potrebno 1,5 kVA ulazne snage.
  Preporuĉujemo da se u vezi sa
  postavljanjem pećnice posavetujete sa
  serviserom odnosno odgovarajućim
  struĉnim licem.  PAŅNJA: Pećnica ima vlastitu zańtitu, i to
  osiguraĉ od 250V, 10A.  VAŅNO
  Boje ņica u prikljuĉnom kablu imaju sledeće
  znaĉenje:
  Zeleno-ņuta:
  vod za uzemljenje
  Plava:
  neutralni vod
  Braon:
  ņivi vod
  Pońto boje ņica u prikljuĉnom kablu moņda ne
  odgovaraju oznakama u boji na terminalima
  utikaĉa, uzmite u obzir i sledeće:
  - Ņicu zeleno-ņute boje prikljuĉite na terminal
  u utikaĉu koji je oznaĉen slovom E ili
  simbolom za uzemljenje.
  - Ņicu plave boje prikljuĉite na terminal u
  utikaĉu koji je oznaĉen slovom N ili je crne
  boje.
  - Ņicu braon boje prikljuĉite na terminal u
  utikaĉu koji je oznaĉen slovom L ili je
  crvene boje.  Vaņna uputstva za bezbednu
  upotrebu


  UPOZORENJE: Kada aparat deluje u
  kombinovanom modu, zbog veoma visokih
  temperatura koje nastaju, deca smeju
  koristiti aparat samo pod briņljivim
  nadzorom odraslih (samo za aparate sa
  funkcijom rońtilja).
  UPOZORENJE: Ako su vrata ili zaptivci na
  vratima ońtećeni, aparat ne smete da
  koristite dok ga ne popravi ovlańćeno
  struĉno lice.
  UPOZORENJE: Svaka popravka ili servis
  od strane neovlańćenog struĉnog lica, kada
  treba skidati zańtitni poklopac od
  mikrotalasnih zraka, opasna je i riziĉna.
  UPOZORENJE: Teĉnost i druge namirnice
  nemojte pripremati u zatvorenim odnosno

  18

  zaptivenim posudama ili zaptivenoj
  amabalaņi jer mogu da eksplodiraju.
  UPOZORENJE: Deca mogu koristiti aparat
  bez nadzora odraslih samo ako im date
  odgovarajuća uputstva, da bi dete moglo
  bezbedno koristiti pećnicu i da bi shvatilo
  opasnosti neadekvatne upotrebe.
  Oko pećnice treba obezbediti dovoljnu
  ventilaciju. Za pećnicu treba da bude bar 8
  cm prostora, sa strane bar 10 cm, a iznad
  pećnice 10 cm. Nemojte skidati noņice
  pećnice i nemojte pokrivati otvore za
  ventilaciju.
  Koristite samo pomagala adekvatna za
  korińćenje u mikrotalasnoj pećnici.
  Kada pripremate hranu u plastiĉnoj ili
  papirnatoj ambalaņi odnosno posudi,
  nadgledajte proces pripreme zbog
  opasnosti da se takva ambalaņa odnosno
  posuda na zapali.
  Ako primetite dim, iskljuĉite aparat ili
  izvadite kabl iz utiĉnice, a vrata ostavite
  zatvorena da biste uguńili eventualan
  plamen.
  Kada u mikrotalasnoj pećnici pripremate
  teĉnost, posle nekog vremena teĉnost
  moņe provreti i prekipeti, zato u takvim
  sluĉajevima postupajte posebno paņljivo.
  Da ne bi dońlo do opekotina, pre upotrebe
  promeńajte i protresite sadrņaj flańica za
  bebe ili teglica sa hranom za bebe i
  proverite temperaturu sadrņaja.
  U mikrotalasnoj pećnici nemojte pripremati
  jaja u ljusci ili cela tvrdo kuvana jaja, jer
  mogu eksplodirati i pońto se kuvanje u
  pećnici već zavrńilo.
  Kada ĉistite povrńinu vrata, za zaptivke i
  unutrańnjost pećnice koristite samo blaga i
  neņna (ne abrazivna) sredstva za ĉińćenje a
  nanosite ih sunĊerom ili mekom krpom.
  Redovno ĉistite pećnicu i uklanjajte
  eventualne ostatke hrane.
  Ako redovno ne odrņavate i ĉistite pećnicu,
  moņe doći do ońtećenja povrńina, ńto
  negativno utiĉe na vek trajanja aparata i
  povećava rizik opasnosti prilikom njegove
  upotrebe.
  Ako je prikljuĉni kabl ońtećen, da bi se
  izbegla opasnost, moņe ga zameniti samo
  proizvoĊaĉ, ovlańćeni serviser ili drugo
  adekvatno osposobljeno struĉno lice. • Page 19

  Opńta uputstva za bezbednu
  upotrebu

  9.

  U daljem tekstu nabrojana su neka pravila i neke
  bezbednosne mere koje vaņe i kod drugih
  aparata i koje treba uzimati u obzir radi
  bezbednog i ńto efikasnijeg rada pećnice:
  1. U toku rada pećnice, stakleni tanjir, ruĉice
  valjka, spojnica i ņljeb za valjak treba da su
  uvek na svom mestu.
  2. Pećnicu nemojte nikada koristiti u druge
  svrhe osim za pripremu hrane, nemojte
  suńiti u njoj odeću, papir ili druge predmete i
  nemojte je koristiti za sterilizaciju.
  3. Nemojte nikada ukljuĉiti pećnicu ako je
  prazna jer je tako moņete ońtetiti.
  4. U unutrańnjosti pećnice nemojte ĉuvati
  nińta, npr. papir, knjige o kuvanju i sl.
  5. Nemojte kuvati hranu sa opnom, npr.
  ņumanca, krompir, pileću dņigericu itd., a da
  pre toga ne probuńite opnu na vińe mesta
  viljuńkom.
  6. Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore
  na spoljnoj strani pećnice.
  7. Nemojte nikada skidati delove pećnice, npr.
  noņice, sigurnosni deo za zatvaranje,
  zavrtnje itd.
  8. Nemojte kuvati hranu neposredno na
  staklenom tanjiru. Pre nego ńto hranu
  stavite u pećnicu, neka to bude u
  adekvatnoj posudi ili sliĉnom posuĊu.
  VAŅNO: Kuhinjsko posuĊe koja ne smete
  koristiti u mikrotalasnoj pećnici:
  - Nemojte koristiti metalno posuĊe ili
  posuĊe sa metalnim ruĉkama.
  - Nemojte koristiti posude sa metalnom
  ivicom.
  - Nemojte koristiti papirom prekrivene
  metalne ņiĉice za zatvaranje plastiĉnih
  kesica.
  - Nemojte koristiti posude od melamina,
  jer sadrņe materijal koji apsorbuje
  mikrotalasnu energiju. To moņe
  prouzrokovati da se posuda raspukne ili
  oprlji, a pored toga usporava grejanje /
  kuvanje.
  - Nemojte koristiti posudu bez
  odgovarajućeg premaza za korińćenje u
  mikrotalasnoj pećnici. Isto tako, nemojte
  koristiti zatvorene ńolje sa ruĉkom.
  - Nemojte pripremati hranu odnosno piće
  u posudi koja ima suņen otvor, npr. na
  flańi, jer moņe pući u toku zagrevanja.
  Nemojte koristiti obiĉne termometre za
  pripremu mesa ili slatkińa. Moņete koristiti
  samo termometre koji su namenjeni upravo
  upotrebi u mikrotalasnoj pećnici.

  10.
  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  PosuĊe za mikrotalasne pećnice koristite
  samo u skladu sa uputstvima njihovog
  proizvoĊaĉa.
  Nemojte pokuńavati da prņite hranu u
  mikrotalasnoj pećnici.
  Pazite da se u mikrotalasnoj pećnici zagreje
  samo teĉnost, a ne i posuda u kojoj se ona
  nalazi. Ako se to desi, moguće je da kad
  skinete poklopac, teĉnost u posudi emituje
  paru ili da iz nje prskaju kapljice i u sluĉaju
  da sam poklopac posude nije vreo.
  Pre upotrebe, uvek proverite temperaturu
  namirnica, posebno ako hranu dajete deci.
  Preporuĉujemo da nikada ne jedete/pijete
  hranu/piće koje ste tek izvadili iz pećnice,
  već ih ostavite nekoliko minuta i po
  mogućstvu promeńajte da bi se temperatura
  izjednaĉila.
  Hrana koja sadrņi meńavinu masti i vode,
  npr. osnova za supu, treba da posle
  iskljuĉivanja pećnice u njoj ostane joń
  pribliņno 30 do 60 sekundi. Tako ćete
  omogućiti da se meńavina slegne i spreĉi
  prskanje mehurića kada u teĉnost stavite
  kańiku ili ubacite kocku za supu.
  U pripremi namirnica, imajte na umu da se
  neke vrste hrane, npr. boņićni puding,
  marmelada ili mleveno meso veoma brzo
  pripremaju. Kada grejete ili kuvate
  namirnice sa visokim sadrņajem masti ili
  ńećera, nemojte koristiti plastiĉne posude.
  PosuĊe koje koristite za pripremu hrane u
  mikrotalasnoj pećnici moņe se mnogo
  zagrejati jer hrana emituje toplotu. To
  posebno vaņi ako su vrh posude i ruĉke
  pokriveni plastikom. Kada hvatate takve
  posude, moņda ćete morati da koristite
  rukavice.
  Da biste smanjili rizik od poņara u
  unutrańnjosti pećnice:
  a)

  b)
  c)

  19

  Pazite da hranu ne kuvate predugo.
  Paņljivo pratite tok pripreme kada su u
  pećnici posude od papira, plastike ili
  drugih lako zapaljivih materijala.
  Pre nego ńto stavite kesicu u pećnicu,
  skinite ņiĉicu za zatvaranje kesice.
  Ako se predmet u pećnici zapali, drņite
  zatvorena vrata od pećnice, iskljuĉite
  pećnicu iz struje ili iskljuĉite glavni
  osiguraĉ na tabli sa osiguraĉima. • Page 20

  Crteņ pećnice

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  10 minuta
  1 minuta
  10 sekund
  Ekran
  Mikro/Rońtilj/Koncekcija/Auto meni
  Sat/Programski sat
  Poĉetak/Ponovno postavljanje
  Dugme za otvaranje

  1.
  2.
  3.

  Sigurnosni sistem za zatvaranje vrata
  Prozor pećnice
  Ventilacioni otvori ili ventilator za
  provetravanje
  Rotacioni tanjir
  Stakleni tanjir
  Kontrolna tabla
  Reńetka rońtilja

  4.
  5.
  6.
  7.

  20 • Page 21

  b)

  Uputstva za rukovanje
  1.

  Priprema namirnica jednim
  pritiskom na dugme

  c)

  Samo jednim pritiskom na dugme
  moņete zapoĉeti sa jednostavnim
  kuvanjem. Funkcija je veoma pogodna i
  omogućava da veoma brzo zagrejete
  ĉańu vode i sl.
  Primer: Grejanje ĉańe mleka
  a) Ĉańu mleka stavite na stakleni
  rotacioni tanjir i zatvorite vrata
  pećnice.
  b) Pritisnite dugme "Start/Reset" i
  mikrotalasna pećnica će raditi 1
  minut 100% snagom.
  c) Kada se grejanje zavrńi, ĉućete pet
  pisaka.

  2.

  4.

  Ova funkcija ima dve mogućnosti.
  a) Brzo grejanje mikrotalasnim
  zracima (100% snaga)
  Primer: Kuvanje 100% snagom 5
  minuta.
  1. Podesite vreme na "5:00".
  2. Pritisnite " Start/Reset ".
  b) Grejanje mikrotalasnim zracima sa
  ruĉnim nadzorom
  1. Pritisnite dugme "Micro…Auto
  menu", odaberite 70% nivo snage;
  2. Podesite vreme na "10:00".
  3. Pritisnite " Start/Reset ".
  Moņete podesiti 5 nivoa snage zagrevanja,
  a najduņe vreme delovanja je 90 minuta.
  Snaga
  mikrotalasnih
  zraka

  Ispis na
  ekranu

  1
  2
  3
  4

  100%
  70%
  50%
  30%

  P100
  P70
  P50
  P30

  5

  10%

  P10

  "Micro"

  3.

  Rońtilj
  Ova funkcija ima dva moda; ņeljenu
  funkciju moņete odabrati pritiskom na
  dugme "Micro…Auto menu" (najduņe
  vreme kuvanja je 60 minuta).
  Mod 1: 85% snaga rońtilja, na ekranu je
  ispisano G-1
  Mod 2: 50% snaga rońtilja, na ekranu je
  ispisano G-2.
  Primer: Priprema hrane na rońtilju, 20
  minuta.
  a) Pritiskajte dugme "Micro…Auto
  menu" sve dok se na ekranu LED
  ne ispińe "G-1".
  b) Podesite vreme kuvanja na "20:00".
  c) Pritisnite dugme "Start/Reset".
  Kada pripremate hranu na rońtilju,
  ne greju mikrotalasni zraci, već
  toplotu emituje metalni grejaĉ na
  vrhu pećnice.
  Kada rońtilj radi, priprema (odnosno
  peĉenje) moņe se podesiti na dva
  stepena; posle prve polovine
  pripreme, program će se
  automatski prekinuti, a dva piska će
  oznaĉiti da je vreme da namirnicu
  koji pripremate na rońtilju okrenete.
  Kada okrenete namirnicu, ponovo
  zatvorite vrata pećnice i pritisnite
  dugme "Start/Reset" i program
  pripreme namirnica će se nastaviti.
  Ako ne ņelite da okrenete
  namirnicu, program će automatski
  nastaviti sa radom posle jednog
  minuta.

  Priprema namirnica
  mikrotalasnim zracima

  Broj pritisaka
  na dugme

  Pritiskom na dugmad "1min" (1 kg) i
  "10sec" (0,1 kg) stavite masu u
  pećnicu.
  Pritisnite dugme "Start/Reset".
  Masa zamrznute hrane mora biti
  manja od 2 kg.

  5. Kombinovano delovanje
  Pećnica omogućava i tri moda
  kombinovane pripreme hrane.
  Mogućnost 1: Kombinovano delovanje
  (50% mikrotalasni zraci + 200 ºC
  konvekcija). Na ekranu će pisati "C-1".
  Mogućnost 2: Kombinovano delovanje
  (50% rońtilj + 220 ºC konvekcija). Na
  ekranu će pisati "C-2".
  Pogodno za pripremu hrskavih jela, i sl.
  Mogućnost 3: Kombinirano delovanje
  (50% mikrotalasni zraci + 50% rońtilj).
  Na ekranu će bit ispisano "C-3".
  Za brzo pripremu na rońtilju

  Automatsko odleĊivanje s
  obzirom na masu
  S obzirom na odabranu masu zamrznute
  hrane, pećnica će Vam pomoći u izboru
  adekvatne snage i vremena zagrevanja.
  Primer: OdleĊivanje 0,5 kg zamrznutog
  mesa.
  a) Pritiskom na dugme "Micro…Auto
  menu" odaberite "0,1".
  21 • Page 22

  Primer: Priprema namirnice sa
  mogućnońću 2, 15 minuta.
  a) Dugme "Micro…Auto menu"
  pritiskajte sve dok se na ekranu
  LED ne pojavi "C-2".
  b) Podesite vreme na "15:00".
  c) Pritisnite dugme "Start/Reset".
  6.

  Br.
  Pritisaka
  na tipku

  "1min"

  A-1
  Zagrevanje

  A-2
  Krompir

  A-3
  Pica

  0,1
  0,15
  0,2
  0,25
  0,3
  0,35
  0,4
  0,45
  0,5
  0,6

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,7
  0,9
  1,1
  1,3
  1,5

  0,1
  0,2
  0,25
  0,30
  0,35
  0,40
  0,45
  0,50
  0,55
  0,60

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  KONVEKCIONO KUVANJE
  Rerna omogućuje konvekciono kuvanje, i
  moņemo je programirati za postizanje
  odreĊene temperature – prethodno
  zagrijavanje rerne. Rerna se automatski
  postavi na 230 °C; za regulisanje
  temperature pritisnite dugme
  "Micro…Auto menu".

  Br.
  Pritisaka
  na tipku

  "1min"

  Primer: Rernu ņelite da ugrejete na
  200 °C
  a) Za regulisanje temperature 200 °C,
  pritiskajte tipko "Micro…Auto
  menu", dok ne poĉne treperiti "200
  °C".
  b) Pritisnite tipku "Start/Reset".
  Kad rerna postigne izabranu
  temperaturu, delovanje aparata se
  zaustavi. S dva zvuĉna signala Vas
  upozori da stavite hranu u rernu.
  Izaberite temperaturu i vreme, te
  zapoĉnite s kuvanjem. Najduņe vreme
  zagrejavanja rerne je 30 minuta.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  8.

  Masa, Meni
  A-4
  Meso

  A-5
  Riba

  A-6
  Piletina

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Sat
  Pećnica ima i 24-ĉasovni digitalni sat. Za
  unońenje vremena, npr. 16:30, uĉinite
  sledeće:
  1. Pritisnite dugme "Clock/Timer".
  Natpis na ekranu poĉeće da trepće.
  Podesite sat pomoću dugmadi "1
  min" i "10 sec".
  2. Ponovo pritisnite dugme
  "Clock/Timer" i podesite minute
  dugmadima "1 min" i "10 sec".
  3. Ponovo pritisnite dugme
  "Clock/Timer" i novo vreme će biti
  podeńeno.
  4. Ako ņelite da promenite vreme,
  ponovite gornji postupak.

  Primer: u unapred ugrejanoj rerni ņelite
  kuvati 20 minuta na temperaturi 200 °C.
  1. Pritisnite tipku "Micro…Auto
  menu", dok se ne prikaņe 200 °C.
  2. Postavite vreme kuvanja na 20
  minuta.
  3. Pritisnite tipku "Start/Reset".

  7.

  Masa, Meni

  Auto meni
  Morate odabrati samo vrstu hrane i
  masu, a pećnica će Vam pomoći u
  podeńavanju snage i vremena delovanja.

  9.

  Tajmer
  Tajmer omogućava da unapred podesite
  vreme poĉetka i kraja pripreme
  namirnica.
  Pre primene ove funkcije, sat na pećnici
  mora biti adekvatno podeńen.
  Primer: Trenutno vreme je 16:30, a ņelite
  da kuvanje poĉne u 18:15, i to sa 70%
  snage, 10 minuta.
  a) Pritisnite dugme "Clock/Timer" i
  dugmadima "1 min" i "10 sec"
  podesite vreme na 18:00 (isti
  postupak kao kod podeńavanja
  sata).

  Primer: Automatsko kuvanje 0,4 kg ribe.
  a) Pritiskajte dugme "Micro…Auto
  menu" sve dok se na ekranu ne
  ispińe "A-5".
  b) Unesite teņinu pritiskom na tipke "1
  min"(1 kg) i "10 sec" (0,1 kg), dok
  se na ekranu ne ispińe "0,4".
  c) Pritisnite dugme " Start/Reset ".

  22 • Page 23

  b)
  c)
  d)

  Pritiskom na dugme "Micro…Auto
  menu" odaberite 70% snagu.
  Podesite vreme kuvanja na 10
  minuta.
  Pritisnite dugme "Start/Reset".
  Ako ne podesite vreme kuvanja i
  ako neposredno po podeńavanju
  poĉetka delovanja pritisnete dugme
  "Start/Reset", aparat će
  funkcionisati samo kao sat
  (budilnik). U 18:15 ĉućete 10 pisaka
  a aparat će se iskljuĉiti.

  6.

  7.

  10. Zakljuĉavanje pred decom
  Ako ņelite da aktivirati funkciju
  zakljuĉavanja pred decom, istovremeno
  pritisnite dugmad "1 min" i "10 sec" i
  drņite ih dve sekunde. Ako ņelite da
  iskljuĉite ovu funkciju, ponovite
  postupak.
  8.

  11. Start / Reset ("poĉetak / ponovno
  podeńavanje")
  1.

  2.

  Ako u toku delovanja aparata
  pritisnete dugme "Start/Reset", rad
  pećnice će se prekinuti.
  Ako ste prethodno podesili
  programirano ukljuĉivanje, pritiskom
  na dugme "Start/Reset" opozvaćete
  programirano delovanje.

  9.

  Odrņavanje mikrotalasne
  rerne
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  Pre ĉińćenja, iskljuĉite rernu i izvucite
  utikaĉ iz utiĉnice.
  Unutrańnjost rerne treba da je uvek ĉista.
  Kada se delići hrane i teĉnost koja prska
  ili se prolije osuńe na zidovima rerne,
  obrińite ih vlaņnom krpom. Upotreba
  grubih deterdņenata ili abrazivnih
  sredstava za ĉińćenje nije preporuĉljiva.
  Spoljnu povrńinu rerne oĉistite vlaņnom
  krpom. Da biste spreĉili ońtećenje delova
  u unutrańnjosti rerni, pazite da voda ne
  dospe u ventilacione otvore.
  Nemojte dopustiti da se kontrolna tabla
  pokvasi. Oĉistite je mekom, vlaņnom
  krpom. Za ĉińćenje kontrolne table
  nemojte koristiti deterdņente, abrazivna
  sredstva za ĉińćenje ili sredstva za
  ĉińćenje u spreju.
  Ako se u unutrańnjosti ili oko spoljnih
  povrńina kućińta skuplja para, obrińite je
  mekom krpom. Do toga moņe doći kada
  mikrotalasnu rernu koristite u veoma
  vlaņnim prostorijama i uopńte ne znaĉi
  kvar rerne.
  23

  Povremeno treba izvaditi i stakleni tanjir i
  oĉistiti ga. Tanjir operite u toploj vodi sa
  malo deterdņenta ili u mańini za pranje
  sudova.
  Rotacioni tanjir i dno (donju povrńinu)
  unutrańnjosti pećnice treba redovno
  ĉistiti, jer inaĉe pećnica u toku rada
  moņe emitovati buku. Samo obrińite dno
  unutrańnjosti pećnice blagim
  deterdņentom, vodom ili sredstvom za
  ĉińćenje stakla i osuńite. Rotacioni tanjir
  moņete oprati u toploj vodi sa malo
  deterdņenta ili u mańini za pranje
  sudova. Posle duņe upotrebe, na
  toĉkićima rotacionog tanjira mogu se
  nakupiti isparenja od kuvanja, ali to ne
  utiĉe na njegovo delovanje. Kada vadite
  rotacioni tanjir iz ņleba na dnu komore
  (unutrańnjosti rerne), pazite da ga
  pravilno vratite.
  Eventualan neprijatan miris iz pećnice
  moņete odstranite tako ńto ćete u
  duboku posudu za pripremu namirnica u
  mikrotalasnoj rerni sipati ńolju vode i
  dodati iseckanu koru jednog limuna.
  Posudu zatim ostavite pet minuta u
  ukljuĉenoj mikrotalasnoj rerni. Na kraju,
  dobro osuńite unutrańnjost rerni i obrińite
  je mekom krpom.
  Ako treba zameniti sijalicu u rerni,
  molimo Vas da se obratite servisu. • Page 24

  Zańĉita okoline
  Simbol na proizvodu ili na njegovoj
  ambalaņi oznaĉava, da se sa tim
  proizvodom ne sme postupati kao sa
  otpadom iz domaćinstva. Umesto toga,
  proizvod treba predati odgovarajućim
  sabirnim centrima za reciklaņu elektronskih I
  elektriĉnih aparata. Ispravnim odvoņenjem
  ovog proizvoda spreĉićete potencijalne
  negativne posledice na ņivotnu sredine I
  zdravlje ljudi, koji bi inaĉe mogli biti ugroņeni
  neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog
  proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o
  tretmanu, odbacivanju I ponovnom korińćenju
  ovog proizvoda, stupite u kontakt sa
  prikladnim lokalnim ustanovama, sluņbom za
  sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom
  u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

  Garancija i servis
  Za informacije ili u sluĉaju problema obratite
  se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u
  vańoj drņavi (telefonski broj naći ćete u
  meĊunarodnom garantnom listu). Ako u vańoj
  drņavi nema takvog centra, obratite se
  lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja
  za male kućanske aparate.
  Nije za komercialnu upotrebu!
  Za dodatne preporuke za peĉenje sa
  mikrotalasima ili grilom naći ĉe te u
  korisnim savetima na internet strani:
  http://microwave.gorenje.com

  MNOGO UŅITAKA U
  KORIŃĆENJU VAŃE
  MIKROVALNE RERNE ŅELI VAM

  24 • Page 25

  УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

  МК

  Внимателно прочитајте ги упатствата и чувајте ги.

  Спецификации
  Потрошувачка на ел. енергија: ............................................................................. 230V~50Hz,1400W
  Излезна моќ::.............................................................................................................................. 900W
  Грејач за жар: ........................................................................................................................... 1200W
  Конвекциско:............................................................................................................................. 1350W
  Работна фреквенцијa:.......................................................................................................... 2450MHz
  Надворешни димензии: ............................................................ 510mm(Ń) X 303mm(V) X 382mm(G)
  Димензии на комората
  (внатрешност) на печката: ........................................................ 330mm(Ń) X 230mm(V) X 330mm(G)
  Димензии на печката ............................................................................................................ 25 литри
  Маса без амбалажа: ............................................................................................ Приближнo 17,5 kg
  Ниво на бучава: .............................................................................................................. Lc<58 dB (A)
  Овој апарат е означен според
  европскиот пропис 2002/96/ЕЗ за
  електро и електронски апарати
  (waste electrical and electronic
  equipment - WEEE).
  Прописот ја дава рамката за
  враќање и искористување на
  старите апарати, важечко ширум
  Европа.

  обратете се до најблискиот овластен
  сервисер.

  Радиски пречки
  (итерференции)
  Микробрановата печка може да
  предизвика пречки во приемот на вашиот
  радиоприемник, ТВ-приемник и слични
  уреди. Ако дојде до пречки
  (интерференции), истите можете да ги
  отстраните или да ги намалите со
  преземање на следниве мерки:
  a) Исчистете ја вратата и површините за
  дихтување.
  б) Ставете го радиоприемникот, ТВприемникот и друго што подалеку од
  микробрановата печка.
  ц) Зад радискиот, ТВ-приемникот итн.
  употребете соодветно наместена
  антена што ќе овозможува јак прием
  на сигналот.

  Пред да повикате сервис
  Ако печката воопшто не работи, ако
  на екранот ништо не се појавува или,
  пак, ако екранот се изгасне:
  a) Проверете дали печката е
  правилно вклучена на
  електричната мрежа. Ако не е,
  исклучете го кабелот од
  штекерот, почекајте 10 секунди и
  потоа повторно вклучете го.
  б) Проверете дали осигурувачот за
  штекерот е прегорен или, пак,
  дали струјното коло е прекинато
  на главниот осигурувач. Ако
  осигурувачите се исправни ,
  тестирајте го штекерот со некој
  друг апарат.
  Ако микробрановата печка не грее, т.е. не
  емитува микробранова енергија:
  a) Проверете дали е правилно
  наместен часовникот за
  програмирање.
  б) Проверете дали е цврсто
  затворена вратата, а
  сигурносните брави заклучени.
  Ако не се, микробрановата
  енергија нема да се ослободува.
  Ако со помош на горниве упатства не
  успеавте да го отстраните проблемот,
  1.

  Напомена:
  Апартот е наменет само за користење
  во домаќинство и тоа за загревање на
  храна и пијалаци со помош на
  електромагнетна енергија.
  Употребувајте го апаратот само во
  затворени простории.

  Инсталација
  1.

  2.

  25

  Проверете дали од внатрешноста на
  вратата го извадивте целокупниот
  амбалажен материјал.
  Кога ќе ја отстраните амбалажата,
  прегледајте ја печката за да утврдите
  дали има видливи оштетувања, како
  на пример: • Page 26

  искривена врата,
  оштетена врата,
  набиеници или дупки на стаклото
  (прозорецот) на вратата или пак на
  екранот
  - набиеници во внатрешноста на
  печката.
  3. Ако забележите некое од
  горенаведените оштетувања, не
  употребувајте ја печката.
  4. Микробрановата печка тежи околу
  17,5kg, поставете ја на рамна
  површина што е доволно тврда за да
  ја издржи тежината на печката.
  5. Печката поставете ја подалеку од
  извори на висока температура и
  пареа.
  6. Не ставајте ништо на печката.
  7. За да обезбедите доволно зрачење,
  околу страните на печката треба да
  има барем 8 cm простор, а над неа 10
  cm.
  8. Не отстранувајте ги погонските оски
  на ротационото лежиште.
  9. Како и кај сите други апарати така и
  кај овој е потеребен грижлив надзор
  кога го употребуваат децата.
  ПРЕДУПРЕУВАЊЕ: ОВОЈ АПАРАТ Е
  ПОТРЕБНО ДА СЕ ЗАЗЕМЈИ.
  10. Штекерот на кој е приклучен апаратот
  треба да биде лесно достапен за
  приклучниот кабел.
  11. На печката и е потребна влезна моќ
  од 1,5 kVA. Препорачуваме при
  инсталација на печката да се
  посоветувате со сервисер, односно со
  копметентен стручњак.
  ВНИМАНИЕ: Печката има сопствена
  заштита и тоа осигурувач 250V, 10A.

  - Жицата со кафена боја приклучете ја на
  терминалот во приклучниот кабел што е
  означен со буквата L или е со црвена
  боја.

  ВАЖНО
  Боите на жиците во приклучниот кабел го
  имаат следново значење:
  Зелено- жолта: заземјување
  Сина:
  нулта
  Кафена:
  фаза
  Бидејќи боите на жиците можеби не
  одговараат на обоените ознаки на
  терминалите во приклучниот кабел, имајте
  го предвид и следново:
  - Жицата со зелено-жолта боја приклучете
  ја на терминалот во прикличниот кабел
  што е означен со буквата E или со
  симболот за заземјување.
  - Жицата со сина боја приклучете ја на
  терминалот во приклучниот кабел што е
  означен со буквата N или е со црна боја.  -

  Важни безбедносни
  упатства


  26

  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога апаратот
  работи во комбиниран начин, а
  поради многу високите температури
  што тогаш настануваат, децата смеат
  да го употребуваат апаратот само под
  грижлив надзор на возрасните (само
  за апарати со функцијата жар)
  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако вратата или
  дихтувачите за вратата се оштетени,
  апаратот не смеете да го
  употребувате, додека не го поправи
  стручно лице.
  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секоја поправка
  или сервис изведена од кој било друг
  освен од овластен сервисер и при која
  е потребно да се отстрани покривот за
  заштита од микробрановите зраци е
  опасна и ризична.
  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Течностите и
  другата храна не загревајте ги во
  затворени, односно во покриени
  садови или, пак, во затворена
  амбалажа, бидејќи истите може да
  експлодираат.
  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Децата може да
  го употребуват апаратот и без надзор
  од возрасните само во случај доколку
  им дадете соодветни упатства, за да
  можат безбедно да ја употребуваат
  печката и да бидат свесни за
  опасностите што произлегуваат од
  несоодвотното ракување.
  Околу печката е потребно да се
  обезбеди доволно кружење на воздух.
  Зад печката треба да има најмалку 8
  cm простор, од страните барем 10 cm,
  над печката 10 cm.. не отстранувајте
  ги нозете на печката и не покривајте
  ги отворите за венталиција.
  Употребувајте ги помагалата
  (помошните средатва), соодветно за
  употреба во микробанова печка.
  Кога загревате храна во пластична
  или во хартиена амбалажа, односно
  чинија, надгледувајте го процесот на
  загревање поради опасноста таквата
  амбалажа, т.е. сад, да се запали.
  Ако забележите чад, апаратот
  исклучете го од електричната мрежа, • Page 27


  а вратата оставете ја затворена, за да
  го изгаснете можниот оган.
  Кога во микробрановата печка
  загревате пијалак, по некое време
  може пијалокот да зоврие и да
  претече, па затоа во таков случај
  однесувајте се особено внимателно.
  За да не дојде до изгореници, пред
  употребата промешајте ја или
  протресете ја содржината на
  шишенцето за доенчиња или
  шишенцата со храна за доенчиња и
  проверете ја температурата на
  содржината.
  Во микробрановата печка не
  загревајте јајца со лушпа или тврдо
  варени јајца бидејќи може да
  експлодираат, дури и откако
  загревањето во печката е веќе
  завршено.
  Кога ја чистите површината на
  вратата, дихтувачката површина,
  внатрешноста на печката,
  употребувајте само благи и нежни (не
  абразивни) средства за чистење,
  нанесете ги со сунѓер или со мека
  крпа.
  Редовно чистете ја печката и
  отстранувајте ги можните остатоци од
  храна.
  Ако редовно не ја одржувате и
  чистите печката, може да дојде до
  нагризување на површината, што
  негативно влијае на животниот век на
  апаратот и го зголемува ризикот од
  опасност при неговата употреба.
  Ако приклучниот кабел е оштетен, за
  да се избегне опасност, истиот може
  да го замени само производителот,
  овластениот сервисер или друг
  соодветно оспособен стручњак.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  Безбедносни упатства за
  општа употреба
  Во продолжение се наброени некои
  правила и безбедносни мерки што слично
  како при користење на други апарати,
  треба да ги почитувате за да обезбедите
  безбедно и најефикасно функционирање
  на печката:
  1. Додека работи печката, стаклената
  основа, рачките на валјакот, склопката
  и жлебот за валјакот секогаш треба да
  бидат на своето место.
  2. Печката не користитете ја за никаква
  друга намена освен за подготвување
  храна; не сушете во неа облека,
  27

  хартија или други предмети и не
  употребувајте ја за стерилизација.
  Никогаш не вклучувајте ја печката ако
  таа е празна, бидејќи можете да ја
  оштетите.
  Во внатрешноста на печката не
  чувајте ништо, на пр. хартија,
  готварски книги итн.
  Не гответе храна што е покриена со
  мембрана, на пр., жолчки од јајца,
  компир, пилешки џигер итн. пред да ја
  прободете мембраната со виљушка
  на повеќе места.
  Не ставајте никакви предмети во
  отворите на надворешната страна од
  печката.
  Никогаш не отстранувајте ги деловите
  на печката, на пр.: нозете,
  резето(внатрешен затворач),
  шрафовите итн.
  Не гответе ја храната непосредно на
  стаклената основа. Пред да ја ставите
  храната во печката, ставете ја во
  соодветен сад или во слично
  помагало.
  ВАЖНО: Кујнски помагала што не
  смеете да ги употербувате во
  микробранова печка:
  - Не употребувајте метални тави или
  садови со метални рачки.
  - Не употребувајте садови со
  метални рабови.
  - Не употребувајте метални жици
  прекриени со хартија за затворање
  на пластични кеси.
  - Не употребувајте садови од
  меламим бидејќи содржат
  материјал што ја вшмукува
  микробрановата енергија. Тоа може
  да предизвика чинијата да напукне
  или да се усвити, а покрај тоа и да
  го забави загревањето / готвењето.
  - Не употребувајте ги садовите без
  соодветното премачкување за
  употреба во микробранова печка.
  Исто така не употребувајте
  затворени шолји со рачки.
  - Не подготвувајте храна, т.е.
  пијалаци во сад што има стеснет
  отвор, на пр. во шише, бидејќи
  истото може да пукне при
  загревање.
  - Не употребувајте обични
  термометри за месо или за слатки.
  Можете да употребувате само
  термометри што се наменети за
  употреба во микробранови печки. • Page 28

  9.

  10.
  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  Помагалата за микробрановата печка
  употребувајте ги само согласно со
  упатствата од нивниот производител.
  Не обидувајте се да потпечувате
  храна во микробрановата печка.
  Бидете претпазливи, во
  микробрановата печка треба да се
  загрее само течноста, а не и садот во
  кој истата се наоѓа.Затоа е можно,
  откако ќе го отстраните капакот,
  течноста во садот да испарува или од
  неа да претекуваат капки иако капакот
  на садот не е жежок.
  Пред користење секогаш проверете ја
  температурата на храната, а особено
  ако им ја давате на деца.
  Препорачуваме храната/пијалакот
  никогаш да не ги консумирате
  непосредно по вадењето од печката,
  туку да почеката неколку минути и по
  можност да ја промешате за
  температурата еднакво да се
  распредели.
  Храната што содржи мешавина од
  вода и маст, на пр. основа за супа, по
  исклучувањето на печката треба да
  остане во неа приближно 30 до 60
  секунди. Така ќе овозможите смесата
  да се изедначи и ќе спречите
  навлегување на меурчиња кога во
  течноста ќе ставите лажица или коцка
  за супа.
  При подготовка на храна бидете
  внимателни бидејќи некои видови, на
  пр. божиќен пудинг, мармалад или
  мелено месо се загреваат многу брзо.
  Кога загревате или подготвувате
  храна со висока содржина на масти
  или шеќер, не употребувајте
  пластични садови.
  Помагалата што ги употребувате при
  подготовка на храна во микробранова
  печка можат силно да се загреат
  бидејќи храната оддава топлина. Ова
  важи посебно ако врвот на садот и
  рачките се прекриени со пластична
  обвивка или со пластична наметка.
  При вадење на таков сад може да ви
  бидат потребни кујнски ракавици.
  За да го намалите ризикот од пожар
  во внатрешноста на печката:
  a) внимавајте предолго да не ја
  готвите храната. Грижливо
  надгледувајте го процесот на
  загревање кога во печката се

  б)
  ц)

  Дијаграм на печката
  28

  присутни помагала од хартија,
  пластика или други лесно
  запалливи, т.е. горечки
  материјали.
  Пред да го ставите ќесето во
  печката, отстранете ја жицата за
  затворање на ќесето.
  Ако предметот во печката се
  запали, оставете ја вратата на
  печката затворена, исклучете ја
  истата од електрична мрежа или
  исклучете го главниот осигурувач
  од разводната табла. • Page 29

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  29

  10 минути
  1 минута
  10 секунди
  Екран
  Микро/Скара/Конвекција/Автоматско
  мени
  Часовник/Програмски часовник
  Почеток/Повторно поставување
  Копче за отварање

  Затворач на вратата
  Прозорец на печката
  Отвори за вентилација вентилатор за
  проветрување
  Обрач на основата
  Стаклена основа
  Контролна плоча
  Решетка за жар • Page 30

  а)

  Со притискање на копчето
  "Micro…Auto menu" одберете "DEF".
  б) Со притискање на копчето "1Min"
  (1кг) и "10Sec" (0,1 кг) ставете месо.
  ц) Притиснете "Start/Reset".
  Тежината на замрзнатата храна мора да
  биде помала од 2 кг.

  Упатства за употреба
  1.

  Подготовка на храна со едно
  притискање на копче
  Со само едно притискање на копче
  можете да почнете со едноставна
  подготовка на храна. Функцијата е многу
  погодна и овозможува многу брзо да
  загреете чаша вода и сл.
  Пример: Греење на чаша млеко
  а) Чашата со млеко ставете ја на
  стаклениот ротационен танир и
  затворете ја вратата.
  б) Притиснете го копчето "Start/Reset"
  и микробрановата печка ќе работи 1
  минута со 100% јачина.
  ц) Кога ќе заврши загревањето, ќе
  слушнете пет звучни сигнали
  (писоци).

  2.

  4.

  Оваа функција има два мода; саканата
  функција можете да ја изберете со
  притискање на копчето "Micro…Auto
  menu" (најдолго време за готвење е 60
  минути).
  Мод 1: 85% моќ на скарата, на екранот е
  напишано G-1
  Мод 2: 50% моќ на скарата, на екранот е
  напишано G-2.
  Пример: Подготовка на храната на скара,
  20 минути.
  a) Притиснете го копчето "Micro…Auto
  menu" се додека на LED екранот не
  се напише "G-1".
  б) Наместете го времето за готвење на
  "20:00".
  ц) Притиснете го копчето "Start/Reset".
  Кога подготвувате храна на скара,
  микробрановите зраци не греат, туку
  топлината ја емитува металниот
  грејач на врвот (горниот дел) на
  печката.
  Кога работи скарата, подготовката
  (односно печењето) може да се
  намести на два степена; по првата
  половина на подготовката,
  програмата автоматски ќе престане,
  а два пискави звуци ќе означат дека
  е време храната што ја
  подготвувате на скара да ја
  завртите. Кога ќе ја завртите,
  повторно затворете ја вратата од
  рерната и притиснете го копчето
  "Start/Reset" и програмата за
  подготовка на храната ќе продолжи.
  Ако не сакате да ја завртите
  храната, програмата автоматски ќе
  продолжи со работа по една минута.

  Подготовка на храна со
  микробранови зраци
  Оваа функција има две можности:
  а) Брзо греење со микробранови зраци
  (100% јачина)
  Пример: Подготовка со 100% јачина
  5 минути.
  1. Наместете го времето на "5:00".
  2. Притиснете "Start/Reset".
  б) Греење со микробранови зраци со
  рачен надзор
  1. Притиснете го копчето "Micro…Auto
  menu", одберете 70% јачина.
  2. Наместете го времето на "10:00".
  3. Притиснете го копчето "Start/Reset".

  Можете да одберете помеѓу 5 различни
  нивоа на моќност на греење, а најдолг
  период на работа е 90 минути.
  Број на
  притискања
  на копчето

  Јачина на
  микробрановит
  е зраци

  Изпис на
  екранот

  1
  2
  3

  100%
  70%
  50%

  P100
  P70
  P50

  4
  5

  30%
  10%

  P30
  P10

  "Micro"

  3.

  Скара

  5.

  Комбинирано работење
  Рерната овозможува и три мода за
  комбинирана подготовка на храна.
  1 можност: Комбинирано дејство (50%
  микробранови зраци + 200 ºC
  конвекција). На екранот ќе пишува "C-1".
  2 можност: Комбинирано дејство (50%
  скара + 220 ºC конвекција). На екранот ќе
  пишува "C-2".
  Погодно за подготовка на крцкави
  јадења.

  Автоматско одмрзнување
  Во зависност од тежината на
  замрзнатата храна, печката ќе Ви
  помогне во изборот на соодветна јачина
  и време на загревање.
  Пример: Одмрзнување на 0,5 кг.
  замрзнато месо.
  30 • Page 31

  3 Можност : Комбинирано дејство (50%
  микробранови зраци + 50% скара). На
  екранот ќе биде напишано "C-3".
  За брза подготовка на скара
  Пример: Подготовка на намирници со
  можноста 2, 15 минути.
  a) Копчето "Micro…Auto menu"
  притискајте го се додека на LED
  екранот не се појави "C-2".
  б) Наместете го времето на "15:00".
  ц) Притиснете го копчето "Start/Reset".

  6.

  Бр.
  Притисоци
  на копчето

  "1min"

  A-1
  Подгревање

  A-2
  Компир

  A-3
  Пица

  0,1
  0,15
  0,2
  0,25
  0,3
  0,35
  0,4
  0,45
  0,5
  0,6

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,7
  0,9
  1,1
  1,3
  1,5

  0,1
  0,2
  0,25
  0,30
  0,35
  0,40
  0,45
  0,50
  0,55
  0,60

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Конвекциско готвење
  Рерната овозможува конвекциско
  готвење и лесно ја програмираме за
  постигнување на бараната температура претходно загревање на печката.
  Печката автоматски се мести на 230 °C,
  за местење на температурата,
  притиснете го копчето "Micro…Auto
  menu".
  Пример: Рерната сакате да ја загреете
  на 200 °C
  1. За местење на температурата на
  200 °C, притискајте го копчето
  "Micro/Conve/Auto menu", додека не
  се напише "200 °C".
  2. Притиснете го копчето "Start/Reset".
  Штом рерната ќе ја постигне саканата
  температура, дејствувањето на апаратот
  престанува. Со два пискави звуци ќе ве
  потсети да ја ставите храната во печката.
  Наместете ја температурата и времето и
  почнете со готвењето. Најмногу време за
  загревање на рерната е 30 минути.
  Пример: Во однапред загреана рерна
  сакате да готвите 20 минути на
  температура од 200 °C.
  1. Притиснете го копчето "Micro…Auto
  menu", додека не се прикаже 200 °C.
  2. Наместете го времето за готвење на
  20 минути.
  3. Притиснете го копчето "Start/Reset".

  7.

  Количина, Мени

  Бр.
  Притисоци
  на копчето

  "1min"

  Количина, Мени
  A-4
  Месо

  A-5
  Риба

  A-6
  Пилешко

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  8.

  Часовник
  Печката има и 24-часовен дигитален
  часовник. За внесување на времето, на
  пр. 16:30, направете го следното:
  1. Притиснете го копчето "Clock/Timer".
  Натписот на екранот ќе почне да
  трепка. Наместете го часот со
  помош на копчињата "1 min" и "10
  sec".
  2. Повторно притиснете го копчето
  "Clock/Timer" и наместете ги
  минутите со копчињата "1 min" и "10
  sec".
  3. Повторно притиснете го копчето
  "Clock/Timer" и новото време ќе
  биде наместено.
  4. Ако сакате да го промените
  времето, повторете ја горната
  постапка.

  Автоматско мени
  Изберете го само видот и количината на
  храната, а рерната ќе ви помогне во
  подесување на моќта и времето на
  дејствување.
  Пример: Автоматско готвење 0,4 кг риба.
  a) Притиснете го копчето "Micro…Auto
  menu" се додека на екранот не се
  нaпише "A-5".
  б) Внесете ја тежината со притискање
  на копчето "1 min"(1 kg) и "10 sec"
  (0,1 kg), додека не екранот не се
  напише "0,4".
  ц) Притиснете го копчето "Start/Reset ".

  9.

  Тајмер
  Тајмерот овозможува однапред да го
  наместите времето за почеток и крај на
  подготовката на намирниците.
  Пред примената на оваа функција,
  времето на рерната мора да биде
  адекватно наместено.
  Пример: Моменталното време е 16:30, а
  сакате готвењето да почне во 18:15,и тоа
  со 70% моќ, 10 минути.

  31 • Page 32

  a)

  б)
  ц)
  д)

  Притиснете го копчето "Clock/Timer" и
  копчињата "1 min" и "10 sec" наместете
  го времето на 18:00 (иста постапка како
  при местење на времето).
  Со притискање на копчето "Micro…Auto
  menu" одберете 70% моќ.
  Наместете го времето за готвење на 10
  минути.
  Притиснете го копчето "Start/Reset".
  Ако не го наместите времето за
  готвење и ако непосредно по
  местењето на почетокот на
  делувањето го притиснете копчето
  "Start/Reset", апаратот ќе функционира
  само како часовник (будилник). Во
  18:15 ќе слушнете 10 пискави звуци, а
  апаратот ќе се исклучи.

  5.

  6.

  7.

  10. Заштита (заклучување) за деца
  Ако сакате да ја активирате функцијата
  заштита за деца, истовремено притиснете ги
  копчињата "1 min" и "10 sec" и држете ги две
  секунди. Ако сакате да ја исклучите оваа
  функција, повторете ја постапката.

  11. Start / Reset ("почеток / повторно
  местење")
  1.

  2.

  Ако во тек на работењето на апаратот
  го притиснете копчето "Start/Reset",
  работата на рерната ќе престане.
  Ако претходно сте наместиле
  програмирано вклучување, со
  притискање на копчето "Start/Reset" ќе
  го откажете.

  8.

  Грижа за микробрановата
  печка - нега и одржување
  1.
  2.

  3.

  4.

  Пред чистењето исклучете ја печката и
  исклучете го кабелот од штекерот.
  Внатрешноста на печката треба секогаш
  да биде чиста. Кога делови од храна,
  течност што прска од неа или истурена
  течност ќе се засуши на ѕидовите на
  печката, само пребришете ги со влажна
  крпа. Користењето на груби детергенти
  или на абразивни средства за чистење не
  е препорачливо.
  Надворешната површина на печката
  исчистете ја со влажна крпа. За да го
  спречите оштетувањето на деловите во
  внатрешноста на печката, внимавајте да
  не ви се истури вода во отворите за
  вентилација.
  Не дозволувајте контролната табла да се
  намокри. Исчистете ја со мека и влажна
  крпа. За чистење на контролната табла не
  употребувајте детергенти, груби

  9.

  32

  (абразивни) средства или распрскувачки
  средства за чистење.
  Ако во внатрешноста или околу
  надворешнитата обвивка на куќишето се
  насобере пареа, избрижете ја со мека
  крпа. Ова се случува кога микробрановата
  печка ја употребувате во многу влажни
  простории и во никој случај не укажува на
  грешка во работењето на печката.
  Понекогаш е потребно да ја отстраните и
  стаклената основа и да ја исчистите.
  Стаклената основа измијте ја во топла
  вода со малку детергент или, пак, во
  машина за миење садови
  Лежечкиот обрач, како и дното (долната
  површина) на внатреноста на печката
  треба редовно да се чистат, бидејќи,
  додека работи печката, може да создава
  бучава. Едноставно пребришете го дното
  на внатрешноста на печката со благ
  детергент, вода или со средство за
  чистење стакло и исушете je. Лежечкиот
  обрач можете да го измиете во топла
  вода со малку детергент или во машина
  за миење садови, по подолга употреба на
  тркалата на лежечкиот обрач може да се
  наталожат остаоци од испарувањето на
  храната, сепак, тоа не влијае врз неговата
  работа. Кога го отстранувате лежечкиот
  обрач од жлебот на дното на комората (во
  внатрешноста на печката) внимавајте
  повторно да го наместите правилно.
  Можниот непријатен мирис од печката ќе
  го отсраните на тој начин што во длабок
  сад за подготовка на храна во
  микробранова печка ќе налеете една
  шолја вода, а во водата ќе ставите кора
  од еден лимон. Потоа садот оставете го
  во микробрановата печка пет минути. На
  крај, темелно исушете ја внатрешноста на
  печката и избришете ја со мека крпа.
  Ако треба да ја замените светилката во
  печката, ве молиме,да се обратите кај
  продавачот. • Page 33

  ЖИВОТНА СРЕДИНА
  Не го фрлајте на апаратот во нормален
  домашен отпад,туку во официјална колекција
  наменета за рециклирање. Со ова, вие
  помагате да се зачува животната средина.

  ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
  Ако ви требаат информации, или ако имате
  проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje
  центарот за грижа на корисници во вашата
  земја (види телефонски број во
  меѓународната гаранција). Ако вашата земја
  нема таков центар, контактирајте го вашиот
  локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за
  мали апарати за домаќинство.!
  Не е за комерцијална употреба!
  Корисни совети како и дополнителни
  упатства за печење со микробранови и
  грил можете да најдете на нашата web
  страна:
  http://microwave.gorenje.com

  ГОЛЕМО УЖИВАЊЕ ПРИ
  КОРИСТЕЊЕТО НА
  МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА ВИ
  ПОСАКУВА

  33 • Page 34

  OWNERS INSTRUCTION MANUAL

  EN

  Read the Instructions carefully and Keep for Future Reference.

  SPECIFICATIONS
  Power consumption: ............................................................................................... 230V~50Hz,1400W
  Output:......................................................................................................................................... 900W
  Grill Heater: ............................................................................................................................... 1200W
  Convection:................................................................................................................................ 1350W
  Operating Frequency: ............................................................................................................ 2450MHz
  Outside Dimensions: .................................................................. 510mm(W) X 303mm(H) X 382mm(D)
  Oven Cavity Dimensions: ........................................................... 330mm(W) X 230mm(H) X 330mm(D)
  Oven Capacity: ......................................................................................................................... 25 litres
  Uncrated Weight: .......................................................................................................... Approx. 17,5 kg
  Noise level: ..................................................................................................................... Lc < 58 dB(A)
  This appliance is marked according to
  the European directive 2002/96/EC on
  Waste Electrical and Electronic
  Equipment (WEEE).
  This guideline is the frame of a
  European-wide validity of return and
  recycling on Waste Electrical and
  Electronic Equipment.

  Radio interference
  Microwave oven may cause interference to
  your radio, TV, or similar equipment. When
  interference occurs, it may be eliminated or
  reduced by the following procedures.
  a) Clean the door and sealing surface of
  the oven.
  b) Place the radio, TV, etc. as far away
  from your microwave oven as possible.
  c) Use a properly installed antenna for your
  radio, TV, etc. to get a strong signal
  reception.

  Before you call for service
  1.

  2.

  If the oven will not perform at all, the
  display does not appear or the display
  disappeared:
  a) Check to ensure that the oven is
  plugged in securely. If it is not,
  remove the plug from the outlet,
  wait 10 seconds and plug it in again
  securely.
  b) Check the premises for a blown
  circuit fuse or a tripped main circuit
  breaker. If these seem to be
  operating properly, test the outlet
  with another appliance.
  If the microwave power will not function:
  a) Check to see whether the timer is
  set.
  b) Check to make sure that the door is
  securely closed to engage the
  safety interlocks. Otherwise, the
  microwave energy will not flow into
  the oven.
  If none of the above rectify the
  situation, then contact the nearest
  authorized service agent.

  Installation
  1.
  2.

  3.

  4.
  5.
  6.

  The appliance for household use for
  heating food and beverages using
  electromagnetic energy, for indoor use
  only.

  7.
  34

  Make sure all the packing materials are
  removed from the inside of the door.
  Inspect the oven after unpacking for any
  visual damage such as:
  - Misaligned Door
  - Damaged Door
  - Dents or Holes in Door Window and
  Screen
  - Dents in Cavity
  If any of the above are visible, DO
  NOT use the oven.
  This Microwave Oven weighs 17,5 kg
  and must be placed on a horizontal
  surface strong enough to support this
  weight.
  The oven must be placed away from
  high temperature and steam.
  DO NOT place anything on top of the
  oven.
  Keep the oven at least 8 cm away from
  both sidewalls and 10 cm away from rear
  wall to ensure the correct ventilation.
  DO NOT remove the turn -table drive
  shaft. • Page 35  8.

  As with any appliance, close supervision
  is necessary when used by children.
  WARNING-THIS APPLIANCE MUST BE
  EARTHED.
  9. The plug socket should be within easy
  reach of the power cord
  10. This oven requires 1.5 KVA for its input
  consultation with service engineer is
  suggested when installing the oven.
  CAUTION: This oven is protected
  internally by a 250V,10 Amp Fuse.
  IMPORTANT
  The wires in this mains lead are coloured in
  accordance with the following code:
  Green-and-yellow:
  Earth
  Blue:
  Neutral
  Brown:
  Live
  As the colours of the wires in the mains
  leads of the appliance may not correspond
  with the coloured markings indentifying the
  terminals in your plug, proceed as follows:
  - The wire which is coloured green-andyellow must be connected to the
  terminal in the plug which is marked with
  the letter E or by the earth symbol
  coloured green of green-and-yellow.
  - The wire which is coloured blue must be
  connected to the terminal which is
  marked with the letter N or coloured
  black.
  - The wire which is coloured brown must
  be connected to the terminal which is
  marked with the letter L or coloured red.  Important safety
  instructions  WARNING: When the appliance is
  operated in the combination mode,
  children should only use the oven under
  adult supervision due to the
  temperatures generated; (Only for the
  model with grill function)
  WARNING: If the door or door seals are
  damaged, the oven must not be
  operated until it has been repaired by a
  competent person;
  WARNING: It is hazardous for anyone
  other than a competent person to carry
  out any service or repair operation that
  involves the removal of a cover which
  gives protection against exposure to
  microwave energy;
  WARNING: liquids and other foods must
  not be heated in sealed containers since
  they are liable to explode.  WARNING: Only allow children to use
  the oven without supervision when
  adequate instructions have been given
  so that the child is able to use the oven
  in a safe way and understands the
  hazards of improper use;
  The oven must have sufficient air flow.
  Keep 8 cm space at back; 10 cm at both
  sides and 10cms from top of the oven.
  Don't remove oven's feet, do not block
  air events of the oven.
  Only use utensils that are suitable for
  use in microwave ovens.
  When heating food in plastic or paper
  containers, keep an eye on the oven due
  to the possibility of ignition;
  If smoke is observed, switch off or
  unplug the appliance and keep the door
  closed in order to stifle any flames;
  Microwave heating of beverages can
  result in delayed eruptive boiling,
  therefore care must be taken when
  handling the container;
  The contents of feeding bottles and baby
  food jars shall be stirred or shaken and
  the temperature checked before
  consumption, in order to avoid burns;
  Eggs in their shell and whole hard-boiled
  eggs should not be heated in microwave
  ovens since they may explode, even
  after microwave heating has ended;
  When cleaning surfaces of door, door
  seal, cavity of the oven, use only mild,
  nonabrasive soaps, or detergents
  applied with a sponge or soft cloth.
  The oven should be cleaned regularly
  and any food deposits removed;
  Failure to maintain the oven in a clean
  condition could lead to deterioration of
  the surface that could adversely affect
  the life of the appliance and possibly
  result in a hazardous situation;
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in
  order to avoid a hazard.

  Safety instructions for
  general use
  Listed below are, as with all appliances,
  certain rules to follow and safeguards to
  assure top performance from this oven:
  1. Always have the glass tray, roller arms,
  coupling and roller track in place when
  operating the oven.
  35 • Page 36

  2.

  Do not use the oven for any reason other
  than food preparation, such as for drying
  clothes, paper, or any other nonfood
  items, or for sterilizing purposes.
  3. Do not operate the oven when empty.
  This could damage the oven.
  4. Do not use the oven cavity for any type
  of storage, such a papers, cookbooks,
  etc.
  5. Do not cook any food surrounded by a
  membrane,such as egg yolks, potatoes,
  chicken livers, etc without first being
  pierced several times with a fork.
  6. Do not insert any object into the
  openings on the outer case.
  7. Do not at any time remove parts from the
  oven such as the feet, coupling, screws,
  etc.
  8. Do not cook food directly on the glass
  tray. Place food in/on proper cooking
  utensil before placing in the oven.
  IMPORTANT-COOKWARE NOT TO
  USE IN YOUR MICROWAVE OVEN
  - Do not use metal pans or dishes with
  metal handles.
  - Do not use anything with metal trim.
  - Do not use paper covered wire twistties on plastic bags.
  - Do not use melamine dishes as they
  contain a material which will absorb
  microwave energy. This may cause
  the dishes to crack or char and will
  slow down the cooking speed.
  - Do not use Centura Tableware. The
  glaze is not suitable for microwave
  use. Corelle Livingware closed handle
  cups should not be used.
  - Do not cook in a container with a
  restricted opening, such as a pop
  bottle or salaed oil bottle, as they may
  explode if heated in a microwave
  oven.
  - Do not use conventional meat or
  candy thermometers.
  - There are the thermometers available
  specifically for microwave cooking.
  These may be used.
  9. Microwave utensils should be used only
  in accordance with manufacturer's
  instructions.
  10. Do not attempt to deep-fry foods in this
  oven.
  11. Please remember that a microwave oven
  only heats the liquid in a container rather
  than the container itself.Therefore, even
  though the lid of a container is not hot to
  the touch when removed from the oven,
  please remember that the food/liquid

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  36

  inside will be releasing the same amount
  of steam and/or spitting when the lid is
  removed as in conventional cooking.
  Always test the temperature of cooked
  food yourself especially if you are
  heating or cooking food/liquid for babies.
  It is advisable never to consume
  food/liquid straight from the oven but
  allow it to stand for a few minutes and
  stir food/liquid to distribute heat evenly.
  Food containing a mixture of fat and
  water, e.g.stock,should stand for 30-60
  seconds in the oven after it has been
  turned off. This is to allow the mixture to
  settle and to prevent bubbling when a
  spoon is placed in the food/liquid or a
  stock cube is added.
  When preparing/cooking food/liquid and
  remember that there are certain foods,
  e.g. Christmas puddings, jam and
  mincemeat, which heat up very quickly.
  When heating or cooking foods with a
  high fat or sugar content do not use
  plastic containers.
  Cooking utensil may become hot
  because of heat transferred from the
  heated food. This is especially true if
  plastic wrap has been covering the top
  and handles of the utensil. Potholders
  may be needed to handle the utensil.
  To reduce the risk of fire in the oven
  cavity:
  a) Do not overcook food. Carefully
  attend microwave oven if paper,
  plastic, or other combustible
  materials are placed inside the
  oven to facilitate cooking.
  b) Remove wire twist-ties from bags
  before placing bag in oven.
  c) If materials inside the oven should
  ignite, keep oven door closed, turn
  the oven off at the wall switch, or
  shut off power at the fuse or circuit
  breaker panel. • Page 37

  Computer control panel

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  10 minutes
  1 minute
  10 second
  Display
  Micro/Grill/Convection/Auto menu
  Clock/Timer
  Start/Reset
  Open

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Door Safety Lock System
  Oven Window
  Oven Air Vent
  Roller Ring
  Glass Tray
  Control Panel
  Grill rack

  Feature diagram

  37 • Page 38

  Weight of frozen food must be less
  than 2 kg.

  Operation Instruction
  1.

  Single Button Heating

  4.

  Only with a single press of a button, you
  can start simple cooking, it is very
  convenient and quick to heat a glass of
  water etc.
  Example: To heat a glass of milk
  a) Put a glass of milk onto the glass
  turntable and close the door.
  b) Press the button »Start/Reset«, the
  microwave oven will work on 100%
  power for 1 minutes.
  c) You will hear 5 beeps when cooking
  is completed.

  2.

  This function has two options. You may
  select between the two by pressing the
  "Micro…Auto menu" button (the longest
  cooking time is 60 minutes):
  Option 1: 85% grill power, display G-1
  Option 2: 50% grill power, display G-2
  Example: Cooking food using the grill for
  20 minutes
  a) Press "Micro…Auto menu" until
  LED displayed "G-1".
  b) Set cooking time "20:00"
  c) Press "Start/Reset"
  When grilling, food is not heated by
  microwaves. Heat is rediated from the
  metal heater at the top of the oven.
  When grill is working, the cooking time is
  devided into 2 stages. after the 1st
  stage, program will automatically pause
  and sound 2 beeps, indicating you to
  open the oven and turn over the food.
  Close the door after turning the food.
  Press "Start/Reset" button and the
  cooking will continue for the 2nd stage. If
  you do not want to turn over the food, the
  oven will re-start automatically after 1
  min pause.

  Microwave Heating
  This function has two options.
  a) Quick microwave heating (100%
  power)
  Example: To heat food on 100% power
  for 5 minutes
  1. Set time to »5:00«
  2. Press »Start/Reset«
  b) Manual-operation microwave
  heating
  Example: To heat food on 70% power
  for 10 minutes
  1. Press "Micro…Auto menu" button,
  select »70%« power;
  2. Set time to »10:00«
  3. Press »Start/Reset«
  There are 5 power levels and the longest
  microwave cooking time is 90 minutes.

  Touchin
  g times
  "Micro"

  3.

  5.

  100%

  P100

  2
  3

  70%
  50%

  P70
  P50

  4
  5

  30%
  10%

  P30
  P10

  Combination Cooking
  With this appliance you can select
  between three options of combination
  cooking.
  Option 1: Combination cooking (50%
  microwave + 200 ºC convection)
  LED will display "C-1"
  Option 2: Combination cooking (50%
  grill + 220 ºC convection)
  LED will display "C-2".
  Example: Cooking food using option 2
  for 15 minutes.
  a) Press "Micro…Auto menu" until the
  LED displayed "C-2"
  b) Set cooking time for "15:00"
  c) Press "Start/Reset"
  Option 3: Combination cooking (50%
  microwave + 50% grill)
  LED will display "C-3"
  For fast grilling etc.
  Example: Cooking food using option 2
  for 15 minutes.
  a) Press "Micro…Auto menu" untl the
  LED displays "C-2"
  b) Set cooking time for "15:00"
  c) Press "Start/Reset"

  Microwav
  Display
  e power

  1

  Grill

  Auto weight defrost
  Select the weight of the frozen food, it
  will automatically help you to adjust the
  power level and time.
  Example: defrost 0.5 kg of frozen meat.
  a) Press "Micro…Auto menu" to select
  "0,1".
  b) Imput weight by pressing "1min"
  (1kg) and "10 sec" (0.1kg) button.
  c) Press "Start/Reset".
  38 • Page 39

  6. Convection Cooking

  Touching
  Times
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  This oven can be usedas a convection
  oven and can be programmed to reach a
  desired temperature for pre-heating. The
  temperature setting will default to 230
  ºC, you may press "Micro…Auto menu"
  button to set the different temperature.
  Example: Pre-heat the oven to 200 ºC.
  a) Press the "Micro…Auto menu"
  button to choose convection
  temperature, until »200 ºC« flashed.
  b) Press »Start/Reset«.
  When pre-heating is completed, the
  apliance will stop. Two beeps will remind
  you to place the food in the oven. Set the
  desired cooking time and temperature.
  Proceed with cooking. The longest time
  available for pre-heating is 30 minutes.
  Example: Convection cooking, pre-heat
  the oven to 200 ºC and set the cooking
  time to 20 minutes.
  a) Press "Micro…Auto menu" button to
  choose convection cooking, until
  »200 ºC« display.
  b) Set cooking time to 20 minutes
  c) Press »Start/Reset«

  7.

  8.

  Menu, Weight (kg)
  A-5
  A-6
  Fish
  Chicken
  0,2
  0,2
  0,3
  0,4
  0,4
  0,6
  0,5
  0,8
  0,6
  1,0
  0,8
  1,0

  Clock
  The oven has a 24-hour digital clock,
  To set the time for example to 4:30pm:
  a) Press the "Clock/Timer" button.
  Display will start flashing, adjust the
  hour with "1 Min" and "10 Sec"
  buttons.
  b) Press "Clock/Timer" again, adjust
  the minutes with buttons "1Min" and
  "10 Sec".
  c) Press "Clock/Timer" again and the
  clock will be set.
  d) If you want to change the time,
  repeat the procedure above.

  Auto-Menu
  9.

  You only need to select food type and
  weight, it will help you to automatically
  adjust power and time.
  Example: Auto cooking 0.4 kg fish
  a) Press "Micro…Auto menu" button
  until "A-5" displayed.
  b) Input the weight by pressing the
  button "1 min" (1 kg) and the button
  "10 sec" (0.1 kg).
  c) Press "Start/Reset".
  Touching
  Times
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  A-4
  Meat
  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  Timer
  This allows you to set the microwave
  oven to start and finish cooking at preset time.
  The clock must be set before you use
  this feature.
  Example: The current time is 16:30 and
  you want to start cooking at 18:15 on
  70% power for 10minutes:
  a) Press "Clock/Timer", set the time to
  "18:15" by pressing "1Min" and "10
  Sec" buttons, (same procedure as
  setting clock)
  b) Press "Micro…Auto menu" to select
  70% power.
  c) Set cooking time to 10 minutes.
  d) Press "Start/Reset"
  If you do not set the power and cooking
  time and directly press the start button
  once you have programmed the time, the
  appliance will only work as a clock.
  At 18:15 there will be 10 bleeps and the
  appliance will switch off.

  Menu, Weight (kg)
  A-1
  A-2
  A-3
  Reheat
  Potato
  Pizza
  0,1
  0,2
  0,1
  0,15
  0,3
  0,2
  0,2
  0,4
  0,25
  0,25
  0,5
  0,30
  0,3
  0,6
  0,35
  0,35
  0,7
  0,40
  0,4
  0,9
  0,45
  0,45
  1,1
  0,50
  0,5
  1,3
  0,55
  0,6
  1,5
  0,60

  39 • Page 40

  10. Child-safety-lock
  8.

  To activate the child safety lock, press "1
  Min" and "10 Sec" at the same time for 2
  seconds.
  Press press "1 Min" and "10 Sec" at the
  same time for 2 seconds again, it will
  unlock the machine.

  9.

  11. Start/Reset
  a)

  b)

  In the course of operation, press
  "Start/Reset" button will stop
  operation.
  If any program was set before
  pressing start, press this button will
  cancel all the set program.

  Environment
  Do not throw away the appliance with the
  normal household waste at the end of its life,
  but hand it in at an official collection point for
  recycling. By doing this, you help to preserve
  the environment.

  Care of your microwave
  oven
  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  When removing the roller ring from cavity
  floor for cleaning, be sure to replace it in
  the proper position.
  Remove odors from your oven by
  combining a cup of water with the juice
  and skin of one lemon in a deep
  microwaveable bowl. Microwave for 5
  minutes, wipe thoroughly and dry with a
  soft cloth.
  When it becomes necessary to replace
  the oven light, please consult a dealer to
  have it replaced.

  Guarantee & service

  Turn the oven off and remove the power
  plug from the wall socket before
  cleaning.
  Keep the inside of the oven clean. When
  food splatters of spilled liquids adhere to
  oven walls,wipe with a damp cloth. The
  use of harsh detergent or abrasives is
  not recommended.
  The outside oven surface should be
  cleaned with a damp colth. To prevent
  damage to the operating parts inside the
  oven, water should not be allowed to
  seep into the ventilation openings.
  Do not allow the Control Panel to
  become wet. Clean with a soft, damp
  cloth, Do not use detergents, abrasives
  or spray-on cleaners on the control
  Panel.
  If steam accumulates inside or around
  the outside of the oven door, wipe with a
  soft cloth.This may occur when the
  microwave oven is operated under high
  humidity conditions and in no way
  indicates malfunction of the unit.
  It is occasionally necessary to remove
  the glass tray for cleaning. Wash the tray
  in warm sudsy water or in a dishwasher.
  The roller ring and oven cavity floor
  should be cleaned regularly to avoid
  excessive noise. Simply wipe the bottom
  surface of the oven with mild detergent,
  water or window cleaner and dry. The
  roller ring may be washed in mild sudsy
  water or sish washer. Cooking vapours
  collect during repeated use but in no way
  affect the bottom surface or roller ring
  wheels.

  If you need information or if you have a
  problem, please contact the Gorenje
  Customer Care Centre in your country (you
  find its phone number in the worldwide
  guarantee leaflet). If there is no Customer
  Care Centre in your country, go to your local
  Gorenje dealer or contact the Service
  department of Gorenje domestic appliances.
  For personal use only!
  Additional recommendations for cooking
  with microwave, grill and useful advices
  can be found on web side:
  http://microwave.gorenje.com

  WISHES YOU A LOT OF
  PLEASURE WHILE USING YOUR
  APPLIANCE

  40 • Page 41

  GEBRAUCHSANWEISUNG

  DE

  Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren
  Gebrauch auf.

  Technische Daten
  Stromaufnahme ...................................................................................................... 230V~50Hz,1400W
  Ausgangsleistung ........................................................................................................................ 900W
  Grillheizkörper ........................................................................................................................... 1200W
  Konvektion: ................................................................................................................................ 1350W
  Betriebsfrequenz:................................................................................................................... 2450MHz
  Außenmaße: ............................................................................. 510mm (B) X 303mm (H) X 382mm (T)
  Maße des Garraums: ................................................................ 330mm (B) X 230mm (H) X 330mm (T)
  Volumen: ......................................................................................................................................... 25 l
  Masse ohne Verpackungsmaterial: ...................................................................................... ca. 17,5 kg
  Schallpegel – niveau: ...................................................................................................... Lc < 58 dB (A)
  eingeschnappt ist. Wenn das
  nicht der Fall ist, wird die
  Mikrowellenenergie nicht
  freigesetzt.
  Wenn Sie die Störung mit Hilfe der oben
  genannten Tips nicht beseitigen konnten,
  wenden Sie sich bitte an den
  nahegelegenen autorisierten Kundendienst.

  Dieses Gerät ist entsprechend der
  europäischen Richtlinie 2002/96/EG über
  Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste
  electrical and electronic equipment WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie
  gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
  Rücknahme und Verwertung der
  Altgeräte vor.

  Funkstörungen (Interferenzen)

  Bevor Sie den Kundendienst
  anrufen
  1.

  Der Mikrowellenherd kann Empfangsstörungen
  bei Rundfunk-, Fernseh- und anderen Geräten
  verursachen. Wenn es zu Störungen kommen
  sollte (Interferenzen), können Sie diese mit
  folgenden Maßnahmen beseitigen oder
  vermindern:
  a) Reinigen Sie die Gerätetür und die
  Dichtungen am Mikrowellenherd.
  b) Stellen Sie Ihr Rundfunk- oder
  Fernsehgerät so weit wie möglich vom
  Mikrowellenherd auf.
  c) Verwenden Sie für Ihr Rundfunk- bzw.
  Fernsehgerät eine entsprechend montierte
  Antenne, die den bestmöglichen Empfang
  gewährleistet.

  Wenn der Mikrowellenherd überhaupt nicht
  funktioniert, wenn auf dem Display kein
  Text sichtbar sind oder wenn das Display
  erlischt:
  a) Überprüfen Sie, ob der
  Mikrowellenherd fachgerecht an das
  elektrische Versorgungsnetz
  angeschlossen ist. Wenn nicht, ziehen
  Sie den Stecker aus der Steckdose,
  warten Sie 10 Sekunden und stecken
  Sie den Stecker wieder in die
  Steckdose.
  b) Überprüfen Sie, ob die Sicherung
  durchgebrannt bzw. ob der Stromkreis
  an der Hauptsicherung unterbrochen
  ist. Wenn an den Sicherungen keine
  Störungen sichtbar sind, testen Sie die
  Steckdose mit einem anderen
  elektrischen Gerät. 2. Wenn der
  Mikrowellenherd nicht heizt, d.h. wenn
  er keine Mikrowellenenergie abgibt:
  a) Überprüfen Sie, ob die
  Zeitschaltuhr richtig eingestellt ist.
  b) Überprüfen Sie, ob die Gerätetür
  fest geschlossen und die
  Sicherheitsverriegelung

  Bemerkung:
  Das Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch
  im Haushalt bestimmt und zwar zum Erhitzen
  von Speisen und Getränken mit
  elektromagnetischer Energie. Verwenden Sie
  das Gerät nur in geschlossenen Räumen.

  41 • Page 42

  Aufstellung

  WICHTIG
  Die Farben der Leiter im Anschlußkabel
  haben folgende Bedeutung:
  Grün-gelb:
  Erdungsleiter
  Blau:
  Neutralleiter
  Braun:
  Stromführender
  Leiter
  Da die Farben der Leiter des Anschlußkabels
  eventuell nicht ganz den Kennzeichnungen
  der Anschlußklemmen der Steckdose
  entsprechen, beachten Sie bitte Folgendes:
  - Schließen Sie den grün-gelben Leiter an
  die Anschlußklemme im Stecker, welche
  mit dem Buchstaben E oder dem
  Erdungssymbol gekennzeichnet ist.
  - Schließen Sie den blauen Leiter an die mit
  dem Buchstaben N oder mit schwarzer
  Farbe gekennzeichnete Anschlußklemme
  an;
  - Schließen Sie den braunen Leiter an die
  mit dem Buchstaben L oder mit roter Farbe
  gekennzeichnete Anschlußklemme an;

  Überprüfen Sie, ob das komplette
  Verpackungsmaterial aus dem
  Geräteinneren entfernt wurde.
  2. Überprüfen Sie beim Entfernen der
  Verpackung, ob es am Mikrowellengerät zu
  sichtbaren Beschädigungen gekommen ist,
  wie z.B.:
  - schief hängende Gerätetür,
  - beschädigte Gerätetür,
  - Dellen oder Löcher im Glas
  (Sichtfenster), an der Gerätetür oder am
  Display,
  - Dellen im Geräteinneren.
  Wenn Sie irgendeinen der oben genannten
  Schäden bemerken, dürfen Sie den
  Mikrowellenherd nicht benutzen.
  3. Der Mikrowellenherd wiegt 17,5 kg; stellen
  Sie ihn auf eine waagrechte Unterlage, die
  genügend stabil ist, um sein Gewicht
  auszuhalten.
  4. Den Mikrowellenherd in ausreichender
  Entfernung von Wärmequellen und
  Wasserdampf aufstellen.
  5. Keine Gegenstände auf dem
  Mikrowellenherd aufbewahren.
  6. Um eine ausreichende Belüftung zu
  gewährleisten, sollte an den Seiten des
  Mikrowellenherdes mindestens 8 cm und
  über dem Gerät 10 cm freier Raum zur
  Verfügung stehen.
  7. Die Antriebswelle des Drehgestells NICHT
  entfernen.
  8. Kinder dürfen den Mikrowellenherd nur
  unter Aufsicht Erwachsener benutzen.
  HINWEIS: DIESES GERÄT MUSS GEERDET
  WERDEN!
  9. Die Steckdose, an welche der
  Mikrowellenherd angeschlossen ist, muß
  leicht zugänglich sein.
  10. Der Mikrowellenherd benötigt 1,5 kVA
  Eingangsleistung. Wir empfehlen Ihnen,
  sich über die Aufstellung des
  Mikrowellenherdes mit einem
  Kundendienst-Fachmann oder einem
  entsprechendem anderen Fachmann zu
  beraten.
  ACHTUNG: Der Mikrowellenherd verfügt
  über eine eigene Schutzeinrichtung und
  zwar über eine Sicherung 250V, 10A.
  1.

  Wichtige Sicherheitshinweise  42

  HINWEIS: Wenn das Gerät in der
  Betriebsart Kombi arbeitet, dürfen Kinder
  das Gerät wegen der sehr hohen
  Temperaturen nur unter sorgfältiger
  Aufsicht erwachsener Personen
  gebrauchen (gilt nur für Geräte mit
  Grillfunktion).
  HINWEIS: Bei Beschädigung der Gerätetür
  oder der Türdichtungen darf das
  Mikrowellengerät so lange nicht benutzt
  werden, bis es von einem autorisierten
  Kundendienstfachmann instandgesetzt
  worden ist.
  HINWEIS: Jegliche Reparatur- oder
  Kundendienstarbeiten, bei welchen die
  Abdeckung des Geräts entfernt werden
  muß und die von nicht autorisierten
  Personen durchgeführt werden, ist
  gefährlich und riskant.
  HINWEIS: Keine Flüssigkeiten oder
  Nahrungsmittel in dicht verschlossenen
  Gefäßen oder Verpackungen erhitzen, da
  diese bersten können.
  HINWEIS: Kinder dürfen das Gerät ohne
  Aufsicht von Erwachsenen nur dann
  gebrauchen, wenn ihnen entsprechende
  Anweisungen erteilt wurden und sie das
  Gerät gemäß den Sicherheitsvorschriften
  gebrauchen und die möglichen Gefahren
  bei unsachgemäßer Verwendung
  verstehen.
  Für ausreichenden freien Raum für die
  Luftzirkulation um den Mikrowellenherd • Page 43  sorgen. Hinter dem Gerät mindestens 8 cm,
  an den Seiten mindestens 10 cm und
  oberhalb des Geräts mindestens10 cm
  freien Raum lassen. Die Gerätefüße nicht
  entfernen und die Lüftungsöffnungen nicht
  bedecken.
  Verwenden Sie ausschließlich
  mikrowellentaugliches Geschirr und
  Zubehör.
  Beim Erhitzen von Speisen in Kunststoffoder Papierverpackung bzw. Behältern, den
  Vorgang wegen Brandgefahr
  beaufsichtigen.
  Bei Auftreten von Rauch den
  Mikrowellenherd sofort abschalten, das
  Gerät vom elektrischen Versorgungsnetz
  trennen und die Gerätetür geschlossen
  lassen, um eventuelle Flammen zu
  ersticken.
  Wenn Sie im Mikrowellengerät Getränke
  erhitzen, kann das Getränk nach einer
  gewissen Zeit sieden und überlaufen,
  deswegen immer besonders vorsichtig
  verfahren.
  Um Verbrühungen zu vermeiden, vor dem
  Verzehr den Inhalt von Babyflaschen oder
  Babynahrung umrühren oder
  durchschütteln und die Temperatur des
  Inhalts überprüfen.
  Im Mikrowellenherd keine rohen oder
  gekochten Eier in Schale erhitzen, da diese
  bersten können, auch nachdem das
  Erhitzen im Mikrowellengerät schon
  beendet ist.
  Verwenden Sie zum Reinigen der
  Gerätetür, der Dichtungen und des
  Garraumes nur milde (keine abrasiven)
  Reinigungsmittel und tragen Sie diese mit
  einem Schwamm oder einem weichen Tuch
  auf.
  Reinigen Sie den Mikrowellenherd und
  entfernen Sie etwaige Speisereste
  regelmäßig.
  Wenn Sie das Mikrowellengerät nicht
  regelmäßig reinigen und instandhalten,
  kann es zum Verschleiß der Oberflächen
  kommen, was sich negativ auf die
  Lebensdauer des Geräts auswirkt und die
  Risiken beim Gebrauch erhöht.
  Wenn das Anschlußkabel beschädigt ist,
  darf dieses nur vom Hersteller, einem
  autorisierten Kundendienstfachmann oder
  einem anderen, entsprechend qualifizierten
  Fachmann ausgetauscht werden, um
  Gefahren zu vermeiden.

  Allgemeine
  Sicherheitshinweise
  Im nachfolgenden Text sind einige Regeln und
  Sicherheitsmaßnahmen aufgeführt, die ähnlich
  wie beim Gebrauch anderer elektrischer Geräte,
  eingehalten werden müssen, damit eine sichere
  und effiziente Funktion des Geräts gewährleistet
  wird:
  1. Sorgen Sie dafür, daß während des
  Betriebs des Mikrowellenherdes der
  Glasunterteller, die verbindungsstück und
  der Rollenring auf ihren Plätzen sind.
  2. Verwenden Sie den Mikrowellenherd nur
  zum Zubereiten von Speisen und nicht zum
  Trocknen von Kleiderstücken, Papier oder
  anderen Gegenständen und auch nicht zum
  Sterilisieren.
  3. Schalten Sie den Mikrowellenherd niemals
  ein, wenn der Garraum leer ist, da dadurch
  das Gerät beschädigt werden kann.
  4. Bewahren Sie im Garraum keine
  Gegenstände auf, insbesondere keine
  Zeitschriften, Kochbücher, u.ä.
  5. Garen Sie keine Lebensmittel, die mit einer
  Membran umgeben sind, wie z.B.: Eigelb,
  Kartoffeln, Hühnerleber, u.ä., ohne vorher
  die Membran an mehreren Stellen mit einer
  Gabel durchgestochen zu haben.
  6. Stecken Sie keine Gegenstände in die
  Öffnungen an den Außenseiten des
  Mikrowellengeräts hinein.
  7. Entfernen Sie niemals Geräteteile, z.B.
  Gerätefüße, Verriegelung, Schrauben, u.ä.
  8. Garen Sie keine Speisen direkt auf dem
  Drehteller. Bevor Sie das Gargut in den
  Garraum stellen, legen Sie es in einen
  entsprechenden Behälter.
  WICHTIG: Küchenzubehör, welches im
  Mikrowellenherd nicht verwendet werden
  darf:
  - Metallpfannen oder Kochtöpfe mit
  Metallgriffen,
  - Gefäße mit Metallrand,
  - Blitzbinder aus Draht für Kunststofftüten,
  - Geschirr aus Melamin, da es Stoffe
  enthält, welche die Mikrowellenenergie
  absorbieren. Das kann zum Springen
  oder Verbrennen des Geschirrs führen,
  außerdem wird der Erhitzungs/Garvorgang verlangsamt.
  - Verwenden Sie kein Geschirr ohne
  mikrowellengeeignete Beschichtung.
  Verwenden Sie ebenso keine
  geschlossenen Tassen mit Griffen.
  - Bereiten Sie keine Speisen bzw.
  Getränke in Gefäßen mit verengter
  Öffnung (wie z.B. Flaschen) zu, da diese
  43 • Page 44

  9.

  10.
  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  während des Erhitzungsvorgangs
  bersten kann.
  - Verwenden Sie im Mikrowellenherd
  keine handelsüblichen Thermometer für
  Fleisch oder Süßspeisen. Sie dürfen nur
  Thermometer verwenden, die zum
  Gebrauch im Mikrowellenherd geeignet
  sind.
  Verwenden Sie Zubehör für den
  Mikrowellenherd nur unter Beachtung der
  Gebrauchsanweisung des Herstellers.
  Verwenden Sie den Mikrowellenherd
  niemals zum Frittieren.
  Beachten Sie, daß im Mikrowellenherd nur
  die Flüssigkeit im Gefäß erhitzt wird und
  nicht das Gefäß selbst. Deswegen ist es
  möglich, daß die Flüssigkeit nach
  Entfernung des Deckels im Gefäß Dampf
  abgibt oder aus diesem Tropfen spritzen,
  obwohl der Deckel selbst nicht heiß ist.
  Überprüfen Sie vor dem Verzehr immer die
  Temperatur der Speise, insbesondere,
  wenn diese für Kinder bestimmt ist. Wir
  empfehlen Ihnen, Speisen/Getränke
  niemals unmittelbar nach dem
  Herausnehmen aus dem Mikrowellenherd
  zu verzehren, sondern ein paar Minuten
  abzuwarten und die Speise/das Getränk
  umzurühren, damit sich die Hitze
  gleichmäßig verteilen kann.
  Lassen Sie Speisen, die Fett und Wasser
  enthalten, z.B. Suppe, nach dem
  Abschalten des Mikrowellenherdes
  ungefähr noch 30 bis 60 Sekunden im
  Garraum stehen. Dadurch kann sich die
  Speise stabilisieren und es wird
  Siedeverzug verhindert, wenn Sie in die
  Flüssigkeit einen Löffel stellen oder einen
  Suppenwürfel hinzufügen.
  Beachten Sie, daß sich einige Speisen, z.B.
  Weihnachtspudding, Marmelade oder
  Hackfleisch, sehr schnell erhitzen.
  Verwenden Sie zum Erhitzen oder Garen
  von Speisen mit hohem Fett- oder
  Zuckergehalt keine Kunststoffgefäße.
  Zubehör, das Sie zur Zubereitung von
  Speisen im Mikrowellenherd benutzen,
  kann sich sehr stark erhitzen, da die Speise
  Wärme abgibt. Das gilt besonders für
  Gefäße, die mit einem Kunststoffdeckel
  zugedeckt sind und für Handgriffe aus
  Kunststoff. Verwenden Sie zum
  Herausnehmen der Gefäße
  wärmeisolierende Küchenhandschuhe.
  Um die Brandgefahr im Garraum zu
  verringern:
  a) die Speise nicht übermäßig lang
  garen. Kontrollieren Sie sorgfältig den

  b)

  c)

  44

  Erhitzungsvorgang, wenn sich im
  Garraum Papier-, Kunststoffbehälter
  oder andere leicht entzündliche bzw.
  brennbare Materiale befinden.
  Bevor Sie Tüten in den Garraum
  stellen, zuerst die Drahtklammern
  (Blitzbinder) entfernen.
  Wenn sich ein Gegenstand im
  Garraum entzündet, lassen Sie die
  Gerätetür geschlossen, trennen Sie
  das Gerät vom elektrischen
  Versorgungsnetz und schalten Sie die
  Hauptsicherung in ihrem
  Sicherungskasten ab. • Page 45

  Bedienungshinweise

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  10 Minuten
  1 Minute
  10 Sekunden
  Display
  Mikrowelle/Grill/Konvektion/Auto-Menü
  Uhr/Zeitschaltuhr
  Start/Einstellung
  Knopf zum Öffnen

  Diagramm des Mikrowellenherdes

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  45

  Sicherheits-Türverriegelung
  Sichtfenster
  Belüftungsschlitze oder Belüftungsventilator
  Rollenring:
  Glasunterteller
  Bedienfeld
  Grillrost • Page 46

  1.

  a)

  Erhitzen mit einem einzigen
  Knopfdruck

  b)

  Sie können den einfachen Garvorgang mit
  einem einzigen Knopfdruck aktivieren.
  Diese Funktion ist sehr praktisch und
  ermöglicht rasches Erhitzen von einem
  Glas Wasser u.ä.
  Beispiel: Erhitzen von einem Glas Milch
  a) Stellen Sie das Glas mit der Milch auf
  den Glasunterteller und schließen Sie
  die Gerätetür.
  b) Drücken Sie die Taste „Start/Reset“
  und der Mikrowellenherd arbeitet 1
  Minute lang mit 100%-iger Leistung.
  c) Nach Ablauf der eingestellten Garzeit
  ertönt ein 5-faches akustisches Signal.

  2.

  c)

  4.

  Diese Funktion verfügt über zwei
  Möglichkeiten:
  a) Schnelles Erhitzen mit Mikrowellen
  (100% Leistung)
  Beispiel: Garen mit 100% Leistung, 5
  Minuten.
  1. Stellen Sie die Zeit auf „5:00“.
  2. Drücken Sie die „Start/Reset“.
  b) Erhitzen mit Mikrowellen – mit
  manueller Abschaltung
  1. Drücken Sie die Taste "Micro…Auto
  menu" wählen Sie eine 70%
  Leistungsstufe;
  2. Stellen Sie die Zeit auf „10:00“ ein.
  3. Drücken Sie die „Start/Reset“.
  Sie können 5 Leistungsstufen einstellen, die
  längste Betriebsdauer ist 90 Minuten.

  Leistung der
  Mikrowellen

  Text auf
  dem
  Display

  1
  2

  100%
  70%

  P100
  P70

  3
  4

  50%
  30%

  P50
  P30

  5

  10%

  P10

  3.

  Grill
  Diese Funktion verfügt über zwei
  Möglichkeiten; wählen Sie die gewünschte
  Funktion durch Drücken der Taste
  "Micro…Auto menu" (die max. Garzeit
  beträgt 60 Minuten).
  Möglichkeit 1: 85% Grill-Leistung, auf dem
  Display erscheint G-1
  Möglichkeit 2: 50% Grill-Leistung, auf dem
  Display erscheint G-2
  Beispiel: Zubereitung von Fleisch mit dem
  Grill, 20 Minuten.
  a) Drücken Sie die Taste "Micro…Auto
  menu", auf dem LED Display erscheint
  G-1.
  b) Stellen Sie die Grillzeit auf „20:00“ ein.
  c) Drücken Sie die „Start/Reset“ -Taste.
  Wenn Sie Fleisch mit dem Grill
  zubereiten, wird nicht mit Mikrowellen
  gegrillt, sondern mit dem
  Grillheizkörper an der Decke des
  Garraums.
  Wenn der Grill in Betrieb ist, ist das
  Garen (bzw. Braten) auf zwei Stufen
  möglich; nach Ablauf der ersten Hälfte
  der Grillzeit schaltet das Programm
  automatisch ab, zwei akustische
  Signale weisen darauf hin, daß das
  Grillgut gewendet werden muß.
  Schließen Sie nach dem Wenden des
  Grillgutes die Gerätetür und drücken
  Sie die „Start/Reset“ -Taste, das
  Programm wird fortgesetzt. Wenn Sie
  das Grillgut nicht wenden möchten,
  fährt das Programm nach einer Minute
  automatisch mit dem Grillvorgang fort.

  Erhitzen mit Mikrowellen

  Anzahl der
  Tastenbetät
  igungen
  "Micro"

  Wählen Sie „0,1“ durch Drücken auf
  die Taste "Micro…Auto menu".
  Tragen Sie die Masse durch Drücken
  auf die Tasten „1min“ (1 kg) und
  „10sec“ (0,1 kg) ein.
  Drücken Sie die „Start/Reset“ -Taste.
  Die Masse des gefrorenen Fleisches
  muß geringer als 2 kg sein.

  5.

  Kombinierte Betriebsart
  Der Mikrowellenherd ermöglicht drei Arten
  kombinierter Zubereitung von Speisen.
  Möglichkeit 1: Kombinierte Betriebsart (50%
  Mikrowelle + 200 ºC Konvektion). Auf dem
  Display erscheint „C-1“.
  Möglichkeit 2: Kombinierte Betriebsart (50%
  Grill+ 220 ºC Konvektion). Auf dem Display
  erscheint „C-2“.
  Zur Zubereitung von knusprigen Speisen
  u.ä. geeignet.

  Automatisches Auftauen massebezogen
  Wählen Sie die Masse der gefrorenen
  Lebensmittel, der Mikrowellenherd gibt
  Ihnen die geeignete Betriebsdauer vor.
  Beispiel: Auftauen von 0,5 kg gefrorenem
  Fleisch.
  46 • Page 47

  3. Möglichkeit: Kombinierte Betriebsart
  (50% Mikrowelle + 50% Grill). Auf dem
  Display erscheint „C-3“.
  Zur schnellen Zubereitung mit dem Grill
  Beispiel: Zubereitung von Speisen mit der
  Möglichkeit 2, 15 Minuten.
  a) Drücken Sie die Taste "Micro…Auto
  menu", auf dem Display erscheint „C-1“.
  b) Stellen Sie die Garzeit auf „15:00“ ein.
  c) Drücken Sie die „Start/Reset“-Taste.

  6.

  c)

  Anzahl der
  Tastenbetä
  Tigungen

  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Garen mit Konvektion
  Der Mikrowellenherd ermöglicht auch das
  Garen mit Konvektion, diese Funktion kann
  zum Vorwärmen des Mikrowellenherdes
  programmiert werden. Der Mikrowellenherd
  stellt sich automatisch auf 230° C ein, zur
  Einstellung der Temperatur den Knopf
  „Micro…Auto Menü“ drücken.
  Beispiel: Sie möchten den Mikrowellenherd
  auf 200° C vorwärmen.
  a) Drücken Sie zum Einstellen der
  Temperatur 200° C die Taste
  „Micro…Auto Menü“, bis der Wert
  „200° C“ anfängt zu blinken.
  b) Drücken Sie die Taste „Start/Reset“.
  Wenn der Mikrowellenherd die eingestellte
  Temperatur erreicht, wird der Betrieb des
  Geräts unterbrochen. Mit zwei Pfeiftönen
  weist das Gerät darauf hin, dass Sie die
  Speise in das Geräteinnere stellen können.
  Stellen Sie die Temperatur und die Garzeit
  ein und beginnen Sie mit dem Garvorgang.
  Die maximale Vorwärmzeit des
  Mikrowellenherdes beträgt 30 Minuten.
  Beispiel: Sie möchten eine Speise im
  vorgewärmten Mikrowellenherd 20 Minut
  bei 200° C garen.
  1. Drücken Sie die Taste „Micro…Auto
  Menü“, bis auf dem Display der Wert
  200° C erscheint.
  2. Stellen Sie die Garzeit auf 20 Minuten
  ein.
  3. Drücken Sie die Taste „Start/Reset“.

  7.

  eingeben, bis auf dem Display der
  Wert „0,4“ erscheint.
  Drücken Sie die „Start/Reset“-Taste.

  Anzahl der
  Tastenbetä
  Tigungen

  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  8.

  Masse (kg), Menü
  A-1
  Aufwärmen

  A-2
  Kartoffeln

  A-3
  Pizza

  0,1
  0,15
  0,2
  0,25
  0,3
  0,35
  0,4
  0,45
  0,5
  0,6

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,7
  0,9
  1,1
  1,3
  1,5

  0,1
  0,2
  0,25
  0,30
  0,35
  0,40
  0,45
  0,50
  0,55
  0,60

  Masse (kg), Menü
  A-4
  Fleisch

  A-5
  Fisch

  A-6
  Hühnchen

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Uhr
  Der Mikrowellenherd verfügt über eine
  Digitaluhr mit 24-Stunden-Anzeige. Zur
  Eingabe der aktuellen Zeit, z.B. 16:30, tun
  Sie Folgendes:
  1. Drücken Sie die Taste „Clock/Timer“.
  Der Text auf dem Display beginnt zu
  blinken. Stellen Sie die Uhr mit den
  Tasten „1 min“ und „10 sec“ ein.
  2. Drücken Sie erneut de Taste
  „Clock/Timer“ und stellen Sie die
  Minuten mit den Tasten „1 min“ und
  „10 sec“ ein.
  3. Drücken Sie erneut die Taste
  „Clock/Timer“ und die neue Zeit ist
  eingestellt.
  4. Wenn Sie die Zeiteinstellung ändern
  möchten, wiederholen Sie den oben
  beschriebenen Vorgang.

  Automatik-Menü
  Sie müssen nur die Art der Speise und die
  Masse wählen, der Mikrowellenherd schlägt
  Ihnen die geeignete Leistungsstufe und die
  Betriebsdauer vor.
  Beispiel: Automatisches Garen von 0,4 kg
  Fisch.
  a) Drücken Sie die Taste "Micro…Auto
  menu" so oft, bis auf dem Display „A5“ erscheint.
  b) Gewicht durch Drücken der Tasten „1
  Min“ (1 kg) und „10 Sek“ (0,1 kg)

  9.

  Zeitschaltuhr
  Die Zeitschaltuhr ermöglicht Ihnen, den
  Anfang und das Ende des Garvorgangs
  einzustellen.
  Bevor Sie diese Funktion nutzen, muß die
  Uhr des Mikrowellenherdes auf die aktuelle
  Zeit eingestellt sein.

  47 • Page 48

  Pflege des Mikrowellengeräts

  Beispiel: Die augenblickliche Zeit ist 16:30;
  Sie möchten den Garvorgang um 18:15
  einleiten und zwar mit 70% Leistungsstufe,
  Garzeit 10 Minuten.
  a) Drücken Sie die Taste „Clock/Timer“
  und stellen Sie mit den Tasten „1 min“
  und „10 sec“ die Zeit auf 18:15 ein
  (gleiches Verfahren wie bei der
  Einstellung der Uhrzeit).
  b) Wählen Sie die Leistungsstufe 70%
  durch Drücken auf die Taste
  "Micro…Auto menu".
  c) Stellen Sie die Garzeit auf 10 Minuten
  ein.
  d) Drücken Sie die „Start/Reset“ -Taste.
  Wenn Sie die Leistungsstufe und die
  Garzeit nicht einstellen und unmittelbar
  nach Einstellung der Startzeit die
  Taste „Start/Reset“ betätigen, wird der
  Mikrowellenherd nur als
  Kurzzeitmesser funktionieren. Um
  18:15 ertönen 10 akustische Signale
  und das Gerät schaltet sich ab.

  1.

  2.

  3.

  4.

  10. Kindersicherung
  Wenn Sie die Kindersicherung aktivieren
  möchten, drücken Sie gleichzeitig die
  Tasten „1 min“ und „10 sec“ und halten Sie
  diese zwei Sekunden lang gedrückt. Wenn
  Sie die Kindersicherung deaktivieren
  möchten, wiederholen Sie den oben
  beschriebenen Vorgang.

  5.

  11. Start / Reset („Beginn /
  Neueinstellung“)
  a)

  b)

  6.

  Wenn Sie während des Betriebs des
  Geräts die Taste „Start/Reset“
  drücken, wird der Betrieb des
  Mikrowellenherdes unterbrochen.
  Wenn Sie vorher den
  zeitprogrammierten Betrieb eingestellt
  haben, wird dieser bei Drücken der
  Taste „Start/Reset“ widerrufen.

  7.

  48

  Bevor Sie mit der Reinigung des
  Mikrowellenherdes beginnen, trennen Sie
  das Gerät vom elektrischen
  Versorgungsnetz.
  Der Garraum sollte immer sauber gehalten
  werden. Wischen Sie getrocknete
  Speisereste, herausgespritzte oder
  verschüttete Flüssigkeiten mit einem
  feuchten Tuch von den Innenwänden ab.
  Die Verwendung von groben Reinigungsoder abrasiven Scheuermitteln ist nicht
  empfehlenswert.
  Wischen Sie die Außenflächen des Geräts
  mit einem feuchten Tuch ab. Um
  Beschädigungen im Garraums des Geräts
  zu vermeiden, lassen Sie kein Wasser oder
  andere Flüssigkeiten in das Geräteinnere
  oder in die Lüftungsöffnungen eindringen.
  Lassen Sie das Bedienfeld nicht naß
  werden. Reinigen Sie das Bedienfeld mit
  einem weichen und feuchten Tuch.
  Verwenden Sie zum Reinigen des
  Bedienfeldes keine groben (abrasiven)
  Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel in
  Spraydosen.
  Bei Niederschlag von Wasserdampf an der
  Innen- bzw. Außenseite der Gerätetür,
  wischen Sie diese mit einem weichen Tuch
  ab. Diese Erscheinung ist möglich, wenn
  der Mikrowellenherd in einer sehr feuchten
  Umgebung betrieben wird und bedeutet
  nicht, daß das Gerät eine Betriebsstörung
  hat.
  Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, den
  Glasunterteller herauszunehmen und zu
  reinigen. Reinigen Sie den Drehteller in
  warmem Wasser mit etwas
  Geschirrspülmittel oder in der
  Geschirrspülmaschine.
  Der Rollenring und der Geräteboden des
  Garraums müssen regelmäßig gereinigt
  werden, um Lärmentwicklung während des
  Betriebs zu vermeiden. Wischen Sie den
  Geräteboden im Garraum einfach mit einem
  milden Spülmittel, Wasser oder einem
  Glasreiniger ab und reiben Sie dann alles
  mit einem sauberen und trockenen Tuch
  trocken. Sie können den Rollenring in
  warmem Wasser mit etwas Spülmittel oder
  in der Geschirrspülmaschine reinigen.
  Nach längerer Benutzung können sich auf
  den Rädern des Rollenringes Dämpfe von
  Speisen ansammeln, was ihre Funktion
  jedoch nicht beeinflußt.Wenn Sie den
  Rollenring aus der Vertiefung im Garraum • Page 49

  8.

  9.

  entfernt haben, passen Sie auf, daß Sie
  diesen später richtig einsetzen.
  Eventuelle unangenehme Gerüche im
  Garraum können Sie entfernen, indem Sie
  ein hohes mikrowellengeeignetes Gefäß mit
  Zitronensaft und Zitronenschalen in das
  Geräteinnere hineinstellen. Stellen Sie das
  Gefäß für 5 Minuten in den Garraum und
  schalten Sie das Gerät ein. Wischen Sie
  nach Beendigung der eingestellten Zeit den
  Garraum mit einem weichen Tuch ab und
  reiben Sie ihn trocken.
  Falls die Glühbirne im Garraum
  ausgetauscht werden sollte, wenden Sie
  sich bitte an Ihren Händler.

  Umweltschutz
  Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
  nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es
  zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
  Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
  schonen.

  Garantie und Kundendienst
  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
  Probleme auf, setzen Sie sich mit einem Gorenje
  Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
  (Telefonnummer siehe internationale
  Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
  Service- Center geben, wenden Sie sich bitte an
  Ihren Gorenje Händler.
  Nur zum eigenen Gebrauch!

  WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL
  FREUDE MIT IHREM NEUEN
  MIKROWELLENHERD!

  49 • Page 50

  NOTICE D'UTILISATION

  FR

  Veuillez lire attentivement ces instructions et conserver cette notice pour vous y référer
  ultérieurement.

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  Raccordement électrique ....................................................................................... 230V~50Hz, 1400W
  Puissance des micro-ondes ......................................................................................................... 900W
  Puissance du gril ....................................................................................................................... 1200W
  Convection naturelle .................................................................................................................. 1350W
  Fréquence ............................................................................................................................. 2450MHz
  Dimensions de l‟appareil ............................................................... 510mm(L) x 303mm(H) x 382mm(P)
  Dimensions de la cavité ................................................................ 330mm(L) x 230mm(H) x 330mm(P)
  Volume du four ......................................................................................................................... 25 litres
  Poids net ...................................................................................................................... environ 17,5 kg
  Niveau de bruit......................................................................................................... Lc IEC < 58 dB (A)
  2.

  Ce symbole figure sur le produit ou sur
  son emballage en application de la
  directive européenne 2002/96/CE sur les
  Déchets d’Équipement Électrique et
  Électronique (DEEE). Cette directive sert
  de règlement cadre à la reprise, au
  recyclage et à la valorisation des
  appareils usagés dans toute l’Europe.
  Ce produit doit donc faire l’objet d’une
  collecte sélective. Lorsque vous ne
  l’utiliserez plus, remettez-le à un service
  de ramassage spécialisé ou à une
  déchèterie qui traite les DEEE ; vous
  contribuerez ainsi à éviter des
  conséquences néfastes pour la santé et
  l'environnement.
  Pour tout renseignement sur la mise au
  rebut et le recyclage de ce produit,
  veuillez contacter la mairie ou le service
  de la propreté de votre commune, ou
  encore le magasin dans lequel vous
  l'avez acheté.

  Cet appareil est destiné à un usage
  domestique pour le réchauffage, la cuisson et
  la décongélation des aliments et des
  boissons au moyen d’ondes
  électromagnétiques. Il ne doit pas être utilisé
  en plein air.

  Interférences radio
  Votre four à micro-ondes peut générer des
  interférences avec votre récepteur radio, votre
  téléviseur, ou d‟autres appareils similaires. Pour
  les éliminer ou les réduire, prenez les mesures
  suivantes.
  a) Nettoyez la porte et son joint d‟étanchéité
  b) Placez la radio, la TV, etc. aussi loin que
  possible du four.
  c) Installez une antenne convenable pour
  votre récepteur radio ou TV afin d‟améliorer
  la réception du signal.

  Avant de contacter le service
  après-vente
  1.

  Si le four ne fonctionne pas en mode microondes:
  a) Vérifiez si la durée de cuisson a été
  réglée.
  b) Vérifiez si la porte est bien fermée et si
  le verrouillage est enclenché. Dans le
  cas contraire, le flux des micro-ondes
  ne peut pas parvenir dans le four.
  Si le four ne fonctionne toujours pas une
  fois que les vérifications ci-dessus ont
  été effectuées, contactez le service
  après-vente.

  Si le four ne fonctionne pas du tout,
  l‟afficheur ne s‟allume pas ou s‟éteint.
  a) Vérifiez si l‟appareil est branché
  correctement. Si ce n‟est pas le cas,
  retirez la fiche de la prise secteur,
  attendez 10 secondes et rebranchez le
  four convenablement.
  b) Vérifiez si le fusible n‟a pas sauté ou si
  le disjoncteur n‟a pas disjoncté. S‟ils
  fonctionnent normalement, testez la
  prise murale en y raccordant un autre
  appareil.

  Installation
  1.

  50

  Veillez à retirer tous les matériaux
  d‟emballage qui se trouvent à l‟intérieur du
  four. • Page 51

  Après avoir déballé l‟appareil, vérifiez s‟il
  est en bon état, en portant une attention
  particulière aux points suivants:
  - Porte mal alignée
  - Porte endommagée
  - Entailles ou trous sur le hublot ou
  l‟afficheur
  - Bosses ou trous dans la cavité
  Si vous remarquez l‟un des défauts cidessus, N’UTILISEZ PAS le four.
  3. Ce four à micro-ondes pèse 17,5 kg et doit
  être installé à l‟horizontale sur une surface
  suffisamment solide pour supporter son
  poids.
  4. Il doit rester à distance des sources de
  chaleur élevée et des dégagements de
  vapeur.
  5. NE METTEZ RIEN sur le dessus du four.
  6. Laissez un espace libre d‟au moins 8 cm de
  chaque côté du four et de 10 cm à l‟arrière
  afin d‟assurer une ventilation correcte.
  7. N’ENLEVEZ PAS l‟axe d‟entraînement du
  plateau tournant.
  8. Surveillez les enfants lorsqu‟ils utilisent
  l‟appareil.
  ATTENTION – CET APPAREIL DOIT
  ÊTRE RACCORDÉ À LA TERRE.
  9. L‟emplacement de la prise murale doit être
  adapté à la longueur du cordon secteur.
  10. La puissance du four est de 1,5
  kilovoltampère. Nous vous suggérons de
  consulter un électricien avant d‟installer
  l‟appareil.
  2.

  - Le fil marron doit être raccordé à la borne
  repérée par la lettre L ou par la couleur
  rouge.

  Consignes de sécurité
  importantes


  ATTENTION : pour sa sécurité, le four est
  muni d‟un fusible de 250 Volts,
  10 Ampères.  IMPORTANT
  Code couleur des conducteurs composant le
  câble d‟alimentation :
  Vert et jaune:
  Terre
  Bleu:
  Neutre
  Marron:
  Phase
  Il est possible que les couleurs des
  conducteurs du cordon secteur ne
  correspondent pas aux marquages colorés
  identifiant les conducteurs sur les bornes de
  votre prise murale ; dans ce cas, procédez de
  la façon suivante :
  - Le fil vert et jaune doit être raccordé à la
  borne repérée par la lettre E ou par le
  symbole de terre de couleur verte ou verte
  et jaune.
  - Le fil bleu doit être raccordé à la borne
  repérée par la lettre N ou par la couleur
  noire.

  51

  ATTENTION : lorsque l‟appareil fonctionne
  en mode combiné, les enfants ne devraient
  s‟en servir que sous la surveillance d‟un
  adulte en raison de la température élevée
  générée par le gril. (Cette consigne
  s‟applique seulement aux modèles
  disposant de la fonction gril).
  ATTENTION : si la porte ou le joint de la
  porte sont endommagés, n‟utilisez pas
  l‟appareil tant qu‟il n‟est pas réparé par un
  technicien compétent.
  ATTENTION : il est dangereux pour toute
  autre personne qu‟un technicien de
  procéder à des réparations impliquant la
  dépose d‟un couvercle de protection contre
  l‟exposition aux micro-ondes.
  ATTENTION : il ne faut pas chauffer les
  liquides et autres aliments dans des
  récipients fermés hermétiquement, car ces
  derniers risquent d‟exploser.
  ATTENTION : n‟autorisez les enfants à
  utiliser le four sans surveillance qu‟après
  leur avoir donné les instructions
  nécessaires et lorsque vous êtes sûrs qu‟ils
  ont compris les risques auxquels ils
  s‟exposent s‟ils ne s‟en servent pas
  correctement.
  L‟air doit pouvoir circuler autour du four.
  Laissez un espace libre de 8 cm à l‟arrière,
  10 cm de chaque côté et 10 cm au-dessus
  du four. N‟enlevez pas les pieds de
  l‟appareil et n‟obstruez pas les fentes
  d‟aération.
  Utilisez exclusivement une batterie de
  cuisine et des ustensiles compatibles avec
  un four à micro-ondes.
  Lorsque vous réchauffez des aliments dans
  des barquettes en plastique ou en papier,
  gardez un œil sur le four pour pouvoir agir à
  temps au cas ou le récipient s‟enflammerait.
  Si vous voyez de la fumée, mettez le four à
  l‟arrêt, débranchez-le et laissez la porte
  fermée afin d‟étouffer les flammes
  éventuelles.
  Le réchauffage des boissons aux microondes peut entraîner une ébullition différée.
  Veillez à manipuler les récipients avec
  précaution.
  Afin d‟éviter tout risque de brûlure, agitez
  les biberons, remuez le contenu des petits • Page 52


  pots pour bébés et testez la température
  avant consommation.
  Ne faites pas cuire d‟œufs durs ou à la
  coque aux micro-ondes, car ils peuvent
  éclater, même lorsque le temps de cuisson
  s‟est écoulé.
  Lorsque vous nettoyez la porte, le joint de
  la porte et l‟intérieur du four, utilisez
  exclusivement des détergents légers non
  abrasifs que vous déposerez sur une
  éponge ou un chiffon doux.
  Il faut nettoyer le four régulièrement et
  retirer sans attendre tout résidu alimentaire.
  Le manque d‟entretien pourrait conduire à
  une détérioration des surfaces, ce qui
  pourrait affecter la durée de vie de l‟appareil
  et entraîner certains risques.
  Si le cordon secteur est endommagé, il faut
  le faire remplacer – afin d‟éviter tout danger
  – par un technicien du Service Après-Vente
  ou par un professionnel qualifié.

  Consignes générales de
  sécurité
  Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de
  règles à suivre, comme pour tous les appareils.
  Elles vous permettront d‟utiliser ce four en toute
  sécurité et d‟obtenir des performances
  maximales.
  1. Lorsque vous vous servez du four, veillez à
  ce que le plateau tournant, la couronne à
  roulettes et l‟entraîneur soient bien en
  place.
  2. Utilisez le four exclusivement pour la
  préparation des aliments. N‟y séchez pas
  de linge, du papier, ou autre chose que des
  produits alimentaires. N‟y stérilisez pas les
  conserves.
  3. Ne faites pas fonctionner le four à vide, cela
  pourrait l‟endommager.
  4. N‟utilisez pas la cavité du four comme
  espace de rangement pour des papiers,
  des livres de cuisine, ou autres objets.
  5. Ne faites pas cuire d‟aliments recouverts
  d‟une membrane ou d‟une peau sans l‟avoir
  perforée au préalable avec une fourchette :
  jaunes d‟œufs, foies de volaille, pommes de
  terre, etc.
  6. N‟insérez aucun objet dans les orifices de la
  carrosserie.
  7. Ne démontez jamais le four, et ne retirez
  pas les pieds, l‟axe d‟entraînement, les vis,
  etc.
  8. Ne posez pas les aliments à cuire
  directement sur le plateau en verre. Placezles dans des récipients adéquats avant de
  les enfourner.

  9.

  10.
  11.

  12.

  13.

  14.
  52

  IMPORTANT – USTENSILES DE CUISINE
  À NE PAS UTILISER DANS VOTRE FOUR
  À MICRO-ONDES :
  - N‟utilisez pas de plats en métal ou
  comportant des poignées en métal.
  - N‟utilisez aucun récipient avec garniture
  en métal.
  - Ne recouvrez pas les aliments d‟un sac
  en plastique fermé avec des liens
  comportant des fils métalliques.
  - N‟utilisez pas d‟assiette en mélamine,
  car cette matière absorbe l‟énergie des
  micro-ondes. Cela ralentirait la cuisson
  et l‟assiette pourrait se fêler ou se
  carboniser.
  - Ne faites rien chauffer dans des
  bouteilles à goulot étroit, comme par
  exemple les bouteilles de boissons
  gazeuses ou de sauces à salade, car
  elles pourraient éclater dans le four à
  micro-ondes.
  - Si vous avez besoin d‟utiliser un
  thermomètre à viande ou à sucre,
  choisissez-en un qui soit spécialement
  destiné aux micro-ondes. Ces
  thermomètres sont disponibles dans le
  commerce.
  Utilisez les ustensiles spéciaux pour microondes selon les recommandations du
  fabricant.
  Ne faites pas de fritures dans ce four.
  Souvenez-vous que dans un four à microondes, le contenu du récipient chauffe plus
  vite que le récipient lui-même. Par
  conséquent, même si le couvercle ne vous
  semble pas très chaud au toucher, le
  liquide ou les aliments qui sont à l‟intérieur
  dégagent la même quantité de vapeur
  qu‟en cuisson conventionnelle ; soyez
  prudent lorsque vous enlevez le couvercle.
  Lorsque vous réchauffez un biberon ou des
  aliments pour bébé, testez vous-même la
  température avant de nourrir l‟enfant. De
  plus, il est conseillé de ne pas consommer
  immédiatement les aliments ou les
  boissons que l‟on vient de retirer du four à
  micro-ondes ; laissez-les reposer quelques
  minutes et mélangez-les pour répartir la
  chaleur de façon homogène.
  Les aliments contenant à la fois de l‟eau et
  de la graisse (par exemple bouillon cube)
  doivent rester 30 à 60 secondes au four
  après l‟arrêt de l‟appareil. Cela permet au
  mélange de se stabiliser et évite les
  bouillonnements lorsqu‟on y trempe une
  cuillère ou qu‟on y ajoute un bouillon cube.
  Pour vos préparations liquides et solides,
  souvenez-vous que certains aliments (par • Page 53

  exemple pudding de Noël, confiture, viande
  hachée) chauffent très vite. Lorsque vous
  faites cuire ou réchauffer des aliments
  contenant beaucoup de sucre ou de
  matière grasse, n‟utilisez pas de contenant
  en plastique.
  15. Les récipients peuvent être brûlants en
  raison de la chaleur transmise par les
  aliments qui cuisent. Cela est flagrant si
  vous recouvrez le plat et les poignées avec
  un film en plastique. N‟oubliez pas de
  mettre des gants de cuisine quand vous
  manipulez vos récipients.
  16. Pour éviter que vos préparations et
  récipients prennent feu dans le four :

  a)

  b)

  c)

  ne prolongez pas inutilement la
  cuisson. Surveillez le four tant que des
  matières inflammables (papier,
  plastique) sont à l‟intérieur ;
  avant d‟enfourner des aliments sous
  sachets en plastique, retirez les liens
  qui les ferment si ces derniers
  comportent des fils métalliques.
  Si le feu se déclare à l‟intérieur du
  four, laissez la porte fermée,
  débranchez l‟appareil ou mettez-le
  hors tension en fermant le disjoncteur
  ou en enlevant le fusible sur le tableau
  électrique.

  Bandeau de commandes électroniques

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  53

  10 minutes
  1 minute
  10 secondes
  Afficheur
  Micro-ondes/Gril/Convection/Cuisson Auto
  Horloge/Programmateur
  Marche/Arrêt
  Ouverture de la porte • Page 54

  Schéma du four
  Verrouillage de sécurité de la porte
  Hublot
  Fentes de ventilation
  Couronne à roulettes
  Plateau tournant en verre
  Bandeau de commandes
  Trépied pour cuisson au gril

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Fonctionnement
  1.

  Nombre
  de
  pression
  s

  Réchauffage minute
  Vous pouvez lancer le réchauffage en
  appuyant sur une seule touche. Il est ainsi
  très simple et très rapide de faire chauffer
  un verre d‟eau.
  Exemple pour réchauffer un verre de lait :
  a) Placez le verre de lait au centre du
  plateau tournant et fermez la porte.
  b) Appuyez sur la touche « Start/Reset »,
  le micro-ondes va chauffer à 100% de
  sa puissance pendant 1 minute.
  c) Lorsque le réchauffage est terminé, le
  signal sonore retentit 5 fois.

  2.

  Puissance
  des microondes

  Affichage

  1
  2
  3
  4

  100%
  70%
  50%
  30%

  P100
  P70
  P50
  P30

  5

  10%

  P10

  sur la
  touche
  "Micro"

  3.

  Réchauffage en mode micro-ondes
  Cette fonction comporte deux options :
  a) Réchauffage rapide (à 100% de la
  puissance)
  Exemple pour réchauffer des aliments à
  100% de la puissance pendant 5 minutes :
  1. Réglez la durée sur « 5:00 »
  2. Appuyez sur la touche «Start/Reset»
  b) Réchauffage doux
  Exemple pour réchauffer des aliments à
  70% de la puissance pendant 10 minutes :
  1. Appuyez sur la touche "Micro…Auto
  menu", sélectionnez « 70% » de la
  puissance
  2. Réglez la durée sur « 10:00 »
  3. Appuyez sur la touche « Start/Reset ».

  Décongélation automatique en
  fonction du poids
  Sélectionnez le poids des aliments
  surgelés, cela permettra le réglage de la
  puissance et de la durée.
  Exemple pour décongeler 0,5 kg de viande:
  a) Appuyez sur la touche "Micro…Auto
  menu", puis sélectionnez « DEF ».
  b) Entrez le poids en appuyant sur la
  touche « 1 MIN » (1kg) et sur la touche
  « 10 SEC » (0,1kg).
  c) Appuyez sur la touche « Start/Reset »
  Le produit surgelé doit peser moins de 2 kg.

  4.

  Gril
  Cette fonction comporte deux options pour
  le réglage de la puissance. Pour en
  sélectionner une, appuyez sur la touche
  « Micro…Auto menu » (la durée de cuisson
  ne peut excéder 60 minutes).
  Option 1 : puissance du gril à 85%,
  affichage G-1,
  Option 2 : puissance du gril à 50%,
  affichage G-2.

  Il existe 5 niveaux de puissance ; en mode
  micro-ondes, la durée de cuisson la plus
  longue est de 90 minutes.

  54 • Page 55

  Exemple pour préchauffer le four à 200°C :
  a) Pour sélectionner la température de
  préchauffage en convection naturelle,
  appuyez sur la touche « Micro…Auto
  menu » jusqu‟à ce que « 200°C »
  apparaisse sur l‟afficheur.
  b) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».
  Lorsque la température réglée est atteinte,
  le four s‟arrête et 2 bips retentissent pour
  vous signaler qu‟il faut enfourner les
  aliments. Réglez la durée et la température
  voulues, puis lancez la cuisson. La durée du
  préchauffage ne peut excéder 30 minutes.
  Exemple pour une cuisson en convection
  naturelle de 20 minutes avec préchauffage
  à 200°C :
  a) Pour sélectionner la convection
  naturelle à 200°C, appuyez sur la
  touche « Micro…Auto menu » jusqu‟à
  ce que « 200°C » apparaisse sur
  l‟afficheur.
  b) Réglez la durée de cuisson sur 20
  minutes.
  c) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».

  Exemple pour la cuisson au gril pendant 20
  minutes :
  a) Appuyez sur la touche « Micro…Auto
  menu », jusqu‟ à ce que « G-1 »
  apparaisse sur l‟afficheur.
  b) Réglez la durée de cuisson sur
  « 20:00 ».
  c) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».
  En mode gril, les aliments ne sont pas cuits
  par les micro-ondes. La chaleur provient de
  la résistance en métal située en haut du
  four.
  Durant la cuisson au gril, le programme
  divise en deux la durée réglée. Il se met
  automatiquement en pause à mi-cuisson et
  2 bips retentissent pour vous rappeler qu‟il
  faut ouvrir la porte du four et retourner les
  aliments. Après les avoir tournés sur l‟autre
  face, refermez la porte et appuyez sur la
  touche « Start/Reset » ; la cuisson se
  poursuit pour la seconde moitié du temps
  imparti. Si vous ne retournez pas la grillade,
  le four se remet en marche
  automatiquement au bout d‟une minute de
  pause.
  5.

  6.

  7.

  Cuisson combinée
  Cet appareil vous permet de choisir entre
  trois possibilités de cuisson combinée.

  Option 1 : micro-ondes à 50% de la
  puissance + convection naturelle à
  200°C.
  Affichage « C-1 »

  Option 2 : gril à 50% de la puissance
  + convection naturelle à 220°C.
  Affichage « C-2 »
  Exemple pour la cuisson selon l‟option
  2 pendant 15 minutes :
  a) Appuyez sur la touche « Micro…Auto
  menu », jusqu‟ à ce que « C-2 »
  apparaisse sur l‟afficheur.
  b) Réglez la durée de cuisson sur
  « 15:00 ».
  c) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».

  Option 3 : micro-ondes à 50% + gril à
  50% de la puissance.
  Affichage « C-3 ».
  Cette option permet de réaliser des
  grillades rapides.

  Cuisson automatique (Auto Menu)
  Il vous suffit de sélectionner le type
  d„aliment et son poids pour régler
  automatiquement la puissance et la durée
  de cuisson.
  Exemple pour la cuisson automatique de
  0,4 kg de poisson :
  a) Appuyez sur la touche « Micro…Auto
  menu », jusqu‟ à ce que « A-5 »
  apparaisse sur l‟afficheur.
  b) Entrez le poids en appuyant sur la
  touche « 1 MIN » (1kg) et sur la touche
  « 10 SEC » (0,1kg).
  c) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».

  Nombre de
  pressions
  sur la
  touche
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Cuisson en convection naturelle
  Vous pouvez utiliser ce four en mode
  convection naturelle et programmer le
  préchauffage à la température voulue. Le
  préchauffage est réglé par défaut à 230°C,
  mais vous pouvez choisir une autre
  température en appuyant sur la touche
  « Micro…Auto menu ».
  55

  Affichage, poids (kg)
  A-1
  Réchauffage

  A-2
  P. de
  terre

  A-3
  Pizza

  0,1
  0,15
  0,2
  0,25
  0,3
  0,35
  0,4
  0,45
  0,5
  0,6

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,7
  0,9
  1,1
  1,3
  1,5

  0,1
  0,2
  0,25
  0,30
  0,35
  0,40
  0,45
  0,50
  0,55
  0,60 • Page 56

  Nombre de
  pressions
  sur la
  touche
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  8.

  sur la touche « Start/Reset » après avoir
  programmé l‟heure de démarrage, le four
  fonctionnera comme un simple minuteur : il
  sonnera 10 fois à 18h15 puis se mettra à
  l‟arrêt.

  Affichage, poids (kg)
  A-4
  Viande

  A-5
  Poisson

  A-6
  Poulet

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  10. Sécurité enfants
  Pour activer la sécurité enfants, appuyez
  simultanément sur les touches « 1 MIN » et
  « 10 SEC » pendant 2 secondes.
  Pour désactiver cette fonction, appuyez de
  nouveau simultanément sur les touches
  « 1 MIN » et « 10 SEC » pendant 2
  secondes.

  11. Touche « Start/Reset »
  a)

  Horloge
  Le four est équipé d‟une horloge à affichage
  numérique sur 24 heures.
  Pour mettre l‟horloge à l‟heure (par exemple
  sur 16h30) :
  a) Appuyez sur la touche
  « Clock/Timer ». L‟afficheur
  commence à clignoter ; réglez les
  heures avec les touches « 1 MIN » et
  « 10 SEC ».
  b) Appuyez de nouveau sur la touche
  « Clock/Timer » et réglez les minutes
  avec les touches « 1 MIN » et
  « 10 SEC ».
  c) Appuyez encore une fois sur
  « Clock/Timer » et l‟heure sera réglée.
  d) Pour modifier le réglage de l‟horloge,
  répétez l‟opération ci-dessus.

  9.

  b)

  Programmateur
  Il vous permet de programmer le départ
  différé en indiquant l‟heure de démarrage
  de la cuisson.
  L‟horloge doit avoir été mise à l‟heure pour
  que vous puissiez utiliser cette fonction.
  Exemple : il est 16h30 et vous désirez
  qu‟une cuisson de 10 minutes démarre à
  18h15, à 70% de la puissance.
  a) Appuyez sur la touche « Clock/Timer »
  et réglez l‟heure à « 18:15 » avec les
  touches « 1 MIN » et « 10 SEC »
  (même opération que pour mettre
  l‟horloge à l‟heure).
  b) Appuyez sur la touche « Micro…Auto
  menu » pour sélectionner 70% de la
  puissance.
  c) Réglez la durée de cuisson sur 10
  minutes.
  d) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».
  Si vous ne réglez pas la puissance ni la
  durée de cuisson et appuyez directement
  56

  Quand le four est en service, une
  pression sur « Start/Reset » met
  l‟appareil à l‟arrêt.
  Si vous aviez programmé une
  opération auparavant, le fait d‟appuyer
  sur « Start/Reset » annule aussi votre
  programmation. • Page 57

  Environnement
  Lorsqu‟il ne fonctionnera plus, ne jetez pas
  l‟appareil avec les ordures ménagères, mais
  déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
  pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la
  protection de l‟environnement.

  Entretien et nettoyage
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Avant de procéder au nettoyage, mettez le
  four à l‟arrêt et débranchez-le.
  Maintenez l‟intérieur du four en bon état de
  propreté. Si des éclaboussures adhèrent
  aux parois, enlevez-les avec une éponge
  humide. Les détergents agressifs ou
  abrasifs ne sont pas recommandés.
  Nettoyez la carrosserie avec une éponge
  humide. Veillez à ne pas laisser couler
  d‟eau dans les fentes d‟aération afin de ne
  pas endommager les composants du four.
  Veillez à ce que le bandeau de commandes
  reste toujours sec. Essuyez-le avec un
  chiffon doux et humide. N‟utilisez pas de
  détergents, de produits abrasifs ni d‟aérosol
  pour nettoyer le bandeau de commande.
  Si de la buée s‟accumule sur la face interne
  de la porte ou à sa périphérie, à l‟extérieur,
  essuyez-la avec un chiffon doux. Ce
  phénomène peut se produire lorsque le four
  à micro-ondes fonctionne dans des
  conditions d‟humidité élevée ; cela n‟indique
  nullement un dysfonctionnement de
  l‟appareil.
  Il est quelquefois nécessaire de retirer le
  plateau tournant pour le nettoyer. Vous
  pouvez le laver à l‟eau chaude savonneuse
  ou dans votre lave-vaisselle.
  La couronne à roulettes et le bas de la
  cavité doivent être entretenus régulièrement
  pour éviter tout bruit excessif. Nettoyez
  simplement le bas du four avec de l‟eau et
  un détergent léger ou avec un produit pour
  les vitres, puis séchez soigneusement.
  Vous pouvez laver la couronne à roulettes à
  l‟eau tiède savonneuse ou dans votre lavevaisselle. Les vapeurs de cuisson qui se
  condensent au cours d‟utilisations répétées
  ne dégradent nullement les surfaces en bas
  du four ni les roulettes de la couronne.
  Si vous enlevez la couronne à roulettes au
  cours du nettoyage, veillez à la remettre en
  place dans sa position initiale.
  Pour éliminer les odeurs désagréables,
  placez dans le four un bol rempli d‟eau
  additionnée d‟un jus de citron et de sa
  peau. Faites fonctionner le four 5 minutes
  en mode micro-ondes, puis passez
  l‟éponge et essuyez soigneusement avec
  un torchon sec.
  Quand il sera nécessaire de remplacer
  l‟ampoule du four, votre détaillant vous en
  fournira une nouvelle.

  Garantie et service
  Si vous souhaitez obtenir des informations
  supplémentaires ou si vous rencontrez un
  problème, contactez le Service Consommateurs
  Gorenje de votre pays (vous trouverez le numéro
  de téléphone correspondant sur le dépliant de
  garantie internationale). S‟il n‟existe pas de
  Service Consommateurs Gorenje dans votre
  pays, renseignez-vous auprès de votre
  revendeur Gorenje local ou contactez le «
  Service Department of Gorenje Domestic
  Appliances.
  Réservé à une utilisation domestique!

  Vous trouverez des informations
  complémentaires et des conseils utiles sur la
  cuisson aux micro-ondes et au gril sur notre
  site Internet:
  http://microwave.gorenje.com

  VOUS SOUHAITE BEAUCOUP DE
  PLAISIR
  LORS DE L’UTILISATION DE VOTRE
  APPAREIL
  57 • Page 58

  HASZNÁLATI UTASÍTÁS

  HU

  Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg!

  Specifikáció
  Energia-felhasználás…………………………………………… ................................... 230V~50Hz,1400W
  Kimeneti teljesìtmény ................................................................................................................... 900W
  Grill-égő ..................................................................................................................................... 1200W
  Hagyományos fűtés ................................................................................................................... 1350W
  Működési frekvencia: ............................................................................................................. 2450MHz
  Külső méretek: .......................................................................... 510mm(Sz) X 303mm(M) X 382mm(M)
  A sütőtér (belső) méretei: .......................................................... 330mm(Sz) X 230mm(M) X 330mm(M)
  Sütő-űrtartalom: .......................................................................................................................... 25 liter
  Tömeg csomagolás nélkül: .................................................................................................. Kb. 17,5 kg
  Zajkibocsátás:..................................................................................................................... Lc < 58 dB(A)
  A készülék kizárólag a háztartásban való
  használatra készült, ételek és italok
  elekromágneses energia segítségével történő
  melegítésére. A készüléket csak zárt térben
  használjuk.

  A készülék a hulladék elektromos és
  elektronikus felszerelésekről szóló
  2002/96/EC (WEEE) direktívának
  megfelelően jelölve van.
  A direktíva meghatározza a hulladék
  elektromos és elektronikus felszerelések
  gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos,
  az Európai Unióban érvényes
  követelményeket.

  Rádió-zavarok (interferencia)
  A mikrohullámú sütő vételi zavarokat okozhat a
  rádió- és televìzió-készülékeknél, valamint
  hasonló szerkezeteknél. Amennyiben ilyen
  jellegű zavar (interferencia) lép fel, azt a
  következő módokon lehet elhárìtani vagy
  csökkenteni:
  a) Tisztìtsuk meg a sütő ajtaját és
  tömìtéseinek felületét.
  b) Helyezzük a rádió- vagy televìziókészüléket minél messzebb a sütőtől.
  c) A rádió- illetve televìzió-készülékhez
  használjunk megfelelően elhelyezett
  antennát, amely a jelek erős vételét teszi
  lehetővé.

  Mielőtt szerelőt hívnánk
  1.

  2.

  Ha a sütő egyáltalán nem működik, ha a
  kijelzőn semmi nem jelenik meg, vagy ha a
  kijelző kikapcsol:
  a) Ellenőrizzük, hogy a sütő megfelelően
  csatlakoztatva van-e az elektromos
  hálózathoz. Ha nincs, húzzuk ki a
  villásdugót a konnektorból, várjunk 10
  másodpercet és dugjuk be újból.
  b) Ellenőrizzük, hogy az elektromos
  hálózatban nem égett-e ki egy
  biztosìték, illetve hogy a főbiztosìtéknál
  nem szakadt-e meg az áram-ellátás.
  Ha a biztosìtékokon nem látható
  semmilyen hiba, próbáljuk ki a
  villásdugót valamilyen más
  készülékkel.
  Ha a mikrohullámú sütő nem melegìt, azaz
  nem ad le mikrohullámú energiát:
  a) Ellenőrizzük, hogy a programozó óra
  megfelelően van-e beállìtva.
  b) Ellenőrizzük, hogy az ajtó megfelelően
  be van-e csukva. Ha nincs, nem fog
  mikrohullámú energia felszabadulni.

  Elhelyezés
  1.

  2.

  Ha a fenti tanácsok segítségével sem tudtuk
  elhárítani a hibát, vegyük fel a kapcsolatot a
  legközelebbi szakszervizzel.
  Megjegyzés:

  3.
  58

  Ellenőrizzük, hogy az ajtó belső részéről
  eltávolìtottunk-e minden
  csomagolóanyagot.
  A csomagolás eltávolìtásakor vizsgáljuk
  meg a sütőt, nem láthatóak-e rajta
  sérülések, például:
  - lógó ajtó,
  - sérült ajtó,
  - horpadások vagy lyukak az ajtó
  üvegében (ablakában), valamint a
  kijelzőn,
  - horpadások a sütő belsejében.
  Ha a fenti sérülések bármelyikét észleljük,
  ne használjuk a sütőt.
  A mikrohullámú sütő tömege körülbelül 17,5
  kg. Olyan vìzszintes felületen helyezzük el, • Page 59  amely elég erős ahhoz, hogy megtartsa a
  sütőt.
  4. A sütőt hő- és pára-forrásoktól távol
  helyezzük el.
  5. Ne tegyünk semmit a sütőre.
  6. A megfelelő szellőzés biztosìtása
  érdekében a sütő két oldalán legalább 8-8
  cm, fölötte pedig legalább 10 cm rés kell
  hogy legyen.
  7. Ne távolìtsuk el a forgó alátét
  hajtótengelyét.
  8. Mint minden más készülék esetében, itt is
  gondos felügyeletre van szükség, ha a sütőt
  gyerekek használják.
  FIGYELEM: A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI
  SZÜKSÉGES.
  9. A konnektor, amelyikbe a készüléket
  csatlakoztatjuk, könnyen elérhető kell, hogy
  legyen.
  10. A sütőnek 1,5 kVA bemeneti teljesìtményre
  van szüksége. A sütő elhelyezésekor
  javasolt szerelővel vagy megfelelő
  szakemberrel konzultálni.
  FIGYELEM: A sütő saját védelemmel,
  250V, 10A biztosìtékkal rendelkezik.


  FONTOS
  A csatlakozó kábel szìneinek jelentése a
  következő:
  Zöld-sárga:
  földelő vezető
  Kék:
  semleges vezető
  Barna:
  fázis-vezető
  Mivel a csatlakozó kábel szìnei nem feltétlenül
  felelnek meg a konnektor szìn-jelzéseinek,
  vegyük figyelembe a következőket is:
  - A zöld-sárga szìnű kábelt abba a terminálba
  kössük, amely E betűvel, vagy a földelés
  jelével van jelölve.
  - A kék szìnű kábelt abba a terminálba kössük,
  amely N betűvel, vagy fekete szìnnel van
  jelölve.
  - A barna szìnű kábelt abba a terminálba
  kössük, amely L betűvel, vagy piros szìnnel
  van jelölve.

  Fontos biztonsági utasítások


  FIGYELEM: Amikor a készülék kombinált
  üzemmódban működik, a keletkező igen
  magas hőmérsékletek miatt a gyerekek
  csak felnőttek gondos felügyelete mellett
  használhatják a készüléket (csak a grill
  funkcióval rendelkező készülékek
  esetében).
  FIGYELEM: Ha az ajtó, vagy annak
  tömìtései megsérültek, a készüléket nem
  szabad használni mindaddig, amìg a
  sérüléseket a szerelő ki nem javìtotta.
  59

  FIGYELEM: Minden olyan javìtás vagy
  szerelés, amelyet nem a szakszerviz végez,
  és amely során eltávolìtásra kerül a
  mikrohullámokkal szembeni védelmet
  szolgáló fedél, veszélyes és kockázatos.
  FIGYELEM: folyadékokat vagy más
  ételeket ne melegìtsünk zárt edényekben
  vagy lezárt csomagolásban, mert ezek
  könnyen felrobbanhatnak.
  FIGYELEM: Gyerekek csak abban az
  esetben használhatják a készüléket szülői
  felügyelet nélkül, ha megfelelő tanácsokkal
  láttuk el őket ahhoz, hogy biztonságosan
  használják a sütőt és megértsék a nem
  megfelelő használattal járó veszélyeket.
  A sütő körül biztosìtani szükséges a levegő
  megfelelő áramlását. A sütő mögött legyen
  legalább 8 cm hely, az oldalainál 10 cm,
  fölötte pedig legalább 10 cm. Ne távolìtsuk
  el s sütő lábait és ne fedjük be a szellőző
  nyìlásokat.
  Csak mikrohullámú sütőben való
  használatra alkalmas eszközöket
  használjunk.
  Ha műanyag, vagy papìr edényekben vagy
  csomagolásban melegìtünk ételeket,
  felügyeljük a folyamatot, mivel az ilyen
  csomagolás, illetve edény kigyulladhat.
  A füstöt észlelünk, kapcsoljuk ki a
  készüléket, húzzuk ki a villásdugót a
  konnektorból, a sütő ajtaját pedig hagyjuk
  becsukva, hogy elfojtsuk az esetleges
  lángokat.
  A italt melegìtünk a mikrohullámú sütőben,
  bizonyos idő elteltével az felforrhat és
  kifuthat, ezért ilyen esetekben legyünk
  különösen elővigyázatosak.
  Az égésveszély elkerülése érdekében
  használat előtt keverjük fel vagy rázzuk
  össze a bébiételes üvegek tartalmát,
  valamint ellenőrizzük azok hőfokát.
  A mikrohullámú sütőben ne melegìtsünk
  héjas tojásokat, vagy egész főtt tojásokat,
  mert azok könnyen felrobbanhatnak, azt
  követően is, hogy a sütőben való melegìtést
  már befejeztük.
  Az ajtó, a tömìtések, illetve sütő belső
  felületének tisztìtásához használjunk kìmélő
  (nem súroló) tisztìtószereket. Ezeket
  szivaccsal vagy puha ruhával vigyük fel a
  felületekre.
  A sütőt tisztìtsuk rendszeresen és távolìtsuk
  el az esetleges ételmaradékokat.
  A sütőt nem tartjuk karban és nem tisztìtjuk
  rendszeresen, a felületei
  elhasználódhatnak, ami negatìv hatással
  van a készülék élettartamára és megnöveli • Page 60  a veszélyek kockázatát a sütő használata
  során.
  Ha a csatlakozó kábel sérült, azt a
  veszélyek elkerülése érdekében csak a
  gyártó, vagy a szakszerviz, illetve
  megfelelően képzett szakember cserélheti
  ki.

  Ne használjunk olyan edényeket,
  amelyek nem rendelkeznek megfelelő
  bevonattal mikrohullámú sütőben való
  használatra. Ugyanìgy ne használjunk
  lefedett, füles csészéket.
  - Ne készìtsünk ételt, illetve italt olyan
  edényben, amely felül összeszűkül (pl.
  üvegpalack), mert az melegìtés közben
  megrepedhet.
  - Ne használjunk hagyományos
  hőmérőket a húsokhoz vagy
  édességekhez. Csak olyan hőmérőket
  használjunk, amelyek alkalmasak
  mikrohullámú sütőben való használatra.
  A mikrohullámú sütőhöz való
  segédeszközöket csak gyártójuk
  utasìtásainak megfelelően használjuk.
  Ne próbáljunk a mikrohullámú sütőben
  kirántani ételeket.
  Ügyeljünk arra, hogy a mikrohullámú
  sütőben csak a folyadék melegedjen fel, és
  ne az edény is, amelyben van. Lehetséges,
  hogy azután, hogy eltávolìtottuk a fedelet,
  az edényben lévő folyadékból pára
  csapódik ki, vagy cseppek fröccsennek ki
  belőle akkor is, ha maga a fedél nem forró.
  Használat előtt mindig ellenőrizzük az étel
  hőmérsékletét, különösen, ha gyerekeknek
  szeretnénk adni. Javasolt az ételt/italt nem
  azonnal elfogyasztani a sütőből való kivétel
  után, hanem néhány percig állni hagyni és
  lehetőség szerint felkeverni, hogy a
  hőmérséklet egyenletesen eloszoljon
  benne.
  Az olyan étel, ami zsìr és vìz keverékét
  tartalmazza, pl. leves-alap, a sütő
  kikapcsolása után maradjon körülbelül 3060 másodpercig még a sütőben. Ezáltal
  lehetővé válik, hogy a keverék leülepedjen
  és megelőzhetjük azt, hogy buborékok
  képződjenek, amikor kanállal a folyadékba
  nyúlunk, vagy amikor beledobjuk a
  leveskockát.
  Az ételkészìtés során ügyeljünk arra, hogy
  egyes étel-tìpusok, pl. karácsonyi puding,
  lekvár vagy darált hús, nagyon gyorsan
  felmelegszenek. Amikor nagy zsìr- vagy
  cukortartalmú ételt melegìtünk vagy főzünk,
  ne használjunk műanyag edényt.
  A mikrohullámú sütőben való ételkészìtés
  során használt segédeszközök erősen
  felmelegedhetnek, mivel az étel hőt ad le.
  Ez különösen érvényes abban az esetben,
  ha az edény teteje és fülei műanyag fedővel
  vannak bevonva, vagy műanyag bevonattal
  rendelkeznek. Az ilyen edényekhez
  szükséges lehet konyhai kesztyű
  használata.
  -

  Az általános használatra
  vonatkozó biztonsági
  utasítások
  A folytatásban kerülnek felsorolásra azok a
  szabályok és biztonsági intézkedések, amelyeket
  – hasonlóan más készülékek használatához – be
  kell tartani ahhoz, hogy a sütő biztonságosan és
  hatékonyan működjön:
  1. A sütő működése közben az üveglap, a
  henger karjai, az összekötő és a henger
  tartója mindig legyenek a helyükön.
  2. A sütőt ételkészìtésen kìvül semmilyen más
  célra ne használjuk: ne szárìtsunk benne
  ruhát, papìrt vagy más tárgyat és ne
  használjuk sterilizálásra.
  3. Üres állapotban soha ne kapcsoljuk be a
  sütőt, mert ezzel kárt okozhatunk benne.
  4. Ne tároljunk semmit a sütő belsejében, pl.
  papìrt, szakácskönyveket, stb.
  5. Ne készìtsünk a sütőben olyan ételt, amely
  membrán-réteggel van bevonva: pl.
  tojássárgája, burgonya, csirkemáj, stb., úgy,
  hogy előzetesen nem szúrjuk át a
  membránt több helyen villával.
  6. Ne tegyünk semmilyen tárgyakat a sütő
  külső részén található nyìlásokba.
  7. Soha ne távolìtsuk el a sütő részeit, pl. a
  lábakat, a reteszt, a csavarokat, stb.
  8. Ne készìtsünk ételt közvetlenül az
  üveglapon. Mielőtt az ételt a sütőbe
  helyeznénk, tegyük megfelelő edénybe
  vagy hasonló segédeszközre.
  FONTOS: A mikrohullámú sütőben nem
  használhatók a következő konyhai
  eszközök:
  - Ne használjunk fém edényeket, vagy
  fém füllel rendelkező edényeket.
  - Ne használjunk fém szegéllyel ellátott
  edényeket.
  - Ne használjunk papìrral bevont fém
  huzalokat a műanyag zacskók
  lezárására.
  - Ne használjunk melaminból készült
  edényeket, mivel azok olyan anyagot
  tartalmaznak, amely magába szìvja a
  mikrohullámú energiát. Ennek
  következtében az edény szétrepedhet
  vagy megéghet, emellett pedig a
  melegìtés / főzés lassabb lesz.

  9.

  10.
  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  60 • Page 61

  16. A sütő belsejében esetlegesen fellépő
  tűzveszély csökkentése érdekében:
  a) ügyeljünk arra, hogy ne főzzük az
  ételeket túl hosszú ideig. Felügyeljük a
  melegìtés folyamatát, ha a sütőben
  papìr, műanyag vagy más gyúlékony
  anyagból készült segédeszközök
  vannak.
  b) Mielőtt a zacskót a sütőbe tesszük,
  távolìtsuk el az azt lezáró
  fémhuzalokat.
  c) Ha a sütőben lévő tárgy kigyullad,
  hagyjuk zárva a sütő ajtaját,
  kapcsoljuk ki a készüléket, húzzuk ki a
  villásdugót a konnektorból, vagy
  kapcsoljuk ki a biztosìték-tábla fő
  biztosìtékát.

  61 • Page 62

  A sütő ábrája

  62

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  10 perc
  1 perc
  10 másodperc
  Kijelző
  Mikró/Grill/Hagyományos fűtés/Auto menü
  Óra/Időzìtő
  Start/Leállìtás
  Nyitás

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Ajtózár
  Sütő ablak
  Szellőző rácsok, vagy szellőztető ventilátor
  A tálca szegélye
  Üveg tálca
  Vezérlő egység
  Grill rács • Page 63

  Működtetési utasítások
  1.

  4.

  Ez a funkció két opcióval rendelkezik. A
  kettő között a »Micro...Auto menu« gomb
  megnyomásával választhatunk (a
  leghosszabb főzési idő 60 perc):
  1. opció: 85% grill teljesìtmény, a kijelzőn:
  G-1
  2. opció: 50% grill teljesìtmény, a kijelzőn:
  G-2
  Példa: Ételkészìtés grillel 20 percig
  a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
  gombot, amìg a kijelzőn meg nem
  jelenik a "G-1" jelzés.
  b) Állìtsuk be a főzési időt: "20:00"
  c) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot
  Grillezéskor az ételt nem
  mikrohullámok melegìtik. A hőt a sütő
  tetején elhelyezett fém melegìtő
  sugározza.
  A grill működése közben a főzési idő 2
  fázisra oszlik; az 1. fázist követően a
  program automatikusan szünetet tart
  és két sìpolás lesz hallható, ami arra
  figyelmeztet, hogy nyissuk ki a sütőt és
  fordìtsuk meg az ételt. Ezt követően
  csukjuk be a sütő ajtaját. Nyomjuk
  meg a "Start/Reset" gombot és az
  ételkészìtés folytatódik a 2. fázissal.
  Ha nem kìvánjuk megfordìtani az ételt,
  1 perc szünet után a sütő
  automatikusan újra indul.

  Melegítés egy gombnyomással
  Egyetlen gombnyomással megkezdhetjük
  az egyszerű főzést. A funkció igen
  kényelmes és lehetővé teszi, hogy nagyon
  gyorsan felmelegìtsünk pl. egy pohár vizet.
  Példa: Egy pohár tej felmelegìtése
  a) Helyezzünk egy pohár tejet az üveg
  forgótálcára és csukjuk be a sütő
  ajtaját.
  b) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot,
  ezzel a mikrohullámú sütő 1 percen át
  100% teljesìtménnyel fog működni.
  c) Amint a melegìtés befejeződött, öt
  sìpszót fogunk hallani.

  2.

  Melegítés mikrohullámokkal
  E funkció két lehetősége kìnál:
  a) Gyors melegìtés mikrohullámokkal
  (100% teljesìtmény)
  Példa: Főzés 100% teljesìtménnyel 5
  percig.
  1. Állìtsuk az időtartamot "5:00"-re.
  2. Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
  b) Gyors melegìtés mikrohullámokkal,
  kézi vezérléssel
  1. Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
  gombot és válasszuk ki a 70%-os
  fokozatot.
  2. Állìtsuk be az időtartamot "10:00"-re.
  3. Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.

  5.

  5 melegítési fokozatot állíthatunk be, a
  leghosszabb működési idő pedig 60 perc.

  3.

  Gombnyo
  mások
  száma
  "Micro"

  A
  mikrohullám
  ú sugarak
  teljesítménye

  Felirat a
  kijelzőn

  1
  2

  100%
  70%

  P100
  P70

  3
  4

  50%
  30%

  P50
  P30

  5

  10%

  P10

  Grill

  Kombinált főzés
  E készülék esetében három kombinált
  főzési opció közül választhatunk:
  1. opció: Kombinált főzés (50%
  mikrohullám + 200 ºChagyományos fűtés)
  A kijelzőn a "C-1" jelzés látható
  2. opció : Kombinált főzés (50% grill + 220
  ºC hagyományos fűtés)
  A kijelzőn a "C-2" jelzés látható.
  Példa: Ételkészìtés a 2. opcióval 15 percig.
  a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
  gombot, amìg a kijelzőn meg nem
  jelenik a "C-2" jelzés.
  b) Állìtsuk be a főzési időt "15:00"-re.
  c) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
  3. opció: Kombinált főzés (50%
  mikrohullám + 50% grill)
  A kijelzőn a "C-3" jelzés látható
  Gyors grillezéshez, stb.
  Példa: Ételkészìtés a 3. opcióval 15 percig.
  a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
  gombot, amìg a kijelzőn meg nem
  jelenik a "C-3" jelzés.
  b) Állìtsuk be a főzési időt "15:00"-re
  c) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.

  Automatikus kiolvasztás tömeg
  alapján

  Példa: 0,5 kg fagyasztott hús kiolvasztása
  a) A "Micro…Auto menu" gomb
  megnyomásával válasszuk ki a "DEF"
  funkciót.
  b) Az "1Min" (1 kg) gomb valamint a
  "10Sec" (0,1 kg) gomb segìtségével
  vigyük be be a tömeget.
  c) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
  A fagyasztott élelmiszer tömege 2 kg-nál
  kevesebb kell hogy legyen.
  63 • Page 64

  6. Hagyományos főzés

  Gombnyomások
  száma

  A sütő hagyományos sütőként is
  használható és a kìvánt hőfokra való
  előmelegìtés szintén beprogramozható. A
  javasolt hőfok-beállìtás 230 ºC, de a
  »Conve« gomb megnyomásával más
  hőfokot is beállìthatunk.
  Példa: A sütő előmelegìtése 200 ºC-ra.
  a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
  gombot a hőfokválasztáshoz
  annyiszor, amìg a »200 ºC« villogni
  nem kezd a kijelzőn.
  b) Nyomjuk meg »Start/Reset« gombot.
  Amikor az előmelegìtés befejeződött, a
  készülék leáll. Két sìpolás figyelmeztet arra,
  hogy helyezzük az ételt a sütőbe. Állìtsuk
  be a kìvánt főzési időt és hőfokot, és
  folytassuk a főzést. A leghosszabb
  lehetséges előmelegìtési idő 30 perc.
  Példa: Hagyományos főzés, a sütő
  előmelegìtése 200 ºC-ra és a főzési idő
  beállìtása 20 percre.
  a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
  gombot a hagyományos főzéshez
  annyiszor, amìg a »200 ºC« villogni
  nem kezd a kijelzőn.
  b) Állìtsuk a főzési időt 20 percre.
  c) Nyomjuk meg a »Start/Reset« gombot.

  7.

  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  8.

  9.

  Csak az étel tìpusát és tömegét kell
  kiválasztanunk, a készülék pedig segìt
  automatikusan ehhez igazìtani a
  teljesìtményt és az időt.
  Példa: 0.4 kg hal elkészìtése
  a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
  gombot, amìg a kijelzőn meg nem
  jelenik a következő: "A-5".
  b) Írjuk be az étel tömegét az »1 min« (1
  kg) és a »10 sec« (0,1 kg) gombok
  segìtségével.
  c) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.

  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  A-2
  Burgonya

  A-3
  Pizza

  0,1
  0,15
  0,2
  0,25
  0,3
  0,35
  0,4
  0,45
  0,5
  0,6

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,7
  0,9
  1,1
  1,3
  1,5

  0,1
  0,2
  0,25
  0,30
  0,35
  0,40
  0,45
  0,50
  0,55
  0,60

  A-5
  Hal

  A-6
  Csirke

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Óra

  Időzítő
  Az időzìtő lehetővé teszi, hogy a
  mikrohullámú sütő működésének kezdetét
  vagy végét előre beállìtsuk.
  E funkció használata előtt mindenképp
  állìtsuk be az órát.
  Példa: Az aktuális idő 16:30 és 18:15-kor
  szeretnénk megkezdeni a főzést 70%-os
  teljesìtménnyel, 10 percig:
  a) Nyomjuk meg a "Clock/Timer" gombot,
  állìtsuk az időt "18:15"-re az "1 Min" és
  "10 Sec" gombok segìtségével
  (ugyanaz a folyamat, mint az óra
  beállìtásánál).
  b) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
  gombot és válasszuk ki a 70%-os
  teljesìtményt.
  c) Állìtsuk be a főzési időt 10 percre.
  d) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
  Ha nem állìtjuk be a teljesìtményt és a
  főzési időt, mielőtt megnyomnánk a
  start gombot, a készülék csak óraként
  fog működni. 18:15-kor 10 sìpolást
  fogunk hallani és a sütő kikapcsol.

  Menü, Tömeg (kg)
  A-1
  Melegítés

  A-4
  Hús

  A sütő 24 órás digitális órával rendelkezik.
  Az idő beállìtásához pl. délután 4.30-ra az
  alábbiakat kell tennünk:
  a) Nyomjuk meg a "Clock/Timer" gombot
  – a kijelző ekkor villogni kezd. Állìtsuk
  be az órát az "1 Min" és "10 Sec"
  gombok segìtségével.
  b) Nyomjuk meg ismét a "Clock/Timer"
  gombot, majd állìtsuk be a perceket az
  "1 Min" és "10 Sec" gombok
  segìtségével.
  c) Nyomjuk meg újra a "Clock/Timer"
  gombot – ezzel az óra beállìtásra
  került.
  d) Az idő megváltoztatásához a fenti
  folyamatot kell megismételnünk.

  Auto-Menü

  Gombnyomások
  száma

  Menü, Tömeg (kg)

  64 • Page 65

  10. Gyerekzár
  A gyerekzár aktiválásához tartsuk lenyomva
  egyszerre az "1 Min" és "10 Sec" gombokat
  2 másodpercig.
  E két gomb újbóli 2 másodpercig történő
  lenyomva tartásával kapcsolhatjuk ki a
  gyerekzárat.

  11. Start/Reset
  a)

  b)

  Ha a készülék működése közben
  megnyomjuk a "Start/Reset" gombot, a
  sütő működése leáll.
  Ha a start gomb megnyomása előtt
  valamilyen programot állìtottunk be, a
  gomb újbóli megnyomására a program
  törlődik.

  8.

  Gondoskodás a mikrohullámú
  sütőről – ápolás és
  karbantartás
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  9.

  ablaktisztìtó segìtségével, majd szárìtsuk
  meg. A csapágy-gyűrűt meleg vìz és egy
  kis tisztìtószer segìtségével tisztìthatjuk,
  vagy mosogatógépben is moshatjuk.
  Hosszabb használat után a csapágy-gyűrű
  kerekein pára gyűlhet össze a főzéstől, ez
  azonban nincs kihatással a működésére.
  Amikor a csapágy-gyűrűt eltávolìtjuk a sütő
  aljának vájatából, ügyeljünk arra, hogy
  helyesen is tegyük vissza.
  A sütőből áradó esetleges kellemetlen
  szagokat úgy távolìthatjuk el, ha egy mély
  edénybe egy pohár vizet öntünk, amibe
  belevágjuk egy citrom héját, majd az edényt
  5 percre a mikrohullámú sütőbe tesszük, a
  sütőt bekapcsoljuk. A működést követően
  alaposan szárìtsuk meg a sütő belsejét és
  puha ruhával töröljük át.
  Ha a sütőben szükségessé válik az izzó
  cseréje, forduljunk a forgalmazóhoz.

  Környezetvédelem

  Tisztìtás előtt kapcsoljuk ki a sütőt és
  húzzuk ki a villásdugót a konnektorból.
  A sütő belsejének mindig tisztának kell
  lennie. Ha ételmaradékok, vagy folyadék
  szárad a sütő falaira, azokat nedves ruha
  segìtségével töröljük le. Erős tisztìtószerek
  vagy súrolószerek használata nem javasolt.
  A sütő külső felületét nedves ruhával
  tisztìtsuk meg. Hogy megelőzzük a
  készülék belső részeinek károsodását,
  ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön vìz a
  szellőzőnyìlásokba.
  Ügyeljünk rá, hogy a vezérlő egység ne
  ázzon el. Puha, nedves ruhával tisztìtsuk. A
  vezérlő egység tisztìtásához ne használjunk
  vegyszereket, erős tisztìtószereket és
  spray-ket.
  Ha a sütő belsejében, vagy külsején pára
  képződik, töröljük le puha ruhával. Ez akkor
  fordulhat elő, ha a sütő nagy
  nedvességtartalmú helyiségben használjuk
  és nem jelenti azt, hogy a sütő hibásan
  működik.
  Időnként szükséges az üveg tálcát is
  eltávolìtani és megtisztìtani. A tálcát
  mosogassuk el meleg vìzben egy kis
  tisztìtószer segìtségével, vagy
  mosogatógépben is tisztìthatjuk.
  A csapágy-gyűrűt és a sütő belsejének alját
  (alsó lemez) szintén szükséges
  rendszeresen tisztìtani, mivel egyébként
  működés közben a sütő zajt adhat ki. A
  készülék belsejének alsó részét egyszerűen
  töröljük át kìmélő tisztìtószer és vìz, vagy

  A feleslegessé vált készülék szelektìv
  hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos
  újrahasznosìtó gyűjtőhelyen adja le, ìgy
  hozzájárul a környezet védelméhez.

  Jótállás és szerviz
  Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
  adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
  telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
  garancialevélen). Ha országában nem működik
  vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
  szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási
  kisgépek és szépségápolási termékek
  üzletágának vevőszolgálatához.
  Csak személyes használatra!
  Kiegészìtő sütési javaslatokat és egyébb
  hasznos információkat a mikrohullámu
  sütőhöz megtalálhatja a következő weboldalon:
  http://microwave.gorenje.com

  A
  SOK ÖRÖMET KÍVÁN
  MIKROHULLÁMÚ SÜTŐJE
  HASZNÁLATA SORÁN!

  65 • Page 66

  INSTRUKCJA OBSŁUGI

  PL

  Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać i zachować.

  Charakterystyki techniczne
  Zasilanie elektryczne .............................................................................................. 230V~50Hz,1400W
  Moc użyteczna ............................................................................................................................. 900W
  Moc grilowania, grzałka grilowa ................................................................................................. 1200W
  Konwekcja ................................................................................................................................. 1350W
  Częstotliwość robocza: .......................................................................................................... 2450MHz
  Wymiary zewnętrzne:.................................................................510mm(Ńz) X 303mm(V) X 382mm(G)
  Wymiary wnętrza (komory): .......................................................330mm(Sz) X 230mm(V) X 330mm(G)
  Pojemność kuchenki: ............................................................................................................... 25 litrόw
  Waga netto: ......................................................................................................................około 17,5 kg
  Poziom hałasu: ............................................................................................................... Lc < 58 dB (A)

  Zakłócenia w odbiorze fal
  radiowych i elewizyjnych

  Urządzenie to oznaczono zgodnie z
  europejską wytyczną 2002/96/EG o
  zużytych urządzeniach elektrycznych i
  elektronicznych (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE).
  Wytyczna ta określa ramy
  obowiązującego w całej Unii Europejskiej
  odbioru i wtórnego wykorzystania
  starych urządzeń.

  Kuchenka mikrofalowa może spowodować
  zakłócenia w działaniu odbiornikόw
  telewizyjnych, radiowych itp. By usunąć lub
  zmniejszyć zakłócenia, należy:
  a) Oczyścić drzwiczki kuchenki i powierzchnie
  uszczelek.
  b) Umieścić odbiorniki televizyjne lub radiowe
  jak najdalej od kuchenki mikrofalowej.
  c) Wyposażenie odbiornikόw w anteny i
  umieszczenie ich w sposόb, ktόry umożliwi
  najsilniejszy odbiόr sygnału.

  Przed wezwaniem serwisu
  Jeśli kuchenka nie działa, jeśli wyświetlacz
  wyłączył się lub nie wyświetla komunikatόw:
  a) Należy sprawdzić czy urządzenie jest
  prawidłowo podłączone do sieci
  zasilania elektrycznego. Jeśli nie,
  należy wyciągnać przewόd elektryczny
  kuchenki z gniazdka zasilania
  elektrycznego i po 10 sekundach
  powtόrnie włączyć urządzenie.
  b) Należy sprawdzić bezpieczniki i
  gniazdko przewodu zasilającego.
  Gniazdko najłatwiej sprawdzić,
  podłączając do niego inne urządzenie
  elektryczne.
  2. Jeśli kuchenka nie grzeje tzn. nie dochodzi
  do emisji energii mikrofalowej, należy:
  a) Sprawdzić ustawienie timera.
  b) Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki
  zostały domknięte a zamki
  bezpieczeństwa zamknięte. W
  przeciwnym razie emisja enerii
  mikrofalowej została uniemożliwiona.
  W przypadku nie możności rozwiązania
  problemu, mimo wykonania w/w
  czynności , należy zwrόcić się do
  autoryzowanego punktu serwisowego.
  1.

  Ostrzeżenie:
  Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
  w warunkach gospodarstwa domowego.
  Oddziaływanie energii elektromagnetycznej,
  służy wyłącznie do podgrzewania żywności
  oraz napojów. Kuchenki należy używać tylko
  w zamkniętych pomieszczeniach.

  Instalacja
  Należy przekonać się, że opakowanie
  zostało usunięte, przede wszystkim z
  wnętrza komory i z wewnętrznej strony
  drzwiczek.
  2. Po rozpakowaniu kuchenki należy upewnić
  się, że kuchenka nie posiada
  następujących uszkodzeń:
  - pochyłe drzwiczki,
  - uszkodzone drzwiczki,
  - wgniecenia lub dziury w szkle (oknie) na
  drzwiczkach lub wyświetlaczu,
  - wgniecenia w komorze kuchenki.
  Kuchenki mikrofalowej nie należy używać, jeśli
  znalezione zostanie ktόreś z podanych wyżej
  uszkodzeń.
  1.

  66 • Page 67

  Ciężar kuchenki mikrofalowej wynosi około
  17,5 kg; zaleca się, aby kuchenkę
  mikrofalową umieścić na twardej, stabilnej
  powierzchni poziomej, ktόra będzie w stanie
  utrzymać jej ciężar.
  4. Kuchenkę należy umieścić zdala od źrόdeł
  wysokich temperatur i pary.
  5. Na kuchence nie powinno stawiać się
  niczego.
  6. Kuchenka mikrofalowa powinna być
  ustawiona tak, aby jej tylna część oddalona
  była od ściany o co najmniej 10 cm,
  natomiast przedmioty lub ściany po jej
  bokach winny być w odległości przynajmniej
  8 cm. Taki sposób ustawienia kuchenki
  gwarantuje najlepszą wentylację.
  7. NIE WOLNO USUWAĆ podstawy
  obrotowej talerza.
  8. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń
  elektrycznych, używanie kuchenki
  mikrofalowej przez dzieci powinno
  przebiegać pod kontrolą rodziców lub osoby
  dorosłej.
  OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE NALEŻY
  UZIEMIĆ
  9. Gniazdko przewodu zasilającego kuchenkę,
  musi być łatwo dostępne.
  10. Kuchenka mikrofalowa wymaga mocy 1,5
  kVA – przed podłączeniem należy
  zasięgnąć porady pracownika punktu
  serwisowego lub wykwalifikowanej osoby.

  Ważne wskazόwki
  bezpieczeństwa

  3.  UWAGA: Kuchenka mikrofalowa jest
  zabezpieczona. Posiada ona wewnętrzny
  bezpiecznik o właściwościach: 250 V, 10A.  WAŻNE:
  Kolor i znaczenie poszczególnych
  przewodnikόw przewodu zasilającego:
  Zieleno-żόłty: uziemienie
  Niebieski:
  neutralny
  Brązowy:
  prąd
  Ponieważ kolor przewodnikόw może
  odbiegać od kolorόw podanych w gniazdku,
  należy uwzględnić co następuje:
  - przewodnik koloru zielono-żόłtego należy
  podłączyć na końcόwkę oznaczoną literą E
  lub symbolem uziemienia.
  - przewodnik koloru niebieskiego należy
  podłączyć na końcόwkę oznaczoną literą N
  lub oznaczoną kolorem czarnym.
  - przewodnik koloru brązowego należy
  podłączyć na końcόwkę oznaczoną literą L
  lub oznaczoną kolorem czerwonym.
  67

  UWAGA: Podczas korzystania z funkcji
  mikrofale + grill dochodzi do znacznego
  wzrostu temperatury. W tym wypadku
  zaleca się, by dzieciom podczas
  użytkowania kuchenki towarzyszyła osoba
  dorosła (tylko dla kuchenek posiadających
  funkcję grilowania).
  UWAGA: Jeśli uszkodzone są drzwiczki
  lub powierzchnie uszczelniające, kuchenka
  nie powinna być uruchamiana do czasu jej
  naprawy przez wykwalifikowaną osobę.
  UWAGA: Wykonywanie jakichkolwiek
  czynności serwisowych lub naprawczych
  związanych ze zdejmowaniem ktόrejkolwiek
  z pokryw lub części obudowy, dających
  osłonę przed energią mikrofalową jest
  niebezpieczne dla każdego i łączy się z
  ryzykiem. Dlatego tego rodzaju czynności
  powinna dokonywać wyłącznie osoba
  wykwalifikowana.
  UWAGA: Cieczy i innych artykułόw
  żywnościowych nie wolno ogrzewać w
  szczelnych pojemnikach, gdyż są one
  podatne na eksplozję.
  UWAGA: Dzieciom można zezwolić na
  samodzielną obsługę urządzenia tylko
  wtedy, gdy uzyskały one odpowiednie
  wskazόwki, umożliwiające bezpieczne
  używanie kuchenki i gdy zdają sobie
  sprawę z zagrożeń wynikających z
  niewłaściwego jej użytkowania.
  Kuchenka mikrofalowa powinna działać w
  warunkach umożliwiających dostateczne
  krążenie powietrza. Dlatego musimy za
  kuchenką zapewnić co najmniej 8 cm
  przestrzeni, po bokach przynajmniej 10 cm
  a nad nią 10 cm. Usuwanie nóżek kuchenki
  oraz pokrywanie odwietrzników jest
  zabronione.
  Do gotowania należy używać wyłącznie
  naczyń i przyrządόw specjalnie
  przeznaczonych do zastosowania w
  kuchenkach mikrofalowych.
  Podczas podgrzewania żywności w
  pojemnikach plastykowych lub
  papierowych, należy często sprawdzać
  proces gotowania ze względu na możliwość
  zapłonu pojemnikόw.
  W przypadku pojawienia się dymu,
  wyłączyć kuchenkę lub odłączyć ją od sieci
  zasilania i nie otwierać drzwiczek, by
  stłumić możliwe płomienie.
  Mikrofalowe podgrzewanie napojόw może
  powodować opόźnione nagłe wykipienie, • Page 68
  dlatego też zaleca się uważne
  manipulowanie naczyniami w których były
  one podgrzewane.
  Po podgrzaniu pożywienia dla dzieci
  (niemowląt) w butelkach lub słoikach (bez
  zakrętki i smoczka), należy zawartość
  dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. Przed
  podaniem pożywienia należy sprawdzić
  jego temperaturę, aby uniknąć możliwości
  oparzeń.
  Nie należy gotować jajek w skorupie ani
  podgrzewać ugotowanych jajek na twardo,
  gdyż mogą pęknąć, nawet po
  zakończonym już podgrzewaniu.
  Do czyszczenia drzwiczek kuchenki,
  powierzchni uszczelniających oraz wnętrza,
  należy używać łagodnych środkόw
  czyszczacych oraz gąbek lub miękkich
  szmatek.
  Kuchenkę mikrofalową należy
  systematycznie i dokładnie czyścić, oraz
  usunąć z jej wnętrza resztki jedzenia.
  Nieregularna pielęgnacja kuchenki
  mikrofalowej może spowodować
  uszkodzenia jej powierzchni, co z kolei
  może ujemnie wpłynąć na wiek trwania
  urządzenia, oraz może wywołać
  niebezpieczeństwo.
  W przypadku uszkodzenia przewodu
  zasilającego, wymiany może dokonać
  producent, autoryzowany serwis lub
  odpowiednio do tego celu wykwalifikowana
  osoba.

  4.

  5.

  6.

  7.
  8.

  W wnętrzu kuchenki nie należy
  przechowywć przedmiotόw, a w
  szczególności książek kucharskich, gazet
  itp.
  Potrawy, które posiadają błonę, czy otacza
  ich skórka tj. żółtka, ziemniaki, wątróbki
  drobiowe i tym podobne, należy przed
  gotowaniem kilkakrotnie nakłóć widelcem.
  Do otworów znajdujących się po
  zewnętrznej stronie kuchenki nie wolno
  wkładać żadnych przedmiotów.
  Z kuchenki nie wolno usuwać żadnych
  części, takich jak nóżki, śruby, złącza itp.
  Potraw nie należy gotować bezpośrednio
  na szklanym talerzu.
  Żywność zawsze należy włożyć do
  odpowiedniego naczynia.

  WAŻNE: W kuchence mikrofalowej nie należy
  używać:
  - naczyń metalowych lub naczyń z
  metalowymi uchwytami.
  - naczyń z metalowym wykończeniem lub
  dekoracją.
  - klamer drucianych powlekanych
  papierem do wiązania worków foliowych.
  - naczyń z melaminu, ponieważ zawierają
  one substancje wchłaniające energię
  mikrofalową. Grozi to pęknięciem
  naczynia lub jego zwęgleniem. Co
  więcej, przedłuża to czas
  przygotowywania żywności.
  - naczyń, ktόrych powierzchnia nie jest
  przystosowana do użycia w kuchence
  mikrofalowej. Nie należy również używać
  zamkniętych filiżanek z uchwytami.
  - pojemników o małych otworach lub
  butelek z wąskimi szyjkami, gdyż mogą
  one podczas podgrzewania pęknąć.
  - zwykłych termometrów do mięsa lub
  wypieków. Na rynku dostępne są
  specjalne termometry, które
  przystosowane są do zastosowania w
  kuchenkach mikrofalowych.
  9. Przyrządy przeznaczone do użycia w
  kuchence mikrofalowej należy używać
  zgodnie z instrukcją obsługi ich producenta.
  10. Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do
  smażenia potraw.
  11. Należy pamiętać, iż energia mikrofalowa nie
  nagrzewa naczyń w których
  przygotowywana jest żywność. Mimo iż
  naczynie, będzie na dotyk chłodne,
  temperatura artykułu żywnościowego
  będzie tak samo wysoka jak po zwykłym
  gotowaniu. Dlatego po odsłonięciu
  (chłodnej) przykrywki potrawa będzie
  parować.

  Wskazόwki dotyczące
  bezpiecznego użytkowania
  kuchenki
  Poniżej podane zostały niektόre zasady i
  wskazόwki dotyczące bezpieczeństwa, ktόre
  (podobnie jak w przypadku użytkowania innych
  urządzeń elektrycznych) należałoby uwzględnić.
  Zapewni to bezpieczne i najskuteczniejsze
  działanie kuchenki.
  1. Podczas działania kuchenki talerz
  obrotowy, nośniki rolek, podstawek
  (sprzęgło) i pierścień zawsze powinny być
  umieszczone na swoim miejscu.
  2. Kuchenki należy używać wyłącznie do
  przyrządzania potraw. Nie wolno używać jej
  do suszenia ubrań, papieru lub innych
  przedmiotów. Nie nadaje się ona również
  do procesu sterylizacji przedmiotów czy
  żywności.
  3. Nie wolno włączać pustej kuchenki, gdyż
  może to spowodować jej uszkodzenie.
  68 • Page 69

  12. Przed spożyciem należy sprawdzić
  temperaturę żywności, szczególnie jeśli
  chodzi o artykuły żywnościowe dla dzieci i
  niemowląt. Radzi się, aby po wyjęciu
  żywności z kuchenki poczekać kilka minut,
  potrawę należy przemieszać lub wstrząsnąć
  aby temperatura pożywienia była
  rόwnomiernie rozprowadzona.
  13. Żywność zawierającą tłuszcze i wodę
  należy po wyłączeniu się kuchenki
  przetrzymać w niej przez kolejnych 30 - 60
  sekund. Spowoduje to uspokojenie się
  składników. Potrawa po wstawieniu do niej
  łyżki lub dodaniu kostki Maggi nie będzie
  się pienić.
  14. Należy pamiętać, że czas przygotowywania
  niektórych potraw (np. budyniu wigilijnego,
  marmolady lub mielonego mięsa), jest
  krótszy w porównaniu z ich tradycyjnym
  przygotowywaniem. Do podgrzewania
  potraw zawierających dużą ilość tłuszczu
  lub cukru nie wolno używać naczyń z
  tworzyw sztucznych..
  15. Mimo, iż energia mikrofalowa nie nagrzewa
  naczyń, naczynie może absorbować ciepło
  pochodzące z potrawy. Najczęściej pojawia
  się to w przypadku pokrycia żywności folią.
  By zapobiec poparzeniom, zaleca się
  używanie rękawiczek ochronnych, podczas
  wyjmowania naczyń z kuchenki.
  16. Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia
  pożaru w komorze kuchenki:
  a) Należy dokładnie określić czas
  przygotowywania żywności i uważać
  by jej nie podgrzewać za długo.
  Uważnie należy sprawdzać proces
  podgrzewania żywności jeśli używamy
  do tego przyrządów papierowych, z
  tworzyw sztucznych lub innych łatwo
  palnych materiałów.
  b) Należy usunąć druciane spinki czy
  sznurki, którymi związana jest
  pakowana w woreczkach żywność.
  c) Nie wolno otwierać drzwiczek kuchenki
  w przypadku zapalenia się wsadu.
  Kuchenkę należy natychmiast odciąć
  od zasilania prądu przez wyciągnięcie
  wtyczki z gniadzka lub przez
  odkręcenie bezpiecznika z głównej
  tablicy rozdzielczej.

  69 • Page 70

  Opis kuchenki

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  70

  6.
  7.
  8.

  10 minut
  1 minuta
  10 sekund
  Wyświetlacz
  Mikrofale/Gril/Konwekcja/Meni
  automatycznego gotowania
  Zegar/Timer
  Start/ Reset
  Przycisk do otwierania

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Ochronny system zatrzaskόw drzwi
  Okno kuchenki
  Odwietrznik
  Pierścień łożyska
  Szklany talerz
  Panel sterujący
  Ruszt do grilowania • Page 71

  Instrukcja obsługi
  1.

  3.

  Podgrzewanie przez naciśnięcie
  jednego przycisku

  Należy wybrać masę zamrożonego artykułu
  żywnościowego, kuchenka sama określi
  optymalną siłę oddziaływania mikrofali i
  potrzebny czas do przygotowania żywności.
  Przykład: Rozmrażanie 0,5 kg
  zamrożonego mięsa.
  a) By dokonać wyboru "DEF", należy
  nacisnąć przycisk "Micro…Auto
  menu".
  b) Trzeba podać masę artykułu
  żywnościowego. Do tego służą
  przyciski "1min" (1 kg) i "10sec" (0,1
  kg).
  c) Kuchenka zostanie uruchomiona,
  naciśnięciem przycisku "Start/Reset".

  Kuchenka umożliwia, by jednym
  naciśnięciem przycisku rozpocząć proces
  gotownia. Funkcja ta jest bardzo wygodna i
  pomocna, gdyż pozwala na szybkie
  podgrzanie szklanki wody itp.
  Przykład: Podgrzanie szklanki melka
  a) Szklankę z mlekiem należy umieścić
  na szklanym talerzu obrotowym i
  zamknąć drzwiczki kuchenki.
  b) Naciśnięciem przycisku "Start/Reset"
  uruchamia się kuchenkę, ktόra będzie
  oddziaływała przez kolejną minutę
  100% siłą mikrofali.
  c) Zakończony program oznajmi 5
  sygnałόw dźwiękowych.

  2.

  Masa zamrożonego artykułu żywnościowego
  nie może przekraczać 2 kg.

  Podgrzewanie przy pomocy
  mikrofali

  4.

  Wybierać można spośrόd 5 poziomόw siły
  oddziaływania, najdłuższy czas działania
  wynosi 90 minut.

  "Micro"
  1
  2
  3
  4
  5

  A
  mikrohullámú
  sugarak
  teljesítménye
  100%
  70%
  50%
  30%
  10%

  Grill
  W zakres tej funkcji wchodzą dwa sposoby.
  Aby z niej skorzystać należy nacisnąć
  przycisk "Mikrofale…Meni automatycznego
  gotowania" (najdłuższy czas gotowania to
  60 min)
  Sposób 1: 85% mocy grillowania, na
  wyświetlaczy wyświetla się komunikat G-1
  Sposób 2: 50% mocy grillowania, na
  wyświetlaczy wyświetla się komunikat G-2
  Przykład: Przygotowanie żywności na
  grillu, 20 minut
  a) Należy nacisnąć przycisk
  "Mikrofale…Meni automatycznego
  gotowania" , aż na wyświetlaczu LED
  pojawi się komunikat "G-1".
  b) Ustawić czas gotowania "20:00".
  c) Nacisnąć przycisk "Start/Reset".
  Podczas grillowania, żywność w kuchence
  nie ogrzewa sie dzięki mikrofalom. Ciepło
  emanuje
  stalowa grzałka umieszczona w górnej
  części kuchenki.
  Podczas działania grilla, gotowanie
  (grillowanie) może przebiagać w dwóch
  poziomach, po
  zakończeniu pierwszej połowy grillowania
  program samoistnie wyłączy się. Dwa
  sygnały
  dźwiękowe zasygnalizują, iż nastąpił czas,
  aby odwrucić żywność. Po odwruceniu
  artykułu
  spożywczego należy zamknąć drzwiczki i
  nacisnąć przycisk "Start/Reset". Program
  będzie

  W zakresie tej funkcji istnieją dwie
  możliwości.
  a) Szybkie podgrzewanie mikrofalami
  (100% siły oddziaływania)
  Przykład: Gotowanie – czas 5 minut, siła
  oddziaływania mikrofali 100%.
  1. Należy określić czas gotowania np.
  "5:00".
  2. Nacisnąć "Start/Reset".
  b) Podgrzewanie mikrofalami z ręcznym
  ustawieniem ich siły oddziaływania
  1. Należy nacisnąć przycisk "Micro…Auto
  menu" i wybrać siłę oddziaływania
  mikrofali np. 70%;
  2. Nastawić czas np. na "10:00".
  3. Nacisnąć "Start/Reset".

  Gombnyomá
  sok száma

  Automatyczne rozmrażanie zależne
  od ciężaru żywności

  Felirat a
  kijelzőn
  P100
  P70
  P50
  P30
  P10

  71 • Page 72

  Przykład: W poprzednio ogrzanej
  kuchence chcemy gotować potrawę 20
  minut na temperaturze 200 °C.
  1. Należy naciskać przycisk
  "Mikrofale…Meni automatycznego
  gotowania" aż do wyświetlenia się
  komunikatu "200 °C".
  2. Ustawić czas gotowania na 20 min.
  3. Nacisnąć przycisk "Start/Reset".

  kontynuowany. Jeśli zaś nie chcemy
  odwrucić żywności, program z działaniem
  po upływie jednej

  5.

  Kombinowane oddziaływanie
  Kuchenka umożliwia trzy sposoby
  przygotowania żywności.
  Sposób 1: Łączne oddziaływanie (50%
  mikrofale + 220 ºC konwekcja). Na
  wyświetlaczu zostanie
  wyświetlony komunikat "C-2".
  Sposób ten znakomicie nadaje się do
  pieczenia mięs i ciast itp.
  Sposób 2: Łączne oddziaływanie (50% grill
  + 200 ºC konwekcja). Na wyświetlaczu
  zostanie wyświetlony komunikat "C-1".
  Sposób ten zaleca się do przygotowywania
  zapieczonych potraw itp.
  Sposób 3: Łączne oddziaływanie (50%
  mikrofale + 50% grill). Na wyświetlaczu
  zostanie wyświetlony komunikat "C-3".
  Sposób ten zaleca się do szybkiego
  grillowania.
  Przykład: Przygotowanie żywności, sposób
  2, 15 minut
  a) Należy nacisnąć przycisk
  "Mikrofale…Meni automatycznego
  gotowania" , aż na wyświetlaczu LED
  pojawi się komunikat "C-2".
  b) Ustawić czas gotowania "15:00".
  c) Nacisnąć przycisk "Start/Reset".

  6.

  7.

  Menu automatyczne
  Należy wybrać tylko rodzaj żywności i jej
  ciężar. Kuchenka sama dostosuje siłę i
  czas oddziaływania mikrofali.
  Przykład: Automatyczne gotowanie 0,4kg
  ryby
  a) Należy naciskać przycisk
  "Mikrofale…Meni automatycznego
  gotowania" , aż na wyświetlaczu
  pojawi się komunikat "A-5".
  b) Ciężar żywności określa się za
  pomocą przycisków "1 min"(1 kg) i "10
  sec" (0,1 kg). Należy naciskać
  odpowiedni przycisk, aż na
  wyświetlaczu pojawi się komunikat
  "0,4".
  c) Nacisnąć przycisk "Start/Reset".

  Liczba
  naciśnięć
  na
  przycisk

  Ciężar. Rodzaj żywności
  A-1
  Podgrzewanie

  A-2
  Ziemniaki

  A-3
  Pizza

  0,1
  0,15
  0,2
  0,25
  0,3
  0,35
  0,4
  0,45
  0,5
  0,6

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,7
  0,9
  1,1
  1,3
  1,5

  0,1
  0,2
  0,25
  0,30
  0,35
  0,40
  0,45
  0,50
  0,55
  0,60

  "1min"

  Konwekcyjne gotowanie

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Kuchenka umożliwia konwekcyjne
  gotowanie, można ją zaprogramować aby
  osiągnąć odpowiednią temperaturę –
  wstępne ogrzewanie kuchenki. Kuchenka
  automatycznie ustawia się na 230 °C. W
  celu ustawienia innej temperatury należy
  nacisnąć przycisk "Mikrofale…Meni
  automatycznego gotowania".
  Przykład: Kuchenkę chcemy ogrzać na
  200 °C
  1. Aby ustawić kuchenkę na 200 °C,
  należy naciskać przycisk
  "Mikrofale…Meni automatycznego
  gotowania" aż do wyświetlenia się
  komunikatu "200 °C". Komunikat ma
  mrugać.
  2. Nacisnąć przycisk "Start/Reset".
  Kiedy kuchenka osiągnie ustawioną
  uprzednio temperaturę, działanie zatrzyma
  się. Dwa sygnały dźwiękowe zasygnalizują,
  iż nastąpił czas, kiedy można do kuchenki
  wstawić żywność. Należy ustawić
  temperaturę i czas gotowania potrawy.
  Najdłuższy czas ogrzewania kuchenki to 30
  min.

  Liczba
  naciśnięć
  na przycisk

  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  72

  Ciężar. Rodzaj żywności
  A-4
  Mięso

  A-5
  Ryba

  A-6
  Drób

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0 • Page 73

  8.

  Zegar dygitalny

  11. Start / Reset

  Kuchenka jest zaopatrzona w zegar
  dygitalny. W celu ustawienia czasu
  (przykładowo 16:30)należy:
  1. Nacisnąć przycisk "Zegar/Timer".
  Komunikat na wyświetlaczu zacznie
  mrugać. Naciskając przycisk "1 min" i
  "10 sec" ustawiamy godzinę.
  2. Ponownie nacisnąć przycisk
  "Zegar/Timer". Za pomocą przycisków
  "1 min" i "10 sec", należy ustawić
  minuty.
  3. Nacisnać przycisk "Zegar/Timer".
  Nowo ustawiony czas zostanie
  wyświetlony.
  4. Aby ustawić zegar, należy za każdym
  razem powtórzyć w/w kolejność.

  9.

  a)

  b)

  W przypadku naciśnięcia przycisku
  Start/ Reset podczas działania
  kuchenki, kuchenka wyłączy się.
  W przypadku ustawienia
  automatycznego właczenia się
  kuchenki, zaprogramowane działanie
  kuchenki zastanie zanulowane w chwili
  nacisnięcia przycisku "Start/ Reset".

  Pielęgnacja kuchenki
  mikrofalowej – czyszczenie i
  konserwacja
  1.

  2.

  Timer
  Timer umożliwia dowolne ustawienie
  rozpoczęcia i zakończenia działania
  kuchenki. Aby skorzystać z tej funkcji
  należy upewnić się, że zegar kuchenki
  został dokładnie ustawiony.
  Przykład: W tym momencie jest 16:30. Z
  przygotowaniem żywności chcemy
  rozpocząć o godzinie 18:15. Chcemy aby
  kuchenka działała o mocy 70% przez 10
  minut.
  a) Należy nacisnąć przycisk "
  Zegar/Timer". Za pomocą przycisków
  "1 min" i "10 sec" należy ustawić czas
  na 18:15 (identyczny proces jak
  podczas ustawiania zegara).
  b) Naciskając przycisk "Mikrofale…Meni
  automatycznego gotowania" należy
  wybrać moc działania kuchenki 70%.
  c) Należy ustawić czas gotowania 10
  minut
  d) Nacisnąć przycisk "Start/Reset".
  Jeśli moc i czas działania (kroki b i c) nie
  zostaną ustawione, po naciśnięciu
  przycisku "Start/Reset", kuchenka działać
  będzie jako budzik. O godzinie 18:15
  włączy się 10 sygnałow dźwiękowych, po
  czym urządzenie wyłaczy się.

  3.

  4.

  5.

  6.

  10. Zabezpieczenie/ blokada działania
  W celu włączenia zabezpieczenia, należy
  nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy
  przyciski "1 min" i "10 sec". W celu
  wyłączenia tej funkcji należy powtórzyć
  działanie.

  7.

  73

  Przed przystąpieniem do czyszczenia
  należy kuchenkę obowiazkowo wyłaczyć i
  wyciągnąć kabel zasilający z gniazdka.
  Wnętrze kuchenki powinno być zawsze
  czyste. Jeżeli po zakończonym gotowaniu
  na ściankach kuchenki zostały okruchy
  potraw lub krople płynu, powinno się je
  wytrzeć wilgotną szmatką. Do czyszczenia
  należy używać łagodnych środkόw
  czyszczących. Nie zaleca się używania
  silnych detergentów oraz środków
  ściernych.
  Powierzchnię zewnętrzną należy czyścić
  wilgotną ściereczką. Aby zapobiec
  uszkodzeniom lub awarii części
  znajdujących się wewnątrz kuchenki, należy
  uważać by woda lub inne płyny nie dostały
  się do odwietrzników.
  Nie wolno zmoczyć panelu sterującego.
  Należy czyścić go miękką, wilgotną
  ściereczką. Nie powinno się używać silnych
  środków czyszczących, środków ściernych,
  jak również środków czyszczących w
  aerosolu.
  Jeśli na wewnętrznych lub zewnętrznych
  powierzchniach kuchenki osiada para,
  należy zetrzeć ją miękką ściereczką. Para
  pojawia się, gdy kuchenka umieszczona
  jest w środowisku bardzo wilgotnym. Nie
  oznacza to jednak usterki jej działania lub
  jej uszkodzenia.
  Od czasu do czasu należy oczyścić rόwnież
  szklany talerz. Można umyć go w ciepłej
  wodzie i płynem do naczyń lub w zmywarce
  do naczyń.
  Aby zapobiec powstawaniu hałasu podczas
  pracy kuchenki, należy regularnie czyścić
  pierścień łożyska i dolną część komory
  kuchenki. Zaleca się, aby wnętrze kuchenki
  czyścić łagodnymi środkami, wodą lub
  środkiem do mycia powierzchni szklanych.
  Po czym, należy ją starannie wysuszyć.
  Podczas przygotowywania żywności w • Page 74

  8.

  9.

  wnętrzu kuchenki kumuluje się para, która
  wydostaje się z potraw. Para nie wywiara
  żadnego wpływu ani na wewnętrzne
  powierzchnie kuchenki ani na pierścień
  łożyska. Po usunięciu pierścienia łożyska
  podczas czyszczenia kuchenki należy
  uważać aby później został on
  umiejscowiony prawidłowo na pierwotne
  miejsce.
  W celu usunięcia nieprzyjemnych
  zapachów w kuchence należy umieścić w
  niej głębokie naczynie (przystosowane do
  użytku w kuchence mikrofalowe) z wodą.
  Do wody należy wycisnąć sok jednej
  cytryny i dodać pozostałą skόrkę. Gotować
  przez 5 minut. Po zakończonym gotowaniu
  należy kuchenkę dokładnie i starannie
  osuszyć za pomocą miękkiej ściereczki.
  Przed zamianą żarówki w kuchence
  mikrofalowej neleży zasięgnąć rady u
  sprzedawcy lub w autoryzowanym
  zakładzie serwisowym.

  Środowisko
  Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego
  nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
  komunalnymi, lecz oddać na urzędowo
  określone składowisko do recyklingu. Postępując
  w ten sposób, przyczyniają się Państwo do
  zachowania czystego środowiska.

  Gwarancja i serwis naprawczy
  W celu uzyskania informacji lub w razie
  problemów z urządzeniem, zwrócić się do
  centrum pomocy użytkownikom Gorenja w
  danym państwie (numer telefonu znajduje się na
  międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w
  danym kraju nie ma takiego centrum, należy
  zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja
  lub Działu małych urządzeń AGD.
  Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
  Wyłącznie do własnego użytku!
  Dodatkowe zalecenia i wskazówki dotyczące
  pieczenia za pomocą mikrofali i grilla
  znajduja się na stronie internetowej:
  http://microwave.gorenje.com

  WIELE SATYSFAKCJI Z
  KORZYSTANIA KUCHENKI
  MIKROFALOWEJ ŻYCZY PAŃSTWU

  74 • Page 75

  MANUAL DE UTILIZARE

  RO

  Înainte de a utiliza cuptorul, vă rugăm să citiŝi aceste instrucŝiuni cu atenŝie.

  CARACTERISTICI
  Consum ................................................................................................................. 230V~50Hz, 1400W
  Capacitate ................................................................................................................................... 900W
  Grill…………………………………………………………………………………. .............................. 1200W
  Convectie………………...............................………………………………………………………..….1350W
  Frecvenţă de operare............................................................................................................. 2450MHz
  Dimensiuni exterioare .................................................................. 510mm(L) x 303mm(H) x 382mm(W)
  Dimensiuni cavitate cuptor ........................................................... 330mm(L) x 230mm(H) x 330mm(W)
  Capacitate cuptor......................................................................................................................... 25 litri
  Greutate ....................................................................................................................... Approx. 17,5 kg
  Nivel de zgomot: ..............................................................................................................Lc < 58 dB (A)

  Interferenŝe radio

  Acest aparat este marcat corespunzător
  directivei europene 2002/9/CE în privinŝa
  aparatelor electrice şi electronice vechi
  (waste electrical and electronic
  equipment - WEEE).
  Directiva prescrie cadrul pentru o
  preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, şi
  valorificarea aparatelor vechi.

  Cuptoarele cu microunde pot avea interferenţe
  cu radio-ul, televizorul sau alte echipamente
  similare. Interferenţele pot fi eliminitate sau
  reduse, dacă urmaţi următoarele proceduri:
  a) Curăţaţi uşa sau garnitura;
  b) Puneţi aparatul de radio sau TV cât mai
  departe de cuptorul cu microunde;
  c) Folosiţi o antenă corect instalată pentru
  radio, televizor etc., pentru a obţine un
  semnal cât mai bun.

  Înainte de a suna la service
  1.

  2.

  Dacă cuptorul nu funcţionează, dacă
  afişajul nu se aprinde sau dacă se stinge:
  a) Verificaţi dacă cuptorul este în priză.
  Dacă ştecherul nu este bine fixat,
  scoateţi-l din priză , aşteptaţi 10
  secunde şi puneţi-l la loc.
  b) Verificaţi dacă siguranţele sunt bune
  sau dacă nu este un scurt circuit. Dacă
  totul este în regulă, verificaţi priza cu
  un alt aparat.
  Dacă nu porneşte:
  a) Verificaţi dacă timer-ul este setat.
  b) Verificaţi dacă uşa este bine închisă.
  Dacă aceasta nu este închisă, cuptorul
  nu va porni.

  Instalare
  1.
  2.

  3.

  Dacă cuptorul tot nu funcŝionează nici după
  ce aŝi verificat situaŝiile de mai sus, chemaŝi
  cea mai apropiată unitate de service.

  4.
  5.
  6.

  7.
  8.
  75

  Scoateţi toate materialele de ambalare din
  interiorul aparatului.
  Verificaţi cuptorul după despachetare,
  pentru a vedea dacă:
  - uşa este bine aliniată,
  - uşa nu este deteriorată,
  - nu sunt crestături sau găuri pe geamul
  de la uşă şi pe ecran,
  - nu sunt crestături în interiorul aparatului,
  - în cazul unor defecţiuni ca cele de mai
  sus NU folosiţi cuptorul.
  Acest cuptor are o greutate de 17,5 kg şi
  trebuie plasat pe o suprafaţă orizontală,
  suficient de puternică pentru a-i suporta
  greutatea.
  Aparatul nu trebuie pus într-un loc unde
  sunt temperaturi ridicate şi aburi.
  NU PUNEŢI nimic pe cuptor.
  Distanţa dintre zidurile laterale şi cuptor
  trebuie să fie de cel puţin 8 cm, iar distanţa
  dintre zidul din spate şi cuptor trebuie să fie
  de cel puţin 10 cm pentru o ventilare
  corectă.
  NU SCOATEŢI axul de rotire al platoului.
  Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi atunci când
  utilizează aparatul. • Page 76

  b)

  ATENŜIE – ACEST APARAT TREBUIE
  ÎMPĂMÂNTAT

  c)

  Cablul de alimentare trebuie să ajungă cu
  uşurinţă la priză.
  Pentru acest cuptor este nevoie de o putere
  de alimentare de 1.5 KVA, de aceea este
  recomandat să consultaţi un tehnician atunci
  când instalaţi aparatul.
  ATENŜIE: Cuptorul este protejat de o
  siguranţă internă de 250V 10 Amp.
  IMPORTANT – Cablurile sunt colorate
  conform următorului cod:
  Verde şi galben
  Albastru
  Maro

  Înainte de a pune pungile în cuptor
  îndepărtaţi legăturile de sârmă.
  Dacă materialele din interior iau foc,
  lăsaţi uşa închisă, scoateţi aparatul din
  priză sau opriţi alimentarea cu curent
  de la siguranţă.

  Instrucŝiuni generale pentru
  siguranŝa dvs.
  Mai jos sunt câteva instrucţiuni şi precauţii de
  care trebuie să ţineţi seama atât pentru siguranţa
  dvs., cât şi pentru a asigura o funcţionare cât mai
  bună a aparatului:
  1. Atunci când folosiţi cuptorul, asiguraţi-vă că
  tava de sticlă şi suportul pe care stă
  aceasta sunt la locul lor.
  2. Cuptorul nu trebuie folosit în alt scop decât
  acela de a prepara mâncarea. Nu folosiţi
  cuptorul pentru a usca rufe, hârtie sau alte
  produse care nu sunt alimentare, sau
  pentru a steriliza anumite lucruri.
  3. Cuptorul nu trebuie pornit dacă este gol,
  deoarece se poate strica.
  4. Nu folosiţi cavitatea cuptorului ca spaţiu de
  depozitare pentru hârtie, cărţi de bucate
  etc.
  5. Nu folosiţi cuptorul pentru pregătirea
  conservelor, deoarece cuptoarele cu
  microunde nu sunt echipate în acest sens,
  iar alimentele care nu sunt bine conservate
  pot dăuna sănătăţii.
  6. Ouăle cu coajă pot exploda, de aceea nu
  este bine să le preparaţi în cuptor. Chiar şi
  ouăle curăţate pot exploda uneori în timpul
  preparării, de aceea este bine să folosiţi un
  capac când gătiţi ouă. După ce terminaţi,
  mai lăsaţi capacul pe vas timp de
  aproximativ un minut.
  7. Nu gătiţi alimente în membrană cum ar fi
  gălbenuşul de la ou, cartofii, ficatul de pui,
  înainte de a le fi înţepat de câteva ori cu o
  furculiţă.
  8. Nu puneţi nimic în fantele de aerisire de pe
  corpul aparatului.
  9. Nu îndepărtaţi piese din cuptor cum ar fi
  picioruşele, şuruburile şi altele
  asemănătoare.
  10. Nu puneţi alimentele direct pe farfuria de
  sticlă. Alimentele trebuie să stea în/pe vase
  speciale pentru gătit.

  Pământ
  Neutru
  Activ

  Deoarece culorile cablurilor pot să nu
  corespundă cu marcajele de pe priza dvs.,
  trebuie procedat în felul următor:
  Cablul verde şi galben trebuie conectat la
  terminalul marcat cu litera E sau cu simbolul
  de pământ colorat în verde.
  Cablul albastru trebuie conectat la terminalul
  marcat cu litera N sau colorat în negru. Cablul
  maro trebuie conectat la terminalul marcat cu
  litera L sau colorat în roşu.

  Instrucŝiuni importante
  ATENŜIE – pentru a reduce riscul de arderi,
  şocuri electrice, incendiu, accidente sau energie
  excesivă a microundelor:
  1. Citiţi cu atenţie aceste instrcţiuni, înainte de
  a utiliza cuptorul
  2. Unele produse cum ar fi ouăle întregi şi
  recipientele sigilate (cum ar fi, de exemplu,
  borcanele închise de sticlă şi biberoanele)
  pot exploda, de aceea nu este recomandat
  să le încălziţi în cuptorul cu microunde.
  Pentru detalii, consultaţi o carte de bucate.
  3. Cuptorul trebuie utilizat doar pentru
  scopurile menţionate în instrucţiuni.
  4. Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi atunci când
  utilizează aparatul.
  5. Nu utilizaţi cuptorul dacă nu funcţionează
  corect, dacă a căzut pe jos sau dacă este
  deteriorat.
  6. Pentru a reduce riscul de incendii în
  cavitatea cuptorului respectaţi următoarele
  instrucţiuni:
  a) Nu gătiţi prea mult mâncarea.
  Supravegheaţi funcţionarea aparatului
  dacă aţi introdus în interior hârtie,
  plastic sau alte materiale care ajută la
  prepararea mâncării, dar pot fi
  inflamabile.
  76 • Page 77

  IMPORTANT – CE VASE NU TREBUIE
  FOLOSITE ÎN CUPTORUL CU
  MICROUNDE:
  Nu folosiţi tigăi de metal sau vase cu
  mânere de metal.
  Nu folosiţi vase ce au margini de metal.
  Nu folosiţi pungi de plastic legate cu
  sârmă.
  Nu folosiţi vase din melamină, deoarece
  conţin un material care absoarbe energia
  microundelor. Vasele pot crăpa, iar
  procesul de preparare va fi încetinit.
  Nu folosiţi pentru gătit sticle cu gât
  îngust, deoarece pot exploda.
  Nu folosiţi termometre obişnuite pentru
  carne sau prăjituri. Pe piaţă există
  termometre speciale pentru cuptoarele cu
  microunde.
  11. Instrumentele pentru microunde trebuie
  folosite în concordanţă cu instrucţiunile
  producătorului.
  12. Cuptorul nu trebuie folosit pentru prăjirea
  alimentelor.
  13. Nu uitaţi că cuptorul cu microunde
  încălzeşte numai lichidul dintr-un recipient.
  De aceea nu uitaţi că atunci când scoateţi
  vasele din cuptor, chiar dacă nu sunt calde,
  mâncarea sau lichidele din interior sunt
  fierbinţi şi vor emite aburi atunci când luaţi
  capacul de pe vas.
  14. Testaţi dvs. temperatura alimentelor şi a
  lichidelor, mai ales dacă gătiţi pentru
  bebeluşi. Este recomandabil să nu
  consumaţi alimentele imediat ce le-aţi scos
  din cuptor, ci să le lăsaţi câteva minute şi să
  le amestecaţi pentru a distribui în mod egal
  temperatura.
  15. Mâncarea care conţine un amestec de apă
  cu grăsime trebuie să stea cam 30-60 de
  secunde în cuptor după ce acesta s-a oprit.
  Astfel, amestecul nu va bolborosi dacă
  puneţi o lingură în el.
  16. Nu trebuie să uitaţi că anumite alimente
  cum ar fi budincile, gemul, carnea tocată
  etc., se încălzesc foarte repede. Dacă
  preparaţi mâncăruri cu conţinut mare de
  grăsime sau zahăr nu folosiţi recipiente din
  plastic.
  17. Vasele se pot încinge, mai ales dacă au
  fost acoperite cu o folie din plastic. Nu uitaţi
  să folosiţi mănuşile pentru protecţie.

  77 • Page 78

  PANOU DE COMENZI

  78

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  10 minute
  1 minut
  10 secunde
  Afisaj
  Micro/Grill/Convecție/Auto meniu
  Ceas/Timer
  Start/Resetare
  Deschidere

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Sistem de blocare a usii
  Geam
  Ventilare
  Inel rotativ
  Tava
  Panou de comenzi
  Grill • Page 79

  Greutatea alimentelor congelate nu trebuie
  sa depaseasca 2 kg.

  Instructiuni de funtionare
  1.

  Incalzire cu un singur buton

  4.

  Apasati butonul doar o data pentru a porni
  incalzirea – este o modalitate rapida de a
  incalzi un pahar cu apa etc.
  Exemplu: Pentru a incalzi un pahar cu
  lapte
  a) Puneti paharul de lapte pe tava de
  sticla rotativa si inchideti usa.
  b) Apasati butonul »Start/Reset«,
  cuptorul cu microunde va functiona la
  100% putere timp de un minut.
  c) La final veti auzi 5 semnale sonore.

  2.

  Aceasta functie are doua optiuni. Puteti
  alege intre cele doua apasand pe butonul
  "Micro…Auto menu" (durata maxima de
  preparare a mancarii este de 60 de minute):
  Optiunea 1: 85% putere grill, afisaj G-1
  Optiunea 2: 50% putere grill, afisaj G-2
  Exemplu: Prepararea mancarii folosind
  grill-ul pentru 20 de minute.
  a) Apasati "Micro…Auto menu" pana
  cand pe se afiseaza pe LED "G-1".
  b) Setati durata de preparare la "20:00"
  c) Apasati "Start/Reset"
  Atunci cand utilizati grill-ul, mancarea
  nu este incalzita de microunde.
  Caldura este raspandita de la
  rezistenta de metal din partea
  superioara a cuptorului.
  Atunci cand functia grill functioneaza,
  durata de preparare este impartita in
  doua etape. Dupa prima etapa,
  programul se va opri automat si se vor
  auzi doua semnale sonore, pentru a va
  avertiza ca trebuie sa deschideti usa
  cuptorului si sa intoarceti mancarea.
  Inchideti usa, dupa ce ati intors
  mancarea. Apasati butonul
  "Start/Reset" si procesul de preparare
  a mancarii va continua cu cea de-a
  doua etapa. Daca nu vreti sa intoarceti
  mancarea, cuptorul va porni singur
  dupa un minut de pauza.

  Incalzire microunde
  Aceasta functie are doua optiuni.
  a) Incalzire microunde rapida (100%
  putere)
  Exemplu: Pentru a incalzi mancarea la
  100% putere timp de 5 minute
  1. Setati timpul la »5:00«
  2. Apasati »Start/Reset«
  b) Functionare manuala incalzire
  microunde
  Exemplu: Pentru a incalzi mancarea la
  70% putere timp de 10 minute
  1. Apasati butonul "Micro…Auto menu",
  selectati »70%« putere;
  2. Setati timpul la »10:00«
  3. Apasati »Start/Reset«

  Exista 5 niveluri de putere, iar durata cea mai
  lunga de preparare la microunde este de 90
  minute.

  3.

  5.

  Nr.
  Atingeri
  "Micro"

  Putere
  microunde

  Afisaj

  1
  2

  100%
  70%

  P100
  P70

  3
  4

  50%
  30%

  P50
  P30

  5

  10%

  P10

  Grill

  Gatire combinata
  Cu acest produs aveti mai multe variante de
  gatire combinata.
  Optiunea 1 : Gatire combinata (50%
  microunde + 200 ºC convectie)
  LED-ul va afisa "C-1"
  Optiunea 2 : Gatire combinata (50% grill +
  220 ºC convectie)
  LED-ul va afisa "C-2".
  Exemplu : Gatirea mancarii folosind
  optiunea 2 pentru 15 minute.
  a) Apasati "Micro…Auto menu" pana
  cand pe LED apare "C-2"
  b) Setati durata de preparare pentru
  "15:00"
  c) Apasati "Start/Reset"
  Optiune 3: Gatire combinata (50%
  microunde + 50% grill)
  LED-ul va afisa "C-3"
  Pentru grill rapid etc.
  Exemplu: Prepararea mancarii folosind
  optiunea 2 pentru 15 minute.

  Auto-dezghetare
  Selectati greutatea alimentelor congelate,
  iar acest lucru va va ajuta sa reglati
  automat nivelul de putere si timpul.
  Exemplu: dezghetare 0.5kg de carne
  congelata.
  a) Apasati "Micro…Auto menu" pentru a
  selecta "DEF".
  b) Introduceti greutatea apasand butonul
  "1min" (1kg) si butonul "10 sec"
  (0.1kg).
  c) Apasati " Start/Reset ".
  79 • Page 80

  a)
  b)
  c)

  6.

  Apasati "Micro…Auto meniu" pana
  cand pe LED apare "C-2"
  Setati timpul de gatire pentru "15:00"
  Apasati "Start/Reset"

  Numar
  atingeri
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Gatire cu convectie
  Acest cuptor poate fi utilizat ca un cuptor cu
  convectie, si poate fi programat pentru a
  ajunge la temperatura dorita pentru
  preincalzire. Temperatura este setata din
  fabrica la 230 ºC, puteti apasa butonul
  »Conve« pentru a seta o temperatura
  diferita.
  Examplu: Preincalziti cuptorul la 200 ºC.
  a) Apasati butonul "Micro…Auto menu"
  pentru a alege temperatura de
  convectie pana cand pe afisaj clipeste
  »200 ºC«.
  b) Apasati »Start/Reset«.
  Atunci cand pre-incalzirea este gata,
  aparatul se va opri. Doua semnale sonore
  va vor aminti sa puneti mancarea in cuptor.
  Setati durata dorita de preparare, precum si
  temperatura. Continuati gatitul. Cea mai
  lunga durata de pre-incalzire este de 30 de
  minute.
  Exemplu: Gatire cu convectie, preincalzire
  la 200 ºC si setare duratei de gatit la 20
  minute.
  a) Apasati butonul "Micro…Auto menu"
  pentru a aleger gatirea cu convectie,
  pana cand pe afisaj apare »200 ºC« .
  b) Setati durata de gatit la 20 minute
  c) Apasati »Start/Reset«

  7.

  8.

  9.

  A-6
  Pui
  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Ceas

  Timer
  Aceasta va permite sa setati cuptorul cu
  microunde sa porneasca si sa se opreasca
  la un timp dinainte stabilit.
  Ceasul trebuie setat inainte de a folosi
  aceasta functie.
  Exemplu: ora curenta este 16:30, iar dvs.
  doriti sa inceapa gatitul la ora 18:15 cu 70%
  putere, pentru 10 minute:
  a) Apasati "Clock/Timer", setati timpul la
  "18:15" apasand pe butoanele "1Min"
  si "10 Sec" , (ca atunci cand setati ora)
  b) Apasati "Micro…Auto menu" pentru a
  selecta 70% putere.
  c) Setati durata de gatit la 10.
  d) Apasati "Start/Reset"
  Daca nu setati puterea si durata de
  gatire si apasati direct butonul start,
  dupa ce ati programat ceasul, aparatul
  va incepe sa lucreze ca un ceas.
  La 18:15 se vor auzi 10 sunete sonore
  si aparatul se va opri.

  Trebuie doar sa selectati tipul si greutatea
  alimentelor, si va va ajuta sa reglati automat
  puterea si durata.
  Exemplu: Auto preparare 0.4 kg peste
  a) Apasati butonul "Micro…Auto menu"
  pana cand se afiseaza "A-5".
  b) Introduceti greutatea apasand pe
  butonul "1 min" (1 kg) si pe butonul
  "10 sec" (0.1 kg).
  c) Apasati "Start/Reset".
  Menu, Weight (kg)
  A-1
  A-2
  Reincalzire
  Cartofi
  0,1
  0,2
  0,15
  0,3
  0,2
  0,4
  0,25
  0,5
  0,3
  0,6
  0,35
  0,7
  0,4
  0,9
  0,45
  1,1
  0,5
  1,3
  0,6
  1,5

  Menu, Weight (kg)
  A-5
  Peste
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  Cuptorul are un ceas digital cu formatul 24
  de ore,
  Pentru a seta timpul de exemplu la 4:30pm:
  a) Apasati butonul "Clock/Timer". Afisajul
  incepe sa clipeasca, reglati ora cu
  butoanele "1 Min" si "10 Sec".
  b) Apasati "Clock/Timer" din nou, reglati
  minutele cu butoanele "1Min" si "10
  Sec".
  c) Apasati "Clock/Timer" din nou si
  ceasul va fi setat.
  d) Daca schimbati ora, repetati procedura
  de mai sus.

  Auto-Meniu

  Numar
  atingeri
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  A-4
  Carne
  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  A-3
  Pizza
  0,1
  0,2
  0,25
  0,30
  0,35
  0,40
  0,45
  0,50
  0,55
  0,60

  10. Blocare pentru copii
  Pentru a activa sistemul de blocare pentru
  copii, apasati "1 Min" si "10 Sec" in acelasi
  timp, timp de 2 secunde.
  Apasati "1 Min" si "10 Sec" in acelasi timp
  timp de doua secunde din nou, pentru a
  debloca aparatul.

  80 • Page 81

  9.

  11. Start/Reset
  a)

  b)

  In perioada de functionare apasati
  butonul "Start/Reset" pentru a opri
  functionarea.
  Daca a fost setat un program inainte
  de a apasa start, apasati acest buton
  pentru a anula orice setare.

  Mediul înconjurător
  Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile
  casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci
  înmânaţi-l la un punct oficial de colectare pentru
  reciclare. Astfel ajutaţi la conservarea mediului.

  Curăŝare şi întreŝinere
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  Dacă trebuie să înlocuiţi becul din cuptor,
  chemaţi un tehnicina autorizat.

  Garanŝie & service

  Opriţi cuptorul şi scoateţi-l din priză înainte
  de a-l curăţa.
  Interiorul cuptorului trebuie să fie tot timpul
  curat. Dacă pe pereţi se depun resturi de
  mâncare sau lichide, ştergeţi-le cu o cârpă
  umedă. Puteţi folosi şi un detergent neutru,
  dacă cuptorul este foarte murdar. Nu vă
  recomandăm utilizarea unor detergenţi
  puternici sau abrazivi.
  Exteriorul trebuie curăţat cu o cârpă umedă.
  Pentru a nu deteriora părţile din interior, nu
  lăsaţi apa să se scurgă în fantele de
  ventilare.
  Panoul de comenzi nu trebuie să se ude.
  Curăţaţi-l cu o cârpă moale puţin umezită.
  Nu folosiţi detergent, substanţe abrazive
  sau spayuri pentru panoul de comenzi.
  Dacă se adună abur în interior, sau în jurul
  uşii, stergeţi cu o cârpă moale. Acest lucru
  se poate întâmpla dacă cuptorul
  funcţionează într-un mediu umed, şi nu
  reprezintă un semn de defectare a
  aparatului.
  Din când în când trebuie să curăţaţi tava de
  sticlă. Spălaţi-o cu apă caldă cu detergent
  neutru sau în maşina de spălat vasele.
  Inelul şi cavitatea interioară trebuie curăţate
  în mod regulat pentru a evita zgomotul
  excesiv. Partea de jos se şterge cu
  detergent neutru, apă sau soluţie de curăţat
  geamurile, după care se şterge. Inelul poate
  fi spălat cu apă călduţă cu detergent neutru
  sau în maşina de spălat. Vaporii care se
  acumulează în timpul gătitului nu
  influenţează suprafaţa de jos sau roţile de
  la inel. Dacă scoateţi inelul, aveţi grijă să îl
  puneţi la loc exact în aceeaşi poziţie.
  Mirosul neplăcut din cuptor poate fi
  îndepărtat amestecând într-un vas o cană
  de apă cu suc şi coajă de lămâie. Lăsaţi
  vasul să se încălzească în cuptor timp de 5
  minute, apoi ştergeţi cu o cârpă moale şi
  curată.

  Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o
  problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi
  Gorenje din ţara dumneavoastră (veţi găsi
  numărul de telefon în broşura de garanţie
  tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există niciun
  Centru de Relaţii Clienţi în ţara dumneavoastră,
  mergeţi la dealer-ul local Gorenje sau contactaţi
  Departamentul de Service al Aparatelor
  Domestice Gorenje
  Numai pentru uz personal!
  Mai multe informatii privind gatitul la
  microunde, grill si sfaturi utile puteti gasi pe::
  http://microwave.gorenje.com

  VA DORESTE SA FOLOSITI CU
  PLACERE ACEST APARAT
  81 • Page 82

  NÁVOD NA OBSLUHU

  SK

  Návod na obsluhu si pozorne preĉítajte a odloņte pre prípad budúceho pouņitia.

  TECHNICKÉ ÚDAJE
  Spotreba energie: ................................................................................................... 230V~50Hz,1400W
  Výkon: ......................................................................................................................................... 900W
  Výkon grilu: ................................................................................................................................ 1200W
  Konvekĉný ohrev: ...................................................................................................................... 1350W
  Pracovná frekvencia: ............................................................................................................. 2450MHz
  Vonkajńie rozmery: .......................................................................510mm(Ń) X 303mm(V) X382mm(H)
  Vnútorné rozmery rúry: ................................................................330mm(Ń) X 230mm(V) X 330mm(H)
  Obsah rúry: ............................................................................................................................... 25 litrov
  Hmotnosť: ....................................................................................................................Pribliņne 17,5 kg
  Deklarovaná hodnota emisie hluku je....................................................................................< 58 dB(A)
  Toto zariadenie je oznaĉené podľa
  Európskej smernice 2002/96/EC
  o Doslúņilých elektrických
  a elektronických zariadení (WEEE).
  Táto smernica urĉuje v rámci Európskej
  únie pokyny pre vrátenie a recykláciu
  starých elektrických a elektronických
  zariadení.

  a)
  b)

  Skôr ako sa obrátite na servis

  1.

  c)

  Vyĉistite dvere a tesnenie rúry.
  Rádio, TV, atć. umiestnite ĉo najćalej od
  mikrovlnnej rúry.
  Na dosiahnutie silného signálu pouņite
  správne nainńtalovanú anténu pre vańe
  rádio, TV, atć.

  Inńtalácia
  Skontrolujte, ĉi ste odstránili vńetky obalové
  materiály z vnútra dverì.
  2. Po vybalenì rúry skontrolujte, ĉi nie je
  pońkodená:
  - Nedosadanie dverì
  - Pońkodenie dverì
  - Vydutia alebo diery v okne dverì alebo
  obrazovke
  - Vydutia vo vnútri rúry
  Ak nájdete jedno z vyńńie uvedených
  pońkodenì, NEPOUŅÍVAJTE rúru.
  3. Mikrovlnná rúra váņi 17,5 kg a musì byť
  umiestnená na silnom vodorovnom
  povrchu, ktorý unesie túto hmotnosť.
  4. Rúru neumiestňujte na miestach s vysokou
  teplotou a parou.
  5. Na rúru NEUMIESTŇUJTE ņiadne
  predmety.
  6. Pre dostatoĉnú ventiláciu nechajte po
  stranách rúry minimálne 8 cm voľný priestor
  a vzadu 10 cm.
  7. NEODSTRAŇUJTE hnacì hriadeľ otoĉného
  taniera.
  8. Tak ako pri kaņdom zariadenì je pri
  pouņìvanì deťmi potrebný dozor.
  VAROVANIE-TOTO ZARIADENIE MUSÍ
  BYŤ UZEMNENÉ.
  9. Zásuvka by mala byť v malej vzdialenosti.
  10. Táto rúra poņaduje 1.5 KVA pre jej vstup,
  pri inńtalácii je odporúĉané konzultácia
  s kvalifikovaným pracovnìkom.

  Ak rúra nefunguje, displej nezobrazuje
  alebo zobrazenie zmizne:
  a) Skontrolujte, ĉi je rúra správne
  pripojená. Ak nie, odpojte zástrĉku zo
  zásuvky, poĉkajte 10 sekúnd a opäť ju
  správne pripojte.
  b) Skontrolujte poistky pre daný obvod
  a hlavný istiĉ. Ak sa javia byť
  v poriadku, skúste skontrolovať
  zásuvku pripojenìm iného zariadenia.
  2. Ak mikrovlnná energia nepracuje:
  a) Skontrolujte, ĉi sú nastavené hodiny.
  b) Skontrolujte, ĉi sú dvere správne
  zatvorené. Inak mikrovlnná energia
  nebude prúdiť do rúry.
  Ak sa podľa vyńsie uvedených pokynov
  nepodarí odstrániť problém, obráťte sa na
  najbliņńí servis.
  1.

  Toto zariadenie pre domáce pouņitie na
  ohrievanie jedla a nápojov pouņíva
  elektromagnetickú energiu, len pre domáce
  pouņitie.

  Ruńenie
  Mikrovlnná rúra môņe spôsobiť ruńenie váńho
  rádia, TV alebo podobného zariadenia. Ak
  nastane toto ruńenie môņete ho odstrániť alebo
  znìņiť nasledovnými opatreniami.
  82 • Page 83  UPOZORNENIE: Táto rúra je chránená
  vnútornou 250V,10 Amp poistkou.
  DÔLEŅITÉ
  Vodiĉe v sieťovej ńnúre sú sfarbené
  nasledovne:
  Zelený a ņltý:
  Zem
  Modrý:
  Neutrálny
  Hnedý:
  Fáza
  Pretoņe farby vodiĉov sieťovej ńnúry
  zariadenia nemusia súhlasiť s farebným
  oznaĉenìm vańej zásuvky, pokraĉujte
  nasledovne:
  - Zelený a ņltý vodiĉ musì byť pripojený ku
  konektoru oznaĉeným pìsmenom E alebo
  symbolom uzemnenia, zelená alebo
  zeleno-ņltá farba.
  - Modrý vodiĉ musì byť pripojený ku
  konektoru oznaĉeným pìsmenom N alebo
  ĉiernou farbou.
  - Hnedý vodiĉ musì byť pripojený ku
  konektoru oznaĉeným pìsmenom L alebo
  ĉervenou farbou.  Dôleņité bezpeĉnostné
  pokyny
  VAROVANIE: Pri pouņìvanì zariadenia
  v kombinovanom reņime, by mali deti
  pouņìvať rúru len pod dohľadom dospelých
  kvôli generovaným teplotám; (Len pre
  modely s funkciou grilovania)
  VAROVANIE: Ak sú dvere alebo tesnenie
  dverì pońkodené, rúru nesmiete pouņìvať,
  pokiaľ nebude opravená kompetentnou
  osobou;
  VAROVANIE: Pre kaņdého, okrem
  kompetentnej osoby, je nebezpeĉné
  vykonávať opravy a údrņbu, ktorá zahŕňa
  demontáņ krytu, ktorý chráni pred
  mikrovlnnou energiou.;
  VAROVANIE: Tekutiny a iné potraviny
  nesmú byť ohrievané v uzatvorených
  nádobách, pretoņe môņu explodovať.
  WARNING: Deti môņu pouņìvať rúru bez
  dozoru len keć boli oboznámené so
  vńetkými pokynmi a pochopili moņné riziká
  pri nesprávnom pouņitì;
  Rúra musì mať dostatoĉnú ventiláciu.
  Dodrņte 10 cm voľný priestor v zadu; 15 cm
  po stranách a 30cm z hora. Neodstraňujte
  noņiĉky rúry a neblokujte ventilaĉné otvory.
  Pouņìvajte len kuchynský riad urĉený na
  pouņitie v mikrovlnnej rúre.
  Keć ohrievate potraviny v plastových alebo
  papierových obaloch, dávajte pozor, aby sa
  nevznietili;

  Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte
  zariadenie a dvere nechajte zatvorené na
  uhasenie ohňa;
  Mikrovlnné ohrievanie môņe mať za
  následok oneskorené prevretie, preto bućte
  pri narábanì s nádobou opatrný;
  Obsah fľańe pre kojencov a detské poháre
  premieńajte alebo pretrepte a pred
  podávanìm deťom skontrolujte teplotu na
  zabránenie popálenia;
  Vajcia v ńkrupine a celé vajcia na tvrdo
  neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pretoņe
  môņu explodovať, dokonca aj po skonĉenì
  ohrievania;
  Na ĉistenie povrchov dverì, tesnenia dverì,
  interiéru rúry pouņite len jemné nebrúsne
  mydlá, alebo ĉistiace prostriedky aplikované
  ńpongiou alebo jemnou tkaninou.
  Rúra by mala byť ĉistená pravidelne a mali
  by byť odstránené vńetky zvyńky pokrmov;
  Neudrņiavanie rúry v ĉistých podmienkach
  môņe viesť k pońkodeniu povrchu, ktorý
  môņe nepriaznivo ovplyvniť ņivotnosť
  zariadenia a môņe byť výsledkom
  nebezpeĉnej situácie;
  Ak je sieťová ńnúra pońkodená, musì byť
  vymenená výrobcom, servisom alebo
  podobne oprávnenou osobou na
  zabránenie rizika.

  Bezpeĉnostné pokyny pre
  vńeobecné pouņitie
  Niņńie sú uvedené, tak ako pri vńetkých
  spotrebiĉoch, urĉité zásady na ovládanie
  a bezpeĉnosť na zaistenie ńpiĉkového výkonu
  tejto rúry:
  1. Pri pouņìvanì rúry vņdy majte na svojom
  mieste vńetky potrebné súĉasti (otoĉný
  sklený tanier, valĉekový prstenec a spojky).
  2. Rúru pouņìvajte len na prìpravu pokrmov,
  nepouņìvajte na suńenie obleĉenia, papiera
  alebo iných nepotravinových predmetov a
  na sterilizovanie.
  3. Rúru nepouņìvajte, keć je prázdna. Toto ju
  môņe pońkodiť.
  4. Rúru nepouņìvajte ako odkladacì priestor,
  naprìklad papiera, knìh, atć.
  5. Nevarte ņiadny pokrm s blanou, ako je
  ņĺtok, zemiaky, kurĉa, atć, bez
  niekoľkonásobného prepichnutia vidliĉkou.
  6. Do vonkajńìch otvorov nevkladajte ņiadne
  predmety.
  7. Neodstraňujte ņiadne ĉasti rúry ako sú
  noņiĉky, skrutky, atć.
  8. Pokrm nevarte priamo na otoĉnom tanieri.
  Pokrm umiestnite do/na správny kuchynský
  riad.
  83 • Page 84

  9.
  10.
  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  DÔLEŅITÉ-V MIKROVLNNEJ RÚRE
  NEPOUŅÍVAJTE
  - Nepouņìvajte kovové panvice alebo riad
  s kovovými rúĉkami.
  - Nepouņìvajte riad s kovovými ozdobami.
  - Nepouņìvajte plastové vrecká
  uzatvorené drôtom.
  - Nepouņìvajte melamìnový riad ak
  obsahuje materiál, ktorý pohlcuje
  mikrovlnnú energiu. To môņe spôsobiť
  prasknutie riadu alebo opálenie
  a spomaľuje rýchlosť varenia.
  - Nepouņìvajte staroņitný riad. Glazúra nie
  je vhodná pre mikrovlnné pouņitie. Ńálky
  typu „Corelle Livingware“ by nemali byť
  pouņité.
  - Nepouņìvajte na varenie nádoby
  s obmedzeným otvorom, pretoņe môņu
  explodovať.
  - Nepouņìvajte beņné mäsové a pekárske
  teplomery.
  - Existujú teplomery výslovne na
  mikrovlnné varenie. Tieto môņu byť
  pouņité.
  Mikrovlnný riad by mal byť pouņìvaný len
  s pokynmi výrobcu.
  Nepokúńajte sa smaņiť pokrmy v rúre.
  Zapamätajte si, ņe mikrovlnná rúra ohrieva
  len tekutinu v nádobe. Preto kryt nádoby nie
  je po vybratì z rúry horúci. Zapamätajte si,
  ņe pokrm/tekutina vnútri uvoľnì rovnaké
  mnoņstvo pary po otvorenì krytu ako pri
  beņnom varenì.
  Vņdy skontrolujte teplotu vareného pokrmu,
  obzvláńť ak ohrievate alebo varìte
  pokrm/tekutinu pre deti. Je vhodné nikdy
  nekonzumovať pokrm ihneć po vybratì
  z rúry, ale ho nechať niekoľko minút odstáť
  a premieńať, aby sa rovnomerne rozloņilo
  teplo.
  Pokrm obsahuje zmes tuku a vody, napr.
  vývar by ste mali nechať odstáť 30-60
  sekúnd v rúre po dokonĉenì. To umoņnì
  zmesi vyrovnať teplotu a zamedziť bublaniu
  keć ponorìte lyņicu do pokrmu/tekutiny
  alebo pridáte bujón.
  Keć pripravujete/varìte pokrm/tekutinu
  a pamätáte, ņe sú urĉité pokrmy, naprìklad
  puding, dņem a mleté mäso, ktoré sa
  zohrejú veľmi rýchlo. Keć ohrievate alebo
  varìte pokrmy s vysokým obsahom tuku
  alebo cukru, nepouņìvajte plastové nádoby.
  Kuchynský riad sa môņe zohriať z dôvodu
  prenosu tepla z ohrievaného pokrmu. Zvláńť
  pri riade s plastovými povrchmi. Preto na
  vybratie nádoby môņu byť potrebné
  kuchynské rukavice.
  Znìņenie rizika vzniku ohňa v rúre:

  a)

  b)
  c)

  84

  Pokrm neprevárajte. Ak sú v rúre
  umiestnené papierové, plastové alebo
  iné horľavé materiály potrebné pri
  varenì, neustále kontrolujte mikrovlnnú
  rúru.
  Pred vloņenìm vreciek do mikrovlnnej
  rúry z nich odstráňte uzatváracie drôty.
  Ak by sa materiály vnútri rúry mali
  zapáliť, nechajte dvere rúry zatvorené,
  odpojte rúru z elektrickej zásuvky,
  vypnite stenový istiĉ alebo vypnite
  hlavný istiĉ v poistkovej skrini. • Page 85

  OVLÁDACÍ PANEL

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  10 minút
  1 minúta
  10 sekúnd
  Displej
  Mikrovlny/Gril/Konvekcia/Menu automatiky
  Clock/Timer (Hodiny/Ĉasovaĉ)
  Ńtart/Reset
  Otvorenie

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Bezpeĉnostný uzatváracì systém dverì
  Okno rúry
  Vetracie otvory rúry
  Valĉekový prstenec
  Otoĉný tanier
  Ovládacì panel
  Grilovacì stojan

  POPIS ZARIADENIA

  85 • Page 86

  c) Stlaĉte " Start/Reset ".
  Hmotnosť zmrazeného pokrmu musì byť
  menej ako 2 kg.

  Pokyny k obsluhe
  1.

  Tlaĉidlo jednoduchého ohrievania
  Iba jedným stlaĉenìm tlaĉidla môņete
  spustiť jednoduché ohrievanie. Je to veľmi
  výhodné na rýchle zohriatie pohára vody
  atć.
  Príklad: Zohriatie pohára mlieka
  a) Pohár mlieka poloņte na otoĉný tanier
  a zatvorte dvere.
  b) Stlaĉte tlaĉidlo »Start/Reset«.
  Mikrovlnná rúra bude pracovať 1
  minútu na 100% výkon.
  c) Keć je zohrievanie ukonĉené, zaznie 5
  pìpnutì.

  2.

  4.

  Táto funkcia má dve moņnosti. Môņete si
  zvoliť z dvoch moņnostì stlaĉenìm tlaĉidla
  "Micro…Auto menu" (najdlhńì ĉas varenia je
  60 minút):
  Moņnosť 1: 85% výkon grilu, zobrazenie
  G-1
  Moņnosť 2: 50% výkon grilu, zobrazenie
  G-2
  Príklad: Varenie jedla pomocou grilu na 20
  minút.
  a) Stlaĉte "Micro…Auto menu" kým LED
  displej nezobrazì "G-1".
  b) Nastavte dobu varenia na "20:00"
  c) Stlaĉte "Ńtart/Reset"
  Pri grilovanì sa jedlo neohrieva
  mikrovlnami. Teplo sa ńìri z kovového
  výhrevného telesa na hornej ĉasti rúry.
  Pri prevádzke grilu sa doba varenia delì na
  2 fázy. Po prvej fáze sa program
  automaticky zastavì a 2 krát pìpne, ĉìm
  signalizuje, aby ste otvorili dvierka rúry a
  otoĉili jedlo. Po otoĉenì jedla dvierka
  zatvorte. Stlaĉte tlaĉidlo "Ńtart/Reset" a
  varenie bude pokraĉovať 2. fázou. Ak
  nechcete jedlo otoĉiť, rúra sa znovu spustì
  po 1 minútovej pauze.

  Mikrovlnný ohrev
  Táto funkcia má dva varianty.
  a) Rýchle mikrovlnné ohrievanie (100%
  výkon)
  Príklad: Ohrievanie pokrmu 5 minút na
  100% výkon
  1. Ĉas nastavte na »5:00«
  2. Stlaĉte » Start/Reset «
  b) Manuálne nastavenie mikrovlnného
  ohrievania
  Príklad: Ohrievanie pokrmu 10 minút na
  70% výkon
  1. Stlaĉte tlaĉidlo "Micro…Auto menu"
  a zvoľte »70%« výkon;
  2. Ĉas nastavte na »10:00«
  3. Stlaĉte » Start/Reset «

  5.

  3.

  Mikrovlnný
  výkon

  Zobrazenie

  1
  2

  100%
  70%

  P100
  P70

  3
  4

  50%
  30%

  P50
  P30

  5

  10%

  P10

  Kombinované varenie
  S týmto spotrebiĉom si môņete zvoliť medzi
  tromi moņnosťami kombinovaného varenia.
  Moņnosť 1 : Kombinované varenie (50%
  mikrovlny + 200 °C konvekcia)
  LED displej zobrazì "C-1"
  Moņnosť 2 : Kombinované varenie (50%
  mikrovlny + 220 °C konvekcia)
  LED displej zobrazì "C-2".
  Príklad : Varenie jedla pomocou moņnosti
  2 na 15 minút.
  a) Stlaĉte "Micro…Auto menu" kým LED
  displej nezobrazì "C-2"
  b) Nastavte dobu varenia na "15:00"
  c) Stlaĉte "Ńtart/Reset"
  Moņnosť 3: Kombinované varenie (50%
  mikrovlny + 50% gril)
  LED displej zobrazì "C-3"
  Pre rýchle ugrilovanie etc.
  Príklad: Varenie jedla pomocou moņnosti 2
  na 15 minút.
  a) Stlaĉte "Micro…Auto menu" kým LED
  displej nezobrazì "C-2"
  b) Nastavte dobu varenia na "15:00"
  c) Stlaĉte "Ńtart/Reset"

  Obsahuje 5 výkonových úrovní a najdlhńí
  mikrovlnný ĉas varenia je 90 minút.
  Poĉet
  stlaĉení
  "Micro"

  Gril

  Automatické rozmrazovanie podľa
  hmotnosti
  Vyberte hmotnosť zmrazeného pokrmu, ĉo
  vám automaticky pomôņe nastaviť výkon
  a ĉas.
  Prìklad: rozmrazenie 0.5kg zmrazeného
  mäsa.
  a) Stlaĉenìm "Micro…Auto menu" zvoľte
  "DEF".
  b) Vstupnú hmotnosť nastavìte stlaĉenìm
  tlaĉidla "1min" (1kg) a tlaĉidla "10 sec"
  (0.1kg).
  86 • Page 87

  6.

  Konvekĉné varenie

  Casy podľa
  stlaĉení
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Túto rúru môņete pouņiť ako konvekĉnú
  rúru a môņete ju naprogramovať, aby ste
  dosiahli poņadovanú teplotu pre predhriatie.
  Nastavenie teploty je ńtandardne 230 °C,
  môņete stlaĉiť tlaĉidlo »Conve« na
  nastavenie inej teploty.
  Príklad: Predhrejte rúru na 200 ºC.
  a) Stlaĉte tlaĉidlo "Micro…Auto menu" a
  zvoľte konvekĉnú teplotu, kým bliká
  »200 ºC« flashed.
  b) Stlaĉte »Ńtart/Reset«.
  Keć je predhriatie dokonĉené, spotrebiĉ sa
  zastavì. Dvomi pìpnutiami vás upozornì,
  aby ste vloņili jedlo do rúry. Nastavte
  poņadovanú dobu varenia a teplotu.
  Spustite varenie. Najdlńia moņná doba
  predhrievania je 30 minút.
  Príklad: Konvekĉné varenie, prehriatie rúry
  na 200 °C a nastavenie doby varenia na 20
  minút.
  a) Stlaĉte tlaĉidlo "Micro…Auto menu" a
  zvoľte konvekĉné varenie, kým je
  zobrazené »200 ºC«.
  b) Nastavte dobu varenia na 20 minút
  c) Stlaĉte »Ńtart/Reset«

  7.

  8.

  9.

  Menu, Hmotnosť (kg)
  A-2
  Zemiaky

  A-3
  Pizza

  0,1
  0,15
  0,2
  0,25
  0,3
  0,35
  0,4
  0,45
  0,5
  0,6

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,7
  0,9
  1,1
  1,3
  1,5

  0,1
  0,2
  0,25
  0,30
  0,35
  0,40
  0,45
  0,50
  0,55
  0,60

  Hodiny

  Ĉasovaĉ
  Tento vám umoņnì nastaviť mikrovlnnú rúru,
  aby zaĉala, alebo skonĉila varenie v
  prednastavenom ĉase.
  Hodiny musia byť nastavené pred pouņitìm
  tejto funkcie.
  Príklad: Aktuálny ĉas je 16:30 a chcete
  spustiť varenie o 18:15 na 70% výkon na 10
  minút:
  a) Stlaĉte "Clock/Timer", nastavte ĉas na
  "18:15" stlaĉenìm tlaĉidiel "1Min" and
  "10 Sec", (rovnaký postup ako pri
  nastavovanì hodìn)
  b) Stlaĉte "Micro…Auto menu" a zvoľte
  70% výkonu.
  c) Nastavte dobu varenia na 10 minút.
  d) Stlaĉte "Ńtart/Reset"
  Ak nenastavìte výkon a dobu varenia a
  hneć stlaĉìte tlaĉidlo ńtart po nastavenì
  ĉasu, spotrebiĉ bude fungovať ako hodiny.
  O 18:15 10-krát pìpne a spotrebiĉ sa vypne.

  Potrebujete len zvoliť druh jedla a
  hmotnosť, a spotrebiĉ vám pomôņe
  automaticky nastaviť výkon a ĉas.
  Prìklad: Automaticke varenie ryby 0,4 kg
  a) Stláĉajte tlaĉidlo "Micro…Auto menu"
  kým sa nezobrazì "A-5".
  b) Zadajte hmotnosť stlaĉenìm tlaĉidla "1
  min" (1 kg) a tlaĉidla "10 sec" (0,1 kg)
  c) Stlaĉte "Ńtart/Reset".

  A-1
  Ohrievanie

  Menu, Hmotnosť (kg)
  A-5
  A-6
  Ryba
  Kurĉa
  0,2
  0,2
  0,3
  0,4
  0,4
  0,6
  0,5
  0,8
  0,6
  1,0
  0,8
  1,0

  Hodiny sú digitálne 24 hodinové,
  Na nastavenie ĉasu naprìklad na 16:30:
  a) Stlaĉte tlaĉidlo "Clock/Timer". Displej
  zaĉne blikať, nastavte hodinu
  pomocou tlaĉidiel "1 Min" a "10 Sec".
  b) Stlaĉte znovu "Clock/Timer", nastavte
  minúty pomocou tlaĉidiel "1Min" and
  "10 Sec".
  c) Stlaĉte znovu "Clock/Timer" a hodiny
  budú nastavené.
  d) Ak chcete zmeniť ĉas, zopakujte
  vyńńie uvedený postup.

  Menu automatiky

  Casy
  podľa
  stlaĉení
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  A-4
  Mäso
  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  10. Detská poistka
  Na aktiváciu detskej poistky stlaĉte "1 Min"
  a "10 Sec" naraz na dobu 2 sekúnd.
  Stlaĉte "1 Min" a "10 Sec" znovu na dobu 2
  sekúnd a spotrebiĉ sa odomkne.

  87 • Page 88

  11. Ńtart/Reset
  a)
  b)

  Poĉas prevádzky stlaĉenìm tlaĉidla
  "Ńtart/Reset" prevádzku zastavìte.
  Ak bol pred stlaĉenìm ńtartu nastavený
  akýkoľvek program, stlaĉenie tohto
  tlaĉidla zruńì celý nastavený program.

  9.

  Ņivotné prostredie

  Starostlivosť o vańu
  mikrovlnnú rúru
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  Keć je potrebné vymeniť ņiarovku
  osvetlenia interiéru rúry, obráťte sa na
  predajcu.

  Nevyhadzujte spotrebiĉ po ukonĉenì ņivotnosti
  s beņným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
  v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
  konanìm pomôņete chrániť ņivotné prostredie.

  Pred ĉistenìm vypnite rúru a odpojte sieťovú
  zástrĉku z elektrickej zásuvky.
  Interiér rúry udrņiavajte ĉistý. Keć sa kúsky
  pokrmu a tekutìn dostanú na steny rúry,
  utrite ich navlhĉenou tkaninou.
  Neodporúĉame pouņìvať neńetrné saponáty
  alebo brúsne ĉistiĉe.
  Exteriér rúry by ste mali ĉistiť navlhĉenou
  tkaninou. Na zabránenie operaĉných ĉastì
  vnútri rúry by sa nemala dostať voda do
  ventilaĉných otvorov.
  Nedovoľte, aby namokol ovládacì panel.
  Ĉistite jemnou mierne navlhĉenou tkaninou.
  Na ĉistenie ovládacieho panelu
  nepouņìvajte saponáty, brúsne ĉistiĉe alebo
  sprejové ĉistiĉe.
  Ak sa para nahromadì vnútri alebo okolo
  vonkajńej ĉasti dverì rúry, utrite ju jemnou
  tkaninou. Toto môņe nastať, keć je rúra
  pouņìvaná v podmienkach s vysokou
  vlhkosťou a nie je indikovaná porucha
  zariadenia.
  Niekedy je nutné vyĉistiť otoĉný tanier.
  Umyte ho v teplej mydlovej vode alebo
  v umývaĉke riadu.
  Valĉekový prstenec a interiér rúry by mal
  byť pravidelne ĉistený na zabránenie
  nadbytoĉnému hluku. Spodnú plochu utrite
  jemným saponátom, vodou alebo ĉistiĉom
  okien a osuńte. Valĉekový prstenec môņe
  byť umytý v miernej mydlovej vode alebo
  v umývaĉke riadu. Poĉas opakovaného
  pouņìvania sa zbierajú v rúre výpary ale
  nijako neovplyvňujú spodnú plochu
  a kolieska valĉekového prstenca.
  Keć vyberiete valĉekový prstenec na
  ĉistenie, potom ho správne vloņte späť.
  Na odstránenie pachov s rúry pouņite pohár
  vody so ńťavou a kôrou citróna v hlbokej
  mise. Zapnite mikrovlnný ohrev na 5 minút,
  potom dôkladne utrite a osuńte jemnou
  tkaninou.

  Záruka & servis
  Ak potrebujete informácie, alebo ak máte
  problém, sa spojte so strediskom pre
  starostlivosť o zákaznìkov Gorenje vo vańej
  krajine (ĉìslo telefónu nájdete na záruĉnom liste).
  Ak sa vo vańej krajine nenachádza stredisko pre
  starostlivosť o zákaznìkov, navńtìvte miestneho
  predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné
  oddelenie spoloĉnosti Gorenje domáce
  spotrebiĉe.
  Len pre pouņitie v domácnosti!
  Ćalńie doporuĉenie pre peĉenie a grilovanie v
  mikrovlnnej rúre s ćalńìmi uņitoĉnými
  informáciami nájdete na web stránke:
  http://microwave.gorenje.com

  VEĽA RADOSTI PRI POUŅÍVANÍ
  SPOTREBIĈAVÁM PRAJE

  88 • Page 89

  Návod na pouņití

  CZ

  Peĉlivě si proĉtěte tento návod na pouņití a uloņte ho!

  Specifikace
  Spotřeba el. energie:………………………………………………… ............................ 230V~50Hz,1400W
  Výkon: ......................................................................................................................................... 900W
  Spirála grilu:............................................................................................................................... 1200W
  Konvekcija: ................................................................................................................................ 1350W
  Funkĉnì frekvence: ................................................................................................................ 2450MHz
  Vnějńì rozměry: ...................................................................... 510 mm (Ń) × 303 mm (V) × 382 mm (H)
  Rozměry komory (vnitřnì ĉásti) trouby: ................................... 330 mm (Ń) × 230 mm (V) × 330 mm (H)
  Objem trouby: ............................................................................................................................. 25 litrů
  Hmotnost bez obalu: .................................................................................................... přibliņně 17,5 kg
  Hladina akustického výkonu vyzařovaná spotřebiĉem: ........................................................ < 58 dB (A).
  energie. Přístroj pouņívejte pouze ve
  vnitřních prostorách.

  Tento přístroj je oznaĉen v souladu s
  evropskou směrnicí 2002/96/ES o
  elektrickém a elektronickém odpadu
  (waste electrical and electronic equipment
  - WEEE). Směrnice obsahuje nařízení o
  sběru a nakládání s odpadky elektrického
  a elektronického charakteru, které platí
  v EU.

  Poruchy funkce přijímaĉů
  (interference)
  Mikrovlnná trouba můņe způsobit poruchu funkce
  vańeho rádiového nebo televiznìho přijìmaĉe,
  popř. jiných obdobných přìstrojů. V přìpadě, ņe
  se vyskytne interference, můņete tuto poruchu
  snìņit, přìpadně zcela odstranit, následovně:
  a) Oĉistěte dveře a povrch těsněnì v troubě.
  b) Umìstěte ruńený přijìmaĉ co moņná nejdále
  od mikrovlnné trouby.
  c) Své rádio nebo televizi vybavte vhodnou
  anténou, kterou umìstěte tak, aby zajistila
  silný přìjem signálu.

  Neņ zavoláte opraváře
  1.

  2.

  V přìpadě, ņe mikrovlnná trouba vůbec
  nefunguje, nebo se nerozsvìtì displej, popř.
  zhasne:
  a) Zkontrolujte, jestli je trouba správně
  připojená do elektrické sìtě. Pokud
  nenì, vytáhněte zástrĉku ze zásuvky a
  vyĉkejte 10 vteřin; poté ji znovu
  zastrĉte.
  b) Zkontrolujte, jestli je pojistka
  elektrického vedenì neporuńená, nebo
  jestli nevypadla pojistka
  v domě. Pokud jsou vńechny pojistky
  funkĉnì, vyzkouńejte zásuvku
  zapojenìm jiného přìstroje.
  V přìpadě, ņe mikrovlnná trouba nehřeje, tj.
  nevytvářì mikrovlnný paprsek:
  a) Zkontrolujte, jestli jsou programovacì
  hodiny správně nastavené.
  b) Zkontrolujte, jestli jsou dvìřka správně
  zavřená a bezpeĉnostnì zámek
  uzamĉen. Pokud tomu tak nenì, trouba
  nebude fungovat.
  V případě, ņe se vám pomocí tohoto
  návodu nepodařilo odstranit závadu,
  spojte se s autorizovaným opravářem.

  Instalace
  1.
  2.

  3.

  4.
  5.
  6.

  Poznámka:
  Přístroj je urĉen pouze k pouņití
  v domácnosti, a to na ohřívání pokrmů a
  nápojů působením elektromagnetické
  89

  Nejdřìve zkontrolujte, jestli jste z vnitřku
  trouby vyndali veńkerý obalový materiál.
  Po jeho odstraněnì zkontrolujte troubu, jestli
  nedońlo k jejìmu pońkozenì, např.:
  - ohnuté dveře,
  - pońkozené dveře,
  - pońkozenì nebo nerovnosti ve skle
  (okénku) na dveřìch nebo na displeji,
  - nerovnosti ve vnitřku trouby.
  Jakmile zjistìte některé z uvedených
  pońkozenì, přestaňte troubu pouņìvat.
  Mikrovlnná trouba váņì přibliņně 17,5 kg;
  postavte ji na rovnou a dostateĉně pevnou
  plochu, která unese váhu trouby.
  Troubu poloņte co nejdále od tepelných
  zdrojů a páry.
  Na hornì stěnu trouby nic nepokládejte.
  Pro správnou cirkulaci vzduchu kolem
  přìstroje by mělo být: kolem trouby alespoň
  8 cm a nad nì 10 cm volného prostoru. • Page 90  Neodnìmejte pohonnou hřìdel otoĉného
  talìře uvnitř trouby.
  8. Pokud mikrovlnnou troubu pouņìvajì děti,
  musejì být pod peĉlivým dohledem
  dospělých osob.
  UPOZORNĚNÍ: TENTO PŘÍSTROJ MUSÍ
  BÝT ELEKTRICKY UZEMNĚN.
  9. Zásuvka, do které zapojujete přìstroj, musì
  být v blìzkosti přìstroje, aby se dala snadno
  připojit zástrĉka.
  10. Trouba potřebuje 1,5 kVA přìkonu.
  Doporuĉujeme vám, abyste se při instalaci
  trouby poradili s opravářem, přìpadně
  s vhodným odbornìkem.
  POZOR: Trouba je vybavena vlastnì
  pojistkou, a to 250 V, 10 A.
  7.


  DŮLEŅITÉ
  Barvy drátů v elektrickém kabelu majì následujìcì
  význam:
  Zeleno-ņlutá:
  drát uzemnění
  Modrá:
  neutrální drát
  Hnědá:
  fáze
  Je moņné, ņe barvy drátů neodpovìdajì
  barevnému oznaĉenì na terminálech zástrĉky,
  proto dbejte na následujìcì informaci:
  - Drát zeleno-ņluté barvy připojte na terminál
  zástrĉky, který je oznaĉen pìsmenem E nebo
  symbolem uzemněnì.
  - Drát modré barvy připojte na terminál zástrĉky,
  který je oznaĉen pìsmenem N nebo má ĉernou
  barvu.
  - Drát hnědé barvy připojte na terminál zástrĉky,
  který je oznaĉen pìsmenem L nebo má
  hnědou barvu.

  Důleņité bezpeĉnostní pokyny


  UPOZORNĚNÍ: Kdyņ přìstroj pracuje
  v kombinovaném reņimu, mohou jej děti
  pouņìvat pouze pod přìsným dozorem
  dospělých osob (platì jen pro přìstroje
  s funkcì grilu). Hrozì nebezpeĉì popálenì
  z důvodu vysokých teplot.
  UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou dveře nebo
  jejich těsněnì pońkozené, přìstroj
  nepouņìvejte, dokud ho neopravì přìsluńný
  odbornìk.
  UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv opravy,
  prováděné pod krytem, který chránì
  uņivatele před mikrovlnnými paprsky, jsou
  nebezpeĉné. Proto vám radìme, abyste je
  přenechali odbornìkům.
  UPOZORNĚNÍ: Tekuté nebo jiné potraviny
  neohřìvejte ve volně nebo těsně
  uzavřených nádobách, protoņe můņe dojìt
  k jejich prasknutì.


  UPOZORNĚNÍ: Děti mohou přìstroj
  pouņìvat bez dohledu dospělé osoby pouze
  tehdy, kdyņ si dokáņou samy přeĉìst návod
  k mikrovlnné troubě a dokáņou také troubu
  pouņìvat v souladu s tìmto návodem.
  Kolem mikrovlnné trouby zajistěte dostatek
  mìsta pro cirkulaci vzduchu. Za mikrovlnnou
  troubou musì být minimálně 8 cm, po
  stranách 10 cm a nad nì alespoň 10 cm
  volného prostoru. Nedemontujte patky
  mikrovlnné trouby; proudìcìmu vzduchu
  ponechte volný průchod.
  Pouņìvejte jen pomůcky, které se do
  mikrovlnné trouby hodì z hlediska
  bezpeĉnosti.
  Při ohřìvánì potravin v umělohmotných
  nebo papìrových obalech nebo nádobách
  kontrolujte kvůli vlastnì bezpeĉnosti proces
  ohřìvánì: takový materiál se můņe snadno
  vznìtit.
  Pokud se vyskytne kouř, ihned vypněte
  přìstroj a zástrĉku vytáhněte ze zásuvky;
  dvìřka nechte otevřená a přìpadný oheň
  uhaste.
  Pokud v mikrovlnné troubě ohřìváte nápoje,
  poĉìtejte s tìm, ņe můņe být nápoj během
  krátké doby ohřátý na bod varu – proto
  bućte opatrnì.
  Aby nedońlo ke vzniku popálenin, jeńtě před
  pouņitìm promìchejte obsah dětských lahvì,
  přìpadně lahvì s pokrmem pro děti; před
  pouņitìm zkontrolujte teplotu pokrmu.
  V mikrovlnné troubě neohřìvejte ĉerstvá
  nebo uvařená vejce ve skořápce, protoņe
  mohou prasknout (explodovat!), i kdyņ
  budou z trouby jiņ vytaņena.
  Při ĉińtěnì povrchu dveřì, těsněnì a vnitřku
  trouby pouņìvejte jen jemné a neagresivnì
  ĉisticì prostředky, které rozetřete houbiĉkou
  nebo měkkým hadřìkem.
  Pravidelně ĉistěte troubu a odstraňujte
  přìpadné nánosy jìdel.
  Pokud troubu nebudete ĉistit pravidelně,
  můņe se jejì vnitřnì povrch opotřebovat, a
  zkrátit tak ņivotnost vańì trouby – navìc
  vzniká zvýńené riziko při pouņitì přìstroje.
  Pokud dojde k pońkozenì elektrického
  kabelu, můņe pońkozený kabel vyměnit
  pouze výrobce, pracovnìk autorizovaného
  servisu nebo jiný vhodný odbornìk.

  Bezpeĉnostní návody při
  kaņdodenním pouņívání
  přístroje
  V dalńìm textu jsou uvedena některá pravidla a
  bezpeĉnostnì opatřenì, na která stejně jako u
  90 • Page 91

  jiných přìstrojů musì být brán zřetel, aby přìstroj
  fungoval bezvadně, úĉinně a dlouhodobě bez
  problémů:
  1. Pokud je mikrovlnná trouba v ĉinnosti, musì
  být skleněný talìř, drņáky válce, spojka a
  dráņky vņdy na svém mìstě.
  2. Nepouņìvejte troubu pro ņádné jiné úĉely
  neņ pro přìpravu jìdel; v mikrovlnné troubě
  nesuńte obleĉenì, papìr nebo jiné předměty
  a nepouņìvejte ji pro sterilizaci.
  3. Nikdy nezapìnejte troubu, pokud je
  prázdná, protoņe byste ji mohli pońkodit.
  4. V mikrovlnné troubě neskladujte ņádný
  předmět: např. papìr, recepty atd.
  5. Nevařte pokrmy s blánou nebo slupkou,
  např. vajeĉné ņloutky, brambory, kuřecì
  játra atd., aniņ byste předtìm blánu nebo
  slupku na vìce mìstech před vařenìm
  propìchli.
  6. Nevkládejte ņádné předměty do otvorů na
  vnějńì straně trouby.
  7. Nikdy nedemontujte ĉásti trouby, např.
  patky, zámek, ńroubky atd.
  8. Nevařte pokrmy přìmo na skleněném talìři v
  troubě. Neņ pokrm vloņìte do trouby, dejte
  jej do vhodné nádoby.
  DŮLEŅITÉ: Kuchyňské nádobì, jehoņ
  pouņitì v mikrovlnné troubě je zakázáno:
  - Nepouņìvejte kovové pánve nebo
  nádoby s kovovými drņadly.
  - Nepouņìvejte nádobì s hranami
  potaņenými kovem.
  - Nepouņìvejte papìrem potaņené kovové
  drátky k zavìránì igelitových sáĉků.
  - Nepouņìvejte nádobì z melaminu,
  protoņe obsahuje materiál, který
  absorbuje mikrovlnné paprsky. To můņe
  způsobit, ņe nádoba praskne nebo se
  spálì, kromě toho můņe zpomalit proces
  ohřìvánì nebo vařenì.
  - Nepouņìvejte nádobì bez vhodné
  ochrany, která je urĉená k pouņìvánì
  v mikrovlnné troubě. Nepouņìvejte ani
  uzavřené nádobì s rukojetì.
  - Nepřipravujte pokrmy nebo nápoje
  v nádobì se zúņeným okrajem, např.
  láhev, která můņe při ohřìvánì prasknout.
  - Nepouņìvejte klasické teploměry na
  maso a cukrovì. Pouņìvat můņete pouze
  teploměry, které jsou urĉeny k pouņitì
  v mikrovlnných troubách.
  9. Pomůcky pro mikrovlnnou troubu pouņìvejte
  pouze v souladu s návody jejich výrobce.
  10. Nepokouńejte se v mikrovlnné troubě
  smaņit potraviny.
  11. Dbejte na to, aby se v troubě ohřál pouze
  obsah nádoby a ne samotná nádoba, ve
  které se obsah nacházì. Můņe se totiņ stát,

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  91

  ņe po nadzvednutì pokliĉky se obsah
  v nádobě odpařuje nebo z něj střìkajì
  kapky, přestoņe samotná poklice nenì
  horká.
  Před pouņitìm vņdy zkontrolujte teplotu
  pokrmu, obzvláńť pokud je pokrm urĉen
  dětem. Doporuĉujeme vám, abyste nikdy
  neochutnávali pokrmy přìmo z trouby.
  Nejdřìve nádobu vyjměte a obsah
  promìchejte, aby se teplota rovnoměrně
  rozdělila.
  Pokrmy, které obsahujì emulzi omastku a
  vody, např. polévkový základ, musejì
  v troubě zůstat jeńtě 30 aņ 60 sekund po
  vypnutì. Vývar přestane vřìt a nebude
  bublat, pokud jej promìcháte, nebo do něj
  vloņìte polévkovou kostku (např. masox).
  Při přìpravě pokrmů dávejte pozor, aby se
  některé druhy pokrmů, např. vánoĉnì
  pudink, marmeláda nebo mleté maso,
  neohřály přìliń rychle. K ohřìvánì nebo
  vařenì pokrmů, které obsahujì větńì
  mnoņstvì tuku, nepouņìvejte umělohmotné
  nádobì.
  Pomůcky, které pouņìváte při přìpravě
  pokrmů v mikrovlnné troubě, se mohou
  velmi zahřát, protoņe pokrmy vyluĉujì teplo.
  Zejména to platì v přìpadě, kdy je hornì ĉást
  nádoby přikrytá umělohmotnou poklicì nebo
  krytem. Na přenesenì takové nádoby
  budete potřebovat kuchyňské rukavice.
  Abyste snìņili riziko poņáru v mikrovlnné
  troubě:
  a) Dejte pozor, abyste pokrmy nevařili
  přìliń dlouho. Peĉlivě kontrolujte
  průběh ohřìvánì, pokud se v troubě
  nacházejì papìrové nebo umělohmotné
  pomůcky, přìpadně nádobì z hořlavého
  materiálu.
  b) Neņ poloņìte sáĉek do mikrovlnné
  trouby, odstraňte drátky, které slouņì
  k jeho uzavìránì.
  c) Pokud předmět v troubě zaĉne hořet,
  nechte dvìřka trouby zavřená, vypněte
  troubu, vytáhněte zástrĉku ze zásuvky
  nebo vypněte hlavnì pojistku na
  pojistkovém panelu. • Page 92

  Diagram trouby

  92

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  10 minut
  1 minuta
  10 vteřin
  Displej
  Mikro/gril/konvekce Auto menu
  Hodiny/programovacì hodiny
  Zahájenì/znovunastavenì
  Tlaĉìtko otevìránì

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Zavìránì dvìřek
  Okno trouby
  Průduchy nebo ventilátor cirkulace vzduchu
  Prstenec skleněného talìře
  Skleněný talìř
  Kontrolnì panel
  Mřìņka grilu • Page 93

  Návod k pouņití
  1.

  4.

  Tuto funkci je moņné pouņìt dvěma
  způsoby; poņadované funkce můņete vybrat
  tlaĉìtkem „Micro…Auto menu“ (nejdelńì
  doba vařenì je 60 minut).
  1. Způsob: 85 % výkonu grilu, na displeji
  se objevì nápis G-1
  2. Způsob: 50 % výkonu grilu, na displeji
  se objevì nápis G-2.
  Příklad: Přìprava pokrmu na grilu, 20
  minut.
  a) Stiskněte tlaĉìtko „Micro…Auto menu“,
  aby se na LED displeji objevil nápis
  „G-1“.
  b) Nastavte ĉas vařenì na „20:00“.
  c) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
  Při přìpravě pokrmu na grilu neohřìvajì jìdlo
  mikrovlny, ale teplo, které vytvářì kovová
  spirála v hornì ĉásti trouby.
  Pokud je funkce grilu v chodu, je peĉenì
  masa nebo těsta moņné dvěma způsoby.
  Po prvnì polovině doby přìpravy se program
  automaticky přeruńì. Dvojì pìsknutì
  upozornì, ņe je třeba pokrm, který
  připravujete na grilu, pootoĉit. Po otoĉenì
  pokrmu opět zavřete dvìřka trouby a
  stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“. Program pro
  přìpravu pokrmu bude pokraĉovat. Pokud si
  pokrm nepřejete otoĉit, bude program za
  minutu automaticky pokraĉovat.

  Ohřívání stlaĉením jednoho tlaĉítka
  Základnì vařenì v mikrovlnné troubě
  zapnete pouhým stiskem jednoho tlaĉìtka.
  Tato funkce je velice uņiteĉná a umoņňuje
  rychlý ohřev, např. sklenky vody.
  Příklad: Ohřìvánì sklenice mléka
  a) Sklenici mléka postavte na skleněný
  otoĉný talìř do trouby a zavřete dvìřka.
  b) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“ a
  mikrovlnná trouba bude pracovat 1
  minutu se 100% výkonem.
  c) Po ukonĉenì ohřevu trouba upozornì
  uņivatele pěti zvukovými signály.

  2.

  Ohřev mikrovlnnými paprsky
  Tato funkce nabízí moņnosti:
  a) Rychlý ohřev s mikrovlnnými paprsky
  (100% výkon)
  Příklad: Vařenì se 100% výkonem na 5
  minut.
  1. Nastavte ĉas na „5:00“.
  2. Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
  b) Ohřìvánì s mikrovlnnými paprsky
  v ruĉnìm reņimu
  1. Stiskněte tlaĉìtko "Micro…Auto menu"
  a nastavte poņadovaný výkon 70 %.
  2. Nastavte ĉas na „10:00:00“.
  3. Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.

  5.

  Nastavit můņete 5 úrovní výkonu ohřívání, na
  dobu ne delńí neņ 90 minut.
  Poĉet
  stisků na
  tlaĉítko
  "Micro"

  Výkon
  mikrovlnných
  paprsků

  Informace
  na displeji

  1
  2
  3
  4
  5

  100%
  70%
  50%
  30%
  10%

  P100
  P70
  P50
  P30
  P10

  Gril

  Kombinovaný chod
  Trouba umoņňuje také tři způsoby
  kombinované přìpravy pokrmů.
  Moņnost 1: Kombinovaný chod (50 %
  mikrovlny +200 ºC konvekce). Na displeji se
  objevì nápis
  „C-1“.
  Tento způsob je ideálnì pro peĉenì masa,
  mouĉnìků atd.
  Moņnost 2: Kombinovaný chod (50 % gril +
  220 ºC konvekce). Na displeji se objevì
  nápis
  „C-2“.
  Vhodné pro přìpravu křupavých pokrmů atd.
  Moņnost 3: Kombinovaný chod (50 %
  mikrovlny + 50 % gril). Na displeji se objevì
  nápis
  „C-3“.
  Pro rychlou přìpravu grilovaných pokrmů.
  Příklad: Přìprava pokrmů s moņnostì 2, 15
  minut.
  a) Několikrát stiskněte tlaĉìtko
  „Micro…Auto menu“, aby se na LED
  displeji objevil nápis „C-2“.
  b) Nastavte ĉas chodu na „15:00:00“.
  c) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.

  3. Automatické rozmrazování
  přizpůsobené hmotnosti potraviny
  Příklad: Rozmrazovánì 0,5 kg zmrzlého
  masa.
  a) Stisknutìm tlaĉìtka "Micro…Auto
  menu" vyberte „DEF“.
  b) Stisknutìm tlaĉìtka „1Min“ (1 kg) a
  „10Sec“ (0,1 kg) vloņte hmotnost
  potraviny.
  c) Zmáĉkněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
  Hmotnost zmrzlé potraviny nesmì
  přesahovat 2 kg.
  93 • Page 94

  6.

  Konvekĉní vaření

  Poĉet
  stisknutí
  tlaĉítka
  "1min"

  Trouba umoņňuje konvekĉnì vařenì a lze ji
  naprogramovat tak, aby dosáhla urĉité
  teploty – ohřìvánì trouby předem. Trouba se
  automaticky nastavì na 230 °C, chcete-li
  nastavit teplotu sami, stiskněte tlaĉìtko
  „Micro…Auto menu“.
  Příklad: Troubu chcete ohřát na 200 °C
  a) K nastavenì teploty 200 °C stiskněte
  tlaĉìtko „Micro…Auto menu“, dokud
  nezaĉne blikat hodnota „200 °C“.
  b) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
  Jakmile se trouba ohřeje na poņadovanou
  teplotu, funkce přìstroje se zastavì. Dvěma
  zvukovými signály vás přìstroj upozornì,
  abyste do trouby vloņili pokrm. Nastavte
  teplotu a ĉas a zaĉněte vařit. Nejdelńì doba
  ohřìvánì trouby je 30 minut.
  Příklad: V předem ohřáté troubě chcete
  vařit 20 minut při teplotě 200 °C.
  1. Stiskněte tlaĉìtko „Micro…Auto menu“,
  dokud se na displeji neobjevì nápis
  200 °C.
  2. Nastavte ĉas vařenì na 20 minut.
  3. Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.

  7.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  8.

  9.

  Vyberete pouze druh pokrmu a maso,
  trouba vám pomůņe nastavit výkon a dobu
  chodu.
  Příklad: Automatické vařenì 0,4 kg ryby.
  a) Několikrát zmáĉkněte tlaĉìtko
  „Micro…Auto menu“, dokud se na
  displeji neobjevì „A-5“.
  b) Nastavte váhu tlaĉìtkem „1 min“ (1 kg)
  a „10 sec“ (0,1 kg), dokud se na
  displeji neobjevì hodnota „0,4“.
  c) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  A-2
  Brambory

  A-3
  Pizza

  0,1
  0,15
  0,2
  0,25
  0,3
  0,35
  0,4
  0,45
  0,5
  0,6

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,7
  0,9
  1,1
  1,3
  1,5

  0,1
  0,2
  0,25
  0,30
  0,35
  0,40
  0,45
  0,50
  0,55
  0,60

  A-6
  Drůbeņ

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Hodiny

  Programovací hodiny
  Ĉasovaĉ umoņňuje předem nastavit ĉas pro
  zaĉátek a konec přìpravy pokrmů.
  Před pouņitìm této funkce musì být
  nastaven přesný ĉas na troubě.
  Příklad: Momentálnì ĉas je 16:30, přiĉemņ
  pokrm chcete připravovat v 18:15, a to na
  výkonu 70 %, 10 minut.
  a) Stiskněte tlaĉìtko „Clock/Timer“ a
  tlaĉìtky „1 min“ a „10 sec“ nastavte ĉas
  na 18:15 (stejný postup jako při
  nastavovánì hodin).
  b) Tlaĉìtkem „Micro…Auto menu“
  nastavte výkon na 70 %.
  c) Nastavte ĉas vařenì na 10 minut.
  d) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
  Pokud nenastavìte výkon nebo ĉas
  vařenì a hned po nastavenì ĉasu pro
  uvedenì do provozu nestisknete
  tlaĉìtko „Start“, přìstroj bude fungovat
  pouze jako hodiny (budìk). V 18:15
  zaznì 10x pìsknutì a přìstroj se
  automaticky vypne.

  Hmotnost (kg),menu
  A-1
  Ohřívání

  A-5
  Ryba

  Trouba je také vybavena hodinami na 24
  hodin. Pokud chcete nastavit ĉas, např.
  16:30, udělejte následujìcì:
  1. Stiskněte tlaĉìtko „Clock/Timer“. Ĉìsla
  na displeji zaĉnou blikat. Tlaĉìtky „1
  min“ a „10 sec“ nastavte hodiny.
  2. Znovu stiskněte tlaĉìtko „Clock/Timer“
  a nastavte minuty pomocì tlaĉìtek „1
  min“ a „10 sec“.
  3. Znovu stiskněte tlaĉìtko „Clock/Timer“,
  tìm uloņìte nově nastavený ĉas.
  4. Pokud chcete změnit nastavenì hodin,
  zopakujte hornì postup.

  Automatické menu

  Poĉet
  stisknutí
  tlaĉítka
  "1min"

  Hmotnost (kg),menu
  A-4
  Maso

  10. Dětská pojistka
  V přìpadě, ņe potřebujete aktivovat dětskou
  pojistku (funkci zamykánì před dětmi),
  stiskněte zároveň tlaĉìtka „1 min“ a „10 sec“
  a drņte je dvě vteřiny. V přìpadě, ņe chcete
  tuto funkci vypnout, postup zopakujte.
  94 • Page 95

  11. Start/Reset (Zahájení/opakované
  nastavení)
  a)

  b)

  Pokud během funkce přìstroje
  stisknete tlaĉìtko „Start/Reset“, proces
  vařenì nebo peĉenì se přeruńì.
  V přìpadě, ņe jste původně nastavili
  programovaný reņim, stisknutìm
  tlaĉìtka „Start/Reset“ tento program
  zruńìte.

  9.

  Ņivotní prostředí

  Péĉe a údrņba mikrovlnné
  trouby
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  vody a nakrájìte kůru z jednoho citronu.
  Nádobu vloņte na pět minut do mikrovlnné
  trouby a troubu zapněte. Po vypnutì peĉlivě
  otřete a vysuńte vnitřek trouby a oĉistěte jej
  měkkým hadřìkem.
  Pokud je potřeba vyměnit ņárovku v troubě,
  obraťte se prosìm na svého prodejce.

  Aņ přìstroj doslouņì, nevyhazujte jej do běņného
  komunálnìho odpadu, ale odevzdejte jej do
  sběrny urĉené pro recyklaci. Pomůņete tìm
  chránit ņivotnì prostředì

  Neņ zaĉnete ĉistit mikrovlnnou troubu,
  vytáhněte zástrĉku ze zásuvky.
  Vnitřek trouby udrņujte vņdy v ĉistotě.
  Pokud ĉásteĉky pokrmu nebo tekutiny,
  které střìkajì na stěny nebo dno trouby,
  zaschnou, otřete je navlhĉeným hadřìkem.
  Nedoporuĉuje se pouņìvánì hrubých
  ĉisticìch nebo agresivnìch prostředků.
  Vnějńì povrch trouby ĉistěte navlhĉeným
  hadřìkem. Aby nedońlo k pońkozenì
  vnitřnìch stěn mikrovlnné trouby, dbejte na
  to, aby se do průduchů nevylila voda.
  Kontrolnì panel nesmì přijìt do kontaktu
  s vodou. Ĉistěte ho měkkým a navlhĉeným
  hadřìkem.
  K ĉińtěnì kontrolnìho panelu nepouņìvejte
  mycì nebo agresivnì ĉisticì prostředky ani
  prostředky ve spreji.
  Pokud se na vnitřnìm nebo vnějńìm povrchu
  trouby objevì pára, otřete ji měkkým
  hadřìkem. To se můņe stát v přìpadě, ņe
  mikrovlnnou troubu pouņìváte ve vlhkých
  mìstnostech, v ņádném přìpadě se nejedná
  o poruchu trouby.
  Obĉas vyjměte také skleněný talìř z trouby
  a oĉistěte jej. Skleněný talìř (podstavec)
  myjte teplou vodou nebo v myĉce.
  Loņiskový prstenec a dno (spodnì povrch)
  vnitřnì ĉásti trouby je třeba pravidelně ĉistit,
  v opaĉném přìpadě můņe trouba pracovat
  hluĉně. Jednoduńe oĉistěte dno v troubě
  jemným ĉisticìm prostředkem, vodou nebo
  prostředkem na ĉińtěnì skla a nechte
  uschnout. Loņiskový prstenec můņete
  omývat teplou vodou nebo v myĉce na
  nádobì. Po dlouhodobém pouņìvánì trouby
  se na koleĉkách loņiskového prstence
  objevì výpary, které se uvolňujì při vařenì;
  nemajì ņádný vliv na jeho funkci. Při vyjmutì
  loņiskového prstence z dráņky na dně
  komory (vnitřku trouby) dejte pozor, abyste
  ho zase správně umìstili.
  Přìpadný nepřìjemný pach z trouby můņete
  odstranit tak, ņe do hluboké nádoby na
  přìpravu pokrmů v troubě nalijete ńálek

  Záruka a servis
  Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste
  potřebovali nějakou informaci, kontaktujte
  Středisko péĉe o zákaznìky spoleĉnosti Gorenje
  ve své zemi (telefonnì ĉìslo střediska najdete v
  letáĉku s celosvětovou zárukou).
  Pokud se ve vańì zemi Středisko péĉe o
  zákaznìky nenacházì, můņete kontaktovat
  mìstnìho dodavatele výrobků Gorenje nebo
  oddělenì Service Department of Gorenje
  Domestic Appliances.
  Jen pro osobní uņití!
  Dalńì informace o peĉenì v mikrovlnné
  troubě bez nebo s pouņitìm grilu a jiné
  uņiteĉné rady najdete na nańich stránkách:
  htpp://microwave.gorenje.com

  PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ CHVÍLE
  PŘI POUŅÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ
  TROUBY – VAŃE

  95 • Page 96

  ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

  BG

  Внимателно прочетете инструкциите и запазете за бъдещо позоваване.

  Технически характеристики
  Захранване: ........................................................................................................... 230V~50Hz,1400W
  Изходяща мощност на микровълните: ...................................................................................... 900W
  Мощност на грил нагревателя: ................................................................................................ 1200W
  Конвенционалност: .................................................................................................................. 1350W
  Честота на микровълните: ................................................................................................... 2450MHz
  Външни размери: ..................................................................... 510mm(W) X 303mm(H) X 382mm(D)
  Вътрешни размери на фурната: .............................................. 330mm(W) X 230mm(H) X 330mm(D)
  Вместимост на фурната: ...................................................................................................... 25 литра
  Тегло: .............................................................................................................................. Около 17,5 кг
  Ниво на шума: ..................................................................................................................Lc< 58 dB(A)
  блокирано и не може да задейства
  фурната.
  Ако горните действия не доведат до
  включване, обърнете се към най-близкия
  оторизиран сервиз.

  Уредът е обозначен съгласно
  Европейска директива 2002/96/EC,
  касаеща излязло от употреба
  електрическо и електронно оборудване
  (ИУЕЕО).
  Директивата очертава основните
  принципи, валидни в Европа, за
  връщане и рециклиране на излязло от
  употреба елекрическо и електронно
  оборудване.

  Уредът е предназначен за използване в
  домашни условия за загряване на храна и
  напитки чрез използване на
  електромагнитна енергия, да се използва
  само в помещения.

  Преди да се обадите в
  сервиза
  1.

  2.

  Смущения на радио вълните
  Микровълновата фурна може да предизвика
  смущения в работата на вашето радио,
  телевизор или подобни уреди. Възникалото
  смущение може да бъде отстранено или
  намалено посредством следните процедури:
  a) Почистете вратата и изолиращата
  повърхност на фурната.
  b) Поставете радиото, телевизора и т.н. на
  възможно най-голямо разстояние от
  микровълновата фурна.
  c) Използвайте правилно монтирана антена
  за вашите приемници, за да си осигурите
  добро приемане на сигнала.

  В случай, че фурната изобщо не
  функционира, изображенията на дисплея
  не се появяват или изчезнат:
  a) Проверете дали фурната е добре
  включена в електрическата мрежа.
  Ако не е, изключете захранващия
  кабел от електрическия контакт,
  изчакайте 10 секунди и отново
  включете, като се уверите, че е
  включен правилно.
  b) Проверете цялото помещение за
  изгорял електрически предпазител
  или изключил главен прекъсвач.
  Ако функционират правилно,
  проверете с друг уред дали
  контактът е в изправност.
  Ако микровълновата фурна не
  функционира:
  a) Проверете дали е задействан
  таймера.
  b) Проверете дали вратата е плътно
  затворена, с което се задейства
  съединяване на електрическата
  верига. Ако вратата не е добре
  затворена, захранването е

  Монтаж
  1.

  2.

  96

  Уверете се, че всички опаковъчни
  материали са отстранени от
  вътрешността на уреда.
  След като разопаковате фурната,
  проверете за видими дефекти, напр.:
  - Подвисване на вратата
  - Повредена врата
  - Вдлъбнатини или дупчици върху
  прозореца на вратата и мрежата.
  - Вдлъбнатини във вътрешността на
  фурната • Page 97

  Ако са налице видими повреди, НЕ
  използвайте фурната.
  3. Микровълновата фурна е с тегло 17,5 кг
  и трябва да бъде поставена на
  хоризонтална повърхност, способна да
  издържи тежестта й.
  4. Поставете фурната далеч от източници
  на висока температура и пара.
  5. НЕ поставяйте предмети върху фурната.
  6. За да осигурите добра вентилация на
  уреда, поставете го така, че страничните
  стени на корпуса да е на разстояние наймалко 8 см, а задната му част най-малко
  на 10 см от стена.
  7. НЕ вадете въртящия водач на
  стъклената поставка.
  8. Както и при всеки друг уред,
  използването му от деца трябва да става
  под родителско наблюдение.
  ВНИМАНИЕ - УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА
  БЪДЕ ЗАЗЕМЕН
  9. Електрическият контакт трябва да е
  разположен в близост, за да се
  предотврати опъване на захранващия
  кабел.
  10. Необходимата входяща мощност за
  фурната е 1.5 KVA. Препоръчваме
  консултация със сервизен техник при
  монтажа й.
  ВНИМАНИЕ: Фурната е оборудвана с
  250V,10 Amp прекъсвач за вътрешна
  защита.

  Важни инструкции за
  безопасност  ВАЖНО
  Проводниците в главния захранващ кабел
  са оцветени съгласно следния код:
  Зелени и жълти: Заземяване
  Сини:
  Нула
  Кафяви:
  Под
  напрежение
  Тъй като е възможно цветовете на
  проводниците в главния захранващ кабел
  на уреда да не съвпадат с цветовите
  обозначения, показващи изводите на
  щепсела, процедирайте по следния начин:
  - Проводникът, оцветен в зелено и жълто
  трябва да се свърже с извода на
  щепсела, обозначен с буквата F или
  обозначен със символ за заземяване,
  оцветен в зелено или зелено и жълто.
  - Проводникът, оцветен в синьо трябва да
  се свърже към извода, който е
  обозначен с буква N или е оцветен в
  черно.
  - Проводникът, оцветен в кафяво се
  свързва към извода, обозначен с буква
  L или е оцветен в червено.

  97

  ВНИМАНИЕ: При използване на уреда в
  комбинация между грил и микровълни,
  поради високата температура, която
  фурната развива, децата да използват
  уреда под родителски контрол; (само за
  модели, с грил функция)
  ВНИМАНИЕ: Ако вратата или
  уплътненията на вратата са повредени,
  не използвайте уреда, докато не бъде
  отремонтиран от компетентно лице;
  ВНИМАНИЕ: Извършването на
  обслужване или отстраняване на
  повреда, при които се налага
  премахване на покритие, служещо за
  предпазване от излагане на микровълни
  е опасно и следва да се извършва
  единствено от компетентно лице.
  ВНИМАНИЕ: не загрявайте течности или
  друга храна в запечатани съдове/бутилки
  поради опасност от екслодиране.
  ВНИМАНИЕ: Използване на фурната от
  деца без родителско наблюдение да се
  допуска едва когато са получили
  достатъчно инструкции как да използват
  уреда безопасно и са разбрали
  опасностите от неправилно използване.
  Осигурете достатъчен приток на въздух
  до фурната. Задната страна на корпуса
  да е разположен на 8 см от стена;
  страничните да са разположени на 10 см
  от стени; горната страна да е на
  разстояние 10 см от друга повърхност.
  Не махайте крачетата на фурната, не
  блокирайте вентилационните изходи на
  уреда.
  Използвайте единствено съдове и
  прибори, подходящи за употреба в
  микровълнови фурни.
  Не оставяйте фурната без надзор когата
  подгрявате храна в пластмасови или
  хартиени опаковки поради опасност от
  запалването им;
  Ако забележите дим, спрете уреда или
  изключете от електрическата мрежа,
  като оставите вратата затворена с цел
  задушаване на пламъците;
  При загряване на напитки чрез
  микровълни е възможно в последствие
  напитката да започне да ври;
  Съдържанието на бутилки или
  бурканчета с бебешка храна да се
  разбърква или разклаща. Преди хранене
  проверете температурата на храната, за
  да предотвратите изгаряния; • Page 98


  Поставяйте храната на/в подходящ съд
  преди да я поставите във фурната.
  ВАЖНО- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ
  ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ И ПРИБОРИ В
  МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА
  - Не използвайте метални тигани или
  съдове с метални дръжки.
  - Не използвайте съдове и прибори с
  метални кантове.
  - Убедете се, че сте махнали металните
  телчета с хартиено покритие, които се
  използват за затваряне на
  пластмасови пликове.
  - Не използвайте меламинови съдове,
  тъй като съдържат материал, който
  абсорбира енергията на
  микровълните. Това може да доведе
  до напукване или овъгляване на
  съдовете и ще намали скоростта на
  готвене.
  - Не използвайте съдове на Centura
  Tableware. Емайлът им не е подходящ
  за използване в микровълнова фурна.
  Не използвайте чаши на Corelle
  Livingware.
  - Не гответе в съд със запечатани
  отвори поради опасност от
  експлодирането им при нагряване във
  фурната.
  - Не използвайте обикновените
  термометри за месо или сладкиши,
  подходящи за конвенционални
  готварски печки.
  - На пазара се предлагат специални
  термометри за готвене в
  микровълнова фурна, които можете
  да използвате.
  9. Използвайте съдовете и приборите,
  подходящи за употреба в микровълнова
  фурна, съгласно инструкциите на
  производителя.
  10. Не правете опити да пържите във
  фурната.
  11. Моля, не забравяйте, че микровълновата
  фурна загрява само течността в съда, но
  не и самия съд. Дори когато капакът на
  съда не е горещ на пипане, при
  изваждането му от фурната, не
  забравяйте, че храната/течността в него
  излъчва пара и/или пръски при махане
  на капака, както при готвене на
  обикновена готварска печка.
  12. Винаги проверявайте температурата,
  особено ако подгрявате или готвите
  храна/течност за малки деца.
  Препоръчваме приготвената
  храна/течност да не се консумира
  веднага след изваждане от фурната.

  Не загрявайте цели яйца в черупки и
  цели твърдо сварени яйца поради
  опасност от експлодирането им дори и
  след като подгряването е приключило;
  При почистване на повърхностите и
  уплътненията на вратата, вътрешността
  на фурната, използвайте само меки,
  неабразивни сапуни или почистващи
  препарати с помощта на домакинска
  гъба или мека кърпа;
  Почиствайте редовно фурната и
  премахвайте всички остатъци от храна;
  Неподдържането на фурната чиста може
  да доведе до повреди в повърхностите,
  което пък да повлияе неблагоприятно на
  живота на уреда и да ви изложи на
  опасност при употребата му;
  Ако захранващият кабел е повреден,
  следва да бъде подменен от
  производителя, оторизиран от него
  сервиз или друго квалифицирано лице за
  да се избегнат опасните последствия.

  Общи съвети за
  безопасност
  Както при всички други уреди, по-долу са
  изложени определени правила за
  използване и предпазни мерки, които
  гарантират отличното функциониране на
  фурната:
  1. При използване на фурната се убедете,
  че стъклената поставка, въртящата
  основа, куплунга и въртящия водач са на
  място.
  2. Не използвайте фурната за цели,
  различни от нейното предназначение,
  например за сушене на дрехи, хартиени
  продукти или други нехранителни
  изделия, както и за стерилизиране.
  3. Не включвайте фурната да работи без
  наличие на храни/напитки в нея. Това
  може да доведе до повреда.
  4. Не използвайте фурната за съхранение
  на предмети, например, вестници,
  готварски книги и др.
  5. Не гответе хранителни продукти с ципа,
  например, жълтъци, картофи, пилешки
  дробчета и др., без предварително да
  сте пробили ципата на няколко места с
  помощта на вилица.
  6. Не поставяйте предмети в отворите на
  външния корпус.
  7. По никакъв начин не отстранявайте
  части от фурната, например, крачета,
  куплунг, болтчета и др.
  8. Не гответе храна като я поставите
  директно върху стъклената поставка.
  98 • Page 99

  13.

  14.

  15.

  16.

  Оставете я да изстине за няколко минути
  като я разбърквате за равномерно
  разпределяне на топлината.
  Оставяйте във фурната за около 30-60
  секунди храна, съдържаща смес от
  мазнина и вода, напр. бульон, след като
  фурната е изключила. Целта е да се
  успокои вренето на течността и да се
  предотвратят пръски при поставяне на
  лъжица в храната/течността или при
  прибавяне на кубче бульон в нея.
  Когато приготвяте/готвите храна/течност,
  не забравяйте, че има някои храни, напр.
  коледен пудинг, пай с месо, които се
  загряват много бързо. При загряване
  или готвене на храни с високо
  съдържание на наситени мазнини или
  захар не използвайте пластмасови
  съдове.
  Възможно е нагорещяване на приборите
  за готвене тъй като топлината преминава
  от храната върху тях. Това се случва
  най-вече ако съдовете и дръжките се
  покрият с пластмасово покритие. В
  такъв случай използвайте текстилни
  домакински ръкавици за захващане на
  дръжките на съдовете.
  За да намалите риска от пожар във
  вътрешността на фурната:
  a) Не гответе повече от необходимото
  време. Внимателно наглеждайте
  фурната ако сте поставили
  хартиени, пластмасови или други
  запалими материали, необходими
  за готвенето.
  b) Махнете металните телчета,
  служещи за затваряне на пликовете
  на храните преди да ги поставите
  във фурната.
  c) В случай на запалване на
  поставените във фурната
  материали, оставете вратата
  затворена, изключете фурната от
  контакта или изключете
  захранващото електричество от
  бушона или прекъсвача.

  99 • Page 100

  КОМЮТЪРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  10 минути
  1 минута
  10 секунди
  Дисплей
  Микро/Грил/Конвенционалност/Автомати
  чно меню
  Часовник/Таймер
  Старт/Рестартиране
  Отваряне

  ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  100

  Система за безопасно затваряне на
  вратата
  Прозорец
  Вентилационни отвори
  Въртяща основа
  Стъклена тава
  Контролен панел
  Грил скара • Page 101

  избере нивото на мощността и
  необходимото време за размразяване.
  Пример: размразяване на 0.5 кг
  замразено месо.
  a) Натиснете бутон "Micro…Auto
  menu", от менюто изберете "DEF".
  b) Въведете теглото като натискате
  последователно бутони "1min" (1kg)
  и бутон "10 sec" (0.1kg).
  c) Натиснете бутон " Start/Reset ".
  Теглото на замразената храна трябва да
  бъде по-малко от 2 кг.

  Инструкции за използване
  1.

  Загряване/готвене чрез единично
  натискане на бутон
  Само с едно натискане на бутон, можете
  да започнете обикновено готвене.
  Удобно и бързо можете да загреете
  чаша вода и др.
  Пример: Как да загреете чаша мляко:
  a) Поставете чаша мляко на
  въртящата се поставка и затворете
  вратата.
  b) Натиснете бутон »Start/Reset«,
  микровълновата фурна работи при
  100% мощност в продължение на 1
  минута.
  c) При приключване, фурната издава 5
  звукови сигнала.

  2.

  4.

  Тази функция има две възможности.
  Можете да изберете между две чрез
  натискане на "Микро…автом. меню"
  (най-продължителното време за готвене
  е 60 минути):
  Възможност 1: 85% сила на грила,
  дисплей G-1
  Възможност 2: 50% сила на грила,
  дисплей G-2
  Пример: Готвене на храна – необходимо
  ни е 20 минути
  a) Натиснете "Микро…автом.меню"
  докато на дисплея се появи "G-1".
  b) Изберете време "20:00"
  c) Натиснете "Старт/Рестартиране”.
  Когато приготвяте храната при функция
  грил тя не се затопля от микровълновите
  лъчи. Нагряването става от метален
  нагревател, който се намира на горната
  повърхност на микровълновата.
  Когато е нагрявате по този начин
  времето за готвене е разделено на две
  нива. След първото ниво програмата
  автоматично ще спре и ще се чуят 2
  звука, което Ви напомня, че трябва да
  отворите вратата на микровълновата и
  да обърнете храната. Затворете вратата
  след като обърнете храната. Натиснете
  "Старт/Рестартиране" и приготвянето
  ще продължи на второ ниво. Ако не
  искате да обръщате храната
  микровълновата ще се рестартира
  автоматично след пауза от 1 минута.

  Загряване чрез микровълни
  Функцията предлага два избора.
  a) Бързо загряване чрез микровълни
  (при 100% мощност)
  Пример: Как да загреем храна при 100%
  мощност за 5 минути
  1. Чрез бутона за избор на време
  въведете »5:00«
  2. Натиснете бутон » Start/Reset «
  b) Ръчен избор за загряване чрез
  микровълни
  Пример: Как да загреем храна при 70%
  мощност за 10 минути
  1. Натиснете бутон "Micro…Auto
  menu", изберете »70%« мощност;
  2. Въведете време »10:00«
  3. Натиснете бутон » Start/Reset «

  Разполагате с 5 нива на мощност, като найголямата продължителност за готвене е 90
  минути.
  Брой
  натискания
  на бутона

  Мощност на
  микровълните

  Дисплей

  100%
  70%
  50%
  30%
  10%

  P100
  P70
  P50
  P30
  P10

  "Micro"
  1
  2
  3
  4
  5

  3.

  Грил

  5.

  Комбинирано готвене
  Благодарение на този уред можете да
  изберете между три възможности на
  комбинирано готвене.
  Възможност 1: Комбинирано готвене
  (50% микровълнова + 200 ºC
  конвенционално)
  Дисплеят ще покаже "C-1".
  Възможност 2: Комбинирано готвене
  (50% грил + 220 ºC конвенционално)

  Тегло на храната при фунция Auto
  defrost (автоматично
  размразяване)
  Изберете теглото на замразената храна,
  след което уредът автоматично ще
  101 • Page 102

  Дисплеят ще покаже "C-2".
  Пример: Използва се за приготвяне
  възможност 2 за 15 минути.
  a) Натиснете "Микро…автом. меню"
  докато на дисплея се покаже "C-2".
  b) Изберете време за готвене "15:00".
  c) Натиснете "Старт/Рестартиране"
  Възможност 3: Комбинирано готвене
  (50% микровълнова + 50% грил)
  На дисплея ще се покаже "C-3".
  За по-бързо готвене и т.н.
  Пример: Използва се възможност 2 за
  15 минути.
  a) Натиснете "Микро…автом. меню"
  докато на дисплея се появи "C-2".
  b) Изберете времето за готвене
  "15:00".
  c) Натиснете "Старт/Рестартиране".

  6.

  a)

  b)

  c)
  Време за
  приготвяне "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Конвенционално готвене
  Тази микровълнова може да се използва
  като конвенционална печка и може да
  бъде програмирана да достигне исканата
  температура за претопляне. Настройките
  на температурата могат да достигнат до
  230 ºC, като натискате бутон »Конве«
  (»Conve«) за да изберете различна
  температура.
  Пример: Претопляне до 200 ºC.
  a) Натиснете "Микро…автом.меню" да
  изберете конвенционалната
  температура докато мига »200 ºC«.
  b) Натиснете »Старт/Рестартиране«.
  Когато претоплянето завърши уредът ще
  преустанови работата. Две сигнала ще
  Ви напомнят, че времето е изтекло.
  Изберете исканото време и температура
  за приготвяне. Продължете с готвенето.
  Най-продължителното време за
  претопляне е 30 минути.
  Пример: Конвенционално готвене,
  претопляне до 200 ºC и избиране на
  времето за готвене до 20 минути.
  a) Натиснете "Микро…автом. меню" за
  да изберете конв. готвене и
  изберете на дисплея до »200 ºC«.
  b) Изберете времето за готвене 20
  минути.
  c) Натиснете »Старт/Рестартиране«.

  7.

  Натиснете бутон "Микро…автом.
  меню" докато се покаже на дисплея
  "A-5".
  Изберете теглото като натиснете
  бутон "1 min" (1 кг) и бутон "10 сек."
  (0.1 кг).
  Натиснете "Старт/Рестартиране”.

  Време за
  приготвяне "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  8.

  Меню, тежест (кг)
  A-1
  A-2
  ПретопКартофи
  ляне
  0,1
  0,2
  0,15
  0,3
  0,2
  0,4
  0,25
  0,5
  0,3
  0,6
  0,35
  0,7
  0,4
  0,9
  0,45
  1,1
  0,5
  1,3
  0,6
  1,5
  A-4
  Месо
  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  Меню, тежест (кг)
  A-5
  Риба
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  A-3
  Пица
  0,1
  0,2
  0,25
  0,30
  0,35
  0,40
  0,45
  0,50
  0,55
  0,60
  A-6
  Пиле
  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Часовник
  Микровълновата разполага с дигитален
  24-часов часовник.
  Можете да изберете например 4:30pm:
  a) Натиснете "Часовник/Таймер".
  Дисплеят ще започне да мига,
  изберете времето като натискате
  бутоните "1 мин." и "10 сек.".
  b) Натиснете "Часовник/Таймер"
  отново, изберете времето като
  натискате бутоните "1 мин." и "10
  сек.".
  c) Натиснете "Часовник/Таймер"
  отново и часовник ще е нагласен.
  d) Ако искате да смените времето
  повторете процедурата.

  9.

  Автоматично меню

  Таймер
  Това Ви позволява да нагласяте
  микровълновата да се стартира и да
  приключва.
  Часовникът трябва да се нагласи преди
  да използвате тази опция.
  Пример: настоящето време е 16:30 и
  искате печката да се стартира в 18:15 на
  мощност 70% за 10 минути:

  Трябва само да изберете типа храна и
  теглото, оттам нататък то ще Ви помогне
  автоматично да избере мощността и
  времето.
  Пример: автоматично стопляне на 0.4 кг
  риба
  102 • Page 103

  Натиснете "Часовник/Таймер",
  изберете времето "18:15" като
  натиснете "1 мин" и "10 сек" (същата
  процедура като избиране на време).
  b) Натиснете "Микро…автом.меню" за
  да изберете мощност 70%.
  c) Изберете времето от 10 минути.
  d) Натиснете "Старт/Рестартиране".
  Ако не избере мощността и времето за
  приготвяне, а направо натиснете бутона
  за старт уредът ще работи като
  часовник.
  В 18:15 ще се чуят 10 сигнала и уредът
  ще се изключи.
  a)

  10. Заключване от деца
  За да активирате тази функция
  натиснете "1 мин" и "10 сек"
  едновременно за 2 секунди.
  Натиснете "1 мин" и "10 сек"
  едновременно за 2 секунди отново,
  уредът ще се отключи.

  11. Старт/Рестартиране
  a)

  b)

  По време на операция натиснете
  "Старт/Рестартиране" и тя ще
  прекъсне.
  Ако някоя друга програма е била
  избрана преди натискането на
  бутона старт, натискането ще
  откаже всички програми, които са
  били преди това избрани.

  103 • Page 104

  Почистване и поддръжка
  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  Преди почистване, изключете фурната и
  след това захранващия кабел от
  контакта.
  Поддържайте чиста вътрешността на
  фурната. Ако по стените й се разлее
  храна или течност, избършете с влажна
  кърпа. Не се препоръчва употреба на
  почистващ препарат с агресивно
  действие или препарат с абразивни
  частици.
  Почиствайте външната повърхност на
  фурната с влажна кърпа. За да не
  повредите работните части във
  вътрешността на фурната, не
  позволявайте проникването на вода във
  вентилационните отвори.
  Не позволявайте овлажняване на
  контролния панел. Почиствайте с мека,
  влажна кърпа. Не използвайте
  почистващи материали, материали с
  абразиви или почистващи спрейове при
  почистване на контролния панел.
  Ако се натрупа пара във вътрешността
  или около външната част на вратата на
  фурната, избършете с мека кърпа. Това
  може да възникне при използване на
  фурната при условия на висока влажност
  и не означава, че уредът проявява
  дефекти.
  През определен период от време е
  необходимо да се почиства стъклената
  тава. Измивайте тавата с топъл сапунен
  разтвор или в съдомиялна машина.
  Въртящата основа и вътрешността на
  фурната трябва да се почистват редовно
  ако искате да избегнете повишена
  шумност при работа на уреда. Просто
  избършете долната повърхност на
  фурната с почистващ препарат с меко
  действие, вода или препарат за
  почистване на прозорци и подсушете.
  Въртящата основа може да се измие в
  мек сапунен разтвор вода. Изпаренията
  от готвенето се натрупват при редовна
  употреба, но по никакъв начин не влияят
  на долната повърхност или на
  въртящата основа.
  При изваждане и почистване на
  въртящата основа от долната част на
  фурната, се уверете в правилното й
  поставяне след това.
  Премахвайте остатъчните миризми от
  готвене като в чаша вода прибавите сока
  и кората от един лимон в дълбок съд,
  подходящ за микровълнова фурна.

  9.

  Поставете във фурната и пуснете в
  действие в продължение на 5 минути,
  след това избършете добре фурната и
  подсушете със суха кърпа.
  Ако се налага подмяна на крушката на
  фурната, моля обърнете се към
  доставчика относно нейната подмяна.

  Опазване на околната среда
  След края на срока на експлоатация на уреда
  не го изхвърляйте заедно с нормалните
  битови отпадъци, а го предайте в официален
  пункт за събиране, където да бъде
  рециклиран. По този начин вие помагате за
  опазването на околната среда

  Гаранция и сервизно
  обслужване
  Ако се нуждаете от информация или имате
  проблем, се обърнете към Центъра за
  обслужване на клиенти на Gorenje във
  вашата страна (телефонния му номер можете
  да намерите в международната гаранционна
  карта). Ако във вашата страна няма Център
  за обслужване на клиенти, обърнете се към
  местния търговец на уреди на Gorenje или се
  свържете с Отдела за сервизно обслужване
  на битови уреди на Gorenje [Service
  Department of Gorenje Domestic Appliances.
  Само за лична употреба!
  Допълнителна информация за използване
  на микровълновата печка може да бъде
  намерена на адрес:
  http://microwave.gorenje.com

  ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО
  УДОВОЛСТВИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
  НА УРЕДА
  104 • Page 105

  IНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  UA

  Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію.

  Специфікація
  Споживча потужність: ........................................................................................... 230В~50Гц,1400Вт
  Вихідна потужність: .................................................................................................................... 900Вт
  Гриль ...................................................................................................................................... 1200 Вт
  Конвекція: ............................................................................................................................... 1350 Вт
  Частота: ................................................................................................................................. 2450мГц
  Розміри приладу зовні: ................................................................. 510мм(д) X 382мм(ш) X 303мм(в)
  Розміри внутрішнього простору приладу: .................................... 330мм(д) X 330мм(ш) X 230мм(в)
  Об'єм:.............................................................................................................................................25 л
  Вага:.........................................................................................................................приблизно 17,5 кг
  Рівень шуму: .................................................................................................................. Lc < 58 дБ (A)
  Цей прилад маркіровано згідно
  положень європейської Директиви
  2002/96/EG стосовно електронних та
  електроприладів, що були у
  використанні (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE).
  Директивою визначаються можливості,
  які є дійсними у межах Європейського
  союзу, щодо прийняття назад та
  утилізації бувших у використанні
  приладів.

  Примітка:
  Прилад призначений тільки для
  використання в домашніх умовах для
  підігрівання їжі, за використання
  електромагнітної енергії. Використовувати
  тільки всередині будинку.

  Радіо перешкоди
  Мікрохвильова піч може спричинити
  перешкоди вашому радіо, телевізору та
  подібним приладам. Ці перешкоди можна
  знешкодити або зменшити таким чином:
  a) почистіть дверцята та ущільнювач печі.
  б) помістіть радіо, телевізор, тощо
  якнайдалі від мікрохвильової печі.
  ц) правильно користуйтеся антеною для
  радіо, телебачення, тощо, щоб отримати
  сильний сигнал.

  Перед дзвінком до
  сервісного центру
  1.

  2.

  Якщо піч не функціонує взагалі, дисплей
  не висвічується або ж зникає:
  a) перевірте, чи піч підключена до
  електромережі належним чином.
  Якщо ні – витягніть вилку з розетки,
  почекайте 10 секунд і щільно
  вставте вилку назад.
  б) перевірте, чи немає замикання в
  електромережі. Якщо все в нормі,
  протестуйте розетку за допомогою
  іншого приладу.
  Якщо не функціонує мікрохвильовий
  режим:
  a) перевірте, чи встановлено таймер.
  б) впевніться, що дверцята закрито
  належним чином. Інакше
  мікрохвильова енергія не
  поступатиме до печі.
  Якщо ви не можете усунути
  вищезазначені пошкодження
  самостійно, зв'яжіться з найближчим
  авторизованим сервісним центром.

  Установка
  1.
  2.

  3.

  4.

  105

  Впевніться, що весь пакувальний
  матеріал знято та витягнуто з приладу.
  Огляньте прилад на наявність видимих
  пошкоджень, таких як:
  - невідрегульовані дверцята
  - пошкоджені дверцята
  - вм'ятини та отвори на скляній поверхні
  дверцят
  - вм'ятини в порожнині печі
  - якщо хоч одне з вищезазначених
  ушкоджень наявне,
  - не користуйтесь піччю.
  Вага цієї мікрохвильової печі становить
  17,5 кг, тому її слід встановити на
  поверхню, що здатна витримати цю вагу.
  Розташуйте піч подалі від високої
  температури і пари. • Page 106

  Не кладіть жодних речей на поверхню
  печі.
  6. Відстань між піччю і боковими стінами
  має становити 8 см, і 10 cм – від задньої
  стінки, щоб забезпечити належну
  вентиляцію.
  7. Не витягайте штифт двигуна тарілки, що
  обертається.
  8. Пильно слідкуйте за дітьми, коли вони
  користуються приладом.
  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – ПРИЛАД СЛІД
  ЗАЗЕМЛИТИ.
  9. До розетки має бути забезпечено вільний
  доступ
  10. Даний прилад споживає 1.5 кВт.
  Рекомендуємо проконсультуватися із
  спеціалістом сервісного центру щодо
  установки приладу.
  5.

  3.
  4.
  5.

  6.

  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Прилад захищений
  внутрішнім захисним запобіжником на
  250 В, 10 А.
  ВАЖЛИВО
  Провода основного кабелю пофарбовані
  згідно наступної таблиці:
  Жовто-зелений
  синій
  коричневий

  посуд (напр., закриті скляні фляги або
  дитячі пляшечки), тому що вони можуть
  вибухнути, по рекомендації зверніться до
  книги по куховаренню.
  Використовуйте прилад тільки згідно
  інструкції з експлуатації.
  Діти можуть користуватись приладом
  тільки під наглядом дорослих.
  Не користуйтесь піччю, якщо вона
  функціонує неповністю, якщо вона має
  ушкодження.
  Щоб зменшити ризик виникнення пожежі
  в порожнині:
  a) не готуйте довше зазначеного часу.
  Будьте уважні при використанні
  паперу, пластмаси та інших горючих
  матеріалів для приготування страв у
  мікрохвильовій печі.
  б) зніміть дротяні засувки на пакетах
  перед тим, як покласти їх у піч.
  ц) якщо ж матеріали всередині печі
  загорілись, не відкривайте дверцята,
  вимкніть прилад з електромережі
  або витягніть запобіжник.

  Вказівки по техніці безпеки
  Цей прилад функціонує відповідно до
  загально прийнятих правил та вимог по
  техніці безпеки при експлуатації електричних
  приладів.
  1. Перед використанням приладу
  правильно встановіть все приладдя
  (опору на роликах, тарілку, що
  обертається та ін.).
  2. Використовуйте піч тільки для
  приготування їжі. В жодному разі не
  сушіть одяг, папір та інші неїстівні
  предмети в печі. Не використовуйте піч
  для стерилізації.
  3. Не включайте піч порожньою. Це може її
  пошкодити.
  4. Не використовуйте піч для зберігання
  книг, паперу та ін.
  5. Не використовуйте піч для
  консервування продуктів, оскільки вона
  для цього не призначена. Законсервовані
  неналежним чином продукти можуть
  зіпсуватись і становити загрозу для
  здоров‟я людини.
  6. Не готуйте яйця в шкаралупі: вони
  можуть вибухнути. Коли ви готуєте яйця,
  накрийте їх кришкою і дайте постояти
  протягом хвилини після приготування.
  7. Перед тим, як готувати такі продукти, як
  сосиски, яєчні жовтки, картоплю, курячу
  печінку та ін. (тобто ті, які вкриті
  оболонкою), проколіть їх кілька разів
  виделкою.

  заземлення
  нейтральний
  під напругою

  Оскільки кольори проводів можуть не
  відповідати кольоровим позначкам на
  клемах вашої штепсельної вилки,
  необхідно зробити наступне:
  - Жовто-зелений провід необхідно
  під‟єднати до клеми, яке позначена
  буквою E або символом заземлення,
  що пофарбовано у зелений колір жовтозеленого проводу.
  - синій провід слід під‟єднати до клеми,
  позначеної буквою N або ж
  пофарбованої в чорний.
  - коричневий провід слід під'єднати до
  клеми, яка позначена буквою L або
  пофарбована в червоний колір.

  Важливі застереження
  УВАГА! Щоб знизити ризик виникнення
  пожежі, електричного шоку, поранення людей
  та надмірної мікрохвильової потужності,
  необхідно:
  1. Уважно прочитати інструкцію перед
  використанням приладу;
  2. Не розігрівати у мікрохвильовій печі такі
  продукти, як яйця та щільно закритий
  106 • Page 107

  Не вставляйте будь-які предмети в
  отвори між дверцятами та корпусом печі.
  9. Ніколи не знімайте деталі печі (ніжки,
  кріплення, гвинти, тощо).
  10. Не готуйте їжу безпосередньо на тарілці,
  що обертається. Перед готуванням
  покладіть продукти на відповідний посуд.

  жиру або цукру, не можна
  використовувати пластиковий посуд.
  17. Ємність, що в ній знаходиться страва,
  теж може нагріватись від страви. Це
  особливо важливо, якщо в посуді
  присутні елементи пластику. Тут може
  знадобитись утримувач, щоб дістати
  посуд з печі.

  8.

  ВАЖЛИВО – ПОСУД, НЕПРИДАТНИЙ
  ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У
  МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ
  - металеві сковороди чи каструлі або
  посуд з металевими ручками.
  - посуд з металевим оздобленням.
  - паперовий посуд з дротяними засувками
  або ж пластикові пакунки.
  - меламіновий посуд, оскільки матеріал,
  що входить до його складу, поглинає
  мікрохвильову енергію. Це може
  призвести до псування посуду і
  зменшення швидкості готування.
  - глянцевий посуд.
  - посуд з вузьким горлечком.
  - звичайні термометри для м‟яса та
  солодощів. Для мікрохвильової печі існує
  спеціально розроблений термометр,
  яким можна користуватись за
  необхідності.
  11. Посуд для мікрохвильової печі
  використовуйте тільки згідно інструкцій
  виробника.
  12. Не намагайтесь смажити продукти в
  мікрохвильовій печі.
  13. У мікрохвильовій печі продукти
  нагріваються швидше за контейнер.
  Пам‟ятайте: навіть якщо кришка не
  гаряча на дотик, то продукти під нею
  мають високу температуру і
  створюватимуть стільки ж пари, скільки і
  при готуванні на звичайній плиті.
  14. Завжди перевіряйте температуру
  приготованої страви, особливо, якщо ви
  готуєте для немовлят. Бажано не
  споживати страву безпосередньо відразу
  після приготування. Дайте їй постояти
  протягом кількох хвилин і перемішайте
  для рівномірного розподілення
  температури.
  15. Продукти з вмістом жиру та води
  необхідно залишити в печі на 30-60
  секунд після приготування. Це дає змогу
  суміші настоятись і запобігає утворенню
  бульбашок.
  16. Деякі продукти (напр., Різдвяний пудинг,
  джем, тощо) дуже швидко нагріваються.
  При готуванні страв, що містять багато
  107 • Page 108

  ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

  6.
  7.
  8.

  10 хвилин
  1 хвилина
  10 секунд
  Дисплей
  Miкро/Гриль/Конвекція/Aвтоматичне
  меню
  Годинник/Таймер
  Старт/Скасування
  Відкриття

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Дверні замки
  Оглядове вікно
  Вентиляційні отвори
  Опора на роликах
  Скляна тарілка
  Панель управління
  Решітка гриля

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  ОПИС ПРИЛАДУ

  108 • Page 109

  3. натисніть „ Старт/Скасування ”
  Вага продукту для розморожування має
  становити не більше 2 кг.

  УПРАВЛІННЯ
  1.

  ПРОСТЕ ГОТУВАННЯ

  Вам слід натиснути лише одну кнопку, щоб
  почати готування. Це дуже швидко та зручно.
  Наприклад: щоб підігріти склянку води
  1. поставте стакан з водою на тарілку, що
  обертається щільно закрийте дверцята.
  2. натисніть » Старт/Скасування «.
  Мікрохвильова піч буде працювати при
  100 % потужності мікрохвиль впродовж 1
  хвилини.
  3. через 1 хвилину ви почуєте 5 звукових
  сигналів по закінченні готування.

  2.
  а)

  1.
  2.
  б)

  1.
  2.
  3.

  4.

  Ця функція має два варіанти. Ви можете
  зробити свій вирір, натиснувши кнопку
  «Мікро...Автоматичне меню» (найдовший
  час приготування 60 хвилин):
  Варіант 1: 85% потужності гриля,
  дисплей G-1
  Варіант 2: 50% потужності гриля,
  дисплей G-2
  Приклад: Приготування їжі,
  користуючись грилем 20 хвилин
  a) Натискайте кнопку
  «Мікро...Автоматичне меню» доки
  LED не покаже "G-1".
  б) Установіть час приготування "20:00"
  ц) Натисніть «Старт/Скасування»
  Коли гриль працює час приготування
  поділяється на два етапи. Після першого
  етапа програма автоматично
  переривається, лунають два сигнала, які
  повідомляють про те, що вам треба
  відкрити піч та перегорнути. Під час
  роботи гриля їжа не нагрівається за
  допомогою мікрохвиль. Тепло
  випромінюється з металевого нагрівача у
  верхній частині печі.
  страву. Після того, як ви перегорнули
  страву, закрийте дверцята. Натисніть
  кнопку «Старт/Скасування», після цього
  розпочнеться другий етап приготування
  їжі. Якщо ви не бажаєте перегортати
  страву, після паузи, що триває одну
  хвилину, піч увімкнеться автоматично.

  ГОТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
  МІКРОХВИЛЬ
  Ця функція має дві опції.
  швидке мікрохвильове підігрівання (100%
  потужності)
  Наприклад: Для розігрівання їжі на 100%
  потужності протягом 5 хвилин.
  Встановіть час на „5:00”
  Натисніть „ Старт/Скасування ”
  мікрохвильове