Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/41
Nächste Seite
Sokovnik
Sokovnik
Sokovnik
Juicer
Sokowirówka
Storcãtor
Odšavovaè
Gyümölcscentrifuga
Ñîêîâûæèìàëêà
Ñîêîèçñòèñêâà÷êà
Cîêîâûæèìàëêà
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Návod k obsluze
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Instruction manual
Instrukcja obs³ugi
Návod na obsluhu
Használati utasítás
I
Manual de utilizare
íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
SI
HR
SRB-MNE
GB
PL
RO
SK
HU
UA
BG
RUS
JC4800VWY
CS
Návod k obsluze
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà ÌÊÄ
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SokovnikSokovnikSokovnikJuicerSokowirwkaStorc�torOdavovaGymlcscentrifugaC Nvod k obsluzeJC4800VWYNavodila za uporaboUpute za uporabuUputstvo za upotrebuInstruction manualInstrukcja obsugiManual de utilizareNvod na obsluhuHasznlati utastsI SIHRSRB-MNEGBPLROSKHUUABGRUS Nvod k obsluze CS
 • Page 2

 • Page 3

  NAVODILA ZA UPORABOSploen opis:SINevarnostMotorne enote ne potapljajte v vodo ali katerokolidrugo tekoino ter je ne spirajte pod pipo.OpozoriloPreden aparat prikljuite na elektrino omreje,preverite, ali na podstavku aparata navedenanapetost ustreza napetosti lokalnega elektrinegaomreja.Aparata ne uporabljajte, e je pokodovan vtika,kabel ali katera druga komponenta.Pokodovani omreni kabel sme zamenjati lepodjetje Gorenje, Gorenjev pooblaeni servis aliustrezno usposobljeno osebje.Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci inosebe z zmanjanimi fizinimi ali psihinimisposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimiizkunjami in znanjem, razen e jih pri uporabinadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna zanjihovo varnost.Otroci naj se ne igrajo z aparatom.Aparata ne pustite delovati brez nadzora.e na filtru opazite razpoke ali je ta na kakrenkolinain pokodovan, prenehajte z uporabo aparatain se obrnite na najbliji Gorenjev pooblaeniservis.Med delovanjem aparata ne posegajte s prsti alikaknim predmetom v prostor za polnjenje. Za tolahko uporabljate le potiskalo.Sokovnik tehta 6,5 kg, pri premikanju aliprenaanju uporabite obe roki.Ne istite z vodo, ki ima ve kot 80C.Pozor: Aparat je namenjen izkljuno zaosebno uporabo v gospodinjstvu!1.2.3.4.5.6.7.8.Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugihproizvajalcev, ki jih Gorenje posebej ne priporoa.V primeru uporabe tovrstnih nastavkov segarancija razveljavi.Preden vklopite aparat poskrbite, da so vsisestavni deli pravilno nameeni.Aparat uporabljajte le, e je pokrov pravilnonameen na sokovnik.Ne odpirajte pokrova med delovanjem aparata.Poskrbite, da bo motorna enota med delovanjemsuha.Pri iztiskanju soka iz vejih koliin sadja neuporabljajte sokovnika neprekinjeno ve kot 10minut, po opravljenem iztiskanju pa pustitesokovnik, da se ohladi.Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrenevtinice.PotiskaloPokrovPolFilterZbiralnik za sokMotorna enotaPosode za goo in sok (2)etka za ienjePomembno:Pred uporabo aparata natanno preberiteuporabniki prironik in ga shranite za poznejouporabo.3
 • Page 4

  Ta oprema je oznaena v skladu z evropskosmernico 2012/19/EU o odpadni elektrini inelektronski opremi (Waste Electrical andElectronic Equipment WEEE). Smernicaopredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje zodpadno elektrino in elektronsko opremo, kiveljajo v celotni Evropski Uniji.Priprava za uporabo:Sperite snemljive dele (oglejte si poglavjeienje).Na spodnji strani zbiralnika za sok se nahajagumijast zati. Pred uporabo sokovnika jepotrebno zati namestiti kot prikazuje slika.Za razstavljanje uporabite obratni vrstni red.Uporaba aparata:Navodila za sestavljanje inrazstavljanje:Sokovnik omogoa nastavitev koliine sadnepulpe v soku. Koliina pulpe se nastavi kot jeprikazano na spodnji sliki.ManjPulpe..VeStikalo ima tri poloajeON - zaene se motor, izsadja se stiska sok.2. REV motor se vrti nazaj,uporabite takrat ko sestavinezagozdijo pola. Z vrtenje sepol sprosti.OFF poloaj stikala na sredini. Motor seugasne1.3.Temeljito operite vse sestavine pred prietkomizdelave soka.Sestavine nareite na manje kose.V primeru, da je sadje potrebno potisniti do polauporabite potiskalo. Trde koice je potrebnoodstraniti.4
 • Page 5

  Po konani uporabi izklopite aparat in ga izkljuiteiz omrene vtinice.Ne porabljajte kovinskih pripomokov za ienje.Le ti lahko pokodujejo napravo.S stikalom upravljajte samo s suhimi rokami.Za ienje ne uporabljajte pomivalnega stroja.Z potiskalom se sadje potiska neno. Vnasprotnem primeru se lahko pokodujeta takopol kot tudi filter.Okolje:Aparata po preteku ivljenjske dobe ne odvrziteskupaj z obiajnimi gospodinjskimi odpadki,temve ga odloite na uradnem zbirnem mestu zarecikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.Nasveti:Uporabljajte svee sadje in zelenjavo, kervsebujeta ve soka. e posebej primerni zaobdelavo v sokovniku so ananas, pesa, steblazelene, jabolka, kumare, korenje, pinaa,melone, paradiniki, granatna jabolka, pomaranein grozdje.Tankih lupin ni treba odstranjevati. Odstranitimorate samo debeleje lupine, na primer spomaran, ananasa in surove pese. Prav takoodstranite belo koico citrusov, ker je grenkegaokusa.Pri pripravi jabolnega soka morate vedeti, da jegostota jabolnega soka odvisna od vrste izbranihjabolk. Bolj kot je jabolko sono, redkeji bo sok.Izberite takna jabolka, iz katerih lahko pridobitesok po vaem okusu.Jabolni sok zelo hitro porjavi. Ta proces lahkoupoasnite tako, da soku dodate nekaj kapljiclimoninega soka.Sadje, ki vsebuje krob, npr. banane, papaje,avokado, fige in mango, ni primerno za obdelavo vsokovniku. Za obdelavo teh vrst sadja uporabitekuhinjski strojek (sekljalnik, multipraktik, nastavnimealnik, mealnik ali palini mealnik).V sokovniku lahko obdelate tudi peclje in liste, odnpr. zelene solate.Sok popijte takoj, ko ga iztisnete. e ga boste zanekaj asa pustili stati na zraku, bo sok izgubilsvoj okus in hranljivo vrednost.Garancija in servis:Za informacije ali v primeru teav obiiteGorenjevo spletno stran na naslovuwww.gorenje.com oziroma se obrnite naGorenjev center za pomo uporabnikom v vaidravi (telefonsko tevilko najdete vmednarodnem garancijskem listu). e v vaidravi taknega centra ni, se obrnite na lokalnegaGorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek zamale gospodinjske aparate in aparate za osebnonegoGORENJEVAM ELI OBILO ZADOVOLJSTVAPRI UPORABI VAEGA APARATA!Pridrujemo si pravico do sprememb!ienje:Aparata ne istite s istilnimi gobicami, jedkimiistili ali agresivnimi tekoinami, kot so alkohol,bencin ali aceton.ienje aparata je laje, e ga izvedete takoj pouporabi.Stkalo postavite v poloaj OFF in ga izkljuite izomrene vtinice.Aparat razstavite v obratnem vrstnem redu kot stega sestavili.Vse dele temeljito oistite s priloeno etko.5
 • Page 6

  UPUTE ZA UPORABUOpi opisHROpasnostPogonski motor nikada nemojte uranjati u voduili neku drugu tekuinu i nemojte ga ispirati podvodom.UpozorenjePrije prikljuivanja aparata provjerite odgovarali mreni napon naveden na podnoju aparatanaponu lokalne mree.Nemojte koristiti aparat ako je oteen mrenikabel, utika ili neki drugi dio.Ako se kabel za napajanje oteti, mora gazamijeniti tvrtka Gorenje, ovlateni Gorenjeservisni centar ili neka druga kvalificiranaosoba kako bi se izbjegle potencijalno opasnesituacije.Ovaj aparat nije namijenjen osobama(ukljuujui djecu) sa smanjenim fizikim ilimentalnim sposobnostima niti osobama kojenemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako imje osoba odgovorna za njihovu sigurnost daladoputenje ili ih uputila u koritenje aparata.Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne biigrala s aparatom.Aparat nikada ne smije raditi bez nadzora.Ako primijetite pukotine na filteru ili ako je filterna bilo koji nain oteen, prestanite koristitiaparat i obratite se najbliem Gorenjeservisnom centru.U otvor za umetanje nikada ne gurajte prste ilipredmete dok aparat radi. Za tu namjenukoristite samo potiskiva.Teina (masa) sokovnika je 6,5 kg, stoga zapomicanje ili prijenos koristite obje ruke.Ureaj nemojte istiti vodom toplijom od 80C.1.2.3.4.5.6.7.8.Upozorenje: Ovaj aparat namijenjeniskljuivo uporabi u kuanstvu.PotiskivaPoklopacPuna osovinaFiltarPosuda za sokPogonska jedinicaPosude za kau i sok (2)etke za ienjejeNemojte nikada koristiti dodatke ili dijelovedrugih proizvoaa ili proizvoaa koje tvrtkaGorenje nije izriito preporuila. Ako koristitetakve dodatke ili dijelove, vae jamstvo prestajevrijediti.Prije ukljuivanja sokovnika provjerite jesu li svidijelovi ispravno privreni.Ureaj koristite samo ako je poklopac pravilnostavljen na sokovnik.Tijekom rada ureaja nemojte otvaratipoklopac.Ako cijedite velike koliine, aparat ne smijeraditi dulje od 10 minuta bez prekida, a zatimsokovnik trebate ostaviti da se ohladiNakon koritenja aparat iskljuite iz struje.VanoPrije koritenja aparata paljivo proitajte oveupute za koritenje i spremite ih za buduepotrebe.6
 • Page 7

  Ovaj aparat oznaen je u skladu s EvropskomDirektivom 2012/19/EU u vezi otpadne elektrine ielektronske opreme (Waste Electrical and ElectronicEquipment - engl. skraenica WEEE). Te smerniceopredeljuju zahteve koji se primenjuju u celokupnojEvropskoj Uniji za sakupljanje i reciklau otpadneelektrine i elektronske opreme.Priprema za koritenjeOperite sve odvojive dijelove (pogledajtepoglavlje ienje).Na donjoj strani posude za iscijeeni sok nalazise gumeni ep. Prije uporabe sokovnika, ep jepotrebno postaviti kao to to prikazuje slika.Za rastavljanje postupite obrnutimredoslijedom.Rukovanje ureajemSokovnik ima mogunost podeavanja koliinekae u istisnutom soku. Omjer kae moetepodesiti na nain, prikazan na donjoj slici.Upute za montau i demontauManjeKae.ViePrekida ima tri poloaja1. ON ukljui se motor, iz voa se istiskujesok2. REV motor se vrti unazad. Koristite kadse sastojci zaglave u punici. Okretanjemunazad punica se oslobaa.3. OFF poloaj prekidaa na sredini. Motorse izkljui.Prije stavljanja u napravu, sve namirnicemorate temeljito isprati pod tekuom vodom.Nakon ispiranja, namirnice stavljajte u sokovnikkoristei potiskiva.Iz pojedinih vrsta namirnica treba odstraniti itvre kotice, prije no to ih ponete obraivati.7
 • Page 8

  Rastavite ureaj obrnutim redoslijedom odonog po kojem ste ga sastavljali!Tvre namirnice, kao to je na primjermrkva, morate prije poetka obrade izrezatina manje i lake obradive komadie.etkom oistite sve dijelove nakon uporabe.Za ienje izbjegavajte koritenje metalnihspuvi, jer takvi agresivni materijali moguotetiti ureaj.Nakon uporabe iskljuite rad ureaja iiskopajte ga iz elektrine instalacije. Prijedodirivanja elektrinog prekidaa obriite rukeda budu suhe.Dijelove ureaja ne smijete prati u periliciposua.Tijekom pripreme soka nemojte na silu gurativoe/povre u napravu, jer bi time mogli otetitipuni (Auger) filtar ili mikro (Micro-Mesh) filtar.Podnoje nemojte prati pod tekuom vodom.Za ienje koristite suhu ili malo navlaenukrpu.SavjetiZatita okoliaKoristite svjee voe i povre jer ono sadrivie soka. Ananas, cikla, celer, jabuke,krastavci, mrkva, pinat, dinje, rajice, ipak,narane i groe posebno su pogodni zacijeenje u sokovniku.Nije potrebno guliti tanku kou ili koru. Ogulitesamo debelu koru, npr. narane, ananasa isirove cikle. Takoer uklonite bijelu koicu scitrusa jer ima gorak okus.Kod pripreme soka od jabuke nemojtezaboraviti da gustoa soka ovisi o vrsti jabukakoje koristite. to je jabuka sonija, to e sokbiti bistriji. Odaberite vrstu jabuka kojom etemoi dobiti sok kakav elite.Sok od jabuke brzo e potamnjeti. Tamnjenjesoka moete usporiti dodavanjem nekoliko kapilimunova soka.Voe koja sadri krob, poput banana, papaje,avokada, smokvi i manga nije pogodno zacijeenje u sokovniku. Za cijeenje ovog voakoristite aparat za obradu hrane, obinumijealicu ili mijealicu s reetkama.Listove i stabljike, npr. salate, takoer moetecijediti u sokovniku.Sok popijte odmah nakon cijeenja. Ako dugostoji na zraku, sok e imati loiji okus i manjunutricionistiku vrijednost.Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaioznauje, da se s tim proizvodom ne smijepostupiti kao s otpadom iz domainstva.Umjesto toga treba biti uruenprikladnim sabirnim tokama zarecikliranje elektronikih i elektrikihaparata. Ispravnim odvoenjem ovogproizvoda sprijeit ete potencijalne negativneposljedice na okoli i zdravlje ljudi, koje bi inaemogli ugroziti neodgovarajuim rukovanjemotpada ovog proizvoda. Za detaljnijeinformacije o recikliranju ovog proizvodamolimo Vas da kontaktirate Va lokalni gradskiured, uslugu za odvoenje otpada izdomainstva ili trgovinu u kojoj ste kupiliproizvod.Jamstvo i servisZa informacije ili u sluaju problema obratite seCentru Gorenja za pomo korisnicima u vaojdravi (telefonski broj nai ete umeunarodnom garancijskom listu). Ako uvaoj dravi nema takvog centra, obratite selokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja zamale kuanske aparate.Nije za profesionalnu uporabu!ienjeZa ienje aparata nemojte nikada koristitispuvice za ribanje, abrazivna sredstva zaienje ili agresivne tekuine poput alkohola,benzina ili acetona.Sokovnik ete najlake oistiti ako to uiniteodmah nakon uporabe.Najprije iskljuite rad ureaja i iskopajte ga izelektrine instalacije.GORENJEVAM ELI PUNO ZADOVOLJSTVAU RADU S VAIM APARATOM!Pridravamo pravo do promjena!8
 • Page 9

  UPUTSTVO ZA UPOTREBUOpti opisSRB MNEOpasnostPogonski motor nemojte potapati u vodu ili nekudrugu tenost i nemojte ga ispirati pod esmom.UpozorenjePre prikljuenja ureaja proverite da li naponoznaen na donjem delu aparata odgovaranaponu lokalne elektrine mree.Aparat ne smete koristiti ako su utika, kabl ilidrugi delovi oteeni.Ako je glavni kabl oteen, njega uvek treba dazameni kompanija Gorenje, ovlaeni Gorenjeservis, ili na slian nain kvalifikovanih osoba,kako bi se izbegao rizik.Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od stranelica (ukljuujui i decu) smanjenih psiho-fizikihsposobnosti, ili lica s nedostatkom iskustva iznanja, izuzev ako su pod nadzorom licazaduenih za njihovu bezbednost.Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne biigrala sa aparatom.Nikada ne ostavljajte ukljuen aparat bez nadzora.Ako primetite bilo kakve naprsline ili oteenja nafilteru, prestanite sa korienjem aparata i obratitese najbliem servisnom centru kompanije Gorenje.Dok aparat radi, nemojte gurati prste ili drugepredmete u otvor za hranu. Za ovu namenukoristite iskljuivo potiskiva.Teina (masa) sokovnika je 6,5 kg, stoga zapomeranje ili prenos koristite obe ruke.Aparat ne smete istiti vruom vodom kojaprevazilazi 80C.Oprez: Aparat je namenjen iskljuivo upotrebiu domainstvu.1.2.3.4.5.6.7.8..Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugihproizvoaa odnosno one dodatke i delove kojekompanija Gorenje nije izriito preporuila. Usluaju upotrebe takvih dodataka ili delova,garancija prestaje da vai.Proverite da li su svi delovi propisno montirani prenego to ukljuite aparat.Aparat koristite samo ako je poklopac pravilnostavljen na sokovnik.Tokom rada aparata ne smete otvarati poklopac.Nemojte koristiti sokovnik due od 30 minuta kadacedite vee koliine vrstih sastojaka i ostavite gada se dovoljno ohladi nakon toga.Aparat posle upotrebe uvek iskljuite iz napajanja.GuraPoklopacPuFilterSakuplja sokaPogonska jedinicaSudovi za meso i sok (2)etke za ienjeVanoPre upotrebe aparata paljivo proitajte ovouputstvo i sauvajte ga za budue potrebe.9
 • Page 10

  Ovaj aparat oznaen je u skladu s Evropskom Direktivom2012/19/EU u vezi otpadne elektrine i elektronskeopreme (Waste Electrical and Electronic Equipment engl. skraenica WEEE). Te smernice opredeljuju zahtevekoji se primenjuju u celokupnoj Evropskoj Uniji zasakupljanje i reciklau otpadne elektrine i elektronskeopreme.Pre upotrebeOperite sve delove koji mogu da se skinu(pogledajte poglavlje ienje).Na donjoj strani sakupljaa isceenog soka nalazise gumeni zapua. Pre upotrebe sokovnika,zapua treba da se stavi kao to to prikazujeslika.Za rastavljanje postupite obrnutim redosledom.Upute za montau i demontauRukovanje aparatomSokovnik ima mogunost regulisanja koliine kaeu istisnutom soku. Koliinu te kae moeteregulisati na nain, prikazan na donjoj slici.ManjeKae.ViePrekida ima tri poloaja1. ON ukljui se motor, iz voa se istiskuje sok2. REV motor se vrti unazad. Koristite kad sesastojci zaglave u punici. Okretanjem unazadpunica se oslobaa.3. OFF poloaj prekidaa na sredini. Motor seiskljui.10
 • Page 11

  Pre stavljanja u aparat, sve namirnice trebatemeljito isprati tekuom vodom. Nakon ispiranja,namirnice stavljajte u sokovnik koristei gura.Iz pojedinih vrsta namirnica treba ukloniti tvrekotice, pre nego ponete sa njihovom obradom.Najprije iskljuite rad aparata i iskopajte ga izelektrine instalacije.Tvre namirnice, kao to je na primerargarepa, treba pre poetka obrade usitniti,odnosno isei na manje i lake obradivekomadie.Nakon upotrebe sve delove oistite etkom.Za ienje izbegavajte korienje metalnihsunera, jer takvi agresivni materijali mogu otetitiaparat.Nakon upotrebe iskljuite aparat i iskopajte ga izelektrine instalacije. Elektrini prekida smetedodirivati samo suvim rukama.Delove aparata ne smete prati u mani za pranjesudova.Rastavite ureaj obrnutim postupkom od onog pokom ste ga sastavljali!Podnoje nemojte prati tekuom vodom. Zaienje koristite suvu ili malo navlaenu krpu.Tokom pripreme soka nemojte na silu gurativoe/povre u aparat, jer bi time mogli otetitipuni (Auger) filter ili mikro (Micro-Mesh) filter.Zatita ivotne sredineSavetiSimbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaioznaava, da sa tim proizvodom ne smetepostupati kao sa ostalim otpacima izdomainstva. Umesto toga, proizvod trebapredati odgovarajuim sabirnim centrima zareciklau elektronskih I elektrinih aparata. Ispravnimodvoenjem ovog proizvoda spreiete potencijalnenegativne posledice na ivotnu sredine I zdravlje ljudi,koji bi inae mogli biti ugroeni neodgovarajuimrukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanjedetaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju Iponovnom korienju ovog proizvoda, stupite u kontaktsa prikladnim lokalnim ustanovama, slubom zasakupljanje kunog otpada ili sa prodavnicom u kojojste kupili ovaj proizvod.Koristite svee voe i povre jer ono sadri viesoka. Ananas, cvekla, stabljike celera, jabuke,krastavci, argarepa, spana, dinje, paradajz, nar,pomorande i groe su naroito pogodni zaobradu pomou sokovnika.Ne morate da uklanjate tanke kore ili koice.Samo debela kora, npr. kod pomorande,ananasa i nekuvane cvekle, treba da se ukloni.Takoe uklonite bele delove citrusa, jer imajugorak ukus.Kada pravite sok od jabuke, imajte na umu dagustina soka zavisi od vrste jabuka koje koristite.to je jabuka sonija, to se sok biti rei. Izaberitevrstu jabuka koja daje sok po vaem ukusu.Sok od jabuke veoma brzo dobija braon boju. Dabiste usporili ovaj proces dodajte nekoliko kapilimunovog soka.Voe koje sadri skrob, kao to su banane,papaja, avokado, smokve i mango, nije pogodnoza obradu pomou sokovnika. Koristite aparat zaobradu hrane, blender ili cilindrini blender zaobradu tog voa.Lie i peteljke od, na primer, zelene salatemoete obraditi pomou sokovnika.Popijte sok odmah nakon ceenja. Ako sok nekovreme bude izloen vazduhu, izgubie na ukusu ihranljivoj vrednosti.Garancija i servisZa informacije ili u sluaju problema obratite seCentru Gorenja za pomo korisnicima u vaojdravi (telefonski broj nai ete u meunarodnomgarantnom listu). Ako u vaoj dravi nema takvogcentra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, iliodeljenju Gorenja za male kuanske aparate.Nije za komercialnu upotrebu!GORENJEVAM ELI MNOGO ZADOVOLJSTVAU RADU S VAIM APARATOM!ienjeZa ienje aparata nemojte koristiti jastuie zaribanje i agresivna sredstva za ienje nitiagresivne tenosti kao to su alkohol, benzin iliaceton.Aparat ete lake oistiti ako to uraditeneposredno nakon korienja.Pridravamo pravo na promene!11
 • Page 12

  INSTRUCTION MANUALGeneral descriptionGBDangerDo not immerse the motor unit in water or anyother liquid, nor rinse it under the tap.WarningCheck if the voltage indicated on the base of theappliance corresponds to the local mains voltagebefore you connect the appliance.Do not use the appliance if the plug, the mainscord or other components are damaged.If the mains cord is damaged, you must have itreplaced by Gorenje, a service centre authorisedby Gorenje or similarly qualified persons in orderto avoid a hazard.This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensoryor mental capabilities, or lack of experience andknowledge, unless they have been givensupervision or instruction concerning use of theappliance by a person responsible for their safety.Children should be supervised to ensure that theydo not play with the appliance.Never let the appliance operate unattended.If you detect cracks in the filter or if the filter isdamaged in any way, do not use the applianceanymore and contact the nearest Gorenje servicecentre.Never reach into the feeding tube with your fingersor any object while the appliance is running.Only use the pusher for this purpose.The base weights 6.5 kg, please lift the unit withtwo hands.Do not rinse with water that is warmer than 80CCaution: This appliance is intended forhousehold use only.1.2.3.4.5.6.7.8.Never use any accessories or parts from othermanufacturers or that Gorenje doesnot specifically recommend. If you use suchaccessories or parts, your guarantee becomesinvalid.Make sure all parts are correctly mounted beforeyou switch on the appliance.Do not disassembel while operating.Keep the base dried at all times.Do not operate the juicer for more than 10 minutesat a time when you juice heavy loads and let itcool down sufficiently afterwards. None of therecipes in this user manual constitute heavy loads.Always unplug the appliance after use.Never connect this appliance to an external timerswitch or remote control system in order to avoid ahazardous situation.PusherHopperSqueezing screwStrainerBowlBasePulp and juice container (2)Cleaning brushImportantRead this user manual carefully before you usethe appliance and save it for future reference.12
 • Page 13

  This appliance is marked according to theEuropean directive 2002/96/EC on WasteElectrical and Electronic Equipment (WEEE).This guideline is the frame of a European-widevalidity of return and recycling on WasteElectrical and Electronic Equipment.Preparing for useWash all detachable parts (see chapterCleaning).Underneath the bowl, there is a rubber pad whichallows all the juice to only dishcharge from thejuice ejection. Before you start making juice rubberpad should be placed as shown on the picture.For disassembly use reverse order.Using the applianceThe juicer allows us to adjust the amount of pulpinside the juice. The amount of pulp can be set asshown on the picture below.Assembly and disassemblyinstructionLessPulp..MoreThe machine has three(3) settings1.2.3.13ON Starts motor: starts making juiceREV is reverse. Only when something isstuck and you need to unclog.OFF is at center position. This allow themachine to turn off.
 • Page 14

  Please rinse everything thoroughly before puttinginto the machine. After rinsing, put material intothe machine using pusher.Please remove any hard seeds before using.The appliance is easier to clean if you do soimmediately after use.Please cut or split any hard materials such ascarrot into thin slices before inputting into themachine.Disassemble the machine in reverse assemblyorder!Turn off and unplug the machineUse the brush to clean thoroughly after operating.Do not use metal sponge to clean, it will damagethe machine.After using, turn off and unplug the machine.Please dry your hands before touching the powerswitch.Do not use dishwasher to clean.Do not force in the fruits during juicing to preventdamage to the Auger and Micro-Mesh FilterDo not rinse the base with direct water, use drytowel or wet towel to clean.TipsEnvironmentUse fresh fruit and vegetables, as they containmore juice. Pineapples, beetroots, celery stalks,apples, cucumbers, carrots, spinach, melons,tomatoes, pomegranates, oranges and grapes areparticularly suitable for processing in the juicer.You do not have to remove thin peels or skins.Only remove thick peels, e.g. those of oranges,pineapples and uncooked beetroots. Also removethe white pith of citrus fruits because it has a bittertaste.When you prepare apple juice, remember that thethickness of the apple juice depends on the kind ofapple you use. The juicier the apple, the thinnerthe juice. Choose a kind of apple that producesthe type of juice you prefer.Apple juice turns brown very quickly. To slowdown this process, add a few drops of lemon juice.Fruits that contain starch, such as bananas,papayas, avocados, figs and mangoes are notsuitable for processing in the juicer. Use a foodprocessor, blender or bar blender to process thesefruits.Leaves and leaf stalks of e.g. lettuce can also beprocessed in the juicer.Drink the juice immediately after you haveextracted it. If it is exposed to air for some time,the juice loses its taste and nutritional value.Do not throw away the appliance with the normalhousehold waste at the end of its life, but hand it inat an official collection point for recycling. By doingthis, you help to preserve the environment.Guarantee & serviceIf you need information or if you have a problem,please contact the Gorenje Customer Care Centrein your country (you find its phone number in theworldwide guarantee leaflet). If there is noCustomer Care Centre in your country, go to yourlocal Gorenje dealer or contact the Servicedepartment of Gorenje domestic appliances.For personal use only!GORENJEWISHES YOU A LOT OF PLEASUREWHEN USING YOUR APPLIANCECleaningNever use scouring pads, abrasive cleaningagents or aggressive liquids such as alcohol,petrol or acetone to clean the appliance.We reserve the right to any modifications!14
 • Page 15

  INSTRUKCJA OBSUGIOpis oglnyPLNiebezpieczestwoNie zanurzaj czci silnikowej urzdzenia wwodzie ani innym pynie. Nie opukuj jej podbiec wod.Ostrzeenie1.2.3.4.5.6.7.8.Przed podczeniem urzdzenia upewnij si, czynapicie podane na podstawie urzdzenia jestzgodne z napiciem w sieci elektrycznej.Nie korzystaj z urzdzenia, jeli jego wtyczka,przewd sieciowy lub inne elementy skadowe suszkodzone.Ze wzgldw bezpieczestwa wymianuszkodzonego przewodu sieciowego naley zleciautoryzowanemu centrum serwisowemu firmyGorenje lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.Urzdzenie nie jest przeznaczone do uytku przezosoby (w tym dzieci) z ograniczonymizdolnociami fizycznymi, sensorycznymi lubumysowymi, a take nieposiadajce wiedzy lubdowiadczenia w uytkowaniu tego typu urzdze,chyba e bd one nadzorowane lub zostanpoinstruowane na temat korzystania z tegourzdzenia przez opiekuna.Nie pozwalaj dzieciom bawi si urzdzeniem.Nigdy nie zostawiaj wczonego urzdzenia beznadzoru.Jeli zauwaysz, e filtr jest popkany lub w innysposb uszkodzony, nie korzystaj z urzdzenia iskontaktuj si z najbliszym centrum serwisowymfirmy Gorenje.Nie wkadaj palcw ani adnych przedmiotw dootworu na produkty podczas pracy urzdzenia. Dootworu mona wkada jedynie popychacz.Wyciskarka soku way 6,5 kg, podczasprzesuwania lub przenoszenia jej naley uywaobu rk.Nie naley czyci wod o temperaturze powyej80 C.Uwaga: Urzdzenie to jest przeznaczonewycznie do uytku domowego.Nigdy nie uywaj akcesoriw ani czcizamiennych innych producentw ani takich, ktrenie s zalecane przez firm Gorenje. W przypadkuuycia takich akcesoriw lub czci, gwarancjatraci wano.Przed wczeniem urzdzenia sprawd, czywszystkie czci s prawidowo zamontowane.Urzdzenia naley uywa jedynie wtedy, gdykomora wsadowa jest prawidowo umieszczona nawyciskarce soku.Nie naley otwiera komory wsadowej podczasdziaania urzdzenia.PopychaczPojemnik zsypowyruba wyciskajcaCedzakNaczyniePodstawaPojemnik na misz i sok (2)Szczotka do czyszczeniaWanePrzed pierwszym uyciem urzdzenia zapoznajsi dokadnie z jego instrukcj obsugi i zachowajj na wypadek koniecznoci uycia w przyszoci.15
 • Page 16

  Podczas wyciskania soku z duej iloci owocwlub warzyw nie wczaj sokowirwki na duej ni10 minut, a po tym czasie odczekaj, a urzdzenieostygnie.Zawsze po zakoczeniu korzystania z urzdzeniawyjmij wtyczk z gniazdka elektrycznego.W celu uniknicia niebezpiecznych sytuacji niepodczaj tego urzdzenia do zewntrznegowcznika czasowego lub ukadu zdalnegosterowania.Urzdzenie jest oznaczone zgodnie zdyrektyw europejsk 2012/19/WE dotyczczuytego sprztu elektrycznego ielektronicznego (WEEE). Dyrektywa okrelaobowizujce w caej Unii Europejskiejwymagania w zakresie zbierania i zarzdzaniazuytym sprztem elektrycznym ielektronicznym.Przygotowanie do uyciaUmyj wszystkie odczane czci (patrz rozdziaCzyszczenie).Na spodzie pojemnika na sok znajduje sigumowa zatyczka. Przed uytkowaniemwyciskarki soku zatyczk naley umieci tak, jakto jest ukazane na rysunku.Przy demontau naley wykona te samedziaania w odwrotnej kolejnoci.Zasady uywaniaWyciskacz do soku pozwala dostosowywa ilomiszu w soku. Ilo t mona ustawi w sposbprzedstawiony na rysunku poniej.Monta i demonta instrukcjeMniejmiszu.wicejUrzdzenie ma 3 (sownie: trzy) ustawienia1.2.3.16ON Uruchamia silnik: rozpoczynawyciskanie sokuREV Oznacza ruch wstecz. Tylko gdywyciskacz si zapcha i trzeba go odblokowa.OFF Znajduje si w pozycji rodkowej.Umoliwia wyczenie urzdzenia.
 • Page 17

  CzyszczeniePrzed woeniem do urzdzenia wszystkodokadnie przepuka. Po przepukaniu wkadamateria do wyciskacza przy uyciu popychacza.Przed uyciem usun twarde pestki.Do czyszczenia urzdzenia nigdy nie uywajczycikw, pynnych rodkw ciernych anircych pynw, takich jak alkohol, benzyna lubaceton.Najatwiej jest wyczyci urzdzenie bezporedniopo uyciu.Twarde materiay takie jak marchewka pocilub rozdzieli przed woeniem do urzdzeniana cienkie kawaki.Wyczy i odczy urzdzenie z prdu.Po uyciu wyczy i odczy urzdzenie z prdu.Przed dotkniciem wycznika wysuszy rce.Zdemontowa urzdzenie w kierunku odwrotnymdo montau!Aby unikn uszkodzenia krtego i siatkowegofiltra, w czasie przygotowywania soku nie wciskaowocw na si.Po uyciu dokadnie wyczyci urzdzenie przyuyciu szczotki.Nie uywa do czyszczenia metalowegozmywaka, poniewa uszkodzi on urzdzenie.WskazwkiNie my urzdzenia w zmywarce.Uywaj wieych owocw i warzyw, gdyzawieraj one wicej soku. Szczeglnieodpowiednie do wyciskania w sokowirwce sananasy, buraki, seler naciowy, jabka, ogrki,marchew, szpinak, melony, pomidory, granaty,pomaracze i winogrona.Nie musisz obiera owocw i warzyw o cienkichskrkach. Obranie jest konieczne tylko wprzypadku owocw z grub skrk, takich jakpomaracze, ananasy i surowe buraki. Wytnijtake biae wkno owocw cytrusowych z uwagina jego gorzki smak.Podczas przygotowywania soku z jabek pamitaj,e gsto soku zaley od odmiany jabek. Imbardziej soczyste jabko, tym mniej gsty sok.Wybieraj jabka, z ktrych mona wycisn takirodzaj soku, jaki lubisz.Sok jabkowy szybko zmienia kolor na brzowy.Moesz spowolni ten proces, dodajc do niegokilka kropel soku z cytryny.Nie mona wyciska soku z owocwzawierajcych skrobi, takich jak banany, papaje,awokado, figi i mango. Uyj robota kuchennegolub blendera, aby zmiksowa te owoce.W sokowirwce mona wyciska take licie igby, np. saaty.Pij sok natychmiast po wyciniciu. Jeli sokbdzie przez jaki czas wystawiony na dziaaniepowietrza, straci swj smak i wartoci odywcze.Aby wycisn maksymaln ilo soku, zawszenaciskaj popychacz powoli.Sokowirwka nie nadaje si do wyciskania soku zowocw i warzyw, ktre s bardzo twarde,wkniste i/lub zawieraj skrobi, np. z trzcinycukrowej.Nie puka podstawy pod biec wod. Uywado czyszczenia suchego lub wilgotnego rcznika.Ochrona rodowiskaZuytego urzdzenia nie naley wyrzuca wraz znormalnymi odpadami gospodarstwa domowego naley odda je do punktu zbirki surowcwwtrnych w celu utylizacji.Stosowanie si do tego zalecenia pomaga wochronie rodowiska.Gwarancja i serwisW celu uzyskania informacji lub w razieproblemw z urzdzeniem, zwrci si do centrumpomocy uytkownikom Gorenja w danym pastwie(numer telefonu znajduje si na midzynarodowejkarcie gwarancyjnej). Jeeli w danym kraju nie matakiego centrum, naley zwrci si do lokalnegosprzedawcy Gorenja lub Dziau maych urzdzeAGD.Zastrzegamy sobie prawo do zmian!GORENJE YCZY PASTWUWIELE SATYSFAKCJI PODCZASUYTKOWANIA URZDZENIAZastrzegamy sobie prawo do zmian!17
 • Page 18

  MANUAL DE INSTRUCIUNIDescriere generalROPericolNu introduce�i blocul motor n ap sau n alt lichidi nici nu-l clti�i sub jet de ap.Avertismentnainte de a conecta aparatul, verifica�i dactensiunea indicat sub aparat corespundetensiunii locale.Nu folosi�i aparatul dac techerul, cablul dealimentare sau alte componente sunt deteriorate.n cazul n care cablul de alimentare estedeteriorat, acesta trebuie nlocuit ntotdeauna deGorenje, de un centru de service autorizat deGorenje sau de personal calificat n domeniupentru a evita orice accident.Acest aparat nu trebuie utilizat de ctre persoane(inclusiv copii) care au capacit�i fizice, mentalesau senzoriale reduse sau sunt lipsite deexperien� i cunotin�e, cu excep�ia cazului ncare sunt supraveghea�i sau instrui�i cu privire lautilizarea aparatului de ctre o persoanresponsabil pentru siguran�a lor.Copiii trebuie supraveghea�i pentru a nu se jucacu aparatul.Nu lsa�i niciodat aparatul s func�ionezenesupravegheat.Dac depista�i fisuri pe filtru sau dac filtrul estedeteriorat n orice mod, nceta�i utilizareaaparatului i contacta�i cel mai apropiat centruservice Gorenje.Nu introduce�i niciodat degetele sau alte obiecten tubul de alimentare pe parcursul func�ionriiaparatului. n acest scop se folosete numaielementul de mpingere.Baza aparatului cntrete 6.5 kg, v rugm sridicai aparatului cu ambele mini.Nu cltii cu ap care are o temperatur mai marede 80C.1.2.3.4.5.6.7.8.Dispozitiv de mpingerePlnie de alimentarenec pentru stoarcereFiltruBolBazRecipient pentru pulp i suc (2)Perie pentru curareAten�ie: Acest aparat este destinat exclusiv uzuluicasnic.Nu utiliza�i niciodat accesorii sau componente dela al�i productori sau care nu aufost recomandate special de Gorenje. Dacutiliza�i astfel de accesorii sau componente,garan�ia dvs. devine nul.Verifica�i dac toate componentele au fostmontate corect nainte de a porni aparatul.Nu dezasamblai aparatul n timpul funcionrii.Pstrai baza ntotdeauna curat.ImportantCiti�i cu aten�ie acest manual de utilizare ipstra�i-l pentru consultare ulterioar.Atunci cnd prepara�i o cantitate mare de suc, nulsa�i aparatul s func�ioneze mai mult de 10 deminute i lsa�i-l apoi s se rceasc suficient.18
 • Page 19

  Nici una dintre re�etele prezentate n acest manualde utilizare nu presupune solicitare intensiv.Nu ndeprta�i vasul de colectare pentru pulp ntimpul func�ionrii aparatului.Scoate�i ntotdeauna aparatul din priz duputilizare.Nu conecta�i niciodat acest aparat la un ceaselectronic extern sau un sistem de comand de ladistan� pentru a evita situa�iile periculoase.Acest echipament este etichetat nconformitate cu Directiva European2012/19/EC privind deeurile de echipamenteelectrice i electronice WEEE. Directivamenioneaz cerinele pentru colectarea imanagementul deeurilor de echipamenteelectrice i electronice n vigoare n ntreagaUniune European.Pregtirea pentru utilizareSpla�i toate componentele detaabile (consulta�icapitolul Cur�are).Sub bol se afl un suport din cauciuc care permitedoar sucului s curg din gura de scurgere.nainte de a ncepe s facei suc, suportul decauciuc ar trebui aezat ca n imagine.La dezambalare scoatei componentele n ordineainvers enumerrii lor.Utilizarea aparatuluiStorctorul de fructe permite reglarea cantitii depulp din suc. Cantitatea de pulp poate fi reglataa cum este descris n poza de mai jos.Adunarea i instruc�iuni demontareaMai puinPulp.Mai multAparatul are trei (3) setri1.2.3.19ON Pornete motorul: pornete preparareasuculuiREV este rotire n sens invers. Doar atuncicnd se blocheaz ceva i trebuie sdeblocai.OFF este n poziia central. Aceastapermite oprirea aparatului.
 • Page 20

  V rugm s cltii totul foarte bine nainte de aintroduce n aparat. Dup cltire, introducei totuln aparat utiliznd dispozitivul de mpingere.V rugm s ndeprtai seminele tari nainte dealimentare.Cur�areaNu folosi�i niciodat bure�i de srm, agen�i decur�are abrazivi sau lichide agresive cum ar fialcoolul, benzina sau acetona pentru a cur�aaparatul.Aparatul este mai uor de cur�at imediat dupfolosire.V rugm s tiai sau s despicai n bucisubiri fructele / legumele de esen tare, cumar fi morcovul, nainte de a le introduce naparat.Oprii i decuplai aparatul de la sursa de energieelectric.Dup utilizare, oprii i scoatei aparatul din priz.V rugm s v tergei pe mini nainte de aatinge butonul de alimentare cu energie electric.Dezasamblai aparatul n ordinea invers deasamblare!Nu introducei forat fructele n timpul preparriisucului pentru a nu deteriora necul sau Filtrul cumicro-sit.Utilizai peria pentru a curi n ntregime duputilizare.Nu folosii burete de metal pentru curare,deoarece vei deteriora aparatul.SugestiiNu introducei aparatul n maina de splat vase.Utiliza�i fructe i legume proaspete, deoareceacestea con�in mai mult suc. Ananasul, sfeclaroie, tulpinile de �elin, merele, castrave�ii,morcovii, spanacul, pepenele galben, roiile,rodiile, portocalele i strugurii sunt foarte potrivi�ipentru procesare n storctorul de fructe.Nu este necesar s ndeprta�i coaja sub�ire.Trebuie s ndeprta�i numai cojile groase, deexemplu cele de portocal, ananas sau sfeclroie crud. ndeprta�i, de asemenea, peliculaalb a citricelor, deoarece are gust amar.Cnd prepara�i suc de mere, re�ine�i c grosimeasucului de mere depinde de soiul de mr folosit.Cu ct mrul este mai suculent, cu att sucul va fimai sub�ire. Alege�i un soi de mere care producetipul de suc preferat de dvs.Sucul de mere se nnegrete foarte repede.Pentru a ncetini procesul, aduga�i cteva picturide lmie.Fructele care con�in amidon, precum banane,papaya, avocado, smochine sau mango nu suntpotrivite pentru procesarea n storctorul de fructe.Pentru a procesa astfel de fructe utiliza�i un robotde buctrie sau un blender.n storctorul de fructe pot fi procesate, deasemenea, frunze i tulpini, de exemplu salatverde.Consuma�i sucul imediat dup ce l-a�i extras.Dac este expus prea mult timp la aer, sucul ipierde gustul i valoarea nutritiv.Pentru a extrage o cantitate ct mai mare de suc,apsa�i ntotdeauna ncet pe elementul dempingere.Storctorul nu este potrivit pentru procesarea unorfructe sau legume foarte tari i/sau fibroase/ cuamidon (de ex., trestie de zahr).Nu cltii baza direct cu apa, ci folosii un prosopuscat sau un prosop umed pentru curare.Protec�ia mediuluiNu arunca�i aparatul mpreun cu gunoiul menajerla sfritul duratei de func�ionare, ci preda�i-l la unpunct de colectare autorizat pentru reciclare. nacest fel, ve�i ajuta la protejarea mediuluinconjurtor.Garan�ie i serviceDac ave�i nevoie de informa�ii sau ave�i oproblem, contacta�i Centrul Rela�ii Clien�i Gorenjedin �ara dumneavoastr (ve�i gsi numrul detelefon n broura de garan�ie tradus n mai multelimbi). Dac nu exist niciun Centru de Rela�iiClien�i n �ara dumneavoastr, merge�i la dealer-ullocal Gorenje sau contacta�i Departamentul deService al Aparatelor Domestice Gorenje.Numai pentru uz personal!GORENJEV DORETE S FOLOSIIPRODUSELE NOASTRE CU MULTPLCERENe rezervm dreptul oricror modificri!20
 • Page 21

  NVOD NA OBSLUHUOpis zariadeniaSKNebezpeenstvoPohonn jednotku neponrajte do vody ani inejkvapaliny, ani ju neoplachujte pod tecou vodou.Varovanie1.2.3.4.5.6.7.8.Pred pripojenm zariadenia do siete sapresvedite, i naptie uveden na zariaden, jerovnak ako naptie v miestnej sieti.Zariadenie nepouvajte, ak s zstrka, sieovkbel alebo in siastky pokoden. Zariadenienepouvajte, ak s zstrka, sieov kbel aleboin siastky pokoden.Aby nedochdzalo k nebezpenm situcim,pokoden sieov kbel smie vymeni jedinepersonl spolonosti Gorenje, servisn centrumautorizovan spolonosou Gorenje alebo inkvalifikovan osoba.Toto zariadenie nesm pouva osoby (vrtanedet), ktor maj obmedzen telesn, zmyslovalebo mentlne schopnosti alebo ktor nemajdostatok sksenost a znalost, pokia nie s poddozorom alebo im nebolo vysvetlen pouvanietohto zariadenia osobou zodpovednou za ichbezpenos.Deti musia by pod dozorom, aby sa nehrali sozariadenm.Nikdy nenechvajte zariadenie zapnut bezdozoru.Ak vo filtri objavte praskliny alebo ak je filterpokoden, zariadenie prestate pouva aobrte sa na najbliie servisn strediskospolonosti Gorenje.Km zariadenie pracuje, nikdy nesiahajte dodvkovacej trubice prstami ani iadnymipredmetmi.Na tento el pouvajte vhradne piest.Zklada vi 6,5 kg, prosm, dvhajte zariadenieobidvoma rukami.Neumvajte vodou teplejou ako 80 C.PosvaNsypkaStlacia pirlaRotan kefkaNdobaZkladaZsobnky na avu a duinu (2)istiaca kefkaVstraha: Toto zariadenie je uren len nadomce pouitie.Nepouvajte prsluenstvo inho vrobcu akoGorenje ani prsluenstvo, ktor spolonosGorenje vslovne neodporuila. Ak taktosiastky pouijete, zruka strat platnos.Pred zapnutm zariadenia sa uistite, e s sprvnenamontovan vetky siastky.Nerozoberajte prstroj poas prevdzky.Udrujte zkladu po cel dobu such.Ak odavujete vie mnostvo surovn,odavova smie bez prestania pracovamaximlne 10 mint, potom ho nechajteDleitPred pouitm zariadenia si pozorne pretajtetento nvod na pouitie a uschovajte si ho prepouitie do budcnosti.21
 • Page 22

  dostatone ochladi. iaden z receptov v tomtonvode nevyaduje preaovanie odavovaa.Po pouit vdy odpojte zariadenie zo siete.Aby nedolo k nebezpenm situcim, nikdynepripjajte zariadenie k externmu asovmuspnau ani diakovmu ovldaciemu systmu.Tento spotrebi je oznaen v slades eurpskou smernicou 2012/19/ESo odpadovch elektrickch a elektronickchzariadeniach WEEE. Smernica urujepoiadavky pre zber a sprvu odpadovchelektrickch a elektronickch zariaden platnv celej Eurpskej nii.Prprava na pouitieUmyte vetky oddeliten diely (pozrite kapitoluistenie).Pod ndobou sa nachdza gumov vloka, ktorumouje oderpa iba avu z vvodu na avu.Pred vyrbanm avy by ste mali gumov vlokuumiestni poda znzornenia na obrzku.Na rozobratie pouite opan postup.Pouitie zariadeniaOdavova umouje upravi mnostvo duinyvo vntri avy. Mnostvo duiny je monnastavi, ako je znzornen na obrzku niie.Mont a demont nvodMenejDuinaViacOdavova m tri (3) nastavenia1.2.3.22ON tart motora: spusten procesodavovaniaREV je sptn chod. Pouite len ke sanieo prilep/uviazne a potrebujete to uvoni.OFF je v stredovej polohe. Umouje vypnodavova.
 • Page 23

  Prosm pred podvanm do odavovaa vetkodkladne oplchnite. Po oplchnut vlotepotravinu do odavovaa pomocou posvaa.Prosm odstrte vetky tvrd asti potraviny(semen, stopky) pred pouitm.Vypnite spotrebi a odpojte zo siete.Rozoberte spotrebi v opanom porad ako ste hozloili!Pouite kefu pre dkladn vyistenie poprevdzke. Nepouvajte kovov pongie naistenie, mohli by ste pokodi spotrebi.Prosm pokrjajte alebo nalmte tvrdpotraviny ako mrkva na tenie alebo meniekusy pred vloenm do odavovaa.Nepouvajte na istenie umvaku riadu.Po pouit prstroj vypnite. Prosm osute si rukypred dotknutm sa vypnaa.Nenamajte zkladu ani ju nedvajte pod prdvody, pre vyistenie pouite such alebo vlhkhandriku.Netlate na ovocie poas odavovanie, abynedolo k pokodeniu dierovho a mikrosieovho filtra.ivotn prostredieZariadenie na konci jeho ivotnosti neodhadzujtespolu s benm komunlnym odpadom, ale kvlirecyklcii ho odovzdajte na mieste oficilnehozberu. Pomete tak chrni ivotn prostredie.TipyPouvajte erstv ovocie a zeleninu, pretoeobsahuje viac avy. Anans, erven repa,zelerov va, jablk, uhorky, mrkva, pent,melny, paradajky, grantov jablk, pomarane ahrozno s obzvl vhodn na spracovanie vodavovai.Tenk upku nemuste z ovocia oddeova.Opte len hrubie upy, napr. z pomarana,anansu alebo neuvarenej cvikly. Oddete tiebielu blanku medzi upkou a duinou citrusovchplodov, pretoe m hork chu.Ke pripravujete jablkov ds, nezabudnite, ehustota jablkovho dsu zvis od druhu jabk,ktor pouijete. m je jablko avnatejie, tmred ds pripravte. Vyberte si druh jabk, ktorVm viac vyhovuje.Jablkov ds vemi rchlo zhnedne. Tento processpomalte, ak do neho pridte niekoko kvapiekcitrnovej avy.Ovocie, ktor obsahuje krob, ako naprkladbanny, papja, avokdo, figy a mango, nie jevhodn na spracovanie v odavovai. Naspracovanie tchto druhov ovocia pouitekuchynsk robot, mixr alebo ponorn mixr.V odavovai mete spracova aj listy a byle zlistovej zeleniny a ovocia, ako napr. altu.Ds vypite hne po odaven. Ak ho urit asnechte st na vzduchu, ds strat chu anutrin hodnotu.Zruka a servisAk potrebujete informcie, alebo ak mte problm,sa spojte so strediskom pre starostlivoso zkaznkov Gorenje vo vaej krajine (slotelefnu njdete na zrunom liste). Ak sa vovaej krajine nenachdza stredisko prestarostlivos o zkaznkov, navtvte miestnehopredajcu Gorenje, alebo sa spojte servisnoddelenie spolonosti Gorenje domce spotrebie.Len pre pouitie v domcnosti!GORENJE YCZY PASTWUWIELE SATYSFAKCJI PODCZASUYTKOWANIA URZDZENIAistenieNa istenie zariadenia nikdy nepouvajte drsnmateril, drsn istiace prostriedky ani agresvnekvapaliny ako alkohol, benzn alebo acetn.Zariadenie najahie oistte ihne po pouit.Zastrzegamy sobie prawo do zmian!23
 • Page 24

  SZNLATI TMUTATltalnos lersHUVeszlyNe mertse a motoregysget vzbe vagy msfolyadkba, s ne bltse le foly vz alatt.FigyelmeztetsCsatlakoztats eltt ellenrizze, hogy a kszlkaljn lv cmkn feltntetett hlzatifeszltsgrtk megegyezik-e a helyi hlzatifeszltsggel.Ne hasznlja a kszlket, ha a csatlakozdug, ahlzati kbel vagy egyb alkatrszekmegsrltek.Ha a hlzati kbel meghibsodott, a kockzatokelkerlse rdekben Gorenje szakszervizben,vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserlni.A kszlk mkdtetsben jratlan szemlyek,gyerekek, nem beszmthat szemlyek felgyeletnlkl soha ne hasznljk a kszlket.Vigyzzon, hogy a gyerekek ne jtszanak akszlkkel.Mkds kzben soha ne hagyja a kszlketfelgyelet nlkl.Amennyiben a szr srlt, vagy repedseklthatk rajta, ne hasznlja a kszlket, keressefel, a legkzelebbi Gorenje szakszervizhez.Sose nyljon kzzel vagy ms trggyal a mkdkszlk adagolcsvbe.Erre a clra csak a nyomrd hasznlhat.A talp slya 6,5 kg, csak kt kzzel prbljafelemelni.Ne mossa 80C-nl melegebb vzben.Figyelem: A kszlket kizrlaghztartsi hasznlatra terveztk.1.2.3.4.5.6.7.8.Ne hasznljon ms gyrttl szrmaz tartozkotvagy alkatrszt, vagy olyat, amelyet a Gorenjenem hagyott jv, ellenkez esetben a garanciarvnyt veszti.A kszlk bekapcsolsa eltt ellenrizze, hogyminden alkatrsz helyesen van-e felszerelve.Ne szerelje szt mkds kzben.A kszlk talpa legyen mindig szraz.Csak a kszlk kikapcsolsa s a szr lellsautn nyissa ki a rgztkapcsokat.A gymlcscentrifugt nehz tltettel ne hasznljafolyamatosan 10 perc tovbb, utna pedig hagyjalehlni.A kszlk mkdse kzben ne vegye ki agymlcshsgyjtt.Hasznlat utn mindig hzza ki dugt az aljzatbl.A veszlyes helyzetek elkerlse rdekben akszlket ne csatlakoztassa klsidztkapcsolra, vagy tvvezrlrendszerre.NyomcsTlcsrFacsarSzrEdnyTalpRost s gymlcsl tartly (2)Tisztt kefeFontos!A kszlk els hasznlata eltt figyelmesenolvassa el a hasznlati utastsokat. rizze megaz tmutatt ksbbi hasznlatra.24
 • Page 25

  A kszlk a 2012/19/EC szm, hulladkelektromos s elektronikus kszlkekrlszl (WEEE) Eurpai Unis irnyelvnekmegfelelen van jellve. Ez az irnyelvhatrozza meg a hulladk elektromos selektronikus kszlkek begyjtsnek skezelsnek Eurpai Uni-szerte rvnyeskvetelmnyeit.ElksztsMosson el minden levehet alkatrszt (lsd aTisztts).A tartly alatt egy gumi altt van, ami aztbiztostja, hogy a gymlcsl csak a kivezetcsvn keresztl tvozzon. A gymlcsl ksztstmegelzen a gumi alttet a kpen lthatmdon kell a helyre tenni.A kszlk sztszedshez ismtelje meg afentieket ellenkez sorrendben.A kszlk hasznlataA kszlk lehetv teszi a rost-tartalomszablyozst a gymlcslben. A rost-tartalmomaz albbi brn lthat mdon llthat be:Szerels s sztszerels utastsKevesebb......Rost...TbbA kszlknek hrom (3) belltsa van:1.2.3.25ON A motor bekapcsolsa: a gymlcslkszts megkezdseREV ellenkez irny. Ha valami beszorul ski kell szabadtani.OFF a kzps pozciban. Lehetv teszi akszlk kikapcsolst.
 • Page 26

  Mosson meg mindent alaposan, mieltt akszlkbe helyezn. A mosst kvetenhelyezze a hozzvalkat a kszlkbe pusher.Hasznlat eltt tvoltsa el a kemny magokat.TiszttsA kszlk tiszttshoz ne hasznljondrzsszivacsot, srolszert vagy mar hatstiszttszert (pl. alkoholt, benzint vagy acetont).A kszlk hasznlat utn kzvetlenlknnyebben tisztthat.Az olyan gymlcsket vagy zldsgeket, mintpldul a srgarpa, szeletelje fel vagykarikzza fel, mieltt a kszlkbe tenn.Kapcsolja ki a kszlket s hzza ki a villsdugta konnektorbl.Hasznlat utn kapcsolja ki a kszlket s hzzaki a villsdugt a konnektorbl. A kapcsolrintse eltt trlje szrazra a kezt.Az sszeszerelssel fordtott sorredben szereljeszt a kszlket.Ne erltesse a kszlkbe mukdsi kzben agymlcsket, ellenkez esetben krosodhat acentrifuga vagy a mikroszr.Az ecset segtsgvel tiszttsa meg alaposan akszlket hasznlat utn.A kszlk tiszttsra ne hasznljonfmszivacsot, mert az kart okozhat benne.Tippek:Friss gymlcst s zldsget hasznljon, mertezeknek dsabb a leve. Az anansz, ckla, zeller,alma, uborka, rpa, spent, a dinnyeflk,paradicsom, grntalma, narancs s szlklnsen alkalmas a gymlcscentrifugbantrtn feldolgozsra.A vkony hjat nem kell lehmozni, de a vastaghj gymlcsket, zldsgeket (pl. a narancs,anansz s nyers ckla) meg kell hmozni. Acitromflk bels, fehr hjt is tvoltsa el, mertkeser zt ad.Almal ksztsekor gyeljen arra, hogy a lsrsge az alma fajtjtl fggen vltozhat.Minl ldsabb az alma, annl srbb lesz a leve.A kvnt srsgnek megfelel almafajttvlasszon.Az almal nagyon hamar megbarnul. Nhnycsepp citroml hozzadsval lassthatja afolyamatot.A kemnyttartalm gymlcs, pldul bann,papaja, avokd, fge s mang nem alkalmas agymlcscentrifugban trtn feldolgozsra.Ezekhez hasznljon konyhai robotgpet vagyturmixgpet.Zldsglevl (pl. salta) is feldolgozhat agymlcscentrifugban.Centrifugls utn rgtn igya meg a gymlcslt.Ha egy ideig levegn tartja, a gymlcsl elvesztizt s tpanyagtartalmt.Maximlis gymlcsl kinyershez mindig lassannyomja le a betltt.A gymlcscentrifuga nem alkalmas a kemnyvagy rostos, illetve kemnyts gymlcs vagyzldsg, pldul cukornd feldolgozsra.Ne tiszttsa a kszlke mosogatgpben.A kszlk talpt ne mertse vzbe, tiszttshoztrlje t szraz vagy nedves trlvel.KrnyezetvdelemA feleslegess vlt kszlk szelektvhulladkknt kezelend. Krjk, hivatalosjrahasznost gyjthelyen adja le, gy hozzjrula krnyezet vdelmhez.Jtlls s szervizHa informcira van szksge, vagy forduljon azadott orszg Gorenje vevszolglathoz (atelefonszmot megtallja a vilgszerte rvnyesgarancialevlen). Ha orszgban nem mkdikvevszolglat, forduljon a Gorenje helyiszakzlethez vagy a Gorenje hztartsi kisgpeks szpsgpolsi termkek zletgnakvevszolglathoz.Csak szemlyes hasznlatra!GORENJESOK RMT KVN A KSZLKHASZNLATHOZA mdosts jogt fenntartjuk!26
 • Page 27

  � � UA .1.2.3.4.5.6.7.8. , , , , , . . , , . , , Gorenje, . ( ) , , , . , . . , , Gorenje. , . . . 6,5, . , 80C (2) �: . , , Gorenje. . , , , . , . � , , .27
 • Page 28

  . , , 10 . . . 2012/19/EC WEEE. , . (. ). , ( ') . , , , . . . , . .. (3) 1.2.3.28ON : REV . .OFF . .
 • Page 29

  , , . , . , . , , . . , , , . ! . , . , . . , . , , . , . . . , . ,, , , ,, , , , , . . , . , . , , . , . , . . , . , , ,, , . . . . . , . . , Gorenje ( ). , GorenjeDomestic Applinces. !GORENJE � , - !29
 • Page 30

  � � BG , . , . , . , Gorenje, .� , , , . . , . , . , . . 6.5 kg, . - 80C: � .1.2.3.4.5.6.7.8. , . , . , . . . 10 , , . . , . . (2) .30
 • Page 31

  , . 2012/19/EC (WEEE). . (). , . , . .� . , -. -.... .....� (3) .1.2.3.31ON () - : REV () - . .OFF () - . .
 • Page 32

  . , . . , , , .� . . . ! . . , . , . , Auger Micro-Mesh. . , , . , - . : , ,, , , , ,, , , . . - , , . , . - , . , . . , . , , , , , , . , . , , . . , . , . / . , . . . , Gorenje ( ). , Gorenje Gorenje [Service Department ofGorenje Domestic Appliances. !GORENJE � �32
 • Page 33

  � �RU , . 1.2.3.4.5.6.7.8. , . , , . , . , Gorenje . ( ) , , , . . . , Gorenje. . . 6,5 ,, . 80C. (2): . - , Gorenje. , .33
 • Page 34

  . , . . . 10 , , , . . . . . , : 2012/19/EU (Waste Electrical andElectronic Equipment WEEE). , . (. ). , , . , , .1. ON : 2. REV : , 3. OFF : .� , . ,, , . . . , .34
 • Page 35

  . . . , . , , , , ,, , , , , . . , , . , , . , , , . , . , . . , . , , , , . , . . / / , , , . , . . , . . . . . . . . . ! !GORENJE� �! , . . ! .35
 • Page 36

  � � : . , . , , . Gorenje, Gorenje . , . . . , Gorenje. . . 6,5 kg, . 80C.: !1.2.3.4.5.6.7.8. , Gorenje . . . , . . . 10 , (2) : .36
 • Page 37

  . . 2012/19/ - WEEE. �. : ( ). . . .� : . .� :.... (3) 1.2.3.37ON : REV . .OFF . .
 • Page 38

  , . , . . , . . . , , . . , . , . , . . . , . ; , .:� , . � , ,, , ,, , , , ,, . . . , , . , . . , . , . . . , . ,, , , . (, , , ). . . . , . : , . . : Gorenje www.gorenje.com , Gorenje ( ). , Gorenje Gorenje.GORENJE � � ! !: , 38
 • Page 39

  NVOD K OBSLUZEVeobecn popis:CSNebezpeMotorovou jednotku neponoujte do vody nebo jinkapaliny, ani ji neproplachujte pod tekoucvodou.VstrahaPed zapojenm pstroje se pesvdte, zdanapt uveden na pstroji odpovd napt vmstn elektrick sti.Pokud byste zjistili pokozen na zstrce, sove nebo na jinm dlu, pstroj nepouvejte.Pokud by byla pokozena sov ra, mus jejvmnu provst spolenost Gorenje, autorizovanservis spolenosti Gorenje nebo obdobnkvalifikovan pracovnci, aby se pedelomonmu nebezpe.Osoby (vetn dt) s omezenmi fyzickmi,smyslovmi nebo duevnmi schopnostmi nebonedostatkem zkuenost a znalost by nemly spstrojem manipulovat, pokud nebyly o pouvnpstroje pedem poueny nebo nejsou poddohledem osoby zodpovdn za jejichbezpenost.Dohldnte na to, aby si s pstrojem nehrly dti.Nikdy nenechvejte pstroj v provozu bez dozoru.Objevte-li na filtru praskliny nebo jakkolivpokozen, pstroj ji nepouvejte a obrate se nanejbli servisn stedisko spolenosti Gorenje.Nikdy nevkldejte do plnic trubice prsty ani jinpedmty, kdy je pstroj v chodu. K tomutoelu pouvejte pouze pchova.Zkladna v 6,5 kg, zvedejte proto pstrojobma rukama.Neoplachujte vodou o teplot vy ne 80 C.Upozornn: Pstroj je uren vhradn propouit v domcnosti.Nikdy nepouvejte dn psluenstv ani dly odjinch vrobc nebo takov, kter nebylyvslovn doporueny spolenost Gorenje. Pokudpouijete takov dly i psluenstv, pozbvzruka platnosti.Ped zapnutm pstroje se ujistte, e vechnysousti jsou pipevnny sprvn.Neprovdjte demont bhem provozu.Udrujte zkladnu neustle suchou.Pi zpracovn velkch dvek nepouvejteodavova nepetrit vce ne 10 minut a potnechte pstroj dostaten vychladnout.Po pouit pstroj vdy odpojte ze st.1. Posuvnk2. Nsypka3. Stlac spirla4. Rotan kart5. Ndoba6. Zkladna7. Zsobnky na vu a duinu (2)8. istc kefaDleit:Ped pouitm pstroje si dkladn pette tutouivatelskou pruku a uschovejte ji pro budoucpouit.39
 • Page 40

  Toto zazen je oznaeno v souladu sevropskou smrnic 2012/19/ES o odpadnchelektrickch a elektronickch zazench WEEE. Tato smrnice stanov poadavky nasbr odpadnch elektrickch a elektronickchzazen a nakldn s nimi, je jsou platn vcel Evropsk unii.Pprava k pouit:Umyjte vechny oddliteln sti (viz kapitolaitn).Pod msou je pryov vloka, kter dovol, abyvstupem pro vypoutn odtkala pouze va.Ne zahjte ppravu vy, mus bt pryovvloka umstna podle obrzku.Pi demonti postupujte v opanm poad krok.Mont a demont nvodPouit pstrojeOdavova umouje upravit mnostv duinyuvnit vy. Mnostv duiny je mon nastavit,jak je znzornno na obrzku.MnDuina..VceOdavova m ti (3) nastaven1.2.3.40ON Starts motor: start motoru: sputnproces odavovnREV zptn chod. Pouijte, jen kdy se ncopilep/uvzne a potebujete to uvolnit.OFF je ve stedov poloze. Umoujevypnout odavova.
 • Page 41

  Prosm ped podvnm do odavovae vedkladn oplchnte. Po oplchnut vlotepotravinu do odavovae pomoc posuvnku.Prosm odstrate vechny tvrd sti potraviny(semena, stopky) ped pouitm.Vypnte spotebi a odpojte ze st.Rozeberte spotebi v opanm poad, ne jsteho sloili!Prosm pokrjejte nebo nalmejte tvrdpotraviny jako mrkev na ten nebo men kusyped vloenm do odavovae.Pouijte kart pro dkladn vyitn po provozu.Nepouvejte kovov houbiky na itn, mohlibyste pokodit spotebi.Po pouit pstroj vypnte. Prosm osute si ruceped dotykem na vypna.Nepouvejte na itn myku ndob.Nenamejte zkladnu ani ji nedvejte pod proudvody, pro vyitn pouijte such nebo vlhkhadk.Netlate na ovoce bhem odavovn, abynedolo k pokozen drovho a mikro sovhofiltru.ivotn prosted:Tipy:A pstroj doslou, nevyhazujte jej do bnhokomunlnho odpadu, ale odevzdejte jej dosbrny uren pro recyklaci. Pomete tm chrnitivotn prostedPouvejte erstv ovoce a zeleninu, protoeobsahuj vce vy. Ananas, erven epa, celer,jablko, okurka, mrkev, pent, meloun, raje,grantov jablko, pomeran a hroznov vno jsouobzvlt vhodn pro zpracovn v odavovai.Slab slupky nebo kry nemuste odstraovat. Jeteba odstranit jen siln slupky - napkladslupky pomerane, ananasu a neuvaen ervenepy. Odstrate t bl jdra citrusovchplod, protoe by dusu pidvala hokou pchu.Pi pprav jablenho dusu pamatujte, ehustota jablenho dusu zvis na druhu jablek,kter pouvte. m avnatj jablko, tm iddus. Vyberte takov druh jablka, ze kterhozskte dus podle vaich pedstav.Jablen dus velmi rychle zhndne. To metezpomalit, pidte-li do jablenho dusu nkolikkapek citrnov vy.Ovoce, kter obsahuje krob, napklad banny,papja, avokdo, fky a mango nen vhodn prozpracovn v odavovai. Ke zpracovn tohotodruhu ovoce pouijte mixr nebo tyovmixr.V odavovai lze rovn zpracovat listy astonky, napklad hlvkov salt.Dus vypijte hned po vymakn. Je-li va navzduchu, ztrat chu a vivnou hodnotu.Abyste zskali maximln mnostv dusu, vdystlaujte pchova pomalu.Odavova nen vhodn pro zpracovn velmitvrdho nebo vlknitho/krobovitho ovoce azeleniny jako je cukrov ttina.Zruka a servisPokud byste mli jakkoliv problm nebo bystepotebovali njakou informaci, kontaktujteStedisko pe o zkaznky spolenosti Gorenjeve sv zemi (telefonn slo stediska najdete vletku s celosvtovou zrukou).Pokud se ve va zemi Stedisko pe o zkaznkynenachz, mete kontaktovat mstnhododavatele vrobk Gorenje nebo oddlenService Department of Gorenje DomesticAppliances.Jen pro osobn uit!GORENJE VM EL MNOHOPITKU PRIPOUVAN VHO ZARIADENIAVyhrazujeme si prvo na jakkoli zmny!itn:K itn pstroje nikdy nepouvejte kovovnky, abrazivn istic prostedky ani agresivntekut ppravky, jako je napklad lh, benzn neboaceton.Pstroj je jednodu istit hned po pouit.41Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gorenje JC4800VWY wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gorenje JC4800VWY in der Sprache / Sprachen: Englisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,7 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info