Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/37
Nächste Seite
ROÈNI MEŠALNIK
RUÈNA MIJEŠALICA
RUÈNI MIKSER
ÐÀ×ÅÍ ÌÈÊÑÅÐ
HAND MIXER
MANUAL MIXER
KÉZI MIXER
ÐÚ×ÅÍ ÌÈÊÑÅÐ
ÐÓ×ÍÈÉ Ì²ÊÑÅÐ
ÐÓ×ÍÎÉ ÌÈÊÑÅÐ
RUÈNÝ MIXÉR
MIXÉRY
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Uputstva za upotrebu
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Instrucþiuni de utilizare
Návod na obsluhu
Használati útmutató
²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Instructions for use
Návod k obsluze
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
RO
SK
H
CZ
UA
RUS
M450WS
M450BS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ROÈNI MEŠALNIK
  RUÈNA MIJEŠALICA
  RUÈNI MIKSER
  ÐÀ×ÅÍ ÌÈÊÑÅÐ
  HAND MIXER
  MANUAL MIXER
  RUÈNÝ MIXÉR
  KÉZI MIXER
  MIXÉRY
  ÐÚ×ÅÍ ÌÈÊÑÅÐ
  ÐÓ×ÍÈÉ Ì²ÊÑÅÐ
  ÐÓ×ÍÎÉ ÌÈÊÑÅÐ

  M450WS
  M450BS
  Navodilo za uporabo
  Upute za uporabu
  Uputstva za upotrebu
  Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
  Instructions for use
  Instrucþiuni de utilizare
  Návod na obsluhu
  Használati útmutató
  Návod k obsluze
  ²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

  SI
  BIH HR
  BIH SRB MNE
  MK
  GB
  RO
  SK
  H
  CZ
  UA
  RUS • Page 2

  SI
  HR
  SRB MNE
  MK
  EN
  RO
  SK
  HU
  CS
  UA
  RU

  Navodila za uporabo ........................ 3
  Upute za uporabu ........................... 6
  Uputstva za upotrebu .................... 9
  Упатства за употреба .................. 12
  Instruction manual ........................ 15
  Manual de instrucţiuni .................. 18
  Návod na obsluhu ........................ 21
  Használati utasítás ........................ 24
  Návod k obsluze …..……………….28
  Használati útmutató ....................... 31
  Használati útmutató ....................... 34

  2 • Page 3

  NAVODILA ZA UPORABO

  SI

  predpisom za električne aparate.
  Popravila električnih aparatov sme
  opraviti le strokovnjak.
  Proizvajalec ne odgovarja za morebitno
  škodo, povzročeno zaradi nepredpisane
  uporabe ali napačnega upravljanja.
  Uporabnik aparata mora obvezno
  upoštevati naslednja opozorila:

  Pri priključitvi in zagonu obvezno
  upoštevajte podatke, navedene na
  napisni tablici. Preverite da napetost in
  frekvenca ustrezajo aparatu!

  Aparata ne priključujte, če je
  poškodovana priključna vrvica ali
  aparat sam.

  V primeru okvare aparat izključite iz
  električnega omrežja.

  Vedno izključite aparat iz električnega
  omrežja, kadar ga ne uporabljate ali
  ko končate z delom.

  Priključne vrvice:
   ne vlecite preko vročih kuhalnih
  mest ali odprtega ognja
   ne vlecite preko ostrih robov
   ne uporabljajte za prenašanje
  aparata
   Če se poškoduje priključna vrvica, jo
  lahko zamenjajo le v pooblaščenem
  servisu.

  Odslužene aparate onesposobite za
  morebitno nadaljnjo uporabo. Aparat
  odstranite na za to predpisani način.
  Za možnosti odstranjevanja
  odsluženih aparatov in embalaže se
  pozanimajte na občinski oziroma
  krajevni upravi.

  Pazljivo preberite ta navodila. Shranite jih za
  bodočo uporabo.

  1.

  Gumb za vklop/izklop in za nastavitev
  hitrosti mešanja ter impulzna hitrost
  2. Gumb za sprostitev priključkov
  3. Pogonska enota
  4. Metlici za mešanje in stepanje
  5. Posoda
  6. Metlici za gnetenje
  7. Stojalo
  8. Gumb za nosilec
  9. Gumb za stojalo
  10. TURBO gumb

  Namen
  Vaš ročni mešalnik, je narejen za mešanje,
  gnetenje, mesenje ter stepanje. Aparat je
  namenjen za domačo uporabo v gospodinjstvu!

  Pomembna varnostna navodila

  Aparat ustreza priznanim tehničnih
  pravilom ter veljavnim varnostnim
  3 • Page 4

  Ko se aparat popolnoma ustavi,
  izvlecite vtič priključne vrvice iz
  vtičnice in zamenjajte priključek. Med
  delovanjem aparata ne segajte med
  priključke in ne dotikajte se jih z
  nobenim predmetom.
  Priključki se vrtijo še nekaj sekund po
  izključitvi aparata. Ne dotikajte se jih,
  da se ne poškodujete.
  Priključkov nikoli ne čistite ne da bi
  aparat izklopili iz električnega omrežja.
  Aparata nikoli ne uporabljajte na
  odprtem.
  Poskrbite da imate suhe roke kadar
  uporabljate aparat.
  Ko aparat deluje, ne približujte vrtečih
  delov in rezil drugim osebam ali
  živalim, saj lahko povzročite trajne
  poškodbe ali celo smrt.
  Otroci stari osem let in več ter osebe z
  zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in
  umskimi zmožnostmi ali s
  pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami
  lahko uporabljajo ta aparat pod
  ustreznim nadzorom ali če so prejele
  ustrezna navodila glede varne
  uporabe aparata in če razumejo
  nevarnosti, ki so povezane z uporabo
  aparata.
  Otroke nadzorujte pri uporabi aparata
  in pazite, da se z njim ne bodo igrali.
  Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati
  naprave razen če so stari 8 let in več
  in so nadzorovani.
  Raven hrupa: Lc = 72 dB (A)

  zbiranje in ravnanje z odpadno električno
  in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni
  Evropski Uniji.

  Pred uporabo
  Preverite da je aparat v dobrem stanju, da ni
  poškodovan oz. da ni že iztrošen zaradi starosti ali
  prekomerne uporabe.
  Preverite priključno vrvico, da ni poškodovana.
  Preverite stikala za vklop/izklop aparata.
  Preverite da so vsi deli, ki jih želite pritrditi na
  aparata originalni deli, ki jih priporoča proizvajalec.
  NE montirajte neoriginalnih delov na aparat!

  Po uporabi
  Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja, ko
  končate z uporabo ali ga odlagate na delovno
  površino. Shranjujte ga na suhem mestu, izven
  dosega otrok.

  Uporaba nastavkov
  Metlici za mešanje uporabljajte pri: mešanju in
  stepanju.
  Metlici za mesenje testa uporabljajte pri mešanju,
  gnetenju in mesenju testa.
  Vedno poskrbite da je aparat izklopljen iz
  električnega omrežja, kadar vstavljate ali
  izstavljate kateregakoli od nastavkov!

  Montiranje metlic za mešanje in
  gnetenje
  Aparat izklopite iz električnega omrežja.
  Vstavite steblo metlice v odprtino. Rahlo ga
  pritisnite, ter obrnite, dokler ne slišite da se je
  zaskočil na svoje mesto.
  Ponovite enako za drugo metlico.

  Izvzemanje nastavkov
  Izklopite aparat iz električnega omrežja.
  Pritisnite gumb za izvzemanje nastavkov.
  Potegnite nastavke iz odprtin.

  Uporaba
  1.
  2.

  Ta oprema je označena v skladu z
  evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni
  električni in elektronski opremi (waste
  electrical and electronic equipment WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za

  3.
  4.

  4

  Posodo postavite na delovno površino in
  pritisnite stojalo mešalca, da se zatakne (Slika
  1).
  Da bi mešalnik sestavili, vstavite metlici v
  odprtini (Opozorilo: pomembno je, da vstavite
  metlico s parom ušes v desno odprtino (slika
  2)).
  Mešalnik postavite na stojalo (slika 3).
  Ko ste končali z delom, pritisnite gumb za
  ločitev mešalnika od stojala (slika 4). • Page 5

  5.
  6.
  7.

  Po uporabi izklopite mešalnik iz električnega
  omrežja. Pritisnite gumb za izmet metlic.
  Izvlecite ju iz mešalnika (slika 5).
  Ko dvigujete nosilec mešalnika, pritisnite gumb
  za odstranitev nosilca (slika 6).
  Če želite najvišjo hitrost, pritisnite »TURBO«
  gumb ali dodajte v položaj »M« (»1« ali »10«).

  HITROST
  1
  GNETENJE
  2
  MEŠANJE
  3
  MIKSANJE
  4
  PENJENJE
  5
  STEPANJE
  M
  PULSE

  OPIS
  To je dobra začetna hitrost
  za gosto in bolj suho hrano,
  kot so moka, maslo in pire
  krompir.
  Najboljša hitrost za tekoče
  sestavine in pripravo
  solatnih prelivov.
  Za pripravo kolačev,
  piškotov in kruha.
  Za penjenje masla in
  sladkorja, stepanje sladic,
  poobedkov itd.
  Za stepanje jajc, kuhanih
  prelivov, pire krompirja,
  smetane itd.
  Največja »TURBO« hitrost.

  Čiščenje in vzdrževanje
  Pred čiščenjem, vedno izvlecite vtič iz omrežne
  vtičnice!
  Mešalnik obrišite z vlažno krpo. Ne potapljajte ga v
  vodo in ne čistite ga pod tekočo vodo!
  Ne uporabljajte grobih čistil.
  Priključke mešalnika lahko umijete z krpo in
  neagresivnimi čistilnimi sredstvi.
  Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja.

  OKOLJE
  Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite
  skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
  temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
  recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

  GARANCIJA IN SERVIS
  Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
  Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
  državi (telefonsko številko najdete v
  mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši
  državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
  Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za
  male gospodinjske aparate.

  GORENJE
  VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA
  PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!
  Pridržujemo si pravico do sprememb!

  5 • Page 6

  UPUTE ZA UPORABU
  Pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za
  buduću uporabu.

  HR

  Važne sigurnosne upote

  Aparat udovoljava priznatim tehničkim
  propisima i važećem sigurnosnom
  propisu za električne aparate. Popravke
  električnih aparata smije obavljati samo
  stručnjak. Proizvođač ne odgovara za
  moguću štetu uzrokovanu nepropisnom
  uporabom ili pogrešnim upravljanjem.
  Korisnik aparata mora obvezno uzeti u
  obzir sljedeća upozorenja:

  Kod priključivanja i pokretanja
  obvezno uzmite u obzir podatke
  navedene na natpisnoj pločici.
  Provjerite odgovaraju li napon i
  frekvencija aparatu!

  Aparat nemojte priključivati ako je
  oštećen priključni kabel ili sam aparat.

  U slučaju kvara, isključite aparat iz
  električne mreže.

  Uvijek isključite aparat iz električne
  mreže kada ga ne upotrebljavate ili
  kada završite s radom.

  Priključni kabel:

  ne povlačite preko vrućih mjesta za
  kuhanje ili otvorene vatre,

  ne povlačite preko oštrih rubova,

  ne upotrebljavajte za prenošenje
  aparata.

  Ako se priključni kabel ošteti, zamijeniti
  ga se može samo u ovlaštenom
  servisu.

  Islužene aparate onesposobite za
  moguću daljnju uporabu. Aparat
  uklonite na za to propisani način. Za
  mogućnosti uklanjanja isluženih

  1.

  Prekidač za uključivanje, birač brzina,
  impulsna brzina
  2. Gumb za otpuštanje priključaka za
  miješanje i
  3. gnječenje.
  4. Pogonska jedinica
  5. Metlice za miješanje
  6. Posuda
  7. Metlici za gnječenje stalak
  8. Gumb za odvajanje miksera sa nosača
  9. Gumb za oslobađanje nosača
  10. „TURBO“ gumb

  Namjena
  Aparat je namijenjen za domaću uporabu u
  kućanstvu! Koristi se se za miješanje, gnječenje,
  miješenje.

  6 • Page 7

  aparata obavijesti zatražite od
  općinske ili područne uprave.
  Priključke zamijenite tek kada izvučete
  utikač priključnog kabela iz utičnice i
  kada se aparat potpuno zaustavi. Dok
  aparat radi, ne dotičite priključke i
  nemojte ih dirati nikakvim predmetom.
  Priključci se vrte još nekoliko sekundi
  po isključivanju aparata. Ne dotičite ih
  kako se ne biste ozlijedili.
  Priključke nikada ne čistite prije nego
  što aparat isključite iz električne
  mreže.
  Aparata nikada ne upotrebljavajte na
  otvorenom.
  Kada upotrebljavate aparat, pripazite
  da su vam ruke suhe.
  Kada aparat radi, ne približavajte
  rotirajuće dijelove i oštrice drugim
  osobama ili životinjama jer možete
  uzrokovati trajne štete ili čak i smrt.
  Aparat smiju upotrebljavati djeca
  starija od 8 godina i osobe s
  ograničenim fizičkim, osjetilnim ili
  mentalnim sposobnostima te
  nedostatnim iskustvom i znanjem u
  vezi sa sigurnom uporabom pećnice.
  U tom im slučaju treba omogućiti
  razumijevanje potencijalnih opasnosti.
  Nadzirite djecu kako biste osigurali da
  se ne igraju sa aparatom.
  Čišćenje i korisničko održavanje ne
  smiju provoditi djeca, osim ako imaju
  najmanje 8 godina te su pod strogim
  nadzorom.
  Razina buke: Lc = 72 dB (A)

  uređajima (waste electrical and electronic
  equipment - WEEE).
  Smjernica određuje okvir za povratak i
  zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u
  cijeloj Europskoj Uniji.

  Prije uporabe

  Projerite da je aparat u dobrom stanju, da nije
  oštećen odnosno da nije već istrošen zbog
  starosti ili prekomjerne uporabe.
  Provjerite priključni kabel da nije oštećen.
  Provjerite sklopku za uklj./isklj. aparata.
  Provjerite da su svi dijelovi, koje želite pričvrstiti
  na aparat, originalni dijelovi koje preporuča
  proizvođač. NE ugrađujte neoriginalne dijelove
  na aparat!

  Nakon uporabe
  Kada završite s njegovom uporabom, aparat uvijek
  isključite iz električne mreže ili ga odložite na
  radnu površinu. Spremite ga na suhom mjestu,
  izvan dosega djece.

  Uporaba nastavka

  Metlici za mešanje uporabljajte pri: mešanju,
  stepanju.
  Metlice za miješanje rabe se za miješanje i
  tučenje.
  Metlice za miješenje tijesta rabe se za miješanje,
  gnječenje i miješenje tijesta.
  Uvijek se pobrinite da aparat bude isključen iz
  električne mreže, kada umećete ili skidate bilo
  koji od nastavaka!

  Montiranje metlica za miješanje i
  gnečenje
  Aparat isključite iz električne mreže.
  Umetnite tijelo metlice u otvor. Lagano ga
  pritisnite i okrenite dok ne čujete da je uskočilo na
  svoje mjesto.
  Ponovite isto s drugom metlicom.

  Vađenje nastavaka
  Isključite aparat iz električne mreže.
  Pritisnite gumb za vađenje nastavaka.
  Izvucite nastavke iz otvora.

  Uporaba
  1.
  2.

  Ovaj je uređaj označen u skladu s
  europskom smjernicom 2012/19/EU o
  otpadnim električnim i elektronskim
  7

  Zdjelu postavite na mjesto i pritisnite nosač
  miksera dok se ne zaključa (sl.1).
  Umetnite krajeve metlica ili vilica za tjesto u
  otvore miksera (Nadpomena: Umetnite
  metlicu/vilicu sa zupčanikom u desni utvor
  miksera (sl.2)). • Page 8

  3.
  4.
  5.

  6.
  7.

  Postavite mikser na nosač (sl.3).
  Kada skidate mikser sa nosača pritisnite gumb
  za otvaranje miksera sa nosača (sl. 4).
  Nakon uporabe, prvo isključite mikser iz
  električne mreže. Pritisnite gumb za
  oslobađanje metlica i izvučite ih iz miksera
  (sl.5).
  Kada odižite nosač miksera, pritisnite gumb za
  oslodađanje nosača miksera (sl.6).
  U slučaju da trebate veću brzinu, pritisnite
  „TURBO“ ili okrenite prekidač u impulsni položaj
  („1“ ili „10“).

  BRZINA
  1
  UMJEŠAVANJE
  2
  STAPANJE
  3
  MIKSANJE
  4
  KREMASTO
  5
  TUČENO
  M
  PULS

  proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
  ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš
  lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada
  iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
  proizvod.

  Garancija i servis
  Za informacije ili u slučaju problema obratite se
  Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
  državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
  garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema
  takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu
  Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske
  aparate.

  OPIS
  Ovo je početna brzina
  obabrana za umješavanje
  rasute i suhe hrane (brašno,
  maslac ili pire krompir).
  Najbolja brzina za miješanje
  tekućoh sastojaka kod
  pripreme salatnih preljeva.
  Za miješanje kolača, keksa i
  kruha.
  Za pripremu krema od
  maslaca i šećera,
  nepopečenih sklatkiša,
  deserta, itd.
  Za pripremu snijega od
  bjelanjaka, šećernih glazura,
  tučenog slatkog vrhnja. Pirekrompira, itd.
  Maksimalna »TURBO« brzina.

  Čišćenje i održavanje
  Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz
  električne utičnice!
  Miješalicu obrišite vlažnom krpom. Ne potapajte ju
  u vodu i ne čistite je tekućom vodom!
  Ne rabite gruba sredstva za čišćenje.
  Priključke miješalice možete oprati krpom i
  neagresivnim sredstvima za čišćenje.
  Aparat ne zahtijeva posebno održavanje.
  Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja.

  Okolina
  Simbol na proizvodu ili na njegovoj
  ambalaži označuje, da se s tim
  proizvodom ne smije postupiti kao s
  otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
  uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
  elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
  odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
  potencijalne negativne posljedice na okoliš i
  zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
  neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog

  GORENJE
  VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA U
  RADU S VAŠIM APARATOM!
  Pridržavamo pravo do promjena!
  8 • Page 9

  UPUTSTVA ZA UPOTREBU
  Pažljivo pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih
  za eventualno kasnije konsultovanje.

  SRB MNE

  Važna bezbednosna uputstva

  Aparat odgovara priznatim tehničkim
  pravilima i važećim bezbednosnim
  propisima za električne aparate.
  Popravke električnih aparata sme da vrši
  samo ovlašćeno lice.
  Proizvađač ne odgovara za eventualnu
  štetu, uzrokovanu nepropisnom
  upotrebom, ili nepravilnim rukovanjem.
  Korisnik aparata mora obavezno
  poštovati sledeća upozorenja:

  Pred priključenjem i početkom rada
  obavezno proverite podatke,
  navedene na natpisnoj tablici. Naročito
  proverite dali napon i frekvencija
  odgovaraju aparatu!

  Aparat ne uključujte, ako je priključni
  gajtan oštećen, ili je aparat u kvaru.

  U slučaju kvara, isključite aparat iz
  električne mreže.

  Uvek isključite aparat iz električne
  mreže, kad ga ne koristite, ili kad
  završite s radom.

  Priključni gajtan:

  ne vucite preko vrućih ploča za
  kuvanje ili otvorenog plamena;

  ne vucite preko oštrih ivica;

  ne koristite za prenošenje aparata

  Ako se priključni gajtan ošteti, sme da
  ga zameni samo ovlašćeno lice u
  servisu!

  Odslužene aparate onesposobite za
  eventualnu dalju upotrebu. Aparat
  uklonite na propisan način. Za
  mogućnosti uklanjanja odsluženih
  aparata i ambalaže, posavetujte se na
  lokalnoj općinskoj upravi.

  Kad se aparat potpuno zaustavi,
  izvucite utikač priključnog kabla iz

  1.

  Dugme za uključenje/isključenje i za
  odabir brzine rada I imulsnog rada
  2. Dugme za otpuštanje priključaka za
  mešanje i gnječenje testa.
  3. Pogonska jedinica
  4. Metlice za mešanje
  5. Posuda
  6. Metlici za gnječenje testa
  7. Postolje
  8. Dugme za odvajanja miksera od postolja
  9. Dugme za oslobađanja nosača
  10. „TURBO“ dugme

  Namen
  Aparat je namenjen za domaću upotrebu u
  kućanstvu! Koristite za mućenje, mešanje testa i
  pravljenje snega.

  9 • Page 10


  doze i zamenite nastavak. U toku
  delovanja aparata ne gurajte prste u
  priključke i ne dodirujte ih nikakvim
  predmetima.
  Priključci se vrte još nekoliko sekundi
  nakon isključenja aparata. Ne
  dodirujte ih, jer možete da se ozledite.
  Nastavke nikad ne čistite, a da pre
  toga niste isključili aparat iz električne
  mreže.
  Aparat nikad ne koristite na
  otvorenom.
  Pobrinite se da Vam u toku rukovanja
  aparatom ruke uvek budu suve!
  Kad aparat radi, ne približavajte
  okretne metlice ili oštrice drugim licima
  ili životinjama, jer možete uzrokovati
  trajne ozlede, pa čak i smrt.
  Deca mlađa od 8 godina moraju se
  udaljiti, osim ako su pod stalnim
  nadzorom.
  Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su
  napunila najmanje 8 godina i osobe sa
  smanjenim fizickim, culnim ili
  mentalnim sposobnostima, kao i
  osobe koje nemaju dovoljno iskustva i
  znanja ukoliko su pod nadzorom ili su
  dobili uputstva koja se odnose na
  upotrebu ovog uređaja na bezbedan
  nacin i razumeju povezane opasnosti.
  Deca se moraju nadgledati da biste bili
  sigurni da se ne igraju uređajem.
  Čiščenje I korisničko održavanje ne
  smeju obavljati deca koja nisu
  napunila najmanje 8 godina i koja nisu
  pod nadzorom.
  Jačina buke: Lc = 72 dB (A)

  Pre upotrebe

  Proverite dali je aparat u besprekornom stanju,
  da nije oštećen, ili da nije istrošen zbog starosti ili
  prekomerne upotrebe.
  Proverite dali priključni kabel nije oštećen.
  Proverite dali rade prekidači za
  uključenje/isključenje aparata.
  Proverite dali su svi delovi koje želite pričvrstiti na
  aparat, originalni delovi koje preporučuje
  proizvađač. NE montirajte neoriginalne delove na
  aparat!

  Nakon upotrebe
  Aparat uvek isključite iz električne mreže kad
  završite posao ili kad ga odložite na radnu
  površinu. Držite ga izvan domašaja dece, na
  suvom mestu.

  Upotreba nastavaka
  Metlici za mućenje koristite za mućenje i tučenje
  snega, pavlake
  Metlici za mešanje testa koristite za mešanje
  testa.
  Pobrinite se da je aparat uvek isključen iz struje
  kad menjate ili vadite nastavke!

  Montiranje metlica za mućenje i za
  mešanje testa
  Aparat isključite iz struje.
  Ugurajte osovinu metlice u otvor. Lagano
  pritisnite i okrenite, dok ne začujete da je
  škljocnula na svoje mesto.
  Isto ponovite s drugom metlicom.

  Vađenje nastavaka
  Aparat isključite iz struje.
  Pritisnite dugme za vađenje nastavaka.
  Izvucite nastavke iz otvora.

  Upotreba
  1.
  2.

  Ova je oprema označena u skladu s
  evropskom smernicom 2012/19/EU o
  otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi
  (waste electrical and electronic equipment
  - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za
  sabiranje i rukovanje otpadnom
  električnom i elektronskom opremom, koji
  su na snazi u celokupnoj Evropskoj Uniji.

  3.
  4.
  5.
  6.
  10

  Posudu postavite na radnu površinu i pritisnite
  postolje miksera, da se zakači (Slika 1).
  Da bi mikser saastavili, postavite metlice u
  otvore (Upozorenje: potrebno je, da stavite
  metlicu sa zupčanikom u desni otvor (slika 2)).
  Mikser postavite na postolje (slika 3).
  Kad ste završili sa radom, pritisnite dugme za
  odvajanje miksera od postolja (slika 4).
  Nakon upotrebe isključite mikser iz električne
  mreže. Pritisnite dugme za oslobađanje metlica.
  I skinite ih sa miksera (slika 5).
  Kada sklanjate postolje miksera , pritisnite
  dugme za oslobađanje nosača (slika 6). • Page 11

  7.

  Ako želite najveću brzinu, pritisnite »TURBO«
  dugme ili okretite prekidač u impulsni položaj
  »M« (»1« ili »10«).

  BRZINA
  1
  MEŠENJE
  2
  MEŠANJE
  3
  MIKSANJE
  4
  KREMASTO
  5
  TUČENJE
  M
  IMPULSNO

  centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili
  odelu Gorenja za male kućanske aparate.

  OPIS
  Ovo je početna brzina odabrana za
  mešenje rasute i suve hrane
  (brašno, maslac ili pire krompir)..
  Najbolja brzina za mešanje tečnih
  sastojaka kod pripreme salatnih
  preliva
  Za pripremu kolača, keksa i hleba.
  Za pripremu krema od maslaca i
  šećera, nepečenih sklatkiša,
  deserta, itd.
  Za pripremu snega od belanca,
  šećernih glazura, tučene slatke
  pavlake, Pire-krompira, itd.
  Najveća »TURBO« brzina.

  Čišćenje i održavanje
  Pre čišćenja obavezno izvucite gajtan iz doze!
  Obrišite mikser vlažnom krpom. Ne uranjajte ga u
  vodu i ne perite ga pod tekućom vodom!
  Ne koristite gruba sredstva za čišćenje.
  Priključke miksera možete prati neagresivnim
  sredstvima za čišćenje i obrisati krpom.
  Aparat ne zahteva posebno održavanje.

  Zaščita okoline
  Simbol na proizvodu ili na njegovoj
  ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne
  sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva.
  Umesto toga, proizvod treba predati
  odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu
  elektronskih I električnih aparata. Ispravnim
  odvoženjem ovog proizvoda sprečićete
  potencijalne negativne posledice na životnu
  sredine I zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti
  ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom
  ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija
  o tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju
  ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim
  lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje
  kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili
  ovaj proizvod.

  GORENJE
  VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA
  U RADU S VAŠIM APARATOM!

  Garancija i servis

  Pridržavamo pravo do promena!

  Za informacije ili u slučaju problema obratite se
  Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
  državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
  garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
  11 • Page 12

  УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
  Внимателно прочитајте ги овие упатства.
  Чувајте ги за да ги користите и во иднина.

  МК

  Важни безбедносни упатства

  Апаратот соодветствува на
  признаените технички правила, како и
  на важечките безбедносни прописи за
  електричните апарати. Поправките на
  електричните апарати може да ги
  изврши само стручњак.
  Производителот не одговара за
  можната штета настаната како
  последица на непрописна употреба
  или на погрешно управување.
  Корисникот на апаратот задолжително
  треба да ги почитува следниве
  предупредувања:

  При приклучување и ставање во
  погон, задолжително почитувајте ги
  следниве податоци наведени на
  натписната табла. Проверете дали
  напонот и фраквенцијата му
  одговараат на апаратот!

  Не приклучувајте го апаратот ако е
  оштетен приклучниот кабел или,
  пак, апаратот.

  Во случај на дефект, исклучете го
  апаратот од електричната мрежа.

  Секогаш исклучете го апаратот од
  електричната мрежа кога не го
  употребувате или кога ќе завршите
  со работа.

  Приклучните кабли:
   не провлекувајте ги покрај
  жешки места за готвење или
  покрај отворен оган,
   не провлекувајте ги низ остри
  рабови,
   не употребувајте ги за
  пренесување на апаратот.
   Ако приклучниот кабел се оштети,
  можете да го замените само во
  овластен сервис.

  1.

  Копче за вклучување/исклучување,
  брзина и импулсна брзина
  2. Копче за отпуштање на додатоците за
  матење и месење
  3. Погонска единица
  4. Метлички за матење
  5. Cад
  6. Метлички за месење
  7. Основа
  8. Копче за одвојување на миксерот од
  основата
  9. Копче за ослободување на носачот на
  основата
  10. „TURBO“ копче

  Намена
  Апаратот е наменет за домашна употреба во
  домаќинството! Употребувајте го за мешање,
  месење, матење и за пасирање.
  12 • Page 13

  апаратот на безбеден начин и ги
  разбрале опасностите кои можат
  да се појават. Децата мора
  постојано да се под надзор за да
  се осигурате дека тие не си играат
  со апаратот.
   Чистењето
  и
  корисничкото
  одржувањето не треба да го
  изведуваат деца кои не наполниле
  8 години и кои не се под надзор.
   Ниво на бучава Lc=72 dB (A)

   Старите апарати онеспособете ги
  за евентуална понатамошна
  употерба. Отстранете го апаратот
  на начин пропишан за тоа. За
  можностите за отстранување на
  остарените апарати и на
  амбалажата информирајте се кај
  општинската, односно
  регионалната управа.
   Кога апаратот сосема ќе застане,
  извлечете го гајтанот од штекерот
  и заменете го приклучниот
  елемент. Додека работи апаратот,
  не ставајте ги рацете помеѓу
  приклучните елементи и немојте
  да ги допирате со каков било
  предмет.
   Приклучните елементи се вртат
  уште неколку секунди по
  исклучувањето на апаратот. Не
  допирајте ги за да не се
  повредите. Немојте никогаш да ги
  чистите приклучните елементи
  додека апаратот не го исклучите
  од електричната мрежа.
   Апаратот никогаш не
  употребувајте го на отворено.
   Погрижете се да имате суви раце
  кога го употребувате апаратот.
   Кога работи апаратот, не
  приближуавајте ги вртливите
  делови или секачите до други
  лица или животни, бидејќи може
  да предизвикате трајни повреди,
  па дури и смрт.
   Овој апарат можат да го користат
  деца кои веќе наполниле 8 години,
  лица со намалени физички,
  сетилни
  или
  ментални
  способности како и лица кои
  немаат доволно искуство и
  знаење ако се под надзор или
  биле обучени како да го користат

  Овој апарат е означен според
  европскиот пропис 2012/19/ЕU за
  електро и електронски апарати (waste
  electrical and electronic equipment WEEE).
  Прописот ја дава рамката за враќање и
  искористување на старите апарати,
  важечко ширум Европа.

  Пред употреба

  Проверете дали апаратот е во добра
  состојба, да не е оштетен, односно истрошен
  поради старост или прекумерна употреба.
  Проверете го приклучниот кабел, да не е
  можеби оштететен
  Проверете го прекинувачот за
  вклучување/исклучување на апаратот.
  Проверете дали сите делови што сакате да
  ги прицврстите за апаратот се оригинални
  делови, кои ги препорачува производителот.
  НЕ монтирајте неоригинални делови на
  апаратот!

  По употреба
  Апаратот секогаш исклучувајте го од
  електричната мрежа кога ќе завршите со
  работа или кога ќе го оставите на работна
  површина. Чувајте го на суво место, надвор од
  дофатот на децата.

  Употреба на продолжетоците

  13

  Метличките за мешање употребувајте ги при:
  мешање, матење.
  Метличките за месење на тесто
  употребувајте ги при мешање и месење на
  тестото.
  Продолжетокот на палковидната мешалка
  употребувајте го за претворање на храната во
  течна состојба, како и за пасирање.
  Секогаш погрижете се апаратот да биде
  иклучен од електричната мрежа, кога ставате
  или вадите кој било од приклучните
  елемнети! • Page 14

  Монтирање на метличките за
  мешање (месење)

  БРЗИНА

  Исклучете го апаратот од електричната
  мрежа.
  Ставете го врвот на левиот продолжеток (со
  поголема, сива пластична ознака ) во
  поголемиот отвор на апаратот. Лесно
  притиснете го и завртете, додека не слушнете
  дека е наместен во лежиштето.
  Потоа ставете го врвот на десниот
  продолжеток (со помала, бела пластична
  ознака) во помалиот отвор на апаратот.
  Лесно притиснете го истиот и завртете додека
  не слушнете дека е наместен во лежиштето.

  1
  МЕСЕЊЕ
  2
  МЕШАЊЕ
  3
  МАТЕЊЕ
  4
  МАТЕЊЕ

  Вадење на приклучните елементи
  5
  МАТЕЊЕ

  Исклучете го апратот од електричната мрежа
  Притиснете го копчето за вадење на
  приклучните елементи.
  Повлечете ги приклучните елементи од
  отворите.

  M
  ПУЛС

  ОПИС
  Ова е почетна брзина за мешање на
  густа и сува храна (брашно, путер,
  пире од компири)
  Најдобра брзина за мешање на
  течни состојки и спремање на
  преливи за салата.
  За спремање на колач, колачи и
  леб.
  За спремање на крем од путер и
  шеќер, непечени десерти, кремови,
  итн.
  За матење на јајца, шеќерни
  глазури, шлаг, течна сладка павлака
  итн.
  Максимална »TURBO« брзина.

  Употреба

  Чистење и одржување

  1.

  Пред чистењето, секогаш извлечете го
  гајтанот од штекерот!
  Миксерот избришете го со влажна крпа. Не
  потопувајте го во вода и не чистете го под
  чешма!
  Не употребувајте груби средства за чистење!
  Приклучоците на миксерот исто така можете да
  ги измиете со крпа и со неабразивни средства
  за чистење.
  Апаратот не бара посебно одржување.

  2.

  3.
  4.

  5.

  6.
  7.

  Садот ставете го на место и притиснете го
  носачот на миксерот додека не се заклучи
  (Слика 1).
  Ставете ги метличките за мешање или
  месење во отворот (Напомена: ставете го
  додатокот за мешање/месење со запчаникот
  во десниот отвор на миксерот (слика 2).
  Поставете го миксерот на носачот (слика 3).
  Кога сакате да го откачите миксерот од
  носачот притиснете го копчето за
  одвојување на миксерот од основата (слика
  4).
  По употребата, прво исклучете го миксерот
  од електричната мрежа. Притиснете го
  копчето за отпуштање на метличките и
  извадете ги од миксерот. (слика 5).
  Кога го подигнувате носачот на миксерот,
  притиснете го копчето за ослободување на
  носачот (слика 6).
  Ако сакате поголема брзина, притиснете го
  »TURBO« копчето или ставете во позиција
  »M« (»1« ali »10«).

  ЖИВОТНА СРЕДИНА
  Не го фрлајте на апаратот во нормален
  домашен отпад,туку во официјална колекција
  наменета за рециклирање. Со ова, вие
  помагате да се зачува животната средина.

  ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
  Ако ви требаат информации, или ако имате
  проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje
  центарот за грижа на корисници во вашата
  земја (види телефонски број во меѓународната
  гаранција). Ако вашата земја нема таков
  центар, контактирајте го вашиот локален дилер
  или Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за
  домаќинство.

  GORENJE
  ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО
  ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРEБАТА
  НА ВАШИОТ АПАРАТ!
  Го задржуваме правото на промени!

  14 • Page 15

  INSTRUCTION MANUAL
  Read carefully the following operating
  instructions.It is suggested that you keep
  these instructions in a safe place for future
  reference.

  EN

  Important safeguards

  Warning ! When using mains-powered
  appliances, basic safety precautions,
  including the following, should always
  be fallowed to reduce the risk of fire,
  electric shock and personal injury.
   Read this entire manual carefully
  before using the appliance.
   The intended use is described in this
  manual. The use any accessory or
  attachment or the performance of any
  operation with this appliance other than
  those recommended in this instruction
  manual may present a risk of personal
  injury.
  Retain this manual for future reference.


  1.

  On/Off switch and speed selector and pulse
  position
  2. Release unit
  3. Motor unit
  4. Beaters
  5. Bowl
  6. Dough hooks
  7. Stand
  8. Bracket knob
  9. Stand knob
  10. „TURBO“ knob

  Using your appliance


  Intended use  Your hand mixer has been designed for mixing,
  beating, whipping and kneading. This product is
  intended for household use only.

  15

  Do not touch moving parts.
  Make sure that the appliance is
  switched off before connecting to or
  disconnecting from the power supply.
  Always take care when using the
  appliance.
  Never pull the power supply cord to
  disconnect the plug from the socket.
  Keep the power supply cord away from
  heat, oil and sharp edges.
  Do not use the appliance outdoors.
  Always protect the motor unit from
  water or excessive humidity.
  Operate the appliance only with dry
  hands.
  Never detach the beaters, dough hooks
  and blending attachment from the main
  body while the appliance is still
  connected to the power supply. Always
  disconnect the unit from power supply
  first. • Page 16
  Never clean the beaters, dough hooks
  or blending attachment under running
  water while they are still connected to
  the main body.
  Take care that the beaters, dough
  hooks and blending attachment do not
  touch the power cable while operating
  the unit.
  If the power supply cord is damaged
  during use, disconnect the appliance
  from the power supply immediately. Do
  not touch the power supply cord before
  disconnecting from the power supply .
  Disconnect the appliance from the
  power supply when not in use, before
  fitting or removing parts and before
  cleaning.
  All repairs of electrical appliances
  must only be performed by skilled
  personnel. Improper repairs can
  result in Considerable hazards for
  the user.
  In case of damages, the power cord
  must be changed only by the skilled
  service - personnel.
  This appliance can be used by children
  aged from 8 years and above and
  persons with reduced physical, sensory
  or mental capabilities or lack of
  experience and knowledge if they have
  been given supervision or instruction
  concerning use of the appliance in a
  safe way and understand the hazards
  involved.
  Children shall not play with the
  appliance.
  Cleaning and maintenance shall not be
  made by children unless they are older
  than 8 and supervised.
  Noise level: Lc = 72 dB(A)

  This guideline is the frame of a Europeanwide validity of return and recycling on
  Waste Electrical and Electronic Equipment.

  After use
  Switch off and remove the plug from the socket
  before leaving the appliance unattended and
  before changing, cleaning or inspecting any parts
  of the appliance.
  When not in use, the appliance should be stored
  in a dry place. Children should not have access
  to stored appliances.

  Inspection and repairs  Before use, check the appliance for damaged or
  defective parts. Check for breakage of parts,
  damage to switches and any other conditions
  that may affect its operation.
  Do not use the appliance if any part is damaged
  or defective.
  Before use, check the power supply cord for
  signs of damage, ageing and wear.
  Do not use the appliance if the power supply cord
  or mains plug is damaged or defective.
  Never attempt to remove or replace any parts
  other than those specified in this manual.

  ASSEMBLY
  Before assembly, make sure that the appliance is
  switched off and unplugged.

  Choosing beaters, dough hooks or
  blending attachment
  Use beaters for mixing, beating, whipping and
  creaming liquids and mixtures.
  Use dough hooks for mixing and kneading
  dough.
  Use blending attachment for blending.

  Fitting the beaters or dough kneaders

  Switch the appliance off.
  Insert the stem of beater into one of the mounting
  holes in the motor unit.
  Push and turn the beater until in locks into place.
  Repeat for the other beater.

  Removing the beaters or dough hooks
   Switch the appliance off.
   Keep the release button depressed.
   Pull the beaters or dough hooks out of the motor
  unit.

  This appliance is marked according to the
  European directive 2012/19/EU on Waste
  Electrical and Electronic Equipment
  (WEEE).

  USE

  16

  To assemble, insert the end of beaters or dough
  hooks into the openings. (Fig1) • Page 17

  at an official collection point for recycling. By doing
  this, you help to preserve the environment.

  Press it until they lock securely in place. (Note: It
  is important that you insert the dough hooks with
  a pair of ears into the right opening and insert the
  dough hook with finger ring into the left opening.
  (Fig 2)
  Put the ingredients into a bowl. (Fig. 3)
  Lower the beaters or dough hooks into the
  ingredients. (Fig. 3)
  Plug in and switch the mixer on and choose the
  desired speed (Fig. 4).
  If you need highest speed, please press turbo or
  turn the pulse position. (Fig. 5)
  After use unplug the unit first. Depress ejector
  knob (B) to release the beaters or dough hooks
  (Fig. 6).

  HITROST

  OPIS

  1
  FOLD

  This is a good starting speed for bulk
  and dry foods such as flour, butter and
  potatoes.

  2
  BLEND

  Best speed to start liquid ingredients for
  mixing salad dressings.

  3
  MIX

  For mixing cakes, cookies and quick
  breads.

  4
  CREAM

  For creaming butter and sugar, beating
  uncooked candy, desserts, etc.

  5
  WHIP

  For beating eggs, cooked icings,
  whiping potatoes, whipping cream, etc.

  M
  PULSE

  Max turbo.

  Guarantee & service
  If you need information or if you have a problem,
  please contact the Gorenje Customer Care Centre
  in your country (you find its phone number in the
  worldwide guarantee leaflet). If there is no
  Customer Care Centre in your country, go to your
  local Gorenje dealer or contact the Service
  department of Gorenje domestic appliances.
  For personal use only!

  CLEANING AND MAINTENANCE
  !!!Before cleaning and maintenance, switch the
  appliance off and unplug it.  Wash the beaters, dough hooks or blending
  attachment in warm soapy water and dry well.
  Wipe the motor unit with a damp cloth.Do not use
  any abrasive or solvent-based cleaner.

  GORENJE
  WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
  WHEN USING YOUR APPLIANCE

  Do not immerse the motor unit in water or any
  other liquid.

  We reserve the right to any modifications!

  Environment
  Do not throw away the appliance with the normal
  household waste at the end of its life, but hand it in

  17 • Page 18

  MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Selector On/Off, selector viteză ţi poziţie puls
  Buton de eliberare
  Unitate motor
  Palete
  Castron
  Cârlige pentru aluat
  Suport
  Buton de blocareb
  Buton de fixare
  Buton „TURBO“
  Utilizare menită
  Mixerul dumneavoastră manual a fost proiectat
  pentru amestecare, batere, învârtire, frământare
  şi mixare a alimentelor şi băuturii cu ingrediente.
  Acest produs este destinat doar utilizării casnice.  Precauţii importante


  de bază, inclusiv următoarele, ar trebui
  să fie întotdeauna urmate cu scopul de
  a reduce riscul de incendiu,
  electrocutare şi prejudiciu personal.
  Citiţi cu atenţie în întregime acest
  manual înainte a utiliza acest dispozitiv.
  Utilizarea pentru care este destinat este
  menţionată în acest manual. Utilizarea
  oricăror accesorii sau dispozitive
  anexate sau efectuarea oricărei operaţii
  cu acest dispozitiv în afara celor
  recomandate în acest manual de
  instrucţiuni poate prezenta un risc
  pentru vătămarea personală.
  Păstraţi acest manual pentru referinţe
  viitoare.

  Utilizarea dispozitivului
  dumneavoastră
  RO  Atenţionare! Atunci când folosiţi
  dispozitivele alimentate la principalele
  surse de energie, precauţii de siguranţă
  18

  Nu atingeţi piesele care sunt în
  mişcare.
  Asiguraţi-vă că dispozitivul este oprit
  înainte de a îl conecta sau deconecta
  de la alimentarea cu electricitate.
  Întotdeauna acordaţi atenţie utilizării
  acestui dispozitiv.
  Niciodată nu trageţi de cablul de
  alimentare la electricitate pentru a
  deconecta ştecărul de la priză. Păstraţi
  cablul de alimentare la electricitate
  departe de căldură, ulei sau suprafeţe
  ascuţite.
  Nu folosiţi dispozitivul în afara
  căminului.
  Întotdeauna protejaţi unitatea motorului
  de a intra în contact cu apa sau cu o
  umiditate excesivă. • Page 19
  Utilizaţi dispozitivul doar cu mâinile
  uscate.
  Niciodată nu detaşaţi paletele,
  instrumentele încovoiate pentru aluat şi
  dispozitivul de amestecare de la corpul
  principal în timp ce dispozitivul este
  încă conectat la alimentarea cu
  energie. Întotdeauna deconectaţi întâi
  unitatea de la alimentarea cu
  electricitate.
  Niciodată nu curăţaţi paletele,
  instrumentele încovoiate pentru aluat
  sau dispozitivul de amestecare sub jet
  de apă în timp ce acestea încă sunt
  conectate la corpul principal.
  Aveţi grijă ca paletele, instrumentele
  încovoiate pentru aluat şi dispozitivul
  de amestecare să nu atingă cablul în
  timp ce unitatea este în funcţiune.
  În cazul în care cablul de alimentare
  este deteriorat în timpul funcţionării,
  deconectaţi dispozitivul imediat de la
  alimentarea cu electricitate. Nu atingeţi
  cablul de alimentare înainte de a îl
  deconecta de la alimentarea cu
  electricitate.
  Deconectaţi dispozitivul de la sursa de
  alimentare cu electricitate atunci când
  nu este în funcţionare, înainte de a
  potrivi sau înlătura piesele şi înainte de
  a le curăţa.
  Orice reparaţie a dispozitivelor electrice
  trebuie să fie efectuată doar de către
  personal calificat. Reparaţii
  necorespunzătoare pot duce la pericole
  considerabile pentru utilizator.
  În caz de deteriorare, cablul de
  alimentare trebuie să fie schimbat doar

  de către personalul calificat pentru acel
  serviciu.
  Acest aparat poate fi utilizat de copii cu
  vârste de cel puțin 8 ani și de persoane
  cu capacitați fizice, senzoriale sau
  mentale reduse sau lipsite de
  experiența și cunostințe numai cu
  condiția supravegherii sau instruirii lor
  cu privire la utilizarea aparatului într-un
  mod sigur și numai dacă înțeleg
  riscurile implicate. Copiii trebuie
  supravegheați, pentru a se asigura ca
  nu se joaca cu aparatul. Curățarea și
  întreținerea ce cade în sarcina
  utilizatorului nu trebuie să fie efectuate
  de copii dacă aceștia nu au cel puțin 8
  ani și dacă nu sunt supravegheați.
  Nivel de zgomot: Lc = 72 dB [A]
  Acest aparat este marcat corespunzător
  directivei europene 2012/19/EU în privinţa
  aparatelor electrice şi electronice vechi (waste
  electrical and electronic equipment - WEEE).
  Directiva prescrie cadrul pentru o preluare
  înapoi, valabilă în întreaga UE, şi valorificarea
  aparatelor vechi.

  După utilizare
  Opriţi dispozitivul şi înlăturaţi ştecărul din priză
  înainte de a lăsa dispozitivul nesupravegheat şi
  înainte de a schimba, curăţa sau inspecta orice
  piesă a dispozitivului.
  Atunci când nu este în funcţionare, dispozitivul ar
  trebui să fie depozitat într-un loc uscat. Copiii nu
  trebuie să aibă acces la dispozitivul depozitat.

  Inspecţie şi reparaţii


  19

  Înainte de utilizare, verificaţi dispozitivul referitor la
  piesele cu defecte sau deteriorate. Verificaţi ruperea
  pieselor, deteriorarea butoanelor şi orice alte condiţii
  care ar putea afecta funcţionarea dispozitivului.
  Nu utilizaţi dispozitivul dacă orice piesă este
  deteriorată sau are defecte.
  Înainte de utilizare, verificaţi cablul de alimentare
  pentru semne de deteriorare, vechime, uzare.
  Nu utilizaţi dispozitivul în cazul în care cablul de
  alimentare sau ştecărul este deteriorat sau prezentă
  defecte. • Page 20  Niciodată nu încercaţi să înlăturaţi sau să înlocuiţi
  orice piesă, alta decât cele menţionate în prezentul
  manual.

  ASAMBLARE
  Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că dispozitivul
  este oprit şi scos din priză.
  Alegerea paletelor, instrumentelor încovoiate
  pentru aluat şi dispozitivul de amestecare
   Utilizaţi paletele pentru mixarea, baterea, învârtirea
  lichidelor şi a amestecurilor.
   Utilizaţi instrumentul încovoiat de aluat pentru
  mixarea şi frământarea aluatului.
   Utilizaţi dispozitivul de amestecare pentru a
  amesteca.
  Potrivirea paletelor sau a instrumentelor
  încovoiate pentru aluat
   Opriţi dispozitivul.
   Introduceţi tija paletei într-un orificiu de montare din
  unitatea motorului.
   Împingeţi şi rotiţi paleta până în momentul în care se
  fixează în loc.
   Repetaţi la fel şi pentru cealaltă paletă.
  Înlăturarea paletelor sau a instrumentelor
  încovoiate pentru aluat.
   Opriţi dispozitivul.
   Menţineţi butonul de eliberare apăsat.
   Trageţi paletele sau instrumentele încovoiate pentru
  aluat din unitatea motorului.

  DESCRIERE

  1
  PLIERE

  O viteză bună de pornire pentru
  alimente solide ţi uscate cum este
  făina, untul sau cum sunt cartofii.

  2
  AMESTECARE

  Cea mai buna viteza pentru
  ingredientele lichide, cum ar fi
  sosurile de salată.

  3
  MIXARE

  Pentru prăjituri, biscuiţi ţi pateuri.

  4
  CREMĂ

  Pentru transformarea untului ţi a
  zahărului în pastă, pentru
  amestecarea deserturilor etc.

  5
  SPUMĂ

  Pentru baterea ouălelor, a
  piureului, pentru friţcă etc.

  M
  PULS

  Max turbo.

  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
  !!! Înainte de curăţare şi întreţinere, opriţi dispozitivul şi
  scoateţi-l din priză.
   Spălaţi paletele, instrumentele încovoiate pentru
  aluat sau dispozitivul pentru amestecare în apă
  caldă cu detergent şi uscaţi-le bine.
   Ştergeţi unitatea motorului cu un material umed. Nu
  utilizaţi nici un agent de curăţare abraziv sau pe
  bază de solvent.
  Nu cufundaţi unitatea motorului în apă sau în
  orice alt lichid.

  UTILIZARE


  VITEZA

  Pentru asamblare, introduceţi paletele sau
  cârligele pentru aluat in orificii. (Fig1)
  Apăsaţi până când se blochează pe poziţie.
  (Atenţie: Este bine să introduceţi cârligul pentru
  aluat care are o pereche de ”urechi” în orificiul din
  dreapta, iar cârligul cu inel în orificiul din stânga).
  (Fig 2)
  Puneţi ingredientele în vas. (Fig. 3)
  Puneţi paletele sau cârligele pentru aluat în
  ingrediente. (Fig. 3)
  Puneţi aparatul în priză, porniţi mixerul ţi alegeţi
  viteza dorită. (Fig. 4).
  Dacă aveţi nevoie de o viteză mai mare, apăsaţi
  butonul turbo, sau porniţi poziţia puls. (Fig. 5)
  După ce folosiţi aparatul, scoateţi-l din priză.
  Apăsaţi butonul de eliberare (B), pentru a elibera
  paletele sau cârligele pentru aluat. (Fig. 6).

  Mediul înconjurător
  Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile casnice
  atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânaţi-l la un
  punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel
  ajutaţi la conservarea mediului.

  Garanţie & service
  Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o problemă,
  contactaţi Centrul Relaţii Clienţi Gorenje din ţara
  dumneavoastră (veţi găsi numărul de telefon în
  broşura de garanţie tradusă în mai multe limbi). Dacă
  nu există niciun Centru de Relaţii Clienţi în ţara
  dumneavoastră, mergeţi la dealer-ul local Gorenje
  sau contactaţi Departamentul de Service al Aparatelor
  Domestice Gorenje.

  Numai pentru uz personal!
  GORENJE
  VĂ DOREŞTE SĂ FOLOSIŢI PRODUSELE
  NOASTRE CU MULTĂ PLĂCERE
  Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!
  20 • Page 21

  NÁVOD NA OBSLUHU
  Pozorne si prečítajte nasledujúci návod na
  obsluhu. Odporúčame vám uschovať tento
  návod na obsluhu na bezpečnom mieste pre
  budúce použitie.

  SK

  Dôležité bezpečnostné upozornenia

  Pozor! Pri používaní sieťovo
  napájaných spotrebičov, by ste mali
  vždy dodržiavať základné
  bezpečnostné pravidlá, vrátane
  nasledujúcich, aby ste znížili riziko
  požiaru, elektrického úderu a zranenia
  osôb.
   Pred použitím spotrebiča si pozorne
  prečítajte celý návod na obsluhu.
   Odporúčané použitie je popísané v
  tomto návode. Použitie akéhokoľvek
  príslušenstva, alebo nástavca, alebo
  prevádzka spotrebiča iná, ako je
  odporúčaná prevádzka v tomto návode
  na obsluhu môže znamenať riziko
  zranenia osôb.
  Uschovajte tento návod na obsluhu
  pre budúce použitie.


  1.

  Prepínač ZAP. / VYP., prepínač rýchlostí
  a pulzný prepínač
  2. Uvoľnenie nástavca
  3. Motor
  4. Metličky
  5. Misa
  6. Háky na cesto
  7. Základňa
  8. Tlačidlo naklopenia šľahača
  9. Aretačné tlačidlo
  10. „TURBO“ tlačidlo

  Použitie vášho spotrebiča
  Odporúčané použitie  Váš ručný mixér bol navrhnutý na mixovanie,
  mletie, šľahanie, miesenie a miešanie jedla. Tento
  výrobok je určený len na domáce použitie.
  21

  Nedotýkajte sa pohybujúcich častí.
  Uistite sa, že spotrebič je spotrebič je
  pred pripojením, alebo odpojením od
  elektrickej siete vypnutý.
  Vždy si dávajte pozor pri používaní
  spotrebiča.
  Pri odpájaní spotrebiča zo zásuvky
  nikdy neťahajte za kábel. Udržujte
  napájací kábel mimo zdrojov tepla,
  oleja a ostrých rohov.
  Tento spotrebič nepoužívajte vonku.
  Motor vždy chráňte pred vodou, alebo
  zvýšenou vlhkosťou.
  Spotrebič obsluhujte len so suchými
  rukami.
  Nikdy nevyťahujte metličky, háky na
  cesto a mixovacie nástavce z tela
  spotrebiča, pokiaľ je ešte pripojený k • Page 22
  elektrickej sieti. Vždy najskôr odpojte
  spotrebič od elektrickej siete.
  Nikdy nečistite mlyny, háky na cesto,
  alebo mixovacie nástavce pod tečúcou
  vodou, pokiaľ sú ešte nasadené na tele
  spotrebiča.
  Zaistite, aby metličky, háky na cesto a
  mixovacie nástavce neprišli do styku so
  sieťovým káblom počas prevádzky
  spotrebiča.
  Ak sa sieťový kábel počas prevádzky
  poškodí, ihneď odpojte spotrebič od
  elektrickej siete. Nechytajte sa
  sieťového kábla skôr, ako ho odpojíte
  od elektrickej siete.
  Odpojte spotrebič od elektrickej siete,
  keď ho nepoužívate, pred zakladaním,
  alebo odoberaním častí a pred
  čistením.
  Všetky opravy elektrických spotrebičov
  musí vykonávať odborný technik.
  Nesprávne opravy môžu znamenať
  značné riziko pre užívateľa.
  V prípade poruchy musí sieťový kábel
  vymeniť iba vyškolení servisný technik.
  Zariadenie nepoužívajte, ak sú
  zástrčka, sieťový kábel alebo iné
  súčiastky poškodené.
  Toto zariadenie môžu používať deti od
  8 rokov a osoby s obmedzenou
  fyzickou, zmyslovou či mentálnou
  schopnosťou či osoby bez
  dostatočných skúseností a znalostí,
  pokiaľ sú pod dozorom, alebo pokiaľ im
  boli poskytnuté pokyny o bezpečnom
  používaní zariadenia a pokiaľ poznajú
  súvisiace riziká.
  Dbajte na to, aby sa deti nehrali so
  zariadením. Čistenie a užívateľskú
  údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a
  deti bez dozoru.
  Deklarovaná hodnota emisie hluku je
  72 dB(A)

  Tento spotrebič je označený v súlade s
  európskou smernicou 2012/19/EU o
  nakladaní s použitými elektrickými a
  elektronickými zariadeniami (waste
  electrical and electronic equipment WEEE). Táto smernica stanoví jednotný
  európsky (EU) rámec pre spätný odber a
  recyklovanie použitých zariadení.

  Bezpečnosť ostatných  Nenechávajte deti, alebo iné osoby bez
  oboznámenia s týmto návodom používať
  spotrebič.
  Nenechávajte deti, alebo zvieratá v blízkosti
  pracovnej oblasti, alebo dotýkať sa spotrebiča,
  alebo sieťového kábla. Venujte zvýšenú
  pozornosť, keď sa spotrebič používa v blízkosti
  detí.

  Po použití
  Vypnite a odpojte zástrčku zo zásuvky predtým,
  ako necháte spotrebič bez dozoru a pred
  výmenou, čistením, alebo kontrolou akejkoľvek
  časti spotrebiča.
  Keď spotrebič nepoužívate, mali by ste ho
  uschovať na suchom mieste. Deti by nemali mať
  prístup k uschovaným spotrebičom.

  Kontrola a opravy  Pred použitím, skontrolujte, či nie je spotrebič,
  alebo jeho časti poškodené. Skontrolujte, či sú
  zlomené časti spotrebiča, alebo poškodené
  ovládače, alebo akékoľvek iné ťažkosti, ktoré by
  mohli ovplyvniť jeho prevádzku.
  Nepoužívajte spotrebič, ak je akákoľvek z jeho
  častí poškodená, alebo chybná.
  Pred použitím, skontrolujte, či nie je sieťový kábel
  poškodený, starý, alebo chybný
  Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený, alebo
  chybný sieťový kábel, alebo zásuvka napájania.
  Nikdy sa nepokúšajte rozoberať, alebo vymieňať
  iné súčasti, ako tie, ktoré sú uvedené v tomto
  návode na obsluhu.

  MONTÁŽ
  Pred montážou sa uistite, že je spotrebič vypnutý
  a zásuvka odpojená.
  Voľba metličiek, hákov na cesto, alebo
  mixovacích nástavcov
   Používajte metličky na mixovanie, mletie,
  šľahanie, miesenie a miešanie tekutín a zmesí.
   Používajte háky na cesto pre mixovanie a
  miesenie cesta.
   Používajte mixovacie nástavce na miešanie.
  Nasadzovanie metličiek, alebo miesičov cesta
   Vypnite spotrebič.
   Založte tyčku na metličky do montážnych otvorov
  v motore.
  22 • Page 23

  ČISTENIE A ÚDRŽBA
  RÝCHLOSŤ

  POPIS

  1
  MIEŠANIE

  Vhodná počiatočná rýchlosť pre
  sypké a suché potraviny ako sú
  múka, maslo a zemiaky.

  2 MIESENIE

  Najvhodnejšia rýchlosť pre
  prípravu tekutých zložiek na
  šalátové drezingy.

  3
  MIXOVANIE

  Na miešaniu cesta na koláče,
  sušienky a krátko pečené výrobky.

  Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti
  s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
  v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
  konaním pomôžete chrániť životné prostredie.

  4
  KRÉMY

  Na šľahaniu masla s cukrom,
  šľahaniu nepečeného pečiva,
  dezertov a pod.

  Záruka & servis

  5
  ŠĽAHANIE

  Na šľahanie vajec, varených
  cukrových poliev, zemiakov,
  šľahačky a pod.

  M
  PULZ

  Max turbo.

  Pred čistením a údržbou, vypnite spotrebič a
  odpojte ho od elektrickej siete.
  Umyte metličky, háky na cesto, alebo mixovacie
  nástavce v teplej mydlovej vode a dobre osušte.
  Utrite motor vlhkou tkaninou. Nepoužívajte drsné
  čističe, alebo rozpúšťadlá. Neponárajte motor do
  vody, alebo iných tekutín.

  Životné prostredie

  Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém,
  sa spojte so strediskom pre starostlivosť
  o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo
  telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo
  vašej krajine nenachádza stredisko pre
  starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho
  predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné
  oddelenie spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.
  Len pre použitie v domácnosti!  Zatlačte a otočte metličku, kým nezapadne na
  miesto.
   Pri ďalšej metličke postup opakujte.
  Odloženie meličiek a hákov na cesto
   Vypnite spotrebič.
   Držte uvoľňovacie tlačidlo stlačené.
   Vytiahnite metličky, alebo háky na cesto von z
  motora.

  POUŽITIE
  1.
  2.

  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Pro zložení prístroje zatlačte konce šľahacích
  metličiek alebo hnetacích hákov do príslušných
  otvorov.
  (Obr. 1)
  Zatláčajte do chvíle, kedy sa zacvaknú
  v úchytkách a budú bezpečne upevnené.
  (Pozor: dbajte na to, aby bol hnetací hák s
  „jamkou“ umiestnený v pravom otvore a hák
  s krúžkom v ľavom otvore. (Obr. 2)
  Vložte ingrediencie do misy. (Obr. 3)
  Sklopte šľahacie metličky alebo hnetacie háky
  tak, aby boli ponorené do ingrediencií. (Obr. 3)
  Zapojte a zapnite šľahač a navoľte vhodnú
  rýchlosť. (Obr. 4).
  Ak potrebujete maximální rýchlosť, zatlačte
  turbo prepínač alebo pulzný prepínač. (Obr. 5)
  Po ukončení činnosti prístroja najprv odpojte
  prívodný kábel. Zatlačte uvoľňovacie tlačidlo (B)
  pre uvoľněnie šľahacích metličiek alebo
  hnetacích hákov. (Obr. 6)

  GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU
  WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
  UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
  Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

  23 • Page 24

  HASZNÁLATI UTASÍTÁS
  Figyelmesen olvassa el az alábbi használati
  utasítást. Javasoljuk, hogy őrizze meg a
  használati utasítást további referencia
  céljából.

  HU

  Fontos biztonsági tudnivalók

  Figyelem! Amikor elektromos
  árammal működtetett készüléket
  használ, minden esetben tartsa be
  az alábbi alapvető biztonsági
  előírásokat a tűz- és elektromos
  áramütésveszély, valamint a
  személyi sérülések elkerülése
  érdekében.
   A készülék használata előtt
  figyelmesen olvassa végig az
  utasításokat.
   A készülék javasolt használati
  módját tartalmazza a kézikönyv. A
  használati utasításban nem javasolt
  kiegészítők használata, illetve
  bármilyen módosítás a készülék
  teljesítményén személyi sérülést
  eredményezhet.
  Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a
  használati utasítást további
  referencia céljából.


  1.

  Tápkapcsoló, sebességválasztó és
  pulzálás kapcsoló
  2. Kioldó egység
  3. Motor egység
  4. Habverő
  5. Üvegtál
  6. Dagasztófej
  7. Állvány
  8. Keret gomb
  9. Állvány gomb
  10. „TURBO“ gomb

  A készülék használata


  Javasolt használat
  Ezt a kézi mixert keverésre, habverésre,
  gyúrásra, dagasztásra, valamint étel és ital
  hozzávalók keverésére tervezték. A készülék
  felhasználása kizárólag háztartási célra
  javasolt.
  24

  Ne érintse meg a mozgó
  alkatrészeket.
  Mielőtt a készüléket a hálózatra
  csatlakoztatja, vagy megszünteti
  áramellátását ellenőrizze, hogy ki
  van-e kapcsolva.
  Minden esetben körültekintően
  használja a készüléket!
  A készüléket soha ne a tápkábelnél
  fogva húzza ki a fali aljzatból. A
  tápkábelt tartsa távol hőforrástól,
  olajtól és éles felületektől.
  Ne használja a készüléket
  szabadtéren.
  Minden esetben óvja a motort víztől,
  illetve túlzott nedvességtől. • Page 25


  A készüléket csak száraz kézzel
  működtesse.
  Soha ne húzza ki a habverő,
  dagasztó és keverőfejeket a
  készülékből, ha az feszültség alatt
  van. Először mindig a tápkábelt
  húzza ki.
  Soha ne tisztítsa folyóvíz alatt a
  habverő, dagasztó és keverőfejeket,
  ha azok még mindig a készülékben
  vannak.
  Ügyeljen arra, hogy a habverő,
  dagasztó és keverőfejek működés
  közben ne érjenek hozzá a
  tápkábelhez.
  Amennyiben a tápkábel működés
  közben megsérülne, azonnal
  szüntesse meg a készülék
  áramellátását. Minden esetben
  húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból
  mielőtt megérintené.
  A különböző tartozékok
  csatlakoztatása, vagy a készülék
  tisztítása előtt, illetve mikor nem
  használja a készüléket, húzza ki a
  tápkábelt.
  Az elektromos készülékek
  javítását kizárólag képesítéssel
  rendelkező szakember végezheti.
  A nem megfelelő javítás jelentős
  veszélyt jelenthet a felhasználóra
  nézve.
  A sérült tápkábelt kizárólag a
  márkaszerviz munkatársai
  cserélhetik ki.
  A 8 évnél fiatalabb gyermekeket
  tartsa távol a készüléktől, vagy
  biztosítsa folyamatos felügyeletüket.
  8 évnél idősebb gyerekek, csökkent
  fizikai-, értelmi-, vagy mentális
  képességű személyek, illetve
  megfelelő tapasztalatokkal és
  ismeretekkel nem rendelkező
  személyek felügyelet mellett, vagy


  akkor használhatják a készüléket, ha
  annak biztonságos üzemeltetéséről
  útmutatást kaptak, és a kapcsolódó
  kockázatokat megértették.
  Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne
  játszanak a készülékkel.
  A készülék tisztítását és felhasználói
  karbantartását 8 évnél idosebb
  gyerekek végezhetik, de csak
  felügyelet mellett.
  Zajkibocsátás: Lc = 72 dB(A)
  Ez a készülék az elhasznált villamossági és
  elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU
  irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
  Ez az irányelv a már nem használt készülékek
  visszavételének és hasznosításának EU-szerte
  érvényes kereteit határozza meg.

  Mások biztonsága  Ne engedje hogy a készülék használatát nem
  ismerő személy, vagy gyerekek használják a
  mixert.
  Ne engedjen gyerekeket vagy állatokat a
  tápkábel vagy a bekapcsolt készülék
  közelébe. Fokozott körültekintéssel
  dolgozzon, ha gyerekek is tartózkodnak a
  készülék közelében.

  Használat után
  Minden esetben kapcsolja ki a készüléket és
  húzza ki tápkábelt, ha felügyelet nélkül hagyja
  vagy tisztítja a készüléket, illetve ha a
  tartozékokat szemrevételezi.
  Tárolja száraz helyen a készüléket, amikor
  nem használja! Gyermekek elől gondosan
  zárja el a készüléket!

  Szemrevételezés és javítás  25

  Használat előtt minden esetben ellenőrizze a
  készülék épségét. Ellenőrizze az alkatrészek
  és kapcsolók épségét, illetve minden olyan
  feltételt, amely ronthat a készülék
  működésének hatékonyságán.
  Ne használja a készüléket, ha valamely
  alkatrésze meghibásodott.
  Minden használat előtt ellenőrizze a tápkábel
  épségét (károsodás, kopás).
  Ne használja a készüléket, ha a tápkábel,
  vagy a villásdugó meghibásodott, vagy sérült.
  Semmilyen körülmények között ne használjon
  olyan tartozékot a készülékkel, amely nem
  szerepel ebben a használati utasításban. • Page 26

  ÖSSZESZERELÉS
  Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a
  készülék ki van-e kapcsolva, illetve a tápkábel
  nem csatlakozik a hálózathoz.
  A tartozékfejek (habverő, dagasztó-,
  keverőfej) kiválasztása
   A habverő fejek folyadékok és különböző
  keverékek felverésére, krémesítésére
  valamint keverésére szolgálnak.
   A dagasztófejek tészta keverésére, gyúrására
  és dagasztására szolgálnak.
   A keverőfej keverésre szolgál.
  A dagasztófejek felszerelése
   Kapcsolja ki a készüléket.
   Illessze a dagasztófej szárát a motor egység
  valamelyik foglalatába.
   Tolja be a fejet, majd elforgatva rögzítse a
  helyén.
   Ismételje meg a műveletet a másik fejjel is.

  SEBESSÉGFOKOZAT

  LEÍRÁS

  1

  HAJTÁS

  Ideális
  kezdősebesség
  nagyobb
  mennyiségű, illetve
  szárazételekhez
  (liszt, vaj, burgonya).

  2

  VEGYÍTÉS

  A legjobb sebesség
  folyadékokhoz, vagy
  salátaöntetek
  keveréséhez.

  3

  A dagasztófejek leszerelése
   Kapcsolja ki a készüléket.
   Tartsa lenyomva a kioldó gombot.
   Húzza ki a keverőfejeket a motor egységből.

  KEVER

  4

  KRÉM

  5

  HAB

  M

  PULZÁL

  HASZNÁLAT

  Illessze a habverő vagy a dagasztófej szárát
  valamelyik foglalatba (1. ábra).
  Tolja be és rögzítse a fejeket. (Megjegyzés:
  Fontos, hogy a dagasztófejek behelyezése
  esetén a jobb oldali foglalatba a fülekkel
  ellátott fejet kell pattintani, a bal oldali
  foglalatba pedig a gyűrűs fejet (2. ábra).
  Helyezze az alapanyagokat egy tálba (3.
  ábra).
  Engedje le a habverőt és a dagasztófejet az
  alapanyagokba (3. ábra).
  Csatlakoztassa a mixert, kapcsolja be, majd
  válassza ki a megfelelő sebességfokozatot (4.
  ábra).
  Ha a legmagasabb sebességre van
  szüksége, nyomja meg a Turbo gombot vagy
  kapcsoljon pulzáló fokozatba (5 .ábra).
  Használat után húzza ki a tápkábelt. Nyomja
  meg a kioldó gombot (B) a habverő, vagy
  dagasztófejek eltávolításához (6. ábra).

  26

  Sütemények,
  piskóták és gyors
  kenyerek
  keveréséhez.
  Vaj és cukor
  krémesítéséhez,
  főzés nélküli
  édességekhez,
  desszertekhez, stb.
  Tojás felverésre,
  habkészítésre,
  habosításra,
  cukormázakhoz, stb.

  Max turbo. • Page 27

  KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
  !!!A készülék karbantartása és tisztítása
  előtt minden esetben kapcsolja ki a
  készüléket és húzza ki a tápkábelt.  A habverő, keverő, és dagasztófejeket meleg
  mosószeres vízben mossa el, majd hagyja
  teljesen megszáradni.
  A motor egységet nedves ruhával tisztítsa. Ne
  használjon súrolószert, vagy oldószert
  tartalmazó tisztítószert.

  Környezetvédelem
  A feleslegessé vált készülék szelektív
  hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos
  újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így
  hozzájárul a környezet védelméhez.

  Jótállás és szerviz
  Ha információra van szüksége, vagy forduljon
  az adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
  telefonszámot megtalálja a világszerte
  érvényes garancialevélen). Ha országában
  nem működik vevőszolgálat, forduljon a
  Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje
  háztartási kisgépek és szépségápolási
  termékek üzletágának vevőszolgálatához.
  Csak személyes használatra!
  A motor egységet ne merítse víz, vagy
  egyéb folyadék alá.

  GORENJE
  SOK ÖRÖMÖT KÍVÁN A KÉSZÜLÉK
  HASZNÁLATÁHOZ
  A módosítás jogát fenntartjuk!
  27 • Page 28

  NÁVOD K OBSLUZE
  CS
  požáru, k úrazu elektrickým proudem
  nebo úrazu osob.
   Před použitím přístroje si pozorně
  přečtěte celý návod.
   V tomto návodu je popsáno určené
  použití. Použití jiných příslušenství
  nebo nástavců nebo jiného postupu s
  přístrojem, než které jsou doporučeny
  v tomto návodu k obsluze, může vést
  k riziku úrazu osob.
   Tento návod si uschovejte k
  pozdějšímu použití.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Použití přístroje

  Spínač vypnout/zapnout, ovladač volby
  rychlosti a pulzní přepínač
  Uvolňovač
  Motorový blok
  Šlehače
  Miska
  Hnětače těsta
  Stojan
  Tlačítko odklopení

  Nedotýkejte se pohybujících se
  součástí.
  Před zapojením přístroje do sítě nebo
  vypojením ze sítě vždy ověřte, zda je
  spínač přístroje vypnutý.
  Při používání přístroje buďte vždy
  opatrní.

  Při vypojování síťového kabelu ze
  síťové zásuvky nikdy netahejte za
  kabel. Síťový kabel uchovávejte
  mimo dosah zdrojů tepla, oleje a
  nepokládejte jej na ostré předměty.

  Přístroj nepoužívejte ve venkovním
  prostředí.

  Motorový blok vždy chraňte před
  vodou a nadměrnou vlhkostí.

  Přístroj obsluhujte vždy pouze
  suchýma rukama.

  Nikdy neodpojujte šlehače, hnětací
  metly a míchací nástavec od tělesa
  mixéru, jestliže je přístroj dosud
  zapojen do sítě. Nejprve vždy
  vypojte přístroj ze sítě.

  Nikdy nečistěte šlehače, hnětací
  metly nebo míchací nástavec pod
  tekoucí vodou, jestliže jsou dosud
  připojeny k tělesu mixéru.

  URČENÉ POUŽITÍ
  Váš ruční mixér je určen k mixování, stloukání,
  šlehání, hnětení a míchání potravin a nápojů.
  Tento výrobek je určen pouze pro domácí
  použití.

  DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
  UPOZORNĚNÍ


  Varování! Při používání přístrojů
  napájených z elektrické sítě je nutno
  vždy dodržovat základní bezpečnostní
  opatření včetně níže uvedených
  pokynů, aby nedošlo ke vzniku
  28 • Page 29

  Dbejte, aby se šlehače, hnětací
  metly a míchací nástavec nedotkly
  síťového kabelu, je-li přístroj v
  provozu.
  Pokud se během provozu poškodí
  síťový kabel, neprodleně vypojte
  přístroj ze sítě. Nedotýkejte se
  síťového kabelu, dokud jej
  nevypojíte ze sítě.
  Přístroj vypojte ze sítě v případě, že
  jej nepoužíváte, před sestavováním
  nebo demontáží jeho součástí a
  před čištěním.
  Všechny opravy elektrických
  přístrojů musejí provádět pouze
  odborní pracovníci. Nesprávně
  provedené opravy mohou vážně
  ohrozit zdraví uživatele.
  Poškozený síťový kabel musí
  vyměnit výhradně pracovník
  odborného servisu.
  Děti ve veku do 8 let je třeba
  udržovat mimo dosah, nejsou-li pod
  trvalym dohledem.
  Toto zařízení mohou používat deti
  od 8 let a osoby s omezenou
  fyzickou, smyslovou ci mentální
  schopností ci osoby bez
  dostatecnych zkušeností a znalostí,
  jsou-li pod dohledem, nebo pokud
  jim byly poskytnuty pokyny ohledne
  bezpecného používání zarízení a
  pokud znají související rizika. Deti
  by mely byt pod dohledem, aby si
  nemohly s'tímto spotrebicem hrát.
  Cištení a uživatelskou údržbu nesmí
  provádet deti do 8 let a bez dozoru.
  Hladina akustického výkonu
  vyzařovaná
  spotřebičem:..................... 72 dB (A)

  WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný
  evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a
  recyklování použitých zařízení.

  Po použití
  Vypněte a vyjměte zástrčku ze zásuvky vždy,
  když přístroj ponecháte bez dozoru a před
  výměnou, čištěním nebo kontrolou jakýchkoliv
  součástí přístroje.
  Jestliže se přístroj nepoužívá, měl by se uložit
  na suché místo. K uloženým přístrojům by
  neměly mít přístup děti.

  Kontrola a opravy
   Před použitím zkontrolujte, zda některé součásti
  nejsou poškozené nebo vadné. Ověřte, zda
  nejsou některé součásti rozbité, zda spínače
  nejsou poškozené a další možná poškození,
  která by mohla narušit provoz.
   Přístroj nepoužívejte, jestliže je některá z jeho
  součástí poškozená nebo vadná.
   Před použitím ověřte síťový kabel, zda nenese
  známky poškození nebo opotřebení.
   Přístroj nepoužívejte, jestliže je síťový kabel
  nebo zástrčka poškozená nebo vadná.
   Nikdy se nesnažte demontovat nebo nahradit
  jakékoliv součásti, které nejsou uvedeny v
  tomto návodu.

  SESTAVENÍ
  Před sestavením přístroje ověřte, zda je
  vypnutý a vytažený ze sítě.
   Výběr šlehačů, hnětacích metel nebo
  míchacího nástavce
   Šlehače se používají k mixování, stloukání,
  šlehání tekutin a směsí a pro přípravu krémů.
   Hnětací metly používejte pro míchání a hnětení
  těsta.
   Míchací nástavec se používá pro míchání
  směsí.

  Nasazení šlehačů
   Vypněte přístroj.
   Vsuňte násadu šlehače do jednoho z
  upevňovacích otvorů v motorovém bloku.
   Zatlačte a otočte šlehačem, dokud nezapadne
  na své místo.
   Postup opakujte s druhým šlehačem.

  Nasazení hnětačů těsta
   Vypněte přístroj.
   Vsuňte násadu levého hnětače těsta (s velkým
  šedým plastem) do velkých upevňovacích
  otvorů v motorovém bloku.
   Zatlačte a otočte levým hnětačem, dokud
  nezapadne na své místo.

  Tento spotřebič je označen v souladu s
  evropskou směrnicí 2012/19/EU o
  nakládání s použitými elektrickými a
  elektronickými zařízeními (waste
  electrical and electronic equipment 29 • Page 30

   Vsuňte násadu pravého hnětače těsta (s malým
  bílým plastem) do malých upevňovacích otvorů
  v motorovém bloku.
   Zatlačte a otočte pravým hnětačem, dokud
  nezapadne na své místo.

  ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
  !!! Před čištěním a údržbou přístroj vypněte a
  vytáhněte ze sítě.
   Šlehače, hnětací metly nebo míchací nástavec
  myjte v horké mýdlové vodě a dobře osušte.
   Motorový blok otřete navlhčenou utěrkou.
  Nepoužívejte žádné abrazivní přípravky ani
  čisticí přípravky na bázi rozpouštědla.
  Nevkládejte motorový blok do vody ani do jiné
  kapaliny.

  Demontáž šlehačů nebo hnětacích
  metel
   Vypněte přístroj.
   Přidržte tlačítko pro uvolnění.
   Vytáhněte šlehače nebo hnětací metly z
  motorového bloku.

  Životní prostředí
  Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do
  běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte
  jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete
  tím chránit životní prostředí

  Demontáž míchacího nástavce
   Vypněte přístroj.
   Odšroubujte míchací nástavec otáčením proti
  směru hodinových ručiček.

  Záruka a servis
  Záruka a servis
  Potřebujete-li informaci, nebo s něčím pomoci,
  obraťte se prosím na náš zákaznický servis
  Gorenje ve své zemi (telefonní číslo najdete v
  letáčku s celosvětovou zárukou).
  Pokud ve vaší zemi zákaznický servis není,
  obraťte se na místního prodejce Gorenje nebo
  na servisní oddělení domácích spotřebičů
  Gorenje.
  Pouze pro osobní potřebu!

  POUŽITÍ

  Pro sestavení zasuňte šlehače nebo hnětací
  metly do otvorů. (Obr. 1)
  Stiskněte je, dokud nezapadnou bezpečně na
  místo. (Pozn.: Je důležité, abyste vložili
  hnětací metly s párem oušek do pravého
  otvoru a hnětací metlu s prstencem do levého
  otvoru.) (Obr. 2)
  Vložte do misky potraviny. (Obr. 3)
  Ponořte šlehače nebo hnětací metly do
  potravin. (Obr. 3)
  Zapojte mixér do sítě, zapněte jej, a poté
  zvolte požadovanou rychlost. (Obr. 4)
  Potřebujete-li vyšší rychlost, stiskněte turbo
  nebo otočte do pulzní polohy. (Obr. 5)
  Po použití nejprve přístroj vypojte ze sítě.
  Uvolněte tlačítko vysunutí (B) pro uvolnění
  šlehačů nebo hnětacích metel. (Obr.6)

  RYCHLOST
  1 MÍCHÁNÍ
  2
  RYCHLEJŠÍ
  MÍCHÁNÍ
  3
  MIXOVÁNÍ
  4 KRÉMY
  5 ŠLEHÁNÍ
  M PULZNÍ

  POPIS
  Tato rychlost je vhodná na
  počátku pro sypké a suché
  potraviny, jako je např. mouka,
  máslo a brambory.
  Nejlepší rychlost pro přípravu
  tekutých složek na salátové
  dresingy.
  Pro mixování těsta na koláče,
  dorty a rychlé pečivo.
  K ušlehání másla a cukru,
  šlehání nepečeného cukroví,
  dezertů atd.
  Šlehání vajíček, vařených
  polev, brambor, šlehačky atd.

  GORENJE
  VÁM PŘEJE PŘI POUŽITÍ TOHOTO
  PŘÍSTROJE MNOHO RADOSTI
  Vyhrazujeme si právo na jakékoliv
  úpravy!

  Max turbo.

  30 • Page 31

  ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ
  Уважно прочитайте наступні інструкції з
  користування приладом. Збережіть дані
  інструкції у надійному місці для
  подальшого користування.

  UA

  ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

  1.

  Вимикач, вибір швидкості та режиму
  вібрації
  2. Пристрій для зняття насадок
  3. Основний блок
  4. Насадки
  5. Чаша
  6. Насадки для вимішування тіста
  7. Підставка
  8. Регулятор підставки
  9. Кнопка підставки
  10. Кнопка „TURBO“  Увага! Користуючись
  електричними продуктами,
  основні засоби безпеки,
  включаючи наступні, завжди
  повинні дотримуватися, щоб
  знизити ризик пожежі, ураження
  електричним струмом та
  персональні ушкодження
  Прочитайте цей посібник уважно
  перед тим, як користуватися
  приладом.
  Призначення використання
  приладу описані у посібнику.
  Використання будь-яких
  аксесуарів або додатків, або
  використання приладу у
  непередбачених у цьому
  посібнику цілях може
  спричинити ризик
  персонального ушкодження.
  Збережіть цей посібник для
  майбутнього використання.

  Користування приладом  ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
  Ваш ручний міксер був розроблений для
  змішування, взбиття, розпушення продуктів
  та інгредієнтів напоїв. Цей прилад
  розроблений лише для використання у
  домашньому господарстві.


  31

  Не торкайтеся частин, що
  рухаються.
  Переконайтеся, що прилад
  вимкнено перед тим, як
  приєднувати або відключати
  його від мережі.
  Завжди будьте обережними,
  користуючись приладом.
  Ніколи не тягніть мережевий
  дріт, щоб від’єднати його від
  розетки. Зберігайте мережевий
  дріт подалі від тепла, жиру та
  гострих кутів.
  Не використовуйте прилад
  ззовні. • Page 32

  Завжди захищайте мотор від
  води або надлишкової вологи.
  Оперуйте приладом лише
  сухими руками.
  Ніколи не від’єднуйте насадки,
  змішувачі тіста та блендери від
  приладу, поки прилад ще
  підключений до мережі. Завжди
  спочатку від’єднуйте прилад від
  мережі.
  Ніколи не чистіть насадки,
  змішувачі тіста або блендер під
  проточною водою, коли вони
  приєднані до приладу.
  Переконайтесь, що насадки,
  змішувачі тіста та блендер не
  торкаються мережевого кабелю
  під час роботи.
  Від'єднуйте прилад від мережі,
  коли Ви ним не користуєтеся,
  перед тим, як приєднувати або
  від'єднувати частини, та перед
  чищенням.
  Всі ремонтні роботи елекричних
  приладів повинні проводитися
  кваліфікованим спеціалістом.
  Невідповідний ремонт може
  призвести до значних
  ушкоджень користувача.
  У випадку ушкоджень,
  мережевий дріт може бути
  замінений лише кваліфікованим
  сервісним спеціалістом.
  Дітей, молодших 8 років, не
  варто допускати до прибору,
  лише за умови постійного
  нагляду дорослого. Стежте,
  щоб діти не гралися з приладом.
  За умови чітких інструкцій,
  роз’яснень з приводу
  безпечного використання або
  під наглядом дорослої здорової
  людини , даним приладом  можуть користуватись діти
  старші за 8 років, люди з
  послабленими фізичними,
  чутливими та психічними
  здібностями, особи без досвіду
  використання прилада.
  Рівень шуму: Lc = 72 дБ (A)
  Цей прилад маркіровано згідно
  положень європейської Директиви
  2012/19/EU стосовно електронних та
  електроприладів, що були у
  використанні (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE).
  Директивою визначаються
  можливості, які є дійсними у межах
  Європейського союзу, щодо
  прийняття назад та утилізації бувших
  у використанні приладів.

  Після користування
  Вимкніть прилад та від’єднайте від
  розетки перед тим, як залишати його
  без нагляду, перед заміною, чищенням
  або перевіркою частин приладу.
  Прилад необхідно зберігати у сухому
  місці. Прилади під час зберігання
  повинні бути недоступними для дітей.

  Перевірка та ремонт  Перед користуванням, перевірте
  прилад на пошкодження та дефекти в
  частинах. Перевірте частини на
  предмет пошкодження, пошкодження
  кріплень та будь-які інші аспекти, що
  можуть впливати на його роботу.
  Не використовуйте прилад, якщо будьяка частина ушкоджена або з
  дефектом.
  Перед користуванням, перевірте
  мережевий дріт на ознаки пошкодження
  та зносу.
  Не використовуйте прилад, якщо
  мережевий дріт або штекер
  пошкоджені або з дефектами.
  Ніколи не знімайте та не замінюйте
  будь-які частини, окрім тих, що
  зазначені у посібнику.

  ЗБІРКА
  ! Перед тим, як збирати прилад,
  переконайтеся, що він виключений і
  від’єднаний від мережі.
  Вибір насадок, змішувачів тіста або
  блендера.
  Обирайте насадки для збивання, щоб
  змішувати, збивати, доводити до
  кремообразного стану рідини та їх суміші.
  32 • Page 33

  Обирайте змішувачі тіста для змішування та
  розминання тіста.
  Обирайте блендер для блендинга.

  Швидкість

  Встановлення насадок для змішування.
  Вимкніть прилад
  Введіть основу насадки для збивання в один
  з отворів мотору для насадок.
  Підштовхніть та поверніть насадку, доки
  вона не встане на місце.
  Повторіть з іншою насадкою.
  тіста
  Вимкніть прилад
  Встановіть основу лівостороннього
  змішувача (з великим сірим пластиком) у
  великий монтажний отвір мотору.
  Підштовхніть та поверніть поки змішувач не
  встане на місце
  Встановіть основу правостороннього
  змішувача (з малим білим пластиком) у
  маленький монтажний отвір мотору.
  Підштовхніть та поверніть поки змішувач не
  встане на місце

  1
  2
  3

  4

  5
  M

  Користування

  Щоб закріпити насадки, вставте їх кінці в
  отвори. (Мал.1)
  Натисніть на насадку, поки вона не встане
  на місце. (Зауваження: дуже важливо, щоб
  Ви вставили насадку для вимішування
  тіста, яка має пару вушок, у правий отвір, а
  насадку із кільцем у лівий отвір.) (Мал. 2)
  Покладіть інгредієнти у чашу. (Мал.3)
  Опустіть насадки в інгредієнти. (Мал.3)
  Вставте штепсель у розетку, увімкніть
  міксер і оберіть необхідну швидкість (Мал.
  4).
  Якщо Вам необхідна більша швидкість,
  будь ласка, натисніть ТУРБО або
  переключіть на режим вібрації. (Мал.5)
  Після завершення роботи, спочатку
  вимкніть штепсель з розетки. Натисніть
  кнопку (B), щоб зняти насадки (Мал. 6).

  ОПИС
  Це доречна стартова швидкість
  для таких продуктів, таких як
  борошно, масло та картопля.
  Найкраща швидкість для
  приготування рідких салатних
  заправок.
  Для замішування тортів, печива
  та «швидкої» перепічки.
  Для приготування крему з масла
  та цукру, приготування
  солодощів, які не треба випікати,
  десертів, тощо.
  Для збивання яєць, приготування
  желе, картопляного пюре,
  збивання вершків, тощо.
  Макс. ТУРБО.

  ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
  !!! Перед чищенням та обслуговуванням,
  вимкніть прилад та від’єднайте його.  Помийте насадки у теплій мильній воді та
  добре висушіть.
  Протріть мотор вологою ганчіркою. Не
  використовуйте абразивні або сольвентні
  засоби чищення.

  Не занурюйте мотор у воду або будь-яку
  іншу рідину.
  Навколишнє середовище
  Не викидайте пристрій разом із звичайними
  побутовими відходами, а здавайте його в
  офіційний пункт прийому для повторної
  переробки. Таким чином Ви допомагаєте
  захистити довкілля
  Гарантія та обслуговування
  Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
  виникла проблема, зверніться до Центру
  обслуговування клієнтів компанії Gorenje у
  Вашій країні (телефон можна знайти на
  гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні
  немає Центру обслуговування клієнтів,
  зверніться до місцевого дилера або у відділ
  технічного обслуговування компанії Gorenje
  Domestic Appliаnces.
  GORENJE
  БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ
  ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС
  КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ

  33 • Page 34

  Руководство по эксплуатации
  Внимательно прочтите следующие
  инструкции по эксплуатации.
  Рекомендуется хранить эти инструкции в
  безопасном месте для будущего
  использования.

  RU

  Важные меры предосторожности


  1.

  Выключатель, выбор скорости и
  режима вибрации
  2. Устройство для снятия насадок
  3. Основной блок
  4. Насадки
  5. Чаша
  6. Насадки для вымешивания теста
  7. Подставка
  8. Регулятор подставки
  9. Кнопка подставки
  10. Кнопка „TURBO“

  Внимание! При использовании
  приборов, работающих от сети,
  следует всегда соблюдать основные
  меры предосторожности, в том
  числе следующие, во избежание
  риска пожара, удара электрическим
  током и получения травмы.
  Внимательно прочитайте
  полностью эту инструкцию перед
  тем, как пользоваться прибором.
  Назначение описано в настоящей
  инструкции. Использование любого
  приспособления или дополнения или
  выполнение любой операции с
  данным прибором, помимо тех, что
  рекомендованы в данной
  инструкции, может представлять
  риск получения персональной
  травмы.

  Сохраните у себя эту инструкцию
  для будущего использования.
  Эксплуатация прибора


  Назначение
  Ваш ручной миксер предназначен для
  смешивания, взбивания, замеса и толчения
  пищевых и жидких ингредиентов. Данный
  продукт предназначен только для бытового
  применения.
  34

  Не прикасайтесь к движущимся
  частям.
  Убедитесь, что прибор отключен
  перед тем, как соединять к сети или
  отсоединять от сети.
  Всегда соблюдайте осторожность
  при пользовании прибором.
  Никогда не тяните за сетевой шнур
  для отсоединения штепселя от
  розетки. Держите сетевой шнур на
  расстоянии от источников тепла,
  масла и острых краев.
  Не используйте прибор вне дома.
  Всегда охраняйте моторный блок от
  воды или излишней влажности. • Page 35


  Эксплуатируйте прибор только
  сухими руками.
  Никогда не открепляйте битеры,
  тестомесительные крюки и
  блендерное приспособление от
  основного корпуса прибора, все еще
  включенного в сеть. Всегда сначала
  отключайте прибор от сети.
  Никогда не мойте битеры,
  тестомесительные крюки и
  блендерное приспособление под
  текущей водой, когда они все еще
  прикреплены к основному корпусу.
  Позаботьтесь о том, чтобы битеры,
  тестомесительные крюки и
  блендерное приспособление не
  касались сетевого шнура при
  работающем блоке.
  Если сетевой шнур поврежден во
  время работ, немедленно
  отсоедините прибор от сети. Не
  прикасайтесь к сетевому шнуру до
  отсоединения его от сети .
  Отсоедините прибор от сети, когда
  он не используется, перед вставкой
  или удалением деталей или перед
  мойкой.
  Любой ремонт электрического
  прибора должен исполняться только
  квалифицированным специалистом.
  Неправильный ремонт может
  привести к серьезным опасностям
  для пользователя.
  В случае повреждения сетевого
  шнура, он должен быть заменен
  только квалифицированным
  специалистом.
  Этим прибором могут пользоваться
  дети, старше 8 лет; лица с
  ограниченными физическими,
  чувствительными и умственными
  способностями; лица, не имеющие
  опыта работы с устройством и не
  знающие как им пользоваться только


  под контролем и руководством лиц,
  обеспечивающих безопасное
  использование и связанных с ним
  рисков.
  Следите, чтобы дети не играли с
  прибором.
  Чистка и обслуживание не должны
  проводиться детьми младше 8 лет,
  либо под контролем взрослых.
  Уровень шума: Lc = 72 дБ (A)
  Это оборудование маркировано в
  соответствии с европейской директивой
  2012/19/EU об отходах электрического и
  электронного оборудования (waste
  electrical and electronic equipment WEEE). Данная директива определяет
  действующие во всех странах ЕС
  требования по сбору и устранению
  отходов электрического и электронного
  оборудования.

  После использования
  Отключите и отсоедините штепсель от
  розетки перед тем, как оставить прибор без
  присмотра и перед заменой, чисткой или
  осмотром любой детали прибора.
  В нерабочем состоянии прибор следует
  хранить в сухом месте. Дети не должны иметь
  доступ к хранящемуся прибору.

  Осмотр и ремонт  35

  Перед использованием, проверьте прибор на
  повреждения и производственный брак.
  Проверьте, не поломаны ли детали, не
  повреждены ли переключатели и любые
  другие вещи, которые могут отрицательно
  повлиять на его работу.
  Не пользуйтесь прибором, если любая из его
  деталей повреждена или бракована.
  Перед использованием, проверьте сетевой
  шнур на признаки повреждения, износа и
  выхода из строя.
  Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур
  или сетевой штепсель поврежден или
  бракован.
  Никогда не пытайтесь удалить или заменить
  на любую деталь, помимо тех, что указаны в
  данном руководстве. • Page 36

  Сборка
  Перед сборкой убедитесь, что прибор отключен
  и отсоединен от сети.

  Скорость

  Выбор битеров, тестомесительные
  крюков и блендерного
  приспособления
  1

  Используйте битеры для смешивания,
  взбивания, замеса, толчения и
  сливкообразования жидкостей и смесей.
  Используйте тестомесительные крюки для
  смешивания и замеса теста.
  Используйте блендерное приспособление
  для толчения (смешивания однородной
  массы).

  2
  3

  4

  Установка битеров или
  тестомесительных крюков

  5

  Отключите прибор.
  Вставьте ствол битера в монтажное
  отверстие в моторном блоке.
  Нажмите и поверните битер, пока он не
  защелкнется.
  Повторите процедуру для другого битера.

  M

  Снятие битеры или
  тестомесительных крюков
  Отключите прибор.
  Нажмите на кнопку разъединения.
  Вытяните битеры или тестомесительные
  крюки из блока электродвигателя.

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

  Чтобы закрепить насадки, вставьте их концы
  в отверстия. (Рис.1)
  Надавите на насадку, пока она не встанет на
  место. (Замечание: очень важно, чтобы Вы
  вставили насадку для вымешивания теста, у
  которой два ушка, в правое отверстие, а
  насадку с кольцом в левое отверстие.) (Рис.
  2)
  Положите ингредиенты в чашу. (Рис.3)
  Опустите насадки в ингредиенты. (Рис.3)
  Вставьте штепсель в розетку, включите
  миксер и выберите необходимую скорость
  (Рис. 4).
  Если Вам необходима большая скорость,
  пожалуйста, нажмите ТУРБО или
  переключите на режим вибрации. (Рис.5)
  После завершения работы, сначала
  вытащите штепсель из розетки. Нажмите
  кнопку (B), чтобы снять насадки (Рис. 6).

  36

  ОПИСАНИЕ
  Это хорошая стартовая скорость для
  таких продуктов, таких как мука,
  сливочное масло и картофель.
  Идеальная скорость, чтобы
  приготовить смесь для заправки
  салатов.
  Для замешивания тортов, печенья и
  «быстрой» выпечки.
  Для приготовления крема из
  сливочного масла и сахара,
  приготовления слабостей, которые
  не нужно печь, десертов, и т.д.
  Для взбивания яиц, приготовления
  желе, картофельного пюре,
  взбивания сливок, и т.д.
  Макс. ТУРБО. • Page 37

  МОЙКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
  Перед мойкой и техобслуживанием,
  отключите прибор и отсоедините от сети.


  Мойте битеры, тестомесительные крюки или
  блендерное приспособление в теплой,
  мыльной воде и тщательно просушите.
   Протрите моторный блок мокрой материей.
  Не используйте какой-либо абразивный или
  растворимый очиститель.
  Не погружайте моторный блок в воду или
  любую другую жидкость.

  Защита окружающей среды
  После окончания срока службы не
  выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
  отходами. Передайте его в
  специализированный пункт для дальнейшей
  утилизации. Этим вы поможете защитить
  окружающую среду.

  Гарантия и обслуживание
  Для получения дополнительной информации
  или в случае возникновения проблем
  обратитесь в Центр поддержки покупателей в
  вашей стране (номер телефона центра указан
  на гарантийном талоне). Если подобный центр
  в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу
  местную торговую организацию Gorenje или в
  отдел поддержки покупателей компании
  Gorenje Domestic Appliances.д
  Адреса и телефоны авторизованных
  сервисных центров размещены в брошюре
  «Гарантийные обязательства» или в
  гарантийном талоне.

  ы

  Только для домашнего использования!
  Производитель оставляет за собой право
  на внесение изменений!

  GORENJE ЖЕЛАЕТ ВАМ
  ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
  ВАШИМ ПРИБОРОМ

  1707001

  37


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gorenje M450WS wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gorenje M450WS in der Sprache / Sprachen: Englisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info