Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1 • Page 2

  SL

  Navodila za uporabo ......................................... 3

  HR
  SRB - MNE
  MK

  Upute za uporabu .............................................. 5
  Uputstvo za upotrebu ...................................... 6
  Упатства за употреба .................................... 10

  EN
  RO
  CS

  Instruction manual ........................................... 13
  Instrucţiuni de utilizare ................................... 16
  Návod k obsluze ............................................... 19

  SK
  HU
  RU

  Návod na obsluhu ........................................... 22
  Használati útmutató......................................... 25
  Инструкции по эксплуатации..................... 28

  UK

  Інструкції з експлуатації............................... 31

  BG

  Инструкции за употребa......................................... 34

  2 • Page 3

  NAVODILA ZA UPORABO

  SI

  Ročni mešalnik Gorenje M701W in M701B. Pazljivo preberite ta navodila. Shranite jih za bodočo
  uporabo.
  A – Gumb za vklop/izklop in za nastavitev hitrosti
  mešanja ter impulzna hitrost
  B – Gumb za sprostitev priključkov
  C – Pogonska enota
  D – Metlici za mešanje in stepanje
  E – Steklena posoda
  F – Metlici za gnetenje
  G – Stojalo
  H – Gumb za nosilec
  I – Gumb za stojalo
  H – „TURBO“ gumb  Namen  Vaš ročni mešalnik Gorenje je narejen za
  mešanje, gnetenje, mesenje, stepanje in
  pasiranje. Aparat je namenjen za domačo
  uporabo v gospodinjstvu!  Pomembna varnostna navodila  Aparat ustreza priznanim tehničnih pravilom ter
  veljavnim varnostnim predpisom za električne
  aparate. Popravila električnih aparatov sme
  opraviti le strokovnjak.
  Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo,
  povzročeno zaradi ne predpisane uporabe ali
  napačnega upravljanja. Uporabnik aparata mora
  obvezno upoštevati naslednja opozorila:
  Pri priključitvi in zagonu obvezno upoštevajte
  podatke, navedene na napisni tablici. Preverite
  da napetost in frekvenca ustrezajo aparatu!

  3

  Aparata ne priključujte, če je poškodovana
  priključna vrvica ali aparat sam.
  Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in
  osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
  sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi
  izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi
  nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna
  za njihovo varnost.
  V primeru okvare aparat izključite iz električnega
  omrežja.
  Vedno izključite aparat iz električnega omrežja,
  kadar ga ne uporabljate ali ko končate z delom.
  Priključne vrvice:
   ne vlecite preko vročih kuhalnih mest ali
  odprtega ognja
   ne vlecite preko ostrih robov
   ne uporabljajte za prenašanje aparata
  Če se poškoduje priključna vrvica, jo lahko
  zamenjajo le v pooblaščenem servisu.
  Otroci naj aparata nikoli ne uporabljajo, tudi pod
  nadzorom skrbnikov ne! Z aparatom naj rokuje
  odrasla oseba, ki si je prej prebrala ta navodila
  za uporabo. • Page 4  Odslužene aparate onesposobite za morebitno
  nadaljnjo uporabo. Aparat odstranite na za to
  predpisani način. Za možnosti odstranjevanja
  odsluženih aparatov in embalaže se
  pozanimajte na občinski oziroma krajevni
  upravi.
  Ko se aparat popolnoma ustavi, izvlecite vtič
  priključne vrvice iz vtičnice in zamenjajte
  priključek. Med delovanjem aparata ne segajte
  med priključke in ne dotikajte se jih z nobenim
  predmetom.
  Priključki se vrtijo še nekaj sekund po izključitvi
  aparata. Ne dotikajte se jih, da se ne
  poškodujete.
  Priključkov nikoli ne čistite ne da bi aparat
  izklopili iz električnega omrežja.
  Aparata nikoli ne uporabljajte na odprtem.
  Poskrbite da imate suhe roke kadar uporabljate
  aparat.
  Ko aparat deluje, ne približujte vrtečih delov in
  rezil drugim osebam ali živalim, saj lahko
  povzročite trajne poškodbe ali celo smrt.
  Aparata ne priklapljajte na zunanje časovno
  stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne
  povzročite nevarnosti.
  Raven hrupa: Lc = 72 dB (A)  M ontiranje metlic za mešanje in
  gnetenje

  Izklopite aparat iz električnega omrežja.
  Pritisnite gumb za izvzemanje nastavkov.
  Potegnite nastavke iz odprtin.

  Uporaba
  1.

  2.

  Pred uporabo
  3.
  4.

  Preverite da je aparat v dobrem stanju, da ni
  poškodovan oz. da ni že iztrošen zaradi starosti
  ali prekomerne uporabe.
  Preverite priključno vrvico, da ni poškodovana.
  Preverite stikala za vklop/izklop aparata.
  Preverite da so vsi deli, ki jih želite pritrditi na
  aparata originalni deli, ki jih priporoča
  proizvajalec. NE montirajte neoriginalnih delov na
  aparat!

  5.

  6.
  7.

  Posodo postavite na delovno površino in
  pritisnite stojalo mešalca, da se zatakne (Slika
  1).
  Da bi mešalnik sestavili, vstavite metlici v
  odprtini (Opozorilo: pomembno je, da vstavite
  metlico s parom ušes v desno odprtino (slika
  2)).
  Mešalnik postavite na stojalo (slika 3).
  Ko ste končali z delom, pritisnite gumb za ločitev
  mešalnika od stojala (slika 4).
  Po uporabi izklopite mešalnik iz električnega
  omrežja. Pritisnite gumb za izmet metlic.
  Izvlecite ju iz mešalnika (slika 5).
  Ko dvigujete nosilec mešalnika, pritisnite gumb
  za odstranitev nosilca (slika 6).
  Če želite najvišjo hitrost, pritisnite »TURBO«
  gumb ali dodajte v položaj »M« (»A« ali »J«).

  HITROST

  Po uporabi

  1
  GNETENJE

  Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja, ko
  končate z uporabo ali ga odlagate na delovno
  površino. Shranjujte ga na suhem mestu, izven
  dosega otrok.

  2
  MEŠANJE
  3
  MIKSANJE
  4
  PENJENJE
  5
  STEPANJE
  M
  PULSE

  Uporaba nastavkov  Aparat izklopite iz električnega omrežja.
  Vstavite steblo metlice v odprtino. Rahlo ga
  pritisnite, ter obrnite, dokler ne slišite da se je
  zaskočil na svoje mesto. Opozorilo: pomembno
  je, da vstavite metlico s parom ušes v desno
  odprtino (slika 2).
  Ponovite enako za drugo metlico.

  Izvzemanje nastavkov

  Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico
  2002/96/EG o odpadni električni in elektronski oprem i
  (w aste electrical and electronic equipm ent - WEEE).
  Sm ernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z
  odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v
  celotni Evropski Uniji.  Nastavek paličnega mešalnika uporabljajte za
  utekočinjanje hrane in pasiranje.
  Vedno poskrbite da je aparat izklopljen iz
  električnega omrežja, kadar vstavljate ali
  izstavljate kateregakoli od nastavkov!

  Metlici za mešanje uporabljajte pri: mešanju,
  stepanju.
  Metlici za mesenje testa uporabljajte pri mešanju,
  gnetenju in mesenju testa.
  4

  OPIS
  To je dobra začetna hitrost za gosto in bolj
  suho hrano, kot so moka, maslo in pire
  krompir.
  Najboljša hitrost za tekoče sestavine in
  pripravo solatnih prelivov.
  Za pripravo kolačev, piškotov in kruha.
  Za penjenje masla in sladkorja, stepanje
  sladic, poobedkov itd.
  Za stepanje jajc, kuhanih prelivov, pire
  krompirja, smetane itd.
  Največja »TURBO« hitrost. • Page 5

  Čiščenje in vzdrževanje

  GARANCIJA IN SERVIS

  Pred čiščenjem, vedno izvlecite vtič iz
  omrežne vtičnice!
  Mešalnik obrišite z vlažno krpo. Ne potapljajte ga
  v vodo in ne čistite ga pod tekočo vodo!
  Ne uporabljajte grobih čistil.
  Priključke mešalnika lahko umijete z krpo in
  neagresivnimi čistilnimi sredstvi.
  Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja.

  Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
  Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
  državi (telefonsko številko najdete v
  mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši
  državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
  Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za
  male gospodinjske aparate.
  Samo za osebno uporabo!

  GORENJE VAM ŽELI OBILO
  ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI
  VAŠEGA ROČNEGA MEŠALNIKA!
  Pridržujemo si pravico do sprememb!

  OKOLJE
  Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite
  skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
  temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
  recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

  UPUT E ZA UPORABU
  Ručna miješalica gorenje M701W i M701B. Pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću
  uporabu.
  A – Prekidač za uključivanje, birač brzina, impulsna brzina
  B – Gumb za otpuštanje priključaka za miješanje i
  gnječenje.
  C – Pogonska jedinica
  D – Metlice za miješanje
  E – Staklena posuda
  F – Metlici za gnječenje
  G – Stalak
  H – Gumb za odvajanje miksera sa nosača
  I – Gumb za oslobađanje nosača
  H – „TURBO“ gumb

  5

  HR • Page 6  Namjena  Aparat je namijenjen za domaću uporabu u
  kućanstvu! Koristi se se za miješanje, gnječenje,
  miješenje, tučenje i pasiranje.  Važne sigurnosne upote

  Aparat udovoljava priznatim tehničkim propisima i
  važećem sigurnosnom propisu za električne
  aparate. Popravke električnih aparata smije
  obavljati samo stručnjak. Proizvođač ne odgovara
  za moguću štetu uzrokovanu nepropisnom
  uporabom ili pogrešnim upravljanjem. Korisnik
  aparata mora obvezno uzeti u obzir sljedeća
  upozorenja:
   Kod priključivanja i pokretanja obvezno uzmite u
  obzir podatke navedene na natpisnoj pločici.
  Provjerite odgovaraju li napon i frekvencija
  aparatu!
   Aparat nemojte priključivati ako je oštećen
  priključni kabel ili sam aparat.
   Ovaj aparat nije namijenjen osobama
  (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili
  mentalnim sposobnostima niti osobama koje
  nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im
  je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala
  dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
  Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi
  igrala s aparatom.
   U slučaju kvara, isključite aparat iz električne
  mreže.
   Uvijek isključite aparat iz električne mreže kada
  ga ne upotrebljavate ili kada završite s radom.
   Priključni kabel:
   ne povlačite preko vrućih mjesta za kuhanje
  ili otvorene vatre,
   ne povlačite preko oštrih rubova,
   ne upotrebljavajte za prenošenje aparata.
   Ako se priključni kabel ošteti, zamijeniti ga se
  može samo u ovlaštenom servisu.
   Djeca neka nikada ne koriste aparat, čak ni pod
  nadzorom odraslih! Aparatom neka rukuje
  odrasla osoba koja je prethodno pročitala ove
  upute za uporabu.
   Islužene aparate onesposobite za moguću
  daljnju uporabu. Aparat uklonite na za to
  propisani način. Za mogućnosti uklanjanja
  isluženih aparata obavijesti zatražite od
  općinske ili područne uprave.
   Priključke zamijenite tek kada izvučete utikač
  priključnog kabela iz utičnice i kada se aparat
  potpuno zaustavi. Dok aparat radi, ne dotičite
  priključke i nemojte ih dirati nikakvim
  predmetom.
   Priključci se vrte još nekoliko sekundi po
  isključivanju aparata. Ne dotičite ih kako se ne
  biste ozlijedili.  Priključke nikada ne čistite prije nego što aparat
  isključite iz električne mreže.
  Aparata nikada ne upotrebljavajte na
  otvorenom.
  Kada upotrebljavate aparat, pripazite da su vam
  ruke suhe.
  Kada aparat radi, ne približavajte rotirajuće
  dijelove i oštrice drugim osobama ili životinjama
  jer možete uzrokovati trajne štete ili čak i smrt.
  Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat
  nikada nemojte spajati na vanjski prekidač kojim
  upravlja mjerač vremena ili sustav daljinskog
  upravljanja.
  Razina buke: Lc = 72 dB (A)

  Prije uporabe

  Projerite da je aparat u dobrom stanju, da nije
  oštećen odnosno da nije već istrošen zbog
  starosti ili prekomjerne uporabe.
  Provjerite priključni kabel da nije oštećen.
  Provjerite sklopku za uklj./isklj. aparata.
  Provjerite da su svi dijelovi, koje želite pričvrstiti
  na aparat, originalni dijelovi koje preporuča
  proizvođač. NE ugrađujte neoriginalne dijelove
  na aparat!

  Nakon uporabe
  Kada završite s njegovom uporabom, aparat
  uvijek isključite iz električne mreže ili ga odložite
  na radnu površinu. Spremite ga na suhom mjestu,
  izvan dosega djece.

  Uporaba nastavka


  Metlici za mešanje uporabljajte pri: mešanju,
  stepanju.
  Metlice za miješanje rabe se za miješanje i
  tučenje.
  Metlice za miješenje tijesta rabe se za miješanje,
  gnječenje i miješenje tijesta.
  Nastavak štapne miješalice rabi se za pretvorbu
  hrane u tekuću i za pasiranje.
  Uvijek se pobrinite da aparat bude isključen iz
  električne mreže, kada umećete ili skidate bilo
  koji od nastavaka!

  M ontiranje metlica za miješanje
  i gnečenje  6

  Aparat isključite iz električne mreže.
  Umetnite tijelo metlice u otvor. Lagano ga
  pritisnite i okrenite dok ne čujete da je uskočilo
  na svoje mjesto. Nadpomena: Umetnite • Page 7  metlicu/vilicu sa zupčanikom u desni utvor
  miksera (sl.2)
  Ponovite isto s drugom metlicom.

  Okolina
  Simbol na proizvodu ili na njegovoj
  ambalaži označuje, da se s tim
  proizvodom ne smije postupiti kao s
  otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
  uručen prikladnim sabirnim točkama za
  recikliranje elektroničkih i električkih aparata.
  Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit
  ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i
  zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
  neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
  proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
  ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš
  lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada
  iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
  proizvod.

  Vađenje nastavaka
  Isključite aparat iz električne mreže.
  Pritisnite gumb za vađenje nastavaka.
  Izvucite nastavke iz otvora.

  Uporaba
  1.
  2.

  3.
  4.
  5.

  6.
  7.

  Zdjelu postavite na mjesto i pritisnite nosač
  miksera dok se ne zaključa (sl.1).
  Umetnite krajeve metlica ili vilica za tjesto u
  otvore miksera (Nadpomena: Umetnite
  metlicu/vilicu sa zupčanikom u desni utvor
  miksera (sl.2)).
  Postavite mikser na nosač (sl.3).
  Kada skidate mikser sa nosača pritisnite gumb
  za otvaranje miksera sa nosača (sl. 4).
  Nakon uporabe, prvo isključite mikser iz
  električne mreže. Pritisnite gumb za
  oslobađanje metlica i izvučite ih iz miksera (sl.5).
  Kada odižite nosač miksera, pritisnite gumb za
  oslodađanje nosača miksera (sl.6).
  U slučaju da trebate veću brzinu, pritisnite
  „TURBO“ ili okrenite prekidač u impulsni položaj
  („A“ ili „J“).

  BRZINA
  1
  UMJEŠAVANJE
  2
  STAPANJE
  3
  MIKSANJE
  4
  KREMASTO
  5
  TUČENO
  M
  PULS

  Garancija i servis
  Za informacije ili u slučaju problema obratite se
  Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
  državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
  garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema
  takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu
  Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske
  aparate.
  Nije za profesionalnu uporabu!

  OPIS
  Ovo je početna brzina obabrana za
  umješavanje rasute i suhe hrane (brašno,
  maslac ili pire krompir).
  Najbolja brzina za miješanje tekućoh
  sastojaka kod pripreme salatnih preljeva.
  Za miješanje kolača, keksa i kruha.
  Za pripremu krema od maslaca i šećera,
  nepopečenih sklatkiša, deserta, itd.
  Za pripremu snijega od bjelanjaka, šećernih
  glazura, tučenog slatkog vrhnja. Pirekrompira, itd.
  Maksimalna »TURBO« brzina.

  Čišćenje i održavanje
  Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz
  električne utičnice!
  Miješalicu obrišite vlažnom krpom. Ne potapajte ju
  u vodu i ne čistite je tekućom vodom!
  Ne rabite gruba sredstva za čišćenje.
  Priključke miješalice možete oprati krpom i
  neagresivnim sredstvima za čišćenje.
  Aparat ne zahtijeva posebno održavanje.
  Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja.

  GORENJE VAM ŽELI OBILJE
  ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAŠE
  MIJEŠALICE!
  Pridržavamo pravo promjena!

  7 • Page 8

  UPUT STVA ZA UPOTREBU

  SRB - M NE

  Ručni mikser Gorenje M701W i M701B . Pažljivo pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih za eventualno
  kasnije konsultovanje.
  A – Dugme za uključenje/isključenje i za odabir brzine rada
  i imulsnog rada
  B – Dugme za otpuštanje priključaka za mešanje i
  gnječenje testa.
  C – Pogonska jedinica
  D – Metlice za mešanje
  E – Staklena posuda
  F – Metlici za gnječenje testa
  G – Postolje
  H – Dugme za odvajanja miksera od postolja
  I – Dugme za oslobađanja nosača
  H – „TURBO“ dugme  Namena
  Aparat je namenjen za kućnu upotrebu u
  domaćinstvu! Koristite za mućenje, mešanje testa,
  pravljenje šlaga i pasiranje.

  Važna bezbednosna uputstva
  Aparat odgovara priznatim tehničkim pravilima i
  važećim bezbednosnim propisima za električne
  aparate. Popravke električnih aparata sme da vrši
  samo ovlašćeno lice.
  Proizvađač ne odgovara za eventualnu štetu,
  uzrokovanu nepropisnom upotrebom, ili
  nepravilnim rukovanjem. Korisnik aparata mora
  obavezno poštovati sledeća upozorenja:
   Pred priključenjem i početkom rada obavezno
  proverite podatke, navedene na natpisnoj tablici.
  Naročito proverite dali napon i frekvencija
  odgovaraju aparatu!
   Aparat ne uključujte, ako je priključni gajtan
  oštećen, ili je aparat u kvaru.  8

  Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od
  strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim
  fizičkim, senzornim ili mentalnim
  sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i
  znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu
  instrukcija za upotrebu aparata datih od strane
  osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
  Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi
  igrala sa aparatom.
  U slučaju kvara, isključite aparat iz električne
  mreže.
  Uvek isključite aparat iz električne mreže, kad
  ga ne koristite, ili kad završite s radom.
  Priključni gajtan:
   ne vucite preko vrućih ploča za kuvanje ili
  otvorenog plamena;
   ne vucite preko oštrih ivica;
   ne koristite za prenošenje aparata
  Ako se priključni gajtan ošteti, sme da ga
  zameni samo ovlašćeno lice u servisu!
  Deca ne smeju da koriste aparat, niti pod
  kontrolom odraslih! Aparatom neka rukuje
  odraslo lice, koje mora prethodno obavezno da
  pročita ova uputstva!
  Odslužene aparate onesposobite za eventualnu
  dalju upotrebu. Aparat uklonite na propisan • Page 9
  M ontiranje metlica za mućenje i
  za mešanje testa

  način. Za mogućnosti uklanjanja odsluženih
  aparata i ambalaže, posavetujte se na lokalnoj
  općinskoj upravi.
  Kad se aparat potpuno zaustavi, izvucite utikač
  priključnog kabla iz doze i zamenite nastavak. U
  toku delovanja aparata ne gurajte prste u
  priključke i ne dodirujte ih nikakvim predmetima.
  Priključci se vrte još nekoliko sekundi nakon
  isključenja aparata. Ne dodirujte ih, jer možete
  da se ozledite.
  Nastavke nikad ne čistite, a da pre toga niste
  isključili aparat iz električne mreže.
  Aparat nikad ne koristite na otvorenom.
  Pobrinite se da Vam u toku rukovanja aparatom
  ruke uvek budu suve!
  Kad aparat radi, ne približavajte okretne metlice
  ili oštrice drugim licima ili životinjama, jer možete
  uzrokovati trajne povrede, pa čak i smrt.
  Da se ne biste izlagali opasnosti, aparat nikada
  ne priključujte na spoljni prekidač kontrolisan
  tajmerom niti na sistem sa daljinskom
  kontrolom.
  Jačina buke: Lc = 72 dB (A)

  Vađenje nastavaka
  1.

  Pre upotrebe

  Aparat isključite iz struje.
  Pritisnite dugme za vađenje nastavaka.
  Izvucite nastavke iz otvora.

  Upotreba

  2.  Aparat isključite iz struje.
  Ugurajte osovinu metlice u otvor. Lagano
  pritisnite i okrenite, dok ne začujete da je
  škljocnula na svoje mesto.
  Isto ponovite s drugom metlicom.

  3.
  4.

  Proverite dali je aparat u besprekornom stanju,
  da nije oštećen, ili da nije istrošen zbog starosti ili
  prekomerne upotrebe.
  Proverite dali priključni kabl nije oštećen.
  Proverite dali rade prekidači za
  uključenje/isključenje aparata.
  Proverite dali su svi delovi koje želite pričvrstiti na
  aparat, originalni delovi koje preporučuje
  proizvađač. NE montirajte neoriginalne delove na
  aparat!

  5.

  6.
  7.

  Posudu postavite na radnu površinu i pritisnite
  postolje miksera, da se zakači (Slika 1).
  Da bi mikser saastavili, postavite metlice u
  otvore (Upozorenje: potrebno je, da stavite
  metlicu sa zupčanikom u desni otvor (slika 2)).
  Mikser postavite na postolje (slika 3).
  Kad ste završili sa radom, pritisnite dugme za
  odvajanje miksera od postolja (slika 4).
  Nakon upotrebe isključite mikser iz električne
  mreže. Pritisnite dugme za oslobađanje metlica.
  I skinite ih sa miksera (slika 5).
  Kada sklanjate postolje miksera , pritisnite
  dugme za oslobađanje nosača (slika 6).
  Ako želite najveću brzinu, pritisnite »TURBO«
  dugme ili okretite prekidač u impulsni položaj
  »M« (»A« ili »J«).

  BRZINA

  Nakon upotrebe

  1
  MEŠENJE

  Aparat uvek isključite iz električne mreže kad
  završite posao ili kad ga odložite na radnu
  površinu. Držite ga izvan domašaja dece, na
  suvom mestu.

  2
  MEŠANJE
  3
  MIKSANJE
  4
  KREMASTO

  Upotreba nastavaka

  5
  TUČENJE  M
  IMPULSNO

  Metlici za mućenje koristite za mućenje i tučenje
  snega, pavlake
  Metlici za mešanje testa koristite za mešanje
  testa.
  Nastavak štapnog miksera koristite za miksanje
  čvrste hrane u tečnost, i za pasiranje.
  Pobrinite se da je aparat uvek isključen iz struje
  kad menjate ili vadite nastavke!

  OPIS
  Ovo je početna brzina odabrana za mešenje
  rasute i suve hrane (brašno, maslac ili pire
  krompir)..
  Najbolja brzina za mešanje tečnih sastojaka
  kod pripreme salatnih preliva
  Za pripremu kolača, keksa i hleba.
  Za pripremu krema od maslaca i šećera,
  nepečenih sklatkiša, deserta, itd.
  Za pripremu snega od belanca, šećernih
  glazura, tučene slatke pavlake, Pire-krompira,
  itd.
  Najveća »TURBO« brzina.

  Čišćenje i održavanje
  Pre čišćenja obavezno izvucite gajtan iz doze!
  Obrišite mikser vlažnom krpom. Ne uranjajte ga u
  vodu i ne perite ga pod tekućom vodom!
  Ne koristite gruba sredstva za čišćenje.
  Priključke miksera možete prati neagresivnim
  sredstvima za čišćenje i obrisati krpom.
  9 • Page 10

  Aparat ne zahteva posebno održavanje.

  Garancija i servis

  Zaščita okoline

  Za informacije ili u slučaju problema obratite se
  Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
  državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
  garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
  centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili
  odelu Gorenja za male kućanske aparate.
  Nije za komercialnu upotrebu!

  Simbol na proizvodu ili na njegovoj
  ambalaži označava, da se sa tim
  proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz
  domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati
  odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu
  elektronskih I električnih aparata. Ispravnim
  odvoženjem ovog proizvoda sprečićete
  potencijalne negativne posledice na životnu
  sredine I zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti
  ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom
  ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija
  o tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju
  ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim
  lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje
  kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste
  kupili ovaj proizvod.

  GORENJE VAM ŽELI MNOGO
  ZADOVOLJSTVA U KORIŠĆENJU
  VAŠEG MIKSERA!
  Pridržavamo pravo do promena!

  УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

  MK

  Рачен миксер gorenje M701W и M701B . Внимателно прочитајте ги овие упатства. Чувајте ги за
  да ги користите и во иднина.
  A – Копче за вклучување/исклучување, брзина и
  импулсна брзина
  B – Копче за отпуштање на додатоците за матење и месење
  C – Погонска единица
  D – Метлички за матење
  E – Стаклен сад
  F – Метлички за месење
  G – Основа
  H – Копче за одвојување на миксерот од основата
  I – Копче за ослободување на носачот на основата
  H – „TURBO“ копче

  Намена

  Важни безбедносни упатства

  Апаратот е наменет за домашна употреба во
  домаќинството! Употребувајте го за мешање,
  месење, матење и за пасирање.

  Апаратот соодветствува на признаените
  технички правила, како и на важечките
  безбедносни прописи за електричните

  10 • Page 11  апарати. Поправките на електричните апарати
  може да ги изврши само стручњак.
  Производителот не одговара за можната
  штета настаната како последица на
  непрописна употреба или на погрешно
  управување. Корисникот на апаратот
  задолжително треба да ги почитува следниве
  предупредувања:
   При приклучување и ставање во погон,
  задолжително почитувајте ги следниве
  податоци наведени на натписната табла.
  Проверете дали напонот и фраквенцијата му
  одговараат на апаратот!
   Не приклучувајте го апаратот ако е оштетен
  приклучниот кабел или, пак, апаратот.
   Този уред не е предназначен за ползване от
  хора (включително деца) с намалени
  физически усещания или умствени недъзи
  или без опит и познания, ако са оставени без
  наблюдение и не са инструктирани от страна
  на отговарящо за тяхната безопасност лице
  относно начина на използване на уреда.
  Наглеждайте децата, за да не си играят с
  уреда.
   Во случај на дефект, исклучете го апаратот
  од електричната мрежа.
   Секогаш исклучете го апаратот од
  електричната мрежа кога не го употребувате
  или кога ќе завршите со работа.
   Приклучните кабли:
   не провлекувајте ги покрај жешки места
  за готвење или покрај отворен оган,
   не провлекувајте ги низ остри рабови,
   не употребувајте ги за пренесување на
  апаратот.
   Ако приклучниот кабел се оштети, можете
  да го замените само во овластен сервис.
   Децата
  не
  треба
  никогаш
  да
  го
  употребуваат апаратот, истото важи и кога
  детето е под надзор на возрасно лице! Со
  апаратот треба да ракува возрасно лице,
  кое пред тоа го има прочитано упатството
  за употреба.
   Старите апарати онеспособете ги за
  евентуална
  понатамошна
  употерба.
  Отстранете го апаратот на начин пропишан
  за тоа. За можностите за отстранување на
  остарените апарати и на амбалажата
  информирајте се кај општинската, односно
  регионалната управа.
   Кога
  апаратот
  сосема
  ќе
  застане,
  извлечете го гајтанот од штекерот и
  заменете го приклучниот елемент. Додека
  работи апаратот, не ставајте ги рацете
  помеѓу приклучните елементи и немојте да
  ги допирате со каков било предмет.
   Приклучните елементи се вртат уште
  неколку секунди по исклучувањето на
  апаратот. Не допирајте ги за да не се
  повредите. Немојте никогаш да ги чистите
  приклучните елементи додека апаратот не
  го исклучите од електричната мрежа.


  Апаратот никогаш не употребувајте го на
  отворено.
  Погрижете се да имате суви раце кога го
  употребувате апаратот.
  Кога работи апаратот, не приближуавајте
  ги вртливите делови или секачите до
  други лица или животни, бидејќи може да
  предизвикате трајни повреди, па дури и
  смрт.
  Ниво на бучава Lc=72 dB (A)
  Овој апарат е означен според европскиот пропис
  2002/96/ЕЗ за електро и електронски апарати (waste
  electrical and electronic equipm ent - WEEE).
  Прописот ја дава рамката за враќање и
  искористување на старите апарати, важечко ширум
  Европа.

  Пред употреба

  Проверете дали апаратот е во добра
  состојба, да не е оштетен, односно истрошен
  поради старост или прекумерна употреба.
  Проверете го приклучниот кабел, да не е
  можеби оштететен
  Проверете го прекинувачот за
  вклучување/исклучување на апаратот.
  Проверете дали сите делови што сакате да
  ги прицврстите за апаратот се оригинални
  делови, кои ги препорачува производителот.
  НЕ монтирајте неоригинални делови на
  апаратот!

  По употреба
  Апаратот секогаш исклучувајте го од
  електричната мрежа кога ќе завршите со
  работа или кога ќе го оставите на работна
  површина. Чувајте го на суво место, надвор од
  дофатот на децата.

  Употреба на продолжетоците

  11

  Метличките за мешање употребувајте ги при:
  мешање, матење.
  Метличките за месење на тесто
  употребувајте ги при мешање и месење на
  тестото.
  Продолжетокот на палковидната мешалка
  употребувајте го за претворање на храната во
  течна состојба, како и за пасирање.
  Секогаш погрижете се апаратот да биде
  иклучен од електричната мрежа, кога ставате
  или вадите кој било од приклучните
  елемнети! • Page 12

  БРЗИНА
  1
  МЕСЕЊЕ
  2
  МЕШАЊЕ
  3
  МАТЕЊЕ
  4
  МАТЕЊЕ
  5
  МАТЕЊЕ
  M
  ПУЛС

  ОПИС
  Ов а е почетна брзина за мешање на густа
  и сув а храна (брашно, путер, пире од
  компири)
  Најдобра брзина за мешање на течни
  состојки и спремање на преливи за
  салата.

  6.

  7.

  За спремање на колач, колачи и леб.
  За спремање на крем од путер и шеќер,
  непечени десерти, кремови, итн.
  За матење на јајца, шеќерни глазури,
  шлаг, течна сладка павлака итн.

  Чистење и одржување

  Максимална »TURBO« брзина.

  Пред чистењето, секогаш извлечете го
  гајтанот од штекерот!
  Миксерот избришете го со влажна крпа. Не
  потопувајте го во вода и не чистете го под
  чешма!
  Не употребувајте груби средства за чистење!
  Приклучоците на миксерот исто така можете
  да ги измиете со крпа и со неабразивни
  средства за чистење.
  Апаратот не бара посебно одржување.

  М онтирање на метличките за
  мешање (месење)

  Исклучете го апаратот од електричната
  мрежа.
  Ставете го врвот на левиот продолжеток (со
  поголема, сива пластична ознака ) во
  поголемиот отвор на апаратот. Лесно
  притиснете го и завртете, додека не слушнете
  дека е наместен во лежиштето.
  Потоа ставете го врвот на десниот
  продолжеток (со помала, бела пластична
  ознака) во помалиот отвор на апаратот.
  Лесно притиснете го истиот и завртете додека
  не слушнете дека е наместен во лежиштето.

  ЖИВОТНА СРЕДИНА
  Не го фрлајте на апаратот во нормален
  домашен отпад,туку во официјална колекција
  наменета за рециклирање. Со ова, вие
  помагате да се зачува животната средина.

  ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

  Вадење на приклучните
  елементи
  копчето за отпуштање на метличките и
  извадете ги од миксерот. (слика 5).
  Кога го подигнувате носачот на миксерот,
  притиснете го копчето за ослободување на
  носачот (слика 6).
  Ако сакате поголема брзина, притиснете го
  »TURBO« копчето или ставете во позиција
  »M« (»A« ali »J«).

  Ако ви требаат информации, или ако имате
  проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje
  центарот за грижа на корисници во вашата
  земја (види телефонски број во меѓународната
  гаранција). Ако вашата земја нема таков
  центар, контактирајте го вашиот локален
  дилер или Gorenje, Gorenje делот за мали
  апарати за домаќинство.
  Не е за комерцијална употреба!

  Исклучете го апратот од електричната мрежа
  Притиснете го копчето за вадење на
  приклучните елементи.
  Повлечете ги приклучните елементи од
  отворите.

  Употреба
  1.

  2.

  3.
  4.

  5.

  Садот ставете го на место и притиснете го
  носачот на миксерот додека не се заклучи
  (Слика 1).
  Ставете ги метличките за мешање или
  месење во отворот (Напомена: ставете го
  додатокот за мешање/месење со запчаникот
  во десниот отвор на миксерот (слика 2).
  Поставете го миксерот на носачот (слика 3).
  Кога сакате да го откачите миксерот од
  носачот притиснете го копчето за одвојување
  на миксерот од основата (слика 4).
  По употребата, прво исклучете го миксерот
  од електричната мрежа. Притиснете го

  ОРЕЊЕ ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО
  ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРEБАТА
  НА ВАШИОТ МИКСЕР!
  Го задржуваме правото на промени.

  12 • Page 13

  INST RUCTIONS FOR USE

  EN

  M701W and M701B hand mixer. Read carefully the following operating instructions.It is suggested
  that you keep these instructions in a safe place for future reference.
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  On/Off switch and speed selector and pulse position
  Release unit
  Motor unit
  Beaters
  Glass bowl
  Dough hooks
  Stand
  Bracket knob
  Stand knob
  „TURBO“ knob

  Intended use

  Using your appliance

  Your hand mixer has been designed for mixing,
  beating, whipping, kneading and blending food
  and beverage ingredients. This product is
  intended for household use only.

  Important safeguards


  Warning ! When using mains-powered
  appliances, basic safety precautions, including
  the following, should always be fallowed to
  reduce the risk of fire, electric shock and
  personal injury.
   Read this entire manual carefully before
  using the appliance.
   The intended use is described in this manual.
  The use any accessory or attachment or the
  performance of any operation with this appliance
  other than those recommended in this instruction
  manual may present a risk of personal injury.
  Retain this manual for future reference.
  13

  Do not touch moving parts.
  Make sure that the appliance is switched off
  before connecting to or disconnecting from the
  power supply.
  This appliance is not intended for use by persons
  (including children) with reduced physical,
  sensory or mental capabilities, or lack of
  experience and knowledge, unless they have
  been given supervision or instruction concerning
  use of the appliance by a person responsible for
  their safety. Children should be supervised to
  ensure that they do not play with the appliance.
  Always take care when using the appliance.
  Never pull the power supply cord to disconnect
  the plug from the socket. Keep the power supply
  cord away from heat, oil and sharp edges.
  Do not use the appliance outdoors.
  Always protect the motor unit from water or
  excessive humidity.
  Operate the appliance only with dry hands.
  Never detach the beaters, dough hooks and
  blending attachment from the main body while • Page 14
  the appliance is still connected to the power
  supply. Always disconnect the unit from power
  supply first.
  Never clean the beaters, dough hooks or
  blending attachment under running water while
  they are still connected to the main body.
  Take care that the beaters, dough hooks and
  blending attachment do not touch the power
  cable while operating the unit.
  If the power supply cord is damaged during use,
  disconnect the appliance from the power supply
  immediately. Do not touch the power supply cord
  before disconnecting from the power supply .
  Disconnect the appliance from the power supply
  when not in use, before fitting or removing parts
  and before cleaning.
  All repairs of electrical appliances must only
  be performed by skilled personnel. Improver
  repairs can result in Considerable hazards
  for the user.
  In case of damages, the power cord must be
  changed only by the skilled service personnel.
  This appliance is not intended for use by persons
  (including children) with reduced physical,
  sensory or mental capabilities, or lack of
  experience and knowledge, unless they have
  been given supervision or instruction concerning
  use of the appliance by a person responsible for
  their safety. Children should be supervised to
  ensure that they do not play with the appliance.
  Never connect this appliance to an external timer
  switch or remote control system in order to avoid
  a hazardous situation.
  Noise level: Lc = 72 dB(A)

  Inspection and repairs  Before assembly, make sure that the appliance is
  switched off and unplugged.

  Choosing beaters, dough hooks or
  blending attachment

  Switch the appliance off.
  Insert the stem of beater into one of the mounting
  holes in the motor unit.
  Push and turn the beater until in locks into place.
  Repeat for the other beater.

  Removing the beaters or dough
  hooks

  Do not allow children or any person unfamiliar
  with these instructions to use the appliance.
  Do not allow children or animals to come near
  the work area or to touch the appliance or power
  supply cord. Close supervision is necessary
  when the appliance is used near children.

  Switch the appliance off.
  Keep the release button depressed.
  Pull the beaters or dough hooks out of the motor
  unit.

  USE

  After use


  Use beaters for mixing, beating, whipping and
  creaming liquids and mixtures.
  Use dough hooks for mixing and kneading
  dough.
  Use blending attachment for blending.

  Fitting the beaters or dough
  kneaders

  Safety of others  Before use, check the appliance for damaged or
  defective parts. Check for breakage of parts,
  damage to switches and any other conditions
  that may affect its operation.
  Do not use the appliance if any part is damaged
  or defective.
  Before use, check the power supply cord for
  signs of damage, ageing and wear.
  Do not use the appliance if the power supply
  cord or mains plug is damaged or defective.
  Never attempt to remove or replace any parts
  other than those specified in this manual.

  ASSEMBLY

  This appliance is marked according to the European
  directive 2002/96/EC on Waste Electrical and
  Electronic Equipm ent (WEEE).
  This guideline is the frame of a European-wide validity
  of return and recycling on Waste Electrical and
  Electronic Equipm ent.  When not in use, the appliance should be stored
  in a dry place. Children should not have access
  to stored appliances.


  Switch off and remove the plug from the socket
  before leaving the appliance unattended and
  before changing, cleaning or inspecting any
  parts of the appliance.  14

  To assemble, insert the end of beaters or dough
  hooks into the openings. (Fig1)
  Press it until they lock securely in place. (Note: It
  is important that you insert the dough hooks with
  a pair of ears into the right opening and insert the
  dough hook with finger ring into the left opening.
  (Fig 2) • Page 15  Put the ingredients into a bowl. (Fig. 3)
  Lower the beaters or dough hooks into the
  ingredients. (Fig. 3)
  Plug in and switch the mixer on and choose the
  desired speed (Fig. 4).
  If you need highest speed, please press turbo or
  turn the pulse position. (Fig. 5)
  After use unplug the unit first. Depress ejector
  knob (B) to release the beaters or dough hooks
  (Fig. 6).

  HITROST

  OPIS

  1
  FOLD
  2
  BLEND
  3
  MIX
  4
  CREAM
  5
  WHIP
  M
  PULSE

  This is a good starting speed for bulk and dry
  foods such as flour, butter and potatoes.
  Best speed to start liquid ingredients for mixing
  salad dressings.
  For mixing cakes, cookies and quick breads.
  For creaming butter and sugar, beating
  uncooked candy, desserts, etc.
  For beating eggs, cooked icings, whiping
  potatoes, whipping cream, etc.
  Max turbo.

  CLEANING AND
  M AINTENANCE
  Before cleaning and maintenance, sw itch the
  appliance off and unplug it.


  Wash the beaters, dough hooks or blending
  attachment in warm soapy water and dry well.
   Wipe the motor unit with a damp cloth.Do not use
  any abrasive or solvent-based cleaner.
  Do not immerse the motor unit in water or any
  other liquid.

  Environment
  Do not throw away the appliance with the normal
  household waste at the end of its life, but hand it
  in at an official collection point for recycling. By
  doing this, you help to preserve the environment.

  Guarantee & service
  If you need information or if you have a problem,
  please contact the Gorenje Customer Care Centre
  in your country (you find its phone number in the
  worldwide guarantee leaflet). If there is no
  Customer Care Centre in your country, go to your
  local Gorenje dealer or contact the Service
  department of Gorenje domestic appliances.
  For personal use only!

  GORENJE
  WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
  WHILE USING YOUR APPLIANCE
  We reserve the right to any
  modifications!

  15 • Page 16

  INST RUCŢIUNI DE UT ILIZARE

  RO

  M701W & M701B mixer manual cu dispozitiv de amestecare .
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  Selector On/Off, selector viteză ţi poziţie puls
  Buton de eliberare
  Unitate motor
  Palete
  Vas de sticlă
  Cârlige pentru aluat
  Suport
  Buton de blocareb
  Buton de fixare
  Buton „TURBO“

  poate prezenta un risc pentru vătămarea
  personală.
  Păstraţi acest manual pentru referinţe viitoare.

  Utilizare menită
  Mixerul dumneavoastră manual a fost proiectat
  pentru amestecare, batere, învârtire, frământare şi
  mixare a alimentelor şi băuturii cu ingrediente.
  Acest produs este destinat doar utilizării casnice.

  Utilizarea dispozitivului
  dumneavoastră

  Precauţii importante
  Atenţionare! Atunci când folosiţi dispozitivele
  alimentate la principalele surse de energie,
  precauţii de siguranţă de bază, inclusiv
  următoarele, ar trebui să fie întotdeauna urmate
  cu scopul de a reduce riscul de incendiu,
  electrocutare şi prejudiciu personal.
  Citiţi cu atenţie în întregime acest manual
  înainte a utiliza acest dispozitiv.
  Utilizarea pentru care este destinat este
  menţionată în acest manual. Utilizarea oricăror
  accesorii sau dispozitive anexate sau efectuarea
  oricărei operaţii cu acest dispozitiv în afara celor
  recomandate în acest manual de instrucţiuni


  16

  Nu atingeţi piesele care sunt în mişcare.
  Asiguraţi-vă că dispozitivul este oprit înainte de a
  îl conecta sau deconecta de la alimentarea cu
  electricitate.
  Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane
  (inclusiv copii) care au capacităţi fizice, mentale
  sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de
  experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în
  care sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la
  utilizarea aparatului de către o persoană
  responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie
  supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
  Întotdeauna acordaţi atenţie utilizării acestui
  dispozitiv.
  Niciodată nu trageţi de cablul de alimentare la
  electricitate pentru a deconecta ştecărul de la • Page 17
  priză. Păstraţi cablul de alimentare la electricitate
  departe de căldură, ulei sau suprafeţe ascuţite.
  Nu folosiţi dispozitivul în afara căminului.
  Întotdeauna protejaţi unitatea motorului de a intra
  în contact cu apa sau cu o umiditate excesivă.
  Utilizaţi dispozitivul doar cu mâinile uscate.
  Niciodată nu detaşaţi paletele, instrumentele
  încovoiate pentru aluat şi dispozitivul de
  amestecare de la corpul principal în timp ce
  dispozitivul este încă conectat la alimentarea cu
  energie. Întotdeauna deconectaţi întâi unitatea
  de la alimentarea cu electricitate.
  Niciodată nu curăţaţi paletele, instrumentele
  încovoiate pentru aluat sau dispozitivul de
  amestecare sub jet de apă în timp ce acestea
  încă sunt conectate la corpul principal.
  Aveţi grijă ca paletele, instrumentele încovoiate
  pentru aluat şi dispozitivul de amestecare să nu
  atingă cablul în timp ce unitatea este în
  funcţiune.
  În cazul în care cablul de alimentare este
  deteriorat în timpul funcţionării, deconectaţi
  dispozitivul imediat de la alimentarea cu
  electricitate. Nu atingeţi cablul de alimentare
  înainte de a îl deconecta de la alimentarea cu
  electricitate.
  Deconectaţi dispozitivul de la sursa de
  alimentare cu electricitate atunci când nu este în
  funcţionare, înainte de a potrivi sau înlătura
  piesele şi înainte de a le curăţa.
  Orice reparaţie a dispozitivelor electrice
  trebuie să fie efectuată doar de către personal
  calificat. Reparaţii necorespunzătoare pot
  duce la pericole considerabile pentru
  utilizator.
  În caz de deteriorare, cablul de alimentare
  trebuie să fie schimbat doar de către
  personalul calificat pentru acel serviciu.
  Nu conectaţi niciodată acest aparat la un ceas
  electronic extern sau un sistem de comandă de
  la distanţă pentru a evita situaţiile periculoase.
  Nivel de zgomot: Lc = 72 dB [A]

  După utilizare

  Acest aparat este m arcat corespunzător directivei
  europene 2002/9/CE în privinţa aparatelor electrice şi
  electronice vechi (w aste electrical and electronic
  equipm ent - WEEE).
  Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
  valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor
  vechi.  Inspecţie şi reparaţii  Înainte de utilizare, verificaţi dispozitivul referitor
  la piesele cu defecte sau deteriorate. Verificaţi
  ruperea pieselor, deteriorarea butoanelor şi orice
  alte condiţii care ar putea afecta funcţionarea
  dispozitivului.
  Nu utilizaţi dispozitivul dacă orice piesă este
  deteriorată sau are defecte.
  Înainte de utilizare, verificaţi cablul de alimentare
  pentru semne de deteriorare, vechime, uzare.
  Nu utilizaţi dispozitivul în cazul în care cablul de
  alimentare sau ştecărul este deteriorat sau
  prezentă defecte.
  Niciodată nu încercaţi să înlăturaţi sau să înlocuiţi
  orice piesă, alta decât cele menţionate în
  prezentul manual.

  ASAM BLARE
  Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că dispozitivul
  este oprit şi scos din priză.

  Alegerea paletelor, instrumentelor
  încovoiate pentru aluat şi
  dispozitivul de amestecare  Utilizaţi paletele pentru mixarea, baterea,
  învârtirea lichidelor şi a amestecurilor.
  Utilizaţi instrumentul încovoiat de aluat pentru
  mixarea şi frământarea aluatului.
  Utilizaţi dispozitivul de amestecare pentru a
  amesteca.

  Potrivirea paletelor sau a
  instrumentelor încovoiate pentru
  aluat

  Siguranţa celorlalţi


  Opriţi dispozitivul şi înlăturaţi ştecărul din priză
  înainte de a lăsa dispozitivul nesupravegheat şi
  înainte de a schimba, curăţa sau inspecta orice
  piesă a dispozitivului.
  Atunci când nu este în funcţionare, dispozitivul ar
  trebui să fie depozitat într-un loc uscat. Copiii nu
  trebuie să aibă acces la dispozitivul depozitat.

  Nu permiteţi copiilor sau oricărei persoane care
  nu este familiarizată cu aceste instrucţiuni să
  folosească acest dispozitiv.
  Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se apropie
  de zona de lucru sau să atingă dispozitivul sau
  cablul de alimentare la electricitate. O
  supraveghere atentă este necesară în momentul
  în care acest dispozitiv este utilizat în apropierea
  copiilor.  Opriţi dispozitivul.
  Introduceţi tija paletei într-un orificiu de montare
  din unitatea motorului.
  Împingeţi şi rotiţi paleta până în momentul în care
  se fixează în loc.
  Repetaţi la fel şi pentru cealaltă paletă.

  Înlăturarea paletelor sau a
  instrumentelor încovoiate pentru
  aluat

  17

  Opriţi dispozitivul. • Page 18
  Garanţie & service

  Menţineţi butonul de eliberare apăsat.
  Trageţi paletele sau instrumentele încovoiate
  pentru aluat din unitatea motorului.

  Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o
  problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi
  Gorenje din ţara dumneavoastră (veţi găsi
  numărul de telefon în broşura de garanţie tradusă
  în mai multe limbi). Dacă nu există niciun Centru
  de Relaţii Clienţi în ţara dumneavoastră, mergeţi
  la dealer-ul local Gorenje sau contactaţi
  Departamentul de Service al Aparatelor
  Domestice Gorenje

  UT ILIZARE

  Pentru asamblare, introduceţi paletele sau
  cârligele pentru aluat in orificii. (Fig1)
  Apăsaţi până când se blochează pe poziţie.
  (Atenţie: Este bine să introduceţi cârligul pentru
  aluat care are o pereche de ”urechi” în orificiul
  din dreapta, iar cârligul cu inel în orificiul din
  stânga). (Fig 2)
  Puneţi ingredientele în vas. (Fig. 3)
  Puneţi paletele sau cârligele pentru aluat în
  ingrediente. (Fig. 3)
  Puneţi aparatul în priză, porniţi mixerul ţi alegeţi
  viteza dorită. (Fig. 4).
  Dacă aveţi nevoie de o viteză mai mare, apăsaţi
  butonul turbo, sau porniţi poziţia puls. (Fig. 5)
  După ce folosiţi aparatul, scoateţi-l din priză.
  Apăsaţi butonul de eliberare (B), pentru a elibera
  paletele sau cârligele pentru aluat. (Fig. 6).

  VITEZA

  Numai pentru uz personal!

  DESCRIERE

  1
  PLIERE
  2
  AMESTECARE
  3
  MIXARE
  4

  CREMĂ

  5

  SPUMĂ

  M

  PULS

  O viteză bună de pornire pentru alimente
  solide ţi uscate cum este făina, untul sau
  cum sunt cartofii.
  Cea mai buna viteza pentru ingredientele
  lichide, cum ar fi sosurile de salată.
  Pentru prăjituri, biscuiţi ţi pateuri.
  Pentru transformarea untului ţi a zahărului în
  pastă, pentru amestecarea deserturilor etc.
  Pentru baterea ouălelor, a piureului, pentru
  friţcă etc.
  Max turbo.

  CURĂŢ ARE ŞI ÎNT REŢINERE
  !!! Înainte de curăţare şi întreţinere, opriţi
  dispozitivul şi scoateţi-l din priză.
   Spălaţi paletele, instrumentele încovoiate pentru
  aluat sau dispozitivul pentru amestecare în apă
  caldă cu detergent şi uscaţi-le bine.
   Ştergeţi unitatea motorului cu un material umed.
  Nu utilizaţi nici un agent de curăţare abraziv sau
  pe bază de solvent.
  Nu cufundaţi unitatea motorului în apă sau în
  orice alt lichid.

  M ediul înconjurător
  GORENJE
  VĂ DOREŞTE O UTILIZARE PLĂCUTĂ
  A DISPOZITIVULUI

  Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile
  casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci
  înmânaţi-l la un punct oficial de colectare pentru
  reciclare. Astfel ajutaţi la conservarea mediului.

  Ne rezervăm dreptul la orice
  modificare ulterioară!
  18 • Page 19

  NÁVOD K OBSLUZE

  CS

  Ruční mixér M701W a M701B. Pozorně si přečtěte níže uvedené provozní pokyny. Doporučujeme
  vám, abyste si je uložili na bezpečné místo pro pozdější použití.
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  Spínač vypnout/zapnout, ovladač volby rychlosti a pulzní přepínač
  Uvolňovač
  Motorový blok
  Šlehače
  Skleněná miska
  Hnětače těsta
  Stojan
  Tlačítko odklopení
  Aretační tlačítko
  Tlačítko „TURBO“

  doporučeny v tomto návodu k obsluze, může
  vést k riziku úrazu osob.

  Určené použití

  Tento návod si uschovejte k pozdějšímu
  použití.

  Váš ruční mixér je určen k mixování, stloukání,
  šlehání, hnětení a míchání potravin a nápojů.
  Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.

  Použití přístroje

  Důležitá bezpečnostní
  upozornění
  Varování! Při používání přístrojů napájených z
  elektrické sítě je nutno vždy dodržovat základní
  bezpečnostní opatření včetně níže uvedených
  pokynů, aby nedošlo ke vzniku požáru, k úrazu
  elektrickým proudem nebo úrazu osob.
  Před použitím přístroje si tento návod pečlivě
  přečtěte.
  V tomto návodu je popsáno určené použití.
  Použití jiných příslušenství nebo nástavců nebo
  jiného postupu s přístrojem, než které jsou  19

  Nedotýkejte se pohybujících se součástí.
  Před zapojením přístroje do sítě nebo vypojením
  ze sítě vždy ověřte, zda je spínač přístroje
  vypnutý.
  Tento přístroj není určen k použití osobám
  (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
  či duševními schopnostmi, nebo při nedostatku
  zkušeností a znalostí, nejsou-li pod dozorem
  osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo
  pokud od této osoby neobdržely pokyny ohledně
  použití přístroje. Děti by měly být pod dohledem,
  aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou
  hrát. • Page 20  Při používání přístroje vždy buďte opatrní.
  Při vypojování síťového kabelu ze síťové
  zásuvky nikdy netahejte za kabel. Síťový kabel
  uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, oleje a
  nepokládejte jej na ostré předměty.
  Přístroj nepoužívejte ve venkovním prostředí.
  Motorový blok vždy chraňte před vodou a
  nadměrnou vlhkostí.
  Přístroj obsluhujte vždy pouze suchýma rukama.
  Nikdy neodpojujte šlehače, hnětací metly a
  míchací nástavec od tělesa mixéru, jestliže je
  přístroj dosud zapojen do sítě. Nejprve vždy
  vypojte přístroj ze sítě.
  Nikdy nečistěte šlehače, hnětací metly nebo
  míchací nástavec pod tekoucí vodou, jestliže
  jsou dosud připojeny k tělesu mixéru.
  Dbejte, aby se šlehače, hnětací metly a míchací
  nástavec nedotkly síťového kabelu, je-li přístroj v
  provozu.
  Jestliže se během provozu poškodí síťový kabel,
  neprodleně vypojte přístroj ze sítě. Nedotýkejte
  se síťového kabelu, dokud jej nevypojíte ze sítě.
  Přístroj vypojte ze sítě v případě, že jej
  nepoužíváte, před sestavováním nebo
  demontáží jeho součástí a před čištěním.
  Všechny opravy elektrických přístrojů musejí
  provádět pouze odborní pracovníci.
  Nesprávně provedené opravy mohou vážně
  ohrozit zdraví uživatele.
  Poškozený síťový kabel musí vyměnit
  výhradně pracovník odborného servisu.
  Nevystavujte se nebezpečným situacím a nikdy
  nepřipojujte tento přístroj k externímu časovému
  spínači ani systému dálkového ovládání.
  Hladina akustického výkonu vyzařovaná
  spotřebičem:.......................... 72 dB (A)  Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou
  sm ěrnicí 2002/96/EG o nakládání s použitým i
  elektrickým i a elektronickým i zařízením i (w aste
  electrical and electronic equipm ent - WEEE).
  Tato sm ěrnice stanoví jednotný evropský (EU) rám ec
  pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

  Nasazení šlehačů nebo hnětačů
  těsta

  Kontrola a opravy  Před sestavením přístroje ověřte, zda je vypnutý a
  vytažený ze sítě.

  Výběr šlehačů, hnětacích metel
  nebo míchacího nástavce  Nedovolte, aby přístroj používaly děti nebo jiná
  osoba neobeznámená s tímto návodem.
  Učiňte taková opatření, aby se děti ani zvířata
  nemohla pohybovat v blízkosti provozního
  dosahu přístroje a nedotýkala se přístroje ani
  síťového kabelu. Jestliže se přístroj používá za
  přítomnosti dětí, je nutná zvýšená opatrnost.

  Šlehače se používají k mixování, stloukání,
  šlehání kapalin a směsí a pro přípravu krémů.
  Hnětací metly používejte pro míchání a hnětení
  těsta.
  Míchací nástavec se používá pro míchání směsí.

  Vypněte přístroj.
  Vsuňte násadu šlehače do jednoho z
  upevňovacích otvorů v motorovém bloku.
  Zatlačte a otočte šlehačem, dokud nezapadne
  na své místo.
  Postup opakujte s druhým šlehačem.

  Demontáž šlehačů nebo hnětacích
  metel
  Po použití


  Před použitím ověřte, zda není některá ze
  součástí přístroje poškozená nebo vadná.
  Ověřte, zda nejsou některé součásti rozbité, zda
  spínače nejsou poškozené a další možná
  poškození, která by mohla narušit provoz.
  Přístroj nepoužívejte, jestliže je některá z jeho
  součástí poškozená nebo vadná.
  Před použitím ověřte síťový kabel, zda nenese
  známky poškození nebo opotřebení.
  Do not use the appliance if the power supply
  cord or mains plug is damaged or defective.
  Nikdy se nesnažte demontovat nebo nahradit
  jakékoliv součásti, které nejsou uvedeny v tomto
  návodu.

  SESTAVENÍ

  Bezpečnost ostatních


  Jestliže se přístroj nepoužívá, měl by se uložit na
  suché místo. K uloženým přístrojům by neměly
  mít přístup děti.

  Vypněte přístroj.
  Přidržte tlačítko pro uvolnění.
  Vytáhněte šlehače nebo hnětací metly z
  motorového bloku.

  POUŽITÍ

  Vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky vždy,
  když přístroj ponecháte bez dozoru, a před
  výměnou, čištěním nebo kontrolou jakýchkoliv
  součástí přístroje.  20

  Pro sestavení zasuňte šlehače nebo hnětací
  metly do otvorů. (Obr. 1) • Page 21

  ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v
  letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve
  vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází,
  můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků
  Gorenje nebo oddělení Service Department of
  Gorenje Domestic Appliances.
  Jen pro osobní užití!

  Stiskněte je, dokud nezapadnou bezpečně na
  místo. (Pozn.: Je důležité, abyste vložili hnětací
  metly s párem oušek do pravého otvoru a
  hnětací metlu s prstencem do levého otvoru.)
  (Obr. 2)
  Vložte do misky potraviny. (Obr. 3)
  Ponořte šlehače nebo hnětací metly do potravin.
  (Obr. 3)
  Zapojte mixér do sítě, zapněte jej, a poté zvolte
  požadovanou rychlost. (Obr. 4)
  Potřebujete-li vyšší rychlost, stiskněte turbo nebo
  otočte do pulzní polohy. (Obr. 5)
  Po použití nejprve přístroj vypojte ze sítě.
  Uvolněte tlačítko vysunutí (B) pro uvolnění
  šlehačů nebo hnětacích metel. (Obr.6)

  RYCHLOST
  1 MÍCHÁNÍ
  2 RYCHLEJŠÍ
  MÍCHÁNÍ
  3 MIXOVÁNÍ
  4 KRÉMY
  5 ŠLEHÁNÍ
  M PULZNÍ

  POPIS
  Tato rychlost je vhodná na počátku pro sypké
  a suché potraviny, jako je např. mouka, máslo
  a brambory.
  Nejlepší rychlost pro přípravu tekutých složek
  na salátové dresingy.
  Pro mixování těsta na koláče, dorty a rychlé
  pečivo.
  K ušlehání másla a cukru, šlehání
  nepečeného cukroví, dezertů atd.
  Šlehání vajíček, vařených polev, brambor,
  šlehačky atd.
  Max turbo.

  ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
  Před čištěním a údržbou přístroj vypněte a
  vytáhněte ze sítě.  Šlehače, hnětací metly nebo míchací nástavec
  myjte v horké mýdlové vodě a dobře osušte.
  Motorový blok otřete navlhčenou utěrkou.
  Nepoužívejte žádné abrazivní přípravky ani
  čisticí přípravky na bázi rozpouštědla.

  Nevkládejte motorový blok do vody ani do jiné
  kapaliny.

  Životní prostředí
  Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
  komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
  sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit
  životní prostředí

  Záruka a servis

  GORENJE
  VÁM PŘEJE PŘI POUŽITÍ TOHOTO
  PŘÍSTROJE MNOHO RADOSTI

  Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste
  potřebovali nějakou informaci, kontaktujte
  Středisko péče o zákazníky společnosti Gorenje

  Vyhrazujeme si právo na jakékoliv
  úpravy!

  21 • Page 22

  NÁVOD NA OBSLUHU

  SK

  Ručný mixér M701W & M701B. Pozorne si prečítajte nasledujúci návod na obsluhu. Odporúčame vám
  uschovať tento návod na obsluhu na bezpečnom mieste pre budúce použitie.
  A – Prepínač ZAP. / VYP., prepínač rýchlostí
  a pulzný prepínač.
  B – Uvoľnenie nástavca
  C – Motor
  D – Metličky
  E – Sklenená misa
  F – Háky na cesto
  G – Základňa
  H – Tlačidlo naklopenia šľahača
  I – Aretačné tlačidlo
  J – „TURBO“ tlačidlo  Odporúčané použitie


  Váš ručný mixér bol navrhnutý na mixovanie,
  mletie, šľahanie, miesenie a miešanie jedla a
  prísad do nápojov. Tento výrobok je určený len na
  domáce použitie.

  Uschovajte tento návod na obsluhu pre
  budúce použitie.

  Dôležité bezpečnostné
  upozornenia


  Pred použitím spotrebiča si pozorne
  prečítajte celý návod na obsluhu.
  Odporúčané použitie je popísané v tomto
  návode. Použitie akéhokoľvek príslušenstva,
  alebo nástavca, alebo prevádzka spotrebiča iná,
  ako je odporúčaná prevádzka v tomto návode na
  obsluhu môže znamenať riziko zranenia osôb.

  Použitie vášho spotrebiča

  Pozor! Pri používaní sieťovo napájaných
  spotrebičov, by ste mali vždy dodržiavať
  základné bezpečnostné pravidlá, vrátane
  nasledujúcich, aby ste znížili riziko požiaru,
  elektrického úderu a zranenia osôb.
  22

  Nedotýkajte sa pohybujúcich častí.
  Uistite sa, že spotrebič je spotrebič je pred
  pripojením, alebo odpojením od elektrickej siete
  vypnutý. • Page 23
  Po použití

  Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane
  detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové
  alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú
  dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod
  dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie
  tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich
  bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa
  nehrali so zariadením.
  Vždy si dávajte pozor pri používaní spotrebiča.
  Pri odpájaní spotrebiča zo zásuvky nikdy
  neťahajte za kábel. Udržujte napájací kábel
  mimo zdrojov tepla, oleja a ostrých rohov.
  Tento spotrebič nepoužívajte vonku.
  Motor vždy chráňte pred vodou, alebo zvýšenou
  vlhkosťou.
  Spotrebič obsluhujte len so suchými rukami.
  Nikdy nevyťahujte metličky, háky na cesto a
  mixovacie nástavce z tela spotrebiča, pokiaľ je
  ešte pripojený k elektrickej sieti. Vždy najskôr
  odpojte spotrebič od elektrickej siete.
  Nikdy nečistite mlyny, háky na cesto, alebo
  mixovacie nástavce pod tečúcou vodou, pokiaľ
  sú ešte nasadené na tele spotrebiča.
  Zaistite, aby metličky, háky na cesto a mixovacie
  nástavce neprišli do styku so sieťovým káblom
  počas prevádzky spotrebiča.
  Ak sa sieťový kábel počas prevádzky poškodí,
  ihneď odpojte spotrebič od elektrickej siete.
  Nechytajte sa sieťového kábla skôr, ako ho
  odpojíte od elektrickej siete.
  Odpojte spotrebič od elektrickej siete, keď ho
  nepoužívate, pred zakladaním, alebo
  odoberaním častí a pred čistením.
  Všetky opravy elektrických spotrebičov musí
  vykonávať odborný technik. Nesprávne opravy
  môžu znamenať značné riziko pre užívateľa.
  V prípade poruchy musí sieťový kábel vymeniť
  iba vyškolení servisný technik.
  Aby nedošlo k nebezpečným situáciám, nikdy
  nepripájajte zariadenie k externému časovému
  spínaču ani diaľkovému ovládaciemu systému.
  Deklarovaná hodnota emisie hluku je 72 dB(A)

  Kontrola a opravy  Pred použitím, skontrolujte, či nie je spotrebič,
  alebo jeho časti poškodené. Skontrolujte, či sú
  zlomené časti spotrebiča, alebo poškodené
  ovládače, alebo akékoľvek iné ťažkosti, ktoré by
  mohli ovplyvniť jeho prevádzku.
  Nepoužívajte spotrebič, ak je akákoľvek z jeho
  častí poškodená, alebo chybná.
  Pred použitím, skontrolujte, či nie je sieťový kábel
  poškodený, starý, alebo chybný
  Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený, alebo
  chybný sieťový kábel, alebo zásuvka napájania.
  Nikdy sa nepokúšajte rozoberať, alebo vymieňať
  iné súčasti, ako tie, ktoré sú uvedené v tomto
  návode na obsluhu.

  M ONTÁŽ
  Pred montážou sa uistite, že je spotrebič vypnutý
  a zásuvka odpojená.

  Voľba metličiek, hákov na cesto,
  alebo mixovacích nástavcov
  Tento spotrebič je označený v súlade s európskou
  sm ernicou 2002/96/EG o nakladaní s použitým i
  elektrickým i a elektronickým i zariadeniam i (w aste
  electrical and electronic equipm ent - WEEE).
  Táto sm ernica stanoví jednotný európsky (EU) rám ec
  pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

  Používajte metličky na mixovanie, mletie,
  šľahanie, miesenie a miešanie tekutín a zmesí.
  Používajte háky na cesto pre mixovanie a
  miesenie cesta.
  Používajte mixovacie nástavce na miešanie.

  Nasadzovanie metličiek, alebo
  miesičov cesta  Bezpečnosť ostatných

  Vypnite a odpojte zástrčku zo zásuvky predtým,
  ako necháte spotrebič bez dozoru a pred
  výmenou, čistením, alebo kontrolou akejkoľvek
  časti spotrebiča.
  Keď spotrebič nepoužívate, mali by ste ho
  uschovať na suchom mieste. Deti by nemali mať
  prístup k uschovaným spotrebičom.

  Nenechávajte deti, alebo iné osoby bez
  oboznámenia s týmto návodom používať
  spotrebič.
  Nenechávajte deti, alebo zvieratá v blízkosti
  pracovnej oblasti, alebo dotýkať sa spotrebiča,
  alebo sieťového kábla. Venujte zvýšenú
  pozornosť, keď sa spotrebič používa v blízkosti
  detí.

  Vypnite spotrebič.
  Založte tyčku na metličky do montážnych otvorov
  v motore.
  Zatlačte a otočte metličku, kým nezapadne na
  miesto.
  Pri ďalšej metličke postup opakujte.

  Odloženie metličiek a hákov na
  cesto
  23

  Vypnite spotrebič.
  Držte uvoľňovacie tlačidlo stlačené.
  Vytiahnite metličky, alebo háky na cesto von z
  motora. • Page 24

  POUŽITIE
  1.

  2.

  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Záruka & servis

  Pro zložení prístroje zatlačte konce šľahacích
  metličiek alebo hnetacích hákov do príslušných
  otvorov.
  (Obr. 1)
  Zatláčajte do chvíle, kedy sa zacvaknú
  v úchytkách a budú bezpečne upevnené.
  (Pozor: dbajte na to, aby bol hnetací hák s
  „jamkou“ umiestnený v pravom otvore a hák
  s krúžkom v ľavom otvore. (Obr. 2)
  Vložte ingrediencie do misy. (Obr. 3)
  Sklopte šľahacie metličky alebo hnetacie háky
  tak, aby boli ponorené do ingrediencií. (Obr. 3)
  Zapojte a zapnite šľahač a navoľte vhodnú
  rýchlosť. (Obr. 4).
  Ak potrebujete maximální rýchlosť, zatlačte
  turbo prepínač alebo pulzný prepínač. (Obr. 5)
  Po ukončení činnosti prístroja najprv odpojte
  prívodný kábel. Zatlačte uvoľňovacie tlačidlo (B)
  pre uvoľněnie šľahacích metličiek alebo
  hnetacích hákov. (Obr. 6)

  RÝCHLOSŤ
  1
  MIEŠANIE
  2
  MIESENIE
  3
  MIXOVANIE
  4
  KRÉMY
  5
  ŠĽAHANIE
  M
  PULZ

  Ak potrebujete informácie, alebo ak máte
  problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť
  o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo
  telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo
  vašej krajine nenachádza stredisko pre
  starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho
  predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné
  oddelenie spoločnosti Gorenje domáce
  spotrebiče.
  Len pre použitie v domácnosti!

  POPIS
  Vhodná počiatočná rýchlosť pre sypké a
  suché potraviny ako sú múka, maslo a
  zemiaky.
  Najvhodnejšia rýchlosť pre prípravu tekutých
  zložiek na šalátové drezingy.
  Na miešaniu cesta na koláče, sušienky a
  krátko pečené výrobky.
  Na šľahaniu masla s cukrom, šľahaniu
  nepečeného pečiva, dezertov a pod.
  Na šľahanie vajec, varených cukrových poliev,
  zemiakov, šľahačky a pod.
  Max turbo.

  ČISTENIE A ÚDRŽBA
  !!! Pred čistením a údržbou, vypnite spotrebič
  a odpojte ho od elektrickej siete .
  Umyte metličky, háky na cesto, alebo mixovacie
  nástavce v teplej mydlovej vode a dobre osušte.
  Utrite motor vlhkou tkaninou. Nepoužívajte drsné
  čističe, alebo rozpúšťadlá. Neponárajte motor do
  vody, alebo iných tekutín.

  Životné prostredie

  GORENJE
  VÁM ŽELÁ MNOHO RADOSTI PRI
  POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA

  Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti
  s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
  v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
  konaním pomôžete chrániť životné prostredie.

  Vyhradzujeme si právo akýchkoľvek
  zmien!

  24 • Page 25

  HASZNÁLATI UTASÍTÁS

  HU

  M701W, M701B keverőfejjel. Figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Javasoljuk, hogy
  őrizze meg a használati utasítást további referencia céljából.
  A – Tápkapcsoló, sebességválasztó
  és pulzálás kapcsoló
  B – Kioldó egység
  C – Motor egység
  D – Habverő
  E – Üvegtál
  F – Dagasztófej
  G – Állvány
  H – Keret gomb
  I – Állvány gomb
  J – „TURBO“ gomb

  Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a használati
  utasítást további referencia céljából.

  Javasolt használat
  Ezt a kézi mixert keverésre, habverésre, gyúrásra,
  dagasztásra, valamint étel és ital hozzávalók
  keverésére tervezték. A készülék felhasználása
  kizárólag háztartási célra javasolt.

  A készülék használata  Fontos biztonsági tudnivalók


  Figyelem! Amikor elektromos árammal
  működtetett készüléket használ, minden esetben
  tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
  előírásokat a tűz- és elektromos
  áramütésveszély, valamint a személyi sérülések
  elkerülése érdekében.
  A készülék használata előtt figyelmesen
  olvassa végig az utasításokat.
  A készülék javasolt használati módját
  tartalmazza a kézikönyv. A használati
  utasításban nem javasolt kiegészítők használata,
  illetve bármilyen módosítás a készülék
  teljesítményén személyi sérülést eredményezhet.


  25

  Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket.
  Mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatja,
  vagy megszünteti áramellátását ellenőrizze, hogy
  ki van-e kapcsolva.
  A készülék működtetésében járatlan személyek,
  gyerekek, nem beszámítható személyek
  felügyelet nélkül soha ne használják a
  készüléket. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne
  játszanak a készülékkel.
  Minden esetben körültekintően használja a
  készüléket!
  A készüléket soha ne a tápkábelnél fogva húzza
  ki a fali aljzatból. A tápkábelt tartsa távol
  hőforrástól, olajtól és éles felületektől.
  Ne használja a készüléket szabadtéren.
  Minden esetben óvja a motort víztől, illetve túlzott
  nedvességtől.
  A készüléket csak száraz kézzel működtesse. • Page 26

  Soha ne húzza ki a habverő, dagasztó és
  keverőfejeket a készülékből, ha az feszültség
  alatt van. Először mindig a tápkábelt húzza ki.
  Soha ne tisztítsa folyóvíz alatt a habverő,
  dagasztó és keverőfejeket, ha azok még mindig
  a készülékben vannak.
  Ügyeljen arra, hogy a habverő, dagasztó és
  keverőfejek működés közben ne érjenek hozzá a
  tápkábelhez.
  Amennyiben a tápkábel működés közben
  megsérülne, azonnal szüntesse meg a készülék
  áramellátását. Minden esetben húzza ki a
  tápkábelt a fali aljzatból mielőtt megérintené.
  A különböző tartozékok csatlakoztatása, vagy a
  készülék tisztítása előtt, illetve mikor nem
  használja a készüléket húzza ki a tápkábelt.
  Az elektromos készülékek javítását kizárólag
  képesítéssel rendelkező szakember
  végezheti. A nem megfelelő javítás Jelentős
  veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve.
  A sérült tápkábelt kizárólag a márkaszerviz
  munkatársai cserélhetik ki.
  Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok
  elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben,
  vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A
  készülék működtetésében járatlan személyek,
  gyerekek, nem beszámítható személyek
  felügyelet nélkül soha ne használják a
  készüléket. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne
  játszanak a készülékkel. Működés közben soha
  ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
  A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a
  készüléket ne csatlakoztassa külső
  időzítőkapcsolóra, vagy távvezérlőrendszerre.
  Zajkibocsátás: Lc = 72 dB(A)

  Szemrevételezés és javítás  Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a készülék
  ki van-e kapcsolva, illetve a tápkábel nem
  csatlakozik a hálózathoz.
  A tartozékfejek (habverő, dagasztó-, keverőfej)
  kiválasztása
   A habverő fejek folyadékok és különböző
  keverékek felverésére, krémesítésére valamint
  keverésére szolgálnak.
   A dagasztófejek tészta keverésére, gyúrására és
  dagasztására szolgálnak.
   A keverőfej keverésre szolgál.
  A dagasztófejek felszerelése
   Kapcsolja ki a készüléket.
   Illessze a dagasztófej szárát a motor egység
  valamelyik foglalatába.
   Tolja be a fejet, majd elforgatva rögzítse a
  helyén.
   Ismételje meg a műveletet a másik fejjel is.

  M ások biztonsága  Használat előtt minden esetben ellenőrizze a
  készülék épségét. Ellenőrizze az alkatrészek és
  kapcsolók épségét, illetve minden olyan feltételt,
  amely ronthat a készülék működésének
  hatékonyságán.
  Ne használja a készüléket, ha valamely
  alkatrésze meghibásodott.
  Minden használat előtt ellenőrizze a tápkábel
  épségét (károsodás, kopás).
  Ne használja a készüléket, ha a tápkábel, vagy a
  villásdugó meghibásodott, vagy sérült.
  Semmilyen körülmények között ne használjon
  olyan tartozékot a készülékkel, amely nem
  szerepel ebben a használati utasításban.

  ÖSSZESZERELÉS

  Ez a készülék az elhasznált villam ossági és
  elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EK
  irányelvnek m egfelelő jelölést kapott.
  Ez az irányelv a m ár nem használt készülékek
  visszavételének és hasznosításának EU-szerte
  érvényes kereteit határozza m eg.  Tárolja száraz helyen a készüléket, amikor nem
  használja! Gyermekek elől gondosan zárja el a
  készüléket.

  Ne engedje hogy a készülék használatát nem
  ismerő személy, vagy gyerekek használják a
  mixert.
  Ne engedjen gyerekeket vagy állatokat a
  tápkábel vagy a bekapcsolt készülék közelébe.
  Fokozott körültekintéssel dolgozzon, ha gyerekek
  is tartózkodnak a készülék közelében.

  A dagasztófejek leszerelése
   Kapcsolja ki a készüléket.
   Tartsa lenyomva a kioldó gombot.
   Húzza ki a keverőfejeket a motor egységből.

  HASZNÁLAT
  Használat után
  Minden esetben kapcsolja ki a készüléket és
  húzza ki tápkábelt, ha felügyelet nélkül hagyja
  vagy tisztítja a készüléket, illetve ha a
  tartozékokat szemrevételezi.  26

  Illessze a habverő vagy a dagasztófej szárát
  valamelyik foglalatba (1. ábra).
  Tolja be és rögzítse a fejeket. (Megjegyzés:
  Fontos, hogy a dagasztófejek behelyezése
  esetén a jobb oldali foglalatba a fülekkel ellátott
  fejet kell pattintani, a bal oldali foglalatba pedig a
  gyűrűs fejet (2. ábra). • Page 27  Jótállás és szerviz

  Helyezze az alapanyagokat egy tálba (3. ábra).
  Engedje le a habverőt és a dagasztófejet az
  alapanyagokba (3. ábra).
  Csatlakoztassa a mixert, kapcsolja be, majd
  válassza ki a megfelelő sebességfokozatot (4.
  ábra).
  Ha a legmagasabb sebességre van szüksége,
  nyomja meg a Turbo gombot vagy kapcsoljon
  pulzáló fokozatba (5 .ábra).
  Használat után húzza ki a tápkábelt. Nyomja
  meg a kioldó gombot (B) a habverő, vagy
  dagasztófejek eltávolításához (6. ábra).

  SEBESSÉGFOKOZAT
  1

  HAJTÁS

  2

  VEGYÍTÉS

  3

  KEVER

  4

  KRÉM

  5

  HAB

  M

  PULZÁL

  Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
  adott ország Gorenje vevőszolgálat ához (a
  telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
  garancialevélen). Ha országában nem működik
  vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
  szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek
  és szépségápolási termékek üzletágának
  vevőszolgálatához.
  Csak személyes használatra!

  LEÍRÁS
  Ideális kezdősebesség nagyobb
  mennyiségű, illetve szárazételekhez
  (liszt, vaj, burgonya).
  A legjobb sebesség folyadékokhoz,
  vagy salátaöntetek keveréséhez.
  Sütemények, piskóták és gyors
  kenyerek keveréséhez.
  Vaj és cukor krémesítéséhez, főzés
  nélküli édességekhez,
  desszertekhez, stb.
  Tojás felverésre, habkészítésre,
  habosításra, cukormázakhoz, stb.
  Max turbo.

  KARBANTARTÁS ÉS
  T ISZTÍTÁS
  !!!A készülék karbantartása és tisztítása előtt
  minden esetben kapcsolja ki a készüléket és
  húzza ki a tápkábelt.
   A habverő, keverő, és dagasztófejeket meleg
  szappanos vízben mossa el, majd hagyja
  teljesen megszáradni.
   A motor egységet nedves ruhával tisztítsa. Ne
  használjon súrolószert, vagy oldószert
  tartalmazó tisztítószert.
  A motor egységet ne merítse víz, vagy egyéb
  folyadék alá.

  Környezetvédelem
  A feleslegessé vált készülék szelektív
  hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos
  újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így
  hozzájárul a környezet védelméhez.

  A GORENJE
  SOK ÖRÖMÖT KÍVÁN A KÉSZÜLÉK
  HASZNÁLATÁHOZ
  A módosítás jogát fenntartjuk!

  27 • Page 28

  ИНСТ РУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  RU

  M701B & M701W ручной миксер. Внимательно прочитайте данные инструкции по эксплуатации
  прибором. Сохраните эти инструкции в надежном месте для того, чтобы пользоваться ими в
  дальнейшем.
  A – Выключатель, выбор скорости и режима
  вибрации
  B – Устройство для снятия насадок
  C – Основной блок
  D – Насадки
  E – Стеклянная чаша
  F – Насадки для вымешивания теста
  G – Подставка
  H – Регулятор подставки
  I – Кнопка подставки
  J – Кнопка „TURBO“  Данные инструкции содержат всю
  необходимую информацию, которая касается
  пользования данным прибором.
  Использование приспособлений и
  аксессуаров, которые не рекомендованы
  данными инструкциями, или использование
  прибора не по прямому назначению, могут
  стать причиной травм.
  Сохраните данные инструкции для
  дальнейшего использования.

  Назначение
  Ваш ручной миксер предназначен для
  перемешивания, взбивания, вымешивания
  теста, смешивания продуктов и ингредиентов
  для приготовления напитков. Этот прибор
  можно использовать только в домашнем
  хозяйстве.

  Соблюдение правил техники
  безопасности
  Пользование Вашим
  прибором

  Внимание! Во время пользования
  электрическими приборами, для того, чтобы
  избежать риска возникновения пожара,
  поражения электрическим током или
  получения травм, необходимо всегда
  выполнять основные правила техники
  безопасности, включая следующее.
  Внимательно прочитайте данные
  инструкции от начала до конца до того, как
  пользоваться прибором.


  28

  Не трогайте подвижные части.
  Убедитесь, что прибор выключен перед тем,
  как подключить или отключить его от
  электросети.
  Всегда будьте предельно внимательны во
  время работы с прибором.
  Никогда не тяните за основной шнур для того,
  чтобы вытащить штепсель из розетки.
  Следите, чтобы шнур не касался горячих или
  жирных поверхностей и острых краев. • Page 29  шнура. Пристальное внимание особенно
  необходимо тогда, когда Вы пользуетесь
  прибором в непосредственной близости от
  детей.

  Не пользуйтесь прибором за пределами
  помещения.
  Следите, чтобы основной блок был защищен
  от воды и излишней влаги.
  Работайте с прибором только сухими руками.
  Никогда не снимайте насадки или блендер с
  корпуса, пока прибор подключен к
  электросети. Прежде всего, прибор
  необходимо отключить от электросети.
  Никогда не мойте насадки или блендер под
  проточной водой, пока они закреплены на
  корпусе прибора.
  Следите, чтобы насадки или блендер не
  касались основного шнура во время работы.
  Если шнур был поврежден во время работы,
  немедленно отключите прибор от
  электросети. Не касайтесь шнура, пока он не
  отключен от электросети.
  Отключайте прибор от электросети, если Вы
  им не пользуетесь, перед тем, как снять или
  надеть насадки, а также перед чисткой.
  Ремонт электрических приборов может
  осуществлять только
  квалифицированный персонал. Из-за
  некачественного ремонта пользователь
  может получить серьёзные травмы.
  Если основной шнур поврежден, его
  замену может осуществить только
  сервисный центр.
  Данный прибор не предназначен для
  использования лицами (включая детей) с
  ограниченными возможностями сенсорной
  системы или ограниченными
  интеллектуальными возможностями, а так же
  лицами с недостаточным опытом и знаниями,
  кроме случаев контроля или
  инструктирования по вопросам
  использования прибора со стороны лиц,
  ответственных за их безопасность. Не
  позволяйте детям играть с прибором.
  Для безопасной эксплуатации прибора
  запрещается подключать прибор к
  дополнительному реле времени.
  Уровень шума: Lc = 72 дБ (A)

  После использования
  Осмотр и ремонт  Перед пользованием прибором, проверьте,
  не поврежден ли Ваш прибор или его
  отдельные части. Проверьте состояние
  отдельных частей, исправность
  выключателей или какие-либо иные условия,
  которые могут влиять на работу прибора.
  Не пользуйтесь прибором при наличии
  видимых повреждений или неисправностей.
  Перед пользованием проверьте, не
  поврежден ли основной шнур, нет ли на нем
  признаков износа.
  Не пользуйтесь прибором, если основной
  шнур или штепсель повреждены, или у них
  есть видимые дефекты.
  Никогда не пытайтесь снять или поменять
  какие-либо части на иные, кроме оговоренных
  в данных инструкциях.

  СБОРКА
  Перед сборкой убедитесь, что прибор
  выключен и отключен от электросети.

  Выбор насадок и блендера


  Это оборудование маркировано в соответствии с
  европейской директивой 2002/96/EG об отходах
  электрического и электронного оборудования
  (w aste electrical and electronic equipm ent - WEEE).
  Данная директива определяет действующие во
  всех странах ЕС требования по сбору и
  устранению отходов электрического и
  электронного оборудования.
  Пользуйтесь насадками для перемешивания,
  замешивания, взбивания жидкостей и смесей.
  Пользуйтесь специальными насадками для
  перемешивания и замешивания теста.
  Пользуйтесь блендером для измельчения.

  Установка насадок

  Безопасность окружающих


  Отключите прибор, вытащите штепсель из
  розетки перед тем, как оставить прибор без
  внимания, а также перед тем, как заменить,
  почистить или осмотреть какие-либо части
  прибора.
  Когда Вы не пользуетесь прибором, храните
  его в сухом месте. Место хранения прибора
  должно бать недоступным для детей.

  Не позволяйте детям или другим лицам,
  которые не ознакомлены с данными
  инструкциями, пользоваться прибором.
  Не позволяйте детям, домашним животным
  приближаться к работающему прибору,
  касаться самого прибора или основного  29

  Выключите прибор.
  Вставьте конец насадки в специальное
  отверстие в основном блоке.
  Придавите и поверните насадку так, чтобы
  она встала на место.
  Повторите процедуру с другой насадкой. • Page 30

  Снятие насадок
  Защита окружающей среды

  Выключите прибор.
  Удерживайте кнопку освобождения насадки в
  нажатом положении.
  Вытащите насадку из основного блока.

  После окончания срока службы не
  выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
  отходами. Передайте его в
  специализированный пункт для дальнейшей
  утилизации. Этим вы поможете защитить
  окружающую среду.

  ПОЛЬЗОВАНИЕ

  Чтобы закрепить насадки, вставьте их концы
  в отверстия. (Рис.1)
  Надавите на насадку, пока она не встанет на
  место. (Замечание: очень важно, чтобы Вы
  вставили насадку для вымешивания теста, у
  которой два ушка, в правое отверстие, а
  насадку с кольцом в левое отверстие.) (Рис.
  2)
  Положите ингредиенты в чашу. (Рис.3)
  Опустите насадки в ингредиенты. (Рис.3)
  Вставьте штепсель в розетку, включите
  миксер и выберите необходимую скорость
  (Рис. 4).
  Если Вам необходима большая скорость,
  пожалуйста, нажмите ТУРБО или
  переключите на режим вибрации. (Рис.5)
  После завершения работы, сначала
  вытащите штепсель из розетки. Нажмите
  кнопку (B), чтобы снять насадки (Рис. 6).

  Скорость
  1
  2
  3
  4
  5
  M

  Гарантия и обслуживание
  Для получения дополнительной информации
  или в случае возникновения проблем
  обратитесь в Центр поддержки покупателей в
  вашей стране (номер телефона центра указан
  на гарантийном талоне). Если подобный центр
  в вашей стране отсутствует, обратитесь в
  вашу местную торговую организацию Gorenje
  или в отдел поддержки покупателей компании
  Gorenje Domestic Appliances.д
  Адреса и телефоны авторизованных
  сервисных центров размещены в брошюре
  «Гарантийные обязательства» или в
  гарантийном талоне.ы
  Только для домашнего использования!
  Производитель оставляет за собой право
  на внесение изменений!

  ОПИСАНИЕ
  Это хорошая стартовая скорость для таких
  продуктов, таких как мука, сливочное масло и
  картофель.
  Идеальная скорость, чтобы приготовить смесь
  для заправ ки салатов.
  Для замешивания тортов, печенья и «быстрой»
  в ыпечки.
  Для приготовления крема из сливочного масла
  и сахара, приготовления слабостей, которые не
  нужно печь, десертов, и т.д.
  Для в збивания яиц, приготовления желе,
  картофельного пюре, взбивания сливок, и т.д.

  CHO1

  Макс. ТУРБО.

  ЧИСТ КА И УХОД
  Перед чисткою выключите его и отключите
  от электросети.


  Помойте насадки и другие приспособления в
  теплой мыльной воде и тщательно их
  высушите.
   Протрите основной блок влажной тряпочкой.
  Не пользуйтесь абразивными чистящими
  средствами или средствами, содержащими
  растворители.
  Не опускайте основной блок в воду или
  иную жидкость.

  GORENJE
  ЖЕЛАЕТ ВАМ ПОЛУЧИТЬ ИСТИННОЕ
  УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПОЛЬЗОВАНИЯ
  ВАШИМ ПРИБОРОМ
  Мы оставляем за собой право вносить
  какие-либо модификации!

  30 • Page 31

  ІНСТ РУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  UK

  M701B & M701W ручний міксер. Уважно прочитайте наступні інструкції з користування
  приладом. Збережіть дані інструкції у надійному місці для подальшого користування.
  A
  B
  C
  D
  E  Вимикач, вибір швидкості та режиму вібрації
  Пристрій для зняття насадок
  Основний блок
  Насадки
  Скляна чаша

  F
  G
  H
  I
  J  Насадки для вимішування тіста
  Підставка
  Регулятор підставки
  Кнопка підставки
  Кнопка „TURBO“  Призначення
  Ваш ручний міксер призначений для
  перемішування, збивання, вимішування тіста,
  змішування продуктів та інгредієнтів для
  приготування напоїв. Цей прилад можна
  використовувати тільки у домашньому
  господарстві.

  Збережіть дані інструкції для подальшого
  користування.

  Користування Вашим
  приладом

  Важливі застереження
  Дані інструкції містять усю необхідну
  інформацію щодо користування.
  Користування приладдям, аксесуарами, які не
  рекомендовані даними інструкціями, або
  використання приладу не за призначенням,
  можуть стати причиною травмування.

  Увага! Під час користування електричними
  приладами, щоб уникнути ризику виникнення
  пожежі, враження електричним струмом або
  травмування, треба завжди дотримуватися
  основних правил безпеки, включаючи
  наступне.
  Уважно прочитайте дані інструкції від
  початку до кінця перед тим, як
  користуватися приладом.


  31

  Не торкайтеся рухомих частин.
  Переконайтеся, що прилад вимкнено, перед
  тим, як підключити, або відключити його від
  електромережі.
  Завжди будьте дуже уважні під час
  користування приладом.
  Ніколи не тягніть за шнур живлення, щоб
  витягнути штепсель з розетки. Стежте, щ об • Page 32


  шнур живлення не торкався гарячих, або
  забруднених поверхонь і гострих країв.
  Не користуйтеся приладом за межами
  приміщення.
  Стежте, щоб основний блок був захищений
  від води та зайвої вологи.
  Працюйте із приладом тільки сухими руками.
  Ніколи не знімайте насадки або блендер з
  корпусу, поки прилад підключений до
  електромережі. Спочатку треба обов’язково
  відключити прилад від електромережі.
  Ніколи не мийте насадки або блендер під
  проточною водою, поки вони закріплені на
  корпусі приладу.
  Стежте, щоб насадки або блендер не
  торкалися шнура живлення під час роботи.
  Якщо шнур живлення був пошкоджений під
  час користування, негайно відключіть прилад
  від електромережі. Не торкайтеся шнура
  живлення, поки він не відключений від
  електромережі.
  Відключайте прилад від електромережі, якщо
  Ви ним не користуєтеся, перед тим, як зняти,
  або надіти насадки, а також перед чищенням.
  Ремонт електричних приладів може
  робити тільки кваліфікований персонал.
  Неякісний ремонт може стати причиною
  серйозного травмування користувача.
  Якщо шнур живлення пошкоджено, його
  заміну може здійснювати тільки сервісний
  центр.
  Цей пристрій не призначено для користування
  особами (включаючи дітей) з послабленими
  фізичними відчуттями чи розумовими
  здібностями, або без належного досвіду та
  знань, крім випадків користування. під
  наглядом чи за вказівками особи, яка
  відповідає за безпеку їх життя. Дорослі
  повинні стежити, щоб діти не бавилися
  пристроєм. Ніколи не залишайте увімкнений
  пристрій без нагляду.
  Для уникнення небезпеки ніколи не
  під’єднуйте цей пристрій до зовнішнього
  таймера або системи дистанційного
  керування.
  Рівень шуму: Lc = 72 дБ (A)

  Після користування
  Вимкніть прилад, витягніть штепсель з
  розетки перед тим, як лишити прилад без
  нагляду, а також перед тим, як поміняти,
  почистити або оглянути будь-які частини
  приладу.
  Коли Ви не користуєтеся приладом,
  зберігайте його у сухому місці. Місце
  зберігання приладу має бути недоступним
  для дітей.

  Огляд та ремонт  Перед користуванням перевірте, чи не
  пошкоджений Ваш прилад або його окремі
  частини. Перевірте стан окремих частин,
  справність вимикачів та будь-які інші умови,
  які можуть вплинути на роботу приладу.
  Не користуйтесь приладом при наявності
  пошкоджень або несправностей.
  Перед користуванням перевірте, чи не
  пошкоджено шнур живлення, та чи не має він
  ознак зносу.
  Не користуйтесь приладом, якщо шнур
  живлення або штепсель пошкоджено, або
  вони мають наявні дефекти.
  Ніколи не намагайтеся зняти або замінити
  будь-які частини на інші, крім тих, що
  зазначені у даних інструкціях.

  СКЛАДАННЯ
  Перед складанням переконайтеся, що прилад
  вимкнено та відключено від електромережі.

  Вибір насадок та блендера  Цей прилад маркіровано згідно полож ень
  європейської Директиви 2002/96/EG стосовно
  електронних та електроприладів, що були у
  використанні (w aste electrical and electronic
  equipm ent - WEEE). Директивою визначаються
  мож ливості, які є дійсними у меж ах Європейського
  союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших
  у використанні приладів.  Користуйтеся насадками для перемішування,
  замішування, збивання рідини та сумішей.
  Користуйтеся спеціальними насадками для
  перемішування та замішування тіста.
  Користуйтеся блендером для подрібнення.

  Установка насадок
  Безпека оточуючих


  Не дозволяйте дітям, домашнім тваринам
  наближатися до працюючого приладу,
  торкатися його або шнура живлення.
  Особлива увага вкрай необхідна, якщо Ви
  користуєтеся приладом поруч із дітьми.  Не дозволяйте дітям або іншим особам, що
  не ознайомлені із даними інструкціями,
  користуватися приладом.

  32

  Вимкніть прилад.
  Вставте кінець насадки у спеціальний отвір в
  основному блоці.
  Натисніть і поверніть насадку так, щоб вона
  встала на місце.
  Повторіть процедуру з іншою насадкою. • Page 33

  Зняття насадок
  офіційний пункт прийому для повторної
  переробки. Таким чином Ви допомагаєте
  захистити довкілля

  Вимкніть прилад.
  Утримуйте кнопку вивільнення у натиснутому
  положенні.
  Витягніть насадку з основного блоку.

  Гарантія та обслуговування

  КОРИСТУВАННЯ

  Щоб закріпити насадки, вставте їх кінці в
  отвори. (Мал.1)
  Натисніть на насадку, поки вона не встане на
  місце. (Зауваження: дуже важливо, щоб Ви
  вставили насадку для вимішування тіста, яка
  має пару вушок, у правий отвір, а насадку із
  кільцем у лівий отвір.) (Мал. 2)
  Покладіть інгредієнти у чашу. (Мал.3)
  Опустіть насадки в інгредієнти. (Мал.3)
  Вставте штепсель у розетку, увімкніть міксер і
  оберіть необхідну швидкість (Мал. 4).
  Якщо Вам необхідна більша швидкість, будь
  ласка, натисніть ТУРБО або переключіть на
  режим вібрації. (Мал.5)
  Після завершення роботи, спочатку вимкніть
  штепсель з розетки. Натисніть кнопку (B), щоб
  зняти насадки (Мал. 6).

  Швидкість
  1
  2
  3
  4
  5
  M

  Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
  виникла проблема, зверніться до Центру
  обслуговування клієнтів компанії Gorenje у
  Вашій країні (телефон можна знайти на
  гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні
  немає Центру обслуговування клієнтів,
  зверніться до місцевого дилера або у відділ
  технічного обслуговування компанії Gorenje
  Domestic Appliаnces.
  Для використання тільки в домашньому
  господарстві!

  ОПИС
  Це доречна стартова швидкість для таких
  продуктів, таких як борошно, масло та
  картопля.
  Найкраща шв идкість для приготування
  рідких салатних заправок.
  Для замішування тортів, печива та
  «шв идкої» перепічки.
  Для приготування крему з масла та цукру,
  приготування солодощів, які не треба
  в ипікати, десертів, тощо.
  Для збив ання яєць, приготування желе,
  картопляного пюре, збивання вершків,
  тощо.
  Макс. ТУРБО.

  ЧИЩЕННЯ Т А ДОГЛЯД
  Перед чищенням приладу вимкніть прилад і
  відключіть його від електромережі.


  Помийте насадки та інше приладдя у теплій
  мильній воді і ретельно їх висушіть.
   Протріть основний блок вологою ганчіркою.
  Не користуйтеся абразивними засобами для
  чищення або такими, що містять розчинники.
  Не занурюйте основний блок у воду або
  будь-яку іншу рідину.
  GORENJE
  БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ СПРАВЖНЄ
  ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КОРИСТУВАННЯ
  ВАШИМ ПРИЛАДОМ
  Ми залишаємо за собою право вносити
  будь-які модифікації!

  Навколишнє середовище
  Не викидайте пристрій разом із звичайними
  побутовими відходами, а здавайте його в
  33 • Page 34

  ИНСТ РУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

  БГ

  M701B & M701W ръчен миксер. Прочетете внимателно настоящата инстукция за употреба.
  Запазете инструкцията за бъдеща употреба.
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  Стартов бутон, бутон за определяне на скоростта и пулсов бутонOn/Off switch and spe
  Освобождаващ бутон
  Тяло с мотор
  Перки
  Стъклена купа
  Бъркалки за тесто
  Поставка
  Скоба
  Бутон на стойката
  „ТУРБО“ бутон

  Предназначение

  Вашият миксер е предназначен за бъркане,
  разбиване и приготвяне на напитки.
  Прденазначен е за употреба в домашни
  условия.

  Използване на уреда  Важни съвети

  вашият уред всякакви други приспособления
  могат да доведат до нараняване.
  Запазете инструкцията за бъдещи справки.  Внимание ! Винаги бъдете внимателни
  когато използвате електрически уреди и се
  съобразявайте с изискванията за
  предпазване от пожар, електрически удар и
  персонално нараняване.
  Преди употреба прочетете внимателно
  инструкцията.
  Предназначението на уреда е описано в това
  ръководство. Използвайте само частите на


  34

  Не пипайте движещите се части.
  Изключвайте уреда / от неговото копче /
  когато включвате и изключвате в
  електрическата мрежа.
  При употреба съблюдавайте следните
  препоръки :
  Никога не дърпайте кабела за да извадите от
  контакта. Дръжте кабела на разстояние от
  източници на топлина, масла и остри
  предмети.
  Не използвайте уреда на открито.
  Предпазвайте мотора от вода или повишена
  влажност. • Page 35  След употреба

  Когато работите с уреда внимавайте ръцете
  ви да са сухи.
  Никога не сваляйте перките или бъркалките
  когато той е свързан в електрическата мрежа.
  Важно е първо да изключите уреда от
  електрическата мрежа.
  Никога не почиствайте перките , бъркалките
  или пасатора на течаща вода преди да сте ги
  свалили от миксера.
  Внимавайте при работа на уреда перките ,
  бъркалките или пасатора да не допират
  захранващия кабел.
  Ако кабелът е повреден изключете незабавно
  от мрежата. Не пипайте повредения кабел
  преди да сте изключили от електрическата
  мрежа.
  Когато не използвате уреда задължително
  изключете от контакат. Същото се
  препоръчва и когато го почиствате или
  подменята накрайниците на миксера
  Поправки могат да извършват само
  оторизирани сервизи. Неправомерни
  поправки могат да доведат до нежелани
  наранявания
  В случай на повреда кабела може да бъде
  сменен само от квалифициран техник.
  Този уред не е предназначен за ползване от
  хора (включително деца) с намалени
  физически усещания или умствени недъзи
  или без опит и познания, ако са оставени без
  наблюдение и не са инструктирани от страна
  на отговарящо за тяхната безопасност лице
  относно начина на използване на уреда.
  Наглеждайте децата, за да не си играят с
  уреда.
  За да се избегне евентуална опасност, този
  уред не бива никога да се свързва към
  външен таймерен ключ или система за
  дистанционно управление.
  Ниво на шума: Lc= 72 dB[A]
  Профилактика и поправка  ! Преди да сглобявате уреда, изключете от електрическата
  мрежа.  Изберете бъркалките или перките
  Използвайте бъркалките за разбиване на
  смески за кекс, белтъци или други течности.
  Използвайте бъркалките за тесто при
  разбиване на тесто.

  ПОСТАВЯНЕ НА ПЕРКИТЕ

  Изключете уреда.
  Поставете перката в дупката към основното
  тяло с мотора.
  Натиснете перките докато те застанат
  стабилно в предназначеното за тях място.
  Повторете за другат перка.

  ПОСТАВЯНЕ НА БЪРКАЛКИТЕ ЗА
  ТЕСТО

  Грижа за околните  Преди употреба проверете уреда за
  дефектни или повредени части. Проверете за
  счупени части, повредени копчета които
  могат да повлияят на работата.
  Не използвайте уреда ако има повредени
  части.
  Преди употреба проверете кабела за
  признаци на повреда или остаряване.
  Не използвайте уреда ако кабела е повреден
  .
  Използвайте само оригиналните приставки на
  уреда.

  СГЛОБЯВАНЕ

  Този уред е обозначен в съответствие с
  европейската директива 2002/96/eg
  За стари електрически и електронни уреди (w aste
  electrical and electronic equipm ent - WEEE).
  Тази директива регламентира валидните в рамките
  на ес правила за приемане и
  използване на стари уреди.  Изключете уреда и извадете от контакта
  преди да приберете или почистите частите на
  миксера.
  Когато не се използва уредът трябва да се
  съхранява на сухо място. Децата не трябва
  да имат достъп до уреда.
  Не разрешавайте на деца или хора не
  запознати с тези инструкции да използват
  миксера.
  Не разрешавайте на деца и животни да бъдат
  в близост до уреда когато той работи или да
  докосват захранващия кабел.
  Пряко наблюдение е необходимо когато
  уреда се използва близо до деца.

  35

  Изключете уреда.
  Поставете лявата бъркалка в голямата дупка
  на основното тяло.
  Натиснте бъркалката докато тя се закрепи
  стабилно на мястото си.
  Поставете дясната в малката дупка на
  основното тяло.
  Натиснте бъркалката докато тя се закрепи
  стабилно на мястото си . • Page 36

  УПОТРЕБА

  Гаранция и сервизно
  обслужване

  Сглобете миксера като изберете перките или
  бъркалките за тесто в отворите. (Фиг.1)
  Натиснете докато паснта на място.
  (Забележка: Важно е да поставите
  бъркалките за тесто правилно както е
  индикирано с различен цвят на съответните
  пръстенчета в основата им. (Фиг 2)
  Поставете състваките в купата. (Фиг. 3)
  Поствете перките или бъркалките в сместа.
  (Фиг 3)
  Включете миксера в мрежата и изберете
  желаната от вас степен. (Фиг. 4).
  Ако желаете най-висока скорост натиснете
  турбо бутона или използвайте пулсовия
  бутон.(Фиг. 5)
  След употреба първо изключете. Натиснете
  освобождаващия бутон за да освободите
  перките. (Фиг. 6).

  Скорост
  1
  FOLD
  2
  BLEND
  3
  MIX
  4
  CREAM
  5
  WHIP
  M
  PULSE

  Ако се нуждаете от информация или имате
  проблем, се обърнете към Центъра за
  обслужване на клиенти на Gorenje във вашата
  страна (телефонния му номер можете да
  намерите в международната гаранционна
  карта). Ако във вашата страна няма Център за
  обслужване на клиенти, обърнете се към
  местния търговец на уреди на Gorenje или се
  свържете с Отдела за сервизно обслужване на
  битови уреди на Gorenje [Service Department of
  Gorenje Domestic Appliances.
  Само за лична употреба!

  Описание
  Подходящ за стартираща скорост за
  разбив ане на сухи храни като брашно, масло
  и картофи.
  Подходящ за разбиване на течности и
  дресинг за салати.
  За приготвяне на смес за тесто, бисквити,
  хляб.
  За разбиване на масло и яйца, десерти и
  сладкиши.
  За разбиване на яйца, сметана и др.
  Максимална турбо скорост.

  ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪЖКА
  !!! Преди почистване изключете от електрическата мрежа .
  Измийте бъркалките, перките и блендера в
  топла сапунена вода и изсушете добре.
  Избършете основното тяло с влажна кърпа.
  Не използвайте абразивни почистващи
  препарати.

  Не потяпяйте основното тяло във вода или други течности.

  Опазване на околната среда
  След края на срока на експлоатация на уреда
  не го изхвърляйте заедно с нормалните битови
  отпадъци, а го предайте в официален пункт за
  събиране, където да бъде рециклиран. По този
  начин вие помагате за опазването на околната
  среда

  Gorenje Ви пожелава приятни
  часове с използването на уредите.
  Запазваме си правата за
  извършване на модификации !

  1102005

  36


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gorenje M701 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gorenje M701 in der Sprache / Sprachen: Englisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,04 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info