Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/46
Nächste Seite
Navodila za uporabo
Priručnik za upotrebu
Priručnik za korištenje
Упатства за употреба
Instruction manuals
Návod na obsluhu
нцтрукція з експлуатації
Manuale de instrucţiuni
Használati útmutató
I
Инструкция по эксплуатации
Инструкции за употребa
MRP-330 EA
Ročni mešalnik
Ručna mješalica
Ručni mikser
Рачен миксер
Food chopper & slicer
Ručný mixér
Mixer
Kézi mixer
Ручний міксер
Ручной миксер
Ръчен миксер
SI
HR
SRB, MNE
MK
EN
SK
RO
HU
UA
RUS
BG
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Roni mealnikRuna mjealicaRuni mikser Food chopper & slicerRun mixrMixerKzi mixer MRP-330 EANavodila za uporaboPrirunik za upotrebuPrirunik za koritenje� Instruction manualsNvod na obsluhuManuale de instruc�iuniHasznlati tmutatI aSIHRSRB, MNEMKENSKROHUUARUSBG
 • Page 2

  SLNavodila za uporabo ............................ 3HRUpute za uporabu ................................ 7SRB - MNE Uputstvo za upotrebu ....................... 11MK� ....................... 15ENInstruction manual ............................. 19SKNvod na obsluhu ............................. 23ROInstruc�iuni de utilizare ...................... 27HUHasznlati tmutat ........................... 31UAI .................. 35RUS .......... 39BG a .................... 421
 • Page 3

  NAVODILA ZA UPORABOSIRoni mealnik gorenje MRP 330 EAPazljivo preberite ta navodila. Shranite jih za bodoo uporabo.1 pogonski del2 gumb za vklop/izklop in nastavitev hitrosti3 gumb za trenutno hitrost4 gumb za sprostitev prikljukov5 pokrov vijaka za pritrditev palinega mealnika6 nastavek palinega mealnika7 metlici za meanje8 desni nastavek za gnetenje (z manjo, belo plastino oznako)NAMENAparat je namenjen za domao uporabo v gospodinjstvu! Uporabljate ga za meanje, gnetenje, mesenje,stepanje in pasiranje.POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILAAparat ustreza priznanim tehninih pravilom ter veljavnim varnostnim predpisom za elektrine aparate.Popravila elektrinih aparatov sme opraviti le strokovnjak.Proizvajalec ne odgovarja za morebitno kodo, povzroeno zaradi nepredpisane uporabe ali napanegaupravljanja. Uporabnik aparata mora obvezno upotevati naslednja opozorila:Pri prikljuitvi in zagonu obvezno upotevajte podatke, navedene na napisni tablici. Preverite danapetost in frekvenca ustrezajo aparatu!Aparata ne prikljuujte, e je pokodovana prikljuna vrvica ali aparat sam.V primeru okvare aparat izkljuite iz elektrinega omreja.Vedno izkljuite aparat iz elektrinega omreja, kadar ga ne uporabljate ali ko konate z delom.Prikljune vrvice- ne vlecite preko vroih kuhalnih mest ali odprtega ognja- ne vlecite preko ostrih robov- ne uporabljajte za prenaanje aparata2
 • Page 4

  e se pokoduje prikljuna vrvica, jo lahko zamenjajo le v pooblaenem servisu.Otroci naj aparata nikoli ne uporabljajo, tudi pod nadzorom skrbnikov ne! Z aparatom naj rokujeodrasla oseba, ki si je prej prebrala ta navodila za uporabo.Odsluene aparate onesposobite za morebitno nadaljnjo uporabo. Aparat odstranite na za topredpisani nain. Za monosti odstranjevanja odsluenih aparatov in embalae se pozanimajte naobinski oziroma krajevni upravi.Ko se aparat popolnoma ustavi, izvlecite vti prikljune vrvice iz vtinice in zamenjajte prikljuek.Med delovanjem aparata ne segajte med prikljuke in ne dotikajte se jih z nobenim predmetom.Prikljuki se vrtijo e nekaj sekund po izkljuitvi aparata. Ne dotikajte se jih, da se ne pokodujete.Prikljukov nikoli ne istite ne da bi aparat izklopili iz elektrinega omreja.Aparata nikoli ne uporabljajte na odprtem.Poskrbite da imate suhe roke kadar uporabljate aparat.Ko aparat deluje, ne pribliujte vrteih delov in rezil drugim osebam ali ivalim, saj lahko povzroitetrajne pokodbe ali celo smrt.Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjanimi fizinimi ali psihinimisposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkunjami in znanjem, razen e jih pri uporabinadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo zaparatom.Raven hrupa: Lc = 72 dB (A)Ta oprema je oznaena v skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni elektrini inelektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljujezahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno elektrino in elektronsko opremo, ki veljajo vcelotni Evropski Uniji.PRED UPORABOPreverite da je aparat v dobrem stanju, da ni pokodovan oz. da ni e iztroen zaradi starosti aliprekomerne uporabe.Preverite prikljuno vrvico, da ni pokodovana.Preverite stikala za vklop/izklop aparata.Preverite da so vsi deli, ki jih elite pritrditi na aparata originalni deli, ki jih priporoa proizvajalec. NEmontirajte neoriginalnih delov na aparat!PO UPORABIAparat vedno izklopite iz elektrinega omreja, ko konate z uporabo ali ga odlagate na delovnopovrino. Shranjujte ga na suhem mestu, izven dosega otrok.UPORABA NASTAVKOVMetlici za meanje uporabljajte pri: meanju, stepanju.Metlici za mesenje testa uporabljajte pri meanju, gnetenju in mesenju testa.Nastavek palinega mealnika uporabljajte za utekoinjanje hrane in pasiranje.Vedno poskrbite da je aparat izklopljen iz elektrinega omreja, kadar vstavljate ali izstavljatekateregakoli od nastavkov!MONTIRANJE METLIC ZA MEANJEAparat izklopite iz elektrinega omreja.Vstavite steblo metlice v odprtino. Rahlo ga pritisnite, ter obrnite, dokler ne sliite da se je zaskoilna svoje mesto.Ponovite enako za drugo metlico.MONTIRANJE PRIKLJUKOV ZA GNETENJEAparat izklopite iz elektrinega omreja.Vstavite konico levega nastavka (z vejo sivoplastino oznabo) v vejo odprtino na aparatu.3
 • Page 5

  Rahlo ga pritisnite, ter obrnite, dokler ne sliite da se je zaskoil na svoje mesto.Nato vstavite konico desnega nastavka (z manjo belo plastino oznabo) v manjo odprtino naaparatu. Rahlo ga pritisnite, ter obrnite, dokler ne sliite da se je zaskoil na svoje mesto.MONTIRANJE PALINEGA MEALNIKAAparat izklopite iz elektrinega omreja.Dvignite pokrov vijaka za palini mealnik (slika 1).Privijaite nastavek tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (slika 2).Vklopite aparat.Slika 2Slika 1Za odmontiranje nastavka, izklopite aparat iz elektrinega omreja ter zavrtite nastavek v smeri urinegakazalca.IZVZEMANJE NASTAVKOVIzklopite aparat iz elektrinega omreja.Pritisnite gumb za izvzemanje nastavkov.Potegnite nastavke iz odprtin.UPORABAZa vklop premaknite gumb za nastavitev hitrosti od 1 do 4 da doseete eljeno hitrost. Priporoamonajprej uporabo manje hitrosti in nato postopno povianje stopnje.Za izklop premaknite gumb na pozicijo 0.Gumb za trenutno najvejo hitrost pritisnite da doseete takojnjo najvejo hitrost. Izpustite gumb, dase aparat zaustavi.Aparata na uporabljajte dlje kot 15s v enem intervalu. Nato aparat izklopite ter ponovno vklopite popreteku nekaj sekund, da se aparat ne pregreje da ne uniite motorja.4
 • Page 6

  IENJE IN VZDREVANJEPred ienjem vedno izvlecite vti iz omrene vtinice!Mealnik obriite z vlano krpo. Ne potapljajte ga v vodo in ne istite ga pod tekoo vodo!Ne uporabljajte grobih istil.Prikljuke mealnika lahko umijete z krpo in neagresivnimi istilnimi sredstvi.Aparat ne zahteva posebnega vzdrevanja.OKOLJEAparata po preteku ivljenjske dobe ne zavrzite skupaj z obiajnimi gospodinjskimi odpadki, temve gaodloite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.GARANCIJA IN SERVISZa informacije ali v primeru teav se obrnite na Gorenjev center za pomo uporabnikom v vai dravi(telefonsko tevilko najdete v mednarodnem garancijskem listu). e v vai dravi taknega centra ni, seobrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.Samo za osebno uporabo!GORENJE VAM ELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAEGA MEALNIKA!Pridrujemo si pravico do sprememb5
 • Page 7

  UPUTE ZA UPORABUHRRuna mijealica gorenje MRP 330 EAPaljivo proitajte ove upute i sauvajte ih za buduu uporabu.1 pogonski dio2 gumb za uklj./isklj. i namjetanje brzine3 gumb za trenutnu brzinu4 gumb za oslobaanje prikljuaka5 poklopac vijka za privrivanje tapne mijealice6 nastavak tapne mijealice7 metlice za mijeanje8 desni nastavak za gnjeenje (s manjom, bijelom plastinom oznakom)9 lijevi nastavak za gnjeenje (s veom, sivom plastinom oznakom)NAMJENAAparat je namijenjen za domau uporabu u kuanstvu! Koristi se se za mijeanje, gnjeenje, mijeenje,tuenje i pasiranje.VANE SIGURNOSNE UPUTEAparat udovoljava priznatim tehnikim propisima i vaeem sigurnosnom propisu za elektrine aparate.Popravke elektrinih aparata smije obavljati samo strunjak.Proizvoa ne odgovara za moguu tetu uzrokovanu nepropisnom uporabom ili pogrenimupravljanjem. Korisnik aparata mora obvezno uzeti u obzir sljedea upozorenja:Kod prikljuivanja i pokretanja obvezno uzmite u obzir podatke navedene na natpisnoj ploici.Provjerite odgovaraju li napon i frekvencija aparatu!Aparat nemojte prikljuivati ako je oteen prikljuni kabel ili sam aparat.U sluaju kvara, iskljuite aparat iz elektrine mree.Uvijek iskljuite aparat iz elektrine mree kada ga ne upotrebljavate ili kada zavrite s radom.Prikljuni kabel- ne povlaite preko vruih mjesta za kuhanje ili otvorene vatre,- ne povlaite preko otrih rubova,6
 • Page 8

  - ne upotrebljavajte za prenoenje aparata.Ako se prikljuni kabel oteti, zamijeniti ga se moe samo u ovlatenom servisu.Djeca neka nikada ne koriste aparat, ak ni pod nadzorom odraslih! Aparatom neka rukuje odraslaosoba koja je prethodno proitala ove upute za uporabu.Isluene aparate onesposobite za moguu daljnju uporabu. Aparat uklonite na za to propisani nain.Za mogunosti uklanjanja isluenih aparata obavijesti zatraite od opinske ili podrune uprave.Prikljuke zamijenite tek kada izvuete utika prikljunog kabela iz utinice i kada se aparat potpunozaustavi. Dok aparat radi, ne dotiite prikljuke i nemojte ih dirati nikakvim predmetom.Prikljuci se vrte jo nekoliko sekundi po iskljuivanju aparata. Ne dotiite ih kako se ne bisteozlijedili.Prikljuke nikada ne istite prije nego to aparat iskljuite iz elektrine mree.Aparata nikada ne upotrebljavajte na otvorenom.Kada upotrebljavate aparat, pripazite da su vam ruke suhe.Kada aparat radi, ne pribliavajte rotirajue dijelove i otrice drugim osobama ili ivotinjama jermoete uzrokovati trajne tete ili ak i smrt.Ovaj aparat nije namijenjen osobama (ukljuujui djecu) sa smanjenim fizikim ili mentalnimsposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osobaodgovorna za njihovu sigurnost dala doputenje ili ih uputila u koritenje aparata. Malu djecupotrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.Razina buke: Lc = 72 dB (A)PRIJE UPORABEProjerite da je aparat u dobrom stanju, da nije oteen odnosno da nije ve istroen zbog starosti iliprekomjerne uporabe.Provjerite prikljuni kabel da nije oteen.Provjerite sklopku za uklj./isklj. aparata.Provjerite da su svi dijelovi, koje elite privrstiti na aparat, originalni dijelovi koje preporuaproizvoa. NE ugraujte neoriginalne dijelove na aparat!NAKON UPORABEKada zavrite s njegovom uporabom, aparat uvijek iskljuite iz elektrine mree ili ga odloite na radnupovrinu. Spremite ga na suhom mjestu, izvan dosega djece.UPORABA NASTAVAKAMetlice za mijeanje rabe se za mijeanje i tuenje.Metlice za mijeenje tijesta rabe se za mijeanje, gnjeenje i mijeenje tijesta.Nastavak tapne mijealice rabi se za pretvorbu hrane u tekuu i za pasiranje.Uvijek se pobrinite da aparat bude iskljuen iz elektrine mree, kada umeete ili skidate bilo koji odnastavaka!MONTIRANJE METLICA ZA MIJEANJEAparat iskljuite iz elektrine mree.Umetnite tijelo metlice u otvor. Lagano ga pritisnite i okrenite dok ne ujete da je uskoilo na svojemjesto.Ponovite isto s drugom metlicom.MONTIRANJE PRIKLJUAKA ZA GNJEENJEIskljuite aparat iz elektrine mree.Umetnite konus lijevog nastavka (s veom sivom plastinom oznakom) u vei otvor na aparatu.Lagano ga pritisnite i okrenite dok ne ujete da je uskoio na svoje mjesto.Zatim umetnite konus desnog nastavka (s manjom bijelom plastinom oznakom) u manji otvor naaparatu. Lagano ga pritisnite i okrenite dok ne ujete da je uskoio na svoje mjesto.7
 • Page 9

  MONTIRANJE TAPNE MIJEALICEIskljuite aparat iz elektrine mree.Podignite poklopac vijka za tapnu mijealicu (slika 1).Zavijajte nastavak tako da ga okreete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (slika 2).Ukljuite aparat.Slika 2Slika 1Za demontau nastavka, iskljuite aparat iz elektrine mree i okrenite nastavak u smjeru kazaljke nasatu.VAENJE NASTAVAKAIskljuite aparat iz elektrine mree.Pritisnite gumb za vaenje nastavaka.Izvucite nastavke iz otvora.UPORABAZa ukljuivanje prebacite gumb za namjetanje brzine od 1 do 4 kako biste postigli eljenu brzinu.Preporuamo uporabu najprije manje brzine i zatim postupno poveanje stupnja brzine.Za iskljuivanje prebacite gumb u poloaj 0.Gumb za trenutnu najveu brzinu pritisnite kako biste odmah odabrali najveu brzinu. Ispustite gumbda se aparat zaustavi.Aparat ne rabite dulje od 15 s neprekidno. Zatim aparat iskljuite i ponovno ukljuite nakon nekolikosekundi kako se aparat ne bi pregrijao i unitio motor.8
 • Page 10

  IENJE I ODRAVANJEPrije ienja uvijek izvucite utika iz elektrine utinice!Mijealicu obriite vlanom krpom. Ne potapajte ju u vodu i ne istite je tekuom vodom!Ne rabite gruba sredstva za ienje.Prikljuke mijealice moete oprati krpom i neagresivnim sredstvima za ienje.Aparat ne zahtijeva posebno odravanje.OKOLINASimbol na proizvodu ili na njegovoj ambalai oznauje, da se s tim proizvodom ne smije postupitikao s otpadom iz domainstva. Umjesto toga treba biti uruen prikladnim sabirnim tokama zarecikliranje elektronikih i elektrikih aparata. Ispravnim odvoenjem ovog proizvoda sprijeit etepotencijalne negativne posljedice na okoli i zdravlje ljudi, koje bi inae mogli ugroziti neodgovarajuimrukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas dakontaktirate Va lokalni gradski ured, uslugu za odvoenje otpada iz domainstva ili trgovinu u kojoj stekupili proizvod.GARANCIJA I SERVISZa informacije ili u sluaju problema obratite se Centru Gorenja za pomo korisnicima u vaoj dravi(telefonski broj nai ete u meunarodnom garancijskom listu). Ako u vaoj dravi nema takvog centra,obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kuanske aparate.Nije za profesionalnu uporabu!GORENJE VAM ELI OBILJE ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAE MIJEALICE!Pridravamo pravo promjena9
 • Page 11

  UPUTSTVA ZA UPOTREBUSRB, MNERuni mikser gorenje MRP 330 EAPaljivo proitajte ova uputstva i sauvajte ih za eventualno kasnije konsultovanje.1.2.3.4.5.6.7.8.9.pogonski deodugme za ukljuenje/iskljuenje i biranje brzinedugme za momentalnu brzinudugme za oslobaanje nastavakapoklopac rafa za privrenje tapnog mikseranastavak tapnog mikseramutilicedesna mealica testa (s manjom, belom plastinom oznakom)leva mealica testa (s veom, sivom plastinom oznakom)NAMENAparat je namenjen za domau upotrebu u kuanstvu! Koristite za muenje, meanje testa, pravljenjesnega i pasiranje.VANA BEZBEDNOSNA UPUTSTVAAparat odgovara priznatim tehnikim pravilima i vaeim bezbednosnim propisima za elektrine aparate.Popravke elektrinih aparata sme da vri samo ovlaeno lice.Proizvaa ne odgovara za eventualnu tetu, uzrokovanu nepropisnom upotrebom, ili nepravilnimrukovanjem. Korisnik aparata mora obavezno potovati sledea upozorenja: Pred prikljuenjem i poetkom rada obavezno proverite podatke, navedene na natpisnoj tablici.Naroito proverite dali napon i frekvencija odgovaraju aparatu! Aparat ne ukljuujte, ako je prikljuni gajtan oteen, ili je aparat u kvaru. U sluaju kvara, iskljuite aparat iz elektrine mree. Uvek iskljuite aparat iz elektrine mree, kad ga ne koristite, ili kad zavrite s radom. Prikljuni gajtan:- ne vucite preko vruih ploa za kuvanje ili otvorenog plamena;- ne vucite preko otrih ivica;- ne koristite za prenoenje aparata10
 • Page 12

  Ako se prikljuni gajtan oteti, sme da ga zameni samo ovlaeno lice u servisu!Deca ne smeju da koriste aparat, niti pod kontrolom odraslih! Aparatom neka rukuje odraslo lice,koje mora prethodno obavezno da proita ova uputstva!Odsluene aparate onesposobite za eventualnu dalju upotrebu. Aparat uklonite na propisan nain.Za mogunosti uklanjanja odsluenih aparata i ambalae, posavetujte se na lokalnoj opinskojupravi.Kad se aparat potpuno zaustavi, izvucite utika prikljunog kabla iz doze i zamenite nastavak. U tokudelovanja aparata ne gurajte prste u prikljuke i ne dodirujte ih nikakvim predmetima.Prikljuci se vrte jo nekoliko sekundi nakon iskljuenja aparata. Ne dodirujte ih, jer moete da seozledite.Nastavke nikad ne istite, a da pre toga niste iskljuili aparat iz elektrine mree.Aparat nikad ne koristite na otvorenom.Pobrinite se da Vam u toku rukovanja aparatom ruke uvek budu suve!Kad aparat radi, ne pribliavajte okretne metlice ili otrice drugim licima ili ivotinjama, jer moeteuzrokovati trajne ozlede, pa ak i smrt.Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (ukljuujui i decu) sa smanjenim fizikim,senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili naosnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.Jaina buke: Lc = 72 dB (A)PRE UPOTREBEProverite dali je aparat u besprekornom stanju, da nije oteen, ili da nije istroen zbog starosti iliprekomerne upotrebe.Proverite dali prikljuni kabel nije oteen.Proverite dali rade prekidai za ukljuenje/iskljuenje aparata.Proverite dali su svi delovi koje elite privrstiti na aparat, originalni delovi koje preporuujeproizvaa. NE montirajte neoriginalne delove na aparat!NAKON UPOTREBEAparat uvek iskljuite iz elektrine mree kad zavrite posao ili kad ga odloite na radnu povrinu. Dritega izvan domaaja dece, na suvom mestu.UPOTREBA NASTAVAKAMetlici za muenje koristite za muenje i tuenje snega, pavlakeMetlici za meanje testa koristite za meanje testa.Nastavak tapnog miksera koristite za miksanje vrste hrane u tenost, i za pasiranje.Pobrinite se da je aparat uvek iskljuen iz struje kad menjate ili vadite nastavke!MONTIRANJE METLICA ZA MUENJEAparat iskljuite iz struje.Ugurajte osovinu metlice u otvor. Lagano pritisnite i okrenite, dok ne zaujete da je kljocnula nasvoje mesto.Isto ponovite s drugom metlicom.MONTIRANJE PRIKLJUAKA ZA MEANJE TESTAAparat iskljuite iz struje.Ugurajte vrh leve mealice (s veom, sivom plastinom oznakom) u vei otvor na aparatu. Laganopritisnite i okrenite, dok ne zaujete da je kljocnula na svoje mesto.Zatim ugurajte vrh desne mealice (s manjom, belom plastinom oznakom) u manji otvor na aparatu.Lagano pritisnite i okrenite, dok ne zaujete da je kljocnula na svoje mesto.11
 • Page 13

  MONTIRANJE TAPNOG MIKSERAAparat iskljuite iz struje.Podignite poklopac rafa za tapni mikser (slika 1).Prirafite nastavak, tako da ga obrnete u suprotnom smeru od kazaljki na asovniku (slika 2).Ukljuite aparat.Slika 2Slika 1Za skidanje nastavka iskljuite aparat iz struje i obrnite nastavak u smeru kazaljki na asovniku.VAENJE NASTAVAKAAparat iskljuite iz struje.Pritisnite dugme za vaenje nastavaka.Izvucite nastavke iz otvora.UPOTREBAAparat palite pomeranjem dugmeta za brzinu okretanja, i izaberete jednu od brzina od 1 do 4.Preporuujemo poetak rada na najmanjoj brzini, i zatim postupno poveavanje.Aparat iskljuite pomeranjem dugmeta na poziciju 0.Dugme za momentalnu najveu brzinu slui za postizanje momentalne najvee brzine. Isputanjemdugmeta aparat se zaustavlja.Aparat ne koristite due od 15s u jednom intervalu. Zatim aparat iskljuite, te ga ponovo ukljuitenakon nekoliko sekundi. Time spreavate pregrevanje aparata i unitenje motora.12
 • Page 14

  IENJE I ODRAVANJEPre ienja obavezno izvucite gajtan iz doze!Obriite mikser vlanom krpom. Ne uranjajte ga u vodu i ne perite ga pod tekuom vodom!Ne koristite gruba sredstva za ienje.Prikljuke miksera moete prati neagresivnim sredstvima za ienje i obrisati krpom.Aparat ne zahteva posebno odravanje.ZAITA OKOLINESimbol na proizvodu ili na njegovoj ambalai oznaava, da se sa tim proizvodom ne smepostupati kao sa otpadom iz domainstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajuimsabirnim centrima za reciklau elektronskih I elektrinih aparata. Ispravnim odvoenjem ovogproizvoda spreiete potencijalne negativne posledice na ivotnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi inaemogli biti ugroeni neodgovarajuim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnihinformacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom korienju ovog proizvoda, stupite u kontakt saprikladnim lokalnim ustanovama, slubom za sakupljanje kunog otpada ili sa prodavnicom u kojoj stekupili ovaj proizvod.GARANCIJA I SERVISZa informacije ili u sluaju problema obratite se Centru Gorenja za pomo korisnicima u vaoj dravi(telefonski broj nai ete u meunarodnom garantnom listu). Ako u vaoj dravi nema takvog centra,obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kuanske aparate.Nije za komercialnu upotrebu!GORENJE VAM ELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U KORIENJU VAEG MIKSERA!Pridravamo pravo do promena13
 • Page 15

  � �MK gorenje MRP 330 EA . .1 2 / .3 4 5 6 7 8 ( , )9 ( , ) ! � ,, . � , . . . : , . ! , , . , . . :- ,- ,- .14
 • Page 16

  , . , ! , . . . , . , . , . . . . . . , , , . ( ) , . , . Lc=72 dB (A) 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). , . � , , . , / . , . ! � . , .� : , . . , . , ! . . . .15
 • Page 17

  � . ( , ) . , . ( , ) . . . ( 1) ( 2) .Slika 2Slika 1 , . � . .� 1 4 . , . , 0. . . 15 . , , .16
 • Page 18

  � , ! . ! ! . . , . , . , , Gorenje ( ). , Gorenje, Gorenje . ! � �E ! 17
 • Page 19

  INSTRUCTIONS FOR USEENMPR 330 EA HAND MIXER WITH BLENDING ATTACHMENTOVERVIEW1.2.3.4.5.6.7.8.9.Motor unitOn/Off and speed control knobPulse buttonRelease buttonBolt cover for blending attachment screwing compartmentBlending attachmentBeatersDough kneader-right with small and white plasticDough kneader left with big and grey plasticINTENDED USEYour hand mixer has been designed for mixing, beating, whipping, kneading and blending food andbeverage ingredients. This product is intended for household use only.IMPORTANT SAFEGUARDSWarning ! When using mains-powered appliances, basic safety precautions, including the following,should always be fallowed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.Read this entire manual carefully before using the appliance.The intended use is described in this manual.The use any accessory or attachment or theperformance of any operation with this applianceother than those recommended in this instructionmanual may present a risk of personal injury.Retain this manual for future reference.Using your applianceDo not touch moving parts.Make sure that the appliance is switched off before connecting to or disconnecting from the powersupply.18
 • Page 20

  Always take care when using the appliance. Never pull the power supply cord to disconnect the plug from the socket.Keep the power supply cordaway from heat, oil and sharp edges. Do not use the appliance outdoors. Always protect the motor unit from water or excessive humidity. Operate the appliance only with dry hands. Never detach the beaters, dough hooks and blending attachment from the main body while theappliance is still connected to the power supply. Always disconnect the unit from power supply first. Never clean the beaters, dough hooks or blending attachment under running water while they are stillconnected to the main body. Take care that the beaters, dough hooks and blending attachment do not touch the power cablewhile operating the unit. If the power supply cord is damaged during use, disconnect the appliance from the power supplyimmediately. Do not touch the power supply cord before disconnecting from the power supply . Disconnect the appliance from the power supply when not in use, before fitting or removing parts andbefore cleaning. All repairs of electrical appliances must only be performed by skilled personnel. Improrer repairs canresult in Considerable hazards for the user. In case of damages, the power cord must be changed only by the skilled service - personnel. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensoryor mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervisionor instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Childrenshould be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Lc=72 dB (A)This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electricaland Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity ofreturn and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.Safety of othersDo not allow children or any person unfamiliar with these instructions to use the appliance.Do not allow children or animals to come near the work area or to touch the appliance or power supplycord. Close supervision is necessary when the appliance is used near children.After useSwitch off and remove the plug from the socket before leaving the appliance unattended and beforechanging, cleaning or inspecting any parts of the applianceWhen not in use, the appliance should be stored in a dry place. Children should not have access tostored appliances.Inspection and repairsBefore use, check the appliance for damaged or defective parts.Check for breakage of parts,damage to switches and any other conditions that may affect its operation.Do not use the appliance if any part is damaged or defective.Before use, check the power supply cord for signs of damage, ageing and wear.Do not use the appliance if the power supply cord or mains plug is damaged or defective.Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.ASSEMBLY! Before assembly, make sure that the appliance is switched off and unplugged. Choosing beaters, dough hooks or blending attachment Use beaters for mixing, beating, whipping and creaming liquids and mixtures. Use dough hooks for mixing and kneading dough. Use blending attachment for blending.19
 • Page 21

  Fitting the beatersSwitch the appliance off.Insert the stem of beater into one of the mounting holes in the motor unit.Push and turn the beater until in locks into place.Repeat for the other beater.Fitting the dough kneadersSwitch the appliance off.Insert the stem of left dough kneader ( with big and grey plastic ) into big mounting holes in themotor unit.Push and turn the left dough kneader until in locks into place.Insert the stem of right dough kneader ( with small and white plastic ) into small mounting holes inthe motor unit.Push and turn the right dough kneader until in locks into place.Fitting the blending attachmentSwitch the appliance off.Pull up the bolt cover. ( Picture 1)Screw the blending attachment into the housing by turning counter clockwise. ( Picture 2 )Switch the appliance.Picture 2Picture 1Removing the beaters or dough hooksSwitch the appliance off.Keep the release button depressed.Pull the beaters or dough hooks out of the motor unit.Removing the blender attachment Switch the appliance off. Unscrew the blender attachment by turning clockwise.USETo switch on, slide the speed control switch to one of the positions 1 (lowest speed) to 4 (highestspeed).It is recommended to start at a low speed, then change to a higher speed if necessary.To switch off, slide the switch to position 0.Use turbo ( pulse ) button for maximum speed directly.20
 • Page 22

  Do not operate the appliance continuously for more than 15 seconds !You can prepare a finely processed carrot juice with 300g of water and 200g of carrots !When working with liquids, use a low speed in order to avoid splashing liquid onto the applianceFirmly hold the container that you are using with the mixer.CLEANING AND MAINTENANCE!!! Before cleaning and maintenance, switch the appliance off and unplug it.Wash the beaters, dough hooks or blending attachment in warm soapy water and dry well.Wipe the motor unit with a damp cloth.Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.Do not immerse the motor unit in water or any other liquid.ENVIRONMENTDo not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in atan official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.GUARANTEE & SERVICEIf you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre inyour country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer CareCentre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenjedomestic appliances.For personal use only!GORENJEWISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHEN USING YOUR APPLIANCEWe reserve the right to any modifications!21
 • Page 23

  NVOD NA OBSLUHUSKMRP 330 EA run mixr s nstavcamiPREHAD ZARIADENIA1.2.3.4.5.6.7.8.9.Motorov jednotkaTlaidlo zapnutia/vypnutia a ovlda rchlostiTlaidlo ImpulzuTlaidlo uvoneniaKryt priestoru pre mont sekacieho noaSekac nahaePrav nstavec na miesenie cesta s malm bielym plastomav nstavec na miesenie cesta s vekm sivm plastomPOUITIEV run mixr je uren na mixovanie, ahanie, miesenie a sekanie potravn a ingredienci npojov.Tento produkt je uren len na pouitie v domcnosti.DLEIT BEZPENOSTN UPOZORNENIAVarovanie! Pri pouit zariaden napjanch z elektrickej siete, dbajte vdy na zkladnbezpenostn upozornenia, aby ste sa vyhli riziku poiaru, razu elektrickm prdom a razu.Pretajte si tento nvod pred pouitm zariadenia.Uren pouitie je popsan v tomto nvode. Pouitie prsluenstva alebo nstrojov alebo postupovs tmto zariadenm inch ako odporan v tomto nvode me spsobi raz.Ponechajte si tento nvod na obsluhu pre pouitie v budcnosti.POUITIE ZARIADENIANedotkajte sa pohybujcich sa ast.Uistite sa, e zariadenie je vypnut pred pripojenm alebo odpojenm od elektrickej siete.Vdy zvte pozornos pri pouvan zariadenia.Nikdy neahajte sieov nru za kbel pri odpjan. Udrujte sieov nru mimo tepla, oleja aostrch hrn.Nepouvajte toto zariadenie v exteriri.22
 • Page 24

  Vdy chrte motorov jednotku pred vodou alebo nadmernou vlhkosou.Ovldajte zariadenie len suchmi rukami.Nikdy neskladajte metliky, hky na miesenie a n na sekanie od hlavnho zariadenia ke jezariadenie stle pripojen k elektrickej sieti. Vdy najskr odpojte sieov nru.Nikdy neistite metliky, hky na miesenie alebo sekac n pod tecou vodou, ke s pripevnenk hlavnmu zariadeniu.Dbajte na to, aby sa metliky, hky na miesenie a n na sekanie nedotkali sieovej nry poasprevdzky zariadenia.Ak je sieov nra pokoden poas pouvania, ihne odpojte zariadenie od elektrickej siete.Nedotkajte sa sieovej nry pred odpojenm od elektrickej zsuvky.Odpojte zariadenie od elektrickej zsuvky ke ho nepouvate, pred naloenm alebo zloenmodnmatench ast a pred istenm.Vetky opravy elektronickch zariaden musia by vykonvan sksenm technikom. Nesprvneopravy mu spsobi vny raz uvatea.V prpade pokodenia mus by sieov nra vymenen kvalikovanm servisnm technikom.Zariadenie nepouvajte, ak s zstrka, sieov kbel alebo in siastky pokoden. Totozariadenie nesm pouva osoby (vrtane det), ktor maj obmedzen telesn, zmyslov alebomentlne schopnosti alebo ktor nemaj dostatok sksenost a znalost, pokia nie s poddozoromalebo im nebolo vysvetlen pouvanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ichbezpenos. Deti musia by pod dozorom, aby sa nehrali so zariadenm.Deklarovan hodnota emisie hluku je 72 dB(A)Tento spotrebi je oznaen v slade s eurpskou smernicou 2012/19/EU o nakladan spouitmi elektrickmi a elektronickmi zariadeniami (waste electrical and electronicequipment - WEEE). Tto smernica stanov jednotn eurpsky (EU) rmec pre sptn odber arecyklovanie pouitch zariaden.BEZPENOS OSTATNCHNenechvajte deti ani in osoby, ktor nepoznaj zariadenie, aby ho pouvali.Udrujte deti alebo zvierat mimo miesta prce alebo sieovej nry. Ak sa pouva zariadenie blzkodet, zvte maximlne pozornos.PO POUITVypnite zariadenie a odpojte sieov nru predtm, ako nechte zariadenie bez dozoru a predvmenou alebo istenm prsluenstva zariadenia.Ke zariadenie nepouvate, ulote ho na suchom mieste. Deti nesm ma prstup ku skladovanmuzariadeniu.KONTROLA A OPRAVYPred pouitm, skontrolujte, i nie je zariadenie alebo jeho pokoden. Skontrolujte i nie spokoden asti, pokoden prepna ani in asti, pretoe toto vplva na jeho prevdzku.Nepouvajte zariadenie ak je niektor as pokoden.Pred pouitm skontrolujte sieov nru, i nie je pokoden.Nepouvajte zariadenie, ak je sieov nra alebo konektor pokoden.Nikdy sa nepokajte sklada alebo vymiena akkovek asti za in, ako je uren v nvode.ZLOENIE! Pre zloenm sa uistite, e zariadenie je vypnut a odpojen od elektrickej siete.VBER METLIIEK, HKOV NA MIESENIE ALEBO SEKACIEHO NOAPouite metliky na mieanie, ahanie a mieanie krmov.Hky pouite na mieanie a miesenie cesta.Sekac n pouite na sekanie a mieanie.23
 • Page 25

  NALOENIE METLIIEKVypnite zariadenie.Vlote koniec jednej metliky do otvoru na motorovej jednotke.Zatlate a otote metliku, pokm nezacvakne.Opakujte pre druh metliku.NALOENIE HKOV NA MIESENIEVypnite zariadenie.Vlote koniec avho hku (s vekm sivm plastom) do vekho otvoru na motorovej jednotke.Zatlate a otote av hk, pokm nezacvakne na miesto.Vlote koniec pravho hku (s malm bielym plastom) do malho otvoru na motorovej jednotke.Zatlate a otote hk, pokm nezacvakne na miesto.NALOENIE SEKACIEHO NOAVypnite zariadenie.Vysute kryt otvoru. (Obrzok 1)Naskrutkujte nohu noa do otvoru proti smeru hodinovch ruiiek. (Obrzok 2)Zapnite zariadenie.Obrzok 2Obrzok 1ZLOENIE METLIIEK ALEBO HKOV NA MIESENIEVypnite zariadenie.Stlate tlaidlo uvonenia.Vytiahnite metliky alebo hky z motorovej jednotky.ZLOENIE SEKACIEHO NOAVypnite zariadenie.Demontujte nohu noa otoenm v smere hodinovch ruiiek.POUITIEPre zapnutie, presute ovlda rchlosti do jednej z pozci 1 (najniia rchlos) a 4 (najvyiarchlos). Odporame zaa s najniou rchlosou, potom zmeni na vyiu rchlos, ak je topotrebn.Pre vypnutie presute prepna do pozcie 0.Pouite tlaidlo turbo (impulz) pre priame zapnutie maximlneho vkonu.Nepouvajte zariadenie nepretrite dlhie ako 15 seknd!Mete pripravi jemne spracovan mrkvov ds s 300g vody a 200g mrkvy!Ke pracujete s tekutinami, pouite nzku rchlos, aby ste sa vyhli striekaniu tekutiny na zariadenie.24
 • Page 26

  Pevne drte ndobu ktor pouvate s mixrom.ISTENIE A DRBA!!! Pred istenm zariadenia a drbou ho vypnite a odpojte od elektrickej zsuvky.Umyte metliky, hky na miesenie alebo sekac n v teplej vode so sapontom a dobre vysute.Utrite motorov jednotku navlhenou tkaninou. Nepouvajte iadne drsn alebo rozpacie istie.Neponrajte motorov jednotku do vody, ani inej tekutiny.IVOTN PROSTREDIENevyhadzujte spotrebi po ukonen ivotnosti s benm domcim odpadom, ale odovzdajte hov oficilnej miestnej zberni na recyklciu. Tmto konanm pomete chrni ivotn prostredie.ZRUKA & SERVISAk potrebujete informcie, alebo ak mte problm, sa spojte so strediskom pre starostlivoso zkaznkov Gorenje vo vaej krajine (slo telefnu njdete na zrunom liste). Ak sa vo vaej krajinenenachdza stredisko pre starostlivos o zkaznkov, navtvte miestneho predajcu Gorenje, alebo saspojte servisn oddelenie spolonosti Gorenje domce spotrebie.Len pre pouitie v domcnosti!Zastrzegamy sobie prawo do zmian!GORENJE YCZY PASTWU WIELE SATYSFAKCJI PODCZASUYTKOWANIA URZDZENIA25
 • Page 27

  INSTRUCIUNI DE UTILIZAREROMRP-330 EA MIXER DE MN CU DISPOZITIV DE AMESTECAREPREZENTARE GENERAL1.2.3.4.5.6.7.8.9.Bloc motorButonul On/Off i control vitezButonul impulsButonul de declanareCapacul pentru compartimentul de nurubare a dispozitivului de amestecareDispozitiv de amestecareBttoareAccesoriu de dreapta pentru frmntat aluatulAccesoriu de stnga pentru frmntat aluatul din plastic mare i griDESTINAIA MIXERULUIMixerul dumneavoastr de mn a fost conceput pentru mixare, bttorire, frmntare i amestecare amncrii i a ingredientelor pentru buturi. Acest produs este proiectat doar n scopul uzului casnic.MSURI IMPORTANTE DE SIGURANAvertizare! Atunci cnd folosi�i aparaturi conectate la sursa principal de energie electric, trebuie surmri�i ntotdeauna precau�iile de siguran� de baz, inclusiv urmtoarele, pentru a reduce riscul deincendiu, oc electric i rnire personal.Citi�i acest manual n ntregime cu aten�ie nainte de a folosi aparatul.Destina�ia acestui mixer este descris n acest manual. Folosirea oricrui accesoriu sau dispozitiv orifunc�ionarea oricrei opera�iuni cu acest aparat altele dect cele recomandate n acest manual deinstruc�iuni pot prezenta un risc de rnire personal.Pstra�i acest manual la ndemn pentru o viitoare consultare.FOLOSIREA APARATULUI DUMNEAVOASTRNu atinge�i componentele mobile.Asigura�i-v c aparatul este scos din priz nainte s l conecta�i sau s l deconecta�i de la sursa dealimentare cu energie electric.26
 • Page 28

  Ave�i ntotdeauna grij atunci cnd folosi�i aparatul.Nu scoate�i niciodat cablul de alimentare cu energie electric pentru a deconecta techerul dinpriz. ine�i cablul de alimentare departe de cldur, ulei, sau capete ascu�ite.Nu folosi�i aparatul n aer liber.Proteja�i ntotdeauna blocul motor de ap sau umiditate excesiv.Pune�i n func�iune aparatul doar cnd ave�i minile uscate.Nu detaa�i niciodat bttoarele, crligele de frmntare i dispozitivul de amestecare din corpulprincipal al aparatului n timp ce aparatul este conectat nc la sursa de energie electric.Deconecta�i ntotdeauna mai nti unitatea de la sursa de alimentare cu energie electric.Nu cur�a�i niciodat bttoarele, crligele de frmntare sau dispozitivul de amestecare sub un jetde ap n timp ce sunt conectate nc la corpul principal.Ave�i grij ca bttoarele, crligele de frmntare i dispozitivul de amestecare s nu ating cablulde alimentare n timp ce unitatea func�ioneaz.Dac acest cablu de alimentare cu energie electric este avariat n timpul folosirii, deconecta�iimediat aparatul de la sursa de energie electric. Nu atinge�i cablul de alimentare nainte de a-ldeconecta de la sursa de alimentare cu energie electric.Deconecta�i aparatul de la sursa de alimentare atunci cnd nu l folosi�i, nainte de a fixa sau nlturacomponentele i de cur�are.Toate repara�iile aparaturilor electrice trebuie s fie efectuate doar de personalul autorizat.Repara�iile necorespunztoare pot rezulta n pericole considerabile pentru utilizator.n caz de avarii, cablul de alimentare trebuie schimbat doar de ctre personalul serviciului autorizat.Acest aparat nu trebuie utilizat de ctre persoane (inclusiv copii) care au capacit�i fizice, mentalesau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experien� i cunotin�e, cu excep�ia cazului n care suntsupraveghea�i sau instrui�i cu privire la utilizarea aparatului de ctre o persoan responsabil pentrusiguran�a lor. Copiii trebuie supraveghea�i pentru a nu se juca cu aparatul.Nivel de zgomot: Lc = 72 dB [A]Acest aparat este marcat corespunztor directivei europene 2012/19/EU n privin�a aparatelorelectrice i electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).Directiva prescrie cadrul pentru o preluare napoi, valabil n ntreaga UE, i valorificareaaparatelor vechi.SIGURANA CELORLALINu permite�i copiilor sau altor persoane care nu sunt familiare cu aceste instruc�iuni s foloseascaparatul.Nu permite�i copiilor sau animalelor s se apropie de spa�iul de lucru sau s ating aparatul oricablul.DUP FOLOSIREnchide�i i scoate�i techerul din priz nainte de a lsa aparatul nesupravegheat i nainte de aschimba, cur�a sau verifica componentele aparatului.Atunci cnd nu l folosi�i, aparatul trebuie �inut ntr-un loc uscat. Copiii nu trebuie s aib acces laaparaturile pstrate.INSPECIA I REPARAIILEnainte de folosire, verifica�i dac aparatul are componentele avariate sau defecte. Verifica�i dacaceste componente sunt rupte, dac ntreruptoarele sunt avariate sau alte condi�ii care ar puteaafecta func�ionarea lui.Nu folosi�i aparatul dac vreo component este avariat sau defect.nainte de folosire, verifica�i dac sunt semne de avariere, nvechire sau uzur a cablului dealimentare cu energie electric.Nu folosi�i aparatul dac, cablul de alimentare cu energie electric sau sursa principal de alimentaresunt avariate sau defecte.Nu ncerca�i niciodat s scoate�i sau s nlocui�i alte componente dect cele specificate n acest27
 • Page 29

  manual.ASAMBLARE! nainte de asamblare, asigura�i-v c aparatul este nchis i scos din priz.ALEGEREA BTTOARELOR, CRLIGELOR PENTRU FRMNTARE SAUDISPOZITIVUL DE AMESTECAREFolosi�i bttoarele pentru mixare, bttorire, foietaj i prepararea cremelor pentru lichide i mixturi.Folosi�i crligele de frmntare pentru mixarea i frmntarea aluatului.Folosi�i dispozitivul de amestecare pentru amestecare.FIXAREA BTTOARELORnchide�i aparatul.Insera�i tija bttorului n una din gurile de montare a blocului motorului.mpinge�i i rsuci�i bttorul pn se fixeaz la locul su.Repeta�i opera�iunea pentru cellalt bttor.FIXAREA ACCESORIILOR PENTRU FRMNTAT ALUATULnchide�i aparatul.Insera�i tija accesoriului de stnga pentru frmntat aluatul (din plastic mare i gri) n gurile mari demontare ale blocului motorului.mpinge�i i rsuci�i accesoriul de stnga pentru frmntat aluatul pn se fixeaz la locul su.Insera�i tija accesoriului de dreapta pentru frmntat aluatul (din plastic mic i alb) n gurile mici demontare ale blocului motorului.mpinge�i i rsuci�i accesoriul de dreapta pentru frmntat aluatul pn se fixeaz la locul su.FIXAREA DISPOZITIVULUI DE AMESTECAREnchide�i aparatul.Trage�i capacul cu urub. (Imaginea 1)nuruba�i dispozitivul de amestecare n carcas rsucindu-l n direc�ia opus acelor de ceasornic.(Imaginea 2)Deschide�i aparatul.Imaginea 2Imaginea 1SCOATEREA BTTOARELOR SAU A CRLIGELOR DE FRMNTATnchide�i aparatul.Lsa�i butonul de declanare apsat.Trage�i bttoarele i crligele de frmntat afar din blocul motorului.28
 • Page 30

  SCOATEREA DISPOZITIVULUI DE AMESTECAREnchide�i aparatul.Deuruba�i dispozitivul de amestecare rsucindu-l n sensul acelor de ceasornic.FOLOSIREPentru a-l deschide, regla�i ntreruptorul de regulator de vitez la una din pozi�iile de la 1 (cea maimic vitez) la 4 (cea mai mare vitez). Se recomand s ncepe�i cu o vitez mic, apoi trece�i la ovitez mai mare dac este necesar.Pentru a-l nchide, regla�i butonul la pozi�ia 0.Folosi�i butonul turbo (de impuls) pentru a trece direct la viteza maxim.Nu folosi�i aparatul n continuu mai mult de 15 secunde!Pute�i prepara un suc de morcovi fin cu 300 g de ap i 200 g de morcovi!Atunci cnd ntrebuin�a�i lichide, folosi�i o vitez mic pentru a evita s stropi�i cu lichid aparatul.ine�i bine carcasa pe care o folosi�i cu mixerul.CURARE I NTREINERE!!! nainte de cur�are i ntre�inere, nchide�i aparatul i scoate�i-l din priz.Spla�i bttoarele, crligele de frmntat sau dispozitivul de amestecare cu ap cald i spun iusca�i-le bine. terge�i blocul motorului cu o crp umed. Nu folosi�i agen�i de cur�are abrazivi sau pe baz desolven�i.Nu introduce�i blocul motorului n ap sau orice alt lichid.MEDIUL NCONJURTORNu arunca�i aparatul mpreun cu deeurile casnice atunci cnd nu mai este utilizabil, ci nmna�i-l la unpunct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel ajuta�i la conservarea mediului.GARANIE & SERVICEDac ave�i nevoie de informa�ii sau ave�i o problem, contacta�i Centrul Rela�ii Clien�i Gorenje din �aradumneavoastr (ve�i gsi numrul de telefon n broura de garan�ie tradus n mai multe limbi). Dac nuexist niciun Centru de Rela�ii Clien�i n �ara dumneavoastr, merge�i la dealer-ul local Gorenje saucontacta�i Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje.Numai pentru uz personal!Ne rezervm dreptul oricror modificri!GORENJEV DORETE S FOLOSII PRODUSELE NOASTRE CU MULT PLCERE29
 • Page 31

  HASZNLATI UTASTSHUMPR 330 EA KZI MIXER APRTFEJJELTTEKINTS1 Motor egysg2 Tpkapcsol s sebessgszablyoz kapcsol3 Pulzls gomb4 Kiold gomb5 Csavar borts a keverfej szr illesztshez6 Aprtfej7 Habver8 Bal oldali dagasztfej kis mret, fehr manyag fllel9 Jobb oldali dagasztfej nagymret, szrke manyag fllelJAVASOLT HASZNLATEzt a kzi mixert keversre, habversre, gyrsra, dagasztsra, valamint tel s ital hozzvalk keversreterveztk. A kszlk felhasznlsa kizrlag hztartsi clra javasolt.FONTOS BIZTONSGI TUDNIVALK Figyelem! Amikor elektromos rammal mkdtetett kszlket hasznl, minden esetben tartsa be az albbialapvet biztonsgi elrsokat a tz- s elektromos ramtsveszly, valamint a szemlyi srlsek elkerlserdekben. A kszlk hasznlata eltt figyelmesen olvassa vgig az utastsokat. A kszlk javasolt hasznlati mdjt tartalmazza a kziknyv. A hasznlati utastsban nem javasolt kiegsztkhasznlata, illetve brmilyen mdosts a kszlk teljestmnyn szemlyi srlst eredmnyezhet. Javasoljuk, hogy rizze meg ezt a hasznlati utastst tovbbi referencia cljbl.30
 • Page 32

  A kszlk hasznlata Ne rintse meg a mozg alkatrszeket. Mieltt a kszlket a hlzatra csatlakoztatja, vagy megsznteti ramelltst ellenrizze, hogy ki van-ekapcsolva. Minden esetben krltekinten hasznlja a kszlket! A kszlket soha ne a tpkbelnl fogva hzza ki a fali aljzatbl. A tpkbelt tartsa tvol hforrstl, olajtl sles felletektl. Ne hasznlja a kszlket szabadtren. Minden esetben vja a motort vztl, illetve tlzott nedvessgtl. A kszlket csak szraz kzzel mkdtesse. Soha ne hzza ki a habver, dagaszt s keverfejeket a kszlkbl, ha az feszltsg alatt van. Elszr mindiga tpkbelt hzza ki. Soha ne tiszttsa folyvz alatt a habver, dagaszt s keverfejeket, ha azok mg mindig a kszlkben vannak. gyeljen arra, hogy a habver, dagaszt s keverfejek mkds kzben ne rjenek hozz a tpkbelhez. Amennyiben a tpkbel mkds kzben megsrlne, azonnal szntesse meg a kszlk ramelltst. Mindenesetben hzza ki a tpkbelt a fali aljzatbl mieltt megrinten. A klnbz tartozkok csatlakoztatsa, vagy a kszlk tiszttsa eltt, illetve mikor nem hasznlja a kszlkethzza ki a tpkbelt. Az elektromos kszlkek javtst kizrlag kpestssel rendelkez szakember vgezheti. A nem megfeleljavts Jelents veszlyt jelenthet a felhasznlra nzve. A srlt tpkbelt kizrlag a mrkaszerviz munkatrsai cserlhetik ki. Ha a hlzati kbel meghibsodott, a kockzatok elkerlse rdekben Gorenje szakszervizben, vagy hivatalosszakszervizben ki kell cserlni. A kszlk mkdtetsben jratlan szemlyek, gyerekek, nem beszmthatszemlyek felgyelet nlkl soha ne hasznljk a kszlket. Vigyzzon, hogy a gyerekek ne jtszanak akszlkkel. Mkds kzben soha ne hagyja a kszlket felgyelet nlkl. Zajkibocsts: Lc = 72 dB(A)Tento spotrebi je oznaen v slade s eurpskou smernicou 2012/19/EU o nakladan spouitmi elektrickmi a elektronickmi zariadeniami (waste electrical and electronicequipment - WEEE). Tto smernica stanov jednotn eurpsky (EU) rmec pre sptn odber arecyklovanie pouitch zariaden.Msok biztonsga Ne engedje hogy a kszlk hasznlatt nem ismer szemly, vagy gyerekek hasznljk a mixert. Ne engedjen gyerekeket vagy llatokat a tpkbel vagy a bekapcsolt kszlk kzelbe. Fokozott krltekintsseldolgozzon, ha gyerekek is tartzkodnak a kszlk kzelben.Hasznlat utn Minden esetben kapcsolja ki a kszlket s hzza ki tpkbelt, ha felgyelet nlkl hagyja vagy tiszttja akszlket, illetve ha a tartozkokat szemrevtelezi. Trolja szraz helyen a kszlket, amikor nem hasznlja! Gyermekek ell gondosan zrja el a kszlketSzemrevtelezs s javts Hasznlat eltt minden esetben ellenrizze a kszlk psgt. Ellenrizze az alkatrszek s kapcsolk psgt,illetve minden olyan felttelt, amely ronthat a kszlk mkdsnek hatkonysgn. Ne hasznlja a kszlket, ha valamely alkatrsze meghibsodott. Minden hasznlat eltt ellenrizze a tpkbel psgt (krosods, kops). Ne hasznlja a kszlket, ha a tpkbel, vagy a villsdug meghibsodott, vagy srlt. Semmilyen krlmnyek kztt ne hasznljon olyan tartozkot a kszlkkel, amely nem szerepel ebben ahasznlati utastsban.31
 • Page 33

  SSZESZERELS! sszeszerels eltt ellenrizze, hogy a kszlk ki van-e kapcsolva, illetve a tpkbel nem csatlakozika hlzathoz.A tartozkfejek (habver, dagaszt-, aprtfej) kivlasztsa A habver fejek folyadkok s klnbz keverkek felversre, krmestsre valamint keversre szolglnak. A dagasztfejek tszta keversre, gyrsra s dagasztsra szolglnak. A keverfej keversre szolgl.A habverfejek felszerelseKapcsolja ki a kszlket.Illessze a habverfej szrt a motor egysg valamelyik foglalatba.Tolja be a fejet, majd elforgatva rgztse a helyn.Ismtelje meg a mveletet a msik fejjel is.A dagasztfejek felszerelseKapcsolja ki a kszlket.Illessze a bal oldali dagasztfejet a motor egysg nagymret foglalatba (nagy, szrke manyag fl).Tolja be a fejet, majd elforgatva rgztse a helyn.Illessze a jobb oldali dagasztfejet a motor egysg kis mret foglalatba (kis mret, fehr manyag fl.Tolja be a fejet, majd elforgatva rgztse a helyn.Az aprtfej felszerelseKapcsolja ki a kszlket.Hzza fel a bortst. (1. kp)Az ramutat jrsval ellenttes irnyban csavarja be a fejet. (2. kp)Kapcsolja be a kszlket.2. kpA habver s dagasztfejek leszerelse Kapcsolja ki a kszlket. Tartsa lenyomva a kiold gombot. Hzza ki a habver, dagasztfejeket a kszlkbl.321. kp
 • Page 34

  Az aprtfej leszerelse Kapcsolja ki a kszlket. Az ramutat jrsval megegyez irnyban csavarja ki a fejet.HASZNLAT A kszlk bekapcsolshoz cssztassa a sebessgszablyz gombot valamelyik sebessgfokozatba - 1(legalacsonyabb) - 4 (legmagasabb).Javasoljuk, hogy alacsony fokozaton kezdje a munkt, majd szksgszerint kapcsoljon magasabb fokozatba. A kszlk kikapcsolshoz cssztassa a kapcsolt 0 llsba. Folyamatosan ne hasznlja 15 msodpercnl hosszabb ideig a kszlket! Kivl srgarpal kszthet 300g vzbl s 200g srgarpbl. Amikor folyadkokkal dolgozik, lehetleg alacsony sebessgfokozatot hasznljon elkerlend, hogy a folyadkfelcsapdjon a kszlkre. Lehetleg tartsa stabilan azt az ednyt amivel a mixer hasznlata kzben dolgozik.KARBANTARTS S TISZTTS!!!A kszlk karbantartsa s tiszttsa eltt minden esetben kapcsolja ki a kszlket s hzzaki a tpkbelt. A habver, kever, s dagasztfejeket meleg szappanos vzben mossa el, majd hagyja teljesen megszradni. A motor egysget nedves ruhval tiszttsa. Ne hasznljon srolszert, vagy oldszert tartalmaz tiszttszert.A motor egysget ne mertse vz, vagy egyb folyadk al.KRNYEZETVDELEMA feleslegess vlt kszlk szelektv hulladkknt kezelend. Krjk, hivatalos jrahasznostgyjthelyen adja le, gy hozzjrul a krnyezet vdelmhez.JTLLS S SZERVIZHa informcira van szksge, vagy forduljon az adott orszg Gorenje vevszolglathoz (atelefonszmot megtallja a vilgszerte rvnyes garancialevlen). Ha orszgban nem mkdikvevszolglat, forduljon a Gorenje helyi szakzlethez vagy a Gorenje hztartsi kisgpek sszpsgpolsi termkek zletgnak vevszolglathoz.Csak szemlyes hasznlatra!A GORENJESOK RMT KVN A KSZLK HASZNLATHOZA mdosts jogt fenntartjuk!33
 • Page 35

  UK� MPR 330 EA � 1 2 / 3 4 5 - 6 7 - 8 - ( )9 ( ). , , . . �! , , , , , , . . - , . . , ., , . , . , . , . . .34
 • Page 36

  . , , . . , , ., , .' , , , ' , . . .� , . : Lc = 72 (A) 2012/19/EU , (waste electrical and electronicequipment - WEEE). , , . , . , , . . , , , . . . , . , - , . , - . , . , . - , , .! , , , . , . , , , . . .35
 • Page 37

  . . , . . ( ) . ( ) . (.1) , (.2)� .2.1� . � , 15 ! 300 200 ! , , . , .36
 • Page 38

  ��!!! , . . . . - . , . �� , Gorenje ( ). , Gorenje Domestic Applinces. !GORENJE � 37
 • Page 39

  � �RUS MPR 330 .1 2 / 3 4 - 5 6 7 8 ( )9 ( ) � , , . . ! , , , , , , . . - , . . , .�, , . , . , . , .38
 • Page 40

  .� . , , . . , , .�, , . , , , . . . , .� : Lc = 72 (A) 2012/19/EU (waste electrical and electronicequipment - WEEE). . , . , , . . , , , . . . , . , , . , - . , . , . - , , .! , , , . , , , . 39
 • Page 41

  � . . , . .� � ( ) . , .� ( ) . .� (.1) , (.2) .2.1. 2 , 1( ) 40
 • Page 42

  4 ( ). , . 0 () . 15 ! 300 200 ! , , . , . �!!! , . , . . . - . � . . . � ( ). , Gorenje Gorenje DomesticAppliances. . ! !: 119180, , ., 4, . 1GORENJE, �! !41
 • Page 43

  � �BGMRP 330 EA 1.2.3.4.5.6.7.8.9. / - - , , . . ! , . . . . . . / / . : . 42
 • Page 44

  , . . . . , . . , . , . . . . . . ( ) , . , . : Lc< 72 dB[A] 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment WEEE). . . . . . . . . , . . . . .! , . , , . . .43
 • Page 45

  . . . . . ( ) . . ( ) . . . . ( 1) . ( 2) . 2 1 . . . � 1 ( ). . , 0. ( ) . 15 ! 300g 200g !44
 • Page 46

  . . !!! . , . . . . , , . , Gorenje ( ). , Gorenje Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances. !Gorenje . 150400145Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gorenje MRP330EA wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gorenje MRP330EA in der Sprache / Sprachen: Englisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,85 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info