474364
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/58
Nächste Seite
NEDERLANDS
4
INSTALLATIE EN VEILIGHEID
-----------------------------------------------------------------------
Neem de volgende instructies in acht bij
het installeren van het televisietoestel:
7
Deze televisie is bestemd voor het ontvangen
en afspelen van beeld- en audiosignalen.
Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.
7
De ideale kijkafstand is vijf maal de diagonale
afmeting van het beeldscherm.
7
Licht dat op het beeldscherm valt, vermindert
de beeldkwaliteit.
7
Om te verzekeren dat het apparaat altijd vol-
doende verlucht wordt, zorgt u ervoor dat er
voldoende ruimte is tussen het televisietoestel
en meubels die dichtbij staan.
7
Het televisietoestel is bestemd voor gebruik in
droge ruimtes. Als u het toestel buiten gebruikt,
moet u ervoor zorgen dat het is beschermd
tegen vocht zoals regen of waterspatten.
Stel het televisietoestel nooit bloot aan vocht.
7
Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals vazen op het televisietoestel. Deze kun-
nen omvallen en vloeistof morsen met veilig-
heidsrisico's als gevolg.
7
Plaats de televisie op een hard, vlak opper-
vlak.
7
Leg geen voorwerpen zoals kranten op de
televisie en leg er geen kleedjes of iets derge-
lijks onder.
7
Plaats het televisietoestel niet vlakbij de ver-
warming of in de volle zon. Dit kan de koeling
verstoren.
7
Warmteophoping kan gevaarlijk zijn en de le-
vensduur van het televisietoestel verminderen.
Om veiligheidsredenen dient u vuilafzetting in
het toestel geregeld door een reparateur te
laten verwijderen.
7
Maak het televisietoestel in geen geval open.
Voor schade die door ondeskundige hante-
ring wordt veroorzaakt, verlies u elke aan-
spraak op garantie.
7
Zorg dat het netsnoer of de voeding (indien
geleverd) niet beschadigd worden.
7
Gebruik het televisietoestel enkel met de gele-
verde voeding/netsnoer*. (*Alleen voor pro-
ducten met een adapter.)
7
Onweer vormt een bedreiging voor alle elektri-
sche apparatuur. Zelfs als het televisietoestel is
uitgeschakeld, kan blikseminslag in het stroom-
net of de antennekabel een beschadiging ver-
oorzaken. Trek daarom bij onweer altijd de
net- en antennestekker uit het stopcontact.
7
Gebruik een vochtige, zachte
doek om het scherm te reinigen.
Gebruik geen water met zeep of een deter-
gent.
7
Reinig de televisiekast alleen met de bijgele-
verde doek. Gebruik geen water met zeep of
een detergent.
7
Denk er bij plaatsing van het televisietoestel
aan dat meubels vaak bedekt zijn met verschil-
lende soorten lak en kunststof. Veel van deze
stoffen bevatten chemicaliën die roestvorming
van de voet van het televisietoestel kunnen ver-
oorzaken, waardoor er vlekken op het opper-
vlak van de meubels achterblijven die moeilijk
of niet kunnen worden verwijderd.
7
Het scherm van uw LCD-televisie voldoet aan
de hoogste kwaliteitsnormen en is op pixelfou-
ten gecontroleerd.
Om technologische redenen valt het, ondanks
uiterste zorg bij fabricage, niet volledig uit te
sluiten dat sommige pixels defecten vertonen.
Dergelijke pixelfouten kunnen - als ze binnen
de gespecificeerde grenzen van de DIN-
norm liggen - niet als defect zoals gedefi-
nieerd door de garantieverklaring worden
beschouwd.
7
Om brand te voorkomen moet u
kaarsen en andere open vuurbron-
nen altijd uit de buurt van het ap-
paraat houden.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Grundig 22 VLE 7120 BF wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Grundig 22 VLE 7120 BF

Grundig 22 VLE 7120 BF Bedienungsanleitung - Deutsch - 58 seiten

Grundig 22 VLE 7120 BF Bedienungsanleitung - Englisch - 58 seiten

Grundig 22 VLE 7120 BF Bedienungsanleitung - Französisch - 58 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info