Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Vóór ingebruikneming van het apparaat deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
A.V. 2 Voor nadruk en uittreksels is toestemming vereist. Technische wijzigingen voorbehouden.
Afbeeldingen zijn bedoeld als voorbeelden! Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing.
Aanduiding:
Productveiligheid, Technische gegevens:
Het product is conform
de desbetreffende
normen van de
Europese
Gemeenschap
Hefvermogen Gewicht Afmeting ketting
Waarschuwing, Aanwijzingen, Verboden:
Waarschuwing/Let op
Veilige afstand
bewaren
Gebruiksaanwijzing
lezen!
Veiligheidsschoenen
dragen
Helm gebruiken!
Verbodteken,
algemeen
Verbod tot gebruik van
het apparaat bij regen!
Heen grijpen verboden
Aan de kabel trekken
verboden
Niet onder een
geheven last staan!
Milieubescherming, Verpakking:
Afval niet in het milieu,
maar vakkundig
verwijderen
Verpakkingsmateriaal
van karton bij de
daarvoor bestemde
recyclingplaatsen
afleveren
Beschadigde en/of
verwijderde elektrische
of elektronische
apparaten bij de
daarvoor bestemde
recyclingplaatsen
afleveren
Tegen vocht
beschermen
Verpakkingsoriëntering
- boven
Belangrijke fundamentele veiligheidsinstructies
Voordat met het apparaat gewerkt wordt dienen de navolgende veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing zorgvuldige
gelezen te worden. Indien u het apparaat aan andere personen wilt uitlenen, overhandig dan ook de gebruiksaanwijzing.
Bewaar de gebruiksaanwijzing altijd goed!
Verpakking: Uw apparaat bevindt zich in een verpakking om transportschade te voorkomen. Verpakkingen zijn grondstoffen en
daardoor weer te gebruiken of kunnen gerecycleerd worden.
Gelieve de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en de instructies daarvan op te volgen. Maakt u zich, aan de hand van
deze gebruiksaanwijzing, met het juiste gebruik ervan, evenals met de veiligheidsinstructies, vertrouwd. Bewaar deze
aanwijzingen goed voor later gebruik.
De takel mag slechts door personen bediend worden die de aanwezige aanwijzingen goed hebben gelezen en begrepen; de
kabellier mag niet door personen bediend worden die niet passend geïnstrueerd zijn of zich in een twijfelachtige
gezondheidstoestand bevinden.
Voer voor elk gebruik een visuele controle uit van het apparaat. Gebruik het apparaat niet, als veiligheidsinrichtingen
beschadigd of versleten zijn. Zet nooit de veiligheidsinrichtingen buiten bedrijf.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven gebruiksdoel.
Werk steeds oplettend. Overzie uw werk. Ga verstandig te werk. Gebruik het apparaat niet, indien u niet geconcentreerd
bent.
U bent verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het werkingsgebied.
Laat het apparaat nooit onbewaakt.
Indien de werkzaamheden worden onderbroken, plaats dan het apparaat op een veilige plaats.
Gebruik het apparaat nooit bij regen of in een vochtige of natte omgeving.
Nooit de takel met water afspuiten of in vloeistof dompelen.
Gebruik elektrische werktuigen niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
Schakel het apparaat niet in, als het gedraaid is, resp. als het niet in werkpositie is.
Houd het apparaat ver van andere personen, met name kinderen en huisdieren.
Indien het apparaat niet wordt gebruikt, bewaar dit dan op een droge en voor kinderen niet toegankelijke plaats.
18
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info