Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Reparaties mogen enkel door een vakman uitgevoerd worden.
Voor ingebruikneming van de machine en na een willekeurige botsing moet op beschadiging of slijtage gecontroleerd
worden; laat noodzakelijke reparaties uitvoeren.
Gebruik nooit reserveonderdelen en accessoireonderdelen die niet door de producent zijn bedoeld of aanbevolen.
Gebruik de machine enkel bij daglicht of bij een goede kunstverlichting.
Gebruik tijdens de gehele tijd van het uitvoeren van alle werkzaamheden geschikte kleding en neem in de omgeving
passende voorzorgsmaatregelen i.v.m. het verhinderen van ongevallen.
Personen, die op grond van hun fysieke, sensorische of geestelijke bekwaamheden of hun onbedrevenheid of
onkunde niet in staat zijn het apparaat te bedienen, mogen het apparaat niet gebruiken.
Indien het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont, mag het apparaat niet in gebruik genomen worden.
Reparaties aan dit apparaat mogen enkel door een elektrovakman uitgevoerd worden. Door onvakkundige
reparaties kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan.
Voor de accessoireonderdelen gelden dezelfde voorschriften.
Güde GmbH & Co. KG neemt geen garantie over voor schaden op grond van de volgende punten:
Beschadigingen aan het apparaat door mechanische invloeden en te hoge spanningen.
Wijzigingen aan het apparaat.
Gebruik voor andere dan die in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden.
Volg beslist alle veiligheidsinstructies op om letsels en schaden te vermijden.
Belangrijke veiligheidsinstructies
De takel moet voor de aanvang van uit te voeren werkzaamheden op de perfecte functie van alle componenten
gecontroleerd worden. Controleer in het bijzonder de perfecte staat van de karabijnhaken die een ongewenst loskomen van
de haak voor last heffen van de voor het aanslaan van de lasten gebruikte middelen (kabels, ringen, transportopeningen
etc.) verhinderen.
Niet volgens voorschriften bevestigde lasten, die op de grond vallen zouden kunnen, mogen niet geheven worden.
Alle stappen van het heffen mogen slechts met gebruik van geschikte bevestigingselementen (zoals kabels, ringen, hijsogen
etc.) evenals overeenkomend met de aan de werkplaats geldige desbetreffende bepalingen en normen uitgevoerd worden.
De inbedrijfstelling van de takel met niet perfect gerichte trekkabel is ontoelaatbaar.
De takel mag in de staat met geheven lasten niet zonder toezicht gelaten worden.
Voor het begin van de werkzaamheden die met de takel worden uitgevoerd, dient het draagvermogen van de te dragen
voorwerpen gecontroleerd te worden.
Wendt u zich in geval van problemen, die met de functie van het apparaat samenhangen, altijd tot uw vakhandelaar en
vermijd alle hulpmaatregelen.
Om in geval van een dreigend gevaar op tijd ingrijpen te kunnen, dient de bedienende persoon de takel vanuit een positie te
bedienen waaruit de gehele werkomgeving bewaakt kan worden.
De takel mag op geen manier gewijzigd worden; gebruik uitsluitend de met de takel meegeleverde inrichtingen voor het
heffen.
Voor iedere inbedrijfstelling dient de stalen ketting op eventuele beschadigingen gecontroleerd te worden. Het
is streng verboden de takel met een beschadigde ketting te gebruiken.
Heffen van personen is niet toegestaan.
Wanorde in de omgeving van het gebruiksgebied betekent ongevallenrisico.
Controleer uw apparaat op beschadigingen. Vóór het gebruik van het werktuig moeten veiligheidsinrichtingen zorgvuldig op
hun perfecte en bedoelde functie onderzocht worden. Controleer of de beweegbare onderdelen goed functioneren, niet
klemmen en of onderdelen zijn beschadigd. Alle onderdelen moeten juist gemonteerd zijn om alle functies van het apparaat
te waarborgen. Beschadigde veiligheidsinrichtingen en onderdelen moeten vakkundig door een werkplaats van een
klantendienst gerepareerd of vervangen worden, voorzover niets anders in de gebruiksaanwijzing daarover is aangegeven.
Laat beschadigde onderdelen onmiddellijk vervangen.
Voer reparaties niet zelf uit (garantieverlies en minder veiligheid).
Stel de kabellier niet onnodig aan weer, zonnestraling, stof en lage temperaturen bloot.
Ieder verblijf of lopen van personen onder of in directe omgeving van zwevende lasten is uitdrukkelijk verboden.
De last niet in een stuk heffen. Na heffing van de last (ketting gespannen) ca. 10 cm boven de werkvloer de remwerking
testen door heffen en neerlaten van de last.
De last nooit over de werkvloer slepen.
Opletten dat de ketting steeds knoopvrij is.
De last nooit te snel heffen of neerlaten.
De last nooit met 2 kettingtakels heffen of neerlaten.
De ketting niet om de te heffen last wikkelen.
19
19

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info