Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze.
A.V. 2 Dotisky, a to i částečné, vyžadují schválení.Technické změny vyhrazeny. Ilustrační obrázky!
Překlad originálního návodu k provozu.
Označení:
Bezpečnost produktu, Technické údaje:
Produkt odpovídá
příslušným normám
EU
Zdvihací síla Hmotnost Velikost řetězu
Výstraha, Příkazy,kazy:
Výstraha/pozor
Dodržujte bezpečnou
vzdálenost
Přečtěte si návod k
obsluze!
Používat ochrannou
obuv
Používání přileb!
Zákazová značka,
všeobecná
Zákaz používání
přístroje za deště!
Je zakázáno sahat do
přístroje
Je zakázáno tahat za
kabel
Nestoupejte pod
zvednuté břemeno!
Umweltschutz, Verpackung:
Odpad zlikvidujte
odborně tak, abyste
neškodili životnímu
prostředí.
Obalový materiál
z lepenky lze odevzdat
za účelem recyklace
do sběrny.
Vadné a/nebo
likvidované elektrické
či elektronické přístroje
musí být odevzdány do
příslušných sběren.
Chraňte před vlhkem
Obal musí směřovat
nahoru
Důležité základní bezpečnostní pokyny
Než začnete pracovat s přístrojem, přečtěte si pozorně následující bezpečnostní pokyny a tento návod k obsluze. Pokud máte
přístroj předat jiným osobám, předejte jim prosím i návod k obsluze. Návod k obsluze vždy dobře uschovejte!
Obal: Váš přístroj se kvůli ochraně před poškozením při přepravě nachází v obalu. Obaly jsou suroviny a proto mohou být znovu
použity nebo je lze recyklovat.
Přečtěte si prosím pečlivě návod k použití a dodržujte v něm obsažené pokyny. Pomocí tohoto návodu k použití se seznamte s
přístrojem, jeho správným použitím a bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si prosím bezpečně uschovejte pro pozdější použití.
Kladkostroj smí obsluhovat jen osoby, které si podrobně přečetly stávající návody a pochopily je; lanový kladkostroj nesmí
obsluhovat osoby, které nejsou přiměřeným způsobem poučeny nebo se nacházejí ve špatném zdravotním stavu.
Před každým použitím přístroj vizuálně zkontrolujte. Přístroj nepoužívejte, pokud jsou bezpečnostní zařízení poškozená nebo
opotřeben
á. Bezpečnostní zařízení nikdy nevyřazujte z funkce.
Přístroj používejte výhradně jen k účelu uvedenému v tomto návodu k použití.
Pracujte vždy pozorně. Sledujte svou práci. K práci přistupujte s rozumem. Přístroj nepoužívejte, jste-li nesoustředění.
Jste odpovědní za bezpečnost na pracovišti.
Přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru.
Pokud přerušíte práci, přístroj prosím uložte na bezpečné místo.
Přístroj nepoužívejte nikdy za deště ani ve vlhkém či mokrém prostředí.
Kladkostroj nikdy neostřikujte vodou ani nenořte do kapaliny.
Elektrické řadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.
Přístroj nezapínejte, je-li zkroucený resp. není v pracovní poloze.
Přístroj držte mimo dosah jiných osob, především dětí a také domácích zvířat.
Pokud přístroj nepoužíváte, uschovejte jej na suchém místě, kam nemají přístup děti.
Opravy smí provést jen odborník.
Před uvedením stroje do provozu a po jakémkoliv nárazu zkontrolujte stroj z hlediska známek opotře
bení nebo poškození a
nechte provést nutné opravy.
Nikdy nepoužívejte náhradní díly a příslušenství, které výrobce nepovolil nebo nedoporučil.
Stroj používejte jen za denního světla nebo při dostatečném umělém osvětlení.
Během celé doby provádění prací noste ochranný oděv přizpůsobený danému prostředí a přijměte preventivní opatření na
ochranu proti úrazům přizpůsobená danému prostředí.
22
22

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info