Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Osoby, které díky svým fyzickým, smyslovým či duševním schopnostem nebo své nezkušenosti či neznalosti
nejsou schopny přístroj obsluhovat, nesmí přístroj používat.
Pokud přístroj či ocelové lano vykazují viditelné poškození, přístroj nesmí být uveden do provozu.
Opravy na tomto přístroji smí provádět jen elektrikář. V důsledku neodborných oprav mohou vznikat značná rizika.
Pro příslušenství platí tytéž předpisy.
Güde GmbH & Co. KG neručí za škody způsobené:
poškozením přístroje v důsledku mechanických vliv a přetížení.
změnami přístroje
použitím k jiným účelům, než jaké jsou popsány v návodu.
Dodržujte bezpodmínečně všechny bezpečnostní pokyny, abyste zabránili úrazům a škodám.
Důležité bezpečnostní pokyny
Kladkostroj musí být před zahájením prací zkontrolován z hlediska bezvadné funkce všech svých komponentů. Zkontrolujte
především bezvadný stav karabinových háků, které brání při zvedání břemene samovolnému uvolnění háku z prostředků
použitých k uvázání břemene (lana, kroužky, přepravní oka atd.).
Břemena připevněná v rozporu s předpisy, která mohou spadnout na zem, se nesmí zvedat.
Všechny úkony při zvedání se smí provádět jen s použitím odpovídajících upevňovacích prvků (lana, kroužky, přepravní oka
atd.) a podle příslušných ustanovení a norem platných na pracovišti.
Uvedení kladkostroje do provozu s nesprávně vyrovnaným tažným lanem je nepřípustné.
Kladkostroj se zvednutým břemenem nesmí být ponechán bez dozoru.
Před zahájením prací s kladkostrojem musí být zkontrolována nosnost nosných prvků.
V případě problémové funkce přístroje se obraťte vždy na svého autorizovaného prodejce a vyhněte se všem svévolným
opravám.
Aby bylo v případě hrozícího nebezpečí možné včas zasáhnout, musí obsluha obsluhovat kladkostroj z pozice, ze které lze
pozorovat celé pracoviště.
Kladkostroj nesmí být žádným způsobem měněn; p
oužívejte výhradně zdvihací zařízení dodaná spolu s kladkostrojem.
Před uvedením do provozu zkontrolujte ocelořetěz z hlediska případného poškození. Je striktně zakázáno
používat kladkostroj s poškozeným řetězem.
Zvedání osob je nepřípustné.
Nepořádek na pracovišti může mít za následek úrazy.
Svůj přístroj zkontrolujte z hlediska poškození. Před dalším použitím přístroje zkontrolujte pečlivě bezvadnou a řádnou funkci
ochranných zařízení. Zkontrolujte, zda je funkce pohyblivých dílů v pořádku, zda neváznou nebo zda nejsou poškozené.
Všechny díly musí být správně namontovány, aby byla zaručena správná funkce přístroje. Poškozená ochranná zařízení a
díly musí být odborně opraveny nebo vyměněny v zákaznickém servisu, pokud není v návodech k obsluze uvedeno jinak.
Poškozené díly nechte neprodleně vyměnit.
Neprovádějte svévolné opravy (ztráta záruky a bezpečnosti).
Zdvihadlo nevystavujte zbytečně povětrnostním vlivům, slunečnímu záření, prachu a mrazu.
Každý pobyt nebo průchod osob pod zavěšeným břemenem nebo v jeho bezprostřední blízkosti je výslovně
zakázán.
Břemeno nezvedejte najednou. Po zvednutí břemene (napnutý řetěz), cca 10 cm nad zem vyzkoušejte účinek brzd
zvednutím, spuštěním břemene.
Břemeno nikdy netahejte po zemi.
Dbejte na to, aby nebyl řetěz nikdy zauzlovaný.
Břemeno nezvedejte/nespouštějte nikdy příliš rychle.
Břemeno nezvedejte nikdy 2 řetězovými kladkostroji.
Řetěz neomotávejte kolem zvedaného břemene.
Prohlídky
Pravidelná prohlídka
Vizuální kontrola uživatelem resp. vyškoleným odborným personálem. Přitom
dbejte i na neobvyklé zvuky při práci.
Dodatečná prohlídka
Pro brzdový systém je nutná nejen vizuální kontrola. Test brzd proveďte
následovně:
zavěste břemeno
břemeno zvedněte
břemeno zvedejte a spouštějte do různých výšek
zkontrolujte, zda je zaručeno držení břemene v každé poloze
Seřízení brzdy (viz obrázek 1)
(A) Seřízení s největším účinkem brzd.
(B) Tlačte pomalu pryč ze směru A a vložte pojistnou závlačku.
Vyměňte brzdový kotouč, je-li jeho tloušťka menší než 3 mm.
Obrázek 1
Údržba
Po použití a před uskladněním proveďte údržbu. Údržbu a opravy smí provádět jen vyškolený odborný personál.
(a) Důkladné vyčištěřetězového kladkostroje.
(b) Řetězový kladkostroj vždy dobře namažte. Řetěz a kloub břemenového háku dobře namažte olejem.
(c) Řetězový kladkostroj chraňte při skladování před deštěm a vlhkostí.
23
23

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info