Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Montuje-li se řetězový kladkostroj venku, je třeba údržbě věnovat zvláštní pozornost.
Řetěz a hák
Břemenový hák a řetěz jsou vyrobeny z legované oceli a
tepelně ošetřeny. Je striktně zakázáno provádět opravné
svařování a tepelné ošetření na břemenovém háku
a řetězu. Dochází tím ke změně vlastností materiálu.
(a) Životnost řetězů je dostatečně dimenzována. Přesto se
může stát, že díky vnějším vlivům se životnost zkrátí.
Je-li překročena délka 21 článků řetězu uvedená v tabulce 1,
je bezpodmínečně nutné řetěz vyměnit.
(b) Břemenový hák se při neodborné manipulaci, resp.
přetížení, deformuje. Břemenový hák je třeba okamžitě
vyměnit, pokud rozměr g dosáhne mezní hodnoty
uvedené v tabulce 2. Při nedodržení není již zaručena
bezpečnost.
Uspořádání ozubených kol během montáže
Pro všechny řetězové kladkostroje
Zub (A) se musí nacházet mezi značkami
ve vodorovné poloze. Přitom musí jeden zub
ukazovat do středu a druhý od středu ven.
(viz obrázek 2)
Záruka
Kapacita
v tunách
nominální
hmotnost (kg)
Test hmotnost
(kg)
½ 500 750
1 1000 1500
1 ½ 1500 2250
2 2000 3000
3 3000 4500
5 5000 7500
Tímto se potvrzuje, že byl výrobek vyroben pod dohledem naší kontroly
jakosti a řetězový kladkostroj byl prověřen podle našich jakostních
požadavků.
Toto podtrhujeme naši 2-letou zárukou. Záruka zahrnuje bezplatnou
opravu výrobku, pokud byl výpadek způsoben konstrukčním dílem, nebo
pokud výrobek vykazuje vadu materiálu, konstrukce nebo zpracování.
Abychom toto mohli posoudit, potřebujeme výrobek v originálním stavu
(nedemontovaný). Další nároky, především na náhradu přímé nebo
nepřímé škody, jsou vyloučeny. Ze záruky jsou vyloučeny škody, k nimž
došlo v důsledku neodborného použití nebo přetížení.
Servis
Máte technické otázky? Reklamaci? Potřebujete náhradní díly nebo návod k obsluze?
Na naší domovské stránce www.guede.com Vám v oddílu Servis pomůžeme rychle a nebyrokraticky. Prosím pomožte nám
pomoci Vám. Aby bylo možné Váš přístroj v případě reklamace identifikovat, potřebujeme sériové číslo, objednací číslo a rok
výroby. Všechny tyto údaje najdete na typovém štítku. Abyste měli tyto údaje vždy po ruce, zapište si je prosím dole.
Sériové číslo:
Objednací číslo:
Rok výroby:
Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
Tabulka 1: Rozměry řetězu
Délce 21 článků řetězu
Kapacita
v tunách
Tloušťka
řetězu
Max. povolený rozměr
½ 6,3 mm 21 článků řetězu = 41,5 cm
1 6,3 mm 21 článků řetězu = 41,5 cm
2 8,0 mm 21 článků řetězu = 52,5 cm
1,5 - 3 7,1 mm 21 článků řetězu = 46 cm
5 8,0 mm 21 článků řetězu = 52,5 cm
Tabulka 2: háku
háku (v celních) Kapacita
v tunách
Opatření pro nové háčky (g) Výměna v případě potřeby g=
1- 3/16 1- 9/32
½ 1- 5/16 1- 13/32
1 1- 7/16 1- 19/32
1,5 1- 11/16 1- 27/32
2 1- 11/16 1- 27/32
3 2- 15/32 2- 15/32
známka
známka
24
24

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info