Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Skôr ako uvediete prístroj do prevádzky, prečítajte si, prosím, starostlivo tento návod na obsluhu.
A.V. 2 Dotlač, a to i čiastočná, vyžaduje schválenie. Technické zmeny vyhradené. Ilustračné obrázky! Preklad
originálneho návodu na prevádzku.
Označenia:
Bezpečnosť produktu, Technické údaje:
Produkt zodpovedá
príslušným normám
Zdvíhacia sila Hmotnosť Veľkosť reťaze
Výstraha, Príkazy, Zákazy:
Výstraha/pozor
Dodržiavať bezpeč
vzdialenosť
Prečítajte si návod na
obsluhu!
Používať ochrannú
obuv
Používanie prilieb!
Verbotszeichen,
allgemein
Verbot das Gerät bei
Regen zu verwenden!
Hineinfassen verboten!
Am Kabel ziehen/
transportieren verboten
Nestúpajte pod
zdvihnuté bremeno!
Ochrana životného prostredia, Obal:
Odpad zlikvidujte
odborne tak, aby ste
neškodili životnému
prostrediu.
Obalový materiál
z lepenky je možné
odovzdať s cieľom
recyklácie do zberne.
Chybné a/alebo
likvidované elektrické
či elektronické prístroje
musia byť odovzdané
do príslušných zberní.
Chráňte pred vlhkom
Obal musí smerovať
hore
Dôležité základné bezpečnostné pokyny
Skôr ako začnete pracovať s prístrojom, prečítajte si pozorne nasledujúce bezpečnostné pokyny a tento návod na obsluhu. Ak
máte prístroj odovzdať iným osobám, odovzdajte im, prosím, aj návod na obsluhu. Návod na obsluhu vždy dobre uschovajte!
Obal: Váš prístroj sa kvôli ochrane pred poškodením pri preprave nachádza v obale. Obaly sú suroviny a preto môžu byť znovu
použité alebo je možné ich recyklovať.
Prečítajte si, prosím, starostlivo návod na použitie a dodržujte v ňom obsiahnuté pokyny. Pomocou tohto návodu na použitie sa
oboznámte s prístrojom, jeho správnym použitím a bezpečnostnými pokynmi. Tieto pokyny si, prosím, bezpečne uschovajte na
neskoršie použitie.
Kladkostroj smú obsluhovať iba osoby, ktoré si podrobne prečítali existujúce návody a pochopili ich; lanový kladkostroj
nesmú obsluhovať osoby, ktoré nie sú primeraným spôsobom poučené alebo sa nachádzajú v zlom zdravotnom stave.
Pred každým použitím prístroj vizuálne skontrolujte. Prístroj nepoužívajte, ak sú bezpečnostné zariadenia poškodené alebo
opotrebené. Bezpečnostné zariadenia nikdy nevyraďujte z funkcie.
Prístroj používajte výhradne iba na účel uvedený v tomto návode na použitie.
Pracujte vždy pozorne. Sledujte svoju prácu. K práci pristupujte s rozumom. Prístroj nepoužívajte, ak ste nesústredení.
Ste zodpovední za bezpečnosť na pracovisku.
Prístroj nenechávajte nikdy bez dozoru.
Ak prerušíte prácu, prístroj, prosím, uložte na bezpečné miesto.
Prístroj nepoužívajte nikdy za dažďa ani vo vlhkom či mokrom prostredí.
Kladkostroj nikdy neostrekujte vodou ani neponárajte do kvapaliny.
Elektrické náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín a plynov.
Prístroj nezapínajte, ak je skrútený, resp. nie je v pracovnej polohe.
Prístroj držte mimo dosahu iných osôb, predovšetkým detí a tiež domácich zvierat.
Ak prístroj nepoužívate, uschovajte ho na suchom mieste, kam nemajú prístup deti.
Opravy smie vykonať len odborní
k.
Pred uvedením stroja do prevádzky a po akomkoľvek náraze skontrolujte stroj z hľadiska známok opotrebenia alebo
poškodenia a nechajte vykonať nutné opravy.
Nikdy nepoužívajte náhradné diely a príslušenstvá, ktoré výrobca nepovolil alebo neodporučil.
Stroj používajte len za denného svetla alebo pri dostatočnom umelom osvetlení.
Počas celého času vykonávania prác noste ochranný odev prispôsobený danému prostrediu a prijmite preventívne opatrenia
na ochranu proti úrazom prispôsobené danému prostrediu.
26
26

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info