Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Osoby, ktoré vďaka svojim fyzickým, zmyslovým či duševným schopnostiam alebo svojej neskúsenosti či
neznalosti nie sú schopné prístroj obsluhovať, nesmú prístroj používať.
Ak je poškodený napájací kábel tohto prístroja, musí ho vymeniť výrobca alebo elektrikár.
Pre príslušenstvo platia tie isté predpisy.
Güde GmbH & Co. KG neručí za škody spôsobené:
poškodením prístroja v dôsledku mechanických vplyvov a preťaženia.
zmenami prístroja
použitím na iné účely, než aké sú popísané v návode.
Dodržujte bezpodmienečne všetky bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili úrazom a škodám.
Dôležité bezpečnostné pokyny
Kladkostroj musí byť pred začatím prác skontrolovaný z hľadiska bezchybnej funkcie všetkých svojich komponentov.
Skontrolujte predovšetkým bezchybný stav karabínových hákov, ktoré bránia pri zdvíhaní bremena samovoľnému uvoľneniu
háka z prostriedkov použitých na uviazanie bremena (laná, krúžky, prepravné oká atď.).
Bremená pripevnené v rozpore s predpismi, ktoré môžu spadnúť na zem, sa nesmú zdvíhať.
Všetky úkony pri zdvíhaní sa smú vykonávať len s použitím zodpovedajúcich upevňovacích prvkov (laná, krúžky, prepravné
oká atď.) a podľa príslušných ustanovení a noriem platných na pracovisku.
Uvedenie kladkostroja do prevádzky s nesprávne vyrovnaným ťažným lanom je neprípustné.
Kladkostroj so zdvihnutým bremenom nesmie byť ponechaný bez dozoru.
Pred začatím prác s kladkostrojom sa musí skontrolovať nosnosť nosných prvkov.
V prípade problémovej funkcie prístroja sa obráťte vždy na svojho autorizovaného predajcu a vyhnite sa všetkým svojvoľným
opravám.
Aby bolo v prípade hroziaceho nebezpečenstva možné včas zasiahnuť, musí obsluha obsluhovať kladkostroj z pozície, z
ktorej je možné pozorovať celé pracovisko.
Kladkostroj nesmie byť žiadnym spôsobom menený; používajte výhradne zdvíhacie zariadenia dodané spolu s kladkostrojom.
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte oceľovú reťaz z hľadiska prípadného poškodenia. Je striktne
zakázané používať kladkostroj s poškodenou reťazou.
Zdvíhanie osôb je neprípustné.
Neporiadok na pracovisku môže mať za následok úrazy.
Svoj prístroj skontrolujte z hľadiska poškodenia. Pred ďalším použitím prístroja skontrolujte starostlivo bezchybnú a riadnu
funkciu ochranných zariadení. Skontrolujte, či je funkcia pohyblivých dielov v poriadku, či neviaznu alebo či nie sú poškodené.
Všetky diely musia byť správne namontované, aby bola zaručená správna funkcia prístroja. Poškodené ochranné zariadenia
a diely musia byť odborne opravené alebo vymenené v zákazníckom servise, ak nie je v návodoch na obsluhu uvedené inak.
Poškodené diely nechajte bezodkladne vymeniť.
Nevykonávajte svojvoľné opravy (strata záruky a bezpečnosti).
Zdvíhadlo nevystavujte zbytočne poveternostným vplyvom, slnečnému žiareniu, prachu a mrazu.
Každý pobyt alebo prechod osôb pod zaveseným bremenom alebo v jeho bezprostrednej blízkosti je výslovne
zakázaný.
Bremeno nezdvíhajte naraz. Po zdvihnutí bremena (napnutá reťaz), cca 10 cm nad zem vyskúšajte účinok bŕzd zdvihnutím,
spustením bremena.
Bremeno nikdy neťahajte po zemi.
Dbajte na to, aby sa reťaz nikdy nezauzľovala.
Bremeno nezdvíhajte/nespúšťajte nikdy príliš rýchlo.
Bremeno nezdvíhajte nikdy 2 reťazovými kladkostrojmi.
Reťaz neomotávajte okolo zdvíhaného bremena.
Prehliadky
Pravidelná prehliadka
Vizuálna kontrola používateľom, resp. vyškoleným odborným personálom. Pri tom
dbajte aj na neobvyklé zvuky pri práci.
Dodatočná prehliadka
Pre brzdový systém je nutná nielen vizuálna kontrola. Test bŕzd vykonajte
nasledovne:
zaveste bremeno
bremeno zdvihnite
bremeno zdvíhajte a spúšťajte do rôznych výšok
skontrolujte, či je zaručené držanie bremena v každej polohe
Nastavenie brzdy (pozrite obrázok 1)
(A) Nastavenie s najväčším účinkom bŕzd.
(B) Tlačte pomaly preč zo smeru A a vložte poistnú závlačku.
Vymeňte brzdový kotúč, ak je jeho hrúbka menšia než 3 mm.
Obrázok 1
Údržba
Po použití a pred uskladnením vykonajte údržbu. Údržbu a opravy smie vykonávať len vyškolený odborný personál.
(a) Dôkladné vyčistenie reťazového kladkostroja.
(b) Reťazový kladkostroj vždy dobre namažte. Reťaz a kĺb bremenového háka dobre namažte olejom.
(c) Reťazový kladkostroj chráňte pri skladovaní pred dažďom a vlhkosťou.
Ak sa montuje reťazový kladkostroj vonku, je potrebné údržbe venovať zvláštnu pozornosť.
27
27

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info