Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Reťaz a hák
Bremenový hák a reťaz sú vyrobené z legovanej ocele a tepelne
ošetrené. Je striktne zakázané vykonávať opravné zváranie
a tepelné ošetrenie na bremenovom háku a reťazi. Dochádza
tým k zmene vlastností materiálu.
(a) Životnosť reťazí je dostatočne dimenzovaná. Napriek
tomu sa môže stať, že pre vonkajšie vplyvy sa životnosť skráti.
Ak je prekročená dĺžka 21 článkov reťaze uvedená v tabuľke 1,
je bezpodmienečne nutné reťaz vymeniť.
(b) Bremenový hák sa pri neodbornej manipulácii, resp.
preťažení, deformuje. Bremenový hák je potrebné okamžite
vymeniť, ak rozmer g dosiahne medznú hodnotu uvedenú v
tabuľke 2. Pri nedodržaní nie je už zaručená bezpečnosť.
Usporiadanie ozubených kolies počas montáže
Pre všetky reťazové kladkostroje
Zub (A) sa musí nachádzať medzi značkami
vo vodorovnej polohe. Pritom musí jeden zub
ukazovať do stredu a druhý od stredu von.
(pozrite obrázok 2)
Záruka
Kapacita
v tonách
nominálna
hmotnosť
(kg)
Test
hmotnosť
(kg)
½ 500 750
1 1000 1500
1 ½ 1500 2250
2 2000 3000
3 3000 4500
5 5000 7500
Týmto sa potvrdzuje, že výrobok bol vyrobený pod dohľadom našej
kontroly akosti a reťazový kladkostroj bol preverený podľa našich
akostných požiadaviek.
To podčiarkujeme našou 2-ročnou zárukou. Záruka zahŕňa bezplatnú
opravu výrobku, ak bol výpadok spôsobený konštrukčným dielom, alebo ak
výrobok vykazuje chybu materiálu, konštrukcie alebo spracovania. Aby
sme toto mohli posúdiť, potrebujeme výrobok v originálnom stave
(nedemontovaný). Ďalšie nároky, predovšetkým na náhradu priamej alebo
nepriamej škody, sú vylúčené. Zo záruky sú vylúčené škody, ku ktorým
došlo v dôsledku neodborného použitia alebo preťaženia.
Servis
Máte technické otázky? Reklamáciu? Potrebujete náhradné diely alebo návod na obsluhu?
Na našej domovskej stránke www.guede.com vám v oddiele Servis pomôžeme rýchlo a nebyrokraticky. Pomôžte nám, prosím,
aby sme mohli pomôcť vám. Aby bolo možné váš prístroj v prípade reklamácie identifikovať, potrebujeme sériové číslo,
objednávacie číslo a rok výroby. Všetky tieto údaje nájdete na typovom štítku. Aby ste mali tieto údaje vždy poruke, zapíšte si ich,
prosím, dole.
Sériové číslo:
Objednávacie číslo:
Rok výroby:
Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com
Tabuľka 1: Rozmery reťaze
dĺžkou reťazca od 21 členov
Kapacita
v tonách
Hrúbka
reťaze
Max. povolený rozmer
½ 6,3 mm 21 článkov reťaze = 41,5 cm
1 6,3 mm 21 článkov reťaze = 41,5 cm
2 8,0 mm 21 článkov reťaze = 52,5 cm
1,5 – 3 7,1 mm 21 článkov reťaze = 46 cm
5 8,0 mm 21 článkov reťaze = 52,5 cm
Tabuľka 1: háku
háku (v colných) Kapacita
v tonách
meraná na nové hák- (g) výmena v prípade potreby g=
1- 3/16 1- 9/32
½ 1- 5/16 1- 13/32
1 1- 7/16 1- 19/32
1,5 1- 11/16 1- 27/32
2 1- 11/16 1- 27/32
3 2- 15/32 2- 15/32
známka
známka
28
28

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info