Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, mielőtt használja a berendezés működése.
A.V. 2 Utánnyomást és részutánnyomást is jóvá kell hagyatni.Műszaki változások fenntartva.
Illusztrációs ábrák! Az eredeti használati utasítás fordítása
Megjelölés
Gyártmány biztonsága, Műszaki adatok:
Gyártmány megfelel az
EU szabványoknak
Emelő erő Tömeg Lánc mérete
Intelmek, Utasítások, Tilalmak:
Figyelmeztetés/vigyázz!
Tartsa be a bizton-
ságos távolságot
Olvassa a használati
útmutatót
Viseljen védő munka-
cipőt
Bukósisak használata!
Általános tilalom jele
Esőben tilos a
készülék használata
Tilos a gépbe nyúlni.
Tilos a kábelnél fogva
húzni.
Ne álljon a felemelt
teher alat
Környezet védelem, Csomagolás:
Hulladékot
szakszerűen
semmisítse meg, ne
ártson a környezetnek.
Papírlemez csomagoló
anyagot újra
feldolgozásra le kell
adni
Hibás vagy
javíthatatlan villamos
készüléket megfelelő
gyűjtőhelyen leadni
Védje nedvesség ellen
Csomagot felfelé
állítani
Általános biztonsági utasítások
Mielőtt az új géppel dolgozni kezd, olvassa el kérem gondosan ezt a használati útmutatót Amennyiben a készüléket más
személyeknek adja, kérjük adja át a használati útmutatót is. A használati útmutatót mindíg jól tegye.
Csomagolás: Az Ön készüléke megrongálódás elleni védelem végett be van csomagolva. A csomagolás anyaga nyersanyag
ennélfogva újból használható vagy újra feldolgozható.
Kérjük gondosan olvassa el a használati útmutatót és tartsa be az utasításait. A használati útmutató szerint ismerje meg a
készüléket, helyes használatát és biztonsági utasításait. A használati útmutatót jól őrizze meg későbbi használatra.
A csigasort csak olyan személyek kezelhetik amelyek részletesen elolvasták és megértették ezt a használati útmutatót, a
csigasort nem kezelhetik olyan személyek akik nincsenek megfelelően kioktatva vagy egészségi állapotuk nem megfelelő.
A készüléket minden használat előtt vizuálisan ellenőrizze. Készüléket ne használja, ha védelmi berendezések megsérültek
vagy elhasználódottak. Biztonsági berendezés funkcióját sose iktassa ki.
A készüléket kizárólag ebben a használati útmutatóban adott célokra használja.
Dolgozzon mindig figyelmesen. Figyelje a munkáját. A munkához ész szerűen álljon. Mikor nem tud koncentrálni a
készüléket ne használja.
Ön felelős a munkahelyi biztonságért.
A készüléket sose hagyja felügyelet nélkül.
Amennyiben a munkát félbe kell szakítani a készüléket tegye biztonságos helyre.
Készüléket sose használja esőben, nedves vagy vizes környezetben.
A csigasort ne mossa vízzel és ne merítse folyadékokba.
Villamos szerszámokat ne használja gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
Készüléket ne kapcsolja be, ha össze van csavarodva, illetve nincs munkahelyzetbe.
Készüléket tartsa más személyek, főleg gyerekek és háziállatok közelin kívül.
Amennyiben a készüléket nem használja, tartsa száraz helyen ahol nem érik el a gyerekek.
Javításokat csupán szakember végezheti.
Készülék üzembeállítása előtt vagy bármilyen ütés után ellenőrizze a kopás vagy sérülés jeleit és végeztesse el a szükséges
javításokat.
Sose használjon olyan pótalkatrészt vagy tartozékot melyet a gyártó nem engedett meg vagy nem tanácsolt.
Gépet csak nappali vagy megfelelő mesterséges megvilágításnál használja.
Munkaközben állandóan viseljen az adott környezethez igazított védő öltözetet és a köznyezetheből kifolyó preventív baleset
elhárító intézkedéseket.
Olyan személyek akiknek fizikai, szellemi képességei és gyakorlati tudása és ismeretei nem megfelelőek a
gép
kezelésre, a gépet nem kezelhetik.
30
30

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info