Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Kampó és a lánc
Teher kampó és a lánc ötvözött és hőkezelt acélból van gyártva.
Szigorúan tilos javító hegesztést vagy
hőkezelést végezni a teher kampón és a láncon.
Ezzel megváltoznak az anyag tulajdonságai
.
(a) A láncok élettartama megfelelően dimenzionált.
Mégis megtörténhet, hogy a külső hatások végett az élettartama
megrövidül. ha túl van lépve az 1-s táblázatban
megadott 21 szemes lánc hosszúsága,
a láncot feltétlenül ki kell cserélni
Ha nincs betartva akkor a biztonság nincs garantálva
A fogaskerekek elrendezése szerelés közben
Minden láncos csigasorra vonatkozik
Az (A) fognak a jelek között vízszintesen kell lennie.
Miközben egy fog középre mutat a másik középből kifelé
(lásd 2 ábrát)
Jótállás
Kapacitás
tonnába
névleges tömeg
(kg)
Test tömeg
(kg)
½ 500 750
1 1000 1500
1 ½ 1500 2250
2 2000 3000
3 3000 4500
5 5000 7500
Ezzel igazoljuk, hogy a gyártmány a mi minőség ellenőrzési rendszer
felügyelete alatt készült és a csigasor a mi minőségi követelményeink szerint
volt bevizsgálva.
Ezt 2-éves jótállással van hangsúlyozva. A jótállás magába foglalja az
ingyenes javítást, amennyiben a gyártmány hibáját szerkezeti rész okozta,
vagy amennyiben a gyártmány anyaghibájából, szerkezetéből vagy
kidolgozásából ered. Hogy ezt meg tudjuk ítélni, a terméket originális
állapotban kérjük (nem szétszerelve). További igények, mindenek előtt a
közvetlen és nem közvetlen károk ki vannak zárva.
A jótállásból ki vannak zárva azok a károk, melyek szakszerűtlen
használatból és túlterhelésből erednek.
Szervíz
Vannak műszaki kérdései? Reklamáció? Szüksége van pótalkatrészekre, vagy használati utasításra? Honlapunkon
www.guede.com a Szerviz fejezetben gyorsan és bürokráciát kizárva segítségére leszünk. Alternatív elérhetőségünk: E-
mail:support@ts.guede.com
Segítsenek, hogy segíthessünk Önöknek. Ahhoz, hogy esetleges reklamáció esetén
berendezését identifikálhassuk, szükségünk van a széria számra, megrendelési számra és a gyártási évre. Ezeket az
adatokat megtalálja gépe típuscímkéjén. Annak érdekében, hogy ezek az adatok állandóan a keze ügyében legyenek,
kérem, írja be ezeket az alábbi táblázatba.
Széria szám:
Termékszám:
Gyártási év:
Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com
Táblázat 1: Lánc méretei
Hossza 21 láncszemek
Kapacitás
tonnába
Lánc
vastag-
sága
Max. megengedett méret
½ 6,3 mm 21 lánc szem = 41,5 cm
1 6,3 mm 21 lánc szem = 41,5 cm
2 8,0 mm 21 lánc szem = 52,5 cm
1,5 - 3 7,1 mm 21 lánc szem = 46 cm
5 8,0 mm 21 lánc szem = 52,5 cm
Táblázat 2: horog megnyitása
horog megnyitása (vám-) Kapacitás
tonnába
Mért (g) az új horog csere, ha szükséges g=
1- 3/16 1- 9/32
½ 1- 5/16 1- 13/32
1 1- 7/16 1- 19/32
1,5 1- 11/16 1- 27/32
2 1- 11/16 1- 27/32
3 2- 15/32 2- 15/32
védjegy
védjegy
32
32

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info