Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Pred uvedbo naprave v pogon natančno preberite priloženo navodilo za uporabo.
A.V. 2 Ponatis v celoti ali po delih je možen le po dogovoru s proizvajalcem. Ilustrativne slike!
Prevod originalnih navodil za uporabo.
Oznaka:
Varnost izdelka, tehnični podatki
Naprava odgovarja
standardom EU
Zmogljivost dviganja Teža Velikost verige
Opozorila, ukazi, prepovedi:
Opozorilo/previdno
Upoštevajte varnostno
razdaljo.
Preberite navodilo za
uporabo!
Uporabljajte zaščitno
obutev
Uporabljaj čelado!
Splošni znak za
prepoved.
Uporaba naprave je
prepovedana, kadar
dežuje!
Ne dotikajte se
naprave z rokami
Ne vlecite vtiča ali
naprave za kabel
Ne stopaj pod viseče
breme!
Varovanje okolja, embalaža
Odpadke odvrzite
odgovorno - tako da ne
škodujete bivanjskemu
okolju
Kartonski ovitek je
namenjen za reciklažo,
odnesite ga v surovino.
Poškodovane in/ali
dotrajane električne
naprave oddajte v
surovino ali na
ustrezno mesto.
Zavarujte pred vlago.
Ovitek mora stati
navpično.
Pomembni osnovni varnostni napotki
Še pred uporabo naprave natančno preberite priložena navodila za uporabo in varnostne napotke v nadaljevanju. V kolikor
napravo posojate ali posredujete drugim osebam, priložite zraven še ta navodila za uporabo. Navodila za uporabo vedno dobro
shranite!
Ovitek: Da bo vaša naprava med prevozom zaščitena pred poškodbami, je nameščena v embalažo. Ovitek je izdelan iz
materiala, ki se ga da ponovno uporabiti za reciklažo.
Natančno prosim preberite priložena navodila za uporabo in upoštevajte napotke v njih. Po navodilih za uporabo se seznanite
z delovanjem in uporabo naprave ter z varnostnimi napotki pri delu. Ta navodila shranite na varno mesto za poznejšo rabo!
Škripčevje lahko uporabljajo le osebe, ki so natančno prebrale priložena navodila za uporabo in jih dojela; naprave pa ne
smejo uporabljati osebe, ki niso ustrezno seznanjene z njo oz. ki jim njihovo zdravstveno stanje ne dovoljuje pravilne
uporabe.
Pred uporabo napravo temeljito preglejte. Naprave ne uporabljajte, če je varnostni sistem pokvarjen oziroma obrabljen. Nikoli
ne izklapljajte varnostnega sistema naprave.
Napravo uporabljajte le v namen, ki je naveden v priloženem navodilu za uporabo.
Vedno delajte zbrano. Kontrolirajte svoje delo. Pri delu bodite zbrani. Ne uporabljajte naprave, kadar niste zbrani.
Odgovarjate za varnost na delovnem mestu.
Nikoli ne puščajte naprave brez nadzora.
V primeru, da prekinete svoje delo, napravo pospravite na varno mesto.
Nikoli ne uporabljajte naprave na dežju ali v vlažnem oz. mokrem okolju.
Naprave nikoli ne polivajte z vodo in je ne potapljajte v nobeno tekočino.
Ne uporabljajte električnih strojev v bližini gorljivih tekočin ali plinov.
Ne vključujte naprave, če je obrnjena ali izven delovnega položaja.
Napravo hranite zunaj dosega ostalih oseb, predvsem otrok in tudi domačih živali.
Napravo shranite na suho mesto in izven dosega otrok, če je ne uporabljate.
Napravo lahko popravlja le strokovnjak električar.
Še pred uvedbo naprave v pogon in po morebitnem udarcu ob trdi del preverite obrabljenost storja ali če ni poškodovan;
morebitna popravila prepustite strokovnjakom.
Nikoli ne uporabljajte nadomestnih oziroma dodatnih delov, ki jih ni odobril ali priporočil proizvajalec.
Napravo uporabljajte samo podnevi ali pa pri dobri umetni svetlobi.
Pri delu vedno uporabljajte zaščitno obleko, prilagojeno danemu okolju in upoštevajte preventivne ukrepe za zaščito proti
poškodbam, prav tako prlagojene danemu okolju.
34
34

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info