Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Veriga in kavelj
Kavelj in veriga sta izdelana iz legiranega jekla in sta toplotno
obdelana. Varjenje in toplotna nega naprave (kavlja in verige)
in dodatno poravljanje so strogo prepovedani. S tem se
spremenijo lastnosti materiala.
(a) Življenjska doba verige dovolj dolga. Kljub temu se lahko
zgodi, da se zaradi zunanjih vplivov življenjska doba skrajša.
Če pride do prekoračitve dolžine 21 členkov verige navedena
v tabeli 1,
morate verigo takoj zamenjati z novo.
b) Kavelj se ob nestrokovni uporabi in rokovanju lahko
deformira. Kavelj takoj zamenjajte z novim, v kolikor dimenzije
g dosežejo mejno vrednost
ki je navedena v tabeli 2. Ob neupoštevanju se izpostavljate
nevarnostim.
Vrstni red koles med montažo
Za vsako verižno škripčevje
Zobec (A) se mora nahajati med oznakama
v vodoravnem položaju. Pri tem mora en zobec
kazati na sredino, drug pa od stredine navzven.
(glej sliko 2)
Garancija
Zmogljivost
v tonah
nominalna teža
(kg)
Poskusna teža
(kg)
½ 500 750
1 1000 1500
1 ½ 1500 2250
2 2000 3000
3 3000 4500
5 5000 7500
S tem se potrjuje, da je bil izdelek izdelan v okviru internega nadzora
kakovosti, kar pomeni, da je bilo verižno škripčevje preverjeno v skladu z
našimi zahtevami glede kakovosti.
Navedeno potrjujemo z garancijo, ki traja dve leti. V sklop garancije sodi
brezplačno popravilo izdelka, v kolikor je do napake prišlo zaradi
določenega sestavnega dela oz. če odkrijemo napako materiala,
konstrukcije ali obdelave. Da lahko zgoraj navedeno presodimo,
potrebujemo izdelek v originalni izvedbi (pravilno sestavljen). Ostale
pravice, predvsem kar se tiče nadomestila neposredne ali posredne
škode, niso možne. V skop garancije ne sodijo nobene škode, do katerih
je prišlo zaradi nestrokovne rabe ali preobremenitve.
Servis
Ali imate tehnična vprašanja? Reklamacijo? Ali potrebujete rezervne dele ali nova navodila za uporabo?
Na naši spletni strani www.guede.com
Vam bomo v oddelku Servis hitro pomagali. Prosimo, pomagajte nam, da bomo lahko mi
pomagali vam. Da lahko Vašo napravo v primeru reklamiranja identificiramo, prosimo, da nam pošljete serijsko številko, št.
naročila in leto izdelave. Vse navedene podatke boste našli na tipski etiketi. Da imate vse navedene informacije pri roki, jih prosim
vnesite tu:
Serijska številka:
Kataloška številka:
Leto izdelave:
Telefon: +49 (0) 79 04 / 700-360
Telefaks: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-pošta: support@ts.guede.com
Tabela 1: Dimenzije verige
Dolžine 21 členkov verige
Zmogljivost
v tonah
Debeleina
verige
Maksimalna dovoljena
dimenzija
½ 6,3 mm 21 členkov verige = 41,5 cm
1 6,3 mm 21 členkov verige = 41,5 cm
2 8,0 mm 21 členkov verige = 52,5 cm
1,5 - 3 7,1 mm 21 členkov verige = 46 cm
5 8,0 mm 21 členkov verige = 52,5 cm
Tabulka 2: kavelj
(v celih) Zmogljivost
v tonah
Ukrep za nove kavlje (g) Zamenjava po potrebi g=
1- 3/16 1- 9/32
½ 1- 5/16 1- 13/32
1 1- 7/16 1- 19/32
1,5 1- 11/16 1- 27/32
2 1- 11/16 1- 27/32
3 2- 15/32 2- 15/32
oznaka
oznaka
36
36

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude 1000 KG 55103 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude 1000 KG 55103 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info