Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
GÜDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
74549 Wolpertshausen
Deutschland
300/36 Li-Ion Set
95680
300/36 KS
95660
-
--------------
D
Originalbetriebsanleitung -
Akku-Kettensäge
-
--------------
GB
Translation of the original instructions -
Battery Operated Chain Saw
-
--------------
F
Traduction du mode d’emploi d’origine -
Scie à chaîne à batterie
-
--------------
I
Traduzione del Manuale d’Uso originale -
Sega a catena, a batteria
-
--------------
NL
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing -
Accu-kettingzaag
-
--------------
CZ
eklad originálního návodu k provozu -
Akumulátorová řetězová pila
-
--------------
SK
Preklad originálneho návodu na prevádzku -
Akumulátorová řetězová pila
-
--------------
H
Az eredeti használati utasítás fordítása -
Akkumulátoros láncfűrész
-
--------------
SLO
Prevod originalnih navodil za uporabo -
AKU verižna žaga
-
--------------
HR
Prijevod originalnog naputka za uporabu. -
Akumulátorová reťazová píla
-
--------------
BG
    -
  
-
--------------
RO
Traducerea modului original de utilizare -
Ferăstrău cu acumulator, ferăstrău cu lanţ
-
--------------
BIH
Prijevod originalnih uptstava za upotrebu. -
Lančana pila, sa AKU baterijom
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ---------------

  D

  --------------- GB

  ---------------

  F

  ---------------

  I

  --------------- NL

  --------------- CZ

  --------------- SK

  ---------------

  H

  --------------- SLO

  --------------- HR

  --------------- BG

  --------------- RO

  --------------- BIH

  Originalbetriebsanleitung - Akku-Kettensäge
  Translation of the original instructions - Battery Operated Chain Saw
  Traduction du mode d’emploi d’origine - Scie à chaîne à batterie
  Traduzione del Manuale d’Uso originale - Sega a catena, a batteria
  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing - Accu-kettingzaag
  Překlad originálního návodu k provozu - Akumulátorová řetězová pila
  Preklad originálneho návodu na prevádzku - Akumulátorová řetězová pila
  Az eredeti használati utasítás fordítása - Akkumulátoros láncfűrész
  Prevod originalnih navodil za uporabo - AKU verižna žaga
  Prijevod originalnog naputka za uporabu. - Akumulátorová reťazová píla
  Превод на оригиналната инструкция - Акумулаторен верижен трион
  Traducerea modului original de utilizare - Ferăstrău cu acumulator, ferăstrău cu lanţ
  Prijevod originalnih uptstava za upotrebu. - Lančana pila, sa AKU baterijom

  300/36 Li-Ion Set

  300/36 KS

  95680

  95660

  GÜDE GmbH & Co. KG
  Birkichstrasse 6
  74549 Wolpertshausen
  Deutschland • Page 2

  DEUTSCH

  Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

  ENGLISH

  Please read the instructions carefully before starting the machine.

  FRANÇAIS

  Veuillez lire avec soin le mode d‘emploi avant la mise en service

  ITALIANO

  Leggere attentamente le istruzioni per l‘uso prima di mettere in funzione l‘elettroutensile.

  NEDERLANDS

  Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt.

  CESKY

  Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.

  SLOVENSKY

  Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

  MAGYAR

  Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.

  SLOVENIJA

  Pred uvedbo v pogon prosim natančno preberite priložena navodila za uporabo.

  HRVATSKI

  Prije puštanja u rad pažljivo pročitajte naputak za upotrebu.

  БЪЛГАРСКИ

  Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.

  ROMÂNIA

  Va rugăm să citiţi cu atenţie modul de utilizare înaintea punerii utilajului în funcţiune.

  BOSANSKI

  Pre puštanja u rad pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. • Page 3

  IINBETRIEBNAHME STARTING-UP THE MACHINE MISE EN SERVICE MESSA IN FUNZIONE
  INBEDRIJFSTELLING UVEDENÍ DO PROVOZU UVEDENIE DO PREVÁDZKY ÜZEMBE HELYEZÉS
  UVEDBA V POGON PUŠTANJE U RAD ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
  PUŠTANJE U RAD | DEVREYE | URUCHOMIENIE ________________________________________________

  Deutsch

  English

  TECHNISCHE DATEN | BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG | ANFORDERUNG AN DEN
  BEDIENER | RESTRISIKE | VERHALTEN IM NOTFALL | SYMBOLE | SICHERHEITSHINWEISE |
  AKKU | ARBEITSHINWEISE | WARTUNG | ENTSORGUNG | GEWÄHRLEISTUNG | SERVICE _________________

  2

  15

  TECHNICAL DATA | SPECIFIED CONDITIONS OF USE | REQUIREMENTS FOR OPERATING STAFF | RESIDUAL RISKS |
  EMERGENCY PROCEDURE | SYMBOLS |SAFETY INSTRUCTIONS | BATTERY | WORK INSTRUCTIONS | MAINTENANCE |
  DISPOSAL | GUARANTEE | SERVICE

  __________________________________23

  Français

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UTILISATION CONFORME À LA DESTINATION | OPÉRATEUR | RIQUES RÉSIDUELS |
  CONDUITE EN CAS D’URGENCE | SYMBOLES | INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ | BATTERIE | CONSIGNES DE TRAVAIL |
  ENRETIEN | LIQUIATION | GARANTIE | SERVICE ___________________________________________________

  30

  Italiano

  DATI TECNICI | USO IN CONFORMITÀ ALLA DESTINAZIONE | REQUISITI ALL’OPERATORE | PERICOLI RESIDUALI |
  COMPORTAMENTO IN CASO D’EMERGENZA | SIMBOLI | NORME DIE SICUREZZA | BATTERIE | _________________

  38

  Nederlands

  TECHNISCHE GEGEVENS | VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM | EISEN AAN DE BEDIENENDE PERSOON |
  RESTRISICO’S | HANDELSWIJZE IN NOODGEVAL | SYMBOLEN | VEILIGHEIDSADVIEZEN | BATTERIJ | WERKINSTRUCTIES |
  ONDERHOUD | VERWIJDERING | GARANTIE | SERVICE _____________________________________________

  46

  TECHNICKÉ ÚDAJE | POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM | POŽADAVKY NA OBSLUHU |
  ZBYTKOVÁ NEBEZPEČÍ | CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ NOUZE | SYMBOLY | BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ |
  BATERIE | ÚDRŽBA | PRACOVNÍ POKYNY | LIKVIDACE | ZÁRUKA | SERVIS _________________________________

  54

  TECHNICKÉ ÚDAJE | POUŽITIE PODĽA PREDPISOV | POŽIADAVKY NA OBSLUHU | ZVYŠKOVÉ NEBEZPEČENSTVÁ |
  SPRÁVANIE V PRÍPADE NÚDZE | SYMBOLY | BEZPEČNOSTNÉ POKYNY | BATÉRIE | PRACOVNÉ POKYNY |
  ÚDRZBA | LIKVIDÁCIA | ZÁRUKA | SERVIS ______________________________________________________________

  61

  Cesky

  Slovensky

  Magyar

  MŰSZAKI ADATOK | RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLAT | KÖVETELMÉNYEK A GÉP KEZELŐJÉRE | MARADÉKVESZÉLYEK |
  VISELKEDÉS KÉNYSZERHELYZETBEN | SZIMBÓLUMOK | BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK |
  AKKUMULÁTOR | MUNKAUTASÍTÁSOK |KARBANTARTÁS | KISELEJTEZÉS | JÓTÁLLÁS | SZERVÍZ __________________

  69

  Slovenija

  Hrvatski

  Български

  TEHNIČNI PODATKI | UPORABA V SKLADU Z NAMENOM | ZAHTEVE, KI JIH MORA SPOLNJEVATI UPORABNIK |
  SEKUNDARNE NEVARNOSTI | UKREPI V ZASILNIH PRIMERIH | SIMBOLI | VARNOSTNI NAPOTKI |
  BATERIJA | NAVODILA ZA DELO | VZDRŽEVANJE | ODSTRANJEVANJE | GARANCIJA | SERVIS ____________________

  77

  TEHNIČKI PODACI | NAMJENSKA UPORABA | SZAHTJEVI NA OSOBLJE | SEKUNDARNE OPASNOSTI | POSTUPANJE U
  SLUČAJU NUŽDE | SIMBOLI | SIGURNOSNE UPUTE | BATERIJA | RADNE UPUTE | ODRŽAVANJE | LIKVIDACIJA |
  JAMSTVO | SERVIS ______________________________________________________________________

  85

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ИЗПОЛЗВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО | ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ |
  ОСТАТЪЧНИ ОПАСНОСТИ | ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА БЕДА | СИМВОЛИ | УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ |
  БАТЕРИЯ | ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА | ПОДДРЪЖКА | ЛИКВИДАЦИЯ | ГАРАНЦИЯ | СЕРВИЗ ___________________

  93

  România

  DATE TEHNICE | UTILIZARE CONFORM DESTINAŢIEI | COMPORTAMENT ÎN CAZURI EXTREME | SIMBOLURI |
  INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE | BATERIE | INSTRUCȚIUNI DE LUCRU | ÎNTREŢINERE | LICHIDARE | GARANŢIE | SERVICE

  Bosanski

  TEHNIČKI PODACI 7 | NAMENSKA UPOTREBA | POSTUPANJE U SLUČAJU NUŽDE | SIMBOLI | UPOZORENJA I
  UPUTSTVA | BATERIJA | RADNA UPUTSTVA | ODRŽAVANJE | LIKVIDACIJA | GARANCIJA | SERVIS _______________

  101

  109

  EG-Konformitätserklärung | EU Declaration of Conformity | Certificat de conformité aux directives européennes | Dichiarazione di conformità alla norme
  UE | EU-conformiteitverklaring | Prohlášení o shodě EU | Vyhlásenia o zhode EU| EU-Megfelelőségi nyilatkozat | EV-izjave o skladnosti |
  Izjave o istvojetnosti EU | EC-декларацията за съответствие | UE-Declarației de conformitate | Izjave o istvojetnosti EU ________________________

  117 • Page 4

  LIEFERUMFANG | DELIVERED ITEMS | ARTICLES DÉLIVRÉS | VOLUME DELLA FORNITURA |
  LEVERINGSOMVANG | OBJEM DODÁVKY | ROZSAH DODÁVKY | SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM |
  OBSEG DOBAVE | OPSEG ISPORUKE | ОБЕМ НА ДОСТАВКАТА | VOLUMUL LIVRĂRII |
  OPSEG ISPORUKE | TESLIMAT KAPSAMI | ZAKRES DOSTAWY • Page 5

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  Napotki za žaganje
  Upute za rezanje
  Инструкции за рязане
  Instrucţiuni pentru tăiere
  Uputstva za rezanjetesterom

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Sägeanweisungen
  Instructions for cutting
  Consignes de sciage
  Istruzioni per taglio
  Zaagaanwijzingen
  Pokyny pro řezání
  Pokyny pre rezanie
  Vágási utasítások

  D
  GB
  F

  NL
  CZ

  SK Montáž reťazovej lišty a reťaze
  Einbau Kettenschwert und Kette
  H A láncléc és a lánc felszerelése
  Assembly of chain bar and chain
  SLO Montaža meča in verige
  Montage du guide-chaîne et de la
  chaîne
  HR Montaža vodilice lanca i lanca
  Montaggio della lista di sega e della BG Монтаж на верижната летва и
  catena
  веригата
  Inbouw kettingbalk en ketting
  RO Montajul ghidajului şi a lanţului
  Montáž řetězové lišty a řetězu
  BIH Montaža vođice lanca i lanca

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Inbetriebnahme
  Starting-up the machine
  mise en service
  Messa in funzione
  Inbedrijfstelling
  Uvedení do provozu
  Uvedenie do prevádzky
  Üzembe helyezés

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Betrieb
  Operation
  Fonctionnement
  Esercizio
  Gebruik
  Provoz
  Prevádzka
  Üzemeltetés

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Sägekette schärfen
  Saw chain sharpening
  Affûtage de la chaîne de scie
  Affilamento della catena da taglio
  Zaagketting slijpen
  Naostření pilového řetězu
  Naostrenie pílovej reťaze
  A fűrészlánc kiélezése

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  I

  Uvedba v pogon
  Puštanje u rad
  Пускане в действие
  Punerea în funcţiune
  Puštanje u rad

  Delovanje
  Rad
  Работа
  Funcţionare
  Rad

  Brušenje verige
  Oštrenja lanca pile
  Острене на трионената верига
  Ascuţirea lanţului de ferăstrău
  Oštrenje lanca testere

  1

  2
  3
  4
  5

  2-6

  7

  8-11

  12-13

  14 • Page 6

  2

  1

  1

  TIP

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Sägeanweisungen
  Instructions for cutting
  Consignes de sciage
  Istruzioni per taglio
  Zaagaanwijzingen
  Pokyny pro řezání
  Pokyny pre rezanie
  Vágási utasítások

  2

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  Napotki za žaganje
  Upute za rezanje
  Инструкции за рязане
  Instrucţiuni pentru tăiere
  Uputstva za rezanjetesterom • Page 7

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Sägeanweisungen
  Instructions for cutting
  Consignes de sciage
  Istruzioni per taglio
  Zaagaanwijzingen
  Pokyny pro řezání
  Pokyny pre rezanie
  Vágási utasítások

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  Napotki za žaganje
  Upute za rezanje
  Инструкции за рязане
  Instrucţiuni pentru tăiere
  Uputstva za rezanjetesterom

  K I C K B A C K

  S T O P

  1

  3 • Page 8

  4

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  1

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  Sägeanweisungen
  Instructions for cutting
  Consignes de sciage
  Istruzioni per taglio
  Zaagaanwijzingen
  Pokyny pro řezání
  Pokyny pre rezanie
  Vágási utasítások

  Napotki za žaganje
  Upute za rezanje
  Инструкции за рязане
  Instrucţiuni pentru tăiere
  Uputstva za rezanjetesterom

  1
  min 2 1/2

  1

  2
  2
  min
  50 mm

  1

  3

  45°
  1/3

  TIP

  2/3

  3 • Page 9

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Sägeanweisungen
  Instructions for cutting
  Consignes de sciage
  Istruzioni per taglio
  Zaagaanwijzingen
  Pokyny pro řezání
  Pokyny pre rezanie
  Vágási utasítások

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  1

  Napotki za žaganje
  Upute za rezanje
  Инструкции за рязане
  Instrucţiuni pentru tăiere
  Uputstva za rezanjetesterom

  2

  1

  3

  5 • Page 10

  6

  1

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Sägeanweisungen
  Instructions for cutting
  Consignes de sciage
  Istruzioni per taglio
  Zaagaanwijzingen
  Pokyny pro řezání
  Pokyny pre rezanie
  Vágási utasítások

  1

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  Napotki za žaganje
  Upute za rezanje
  Инструкции за рязане
  Instrucţiuni pentru tăiere
  Uputstva za rezanjetesterom

  2
  1/3
  2/3

  1

  2
  2/3
  1/3 • Page 11

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ

  SK Montáž reťazovej lišty a reťaze
  Einbau Kettenschwert und Kette
  H A láncléc és a lánc felszerelése
  Assembly of chain bar and chain
  SLO Montaža meča in verige
  Montage du guide-chaîne et de la
  chaîne
  HR Montaža vodilice lanca i lanca
  Montaggio della lista di sega e della BG Монтаж на верижната летва и
  catena
  веригата
  Inbouw kettingbalk en ketting
  RO Montajul ghidajului şi a lanţului
  Montáž řetězové lišty a řetězu
  BIH Montaža vođice lanca i lanca

  1

  2

  2

  3

  2

  1

  4
  2

  6

  5

  1

  2

  7
  2

  1

  7 • Page 12

  8

  3

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Kettenspannung kontrollieren.
  Check the chain tension
  Contrôlez la tension de la chaîne
  Controllare la tensione della catena
  Kettingspanning controleren.
  Zkontrolujte napnutí řetězu.
  Skontrolujte napnutie reťaze.
  Ellenőrizze a lánc feszültségét

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  Preverite, če je veriga napeta.
  Provjerite napetost lanca.
  Проверете обтягането на веригата
  Controlaţi întinderea lanţului.
  Proverite zategnutost lanca.

  2-3 mm

  TIP

  D

  Kettenspannung einer neuen Kette nach
  ca. fünf Sägevorgängen erneut einstellen.
  Danach bei abgeschaltetem Motor alle 50
  Sägevorgänge Kettenspannung prüfen und
  einstellen.

  GB

  Repeat tensioning of new chain after
  approx. 5 cuts. With the engine off, check and
  adjust the chain tension after every 50 cuttings.

  F

  H

  Az új lánc feszültségét kb. 5 vágás után
  újra állítsa be. Azután kikapcsolt motorn8l
  ellenőrizze és állitsa be minden 50.-ig vágás
  után a lánc feszültségét.

  SLO

  Po peti uporabi verigo ponovno napnite
  oz. nastavite. Nato z ugasnjenim motorjem
  preverite in nastavite vsakih 50 minut napetost
  verige.

  Réglez à nouveau la tension de la nouvelle
  chaîne après environ cinq coupes. Ensuite, le
  moteur arrêté, contrôlez et réglez la tension de
  la chaîne toutes les 50 coupes.

  HR

  Poslije pet ciklusa rezanja ponovno podesite
  napetost novog lanca. Zatim kod isključenog
  motora provjerite napetost lanca i podesite je
  nakon svakih 50 rezanja.

  I

  Controllare la tensione della nuova catena
  dopo averla utilizzato per cinque volte circa.
  A motore spento verificare e regolare ogni 50
  tagli la tensione della catena.

  BG

  NL

  Kettingspanning van een nieuwe ketting na ca.
  vijf zaagsneden opnieuw instellen.
  Vervolgens telkens bij uitgeschakelde motor,
  om de 50 zaagprocessen, de kettingspanning
  controleren en nastellen.

  Напъна на новата верига прибл. след пет
  рязания регулирайте отново. След това
  при изключен мотор проверете и настройте
  след всеки 50 рязания изпъването на
  веригата.

  RO

  După circa cinci tăieri, reglaţi din nou
  întinderea lanţului nou. După care, cu motorul
  oprit, controlați și reglați după fiecare 50 de
  tăieri, întinderea lanțului.

  BIH

  Posle pet ciklusa rezanja ponovo podesite
  zategnutost novog lanca. Posle toga prilikom
  isključenog motora proverite napetost lanca i
  podesite je posle svakih 50 sečenja.

  CZ

  Napnutí nového řetězu po cca pěti řezáních
  opět seřiďte. Poté při vypnutém motoru
  zkontrolujte a nastavte po každých 50 řezáních
  napnutí řetězu.

  SK

  Napnutie novej reťaze po cca piatich rezaniach
  opäť nastavte. Potom pri vypnutom motore
  skontrolujte a nastavte po každých 50 rezaniach
  napnutie reťaze. • Page 13

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Kettenspannung kontrollieren.
  Check the chain tension
  Contrôlez la tension de la chaîne
  Controllare la tensione della catena
  Kettingspanning controleren.
  Zkontrolujte napnutí řetězu.
  Skontrolujte napnutie reťaze.
  Ellenőrizze a lánc feszültségét

  1

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  Preverite, če je veriga napeta.
  Provjerite napetost lanca.
  Проверете обтягането на веригата
  Controlaţi întinderea lanţului.
  Proverite zategnutost lanca.

  9

  3

  2

  +

  3

  4

  95168

  95682

  -

  -

  + • Page 14

  10

  3
  1

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Inbetriebnahme
  Starting-up the machine
  mise en service
  Messa in funzione
  Inbedrijfstelling
  Uvedení do provozu
  Uvedenie do prevádzky
  Üzembe helyezés

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  2
  10 min

  MAX

  MIN

  3

  5

  Uvedba v pogon
  Puštanje u rad
  Пускане в действие
  Punerea în funcţiune
  Puštanje u rad

  4

  MAX

  ca.
  0,18 l

  MIN • Page 15

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Akku
  Battery
  Batterie
  Accumulatore
  Accu
  Akumulátor
  Akumulátor
  Akkumulátor

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  Akumulator
  Akumulator
  Акумулатор
  Acumulator
  Aku-baterija

  3

  95526 2,6Ah/36 AP
  95542 3Ah/36 AP
  95543 4Ah/36 AP

  1

  2

  3
  1. CLICK
  2. CLICK

  1

  2

  11 • Page 16

  12

  4
  1

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Betrieb
  Operation
  Fonctionnement
  Esercizio
  Gebruik
  Provoz
  Prevádzka
  Üzemeltetés

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  Delovanje
  Rad
  Работа
  Funcţionare
  Rad

  2

  3

  S TA R T
  1
  2

  S T O P • Page 17

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Betrieb
  Operation
  Fonctionnement
  Esercizio
  Gebruik
  Provoz
  Prevádzka
  Üzemeltetés

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  Delovanje
  Rad
  Работа
  Funcţionare
  Rad

  4

  S T O P

  D

  Kette läuft nach dem Ausschalten
  noch kurz nach
  GB
  Chain runs out briefly after
  switching off!
  F
  La chaîne continue à tourner
  pendant quelques instants après
  l’arrêt!
  I
  Dopo lo spegnimento, la catena si
  muove ancora per qualche momento
  NL
  Ketting draait na het uitschakelen
  nog kort na!
  CZ
  Řetěz po vypnutí ještě krátce dobíhá!
  SK
  Reťaz po vypnutí ešte krátko
  dobieha!
  H
  A kikapcsolás után a lánc még kis
  ideig fut.
  SLO Ko napravo izklopite, veriga še nekaj
  časa doteka!
  HR
  Lanac se poslije napinjanja ipak
  kreće nakon zaustalvjanja pile!
  BG
  Веригата след изключване още за
  кратко се движи!
  RO
  Lanţul, după întindere, se mai
  opreşte!
  BIH Lanac se posle zatezanja ipak kreće i
  nakon zaustavljanja rada testere!

  13 • Page 18

  14

  5

  D
  GB
  F
  I
  NL
  CZ
  SK
  H

  Sägekette schärfen
  Saw chain sharpening
  Affûtage de la chaîne de scie
  Affilamento della catena da taglio
  Zaagketting slijpen
  Naostření pilového řetězu
  Naostrenie pílovej reťaze
  A fűrészlánc kiélezése

  SLO
  HR
  BG
  RO
  BIH

  2 -3 x

  TIP
  P 2300 A
  Art.-Nr. 94135

  www.guede.com

  90°

  a

  a

  30°
  a

  a
  30°
  TIP

  Brušenje verige
  Oštrenja lanca pile
  Острене на трионената верига
  Ascuţirea lanţului de ferăstrău
  Oštrenje lanca testere

  www.oregonchain.de • Page 19

  DEUTSCH

  15

  Technische Daten
  Akku-Kettensäge
  Artikel-Nr.
  Spannung
  Schnittlänge
  Schwertlänge
  Nut/Schwert
  Kettengeschwindigkeit
  Kettenöltank
  Gewicht (o. Kette, Schwert, Akku, Ladegerät und leerer Öltank
  Kettenteilung
  Treibgliedstärke
  Anzahl Treibglieder

  300/36 Li-Ion Set

  300/36 KS

  95680
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l
  4,2 kg
  3/8”
  1,3 mm
  45

  95660
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l
  4,2 kg
  3/8”
  1,3 mm
  45

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  101 dB (A)

  101 dB (A)

  Geräuschangaben
  Schalldruckpegel LpA1)
  Gemessener Schwingungswert LWA1)
  Garantierter Schallleistungspegel LWA2)
  1)

  2)

  Gemessen nach EN 60745; 2000/14/EG+ 2005/88/EG; Unsicherheit K = 2,5 dB (A)
  Gehörschutz tragen!

  8,956 m/s2

  WARNUNG: Der tatsächliche Schwingungsemissionswert kann sich je nach Art und Weise der Anwendung
  vom angegebenen Wert unterscheiden.
  Der Schwingungspegel kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden.
  Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.
  Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in
  denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
  Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bedienperson vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände,
  Organisation der Arbeitsabläufe.
  Benutzen Sie das Gerät erst nachdem
  Sie die Betriebsanleitung aufmerksam gelesen und verstanden haben.
  Beachten Sie alle in der Anleitung aufgeführten
  Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegenüber anderen Personen.
  Falls über den Anschluss und die Bedienung des
  Gerätes Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an
  den Kundendienst.

  Bestimmungsgemäße Verwendung
  Die Akku-Kettensäge darf nur zum Sägen von Holz,
  quer zur Faserrichtung verwendet werden.
  Unter Berücksichtigung der technischen Daten und
  Sicherheitshinweise.
  Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden. Bei Nichtbeachtung
  der Bestimmungen, aus den allgemein gültigen
  Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser
  Anleitung, kann der Hersteller für Schäden nicht
  verantwortlich gemacht werden.

  D

  Vibrationsangaben
  Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745
  8,956 m/s2
  Schwingungsemissionswert ah
  Unsicherheit K = 1,5 m/s2 • Page 20

  DEUTSCH

  16

  Anforderungen an den Bediener
  Der Bediener muss vor Gebrauch des Gerätes
  aufmerksam die Betriebsanleitung gelesen und
  verstanden haben.
  Qualifikation: Außer einer ausführlichen Einweisung
  durch eine sachkundige Person ist keine spezielle
  Qualifikation für den Gebrauch des Gerätes notwendig.
  Mindestalter: Das Gerät darf nur von Personen
  betrieben werden, die das 18. Lebensjahr vollendet
  haben. Eine Ausnahme stellt die Benutzung als
  Jugendlicher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer
  Berufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit unter
  Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.
  Schulung: Säge- und Fällarbeiten, sowie sämtliche
  damit verbundenen Arbeiten darf nur ausführen, wer
  dafür besonders ausgebildet und geschult ist.
  Wer keine Erfahrung mit der Motorsäge oder denArbeitstechniken hat, sollte keine dieser Arbeiten
  ausführen.
  Erstbenutzern wird empfohlen, das Schneiden von
  Rundholz auf einem Sägebock zu üben.
  Der Bediener ist verantwortlich für Unfälle oder
  Gefahren gegenüber Dritten.

  Symbole
  Achtung!
  Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos
  Betriebsanleitung lesen.
  Vor allen Einstell-, Reinigungs- und
  Wartungsarbeiten an der Maschine den
  Wechselakku herausnehmen.
  Warnung vor gefährlichem Rückschlag
  Abstand von Personen
  Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
  Vor Nässe schützen
  Die Maschine nicht dem Regen aussetzen.
  Sägekettenumlaufrichtung
  Schutzhelm tragen!

  Restrisiken

  D

  Verbrennungsgefahr!
  Während der Arbeit eine Schutzbrille tragen.
  Niemals mit den Händen in die laufende Sägekette greifen.
  Rückschlaggefahr!
  Rückschlag kann zu tödlichen Schnittverletzungen führen.
  Verbrennungsgefahr!
  Kette und Führungsschiene erhitzen sich im
  Betrieb.

  Verhalten im Notfall
  Leiten Sie die der Verletzung entsprechend notwendigen Erste Hilfe Maßnahmen ein und fordern Sie
  schnellst möglich qualifizierte ärztliche Hilfe an. Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schädigungen
  und stellen Sie diesen ruhig. Für einen eventuell
  eintretenden Unfall sollte immer ein Verbandskasten
  nach DIN 13164 am Arbeitsplatz griffbereit vorhanden
  sein. Dem Verbandskasten entnommenes Material ist
  sofort wieder aufzufüllen.
  Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende
  Angaben
  1. Ort des Unfalls
  2. Art des Unfalls
  3. Zahl der Verletzten
  4. Art der Verletzungen

  Schutzbrille tragen!

  Gehörschutz tragen!
  Schutzhandschuhe tragen!
  Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz,
  griffiger Sohle und Stahlkappe tragen!
  Schutzkleidung mit Schnittschutzeinlage
  tragen!
  CE Konformitätszeichen
  Schadhafte und/oder zu entsorgende
  elektrische oder elektronische Geräte
  müssen an den dafür vorgesehenen
  Recycling-Stellen abgegeben werden.
  Vor Nässe schützen

  Packungsorientierung oben
  TÜV Rheinland zertifiziert • Page 21

  DEUTSCH

  Akku vor Hitze und Feuer schützen
  Akku vor Wasser und Feuchtigkeit schützen
  Akku vor Temperaturen über 40°C schützen
  MAX. 40°C

  Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmüll
  Li-Ion

  Geben Sie Akkus an einer Altbatterie-Sammelstelle ab, wo sie einer umweltgerechten
  Wiederverwertung zugeführt werden.

  Allgemeine Sicherheitshinweise für
  Elektrowerkzeuge
  WARNUNG 
  Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag,
  Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
  Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
  Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
  „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).
  1) Arbeitsplatzsicherheit
  a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut
  beleuchtet.  Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
  b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
  in explosionsgefährdeter Umgebung, in der
  sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube
  befinden.  Elektrowerkzeuge erzeugen Funken,
  die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
  c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.
  Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das
  Gerät verlieren.
  2) Elektrische Sicherheit
  a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges
  muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf
  in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam
  mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. 
  Unveränderte Stecker und passende Steckdosen
  verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
  b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
  Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.  Es besteht ein erhöhtes
  Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

  c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
  Nässe fern.  Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen
  Schlages.
  d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um
  das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen
  oder um den Stecker aus der Steckdose zu
  ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze,
  Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden
  Geräteteilen.  Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
  e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien
  arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet
  sind.  Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert
  das Risiko eines elektrischen Schlages.
  f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
  feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. 
  Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
  3) Sicherheit von Personen
  a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
  Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie
  kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
  unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
  Medikamenten stehen.  Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
  kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
  b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
  immer eine Schutzbrille.  Das Tragen persönlicher
  Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
  Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz,
  je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
  verringert das Risiko von Verletzungen.
  c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
  die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.  Wenn Sie
  beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger
  am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
  an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
  Unfällen führen.
  d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.  Ein Werkzeug oder Schlüssel,
  der sich in einem drehenden Geräteteil befindet,
  kann zu Verletzungen führen.
  e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und
  halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.  Dadurch
  können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
  f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
  weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare,
  Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.  Lockere Kleidung, Schmuck oder
  lange Haare können von sich bewegenden Teilen
  erfasst werden.

  17

  D

  Akku • Page 22

  DEUTSCH

  D

  18

  g) Wenn Staubabsaug und -auffangeinrichtungen
  montiert werden können, vergewissern Sie sich,
  dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.  Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
  4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges
  a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie
  für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.  Mit dem passenden Elektrowerkzeug
  arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen
  Leistungsbereich.
  b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
  Schalter defekt ist.  Ein Elektrowerkzeug, das
  sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist
  gefährlich und muss repariert werden.
  c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/
  oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile
  wechseln oder das Gerät weglegen.  Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten
  Start des Elektrowerkzeuges.
  d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
  außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die
  mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.  Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
  e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.
  Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
  gebrochen oder so beschädigt sind, dass die
  Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt
  ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz
  des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre
  Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
  f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
  sauber.  Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge
  mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
  weniger und sind leichter zu führen.
  g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die
  Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.  Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für
  andere als die vorgesehenen Anwendungen kann
  zu gefährlichen Situationen führen.
  5) Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs
  a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf,
  die vom Hersteller empfohlen werden. Für ein
  Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus
  geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit
  anderen Akkus verwendet wird.
  b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen
  Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch
  von anderen Akkus kann zu Verletzungen und
  Brandgefahr führen.

  c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
  Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln,
  Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte
  verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen
  den Akkukontakten kann Verbrennungen oder
  Feuer zur Folge haben.
  d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus
  dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser
  abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen
  kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe
  in Anspruch.Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
  Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
  6) Service
  a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.  Damit wird sichergestellt,
  dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

  Sicherheitshinweise für AkkuKettensäge
  • Beim Arbeiten mit einer Kettensäge kann ein
  Moment der Unachtsamkeit dazu führen, dass
  Bekleidung oder Körperteile von der Sägekette
  erfasst werden.
  • Halten Sie die Kettensäge immer mit Ihrer rechten Hand am hinteren Griff und Ihrer linken Hand
  am vorderen Griff. Das Festhalten der Kettensäge
  in umgekehrter Arbeitshaltung erhöht das Risiko
  von Verletzungen und darf nicht angewendet
  werden.
  • Tragen Sie Schutzbrille- und Gehörschutz.
  Weitere Schutzausrüstung für Kopf, Hände, Beine
  und Füße wird empfohlen. Passende Schutzkleidung mindert die Verletzungsgefahr durch umherfliegendes Spanmaterial und zufälliges Berühren
  der Sägekette.
  • Arbeiten Sie mit der Kettensäge nicht auf einem
  Baum. Bei Betrieb einer auf einem Baum besteht
  Verletzungsgefahr.
  • Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie die Kettensäge nur, wenn Sie auf festem,
  sicherem und ebenem Grund stehen. Rutschiger
  Untergrund oder instabile Standflächen wie auf einer
  Leiter können zum Verlust des Gleichgewichts oder
  zum Verlust der Kontrolle über die Kettensäge führen.
  • Rechnen Sie beim Schneiden eines unter
  Spannung stehenden Astes damit, dass dieser
  zurückfedert. Wenn die Spannung in den Holzfasern freikommt, kann der gespannte Ast die
  Bedienperson treffen und/oder die Kettensäge der
  Kontrolle entreißen.
  • Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden
  von Unterholz und jungen Bäumen. Das dünne
  Material kann sich in der Sägekette verfangen und
  auf Sie schlagen oder Sie aus dem Gleichgewicht
  bringen. • Page 23

  DEUTSCH

  • Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschriebene Ersatzschienen und Sägeketten. Falsche Ersatzschienen und Sägeketten können zum Reißen
  der Kette und/oder zu Rückschlag führen.
  • Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers für das Schärfen und die Wartung der
  Sägekette. Zu niedrige Tiefenbegrenzer erhöhen
  die Neigung zum Rückschlag.

  19

  Weitere Sicherheitshinweise
  Sorgen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät immer für
  ausreichende Beleuchtung bzw. gute Lichtverhältnisse.
  Achtung beim Rückwärtsgehen, Stolpergefahr!
  Entfernen Sie abgeschnittene Zweige/Äste sofort aus
  dem Arbeitsbereich um Verletzungen zu verhindern.
  Schalten Sie bei Blockierung der Sägekette das Gerät
  sofort aus und und nehmen den Wechselakku aus
  dem Gerät danach entfernen Sie den Gegenstand.
  Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist,
  bevor Sie den Akku einsetzen.
  Der Ein-/ Ausschalter und der Sicherheitsschalter
  dürfen nicht arretiert werden.
  Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
  defekt ist. Beschädigte Schalter müssen bei einer Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt,
  ist gefährlich und muss repariert werden.
  Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme
  sämtliche Schraub- und Steckverbindungen sowie
  Schutzeinrichtungen auf Festigkeit und richtigen
  Sitz und ob alle Beweglichen Teile leichtgängig
  sind.
  Es ist strengstens untersagt, die an der
  Maschine befindlichen Schutzeinrichtungen zu
  demontieren, abzuändern oder Zweck zu
  entfremden oder fremde Schutzeinrichtungen
  anzubringen.
  Das Gerät darf nicht benutzt werden falls es
  beschädigt ist oder die Sicherheitseinrichtungen
  defekt sind. Tauschen Sie abgenutzte und
  beschädigte Teile aus.
  Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entzündbaren Flüssigkeiten oder Gasen. Bei Kurzschluss
  besteht Brand- und Explosionsgefahr.
  Warnung Dieses Elektrowerkzeug erzeugt
  während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld.
  Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen
  aktive oder passive medizinische Implantate
  beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder
  tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir
  Personen mit medizinischen Implantaten Ihren Arzt
  und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu
  konsultieren, bevor die Maschine bedient wird.

  D

  • Tragen Sie die Kettensäge am vorderen Griff im
  ausgeschalteten Zustand, die Sägekette von Ihrem
  Körper abgewandt. Bei Transport oder Aufbewahrung der Kettensäge stets die Schutzabdeckung
  aufziehen. Sorgfältiger Umgang mit der Kettensäge
  verringert die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Berührung mit der laufenden Sägekette.
  • Befolgen Sie Anweisungen für die Schmierung,
  die Kettenspannung und das Wechseln von
  Zubehör. Eine unsachgemäß gespannte oder
  geschmierte Kette kann entweder reißen oder das
  Rückschlagrisiko erhöhen.
  • Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Öl
  und Fett. Fettige, ölige Griffe sind rutschig und
  führen zum Verlust der Kontrolle.
  • Nur Holz sägen. Die Kettensäge nicht für
  Arbeiten verwenden, für die sie nicht bestimmt
  ist – Beispiel: Verwenden Sie die Kettensäge nicht
  zum Sägen von Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die nicht aus Holz sind. Die Verwendung
  der Kettensäge für nicht bestimmungsgemäße
  Arbeiten kann zu gefährlichen Situationen führen.
  Ursachen und Vermeidung eines Rückschlags:
  Rückschlag kann auftreten, wenn die Spitze der Führungsschiene einen Gegenstand berührt oder wenn
  das Holz sich biegt und die Sägekette im Schnitt
  festklemmt.
  Eine Berührung mit der Schienenspitze kann in
  manchen Fällen zu einer unerwarteten nach hinten
  gerichteten Reaktion führen, bei der die Führungsschiene nach oben und in Richtung des Bedieners
  geschlagen wird.
  Das Verklemmen der Sägekette an der Oberkante der
  Führungsschiene kann die Schiene rasch in Bedienerrichtung zurückstoßen.
  Jeder dieser Reaktionen kann dazu führen, dass Sie
  die Kontrolle über die Säge verlieren und sich möglicherweise schwer verletzen. Verlassen Sie sich nicht
  ausschließlich auf die in der Kettensäge eingebauten
  Sicherheitseinrichtungen. Als Benutzer einer Kettensäge sollten Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen,
  um unfall- und verletzungsfrei arbeiten zu können.
  Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder
  fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er
  kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie
  nachfolgend beschrieben, verhindert werden:
  • Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest, wobei Daumen und Finger die Griffe der Kettensäge
  umschließen. Bringen Sie Ihren Körper und die
  Arme in eine Stellung, in der Sie den Rückschlagkräften standhalten können. Wenn geeignete
  Maßnahmen getroffen werden, kann der Bediener
  die Rückschlagkräfte beherrschen. Niemals die
  Kettensäge loslassen.
  • Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung
  und sägen Sie nicht über Schulterhöhe. Dadurch
  wird ein unbeabsichtigtes Berühren mit der Schienenspitze vermieden und eine bessere Kontrolle
  der Kettensäge in unerwarteten Situationen
  ermöglicht. • Page 24

  DEUTSCH

  20

  Akku

  Wartung

  Bei unsachgemäßem Gebrauch oder beim Gebrauch
  beschädigter Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden
  einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege
  reizen.

  Vor allen Einstell-, Reinigungs- und
  Wartungsarbeiten an der Maschine den
  Wechselakku herausnehmen.
  Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben wurden, nur von qualifiziertem
  Fachpersonal durchführen lassen.
  Nur Originalzubehör und Originalersatzteile verwenden.
  Verwenden Sie nur biologisch abbaubares Kettenöl
  Maschine, insbesonders Lüftungsschlitze, stets sauber
  halten. Gerätekörper niemals mit Wasser abspritzen!
  Die Maschine und deren Komponenten nicht mit Lösemittel, entzündlichen oder giftigen Flüssigkeiten reinigen. Zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch benutzen.  
  Behandeln Sie alle beweglichen Teile mit einem
  umweltfreundlichen Öl.
  Reinigen Sie nach jeder Benutzung die Sägekette
  und das Schwert sorgfältig. Reiben Sie ihn mit einem
  öligen Lappen ab oder sprühen Sie ihn mit einem
  Metallpflegespray ein.
  Stumpfe, verbogene oder beschädigte Ketten und
  Schwerter müssen ausgewechselt werden.
  Nur ein regelmäßig gewartetes und gut gepflegtes
  Gerät kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein.
  Wartungs- und Pflegemängel können zu unvorhersehbaren Unfällen und Verletzungen führen.
  Bei Bedarf finden Sie die Ersatzteilliste im Internet
  unter www.guede.com.
  Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.

  Brandgefahr! Explosionsgefahr!
  Verwenden Sie niemals beschädigte, defekte
  oder defomierte Akkus. Den Akku niemals öffnen,
  beschädigen und nicht fallen lassen.
  Akkus nie in Umgebung von Säuren und leicht
  entflammbaren Materialien laden.
  Akku vor Hitze und Feuer schützen.
  Akku nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C bis +40°C verwenden.
  Niemals auf Heizkörpern ablegen oder längere
  Zeit starker Sonnenstrahlung aussetzen.
  Nach starker Belastung erst abkühlen lassen.
  Kurzschluss - Kontakte des Akkus nicht mit Metallteilen überbrücken.
  Bei Entsorgung, Transport oder Lagerung muss
  der Akku verpackt werden (Plastiktüte, Schachtel)
  oder die Kontakte müssen abgeklebt werden.

  D

  Arbeitshinweise
  Die Akkus werden nur teilweise vorgeladen geliefert
  und müssen vor Gebrauch zum ersten Mal voll aufgeladen werden.

  Laden Sie den Akku nach, wenn das Gerät zu
  langsam läuft oder stehen bleibt.

  Der Li-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen
  werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen.
  Eine Unterbrechung des Ladevorgangs schädigt den Akku nicht.

  Der Li-Ionen-Akku ist durch die „Electronic-Cell
  Protection“ gegen Tiefentladung geschützt.

  Eine wesentlich kürzere Betriebszeit des geladenen Akkus zeigt an, dass der Akku verbraucht
  ist und ersetzt werden muss.
  Verwenden Sie nur Original-Ersatz-Akkupacks.

  Entsorgung
  Die Entsorgungshinweise ergeben sich aus den Piktogrammen die auf dem Gerät bzw. der Verpackung
  aufgebracht sind.
  Schadhafte und/oder zu entsorgende
  Geräte müssen an den dafür vorgesehen
  Recycling-Stellen abgegeben werden.
  Akkus umweltgerecht entsorgen
  Li-Ion-Akkus sind entsorgungspflichtig. Lassen Sie
  defekte Akkus vom Fachhandel entsorgen. Akkus
  müssen aus dem Gerät entfernt werden bevor es
  verschrottet wird. Beschädigte Akkus können der
  Umwelt und Ihrer Gesundheit schaden, wenn giftige
  Dämpfe oder Flüssigkeiten austreten.
  Versenden Sie daher nie einen defekten Akku per Post
  etc. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Entsorgungsstelle.
  Entsorgen Sie Akkus im entladenen Zustand. Wir
  empfehlen die Pole mit einem Klebestreifen zum
  Schutz vor einem Kurzschluss abzudecken. Öffnen Sie
  den Akku nicht. • Page 25

  DEUTSCH

  Entsorgung der Transportverpackung
  Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind in der Regel
  nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb
  recycelbar. Das Rückführen der Verpackung in den
  Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das
  Abfallaufkommen. Verpackungsteile (z.B. Folien,
  Styropor®) können für Kinder gefährlich sein.
  Erstickungsgefahr!
  Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der
  Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie so
  schnell wie möglich.

  Seriennummer:

  21

  Artikelnummer:
  Baujahr:

  Tel.:
  Fax:
  E-Mail:

  +49 (0) 79 04 / 700-360
  +49 (0) 79 04 / 700-51999
  support@ts.guede.com

  Altöl umweltgerecht entsorgen!

  Gewährleistung
  Die Gewährleistungszeit beträgt 12 Monate bei gewerblicher Nutzung, 24 Monate für Verbraucher und
  beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerätes.
  Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf
  Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler
  zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines
  Mangels im Sinne der Gewährleistung ist der original
  Kaufbeleg mit Verkaufsdatum beizufügen.

  Wichtige Kundeninformation
  Bitte beachten Sie, dass eine Rücksendung innerhalb
  oder auch außerhalb der Gewährleistungszeit
  grundsätzlich in der Originalverpackung erfolgen
  sollte. Durch diese Maßnahme werden unnötige
  Transportschäden und deren oft strittige Regelung
  wirkungsvoll vermieden. Nur im Originalkarton ist Ihr
  Gerät optimal geschützt und somit eine reibungslose
  Bearbeitung gesichert.

  Service
  Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation?
  Benötigen Ersatzteile oder eine Betriebsanleitung?
  Auf der Homepage der Firma Güde GmbH & Co. KG
  (www.guede.com) im Bereich Service helfen wir
  Ihnen schnell und unbürokratisch weiter. Bitte helfen
  Sie uns Ihnen zu helfen. Um Ihr Gerät im Reklamationsfall identifizieren zu können benötigen wir die
  Seriennummer sowie Artikelnummer und Baujahr.
  Alle diese Daten finden Sie auf dem Typenschild. Um
  diese Daten stets zur Hand zu haben, tragen Sie diese
  bitte unten ein.

  D

  Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind
  unsachgemäße Anwendungen, wie z. B. Überlastung
  des Gerätes, Gewaltanwendung, Beschädigungen
  durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkörper.
  Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und normaler
  Verschleiß sind ebenfalls von der Gewährleistung
  ausgeschlossen. • Page 26

  DEUTSCH

  22

  Inspektions- und Wartungsplan
  Allgemein

  Gesamte Säge
  Kunststoffgehäuse
  Sägekette
  Sägeschiene
  Kettenrad
  Kettenbremse

  Regelmäßig äußerlich reinigen.
  Regelmäßig in der Fachwerkstatt überprüfen lassen.
  Auf Brüche und Risse überprüfen.
  Regelmäßig nachschärfen lassen.
  Regelmäßig reinigen.
  Regelmäßig reinigen.
  Regelmäßige Funktionsprüfung. Den vorderen HandSchutzhebel nach vorne kippen; die Sägekette muss
  zum Stillstand kommen.

  Vor jeder Inbetriebnahme

  Sägekette
  Sägeschiene
  Kettenschmierung
  Kettenbremse
  Auslaufbremse
  EIN/AUS-Schalter
  Öltankverschluss

  Auf Beschädigungen und Schärfe überprüfen.
  Kettenspannung kontrollieren.
  Funktionsprüfung.
  Funktionsprüfung. Den vorderen Hand-Schutzhebel
  nach vorne kippen; die Sägekette muss zum Stillstand
  kommen.
  Funktionsprüfung.
  Funktionsprüfung.
  Auf Dichtigkeit überprüfen.
  Bei Beschädigungen in Fachwerkstatt reparieren lassen.

  Nach jeder Außerbetriebnahme

  Sägeschiene
  Schienenaunnahme

  Öleintrittsbohrung reinigen.
  Reinigen, insbesondere die Ölführungsnut.

  Aufbewahrung

  Kettenöltank
  Sägekette / Sägeschiene

  Entleeren.
  Demontieren, reinigen und leicht einölen. Führungsnut
  der Sägeschiene reinigen.
  Sicher in einem trockenem Raum lagern. Nach längerer
  Lagerung die Elektrosäge in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen (restliches Öl kann harzig werden und das
  Ventil der Ölpumpe verstopfen)

  Gesamte Säge

  Fehlerbehebung

  D

  Störung 

  System 

  Säge arbeitet nicht 

  Beobachtung 

  Ursache

  Elektromotor läuft nicht 

  keine Stromversorgung
  Akku leer
  Kettenbremse ausgelöst

  Mangelnde Leistung 

  Kohlebürsten 

  geringe Durchzugskraft 

  Kohlebürsten verschlissen

  Keine Kettenschmierung 

  Öltank / Ölpumpe 

  kein Kettenöl an der Sägekette

  Öltank leer, Ölführungsnut verschmutzt

  Kettenbremse

  Bremse 

  Sägekette steht
  nicht schlagartig

  Bremsband verschlissen

  Auslaufbremse

  Bremse 

  Sägekette läuft nach 

  Kohlebürsten verschlissen • Page 27

  ENGLISH

  23

  Technical Data
  Battery Operated Chain Saw
  Art. No
  Voltage
  Cutting length
  Bar length
  Groove/sword
  Chain speed
  Chain oil tank
  Weight (without chain, sword, battery, Charging equipment and
  with empty oil tank)
  Segment
  Guiding footing thickness
  Number of guiding footings

  300/36 Li-Ion Set

  300/36 KS

  95680
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  95660
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  4,2 kg

  4,2 kg

  3/8”
  1,3 mm
  45

  3/8”
  1,3 mm
  45

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  101 dB (A)

  101 dB (A)

  Noise details
  Sound pressure level LpA1)
  Vibration value measured LWA1)
  Guaranteed sound power level LWA2)

  Measured according to 1) EN 60745; 2) 2000/14/EG+ 2005/88/EG; Uncertainty K = 2,5 dB (A)
  Wear ear protectors!

  8,956 m/s2

  8,956 m/s2

  WARNING: The vibration emission level will vary because of the ways in which a power tool can be used and
  may increase above the level given in this information sheet.
  The vibration emission level may be used to compare one tool with another.
  It may be used for a preliminary assessment of exposure.
  An accurate estimate of the vibratory load should also take into account the times when the tool is shut down
  or when it is running but not actually in use. This may significantly reduce the vibratory load over the total
  working period.
  Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the
  tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.
  Read and understand the operating
  instructions before using the
  appliance. Abide by all the safety
  measures stated in the service manual. Act
  responsibly toward third parties.
  In case of any doubts about connection and
  operation refer please to our customer center

  Specified Conditions Of Use
  The cordless chainsaw may only be used to cut wood
  across to the fibre direction. The handle has exclusively been designed to power adjustable Güde 25.2
  V Li-ion series garden appliances for works in private
  gardens.
  Respecting technical data and safety precautions.
  Do not use this product in any other way as stated
  for normal use. Not observing general regulations
  in force and instructions from this manual does not
  make the manufacturer liable for damages.

  GB

  Vibration details
  Total vibration values (triaxial vector sum) Determined properly EN 60745
  Vibration emission value ah
  Uncertainty K = 1,5 m/s2 • Page 28

  ENGLISH

  24

  Requirements for operating staff 

  Take the replaceable battery from the
  appliance before any extension, cleaning
  and servicing works.

  The operating staff must carefully read the Operating Instructions before using the appliance.
  Qualification:  Apart from the detailed instructions
  by a professional, no special qualification is necessary
  for appliance using.
  Minimum age:  Persons over 18 years of age can
  only work on the appliance. An exception includes
  youngsters trained in order to reach knowledge
  under supervision of the trainer during occupational
  education.
  Training:  Sawing and felling, as well as all related
  work may only be carried, who is doing very educated
  and trained.
  Those who have no experience with the chainsaw or
  denArbeitstechniken, should not perform this work.
  First-time users are advised to practice cutting round
  wood on a sawhorse.
  The operator is responsible for accidents or risks to
  third parties.

  Warning against dangerous kickback
  Keep distance of persons
  Observe to keep out of dangerous zone
  Protect against humidity
  Never expose tool to rain.
  Saw chain rotation direction
  Wear protective helmet !
  Wear eye protective goggles !

  Residual risks
  Wear ear protectors!
  Danger of burns !
  Wear safety goggles when working.
  Never touch moving chain by hands.
  Danger of kickback !
  Kickback can lead to casualties.
  Danger of burns !
  Chain and guiding groove warm up in operation.

  Wear protective gloves !
  Wear safety cut through resistant shoes
  with safety sole and steel toe !
  Wear protective clothing with cut through
  resistant ply !

  GB

  Emergency procedure

  CE marking

  Conduct a first-aid procedure adequate to the injury
  and summon qualified medical attendance as quickly
  as possible. Protect the injured person from further
  harm and calm them down. For the sake of eventual
  accident, in accordance with DIN 13164, a workplace
  has to be fitted with a first-aid kit. It is essential to replace any used material in the first-aid kit immediately
  after it has been used.
  If you seek help, state the following pieces of information:
  1. Accident site
  2. Accident type
  3. Number of injured persons
  4. Injury type(s)

  Symbols

  Any damaged or disposed electric or
  electronic devices must be delivered to
  appropriate collection centres.
  Protect against humidity

  This side up
  Certified by TÜV Rheinland (Rhine)
  Battery

  Caution!

  Protect the battery against heat and fire.

  Read the operating instructions to reduce
  the risk of injury.

  Protect the battery against water and
  moisture. • Page 29

  ENGLISH

  Do not throw the batteries in household
  waste.
  Li-Ion

  Deliver the batteries to a collection centre of
  old batteries where they will be recycled in
  an environmentally friendly way.

  General Power Tool Safety Warnings
  WARNING
  Read all safety warnings and all instructions. Failure
  to follow the warnings and instructions may result in
  electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.
  The term „power tool“ in the warnings refers to your
  mains-operated (cordepower tool or battery-operated (cordless) power tool.
  1) Work area safety
  a) Keep work area clean and well lit.  Cluttered or
  dark areas invite accidents.
  b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable
  liquids, gases or dust.  Power tools create sparks
  which may ignite the dust or fumes.
  c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to
  lose control.
  2) Electrical safety
  a) Power tool plugs must match the outlet. Never
  modify the plug in any way. Do not use any
  adapter plugs with earthed (groundepower
  tools.  Unmodified plugs and matching outlets will
  reduce risk of electric shock.
  b) Avoid body contact with earthed or grounded
  surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.  There is an increased risk of electric shock if
  your body is earthed or grounded.
  c) Do not expose power tools to rain or wet conditions.  Water entering a power tool will increase
  the risk of electric shock.
  d) Do not abuse the cord. Never use the cord for
  carrying, pulling or unplugging the power tool.
  Keep cord away from heat, oil, sharp edges
  or moving parts.  Damaged or entangled cords
  increase the risk of electric shock.
  e) When operating a power tool outdoors, use an
  extension cord suitable for outdoor use.  Use of
  a cord suitable for outdoor use reduces the risk of
  electric shock.
  f) If operating a power tool in a damp location
  is unavoidable, use a residual current device
  (RCprotected supply.  Use of an RCD reduces the
  risk of electric shock.

  3) Personal safety
  a) Soyez attentif, faites attention à ce que vous
  faites et faites preuve de bon sens lors de
  l‘utilisation de l‘appareil électrique. N‘utilisez
  jamais l‘appareil électrique si vous êtes fatigué,
  sous effet de drogues, d‘alcool ou de médicaments. A moment of inattention while operating
  power tools may result in serious personal injury.
  b) Use personal protective equipment. Always
  wear eye protection. Protective equipment such
  as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or
  hearing protection used for appropriate conditions
  will reduce personal injuries.
  c) Prevent unintentional starting. Ensure the
  switch is in the off-position before connecting
  to power source and/or battery pack, picking
  up or carrying the tool. Carrying power tools with
  your finger on the switch or energising power tools
  that have the switch on invites accidents.
  d) Remove any adjusting key or wrench before
  turning the power tool on.  A wrench or a key left
  attached to a rotating part of the power tool may
  result in personal injury.
  e) Do not overreach. Keep proper footing and
  balance at all times.  This enables better control
  of the power tool in unexpected situations.
  f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
  jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
  away from moving parts.  Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
  g) If devices are provided for the connection of
  dust extraction and collection facilities, ensure
  these are connected and properly used.  Use of
  dust collection can reduce dust-related hazards.
  4) Power tool use and care
  a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.  The correct power
  tool will do the job better and safer at the rate for
  which it was designed. 
  b) Do not use the power tool if the switch does not
  turn it on and off.  Any power tool that cannot be
  controlled with the switch is dangerous and must
  be repaired.
  c) Disconnect the plug from the power source
  and/or the battery pack from the power tool
  before making any adjustments, changing
  accessories, or storing power tools.  Such preventive safety measures reduce the risk of starting
  the power tool accidentally.
  d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with
  the power tool or these instructions to operate
  the power tool.  Power tools are dangerous in the
  hands of untrained users.
  e) Treat electric tools carefully. Check whether the
  moving parts work perfectly and do not drag,
  whether not broken or damaged to such an
  extent that functioning of electric tools could
  be affected. Have any damaged parts repaired
  before using the machine. Many accidents are
  caused by poorly maintained power tools.

  25

  GB

  MAX. 40°C

  Protect the battery against temperatures
  above 40°C. • Page 30

  ENGLISH

  26

  f) Keep cutting tools sharp and clean.  Properly
  maintained cutting tools with sharp cutting edges
  are less likely to bind and are easier to control.
  g) Use the power tool, accessories and tool bits
  etc. in accordance with these instructions,
  taking into account the working conditions and
  the work to be performed.  Use of the power
  tool for operations different from those intended
  could result in a hazardous situation.
  5) Using and treatment of cordless tools.
  a) Charge the batteries only in chargers recommended by the manufacturer. Risk of fire for a
  charger suitable only for a certain type of batteries
  or, as appropriate, accumulators, if used for other
  accumulators.
  b) Use only such accumulators in this electric
  appliance that have been designed for this
  appliance. Use of other accumulators may lead to
  injuries and risk of fire.
  c) Do not leave an accumulator not being used
  near office clips, coins, keys, nails, screws or
  other small metal items that could cause contact bridging. Short circuit between accumulator
  contacts may result in burns or fire.
  d) Liquid may leak from an accumulator if used
  improperly. Prevent contact with such liquid.
  Rinse an affected body part with water in case
  of accidental contact. If liquid gets to your eye,
  seek medical advice.Liquid leaking from a battery
  may cause skin irritation or burns.
  6) Service
  a) Have your power tool serviced by a qualified
  repair person using only identical replacement
  parts.  This will ensure that the safety of the power
  tool is maintained.

  GB

  Safety instructions for Battery
  Operated Chain Saw
  • A moment of inattention when working with the
  chainsaw is able to cause the saw chain to catch
  your clothes or parts of your body.
  • Use your right hand to hold the chainsaw by its
  rear handle and your left hand to hold it by its
  front handle. Holding the chainsaw the opposite
  way increases the risk of injury and you must not
  do that.
  • Wear protective glasses and ear protectors.
  Further, wearing head, hand and leg protection
  equipment is recommended. Suitable protective
  clothing minimises the risk of injury by thrownaway wood chips and possible contact with the
  saw chain.
  • Do not work on trees with the chainsaw. There is
  a risk of injury when working on a tree.
  • Provide safe posture at all times and use the
  chainsaw only when standing on a solid, safe and
  level surface. A slippery or unstable surface, such as
  ladder, may lead to loss of balance or loss of control
  over the chainsaw.

  • When cutting a tense branch, be sure to know
  that the branch will bounce back. If tension in the
  wood fibres gets released, the tense branch may
  hit the operator and/or cause a loss of control over
  the chainsaw.
  • Be especially careful when cutting scrubs
  and saplings. Thin material may get caught in
  the chainsaw and hit you or you may lose your
  balance.
  • Carry the chainsaw by the front handle in a
  switched-off condition and the saw chain must be
  deflected from your body. Fit a protection cover on
  the chainsaw whenever it is transported or stored.
  Careful chainsaw treatment reduces the likelihood of
  an accidental contact with the running saw chain.
  • Follow the lubrication, chain tension and
  accessory equipment replacement instructions.
  A chain that is not tightened or lubricated in a
  professional manner may crack or increase the risk
  of backlash.
  • Keep the handles dry, clean and with no oil and
  fat. Handles dirty with fat or oil are slippery and
  lead to loss of control.
  • Wood to be cut only. Do not use the chainsaw
  for works for which it has not been designed –
  example: do not use the chainsaw to cut plastic
  material, masonry or building materials not
  made of wood. Using the chainsaw for works that
  are in conflict with the designation may lead to
  dangerous situations.
  Backlash causes and prevention:
  Backlash may take place when the saw bar point
  touches an item or when the wood bends and the
  saw chain gets stuck in the cutting.
  In many cases, a contact with the bar point may lead
  to a situation when the operator unexpectedly bends
  backward and the bar is ejected upward toward the
  operator as a result.
  Sticking of the saw chain on the upper edge of the
  bar may throw the bar intensely off toward the
  operator.
  Each such reaction may lead to losing control over the
  saw and you may get seriously injured. Do not fully
  rely on the safety equipment fitted in the chainsaw. As the chainsaw user, you should take various
  measures to be able to work without any accident
  and injury.
  Back impact is a result of an improper or wrong use
  of power tools. This can be prevented by appropriate
  preventive measures, as described below:
  • Hold the saw firmly with both hands; clamp
  the chainsaw handle with thumbs and fingers.
  Position your body and arms so that you could
  absorb the back impact. If appropriate measures
  are taken, the operator is able to control the back
  impact force. Never drop the chainsaw.
  • Avoid abnormal body posture and do not cut
  above the shoulder level. This will prevent a
  contact with the bar point and the chainsaw will
  be controlled better in unexpected situations. • Page 31

  ENGLISH

  Other safety instructions
  Provide adequate lighting or good lighting conditions
  when working with the machine.
  Be careful when going backwards – risk of
  tripping!
  Do not run!
  Immediately remove cut branches/knots from the work area to prevent injuries.
  Watch out for falling branches!
  Switch the appliance immediately off and remove the
  replaceable battery from the appliance when the saw
  chain gets blocked. Remove the blocked object.
  Before inserting the battery, make sure the appliance
  is off.
  The ON/OFF switch and safety switch must not be
  locked.
  Do not use electric tools if the switch is defective.
  Damaged switches must be replaced by the customer
  service. Electric tools that cannot be turned on or off
  are dangerous and must be repaired.
  Before using, check the tightness and proper
  seating of all screwed and socket joints and
  protective equipment and if all moving parts are
  moving smoothly.
  It is strictly prohibited to demount, adjust and
  alienate the protective equipment on the
  machine or put other protective equipment on
  the machine.
  Do not use the appliance if damaged or the
  safety equipment is defective. Replace any worn
  and damaged parts.
  Do not use the device near flammable liquids or gases. Risk of fire and explosion in case of short circuit.
  Avertissement: Cet outil électrique génère
  pendant le fonctionnement un champ magnétique.
  Dans certaines circonstances, ce champ peut
  perturber le fonctionnement des implants médicaux
  actifs ou passifs. Afin de réduire le risque de blessure
  graves ou mortelles, nous recommandons aux
  personnes portant un implant médical de consulter
  un médecin et le fabricant de l‘implant médical avant
  l‘utilisation de l‘appareil.

  Battery
  Vapours may leak out in case of unauthorised use or
  when using a damaged accumulator. Bring fresh air
  and seek medical advice if experiencing difficulties.
  Vapours may irritate the respiratory system.

  27
  Risk of fire! Risk of explosion!
  Never use damaged, defective or deformed accumulators. Never open or damage the accumulator
  or let it fall on the ground.
  Never charge the battery in an environment with
  acids and easily flammable materials.
  Protect the battery against heat and fire.
  Battery to be used at the ambient temperatures
  between 10°C and +40°C only.
  Never put the battery on heaters and do not
  expose it to strong sunlight for a long time.
  After being subject to heavy load, let the battery
  cool down first.
  Short circuit - do not bridge the accumulator
  contacts with metal parts.
  The accumulator must be packaged (plastic bag,
  box) or accumulator contacts must be sealed up
  for accumulator disposal, transport or storage.

  Work instructions
  Accumulators are supplied partially charged and
  must therefore be fully charged before being used for
  the first time.

  Charge the accumulator when the appliance is
  running slowly or stops.

  A li-ion battery may be charged at any time without any shortening of its life. Charging process
  interruption will not damage the accumulator.

  A li-ion battery is protected by the Electronic
  Cell Protection against deep discharge.

  A significantly shorter operating time of a
  charged battery means the battery life is over
  and the battery must be replaced.
  Original spare batteries to be used only.

  Maintenance
  Take the replaceable battery from the
  appliance before any extension, cleaning
  and servicing works.
  Repairs and works specified in these Instructions may
  only be performed by qualified authorised staff.
  Use only original accessories and original spare parts.
  Biodegradable oil for chains to be used only.
  Keep the device, in particular the air vents, clean at all
  times. Never spray water on the device body!
  Never clean the machine and its components with
  solvents, flammable or toxic liquids. Us only a damp
  cloth making. 
  Apply environment-friendly oil to all moving parts.
  After each use, clean the saw and sword chain carefully. Wipe it with a cloth moistened in oil or apply metal
  treatment spray on it.

  GB

  • Spare bars and saw chains specified by the
  manufacturer to be used at all times. Wrong spare
  bars and saw chains may lead to chain overloading
  and/or backlash.
  • Follow the manufacturer instructions for chainsaw sharpening and maintenance. Too low depth
  limiters increase the tendency to back impact. • Page 32

  ENGLISH

  28

  Blunt, bent or damaged chains and swords must be
  replaced.
  Only a regularly maintained and treated appliance
  can serve as a satisfactory aid. Insufficient maintenance and care can lead to unforeseen accidents and
  injuries.
  If necessary, a list of spare parts can be found at www.
  guede.com.
  Machine to be stored in a dry place.

  Disposal
  The disposal instructions are based on the icons
  placed on the appliance or its package.
  Any damaged or disposed devices must
  be delivered to appropriate collection
  centres.
  Dispose of the batteries in an environmentally friendly manner.
  Li-ion batteries are subject to the special disposal
  obligation. Have any defective batteries disposed of
  by a specialised shop. The battery must be taken out
  before the appliance is scrapped. Damaged batteries
  may harm the environment and your health if toxic
  vapours or liquids leak out of such batteries.
  Therefore, never send a defective battery by post, etc.
  Please contact your local recycling centre.

  GB

  Dispose of the batteries when discharged. We
  recommend applying an adhesive tape on the poles
  to protect them against short circuit. Never open the
  battery.
  Transport packaging disposal
  The packaging protects the machine against damage
  during transport. Packaging materials are usually
  chosen based on environment aspects and waste
  treatment principles and are therefore recyclable. Returning the packaging into material circulation saves
  raw materials and reduces waste production. Parts of
  packagings (e.g. foils, styropor®) can be dangerous
  for children.
  Risk of suffocation!
  Keep parts of the packagings out of reach of children
  and dispose them as soon as possible.
  Dispose the waste oil in an environment-friendly
  manner!

  Guarantee
  Warranty period of 12 months applies to commercial
  use and 24 months applies to private use and commences on the day of purchase of the device.
  The guarantee solely covers inadequacies caused
  by material defect or manufacturing defect. Original
  payment voucher with the sales date needs to be submitted for any claim in the guarantee period.
  The guarantee does not cover any unauthorised
  use such as appliance overloading, use of violence,
  damage as a result of any unauthorised interference
  or caused by foreign items. Failing to follow the
  operating and assembly instructions and common
  wear are also not included in the guarantee.
  Important information for the customer
  Please be sure to know that returning the product
  in or after the warranty period must be made in the
  original packaging.

  Service
  Do you have any technical questions? Any claim? Do
  you need any spare parts or operating instructions?
  We will quickly help you and without needles bureaucracy at our web pages at www.guede.com in the
  Servicing part. Please help us be able to help you. In
  order to identify your device in case of claim we need
  the serial No., product No. and year of production. All
  this data can be found on the type label. Please enter
  it here for future reference:
  Serial No.:
  Art. No:
  Year of production:

  Tel.:
  Fax:
  E-Mail:

  +49 (0) 79 04 / 700-360
  +49 (0) 79 04 / 700-51999
  support@ts.guede.com • Page 33

  ENGLISH

  29

  Inspection and maintenance plan
  Generally

  Complete saw
  Plastic body
  Saw chain
  Chain saw bar
  Chain saw wheel
  Chain break

  Regularly clean the outer part
  Let regularly checked by authorized workshop
  Check for cracks and fissures
  Let regularly sharpen
  Clean regularly
  Clean regularly
  Regular functional test Tilt the front hand protective
  lever forwards; the saw chain must stop.

  Before any start-up

  Saw chain
  Chain saw bar
  Chain lubrication
  Chain break
  Follow-up brake
  ON/OFF switch
  Oil tank cap

  Check for damages and sharpness
  Check the chain tension
  Functional test
  Functional test Tilt the front hand protective lever
  forwards; the saw chain must stop.
  Functional test
  Functional test
  Check for tightness
  In case damage let repaired in authorized workshop

  After every take out of
  service

  Chain saw bar
  Bar fixture

  Clean the oil top-up opening
  Clean above all guiding oil groove

  storage

  Chain oil tank
  Saw chain / Chain saw bar

  Drain
  Dismount, clean and lubricate slightly by oil Clean the
  saw guiding groove
  Store safely in dry room Let the chain saw checked by
  authorized workshop after long term storage (remaining
  oil can be resinous and clog the oil pump valve)

  Complete saw

  Defect

  System

  The saw does not work

  Tracing

  Cause

  Electric engine is not
  running

  Missing power supply
  Battery is empty
  Chain brake activated

  Not sufficient output

  Carbon brushes

  Low dilatability

  Worn-down carbon
  brushes

  Missing chain lubrication

  Oil tank / Oil pump

  Chain is not lubricated

  Empty oil tank, Dirty
  guiding oil groove

  Chain break

  Brake

  Chain does not stop
  quickly

  Worn-down brake belt

  Follow-up brake

  Brake

  Saw chain runs out

  Worn-down carbon
  brushes

  GB

  Failure removal • Page 34

  FRANÇAIS

  30

  Caractéristiques Techniques
  Scie à chaîne à batterie

  300/36 Li-Ion Set

  300/36 KS

  95680
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  95660
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  4,2 kg

  4,2 kg

  3/8”
  1,3 mm
  45

  3/8”
  1,3 mm
  45

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  101 dB (A)

  101 dB (A)

  N° de commande
  Tension
  Longueur de coupe
  Longueur du guide-chaîne
  Fente/épée
  Vitesse de chaîne
  Réservoir d‘huile de chaîne
  Poids (sans chaîne, guide-chaîne, batterie, Dispositif de charge et
  réservoir d’huile vide)
  Division
  Épaisseur de la patte de guidage
  Nombre de pattes de guidage
  Données relatives au bruit
  Niveau de pression acoustique LpA1)
  Valeur mesurée des vibrations LWA1)
  Niveau de puissance acoustique garanti LWA2)
  Mesuré selon 1) EN 60745; 2) 2000/14/EG+ 2005/88/EG; Incertitude K = 2,5 dB (A)
  Portez une protection auditive!

  F

  Données relatives aux vibrations
  Valeurs totales d‘oscillation (Somme vectorielle des trois directions) constatées de façon correspondante EN
  60745
  8,956 m/s2
  8,956 m/s2
  Valeur d’émission vibratoire ah
  Incertitude K = 1,5 m/s2
  AVERTISSEMENT: Le niveau réel des vibrations peut différer de la valeur indiquée dans ces consignes en
  fonction du type et du mode d‘utilisation .
  Le niveau des vibrations peut être utilisé pour la comparaison mutuelle des appareils électriques.
  Convient également pour l‘examen préalable de la charge par vibrations.
  Pour estimer de manière exacte la charge par vibrations pendant une certaine durée de travail, il faut également tenir compte des temps d‘arrêt ou de marche à vide de l‘appareil. Cela peut entraîner une réduction
  sensible du volume de charge par vibrations sur la durée totale de travail.
  Définir les mesures de sécurité supplémentaires relatives à la protection de l‘utilisateur contre les effets des
  vibrations, telles que : entretien technique des outils électriques et appareils, maintien de la chaleur des
  mains, organisation du travail.
  Lisez attentivement ce mode
  Utilisation conforme à la destination
  d‘emploi avant la première utilisation
  La scie à chaîne à accu peut être utilisée uniquement
  de la pompe et assurez-vous de
  pour couper du bois en diagonale dans le sens des
  l‘avoir bien compris. Respectez toutes les consignes
  fibres.
  de sécurité figurant dans le mode d’emploi.
  Comportez vous de façon responsable vis-à-vis
  Compte tenu des caractéristiques techniques et
  d’autres personnes.
  consignes de sécurité
  Si vous avez des doutes en ce qui concerne le
  Ce dispositif peut être utilisé uniquement dans le
  branchement et l‘utilisation de l‘appareil, contactez le
  but indiqué. Le fabricant décline toute responsabilité
  service clients.
  en cas de non respect des dispositions des règles en
  vigueur et des dispositions indiquées dans ce mode
  d‘emploi. • Page 35

  FRANÇAIS

  Opérateur
  L’opérateur doit lire attentivement la notice avant
  d’utiliser l’appareil.
  Qualification:  Mis à part l’instruction détaillée par
  un spécialiste, aucune autre qualification spécifique
  n’est requise.
  Âge minimal:  L’appareil peut être utilisé uniquement
  par des personnes de plus de 18 ans. Exception faite
  des adolescents manipulant l’appareil dans le cadre
  de l’enseignement professionnel sous la surveillance du formateur.
  Formation:  Sciage et l‘abattage, ainsi que tous les
  travaux connexes ne peuvent être effectués, qui se
  porte très éduqués et formés.
  Ceux qui ont pas d‘expérience avec la tronçonneuse
  ou denArbeitstechniken, ne devraient pas effectuer
  ce travail.
  Les nouveaux utilisateurs sont invités à pratiquer la
  coupe de bois rond sur un chevalet.
  L‘utilisateur est responsable des accidents et dangers
  vis-à-vis de tierces personnes.

  Symboles

  31

  Attention!
  Pour réduire le risque de blessures, lisez la
  notice d‘utilisation.
  Retirez l‘accu avant d‘effectuer toute
  intervention de réglage, de nettoyage ou
  d‘entretien sur la machine.
  Avertissement - risque de rebond dangereux
  Distance des personnes
  Veillez à ce que personne ne se trouve
  dans la zone dangereuse.
  Protégez de l’humidité
  N‘exposez pas la machine à la pluie.
  Sens des rotations de la chaîne de scie.

  Risques résiduels
  Portez un casque de protection!

  Conduite en cas d’urgence
  Effectuez les premiers gestes de secours et appelez rapidement les premiers secours. Protégez le blessé
  d’autres blessures et calmez-le. Pour des raisons de
  risque d’accident, le lieu de travail doit être équipé
  d’une armoire à pharmacie selon DIN 13164. Il est
  nécessaire de compléter immédiatement le matériel
  pris dans l’armoire à pharmacie. 
  Si vous appelez les secours, fournissez les renseignements suivants:
  1. Lieu d‘accident
  2. Type d‘accident
  3. Nombre de blessés
  4. Type de blessure

  Portez des lunettes de protection!

  Portez une protection auditive!
  Portez des gants de protection !
  Portez des chaussures de sécurité avec
  protection contre les coupures, semelle
  antidérapante et bout en acier !
  Portez une tenue de protection avec
  doublure contre perçage!
  symbole CE
  Déposez les appareils électriques ou
  électroniques défectueux et/ou destinés
  à liquidation au centre de ramassage
  correspondant.
  Protégez de l’humidité

  Sens de pose
  Certifié TÜV Rheinland (Rhénanie)

  F

  Risque de brûlure!
  Portez des lunettes de protection lors du travail.
  Ne mettez jamais les mains dans la chaîne de scie
  en mouvement.
  Risque de rebond
  Le rebond peut provoquer des blessures par
  coupure mortelles.
  Risque de brûlure!
  La chaîne et le guide-chaîne chauffent pendant le
  fonctionnement. • Page 36

  FRANÇAIS

  32

  Batterie
  Protégez la batterie de la chaleur et du feu.
  Protégez la batterie de l‘eau et de l‘humidité.

  MAX. 40°C

  Protégez la batterie des températures
  supérieures à 40°C.
  Ne jetez pas les batteries avec les déchets
  domestiques.

  Li-Ion

  Déposez les batteries dans un centre de
  collecte de batteries usagées où elles seront
  recyclées de façon écologique.

  Consignes de sécurité générales
  pour appareils électriques
  Avertissement

  F

  Lisez toutes les consignes et instructions de sécurité.
  Le non respect des consignes indiquées ci-dessous
  peuvent engendrer une électrocution, un incendie et/ou
  des blessures graves. Conservez toutes les consignes
  et instructions de sécurité pour une utilisation
  ultérieure.
  La désignation „appareil électrique“ utilisée dans
  les consignes de sécurité s‘applique aux outils électriques alimentés par un câble (câble d‘alimentation)
  et aux outils électriques alimentés par une batterie
  (sans câble d‘alimentation).
  1) Sécurité au travail
  a) Maintenez le lieu de travail propre et bien
  éclairé. Le désordre et un lieu de travail mal éclairé
  peuvent engendrer des accidents.
  b) N‘utilisez pas l‘appareil électrique dans un environnement avec risque d‘explosion, dans lequel
  se trouvent des liquides, gaz et poussières
  inflammables. Les appareils électriques forment
  des étincelles pouvant enflammer la poussière ou
  les vapeurs.
  c) Éloignez les enfants et autres personnes à une
  distance de sécurité de l‘appareil électrique.
  Toute distraction peut engendrer la perte de
  contrôle de l‘appareil.
  2) Sécurité électrique
  a) La fiche de l‘appareil électrique doit être
  branchée à la prise. Ne modifiez jamais la fiche.
  N‘utilisez pas les appareils électriques mis à
  la terre en combinaison avec des adaptateurs
  de prise. Les fiches non modifiées et les prises
  adéquates réduisent le risque d‘électrocution.
  b) Évitez le contact du corps avec les surfaces mises
  à la terre telles que tubes, chauffage, gazinières
  et réfrigérateurs. La mise à la terre de votre corps
  augmente le risque d‘électrocution.

  c) N‘exposez pas les appareils électriques à la
  pluie et à l‘humidité. La pénétration de l‘eau
  dans l‘appareil électrique augmente le risque
  d‘électrocution.
  d) N‘utilisez pas le câble en contradiction avec
  la désignation, pour porter l‘appareil, pour
  l‘accrocher ou pour retirer la fiche de la prise.
  Protégez le câble des températures excessives,
  de l‘huile, des bords tranchants et des parties
  mobiles de l‘appare Les câbles endommagés ou
  emmêlés augmentent le risque d‘électrocution.
  e) Si vous utilisez l‘appareil électrique à
  l‘extérieur, utilisez seulement des rallonges
  convenant à l‘utilisation à l‘extérieur. L‘utilisation
  d‘une rallonge convenant à l‘utilisation extérieure
  réduit le risque d‘électrocution.
  f) Lorsqu‘il est impossible d‘éviter l‘utilisation de
  l‘appareil électrique dans un environnement
  humide, utilisez le disjoncteur de protection
  à courant de défaut. Utilisation du disjoncteur
  de protection à courant de défaut réduit le risque
  d‘électrocution.
  3) Sécurité des personnes
  a) Soyez attentif, faites attention à ce que vous
  faites et utilisez le bon sens lors de l‘utilisation
  de l‘appareil électrique. N‘utilisez jamais
  l‘appareil électrique si vous êtes fatigué, sous
  effet de drogues, d‘alcool ou de médicaments.
  Un moment d‘inattention lors de l‘utilisation de la
  machine peut engendrer de graves accidents.
  b) Portez des accessoires de protection personnels
  et toujours des lunettes de protection. Le port
  d‘accessoires de protection personnels tels que
  masque respiratoire, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection
  auditive en fonction du type et de l‘utilisation de
  l‘appareil électrique, réduit le risque d‘accidents.
  c) Évitez la mise en marche accidentelle. Avant de
  brancher l‘appareil à la source d‘alimentation
  et/ou à la batterie, de le lever ou de le porter,
  vérifiez qu‘il est arrêté. Le port de l‘appareil
  électrique avec doigt posé sur l‘interrupteur ou le
  branchement de l‘appareil avec interrupteur en
  position marche à la prise, peuvent engendrer des
  accidents.
  d) Avant de mettre l‘appareil électrique en marche, retirez tous les outils de réglage et clés.
  Tout outil ou clé se trouvant dans la partie mobile
  de l‘appareil peut engendrer des blessures.
  e) Évitez les postures anormales du corps. Adoptez une posture stable et maintenez toujours
  l‘équilibre. Ainsi, vous pouvez mieux contrôler
  l‘appareil électrique dans des situations inattendues.
  f) Portez une tenue adéquate. Ne portez pas
  de vêtements larges et bijoux. Éloignez les
  cheveux, vêtements et gants à une distance
  de sécurité des parties mobiles. Les vêtements
  desserrés, bijoux et cheveux longs peuvent être
  entraînés par les parties mobiles. • Page 37

  FRANÇAIS

  c) Ne laissez pas un accumulateur non utilisé à
  proximité des agrafes, monnaies, clés, clous,
  vis, et autres petits objets métalliques pouvant
  engendrer le pontage des contacts. Un courtcircuit entre les contacts de l‘accumulateur peut
  provoquer des brûlures ou un incendie.
  d) Une mauvaise utilisation peut engendrer des
  fuites de liquide de l‘accumulateur. Évitez le
  contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à l‘eau. En cas de contact avec les
  yeux, consultez un médecin.Le liquide s‘écoulant
  de la batterie peut provoquer l‘irritation de la peau
  ou des brûlures.
  6) Service
  a) Les réparations de l‘appareil électrique doivent
  être confiées exclusivement à un personnel
  qualifié et agréé, utilisant seulement des pièces
  détachées d‘origine. Ainsi, la sécurité de l‘appareil
  sera conservée.

  33

  Consignes de sécurité pour Scie à
  chaîne à batterie
  • Un instant d’inattention lors du travail avec la scie à
  chaîne suffit pour que la chaîne de scie s’accroche
  à une partie des vêtements ou du corps.
  • Tenez toujours la scie à chaîne de la main droite
  par la poignée arrière et de la main gauche
  par la poignée avant. Le maintien de la scie à
  chaîne d’une autre manière augmente le risque
  d’accidents et est interdit.
  • Portez des lunettes de protection et une protection auditive. Il est également recommandé de
  porter des accessoires de protection de la tête,
  des mains et des pieds. Une tenue adéquate minimise le risque de blessure par des copeaux éjectés
  et le contact éventuel avec la chaîne de scie.
  • N’utilisez pas la scie à chaîne pour travailler sur
  un arbre. Le travail sur un arbre entraîne le risque
  de blessures.
  • Veillez toujours à une bonne posture et utilisez
  la scie à chaîne uniquement lorsque vous vous
  trouvez sur une surface solide, sûre et droite.
  Une surface glissante ou un support instable – tel
  qu’échelle – peut provoquer la perte d’équilibre ou la
  perte de contrôle de la scie à chaîne.
  • Lorsque vous coupez une branche sous tension,
  prenez en considération le fait que la branche
  effectue un rebond. En cas de libération de la
  tension dans les fibres du bois, la branche sous
  tension peut atteindre l’utilisateur et/ou provoquer
  la perte de contrôle de la scie à chaîne.
  • Soyez particulièrement prudents lors de la coupe
  des taillis et de jeunes arbres. Le matériel fin peut
  coincer dans la scie à chaîne et vous blesser ou
  vous faire perdre l’équilibre.

  F

  g) Lorsqu‘il est possible de monter sur l‘appareil
  des aspirateurs et capteurs de poussières,
  vérifiez s‘il sont bien raccordés et correctement
  utilisés. L‘utilisation d‘un aspirateur de poussières
  peut réduire les risques engendrés par la poussière.
  4) Utilisation et entretien de l‘appareil électrique.
  a) Ne surchargez pas la machine. Utilisez pour le
  travail donné un appareil électrique adéquat.
  Un appareil électrique adéquat permet de travailler mieux et plus en sécurité dans la gamme de
  puissances indiquée.
  b) N‘utilisez pas l‘appareil électrique avec interrupteur endommagé. Un appareil électrique
  impossible à mettre en marche ou à arrêter est
  dangereux et doit être réparé.
  c) Retirez la fiche de la prise et/ou retirez la batterie avant le réglage de l‘appareil, le remplacement d‘accessoires ou la mise hors service. Ces
  mesures de sécurité permettent d‘éviter la mise en
  marche accidentelle de l‘appareil électrique.
  d) Rangez les appareils non utilisés hors de
  portée des enfants. Veillez à ce que l‘appareil
  électrique ne soit pas utilisé par des personnes
  qui ne le connaissent pas ou qui n‘ont pas lu ces
  consignes. Les appareils électriques utilisés par
  des personnes sans expérience sont dangereux.
  e) Entretenez bien les outils électriques. Contrôlez
  si les pièces mobiles fonctionnent parfaitement
  et ne coincent pas, si elle ne sont pas fissurées ou
  endommagées au point d‘influencer négativement le fonctionnement de l‘outil électrique.
  Faites réparer les pièces endommagées avant
  l‘utilisation de l‘appareil. Un entretien incorrect
  de l‘outil électrique est la cause de nombreux
  accidents. De nombreux accidents sont provoqués
  par des appareils électriques mal entretenus.
  f) Maintenez les outils de coupe affûtés et
  propres. Les outils de coupe bien entretenus avec
  arêtes affûtées coincent moins et sont plus faciles à
  guider.
  g) Utilisez les appareils électriques, les accessoires, les embouts, etc.; en conformité avec
  ces consignes. Prenez en considération les
  conditions de travail et l‘activité que vous êtes
  en train de réaliser. L‘utilisation des appareils
  électriques à d‘autres fins que celles prescrites par
  le fabricant peut engendrer des situations dangereuses.
  5) Utilisation et maintenance d‘outils à accumulateur.
  a) Chargez les batteries uniquement dans les
  chargeurs recommandés par le fabricant.
  Pour le chargeur qui convient uniquement pour
  un certain type de batteries ou accumulateurs,
  risque d‘incendie en cas d‘utilisation avec d‘autres
  accumulateurs.
  b) Utilisez dans cet outil électrique uniquement
  des accumulateurs prévus à cet effet. L‘utilisation
  d‘autres accumulateurs peut provoquer des accidents et risque d‘incendie. • Page 38

  FRANÇAIS

  F

  34

  • Portez la scie à chaîne en état arrêté par la poignée
  avant, chaîne de scie détournée de votre corps.
  Lors du transport ou le stockage de la scie à chaîne,
  placez toujours le fourreau sur le guide-chaîne. Une
  manipulation soigneuse de la scie à chaîne réduit la
  possibilité de contact accidentel avec la chaîne de
  scie en marche.
  • Respectez les consignes de graissage, de tension
  de la chaîne et de remplacement des accessoires. Une chaîne tendue ou graissée de façon
  incompétente peut rompre ou augmenter le risque
  de rebond.
  • Maintenez les poignées sèches, propres et sans
  huiles et graisses. Les poignées salies par la
  graisse ou l’huile glissent et engendrent la perte
  de contrôle.
  • Sciez uniquement du bois. N’utilisez pas la scie
  à chaîne pour des travaux pour lesquels elle n’ai
  pas été conçue, par exemple, n’utilisez pas la scie
  à chaîne pour scier du plastique, la maçonnerie
  ou des matériaux de construction qui ne sont pas
  en bois. L’utilisation de la scie à chaîne pour des
  travaux contraires à la destination peut engendrer
  des situations dangereuses.
  Causes et prévention du rebond :
  Le rebond peut être provoqué par le contact de la
  pointe du guide-chaîne avec un objet ou lorsque le
  bois se plie et la chaîne de scie se coince dans la fente.
  Le contact avec la pointe du guide-chaîne peut
  dans de nombreux cas engendrer le penchement
  inattendu de l’utilisateur en arrière, ce qui entraîne
  l’éjection du guide-chaîne vers le haut dans le sens de
  l’utilisateur.
  Le coincement de la chaîne de scie sur l’arête
  supérieure du guide-chaîne peut éjecter violement
  le guide-chaîne en arrière dans la direction de
  l’utilisateur.
  Une telle réaction peut engendrer la perte de contrôle de la scie et de graves blessures. Ne vous fiez
  pas exclusivement aux dispositifs de sécurité intégrés
  à la scie à chaîne. En tant qu’utilisateur d’une scie à
  chaîne, vous devriez adopter diverses mesures pour
  travailler sans accidents et blessures.
  Un rebond est une conséquence d‘une utilisation
  incorrecte ou erronée de l‘outil électrique. Il peut être
  évité par en adoptant des mesures de prévention
  adéquates décrites ci-dessous :
  • Maintenez la scie fermement à deux mains en
  entourant la poignée de la scie à chaîne avec les
  pouces et les doigts. Placez votre corps et vos
  bras en position permettant de résister à la force
  de rebond. Si l‘utilisateur adopte des mesures
  adéquates, il peut résister aux forces du rebond. Ne
  lâchez jamais la scie à chaîne.
  • Évitez une posture anormale du corps et ne coupez pas au-dessus de la hauteur des épaules. Ceci
  permet d’éviter le contact accidentel avec la pointe
  du guide-chaîne et un meilleur contrôle de la scie à
  chaîne dans des situations inattendues.

  • Utilisez uniquement les guides-chaîne et les
  chaînes de scie de remplacement prescrits par
  le fabricant. Des guides-chaîne et des chaînes de
  scie incorrects peuvent engendrer la rupture de la
  chaîne et/ou un rebond.
  • Suivez les consignes du fabricant pour l‘affûtage
  et l‘entretien de la scie à chaîne. Les limiteurs de
  profondeurs trop bas augmentent le risque de
  rebond.

  Autres consignes de sécurité
  Lors du travail avec l‘appareil, veillez toujours à un
  éclairage suffisant ou à des conditions de lumière
  suffisantes.
  Attention à la marche à reculons, risque de
  trébuchement.
  Afin d‘éviter tout risque de blessures, retirez immédiatement les branches/tronçons coupés de l‘espace
  de travail.
  En cas de blocage de la chaîne de scie, arrêtez immédiatement l‘appareil et retirez la batterie, supprimez
  ensuite l‘objet coincé.
  Avant d‘insérer la batterie, vérifiez si l‘appareil est
  arrêté.
  Il est interdit de verrouiller l‘interrupteur marche/arrêt
  et l‘interrupteur de sécurité.
  N‘utilisez pas l‘outil électrique si l‘interrupteur est
  défectueux. Les interrupteurs défectueux doivent être
  remplacés par un service clients. Un outil électrique
  impossible à mettre en marche ou arrêter est dangereux et doit être réparé.
  Avant chaque utilisation, contrôlez la solidité
  et le serrage correct de tous les raccords vissés et
  emboîtés, les dispositifs de protection et la
  marche facile de toutes les parties mobiles.
  Il est strictement interdit de démonter,
  modifier et retirer volontairement les dispositifs
  de protection situés sur la machine ou d‘y placer
  d‘autres dispositifs de protection.
  N‘utilisez pas l‘appareil lorsqu‘il est
  endommagé ou lorsque les dispositifs de sécurité
  sont défectueux. Remplacez les pièces usées et
  endommagées.
  N‘utilisez pas l‘appareil à proximité des liquides ou
  gaz inflammables. Risque d‘incendie ou d‘explosion
  en cas de court-circuit.
  Avertissement: Cet outil électrique génère
  pendant le fonctionnement le champ magnétique.
  Dans certaines circonstances, ce champ peut
  perturber le fonctionnement des implants médicaux
  actifs ou passifs. Afin de réduire le risque de blessure
  graves ou mortelles, nous recommandons aux
  personnes portant un implant médical de consulter
  un médecin et le fabricant de l‘implant médical avant
  l‘utilisation de l‘appareil. • Page 39

  FRANÇAIS

  Batterie

  Entretien

  Une utilisation incompétente ou l‘utilisation d‘un
  accumulateur endommagé peut provoquer des fuites
  de vapeurs. Amenez de l‘air frais et contactez un
  médecin en cas de problèmes. Les vapeurs peuvent
  irriter les voies respiratoires.

  Retirez l‘accu avant d‘effectuer toute
  intervention de réglage, de nettoyage ou
  d‘entretien sur la machine.
  Les réparations et travaux non décrits dans ce mode
  d‘emploi doivent être effectués uniquement par un
  personnel qualifié agréé.
  Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de
  rechange d’origine.
  Utilisez uniquement de l‘huile à chaînes biodégradable.
  Maintenez la machine et en particulier les orifices
  d‘aération propres. Ne pulvérisez jamais de l‘eau sur
  l‘appareil !
  Ne nettoyez pas l‘appareil et sec composants à l’aide de
  solvants et de liquides inflammables ou toxiques. Utilisez uniquement un chiffon humide, en veillant d’abord
  à ce que la fiche soit débranchée de la prise électrique.  
  Traitez toutes les pièces mobiles avec une huile
  écologique.
  Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement la
  chaîne de scie et le guide-chaîne. Nettoyez-la à l‘aide
  d‘un chiffon imbibé d‘huile ou pulvérisez dessus le
  spray pour le traitement des métaux.
  Des chaînes et guide-chaîne émoussés, courbés
  ou endommagés doivent être immédiatement
  remplacés.
  Seul un appareil régulièrement entretenu et traité
  peut donner satisfaction. Un entretien insuffisant
  peut engendrer des accidents et des blessures
  En cas de besoin, vous trouverez la liste de pièce
  détachées sur les pages web www.guede.com.
  Stockez l’appareil à un endroit sec.

  Consignes de travail
  Les accus ne sont livrés que partiellement préchargés
  et doivent donc être complètement chargés avant
  utilisation.

  Rechargez l‘accu dès lors que l‘appareil fonctionne trop lentement ou s‘arrête.

  L‘accu Li-ion peut être chargé à tout moment
  sans raccourcir sa durée de vie. L‘interruption
  du chargement n‘endommage pas l‘accu. L‘accu
  Li-ions est protégé contre la décharge complète
  grâce à la „Electronic Celle Protection“.

  Une durée de fonctionnement sensiblement
  raccourcie de l‘accu indique que celui-ci est trop
  faible et doit être remplacé. N‘utilisez que des
  accus de rechange d‘origine

  Une durée de fonctionnement sensiblement
  raccourcie de l‘accu indique que celui-ci est trop
  faible et doit être remplacé. N‘utilisez que des
  accus de rechange d‘origine
  Používejte jen originální náhradní baterie

  Élimination
  Les consignes d‘élimination résultent des pictogrammes placés sur l‘appareil ou sur l‘emballage.
  Déposez les appareils défectueux et/
  ou destinés à l‘élimination au centre de
  ramassage correspondant.
  Éliminez les accumulateurs de façon écologique.
  Les accumulateurs Li-ion doivent être éliminés de façon spéciale. Remettez les accumulateurs défectueux
  à un magasin spécialisé. Avant de broyer l‘appareil,
  retirez l‘accumulateur. Les accumulateurs endommagés peuvent nuire à l‘environnement et à votre santé,
  car ils peuvent présenter des fuites de vapeurs ou gaz
  toxiques.
  Par conséquent, n‘envoyez jamais un accumulateur
  endommagé par la poste, etc. Veuillez vous tourner
  vers votre centre de recyclage local.

  F

  Risque d‘incendie ! Risque d‘explosion!
  N‘utilisez jamais des accumulateurs endommagés, défectueux ou déformés. N‘ouvrez jamais
  un accumulateur, ne l‘endommagez pas et ne le
  faites pas tomber.
  Ne chargez jamais la batterie dans un environnement avec acides et matières légèrement
  inflammables.
  Protégez la batterie de la chaleur et du feu.
  Utilisez la batterie seulement dans l‘étendue des
  températures de +10°C à +40°C.
  Ne la posez jamais sur des corps de chauffe et ne
  l‘exposez pas trop longtemps aux rayons du soleil.
  En cas de forte charge, laissez-la d‘abord refroidir.
  Court-circuit - ne shuntez pas les contacts de
  l‘accumulateur avec des pièces métalliques.
  Lors de la liquidation, le transport ou le stockage,
  il est nécessaire d‘emballer l‘accumulateur (sac en
  plastique, boîte) ou de coller les contacts.

  35 • Page 40

  FRANÇAIS

  36

  Éliminez les accumulateurs lorsqu‘ils sont déchargés.
  Nous recommandons d‘envelopper les pôles par une
  bande adhésive, de façon à les protéger du courtcircuit. N‘ouvrez jamais un accumulateur.
  Élimination de l‘emballage de transport.
  L‘emballage protège l‘appareil de l‘endommagement
  pendant le transport. En général, les matériaux
  d‘emballage sont choisis en fonction des aspects
  écologiquement acceptables et des aspects de traitement des déchets, par conséquent, ils sont recyclables. Le retour de l‘emballage dans le circuit matériel
  permet d‘économiser des matières premières et de
  réduire les déchets. Certaines parties de l‘emballage
  (film, styropore®) peuvent représenter un risque pour
  les enfants.
  Risque d‘asphyxie !
  Stockez les parties d‘emballage hors de portée des
  enfants et éliminez-les le plus rapidement possible.

  Service
  Vous avez des questions techniques ? Une réclamation ? Vous avez besoin de pièces détachées ou d’un
  mode d’emploi ? Nous vous aiderons rapidement et
  sans paperasserie inutile par l’intermédiaire de nos
  pages Web www.guede.com dans la rubrique Service.
  Aidez-nous pour que nous puissions vous aider. Pour
  identifier votre appareil en cas de réclamation, nous
  avons besoins du numéro de série, numéro de produit et l’année de fabrication. Toutes ces informations
  se trouvent sur la plaque signalétique. Pour avoir ces
  informations toujours à porté de main, veuillez les
  inscrire ici :
  Numéro de série:
  Numéro de commande :

  Liquidez écologiquement l‘huile usagée !
  Année de fabrication:

  Garantie
  La durée de la garantie est de 12 mois en cas d’une
  utilisation industrielle et de 24 mois pour le consommateur final. La période de garantie commence à
  courir à compter de la date d’achat de l’appareil.
  La garantie concerne exclusivement les imperfections
  provoquées par le défaut du matériel ou le défaut de
  fabrication. En cas de réclamation pendant la durée
  de la garantie, il est nécessaire de joindre l’original du
  justificatif d’achat avec la date d’achat.

  F

  La garantie n’inclut pas une utilisation incompétente
  telle que surcharge de l’appareil, utilisation de la
  force, endommagement par intervention étrangère
  ou objets étrangers. Le non respect du mode d’emploi
  et du mode de montage ainsi que l’usure normale ne
  sont pas non plus inclus dans la garantie.
  Informations importantes pour le client.
  Nous vous informons que l‘appareil doit être retourné
  pendant la durée de la garantie ou après la garantie
  dans son emballage d‘origine. Cette mesure permet
  d‘éviter efficacement l‘endommagement inutile
  lors du transport. L‘appareil est protégé de façon
  optimale seulement dans l‘emballage d‘origine et son
  traitement continu est ainsi assuré.

  Tel.:
  Fax:
  E-Mail:

  +49 (0) 79 04 / 700-360
  +49 (0) 79 04 / 700-51999
  support@ts.guede.com • Page 41

  FRANÇAIS

  37

  Plan des révisions et de l’entretien
  Généralités

  Scie entière
  Corps en plastique
  Chaîne de scie
  Guide-chaîne
  Roue à chaîne
  Frein de la chaîne

  Nettoyez régulièrement la partie extérieure.
  Faites contrôler régulièrement par un atelier agréé.
  Contrôlez les fissures et les ruptures.
  Faites affûter régulièrement.
  Nettoyez régulièrement.
  Nettoyez régulièrement.
  Contrôle régulier de la fonction. Inclinez le levier à main
  de protection avant en avant, la chaîne de scie doit
  s‘arrêter.

  Avant chaque mise en
  marche

  Chaîne de scie
  Guide-chaîne
  Graissage de la chaîne
  Frein de la chaîne
  Frein à inertie
  Interrupteur ON/OFF
  Bouchon du réservoir
  d‘huile

  Contrôlez l‘endommagement et l‘acuité
  Contrôlez la tension de la chaîne
  Contrôle de la fonction
  Contrôle de la fonction Inclinez le levier à main de protection avant en avant, la chaîne de scie doit s‘arrêter.
  Contrôle de la fonction
  Contrôle de la fonction
  Contrôlez l‘étanchéité.
  En cas d‘endommagement, fairer répare par un atelier
  agréé.

  Après chaque mise hors
  service

  Guide-chaîne
  Ancrage du guide-chaîne

  Nettoyez l‘orifice de remplissage d‘huile.
  Nettoyez en particulier la fente d‘huile de guidage.

  Stockage

  Réservoir d‘huile de chaîne
  Chaîne de scie / Guidechaîne

  Videz
  Démontez, nettoyez et graissez légèrement à l‘huile
  Nettoyez la fente de guidage du guide-chaîne
  Stockez dans une pièce sèche en sécurité Après un
  stockage prolongé, faites contrôler la scie électrique par
  un atelier agréé (le reste d‘huile peut devenir résineux et
  boucher la valve de la pompe à huile).

  Scie entière

  Panne

  Système

  La scie ne fonctionne pas

  Suivi

  Cause

  Le moteur électrique ne
  tourne pas.

  Manque d‘alimentation
  Batterie vide
  Frein de chaîne activé

  Puissance insuffisante

  Balais de charbon

  Faible écoulement

  Balais de charbon usés

  Manque de graissage de
  la chaîne

  Réservoir d‘huile / Pompe à huile

  Manque d‘huile sur la
  chaîne de scie

  Réservoir d‘huile vide,
  Fente d‘huile de guidage
  encrassée

  Frein de la chaîne

  Frein

  La chaîne de scie s‘arrête
  brusquement

  Bande de frein usée

  Frein à inertie

  Frein

  La chaîne de scie finit de
  tourner

  Balais de charbon usés

  F

  Résolution d’une panne • Page 42

  ITALIANO

  38

  Dati Tecnici
  Sega a catena, a batteria
  Cod. ord.:
  Tensione
  Lunghezza di taglio
  Lunghezza della lista
  Solco/spada
  Velocità della catena
  Serbatoio d‘olio per le catene
  Peso (senza catena, spada, batteria, L’impianto di caricamento e
  serbatoio d’olio vuoto)
  Elemento
  Spessore della tacca di guida
  Numero delle tacche

  300/36 Li-Ion Set

  300/36 KS

  95680
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  95660
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  4,2 kg

  4,2 kg

  3/8”
  1,3 mm
  45

  3/8”
  1,3 mm
  45

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  101 dB (A)

  101 dB (A)

  Dati di rumorosità
  Livello di rumorosità LpA1)
  Valore misurato delle vibrazioni LWA1)
  Livello di potenza sonora garantito LWA2)

  Misurato conf. 1) EN 60745; 2) 2000/14/EG+ 2005/88/EG; Incertezza della misura K = 2,5 dB (A)
  Utilizzare le protezioni dell‘udito!

  I

  Dati della vibrazione
  Dati totali della vibrazione (Somma vettoriale di tre direzioni) accertato rispettivamente EN 60745
  8,956 m/s2
  8,956 m/s2
  Valore di emissione dell’oscillazione ah
  Incertezza della misura K = 1,5 m/s2
  AVVERTENZA: Il livello reale delle vibrazioni, in dipendenza al tipo e modo dell‘uso della lista, può essere
  diverso dal valore indicato nelle presenti istruzioni.
  E‘ possibile utilizzare il livello delle vibrazioni per il confronto reciproco degli apparecchi elettrici.
  E‘ adatto anche alla pre-valutazione del carico dalle vibrazioni
  Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni si deve tenere conto anche dei tempi in cui
  l‘utensile è spento oppure è acceso senza però essere utilizzato. Questo può ridurre sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per l‘intero periodo di tempo operativo.
  Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere l‘utilizzatore dall‘effetto delle vibrazioni, come ad
  esempio: manutenzione dell‘utensile elettrico e degli accessori, tenere le mani calde, organizzazione dello
  svolgimento del lavoro.
  Usare l‘apparecchio solo dopo aver
  letto con attenzione e capito le
  istruzioni per l‘uso. Rispettare tutte le
  istruzioni di sicurezza riportate nel Manuale.
  Comportarsi con cura verso le altre persone.
  In caso dei dubbi sul collegamento ed uso
  dell‘apparecchio, rivolgersi cortesemente al CAT.

  Uso in conformità alla destinazione
  La sega a catena ad accumulatore può essere utilizzata solo per tagliare il legno in senso trasversale delle
  fibre.
  Con riferimento ai dati tecnici ed alle istruzioni di
  sicurezza
  Questo impianto può essere utilizzato solo per lo scopo indicato. All‘inadempimento delle istituzioni delle
  direttive generalmente valide e delle istituzioni nel
  presente Manuale il costruttore non assume alcuna
  responsabilità dei danni. • Page 43

  ITALIANO

  Requisiti all’operatore
  L’operatore è obbligato, prima di usare la macchina,
  leggere attentamente il Manuale d’Uso. 
  Qualifica:  Oltre le istruzioni dettagliate del professionista, per uso della macchina non è necessaria alcuna
  qualifica speciale.
  Età minima:  Possono lavorare con l‘apparecchio solo
  le persone che hanno raggiunto 18 anni.
  L’eccezione rappresenta lo sfruttamento dei minorenni per lo scopo dell’addestramento professionale per
  raggiungere la pratica sotto controllo dell‘istruttore.
  Istruzioni:  Taglio e abbattimento, così come tutti
  i relativi lavori siano eseguiti unicamente, che sta
  facendo molto istruiti e formati.
  Coloro che non hanno esperienza con la motosega o
  denArbeitstechniken, non dovrebbe svolgere questo
  lavoro.
  Prima volta gli utenti sono invitati a praticare il taglio
  di legno rotonda su un cavalletto.
  L‘operatore è responsabile verso i terzi degli incidenti
  oppure pericoli.

  Simboli

  39

  Attenzione!
  Per ridurre il rischio di una lesione, leggere
  il manuale operativo.
  Prima di ogni intervento di regolazione,
  pulizia o manutenzione togliere la batteria
  sostituibile dalla macchina.
  Avviso al contracolpo pericoloso
  Distanza dalle persone
  Attendersi a che non stia nessuno nella
  zona pericolosa.
  Proteggere all’umidità
  Non esporre la macchina alla pioggia.
  Senso di rotazione della catena della
  motosega

  Pericoli residuali
  Utilizzare l‘elmetto di protezione!

  Comportamento in caso
  d’emergenza
  Applicare il pronto soccorso relativo all’incidente e
  rivolgersi più rapidamente al medico qualificato. Proteggere il ferito agli ulteriori incidenti e tranquillizzarlo. Con riferimento alla DIN 13164, il luogo di lavoro
  deve essere sempre dotato della cassetta di pronto
  soccorso per eventuali  incidenti. Il materiale utilizzato
  deve essere aggiunto immediatamente.
  In caso di richiesta del pronto soccorso comunicare
  le seguenti informazioni:
  1. Luogo dell’incidente
  2. Tipo dell’incidente
  3. Numero dei feriti
  4. Tipo della ferita

  Utilizzare gli occhiali di protezione!

  Utilizzare le protezioni dell‘udito!
  Utilizzare i guanti di protezione!
  Utilizzare la calzatura di sicurezza con la
  protezione al taglio, base antiscivolante e
  punta d‘acciaio!

  I

  Pericolo delle ustioni!
  Durante lavoro utilizzare gli occhiali di protezione.
  Mai toccare con le mani la catena da taglio in
  movimento.
  Pericolo del contracolpo!
  Il contracolpo può causare gli incidenti mortali da
  taglio.
  Pericolo delle ustioni!
  La catena e la lista di guida si riscaldano durante
  l‘esercizio.

  Utilizzare la tuta con rivestimento di
  protezione al taglio!
  Simbolo CE
  Gli apparecchi elettrici/elettronici difettosi
  e/o da smaltire devono essere consegnati
  ai centri autorizzati.
  Proteggere all’umidità

  L’imballo deve essere rivolto verso alto
  Certificato TÜV Rheinland • Page 44

  ITALIANO

  40

  Batteria
  Proteggere l‘accumulatore contro il calore
  e la fiamma.
  Proteggere l‘accumulatore contro l‘acqua
  ed umidità.

  MAX. 40°C

  Proteggere l‘accumulatore contro le temperature superiori a 40°C.
  Non buttare le batterie esauste nei rifiuti
  solidi urbani.

  Li-Ion

  Portare le batterie in un punto di raccolta
  di batterie esauste dove saranno riciclate in
  modo ecologico.

  Avvertenze di sicurezza generali per
  elettroutensili
  Avvertenza

  I

  Leggere tutte le istruzioni ed avvertimenti di sicurezza.Mancata osservazione delle avvertenze sottostanti
  potrebbe provocare scosse elettriche, incendi e/o seri
  incidenti. Conservare tutte le indicazioni e istruzioni di sicurezza per il loro futuro uso.
  Il termine „elettroutensile“ utilizzato nelle indicazioni
  di sicurezza si riferisce ad utensili elettrici alimentati
  dalla rete (con cavo di rete) e ad utensili elettrici
  alimentati a batteria (senza cavo di rete).
  1) Sicurezza dell postazione di lavoro
  a) Tenere la postazione di lavoro pulita e ben illuminata. Il disordine oppure la postazione di lavoro
  non illuminata possono essere causa di incidenti.
  b) Evitare d’impiegare l’elettroutensile in ambienti esposti al rischio di esplosioni dove si
  trovano liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli
  elettroutensili producono scintille che possono far
  infiammare la polvere o i gas.
  c) Tenere lontani i bambini ed altre persone
  dall’elettroutensileOgni eventuale distrazione può comportare la perdita del controllo
  sull’elettroutensile.
  2) Sicurezza elettrica
  a) La spina di allacciamento alla rete
  dell’elettroutensile deve essere adatta alla
  presa. Evitare assolutamente di apportare
  modifiche alla spina. Non impiegare spine
  adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di
  collegamento a terra. Le spine non modificate e
  le prese adatte riducono il rischio di scosse elettriche
  b) Evitare il contatto fisico con superfici collegate a
  terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche
  e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse
  elettriche nel momento se il vostro corpo è messo a
  terra.

  c) Protteggere gli elettroutensili dalla pioggia o
  dall’umidità. La penetrazione dell’acqua in un
  elettroutensile aumenta il rischio di scosse elettriche.
  d) Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per appendere l’elettroutensile oppure per
  estrarre la spina dalla presa di corrente. Non
  avvicinare il cavo alle temperature eccessive,
  olio, spigoli I cavi danneggiati o aggrovigliati
  aumentano il rischio di scosse elettriche.
  e) Qualora si voglia usare l’elettroutensile
  all’aperto, impiegare solo ed esclusivamente i
  cavi di prolunga che siano adatti per l’impiego
  all’esterno. L’uso di un cavo di prolunga omologato per l’impiego all’esterno riduce il rischio di
  scosse elettriche.
  f) Qualora non fosse possibile evitare l‘uso
  dell’elettroutensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza RC. L’uso di un
  interruttore di sicurezza RCD riduce il rischio di
  scosse elettriche.
  3) Sicurezza delle persone
  a) E‘ importante concentrarsi su ciò che si
  sta facendo e maneggiare con giudizio
  l’elettroutensile durante le operazioni di lavoro.
  Non utilizzare mai l’elettroutensilein caso di
  stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
  l’effetto di droghe, bevande alcol Un attimo
  di distrazione mentre si usa l’elettroutensile può
  provocare seri incidenti.
  b) Indossare sempre dispositivi di protezione individuale nonché occhiali protettivi.   Indossando
  i dispositivi di protezione individuale quali maschera di respirazione, scarpe antiscivolo, elmetto di
  protezione, oppure tappi per le orecchie a seconda
  del tipo e dell’applicazione dell’elettroutensile, si
  riduce il rischio di incidenti.
  c) Evitare l’accensione involontaria
  dell’elettroutensile. Prima di collegarlo alla
  rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria
  ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima
  di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che
  l’elettroutensile sia spento.  Tenendo il dito sopra
  l’interruttore mentre si trasporta l’elettroutensile
  oppure collegandolo all’alimentazione di corrente
  con l’interruttore inserito, possono verificarsi gravi
  incidenti.
  d) Prima di accendere l’elettroutensile togliere gli
  attrezzi di regolazione o le chiavi.  Un utensile
  oppure una chiave che si trovi in una parte rotante
  della macchina può provocare seri incidenti.
  e) Evitare una posizione anomala del corpo. Mettersi in posizione sicura e mantenere l’equilibrio
  in ogni situazione. In questo modo è possibile
  controllare meglio l’elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.
  f) Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti larghi e gioielli. Tenere i capelli, i vestiti ed
  i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
  larghi, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi
  in parti in movimento. • Page 45

  ITALIANO

  c) Non lasciare l‘accumulatore non utilizzato nelle
  vicinanze di graffette da ufficio, monete, chiavi,
  chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
  potrebbero causare il ponteggio dei contatti. Il
  cortocircuito tra i contatti dell‘accumulatore può
  causare ustioni o incendio.
  d) In caso di utilizzo errato, il liquido può fuoriuscire dall‘accumulatore. Evitare ogni contatto
  con esso. In caso di un contatto accidentale,
  sciacquare con l‘acqua. Se il liquido entra negli
  occhi, consultare subito il medico.Il liquido che
  fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni della
  pelle o ustioni.
  6) Assistenza
  a) Fare riparare l’elettroutensile solo ed esclusivamente da personale autorizzato, e solo
  impiegando pezzi diricambio originali.  In tal
  modo potrà essere salvaguardata la sicurezza
  dell’elettroutensile.

  41

  Istruzioni di sicurezza per Sega a
  catena, a batteria
  • Al lavoro con la sega a catena basta un solo
  momento di disattenzione e la catena della sega
  potrebbe afferrare l’indumento oppure la parte
  del corpo.
  • Reggere sempre la sega a catena con la mano destra sul manico posteriore e con la mano sinistra
  sul manico anteriore. Reggere la sega a catena in
  modo inverso aumenta il rischio degli infortuni e
  non si deve utilizzare.
  • Utilizzare sempre gli occhiali di protezione e
  protezione dell’udito. In più si raccomanda
  l’utilizzo dei mezzi di protezione della testa, delle
  mani e dei piedi. Una tuta di protezione idonea
  minimizza il rischio delle ferite dalle scaglie volanti
  dell’eventuale contatto con la catena della sega.
  • Non lavorare con la sega a catena essendo
  sull’albero. Al lavoro sull‘albero origina il rischio
  dell‘infortunio.
  • Attendersi sempre all’atteggiamento sicuro ed utilizzare la sega a catena solo stando sul suolo rigido,
  sicuro e piano. La superficie scivolante oppure un
  supporto instabile – ad es. scala marina – può portare
  alla perdita d’equilibrio oppure la perdita di controllo
  sulla sega a catena.
  • Rendere conto al taglio del ramo sotto la
  tensione che il ramo oscilla indietro. Allentata la
  tensione delle fibre di legno, il ramo sotto la tensione potrebbe colpire l’operatore oppure causare la
  perdita del controllo sulla sega a catena.
  • Al taglio dei rampolli e degli alberi giovini porre
  sempre tanta attenzione. Il materiale sottile può
  essere afferrato dalla sega a catena colpendovi
  oppure causare la perdita dell’equilibrio.
  • Trasportare la sega a catena spenta, reggendola sul
  manico anteriore, con la catena da taglio rivolta dal
  corpo. Per il trasporto oppure conservazione della
  sega a catena metterla sempre nella custodia di

  I

  g) In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione della polvere e di raccolta,
  assicurarsi che gli stessi siano collegati e che
  vengano utilizzati correttamente. L’utilizzo di
  un’aspirapolvere può ridurre lo sviluppo delle
  situazioni pericolose dovute alla polvere.
  4) Uso e manutenzione dell‘elettroutensile
  a) Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per
  il lavoro specifico, utilizzare esclusivamente
  l’elettroutensile idoneo. Con un elettroutensile
  adatto si lavora in modo migliore e più sicuro
  nell’ambito della sua potenza di prestazione.
  b) Non utilizzare mai l‘elettroutensile con interruttore difettoso. L‘elettroutensile che non può
  essere spento o accesso, è pericoloso e deve essere
  aggiustato.
  c) Prima di procedere ad operazioni di regolazione sull‘apparecchio o di sostituzione degli
  accessori oppure prima di posare la macchina
  al termine di un lavoro,estrarre sempre la
  spina dalla presa della corrente e/o estrarre la
  batteria ricaricabile.  Tale precauzione eviterà che
  l’elettroutensile possa essere messo in funzione
  involontariamente.
  d) Quando gli elettroutensili non vengono
  utilizzati, vanno conservati fuori dalla portata
  dei bambini. Non fare usare l’elettroutensile a
  persone che non siano abituate ad usarlo o che
  non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose se utilizzati da
  persone non dotate di sufficiente esperienza.
  e) Prendere cura dell‘elettroutensile. Controllare
  se gli organi funzionano perfettamente e se non
  risultano grippati, se non presentano rotture
  o danneggiamenti tali da poter influenzare,
  in modo attivo, il funzionamento del detto
  elettroutensile. Far riparare le parti danneggiate
  prima di iniziare ad utilizzare l‘apparecchio.
  Numerosi incidenti sono causati da elettroutensili la
  cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.
  f) Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati
  e puliti.  Gli utensili da taglio curati con particolare
  attenzione e contaglienti affilati s’inceppano meno
  frequentemente e sono più facili da condurre.
  g) Utilizzare gli elettroutensili, gli accessori opzionali, gli utensili per applicazioni specifiche ecc.,
  sempre attenendosi alle presenti istruzioni.
  Tenere sempre presente le condizioni di lavoro
  e le operazioni da eseguire. L’impiego di elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti potrà dar
  luogo a situazioni di pericolo.
  5) Utilizzo e cura degli utensili ad accumulatore
  a) Ricaricare le batterie solo in caricabatterie consigliati dal produttore. Per il caricabatterie adatto
  ad un certo tipo di batterie, risp. accumulatori, c‘è
  rischio di incendio se utilizzato con accumulatori
  diversi.
  b) Utilizzare, per questo utensile elettrico, solo gli
  accumulatori previsti. L‘utilizzo degli accumulatori diversi può provocare lesioni e rischio di
  incendio. • Page 46

  ITALIANO

  I

  42

  protezione. La manipolazione accurata della sega a
  catena diminuisce la probabilitŕ del contatto accidentale con la catena da taglio in movimento.
  • Rispettare le istruzioni per lubrificazione, tesa
  della catena e cambio degli accessori. La catena
  tesa oppure lubrificata scorrettamente può rompersi oppure aumentare il rischio di retrocolpo.
  • Mantenere i manichi asciutti e senza le tracce
  dell’olio e/o grasso. I manichi sporchi del grasso
  oppure l’olio scivolano e portano alla perdita del
  controllo.
  • Tagliare solo la legna. Non utilizzare la sega a
  catena per i lavori, ai quali non č destinata – per
  esempio: Non utilizzare la sega a catena per tagliare la plastica, muratura oppure i materiali edili
  i cui non sono di legno. L’uso della sega a catena
  per i lavori in controversia alla destinazione può
  provocare le situazioni pericolose.
  Motivi e prevenzione contro il retrocolpo:
  Il retrocolpo può avvenire se la punta della lista di
  guida tocchi un oggetto, oppure se il legno si piega e
  la catena da taglio s’incunea nella fessura.
  Il contatto con l’estremitŕ della lista può causare in
  tanti casi che l’operatore s’inclina accidentalmente
  dietro ed in conseguenza di ciò, la lista di guida viene
  lanciata su enl senso dell’operatore.
  L’incuneamento della catena da taglio sul bordo
  superiore della lista di guida può lanciarla fortemente
  indietro nel senso dell’operatore.
  Ognuno di tali eventi può portare alla perdita di
  controllo della sega ed alle gravi ferite.Non fidarsi
  esclusivamente dei dispositivi di sicurezza incorporati nella sega a catena. L’utente della sega a catena
  dovrebbe adottare le varie misure per lavorare senza
  gli incidenti ed infortuni.
  Il colpo di ritorno è dovuto all‘utilizzo incorretto o
  errato degli utensili elettrici. Può essere evitato provvedendo alle misure di prevenzione idonee descritte
  di sotto:
  • Tenere fermamente la sega con entrambe le
  mani, serrare tra i pollici e le dita il manico della
  sega a catena. Il vostro corpo e le armi devono
  assumere una posizione tale da essere capaci di
  affrontare le forze del colpo di ritorno. Se si provvede alle misure adeguate, l‘operatore può gestire
  le forze relative al colpo di ritorno. Mai lasciare
  insorvegliata la motosega a catena.
  • Evitare l’atteggiamento del corpo anomalo e non
  tagliare in altezza superiore alle spalle. Viene cosě
  evitato il contatto accidentale con la punta della
  lista di guida e sarà migliore anche il controllo della
  sega a catena nelle situazioni inattendibili.
  • Per cambio utilizzare solo le liste e le catene da
  taglio prescritte dal costruttore. Le liste di guida e
  le catene da taglio non originali possono provocare la rottura della catena oppure il retrocolpo.
  • Osservare le istruzioni del produttore relative
  all‘affilatura e manutenzione della sega a catena.
  Riduttori di profondità troppo bassi aumentano la
  tendenza a d un colpo di ritorno.

  Altre norme di sicurezza
  Durante il lavoro con l‘apparecchio assicurare sempre
  l‘illuminazione sufficiente, rispett. buone condizioni
  di visibilità.
  Attenti mentre si cammina all’indietro, rischio
  di inciampare!
  Rimuovere immediatamente dal luogo di lavoro tutti i
  rami/nodi tagliati per evitare lesioni.
  In caso di bloccaggio della catena della sega spegnere
  immediatamente l‘apparecchio e toglierne la batteria
  sostituibile, dunque rimuovere il relativo oggetto.
  Prima di inserire la batteria assicurarsi che
  l‘apparecchio è spento.
  L‘interruttore on/off e l‘interruttore di sicurezza non
  vanno mai chiusi a chiave.
  Non utilizzare utensili elettrici se l‘interruttore è difettoso. Gli interruttori difettosi devono essere sostituiti
  dal centro di assistenza ai clienti. L‘utensile elettrico
  che non può essere acceso o spento è pericoloso e
  deve essere riparato.
  Prima di ogni utilizzo controllare la fermezza e
  una corretta posizione di tutte le giunzioni a vite e
  di serraggio, nonché i dispositivi di protezione e
  se tutte le parti mobili funzionano con facilità.
  E‘ severamente vietato smontare, modificare o
  strumentalmente alienare i dispositivi di
  protezione che si trovano sulla macchina, o
  posizionare su essa i dispositivi di protezione
  estranee.
  Non utilizzare l‘apparecchio se risulta
  danneggiato o se i dispositivi di protezione sono
  difettosi. Sostituire le parti usurate o difettose.
  Non utilizzare l‘impianto vicino a liquidi o gas infiammabili. Al cortocircuito c‘è il pericolo d‘incendio e
  d‘esplosione.
  Avvertimento: Questo utensile elettrico genera,
  durante il suo funzionamento, il campo elettromagnetico. Tale campo può, sotto certe condizioni,
  disturbare la funzione degli impianti medici attivi o
  passivi. Al fine di ridurre il rischio di lesioni gravi o
  mortali si consiglia alle persone aventi tali impianti
  medici di consultare il problema con il medico e il
  produttore dell‘impianto prima di usare l‘apparecchio.

  Batteria
  In caso di utilizzo inesperto o di utilizzo di un accumulatore difettoso possono fuoriuscire dei vapori. Far
  portare l‘aria fresca e in caso di problemi contattare il
  medico. I vapori possono irritare le vie respiratorie. • Page 47

  ITALIANO

  Istruzioni di lavoro
  Gli accumulatori vengono forniti solo parzialmente
  carichi e prima dell‘utilizzo devono caricarsi appieno
  per la prima volta.

  Se la macchina gira lentamente o rimane ferma,
  ricaricare l‘accumulatore.

  Un accumulatore Li-Ion può essere ricaricato
  ogni qual volta senza accorciare la sua durata di
  vita. L‘interruzione del processo di ricarica non
  può danneggiare l‘accumulatore

  L‘accumulatore Li-ion è protetto da protezione
  elettronica „Electronic-Cell Protection“ dallo
  scaricamento completo.

  Il tempo di funzionamento sostanzialmente più
  breve significa che la batteria è consumata e
  deve essere sostituita.
  Utilizzare solo batterie sostitutive originali.

  Manutenzione
  Prima di ogni intervento di regolazione,
  pulizia o manutenzione togliere la batteria
  sostituibile dalla macchina.
  Tutte le riparazioni e i lavori non descritte nel presente manuale d‘uso possono essere eseguite solo da
  personale qualificato e autorizzato.
  Utilizzare solo gli accessori e ricambi originali.
  Usare solo l‘olio per catena biodegradabile
  Mantenere la macchina pulita, soprattutto aperture
  di ventilazione. Mai spruzzare l‘acqua sul corpo della
  macchina!
  Non pulire la macchina e i suoi componenti con solventi, liquidi infiammabili o tossici. Impiegare solamente
  un panno umido. 

  43

  Smaltimento
  Le istruzioni per lo smaltimento risultano da
  pittogrammi posizionati sull‘apparecchio stesso o
  sull‘imballaggio.
  Gli apparecchi difettosi e/o da smaltire
  devono essere consegnati ai centri
  autorizzati.
  Smaltire gli accumulatori in maniera ecologica
  Gli accumulatori al Li-Ion sono sottoposti al regime di
  smaltimento speciale. Fare smaltire gli accumulatori
  difettosi da un negozio specializzato. Prima di far rottamare l‘apparecchio, dovete togliere l‘accumulatore.
  Gli accumulatori difettosi possono compromettere
  l‘ambiente e la Vostra salute, se ne fuoriescono i
  vapori o liquidi velenosi.
  Perciò mai inviare l‘accumulatore difettoso per mezzo
  posta, ecc. Rivolgersi, prego, al centro di riciclaggio
  locale.
  Smaltire gli accumulatori solo se scarichi. Si consiglia
  di bloccare i poli con nastro adesivo in modo
  da proteggerli contro il cortocircuito. Mai aprire
  l‘accumulatore.
  Smaltimento dell‘imballo da trasporto.
  L‘imballo protegge l‘apparecchio contro i danni
  durante il trasporto. I materiali d‘imballo vengono
  scelti normalmente secondo i criteri ecologicamente
  accettabili ed i criteri di manipolazione dei rifiuti e
  sono quindi riciclabili. La restituzione dell‘imballo
  al circolo dei materiali risparmia le materie prime
  e diminuisce la presenza dei rifiuti. Le singole parti
  degli imballi (es. foglio, styropor®) possono essere
  pericolosi per i bambini.
  Pericolo di soffocamento!
  Conservare le parti degli imballi fuori la portata dei
  bambini e smaltirgli prima possibile.
  L‘olio usato va smaltito in maniera ecologica!

  I

  Pericolo di incendio Pericolo
  d’esplosione!
  Mai utilizzare accumulatori difettosi, danneggiati
  o deformati. Mai aprire accumulatori, non danneggiarli o farli cadere per terra.
  Mai caricare l‘accumulatore nell‘ambiente con gli
  acidi e materiali facilmente infiammabili.
  Proteggere l‘accumulatore contro le temperature
  elevate e contro la fiamma.
  Utilizzare l‘accumulatore solo in temperatura
  dell‘ambiente tra 10°C a +40°C.
  Mai appoggiarlo sui corpi di riscaldamento e non
  sottoporlo per lungo all‘irraggiamento solare.
  Dopo un forte carico lascarlo raffreddare prima.
  Cortocircuito – non ponteggiare i contatti
  dell‘accumulatore con parti metalliche.
  In caso di smaltimento, trasporto o stoccaggio
  l‘accumulatore deve essere imballato (sacco di
  plastica, scatola), o i contatti devono essere bloccati con nastro adesivo.

  Tutte le parti mobili trattare con olio ecologico.
  Dopo ogni utilizzo pulire con cura la catena della sega
  e la spada. Strofinarla con panno inumidito di olio o
  spruzzarla con spray per il trattamento dei metalli.
  Le catene e spade smussate, piegate o danneggiate
  devono essere sostituite.
  Solo l‘apparecchio periodicamente mantenuto e
  curato può essere un’aiutante soddisfacente. La
  manutenzione e cura mancanti possono potare agli
  incidenti e ferite inaspettabili.
  In caso di necessità consultare la lista dei ricambi sul
  sito www.guede.com.
  Conservare l’apparecchio in un luogo asciutto. • Page 48

  ITALIANO

  44

  Garanzia
  Il periodo di garanzia è di 12 mesi in caso di uso
  industriale, di 24 mesi per i consumatori, e inizia a
  decorrere dalla data dell’acquisto dell’apparecchio.
  La garanzia include esclusivamente gli inconvenienti
  dovuti dal difetto del materiale oppure dal difetto
  dalla produzione. Per la contestazione in garanzia
  occorre allegare l’originale del documento d’acquisto
  riportante la data di vendita.
  La garanzia non include l’uso profano, es. sovraccarico
  dell‘apparecchio, manomissione, danni dall’intervento
  estero oppure dagli oggetti. La garanzia non
  include anche l’inosservanza del Manuale d’Uso, del
  montaggio e l’usura normale.
  Informazioni importanti per il cliente
  Facciamo presente che la restituzione in garanzia o
  anche dopo il periodo di garanzia va sempre fatta
  nell‘imballaggio originale. Tale misura previene, in
  modo efficiente, il danneggiamento inutile durante il
  trasporto evitando i problemi durante il disbrigo del
  reclamo. L‘apparecchio è protetto, in modo ottimale,
  solo nel suo imballaggio originale, quello che garantisce il disbrigo normale.

  Servizio

  I

  Avete le domande tecniche? Contestazioni? Avete
  bisogno dei ricambi oppure del Manuale d’Uso?
  Sul nostro sito http://www.guede.com/support, nel
  settore Servizio, Vi aiuteremo velocemente ed in via
  non burocratica. Ci dareste la mano, per favore, per
  poter aiutar Vi? Per poter identificare il Vostro apparecchio nel caso di contestazione abbiamo bisogno
  del numero di serie, cod. ord. e l’anno di produzione.
  Tutte queste indicazioni troverete sulla targhetta della
  macchina. Per avere questi dati sempre disponibili,
  indicarli qui sotto, per favore:
  N° serie:
  Cod. ord.:
  Anno di produzione:

  Tel.:
  Fax:
  E-Mail:

  +49 (0) 79 04 / 700-360
  +49 (0) 79 04 / 700-51999
  support@ts.guede.com • Page 49

  ITALIANO

  45

  Programma delle ispezioni e della manutenzione
  Generalità

  Sega intera
  Corpo in plastica
  Catena da taglio
  Lista della sega
  Ruota dentata
  Freno della catena

  Pulire periodicamente la parte esterna
  Far controllare periodicamente dal CAT.
  Controllare le fessure e fratture
  Far affilare periodicamente
  Pulire periodicamente
  Pulire periodicamente
  Controllo periodico della funzione Inclinare la leva
  manuale di protezione in avanti; la catena della sega
  deve fermarsi.

  Prima di ogni messa in
  funzione

  Catena da taglio
  Lista della sega
  Lubrificazione della catena
  Freno della catena
  Freno di percorso
  Interruttore ON/OFF
  Tappo del serbatoio d‘olio

  Controllare la difettosità e capacità tagliente
  Controllare la tensione della catena
  Controllo funzione
  Controllo funzione Inclinare la leva manuale di protezione in avanti; la catena della sega deve fermarsi.
  Controllo funzione
  Controllo funzione
  Controllare la tenuta
  Far riparare i difetti dal CAT.

  Dopo ogni messa fuori
  funzione

  Lista della sega
  Reggia della lista

  Pulire il foro da rabbocco d‘olio
  Pulire soprattutto la canaletta guida l‘olio

  Stoccaggio

  Serbatoio d‘olio per le
  catene
  Catena da taglio / Lista
  della sega

  Svuotare
  Smontare, pulire e lubrificare leggermente con olio
  Pulire la canaletta di guida sulla lista di sega
  Conservare in sicurezza nel locale asciutto Conservata la
  sega elettrica per tempo più lungo, far controllarla dal
  CAT (i residui dell‘olio possono indurirsi ed intasare la
  valvola della pompa d‘olio)

  Sega intera

  Guasto

  Sistema

  Sega non lavora

  Monitoraggio

  Causa

  Motore elettrico non
  parte

  Alimentazione mancante
  L‘accumulatore è
  scaricato.
  Freno di catena attivo

  Potenza insufficiente

  Carboncini

  Piccola protrazione

  Carboncini consumati

  Mancata lubrificazione
  della catena

  Serbatoio d‘olio / Pompa
  d‘olio

  Manca l‘olio sulla catena
  da taglio

  Serbatoio l‘olio vuoto,
  Canalette guida l‘olio
  sporca

  Freno della catena

  Freno

  La catena da taglio non
  si ferma immediatamente

  Nastro da freno usurato

  Freno di percorso

  Freno

  Catena da taglio parte
  ancora

  Carboncini consumati

  I

  Rimozione del difetto • Page 50

  NEDERLANDS

  46

  Technische Gegevens
  Accu-kettingzaag
  Artikel-Nr.
  Spanning
  Kniplengte
  Balklengte
  Gleuf/Balk
  Kettingsnelheid
  Kettingolietank
  Gewicht (zonder ketting, balk, accu, Laadapparaat en lege olietank)
  Afstand
  Dikte drijfschakel
  Aantal drijfschakels

  300/36 Li-Ion Set

  300/36 KS

  95680
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l
  4,2 kg
  3/8”
  1,3 mm
  45

  95660
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l
  4,2 kg
  3/8”
  1,3 mm
  45

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  101 dB (A)

  101 dB (A)

  Geluidsgegevens
  Geluidsdrukniveau LpA1)
  Gemeten trillingswaarde LWA1)
  Gegarandeerd geluidsdrukniveau LWA2)
  1)

  2)

  Gemeten volgens EN 60745; 2000/14/EG+ 2005/88/EG; Onzekerheid K = 2,5 dB (A)
  Draag oorbeschermers!

  NL

  Vibratiegegevens
  Totale trillingswaarden (Vectorsom van drie richtingen) vastgesteld overeenkomstig EN 60745
  8,956 m/s2
  Trillingsemissiewaarde ah
  Onzekerheid K = 1,5 m/s2

  8,956 m/s2

  WAARSCHUWING: Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het gebruik van het elektrische gereedschap
  en kan in sommige gevallen boven de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven waarde liggen.
  Het trillingspeil kan voor het vergelijken van elektrische werktuigen met elkaar gebruikt worden
  Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.
  Voor een precieze beoordeling van de trillingsbelasting dienen ook de tijden in aanmerking te worden genomen dat het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet in gebruik is. Hierdoor kan de trillingsbelasting voor de gehele werkruimte aanmerkelijk afnemen.
  Stel extra veiligheidsmaatregelen vast voor de beveiliging van de gebruiker tegen het effect van trillingen,
  zoals bijvoorbeeld: onderhoud van elektrisch en inzetgereedschap, het warm houden van de handen en de
  organisatie van arbeidsprocessen.
  Gebruik het apparaat pas nadat u de
  gebruiksaanwijzing gelezen en
  begrepen hebt. Let op alle, in de
  gebruiksaanwijzing aangegeven, veiligheidsinstructies. Gedraagt u zich verantwoord tegenover andere
  personen.
  Indien betreffende de aansluiting en het bedienen
  van het apparaat twijfels ontstaan, kunt u zich tot de
  klantendienst wenden.

  Voorgeschreven Gebruik Van Het
  Systeem
  De accukettingzaag mag enkel voor het zagen van
  hout, haaks op de nerfrichting, gebruikt worden.
  Rekening houdend met de technische gegevens en
  veiligheidsinstructies
  Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal
  gebruik, zoals aangegeven. Bij niet naleving van de
  bepalingen uit de algemeen geldende voorschriften,
  evenals van de bepalingen uit deze gebruiksaanwijzing, kan de producent voor schaden niet aansprakelijk gesteld worden. • Page 51

  NEDERLANDS

  Eisen aan de bedienende persoon
  De bedienende persoon moet, voor het gebruik van
  het apparaat, de gebruiksaanwijzing goed gelezen
  hebben. 
  Kwalificatie:  Behalve een uitvoerige instructie
  door vakkundig verkooppersoneel is er geen speciale
  kwalificatie voor het gebruik van het apparaat nodig.
  Minimale leeftijd:  Het apparaat mag slechts door
  personen gebruikt worden van 18 jaar of ouder.
  Uitzondering hierop is het gebruik door jeugdige
  personen bij een beroepsopleiding ter verkrijging
  van vaardigheid en indien dit onder toezicht van een
  opleider plaats vindt.
  Scholing:  Zagen en kappen, alsmede alle daarmee
  verband houdende werkzaamheden mogen alleen
  worden uitgevoerd, wie doet zeer opgeleid en
  getraind.
  Degenen die geen ervaring hebben met de kettingzaag of denArbeitstechniken, moet dit werk niet
  uitvoeren.
  Nieuwe gebruikers worden geadviseerd om te oefenen snijden rondhout op een zaagbok.
  De bedienende persoon is verantwoordelijk voor
  ongevallen of gevaren tegenover derden.

  Symbolen

  47

  Opgelet!
  Voor verlaging van een letselrisico de
  gebruiksaanwijzing lezen.
  Voor alle instel-, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine
  de wisselaccu uitemen.
  Let op gevaarlijke terugslag
  Afstand van personen
  Let op dat er zich geen personen in de
  gevarenomgeving ophouden.
  Tegen vocht beschermen
  Stel de machine niet bloot aan regen.
  Omloopzin van de zaagketting
  Veiligheidshelm dragen!

  Restrisico’s
  Veiligheidsbril dragen!

  Draag oorbeschermers!
  Veiligheidshandschoenen dragen!
  Veiligheidsschoenen met bescherming
  tegen insnijden, geribde zolen en stalen
  neuzen dragen!
  Beschermende kleding met een beschermende laag tegen insnijden dragen!

  Handelswijze in noodgeval
  Tref de noodzakelijke maatregelen om éérste hulp
  te verlenen, die met het letsel overeenkomt en vraag
  zo snel mogelijk gekwalificeerde medische hulp aan.
  Bescherm gewonde personen voor overig letsel en
  stel ze gerust. Voor het eventueel plaatsvinden van
  een ongeval zou altijd een verbandtrommel, volgens
  DIN 13164, op de werkplaats bij de hand moeten zijn.
  Het uit de verbandtrommel genomen materiaal dient
  onmiddellijk aangevuld te worden.
  Indien u hulp vraagt, geef de volgende gegevens
  door:
  1. Plaats van het ongeval
  2. Soort van het ongeval
  3. Aantal gewonden mensen
  4. Soort verwondingen

  CE Symbool
  Beschadigde en/of verwijderde elektrische of elektronische apparaten bij de
  daarvoor bestemde recyclingplaatsen
  afleveren
  Tegen vocht beschermen

  Verpakkingsoriëntering boven
  TÜV Rheinland gecertificeerd

  NL

  Verbrandingsgevaar!
  Tijdens de werkzaamheden een veiligheidsbril
  dragen.
  Nooit met de handen in de lopende zaagketting
  grijpen.
  Gevaar van terugslag!
  Een terugslag kan tot dodelijke snijverwondingen
  leiden.
  Verbrandingsgevaar!
  Ketting en geleiderail worden door het gebruik
  warm. • Page 52

  NEDERLANDS

  48

  Batterij
  Accu tegen hitte en vuur beschermen
  Accu tegen water en vocht beschermen

  MAX. 40°C

  Accu tegen temperaturen boven 40°C
  beschermen
  Verwijder de accu’s niet in het huisafval!

  Li-Ion

  Geef de accu’s af op een verzamelplaats
  voor oude batterijen waar deze milieuvriendelijk worden gerecycled.

  Algemene veiligheidsinstructies
  voor elektrische werktuigen
  Waarschuwing

  NL

  Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.Het
  niet opvolgen van veiligheidsinstructies en aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en/of zware
  letsels veroorzaken. Bewaar voor de toekomst alle
  veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
  De in de veiligheidsinstructies gebruikte term „elektrisch werktuig“ verwijst ook naar elektrische werktuigen met een netvoeding (met netkabel) en eveneens
  naar elektrische werktuigen met een accuvoeding
  (zonder netkabel).
  1) Veiligheid op de werkplek
  a) Houd je werkomgeving schoon en goed
  verlicht. Wanorde of niet verlichte werkplekken
  kunnen tot ongevallen leiden.
  b) Gebruik het elektrische werktuig niet in een
  explosiegevaarlijke omgeving waarin zich
  brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische werktuigen geven vonken af die
  stof of dampen doen ontsteken.
  c) Houd kinderen en overige personen tijdens het
  gebruik van elektrische werktuigen op afstand.
  Bij afleiding kan de controle over het apparaat
  verloren gaan.
  2) Elektrische veiligheid
  a) De aansluitstekker van het elektrische werktuig
  dient in het stopcontact te passen. De stekker
  mag op geen enkele wijze veranderd worden.
  Gebruik geen adapterstekker samen met randgeaarde elektrische werktuigen. Ongewijzigde
  stekkers en passende stopcontacten verlagen het
  risico van een elektrische schok.
  b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakten zoals buizen, verwarmingselementen,
  fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd
  risico van een elektrische schok, indien uw lichaam
  geaard is.

  c) Houd elektrische werktuigen ver van regen of
  andere nattigheid. Indringing van water in een
  elektrisch werktuig verhoogt het risico van een
  elektrische schok.
  d) Gebruik de elektrakabel niet om het elektrische
  werktuig te dragen, op te hangen of om de
  stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
  kabel ver van warmte, olie, scherpe kanten en/
  of bewegende apparaatonderdelen. Beschadigde of verdraaide kabels verhogen het risico van
  een elektrische schok.
  e) Indien met een elektrisch werktuig in de
  open lucht gewerkt wordt, gebruik dan enkel
  verlengkabels die voor het gebruik in de open
  lucht geschikt zijn. Het gebruik van een voor
  buitengebruik geschikte verlengkabel vermindert
  het risico van een elektrische schok.
  f) Als gebruik van het elektrische gereedschap in
  een vochtige omgeving onvermijdelijk is, maak
  dan gebruik van een veiligheidsschakelaar voor
  foutstroom. Het gebruik van een veiligheidsschakelaar voor foutstroom vermindert het risico van
  een elektrische schok.
  3) Veiligheid van personen
  a) Wees attent, let op wat u doet en ga met verstand aan het werk met elektrische werktuigen.
  Gebruik niet een elektrisch werktuig, indien u
  moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of
  medicijnen staat. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van een elektrisch werktuig
  kan tot ernstige letsels leiden.
  b) Draag persoonlijke beschermende uitrustingen
  en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
  persoonlijke beschermende uitrustingen, zoals een
  stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool,
  veiligheidshelm of gehoorbeschermer, afhankelijk
  van het type en het gebruik van het elektrische
  werktuig, vermindert het risico van letsels
  c) Vermijdt een ongewenste inbedrijfneming.
  Controleer of het elektrische werktuig uitgeschakeld is, indien dit aan de stroomtoevoer
  en/of accu aangesloten, opgetild of gedragen
  wordt. Als u bij het dragen van het elektrische
  werktuig een vinger aan of bij de schakelaar hebt
  of het apparaat met de schakelaar ingeschakeld
  aan de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
  ongevallen leiden.
  d) Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voordat het elektrische werktuig wordt
  ingeschakeld. Een werktuig of sleutel, die zich aan
  een draaiend apparaatonderdeel bevindt, kan tot
  letsels leiden.
  e) Vermijd abnormale lichaamshoudingen. Zorg
  er altijd voor dat u veilig staat en het evenwicht
  niet verliest. Op een dergelijke wijze kan het
  elektrische werktuig in onverwachte situaties beter
  gecontroleerd worden.
  f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde
  kleding of sierraden. Houd uw haar, kleding en
  handschoenen ver van bewegende onderdelen.
  Losse kleding, sierraden of lang haar kunnen door
  bewegende delen gegrepen worden. • Page 53

  NEDERLANDS

  c) Houd een niet gebruikte accu ver van papierklemmen, munten, sleutels, spijkers, schroeven
  of overige kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Een kortsluiting tussen de accucontacten kan
  verbrandingen of vuur tot gevolg hebben.
  d) Bij een verkeerd gebruik kan vloeistof uit de
  accu komen. Vermijd contact daarmee. Bij een
  toevallig contact met veel water afspoelen. Als
  de vloeistof in de ogen komt direct medische
  hulp zoeken.Vrijkomend accuvloeistof kan huidirritatie of verbrandingen veroorzaken.
  6) Service
  a) Laat uw elektrische werktuig uitsluitend
  door gekwalificeerd vakkundig personeel en
  uitsluitend met originele reserveonderdelen
  repareren. Daardoor wordt gewaarborgd dat de
  veiligheid van het apparaat behouden blijft.

  49

  Veiligheidsinstructies voor Accukettingzaag
  • Bij werkzaamheden met een kettingzaag kan een
  moment van onoplettendheid veroorzaken dat
  kleding of lichaamsdelen door de zaagketting
  gegrepen worden.
  • Houd de kettingzaag altijd met de rechter hand
  aan de achterste handgreep en de linker hand
  aan de voorste handgreep vast. Het vasthouden
  van de kettingzaag op een andere wijze verhoogt
  het risico van letsels en mag niet toegepast
  worden.
  • Draag een veiligheidsbril en een gehoorbeschermer. Overige beschermende uitrustingen
  voor hoofd, handen, benen en voeten worden
  aanbevolen. Een passende beschermende kleding
  verlaagt het letselgevaar door rondvliegend
  spaanmateriaal en het ongewenst aanraken van de
  zaagketting.
  • Werk met de kettingzaag niet in een boom. Bij
  gebruik in een boom bestaat letselgevaar.
  • Let altijd op een stabiele stand en gebruik de kettingzaag alleen dan, als u op een veilige en stabiele
  ondergrond staat. Een glibberige ondergrond of
  instabiele standplaatsen, zoals op een ladder, kunnen
  tot verlies van de balans of verlies van de controle
  over de kettingzaag leiden.
  • Reken bij het zagen van een onder spanning
  staande tak er op dat deze terug kan veren. Als
  de spanningen in de houtvezels vrij komen, kan de
  onder spanning staande tak de bedienende persoon raken en/of de kettingzaag aan de controle
  ontnemen.
  • Wees voorzichtig bij het zagen van onderhout
  en jonge bomen. Het dunne materiaal kan in de
  zaagketting blijven steken en op u slaan of u uit de
  balans brengen.

  NL

  g) Als inrichtingen voor stofafzuiging en -opvang
  gemonteerd kunnen worden, controleer dan of
  deze aangesloten zijn en op juiste wijze gebruikt worden. Gebruik van een stofafzuiging kan de
  gevaren door stof verminderen.
  4) Gebruik en behandeling van het elektrische
  werktuig
  a) Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor het
  werk het daarvoor bestemde elektrische werktuig. Met het passende elektrische werktuig wordt
  beter en veiliger, in het aangegeven prestatiegebied, gewerkt.
  b) Gebruik geen enkel elektrisch werktuig
  waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch
  werktuig, dat niet meer in- of uitgeschakeld kan
  worden is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.
  c) Neem de stekker uit het stopcontact en/of
  verwijder de accu voordat instellingen aan
  het apparaat worden uitgevoerd, onderdelen
  worden vervangen of het apparaat na gebruik
  wordt weggezet. Deze voorzorgsmaatregelen verhinderen een ongewenste start van het elektrische
  werktuig.
  d) Bewaar elektrische werktuigen, die niet in gebruik zijn, buiten het bereik van kinderen. Laat
  personen niet het apparaat gebruiken die daarmee niet vertrouwd zijn of deze aanwijzingen
  niet hebben gelezen. Elektrische werktuigen zijn
  gevaarlijk, indien deze door onervaren personen
  worden gebruikt.
  e) Onderhoud elektrische werktuigen zorgvuldig.
  Controleer of de bewegelijke onderdelen perfect
  functioneren en niet klemmen, of onderdelen
  gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de
  functie van het elektrische werktuig is beïnvloed. Laat beschadigde onderdelen, vóór het
  gebruik van het apparaat, repareren. Vele ongevallen vinden hun oorzaak in slecht onderhouden
  elektrische werktuigen.
  f) Houd snijwerktuigen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijwerktuigen met scherpe snijkanten lopen minder snel vast en zijn eenvoudiger
  te bedienen.
  g) Gebruik elektrische werktuigen, accessoires,
  inzetwerktuigen etc. in overeenstemming met
  deze aanwijzingen. Houd daarbij rekening met
  de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren
  werkzaamheden. Het gebruik van elektrische
  werktuigen voor andere dan de beoogde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
  5) Gebruik en behandeling van het accuwerktuig
  a) Laad de accu slechts op met laadapparaten die
  door de producent worden aanbevolen. Bij een
  laadapparaat, dat niet voor een bepaald soort
  accu’s geschikt is, bestaat brandgevaar, als dit voor
  andere typen accu’s wordt gebruikt.
  b) Gebruik in elektrische werktuigen enkel de hiervoor bestemde accu’s. Het gebruik van andere
  accu’s kan tot letsels en brandgevaar leiden. • Page 54

  NEDERLANDS

  NL

  50

  • Draag de kettingzaag aan de voorste handgreep en
  in uitgeschakelde toestand, de zaagketting van uw
  lichaam afgewend. Bij transport of opslag van de
  kettingzaag altijd de beschermafdekking plaatsen.
  Het zorgvuldig omgaan met de kettingzaag verlaagd
  de waarschijnlijkheid van een ongewenste aanraking
  met de draaiende zaagketting.
  • Volg de aanwijzingen voor de smering op, alsmede voor de kettingspanning en het vervangen
  van onderdelen. Een onjuist gespannen of gesmeerde ketting kan scheuren en/of het terugslagrisico verhogen.
  • Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van
  olie en vet. Vette, door olie vervuilde handgrepen zijn glibberig en leiden tot verlaging van de
  controle.
  • Uitsluitend hout zagen. De kettingzaag niet voor
  werkzaamheden gebruiken waarvoor deze niet
  bestemd is – voorbeeld: gebruik de kettingzaag
  niet voor het zagen van plastic, metselwerk
  of bouwmaterialen die niet van hout zijn. Het
  gebruik van de kettingzaag voor niet reglementaire werkzaamheden kan tot gevaarlijke situaties
  leiden.
  Oorzaken en vermijding van terugslag:
  Terugslag kan optreden, indien de punt van de
  geleiderail een voorwerp raakt of indien het hout zich
  buigt en de zaagketting zich in de snede vastklemt.
  Aanraking met het railpunt kan in vele gevallen tot
  een onverwachte, naar achteren gerichte reactie
  leiden waarbij de geleiderail naar boven en in de richting van de bedienende persoon wordt geslagen.
  Door vastklemmen van de zaagketting aan de
  bovenkant van de geleiderail kan de rail al snel in de
  richting van de bedienende persoon terug stoten.
  Elk van deze reacties kan veroorzaken dat u de
  controle over de zaag verliest en u mogelijk zwaar
  verwond raakt. Vertrouw niet uitsluitend op de in de
  kettingzaag ingebouwde veiligheidsinrichtingen.
  Als gebruiker van een kettingzaag moet u verschillende maatregelen nemen om zonder ongevallen en
  letselvrij te kunnen werken.
  Terugslag is het gevolg van een onjuist of foutief
  gebruik van het elektrische werktuig. Dit kan door
  geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder
  beschreven, voorkomen worden:
  • De zaag met beide handen vasthouden waarbij
  duimen en vingers de handgrepen van de
  kettingzaag omsluiten. Uw lichaam en armen
  moeten zich in een positie bevinden waarin
  weerstand tegen de terugslagkrachten geboden
  kan worden. Indien passende maatregelen
  worden genomen, kan de bedienende persoon de
  terugslagkrachten bedwingen. Nooit de kettingzaag loslaten.
  • Vermijd een abnormale lichaamshouding en
  zaag niet boven schouderhoogte. Daardoor
  wordt een ongewenst aanraken met de railpunt
  vermeden en een betere controle van de kettingzaag in onverwachte situaties mogelijk.

  • Gebruik altijd de door de producent voorgeschreven reserverails en -zaagkettingen. Onjuiste
  reserverails en zaagkettingen kunnen tot scheuren
  van de ketting en/of tot terugslag leiden.
  • Volg de aanwijzingen van de producent op voor
  het slijpen en onderhoud van de zaagketting. Te
  lage dieptebegrenzers verhogen de neiging tot
  terugslag.

  Overige veiligheidsinstructies
  Zorg bij het werken met de machine voor voldoende
  verlichting, resp. voor goede lichtomstandigheden.
  Let bij het achteruitlopen op struikelgevaar!
  Verwijder de afgesneden takken onmiddellijk uit de
  werkomgeving om letsels te voorkomen.
  Schakel bij blokkering van de zaagketting het
  apparaat onmiddellijk uit en neem de wisselaccu
  uit het apparaat, verwijder daarna het blokkerende
  voorwerp.
  Controleer of het apparaat is uitgeschakeld voordat u
  de accu plaatst.
  De aan/uit-schakelaar en de veiligheidsschakelaar
  mogen niet vergrendeld worden.
  Gebruik geen enkel elektrisch werktuig waarvan de
  schakelaar defect is. Beschadigde schakelaars moeten
  bij een werkplaats van een klantendienst vervangen
  worden. Een elektrisch werktuig, dat niet meer in- of
  uitgeschakeld kan worden is gevaarlijk en moet direct
  gerepareerd worden.
  Controleer vóór elke inbedrijfstelling de
  schroef- en steekverbindingen, evenals de
  beschermingsinrichtingen, op vastheid en een
  juiste plaatsing en daarbij of alle bewegende
  delen lichtdraaiend zijn.
  Het is streng verboden de aan de machine
  aangebrachte veiligheidsinrichtingen te
  demonteren, het gebruiksdoel te veranderen of
  vreemde beschermingsinrichtingen te monteren.
  Het apparaat mag niet gebruikt worden, als
  dit beschadigd is of de beschermingsinrichtingen
  defect zijn. Vervang versleten of beschadigde
  onderdelen.
  Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen. Bij kortsluiting bestaat
  brand- en explosiegevaar.Gebruik het apparaat niet in
  de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen. Bij
  kortsluiting bestaat brand- en explosiegevaar.Gebruik
  het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen. Bij kortsluiting bestaat brand- en
  explosiegevaar. • Page 55

  NEDERLANDS

  Batterij
  Bij onjuist gebruik of bij het gebruik van beschadigde
  accu’s kunnen dampen ontstaan. Voer verse lucht toe
  en bezoek bij klachten een arts. De dampen kunnen
  de ademhalingswegen irriteren.

  Brandgevaar! Explosiegevaar!
  Gebruik nooit beschadigde, defecte of gedeformeerde accu’s. Een accu nooit openen, beschadigen en/of laten vallen.
  Accu’s nooit in de omgeving van zuren en licht
  ontvlambare materialen laden.
  Accu tegen hitte en vuur beschermen.
  Accu enkel in een omgevingstemperatuur tussen
  10°C en +40°C gebruiken.
  Nooit op verwarmingselementen plaatsen of
  langere tijd aan sterke zonnestraling blootstellen.
  Na een zware belasting de accu eerst laten
  afkoelen.
  Kortsluiting – Contacten van de accu niet met
  metalen onderdelen overbruggen (met elkaar
  verbinden).
  Voor het verwijderen, het vervoeren of bij opslag
  moet de accu verpakt worden (plastic zak, doos)
  of de contacten moeten afgeplakt worden.

  Werkinstructies
  De accu’s worden slechts gedeeltelijk voorgeladen
  geleverd en dienen voor het eerste gebruik volledig
  opgeladen te worden.

  Laad de accu na, indien het apparaat te langzaam draait of blijft staan.

  De li-ion-accu kan elk moment opgeladen
  worden, zonder de levensduur te bekorten. Een
  onderbreking van het laadproces schaadt de
  accu niet.

  De li-ion-accu is door de „Electronic Cell Protection“ tegen een te diepe ontlading beschermd.

  Een aanzienlijk kortere gebruikstijd van een
  geladen accu geeft aan dat de accu versleten is
  en vervangen moet worden.
  Gebruik uitsluitend originele vervangingsaccu’s.

  Onderhoud

  51

  Voor alle instel-, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine
  de wisselaccu uitemen.
  Reparaties en werkzaamheden, die niet in deze
  aanwijzing worden beschreven, enkel door gekwalificeerd personeel laten uitvoeren.
  Gebruik alléén origineel toebehoren en originele
  onderdelen.
  Gebruik uitsluitend biologisch afbreekbare kettingolie.
  De machine, in het bijzonder de luchtsleuven, altijd
  goed schoon houden. Nooit water op het apparaatlichaam spuiten!De machine, in het bijzonder de
  luchtsleuven, altijd goed schoon houden. Nooit
  water op het apparaatlichaam spuiten!De machine,
  in het bijzonder de luchtsleuven, altijd goed schoon
  houden. Nooit water op het apparaatlichaam spuiten!
  Reinig de machine en zijn onderdelen niet met oplosmiddelen, ontvlambare of giftige vloeistoffen. Gebruik
  uitsluitend een vochtige doek en controleer of de
  stekker uit het stopcontact is genomen. 
  Behandel alle beweegbare onderdelen met milieuvriendelijke olie.
  Reinig na elk gebruik de zaagketting en de balk
  zorgvuldig. Wrijf deze met een oliehoudende doek
  in of besproei deze met een onderhoudsspray voor
  metalen.
  Botte, verbogen of beschadigde kettingen en balken
  dienen vervangen te worden.
  Enkel een regelmatig onderhouden en een goed
  verzorgd apparaat kan een tot tevredenheid werkend
  hulpmiddel zijn. Onderhoudsen verzorgingsfouten
  kunnen tot onvoorziene ongevallen en letsels leiden.
  Bij behoefte vindt u de reserveonderdelenlijst op het
  internet onder www.guede.com.
  Bewaar het apparaat in een droge ruimte.

  Verwijdering
  De verwijderinginstructies zijn met pictogrammen
  aangegeven die op het apparaat, resp. op de verpakking, te vinden zijn.
  Beschadigde en/of verwijderde apparaten bij de daarvoor bestemde recyclingplaatsen afleveren
  Accu’s op milieuvriendelijke wijze verwijderen
  Li-ion-accu’s mogen niet als huisafval verwijderd
  worden. Laat defecte accu’s door een vakkundige
  handelaar verwijderen. Accu’s dienen uit het apparaat
  verwijderd te worden voordat het apparaat gesloopt
  wordt. Beschadigde accu’s kunnen het milieu en
  uw gezondheid schaden, indien giftige dampen of
  vloeistoffen ontstaan.
  Verzend daarom nooit een defecte accu per post etc.
  Wendt u zich tot uw plaatselijke verzamelplaats.

  NL

  Waarschuwing Dit elektrische werktuig
  produceert tijdens het gebruik een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden actieve of passieve medische implantaten
  beïnvloeden. Om het gevaar van ernstige of dodelijke
  letsels te verlagen, adviseren wij personen met
  medische implantaten een arts en de producent van
  de medische implantaat te consulteren voordat de
  machine wordt bediend. • Page 56

  NEDERLANDS

  52

  Verwijder accu‘s in een ontladen toestand. Wij
  adviseren de polen met een plakband af te dekken
  om kortsluiting te voorkomen. Open de accu niet.
  Verwijdering van de transportverpakking
  De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschades. De verpakkingsmaterialen zijn meestal
  volgens milieuvriendelijke en verwijderingtechnische
  standpunten gekozen en derhalve recyclebaar. Het
  retour brengen van de verpakking in de materiaalomloop spaart grondstoffen en verlaagt de afvalhoeveelheden. Verpakkingsdelen (bijv. folies, styropor®)
  kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn.
  Verstikkingsgevaar!
  Bewaar de verpakking buiten het bereik van kinderen
  en verwijder deze zo snel mogelijk.
  Oude olie op milieuvriendelijke wijze verwijderen!

  Garantie
  De garantieperiode is 12 maanden bij commercieel
  gebruik en 24 maanden voor eindgebruikers en begint met de datum van aankoop van het apparaat.
  De garantie heeft uitsluitend betrekking op onvolkomenheden die op materiaal- of productiefouten
  betrekking hebben. Bij een claim van een onvolkomenheid, in de zin van garantie, dient de originele
  aankoopfactuur met de aankoopdatum bijgesloten
  te worden.

  NL

  Van garantie uitgesloten zijn verkeerd gebruik, zoals
  bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van
  geweld, beschadigingen door vreemde invloeden
  of door vreemde voorwerpen. De niet-naleving van
  gebruiks- en montageaanwijzingen en normale
  slijtage zijn eveneens van garanties uitgesloten.

  Belangrijke informatie voor klanten
  Houd er rekening mee dat een retourzending,
  binnen of ook buiten de garantieperiode, principieel
  in de originele verpakking uitgevoerd zou moeten
  worden. Door deze maatregel worden onnodige
  transportschaden en hun vaak controversiële regelgevingen effectief vermeden. Enkel in de originele
  doos is uw apparaat optimaal beschermd en blijft
  daardoor een soepele verwerking gewaarborgd.

  Service
  Hebt u technische vragen? Een reclamatie? Hebt u
  reserveonderdelen of een gebruiksaanwijzing nodig?
  Op onze website www.guede.com in Service helpen
  wij u snel en niet-bureaucratisch verder. Help ons
  om u te helpen, a.u.b. Om uw apparaat in geval van
  reclamatie te kunnen identificeren hebben wij het
  serie+nummer evenals artikelnummer en productiejaar nodig. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje.
  Vul deze gegevens hieronder in om deze altijd bij de
  hand te hebben.
  Serienummer:
  Artikelnummer:
  Bouwjaar:

  Tel.:
  Fax:
  E-Mail:

  +49 (0) 79 04 / 700-360
  +49 (0) 79 04 / 700-51999
  support@ts.guede.com • Page 57

  NEDERLANDS

  53

  Inspectie- en onderhoudsschema
  Algemeen

  Gehele zaag
  Kunststofkast
  Zaagketting
  Zaagrail
  Kettingwiel
  Kettingrem

  Regelmatig aan de buitenkant reinigen.
  Regelmatig in een vakkundige werkplaats laten controleren.
  Op scheuren en breuken controleren.
  Regelmatig laten naslijpen.
  Regelmatig schoonmaken.
  Regelmatig schoonmaken.
  Regelmatige functiecontrole. De voorste beschermende
  handhendel naar voren kantelen; de zaagketting dient
  daarbij tot stilstand te komen.

  Vóór iedere inbedrijfneming

  Zaagketting
  Zaagrail
  Kettingsmering
  Kettingrem
  Uitlooprem
  AAN/UIT-schakelaar
  Olietankafsluitdop

  Op beschadigingen en scherpte controleren.
  Kettingspanning controleren.
  Functietest
  Functietest De voorste beschermende handhendel naar
  voren kantelen; de zaagketting dient daarbij tot stilstand
  te komen.
  Functietest
  Functietest
  Op dichtheid controleren.
  Bij beschadigingen in een vakkundige werkplaats laten
  repareren.

  Na iedere uitschakeling

  Zaagrail
  Railopname

  Ingangsboring voor olie schoonmaken.
  Schoonmaken, in het bijzonder de oliegeleidegleuf.

  Bewaring

  Kettingolietank
  Zaagketting / Zaagrail

  Leeg maken.
  Demonteren, schoonmaken en licht met olie insmeren.
  Geleidegleuf van de zaagrail schoonmaken.
  Veilig in een droge ruimte bewaren. Na een langere
  opslag de elektrische zaag in een vakkundige werkplaats
  laten controleren (overgebleven olie kan hard worden
  en het ventiel van de oliepomp verstoppen)

  Gehele zaag

  Storing

  Systeem

  Zaag werkt niet

  Inachtneming

  Oorzaak

  Elektromotor draait niet

  Geen stroomvoorziening
  Accu leeg
  Kettingrem geactiveerd

  Gebrekkig vermogen

  Koolborstels

  Gering machinevermogen

  Koolborstels versleten

  Geen kettingsmering

  Olietank / Oliepomp

  Geen kettingolie op de
  zaagketting

  Olietank is leeg, Oliegeleidegleuf vervuild

  Kettingrem

  Rem

  Zaagketting staat niet
  op snee

  Remband versleten

  Uitlooprem

  Rem

  Zaagketting draai na

  Koolborstels versleten

  NL

  Oplossen van problemen • Page 58

  CESKY

  54

  Technické údaje
  Akumulátorová řetězová pila

  300/36 Li-Ion Set

  300/36 KS

  95680
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  95660
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  4,2 kg

  4,2 kg

  3/8”
  1,3 mm
  45

  3/8”
  1,3 mm
  45

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  101 dB (A)

  101 dB (A)

  Obj. č.
  Napětí
  Délka řezu
  Délka lišty
  Drážka/šavle
  Rychlost řetězu
  Nádrž na řetězový olej
  Hmotnost (bez řetězu, meče, baterie, Nabíjecí zařízení a prázdná
  nádrž na olej
  Dílek
  Tloušťka vodicí patky
  Počet vodicích patek
  Údaje o hlučnosti
  Hladina akustického tlaku LpA1)
  Naměřená hodnota vibrací LWA1)
  Zaručená hladina akustického výkonu LWA2)

  Změřeno podle 1) EN 60745; 2) 2000/14/EG+ 2005/88/EG; Kolísavost K = 2,5 dB (A)
  Používejte chrániče sluchu!

  CZ

  Údaje o vibraci
  Celkové hodnoty chvění (Vektorový součet tří směrů) příslušně zjištěno EN 60745
  Hodnota vibračních emisí ah
  Kolísavost K = 1,5 m/s2

  8,956 m/s2

  8,956 m/s2

  VAROVÁNI: Skutečná hladina vibrací se může v závislosti na typu a způsobu použití lišit od hodnoty uváděné
  v těchto pokynech.
  Hladina vibrací se může použít pro vzájemné porovnání elektrických přístrojů.
  Hodí se i pro předběžné posouzení zatížení vibracemi.
  Kvůli přesnému odhadu zatížení vibracemi v průběhu určité pracovní doby by se měly zohlednit rovněž časy,
  ve kterých je přístroj vypnutý nebo sice běží, ale ve skutečnosti není v nasazení. To může značně redukovat
  objem zatížení vibracemi v průběhu celé pracovní doby.
  Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky vibrací jako například: technická
  údržba elektrického nářadí a přístrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů.
  Čerpadlo použijte teprve po
  pozorném přečtení a porozumění
  návodu k obsluze Dodržujte všechny
  v návodu uvedené bezpečnostní pokyny. Chovejte se
  zodpovědně vůči třetím osobám.
  Pokud máte o zapojení a obsluze přístroje pochybnosti, obraťte se na zákaznický servis.

  Použití v souladu s určením
  Akumulátorová řetězová pila se smí používat jen k
  řezání dřeva napříč ke směru vláken.
  S ohledem na technické údaje a bezpečnostní
  pokyny.
  Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel. Při
  nedodržení ustanovení z obecně platných předpisů
  a ustanovení z tohoto návodu nelze výrobce činit
  odpovědným za škody. • Page 59

  CESKY

  Požadavky na obsluhu

  Před všemi nastavovacími, čisticími a
  údržbářskými pracemi vyjměte ze stroje
  vyměnitelnou baterii.

  Obsluha si musí před použitím přístroje pozorně
  přečíst návod k obsluze.
  Kvalifikace:  Kromě podrobného poučení odborníkem není pro používání přístroje nutná žádná
  speciální kvalifikace. 
  Minimální věk:  Na přístroji smí pracovat jen osoby,
  jež dosáhly 18 let. Výjimku představuje využití
  mladistvých, pokud se toto děje během profesního
  vzdělávání za účelem dosažení dovednosti pod
  dohledem školitele
  Školení: Řezání a kácení, stejně jako všechny související práce mohou být prováděny pouze, kdo je na tom
  velmi vzdělaný a vyškolený.
  Ti, kteří nemají žádnou zkušenost s motorovou pilou
  nebo denArbeitstechniken, neměl by vykonávat tuto
  práci.
  Uživatelé poprvé, se doporučuje cvičit řezání kulatiny
  na kozu.
  Obsluha je odpovědná za nehody či nebezpečí vůči
  třetím osobám.

  55

  Výstraha před nebezpečným zpětným
  nárazem
  Odstup od osob
  Dbejte na to, aby se v nebezpečné oblasti
  nikdo nezdržoval.
  Chraňte před vlhkem
  Nevystavujte stroj dešti.
  Směr otáčení řetězu pily
  Noste ochrannou helmu!
  Noste ochranné brýle!

  Zbytková nebezpečí

  Používejte chrániče sluchu!

  Nebezpečí popálení!
  Během práce noste ochranné brýle.
  Rukama nikdy nesahejte do pohybujícího se
  pilového řetězu.
  Nebezpečí zpětného nárazu!
  Zpětný náraz může vést ke smrtelným řezným
  poraněním.
  Nebezpečí popálení!
  Řetěz a vodicí lišta se během provozu zahřívají.

  Noste ochranné rukavice!
  Noste bezpečnostní obuv s ochranou
  proti proříznutí, drsnou podrážkou a
  ocelovou špičkou!
  Noste ochranný oděv s ochrannou
  vložkou proti proříznutí!
  CE symbol
  Vadné a ebo likvidované elektrické či
  elektronické přístroje musí být odevzdány
  do příslušných sběren.

  Zaveďte úrazu odpovídající potřebnou první pomoc a
  vyzvěte co možná nejrychleji kvalifikovanou lékařskou
  pomoc. Chraňte zraněného před dalšími úrazy a
  uklidněte jej. Kvůli případné nehodě musí být na
  pracovišti vždy po ruce lékárnička první pomoci dle
  DIN 13164. Materiál, který si z lékárničky vezmete, je
  třeba ihned doplnit.
  Pokud požadujete pomoc, uveďte tyto údaje:
  1. Místo nehody
  2. Druh nehody
  3. Počet zraněných
  4. Druh zranění

  Symboly
  Pozor!
  Ke snížení rizika zranění si přečtěte provozní návod.

  Chraňte před vlhkem

  Obal musí směřovat nahoru
  Certifikováno TÜV Rheinland (Porýní)
  Baterie
  Chraňte akumulátor před horkem a ohněm.
  Chraňte akumulátor před vodou a vlhkostí.

  CZ

  Chování v případě nouze • Page 60

  CESKY

  56
  MAX. 40°C

  Chraňte akumulátor před teplotami nad
  40°C.
  Nevyhazujte baterie do domovních
  odpadků.

  Li-Ion

  Dejte baterie do sběrny starých baterií,
  kde budou recyklovány šetrně k životnímu
  prostředí.

  Všeobecné bezpečnostní pokyny
  pro elektrické přístroje
  Výstraha

  CZ

  Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce.
  Chyby při dodržování níže uvedených pokynů mohou
  vést k úderu elektrickým proudem, požáru a ebo
  vážným úrazům. Všechny bezpečnostní pokyny a
  instrukce uschovejte pro budoucí použití.
  V bezpečnostních pokynech použitý pojem „elektrický
  přístroj“ se vztahuje na kabelem napájené elektrické
  nářadí (s napájecím kabelem) a na baterií napájené
  elektrické nářadí (bez napájecího kabelu).
  1) Bezpečnost na pracovišti
  a) Pracoviště udržujte čisté a dobře osvětlené.
  Nepořádek a neosvětlené pracoviště může vést k
  úrazům.
  b) S elektrickým přístrojem nepracujte v explozí
  ohroženém prostředí, ve kterém se nacházejí
  hořlavé kapaliny, plyny a prach.  Elektrické
  přístroje vytvářejí jiskry, které mohou zapálit prach
  či výpary.
  c) Děti a ostatní osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti od elektrického přístroje.Při rozptylování
  můžete ztratit kontrolu nad přístrojem.
  2) Elektrická bezpečnost
  a) Připojovací zástrčka elektrického přístroje
  se musí hodit do zásuvky. Zástrčku nelze
  jakkoliv měnit. Uzemněné elektrické přístroje
  nepoužívejte v kombinaci se zástrčkovými
  adaptéry. Nezměněné zástrčky a vhodné zásuvky
  snižují riziko úderu elektrickým proudem.
  b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy
  jako jsou trubky, topení, sporáky a chladničky. 
  Existuje zvýšené riziko úderu elektrickým proudem,
  je-li Vaše tělo uzemněné.
  c) Elektrické přístroje nevystavujte dešti a
  vlhkosti.  Vniknutí vody do elektrického přístroje
  zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.
  d) Kabel nepoužívejte v rozporu s určením, k
  nošení přístroje, jeho zavěšení nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před
  nadměrnými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi přístroje.  Poškozené a
  zamotané kabely zvyšují riziko úderu elektrickým
  proudem.

  e) Pokud s elektrickým přístrojem pracujete
  venku, používejte jen prodlužovací kabely,
  které jsou vhodné pro venkovní použití.  Použití
  prodlužovacího kabelu vhodného pro venkovní
  použití snižuje riziko úderu elektrickým proudem.
  f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického přístroje ve vlhkém prostředí, použijte
  ochranný vypínač proti chybovému proudu. 
  Použití ochranného vypínače proti chybovému
  proudu snižuje riziko úderu elektrickým proudem.
  3) Bezpečnost osob
  a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte,
  a k práci s elektrickým přístrojem přistupujte
  s rozumem. Elektrický přístroj nepoužívejte,
  jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu
  a léků.  Moment nepozornosti při použití přístroje
  může vést k vážným úrazům.
  b) Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.  Nošení osobních ochranných pomůcek
  jako jsou respirátor, neklouzavá bezpečnostní
  obuv, ochranná helma nebo chrániče uší, v závislosti na typu a použití elektrického přístroje, snižuje
  riziko úrazů.
  c) Zabraňte náhodnému uvedení do provozu.
  Ujistěte se, že je elektrický přístroj vypnut
  dříve, než jej připojíte ke zdroji napájení a ebo
  baterii, zvednete nebo ponesete.  Pokud máte
  při nošení elektrického přístroje prst na spínači
  nebo přístroj zapojujete do sítě zapnutý, může to
  vést k úrazům.
  d) Před zapnutím odstraňte z elektrického
  přístroje seřizovací nástroje a klíče.  Nástroj
  nebo klíč, který se nachází v pohyblivé části
  přístroje, může způsobit úraz.
  e) Vyhněte se abnormálnímu držení těla.
  Zaujměte stabilní postoj a neustále udržujte
  rovnováhu.  Můžete tak elektrický přístroj v
  nečekaných situacích lépe kontrolovat.
  f) Noste vhodný oděv. Nenoste široký oděv a
  šperky. Vlasy, oděv a rukavice držte v bezpečné
  vzdálenosti od pohyblivých částí.  Volný oděv,
  šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
  g) Pokud lze namontovat odsávače a lapače
  prachu, ujistěte se, že jsou tyto připojeny a
  správně používány.  Použití odsávače prachu
  může snížit ohrožení prachem.
  4) Použití a ošetření elektrického přístroje
  a) Přístroj nepřetěžujte. Pro danou práci použijte
  vhodný elektrický přístroj. S vhodným elektrickým přístrojem se pracuje lépe a bezpečněji v
  uvedeném rozsahu výkonu.
  b) Nepoužívejte elektrický přístroj, jehož spínač je
  vadný.  Elektrický přístroj, který nelze již zapnout
  nebo vypnout, je nebezpečný a musí být opraven.
  c) Zástrčku vytáhněte ze zásuvky a ebo baterii
  vyjměte před seřizováním přístroje, výměnou
  příslušenství nebo odložením přístroje.  Tato
  bezpečnostní opatření brání náhodnému spuštění
  elektrického přístroje. • Page 61

  CESKY

  Bezpečnostní pokyny pro
  Akumulátorová řetězová pila
  • Při práci s řetězovou pilou může stačit okamžik
  nepozornosti a pilový řetěz zachytí oděv nebo
  části těla.
  • Řetězovou pilu držte vždy svou pravou rukou
  za zadní rukojeť a svou levou rukou za přední
  rukojeť. Držení řetězové pily opačným způsobem
  zvyšuje riziko úrazů a nesmí se používat.

  • Noste ochranné brýle a chrániče uší. Dále se
  doporučuje nosit pomůcky na ochranu hlavy, rukou a nohou. Vhodný ochranný oděv minimalizuje
  riziko poranění odletujícími třískami a případného
  kontaktu s pilovým řetězem.
  • S řetězovou pilou nepracujte na stromě. Pracujete-li na stromě, vzniká nebezpečí úrazu.
  • Dbejte vždy na bezpečný postoj a řetězovou pilu
  používejte jen tehdy, když stojíte na pevném,
  bezpečném a rovném podkladu. Kluzký povrch
  nebo nestabilní podklad – např. žebřík – může vést
  ke ztrátě rovnováhy nebo ke ztrátě kontroly nad
  řetězovou pilou.
  • Při řezání větve, která je pod napětím, počítejte
  s tím, že se větev odpruží zpět. Pokud se uvolní
  napětí ve vláknech dřeva, větev pod napětím může
  zasáhnout obsluhu a/nebo způsobit ztrátu kontroly nad řetězovou pilou.
  • Při řezání podrostu a mladých stromů buďte vždy
  zvlášť opatrní. Tenký materiál se může v řetězové
  pile zachytit a uhodit Vás nebo Vás vyvést z
  rovnováhy.
  • Řetězovou pilu noste za přední rukojeť ve
  vypnutém stavu, s pilovým řetězem odvráceným
  od Vašeho těla. Při přepravě nebo skladování
  řetězové pily natáhněte na pilu vždy ochranný
  kryt. Pečlivé zacházení s řetězovou pilou snižuje
  pravděpodobnost náhodného kontaktu se zapnutým
  pilovým řetězem.
  • Dodržujte pokyny pro mazání, napnutí řetězu a
  výměnu příslušenství. Neodborně napnutý nebo
  namazaný řetěz může prasknout nebo zvýšit riziko
  zpětného nárazu.
  • Rukojeti udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku.
  Rukojeti znečištěné tukem či olejem jsou kluzké a
  vedou ke ztrátě kontroly.
  • Řežte jen dřevo. Řetězovou pilu nepoužívejte pro
  práce, k nimž není určena – příklad: Řetězovou
  pilu nepoužívejte k řezání plastu, zdiva nebo
  stavebních materiálů, které nejsou ze dřeva.
  Použití řetězové pily pro práce, které jsou v rozporu
  s určením, může vést k nebezpečným situacím.
  Příčiny a prevence zpětného nárazu:
  Ke zpětnému nárazu může dojít, když se špička vodicí
  lišty dotkne předmětu nebo když se dřevo ohýbá a
  pilový řetěz se zaklíní v řezu.
  Kontakt se špičkou lišty může v mnoha případech
  vést k tomu, že se obsluha nečekaně zakloní dozadu,
  v důsledku čehož je vodicí lišta vyhozena nahoru ve
  směru obsluhy.
  Zaklínění pilového řetězu na horní hraně vodicí lišty
  může lištu prudce odmrštit zpět ve směru obsluhy.
  Každá takováto reakce může vést k tomu, že ztratíte
  kontrolu nad pilou a můžete se vážně zranit.
  Nespoléhejte se výhradně na bezpečnostní zařízení
  zabudovaná v řetězové pile. Jako uživatel řetězové
  pily byste měli přijmout různá opatření k tomu, abyste
  mohli pracovat bez nehod a úrazů.

  57

  CZ

  d) Elektrické přístroje, které nepoužíváte, uložte
  mimo dosah dětí. Zabraňte tomu, aby elektrický
  přístroj používaly osoby, které s ním nejsou
  seznámeny nebo si nepřečetly tyto pokyny. 
  Elektrické přístroje jsou nebezpečné, pokud je
  používají nezkušené osoby.
  e) Elektronářadí pečlivě ošetřujte. Kontrolujte, zda
  pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou,
  zda nejsou prasklé nebo poškozené do té míry,
  že by mohla být negativně ovlivněna funkce
  elektronářadí. Příčinou mnohých nehod jsou
  špatně udržované elektrické přístroje.
  f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.  Pečlivě
  ošetřované řezné nástroje s ostrými břity se méně
  často zakliňují a snadněji se vedou.
  g) Elektrické přístroje, příslušenství, nástavce
  atd. používejte v souladu s těmito pokyny.
  Zohledněte přitom pracovní podmínky a
  činnost, kterou provádíte.  Použití elektrických
  přístrojů k jiným než předepsaným účelům může
  vést k nebezpečným situacím.
  5) Používání a ošetřování akumulátorového nářadí
  a) Baterie nabíjejte pouze v nabíječkách
  doporučených výrobcem. Pro nabíječku,
  která je vhodná jen pro určitý druh baterií, resp.
  akumulátorů hrozí nebezpečí požáru, pokud se
  používá s jinými akumulátory.
  b) Používejte v tomto elektrickém nářadí jen
  akumulátory, které je pro něj určené. Používání
  jiných akumulátorů může vést k úrazům a
  nebezpečí požáru.
  c) Nenechávejte nepoužívaný akumulátor v
  blízkosti kancelářských svorek, mincí, klíčů,
  hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových
  předmětů, které by mohly způsobit přemostění
  kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může
  mít za následek popáleniny nebo požár.
  d) Při špatném používání může z akumulátoru
  vytékat kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při
  náhodném kontaktu opláchněte vodou. Když
  se kapalina do stane do očí, vyhledejte navíc
  lékařskou pomoc.Unikající kapalina z baterie
  může způsobit podráždění kůže nebo popáleniny.
  6) Servis
  a) Elektrický přístroj smí opravit jen kvalifikovaný autorizovaný personál, a to jen pomocí
  originálních náhradních dílů.  Tím se zajistí, že
  bezpečnost přístroje zůstane zachována. • Page 62

  CESKY

  58

  Zpětný ráz je důsledek nesprávného nebo chybného
  používání elektrického nářadí. Lze tomu zabránit
  vhodnými preventivními opatřeními, jak je popsáno
  níže:
  • Držte pilu pevně oběma rukama, přičemž palci a
  prsty sevřete rukojeť řetězové pily. Postavte se
  tělem a pažemi do polohy, ve které budete moci
  čelit silám zpětného rázu. Pokud se provedou
  vhodná opatření, může obsluha ovládat síly
  zpětného rázu. Nikdy nepouštějte řetězovou pilu.
  • Vyhněte se abnormálnímu držení těla a neřežte
  nad výškou ramen. Tím se zabrání náhodnému
  kontaktu se špičkou lišty a bude tak možná lepší
  kontrola řetězové pily v nečekaných situacích.
  • Používejte vždy výrobcem předepsané náhradní
  lišty a pilové řetězy. Špatné náhradní lišty a pilové
  řetězy mohou vést k přetržení řetězu a/nebo
  zpětnému nárazu.
  • Řiďte se pokyny výrobce pro ostření a údržbu
  řetězové pily. Příliš nízké omezovače hloubky
  zvyšují tendenci ke zpětnému rázu.

  CZ

  Další bezpečnostní pokyny
  Při práci s přístrojem vždy zajistěte dostatečné
  osvětlení, resp. dobré světelné poměry.
  Pozor při chůzi pozpátku, nebezpečí
  zakopnutí!
  Odstraňte okamžitě z pracovního prostoru uříznuté
  větve/suky, aby se zabránilo zranění.
  Při zablokování řetězu pily okamžitě vypněte přístroj
  a vyndejte z něj výměnnou baterii, potom odstraňte
  předmět.
  Než vložíte baterii ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
  Zapínač/vypínač a bezpečnostní spínač se nesmí
  zamykat.
  Nepoužívejte elektrické nářadí, pokuj je vadný spínač.
  Poškozené spínače musí vyměnit zákaznický servis.
  Elektrické nářadí, které se už nedá zapnout nebo
  vypnout, je nebezpečné, a musí se opravit.
  Před každým použitím zkontrolujte pevnost a
  správný dosed všech šroubovaných a nástrčných
  spojů, a ochranná zařízení, a zda mají všechny
  pohyblivé části lehký chod.
  Je co nejpřísněji zakázáno demontovat,
  upravovat a účelově odcizovat ochranná zařízení
  nacházející se na stroji, nebo na něj umisťovat cizí
  ochranná zařízení.
  Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený
  nebo jsou vadná bezpečnostní zařízení.
  Opotřebené a poškozené díly vyměňte.
  Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavým kapalin
  nebo plynů. Při zkratu hrozí nebezpečí požáru a
  exploze.
  Varování: Toto elektrické nářadí generuje během
  provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za
  určitých okolností narušit funkci aktivních nebo

  pasivních lékařských implantátů. Aby se snížilo riziko
  vážného nebo smrtelného úrazu, doporučujeme
  osobám s lékařskými implantáty, aby věc konzultovali
  se svým lékařem a výrobcem zdravotnického
  implantátu, než budou obsluhovat stroj.

  Baterie
  Při neodborném používání nebo při používání
  poškozeného akumulátoru mohou unikat páry.
  Přiveďte čerstvý vzduch a při potížích vyhledejte
  lékaře. Páry mohou dráždit dýchací cesty.

  Nebezpečí požáru! Nebezpečí exploze!
  Nikdy nepoužívejte poškozené, vadné nebo
  zdeformované akumulátory. Akumulátor nikdy
  neotevírejte, nepoškozujte a nenechte spadnout
  na zem.
  Nikdy nenabíjejte akumulátor v prostředí s kyselinami a lehce vznětlivými materiály.
  Chraňte akumulátor před horkem a ohněm.
  Akumulátor používejte jen při teplotě prostředí
  mezi 10°C až +40°C.
  Nikdy ho neodkládejte na topná tělesa, a nevystavujte ho delší dobu silnému slunečnímu záření.
  Po silném zatížení ho nejprve nechte vychladnout.
  Zkrat – nepřemosťujte kontakty akumulátoru
  kovovými částmi.
  Při likvidaci, dopravě nebo skladování se musí
  akumulátor zabalit (plastový sáček, krabice), nebo
  se musí přelepit kontakty.

  Pracovní pokyny
  Akumulátory se dodávají jen částečně nabité, a musí
  se před použitím poprvé plně nabít.

  Když přístroj běží pomalu nebo zůstane stát,
  dobijte akumulátor.

  Li-iontový akumulátor lze dobíjet kdykoliv, aniž
  by se zkrátila jeho životnost. Přerušení procesu
  nabíjení nepoškodí akumulátor

  Li-iontový akumulátor je chráněn elektronickou
  ochranou buňky „Electronic-Cell Protection“
  proti hlubokému vybití.

  Podstatně kratší provozní doba nabité baterie
  znamená, že je baterie spotřebovaná a musí se
  vyměnit.
  Používejte jen originální náhradní baterie

  Údržba
  Před všemi nastavovacími, čisticími a
  údržbářskými pracemi vyjměte ze stroje
  vyměnitelnou baterii.
  Opravy a práce, nepopsané v tomto návodu, smí
  provést jen kvalifikovaný autorizovaný personál.
  Používejte jen originální příslušenství a originální
  náhradní díly. • Page 63

  CESKY

  Likvidace
  Pokyny pro likvidaci vyplývají z piktogramů
  umístěných na přístroji nebo na obalu.
  Vadné a ebo likvidované přístroje musí
  být odevzdány do příslušných sběren.
  Akumulátory likvidujte ekologicky
  Li-iontové akumulátory podléhají povinnosti speciální
  likvidace. Vadné akumulátory nechte zlikvidovat
  specializovaným obchodem. Než se přístroj sešrotuje,
  musíte se z něj vyndat akumulátor. Poškozené
  akumulátory mohou poškodit životní prostředí a
  Vaše zdraví, pokud z nich unikají jedovaté páry nebo
  kapaliny.
  Proto nikdy neposílejte vadný akumulátor poštou
  apod. Obraťte se, prosím, na své místní recyklační
  středisko.
  Akumulátory likvidujte ve vybitém stavu.
  Doporučujeme přelepil póly lepící páskou, aby byly
  chráněné proti zkratu. Nikdy akumulátor neotevírejte.
  Likvidace přepravního obalu
  Obal chrání přístroj před poškozením při dopravě.
  Obalové materiály jsou zpravidla voleny podle ekologicky přijatelných hledisek a hledisek nakládání s
  odpady, a proto jsou recyklovatelné. Vrácení obalu do
  materiálového oběhu šetří suroviny a snižuje výskyt
  odpadů. Části obalů (např. fólie, styropor®) mohou být
  nebezpečné pro děti.
  Nebezpečí udušení!
  Ukládejte části obalů mimo dosah dětí, a co možná
  nejrychleji je zlikvidujte.
  Vyjetý olej ekologicky zlikvidujte!

  Záruka
  Záruční doba činí 12 měsíců při průmyslovém použití,
  24 měsíců pro spotřebitele a začíná dnem nákupu
  přístroje.
  Záruka se vztahuje výhradně na nedostatky
  způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou. Při
  reklamaci v záruční době je třeba přiložit originální
  doklad o koupi s datem prodeje.

  59

  Do záruky nespadá neodborné použití jako např.
  přetížení přístroje, použití násilí, poškození cizím
  zásahem nebo cizími předměty. Nedodržení návodu
  k použití a montáži a normální opotřebení rovněž
  nespadá do záruky.
  Důležité informace pro zákazníka
  Upozorňujeme, že vrácení během záruční doby
  nebo i po záruční době je třeba zásadně provést v
  originálním obalu. Tímto opatřením se účinně zabrání
  zbytečnému poškození při dopravě a jeho často
  spornému vyřízení. Přístroj je optimálně chráněn
  jen v originálním obalu, a tím je zajištěno plynulé
  zpracování.

  Servis
  Máte technické otázky? Reklamaci? Potřebujete
  náhradní díly nebo návod k obsluze? Na naší domovské stránce www.guede.com Vám v oddílu Servis
  pomůžeme rychle a nebyrokraticky. Prosím pomožte
  nám pomoci Vám. Aby bylo možné Váš přístroj v
  případě reklamace identifikovat, potřebujeme sériové
  číslo, objednací číslo a rok výroby. Všechny tyto údaje
  najdete na typovém štítku. Abyste měli tyto údaje
  vždy po ruce, zapište si je prosím dole.
  Sériové číslo:
  Objednací číslo:
  Rok výroby:

  Tel.:
  Fax:
  E-Mail:

  +49 (0) 79 04 / 700-360
  +49 (0) 79 04 / 700-51999
  support@ts.guede.com

  CZ

  Používejte jen biologicky odbouratelný olej na řetězy
  Udržujte stroj, zejména větrací otvory, vždy v čistém
  stavu. Těleso stroj nikdy neostřikujte vodou!
  Pro čištění kompresoru a jeho součástí nepoužívejte
  ředidla, hořlavé nebo toxické kapaliny. 
  Všechny pohyblivé díly ošetřete ekologickým olejem.
  Po každém použití pečlivě očistěte řetěz pily a
  šavli. Otřete je hadrem navlhčeným v oleji, nebo ji
  postříkejte spreje na ošetřování kovů.
  Tupé, ohnuté nebo poškozené řetězy a šavle se musí
  vyměnit.
  Jen pravidelně udržovaný a ošetřovaný přístroj může
  být uspokojivou pomůckou. Nedostatečná údržba
  a péče může vést k nepředvídaným nehodám a
  úrazům.
  V případě potřeby najdete seznam náhradních dílů na
  internetové stránce www.guede.com.
  Přístroj skladujte na suchém místě. • Page 64

  CESKY

  60

  Plán prohlídek a údržby
  Všeobecně

  Celá pila
  Plastové těleso
  Pilový řetěz
  Lišta pily
  Řetězové kolo
  Brzda řetězu

  Pravidelně čistěte vnější část.
  Nechte pravidelně zkontrolovat v autorizované dílně.
  Zkontrolujte praskliny a trhliny.
  Nechte pravidelně naostřit.
  Pravidelně čistěte.
  Pravidelně čistěte.
  Pravidelná kontrola funkce. Nakloňte přední ruční
  ochrannou páku dopředu; řetěz pily se musí zastavit.

  Před každým uvedením
  do provozu

  Pilový řetěz
  Lišta pily
  Mazání řetězu
  Brzda řetězu
  Doběhová brzda
  Spínač ON/OFF
  Uzávěr olejové nádrže

  Zkontrolujte poškození a ostrost.
  Zkontrolujte napnutí řetězu.
  Kontrola funkce.
  Kontrola funkce. Nakloňte přední ruční ochrannou páku
  dopředu; řetěz pily se musí zastavit.
  Kontrola funkce.
  Kontrola funkce.
  Zkontrolujte těsnost.
  Při poškození nechte opravit v autorizované dílně.

  Po každém vyřazení z
  provozu

  Lišta pily
  Úchyt lišty

  Vyčistěte otvor pro nalévání oleje.
  Vyčistěte, především vodicí olejovou drážku.

  Uložení

  Nádrž na řetězový olej
  Pilový řetěz / Lišta pily

  Vypusťte.
  Odmontujte, vyčistěte a lehce namažte olejem. Vyčistěte
  vodicí drážku lišty pily.
  Uložte bezpečně v suché místnosti. Po dlouhodobějším
  skladování nechte elektrickou pilu zkontrolovat v autorizované dílně (zbylý olej může zpryskyřičnatět a ucpat
  ventil olejového čerpadla)

  Celá pila

  Odstranění poruchy
  Porucha

  Systém 

  Příčina

  Elektromotor neběží 

  Chybí napájení
  Akumulátor je prázdný
  Aktivovaná brzda řetězu

  CZ

  Pila nepracuje

  Sledování

  Nedostatečný výkon

  Uhlíkové kartáčky 

  Malá průtažnost 

  Opotřebené uhlíkové
  kartáčky

  Chybí mazání řetězu 

  Olejová nádrž / Olejové
  čerpadlo

  Na pilovém řetězu není
  žádný olej

  Prázdná olejová nádrž,
  Znečištěná vodicí olejová
  drážka

  Brzda řetězu

  Brzda

  Pilový řetěz se prudce
  nezastaví

  Opotřebený brzdový pás

  Doběhová brzda

  Brzda

  Pilový řetěz dobíhá 

  Opotřebené uhlíkové
  kartáčky • Page 65

  SLOVENSKY

  61

  Technické údaje
  Akumulátorová reťazová píla

  300/36 Li-Ion Set

  300/36 KS

  95680
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  95660
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  4,2 kg

  4,2 kg

  3/8”
  1,3 mm
  45

  3/8”
  1,3 mm
  45

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  101 dB (A)

  101 dB (A)

  Obj. č.
  Napätie
  Dĺžka rezu
  Dĺžka lišty
  Drážka/lišta
  Rýchlosť reťaze
  Nádrž na reťazový olej
  Hmotnosť (bez reťaze, lišty, batérie, nabíjačky a pri prázdnej
  olejovej nádržke)
  Rozstup reťaze
  Hrúbka vodiacej pätky
  Počet vodiacich pätiek
  Údaje o hlučnosti
  Hladina akustického tlaku LpA1)
  Nameraná hodnota vibrácií LWA1)
  Garantovaná hladina akustického výkonu LWA2)
  Merané podľa 1) EN 60745; 2) 2000/14/EG+ 2005/88/EG; Kolísavosť K = 2,5 dB (A)
  Používajte ochranu sluchu!

  8,956 m/s2

  POZOR: Skutočná hladina vibrácií sa môže v závislosti na type a spôsobe použitia líšiť od hodnoty uvádzanej v
  týchto pokynoch.
  Hladina vibrácií sa môže použiť na vzájomné porovnanie elektrických prístrojov.
  Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania.
  Kvôli presnému odhadu zaťaženia vibráciami počas určitej pracovnej doby by sa mala zohľadniť tiež doba,
  počas ktorje je prístroj vypnutý alebo beží an voľnobeh. Toto môže značne redukovať objem zaťaženia vibráciami v priebehu celej pracovnej doby.
  Stanovte dodatočné bezpečnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, ako napríklad:
  údržba elektrického náradia a prístrojov, udržiavanie teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
  Čerpadlo použite až po pozornom
  prečítaní a porozumení návodu na
  obsluhu. Dodržujte všetky
  bezpečnostné pokyny uvedené v návode. Správajte
  sa zodpovedne voči tretím osobám.
  Ak máte o zapojení a obsluhe prístroja pochybnosti,
  obráťte sa na zákaznícky servis.

  Použitie v súlade s určením
  Akumulátorová reťazová píla sa smie používať len na
  rezanie dreva naprieč k smeru vlákien.
  S ohľadom na technické údaje a bezpečnostné
  pokyny.
  Tento prístroj sa smie použivať len v súlade s
  uvedenými predpismi. Pri nedodržaní ustanovení
  všeobecne platných predpisov a ustanovení z tohto
  návodu nie je možné výrobcu považovať za zodpovedného za škody.

  SK

  Údaje o vibráciach
  Celkové hodnoty vibrácií (Vektorový súčet troch smerov) príslušne zistené EN 60745
  8,956 m/s2
  Hodnota vibračných emisií ah
  Kolísavosť K = 1,5 m/s2 • Page 66

  SLOVENSKY

  62

  Požiadavky na obsluhu
  Obsluha si musí pred použitím prístroja pozorne
  prečítať návod na obsluhu.
  Kvalifikácia:  Okrem podrobného poučenia odborníkom nie je na používanie prístroja nutná žiadna
  špeciálna kvalifikácia.
  Minimálny vek:  Na prístroji smú pracovať len osoby,
  ktoré dosiahli 18 rokov. Výnimku predstavuje využitie
  mladistvých, ak sa toto deje počas profesijného
  vzdelávania s cieľom dosiahnutia zručností pod
  dohľadom školiteľa.
  Školenie:  Rezanie a výrub, rovnako ako aj všetky
  práce s tým súvisiace môžu byť vykonávané len osobou, ktorá na to bola špeciálne vyškolená.
  Osoby,ktoré nemajú žiadnu skúsenosť s motorovou
  pílou by nemali túto prácu vykonávať.
  Osobám, ktoré pracujú s prístrojom prvý krát sa
  odporúča rezať guľatinu na podstavci určenom na
  rezanie dreva
  Obsluha je zodpovedná za nehody či nebezpečenstvo
  voči tretím osobám.

  Symboly
  Pozor!
  Na zníženie rizika zranenia si prečítajte
  prevádzkový návod.
  Pred všetkými nastavovacími, čistiacimi a
  údržbárskymi prácami vyberte zo stroja
  vymeniteľnú batériu.
  Výstraha pred nebezpečným spätným
  nárazom
  Odstup od osôb
  Dbajte na to, aby sa v nebezpečnej oblasti
  nikto nezdržiaval.
  Chráňte pred vlhkom
  Nevystavujte stroj dažďu.
  Smer otáčania reťaze píly

  Zvyškové nebezpečenstvá
  Používajte ochrannú prilbu!

  SK

  Nebezpečenstvo popálenia!
  Počas práce noste ochranné okuliare.
  Rukami nikdy nesiahajte do pohybujúcej sa
  pílovej reťaze.
  Nebezpečenstvo spätného nárazu!
  Spätný náraz môže viesť k smrteľným rezným
  poraneniam.
  Nebezpečenstvo popálenia!
  Reťaz a vodiaca lišta sa počas prevádzky
  zahrievajú.

  Správanie v prípade núdze
  Poskytnite úrazu zodpovedajúcu potrebnú prvú pomoc a privolajte čo možno najrýchlejšie kvalifikovanú
  lekársku pomoc. Chráňte zraneného pred ďalšími
  úrazmi a upokojte ho. Pre prípadnú nehodu musí byť
  na pracovisku vždy poruke lekárnička prvej pomoci
  podľa DIN 13164. Materiál, ktorý si z lekárničky vezmete, je potrebné ihneď doplniť.
  Ak požadujete pomoc, uveďte tieto údaje:
  1. Miesto nehody
  2. Druh nehody
  3. Počet zranených
  4. Druh zranenia

  Používajte ochranné okuliare!

  Používajte ochranu sluchu!
  Používajte ochranné rukavice!
  Používajte bezpečnostnú obuv s ochranou proti prerezaniu, drsnou podrážkou a
  oceľovou špičkou!
  Používajte ochranný odev s ochrannou
  vložkou proti prerezaniu!
  CE symbol
  Chybné prístroje alebo prístroje určené
  na likvidáciu msia byť odovzdané do
  príslušných zberní.
  Chráňte pred vlhkom

  Obal musí smerovať hore
  Certifikované TÜV Rheinland (Porýnie) • Page 67

  SLOVENSKY

  Chráňte akumulátor pred teplom a ohňom.
  Chráňte akumulátor pred vodou a
  vlhkosťou.

  MAX. 40°C

  Chráňte akumulátor pred teplotami nad
  40 °C.
  Nevyhadzujte batérie do bežného domového odpadu.

  Li-Ion

  Vyradené batérie odneste do zberne starých
  batérií, kde budú recyklované s ohľadoim na
  životné prostrediie.

  Všeobecné bezpečnostné pokyny
  pre elektrické prístroje
  Pozor
  Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a
  inštrukcie.Chyby pri dodržiavaní nižšie uvedených
  pokynov môžu viesť k zásahu elektrickým prúdom,
  požiaru alebo vážnym úrazom. Všetky bezpečnostné
  pokyny a inštrukcie uschovajte pre prípadné
  ďalšie použitie.
  V bezpečnostných pokynoch použitý pojem
  „elektrický prístroj“ sa vzťahuje na káblom napájané
  elektrické náradie (s napájacím káblom) a na batériou
  napájané elektrické náradie (bez napájacieho kábla).
  1) Bezpečnosť na pracovisku
  a) Pracovisko udržujte čisté a dobre osvetlené.
  Neporiadok a neosvetlené pracovisko môže viesť k
  úrazom.
  b) S elektrickým prístrojom nepracujte v explóziou
  ohrozenom prostredí, v ktorom sa nachádzajú
  horľavé kvapaliny, plyny a prach.  Elektrické
  prístroje vytvárajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach či
  výpary.
  c) Deti a ostatné osoby udržujte v bezpečnej
  vzdialenosti od elektrického prístroja.Pri
  rozptyľovaní sa môžete stratiť kontrolu nad prístrojom.
  2) Elektrická bezpečnosť
  a) Pripájacia zástrčka elektrického prístroja musí
  byť vhodná do zásuvky. Zástrčku nie je možné
  akokoľvek meniť. Uzemnené elektrické prístroje
  nepoužívajte v kombinácii so zástrčkovými adaptérmi. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky
  znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
  b) Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúrky, kúrenie, sporáky a chladničky. 
  Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom, ak
  je vaše telo uzemnené.
  c) Elektrické prístroje nevystavujte dažďu a
  vlhkosti.  Vniknutie vody do elektrického prístroja
  zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

  d) Kábel nepoužívajte v rozpore s určením,
  na nosenie prístroja, jeho zavesenie alebo
  na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Kábel
  chráňte pred nadmernými teplotami, olejom,
  ostrými hranami a pohyblivými časťami prístroja.  Poškodené a zamotané káble zvyšujú riziko
  úrazu elektrickým prúdom.
  e) Ak s elektrickým prístrojom pracujete vonku,
  používajte len predlžovacie káble, ktoré
  sú vhodné na vonkajšie použitie.  Použitie
  predlžovacieho kábla vhodného na vonkajšie
  použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
  f) Ak sa nedá vyhnúť prevádzke elektrického
  prístroja vo vlhkom prostredí, použite ochranný
  vypínač proti chybovému prúdu.  Použitie
  ochranného vypínača proti chybovému prúdu
  znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
  3) Bezpečnosť osôb
  a) Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a
  k práci s elektrickým prístrojom pristupujte s
  rozvahou. Elektrický prístroj nepoužívajte, ak
  ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu
  a liekov.  Moment nepozornosti pri použití prístroja môže viesť k vážnym úrazom.
  b) Používajte osobné ochranné pomôcky a
  vždy ochranné okuliare.  Nosenie osobných ochranných pomôcok, ako sú respirátor,
  protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba
  alebo chrániče uší, v závislosti od typu a použitia
  elektrického prístroja, znižuje riziko úrazov.
  c) Zabráňte náhodnému uvedeniu do prevádzky.
  Uistite sa, že je elektrický prístroj vypnutý, skôr
  ako ho pripojíte k zdroju napájania a/alebo
  batérii, zdvihnete alebo ponesiete.  Ak máte pri
  nosení elektrického prístroja prst na spínači alebo
  prístroj zapájate do siete zapnutý, môže to viesť k
  úrazom.
  d) Pred zapnutím odstráňte z elektrického prístroja nastavovacie nástroje a kľúče. Nástroj alebo
  kľúč, ktorý sa nachádza v pohyblivej časti prístroja,
  môže spôsobiť úraz.
  e) Vyhnite sa abnormálnemu držaniu tela. Zaujmite stabilný postoj a neustále udržujte rovnováhu.  Môžete tak elektrický prístroj v nečakaných
  situáciách lepšie kontrolovať.
  f) Noste vhodný odev. Nenoste široký odev a
  šperky. Vlasy, odev a rukavice držte v bezpečnej
  vzdialenosti od pohyblivých častí. Voľný odev,
  šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými časťami.
  g) Ak je možné namontovať odsávače a lapače
  prachu, uistite sa, že sú pripojené a správne sa
  používajú.  Použitie odsávača prachu môže znížiť
  ohrozenie prachom.
  4) Použitie a ošetrenie elektrického prístroja
  a) Prístroj nepreťažujte. Na danú prácu použite
  vhodný elektrický prístroj. S vhodným elektrickým prístrojom sa pracuje lepšie a bezpečnejšie
  v uvedenom rozsahu výkonu.

  63

  SK

  Batérie • Page 68

  SLOVENSKY

  SK

  64

  b) Nepoužívajte elektrický prístroj, ktorého spínač
  je chybný.  Elektrický prístroj, ktorý už nie je
  možné zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečný a musí
  sa opraviť.
  c) Zástrčku vytiahnite zo zásuvky alebo vybetre
  batériu pred nastavovaním prístroja, výmenou
  príslušenstva alebo odložením prístroja.  Tieto
  bezpečnostné opatrenia bránia náhodnému spusteniu elektrického prístroja.
  d) Elektrické prístroje, ktoré nepoužívate, uložte
  mimo dosahu detí. Zabráňte tomu, aby
  elektrický prístroj používali osoby, ktoré s ním
  nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto
  pokyny.  Elektrické prístroje sú nebezpečné, ak ich
  používajú neskúsené osoby.
  e) Starajte sa o elektrické prístroje. Kontrolujte, či
  pohyblivé časti prístroja bezchybne fungujú a
  neviaznu, či nie sú prasknuté alebo poškodené
  tak, že je negatívne ovplyvnená funkcia elektrického prístroja. Poškodené časti nechajte pred
  použitím prístroja opraviť Príčinou mnohých
  nehôd sú zle udržiavané elektrické prístroje.
  f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.  Starostlivo
  ošetrované rezné nástroje s ostrými čepeľami sa
  menej často zakliňujú a ľahšie sa vedú.
  g) Elektrické prístroje, príslušenstvo, násadce
  atď. používajte v súlade s týmito pokynmi.
  Zohľadnite pritom pracovné podmienky a
  činnosť, ktorú vykonávate.  Použitie elektrických
  prístrojov na iné než predpísané účely môže viesť
  k nebezpečným situáciám.
  5) Používanie a ošetrovanie akumulátorového
  náradia
  a) Batérie nabíjajte iba v nabíjačkách
  odporúčaných výrobcom. Pre nabíjačku, ktorá
  je vhodná len pre určitý druh batérií, resp. akumulátorov hrozí nebezpečenstvo požiaru, ak sa
  používa s inými akumulátormi.
  b) Používajte v tomto elektrickom náradí len
  akumulátory, ktoré sú preň určené. Používanie
  iných akumulátorov môže viesť k úrazom a
  nebezpečenstvu požiaru.
  c) Nenechávajte nepoužívaný akumulátor v
  blízkosti kancelárskych svoriek, mincí, kľúčov,
  klincov, skrutiek alebo iných malých kovových
  predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popáleniny alebo požiar.
  d) Pri zlom používaní môže z akumulátora
  vytekať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou.
  Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou.
  Keď sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte
  urýchlene lekársku pomoc.Unikajúca kvapalina
  z batérie môže spôsobiť podráždenie kože alebo
  popáleniny.
  6) Servis
  a) Elektrický prístroj smie opraviť len kvalifikovaný autorizovaný personál, a to len pomocou
  originálnych náhradných dielov.  Tým sa zaistí, že
  bezpečnosť prístroja zostane zachovaná.

  Bezpečnostné pokyny pre
  Akumulátorová reťazová píla
  • Pri práci s reťazovou pílou môže stačiť okamih
  nepozornosti a pílová reťaz zachytí odev alebo
  časti tela.
  • Reťazovú pílu držte vždy svojou pravou rukou za
  zadnú rukoväť a svojou ľavou rukou za prednú
  rukoväť. Držanie reťazovej píly opačným spôsobom zvyšuje riziko úrazov a nesmie sa používať.
  • Používajte ochranné okuliare a chrániče uší. Ďalej
  sa odporúča nosiť pomôcky na ochranu hlavy,
  rúk a nôh. Vhodný ochranný odev minimalizuje
  riziko poranenia odletujúcimi trieskami a prípadného kontaktu s pílovou reťazou.
  • S reťazovou pílou nepracujte na strome. Ak pracujete na strome, vzniká nebezpečenstvo úrazu.
  • Dbajte vždy na bezpečný postoj a reťazovú pílu
  používajte len vtedy, keď stojíte na pevnom,
  bezpečnom a rovnom podklade. Klzký povrch alebo
  nestabilný podklad – napr. rebrík – môže viesť k strate
  rovnováhy alebo k strate kontroly nad reťazovou
  pílou.
  • Pri rezaní vetvy, ktorá je ohnutá, počítajte s tým,
  že môže dôjsť k odpruženiu vetvy. Ak sa uvoľní
  napätie vo vláknach dreva, vetva pod napätím
  môže zasiahnuť obsluhu alebo spôsobiť stratu
  kontroly nad reťazovou pílou.
  • Pri rezaní podrastu a mladých stromov buďte
  vždy zvlášť opatrní. Tenký materiál sa môže
  v reťazovej píle zachytiť a udrieť vás alebo môžete
  stratiť rovnováhu.
  • Reťazovú pílu prenášajte za prednú rukoväť vo
  vypnutom stave, s pílovou reťazou odvrátenou od
  vášho tela. Pri preprave alebo skladovaní reťazovej
  píly natiahnite na lištu vždy ochranný kryt.
  Pozorné zaobchádzanie s reťazovou pílou znižuje
  pravdepodobnosť náhodného kontaktu s bežiacou
  pílovou reťazou.
  • Dodržujte pokyny pre mazanie, napnutie reťaze a
  výmenu príslušenstva. Neodborne napnutá alebo
  namazaná reťaz môže prasknúť alebo zvýšiť riziko
  spätného nárazu.
  • Rukoväte udržujte suché, čisté a bez oleja a tuku.
  Rukoväte znečistené tukom či olejom sú klzké a
  vedú k strate kontroly.
  • Režte len drevo. Reťazovú pílu nepoužívajte na
  práce, na ktoré nie je určená – napr. reťazovú pílu
  nepoužívajte na rezanie plastu, muriva alebo
  stavebných materiálov, ktoré nie sú z dreva.
  Použitie reťazovej píly na práce, ktoré sú v rozpore
  s určením, môže viesť k nebezpečným situáciám.
  Príčiny a prevencia spätného nárazu:
  K spätnému nárazu môže dôjsť, keď sa špička vodiacej
  lišty dotkne predmetu alebo keď sa drevo ohýba a
  pílová reťaz sa zakliní v reze.
  Kontakt so špičkou lišty môže v mnohých prípadoch
  viesť k tomu, že sa obsluha nečakane zakloní dozadu,
  v dôsledku čoho sa vodiaca lišta vyhodí nahor smerom k obsluhe. • Page 69

  SLOVENSKY

  Zaklinenie pílovej reťaze na hornej hrane vodiacej
  lišty môže lištu prudko odmrštiť späť smerom k
  obsluhe.
  Každá takáto reakcia môže viesť k tomu, že stratíte
  kontrolu nad pílou a môžete sa vážne zraniť. Nespoliehajte sa výhradne na bezpečnostné zariadenia
  zabudované v reťazovej píle. Ako používateľ reťazovej
  píly by ste mali prijať rôzne opatrenia na to, aby ste
  mohli pracovať bez nehôd a úrazov.
  Spätný ráz je dôsledok nesprávneho alebo chybného
  používania elektrického náradia. Je možné tomu
  zabrániť vhodnými preventívnymi opatreniami, ako je
  popísané nižšie:
  • Držte pílu pevne oboma rukami, pričom palcami
  a prstami zovrite rukoväť reťazovej píly. Postavte
  sa telom a pažami do polohy, v ktorej budete
  môcť čeliť silám spätného rázu. Ak sa vykonajú
  vhodné opatrenia, môže obsluha ovládať sily spätného rázu. Nikdy nepúšťajte reťazovú pílu.
  • Vyhnite sa abnormálnemu držaniu tela a nerežte
  nad výškou ramien. Tým sa zabráni náhodnému
  kontaktu so špičkou lišty a bude tak možná lepšia
  kontrola reťazovej píly v nečakaných situáciách.
  • Používajte vždy výrobcom predpísané náhradné
  lišty a pílové reťaze. Zlé náhradné lišty a pílové
  reťaze môžu viesť k pretrhnutiu reťaze alebo k
  spätnému nárazu.
  • Riaďte sa pokynmi výrobcu na ostrenie a údržbu
  reťazovej píly. Príliš nízke obmedzovače hĺbky
  zvyšujú tendenciu k spätnému rázu.

  Pred každým použitím skontrolujte pevnosť a
  správne upevnenie všetkých skrutkových a
  nástrčných spojov a ľahký chod všetkých
  pohyblivých častí.
  Je prísne zakázané demontovať, upravovať a
  účelovo odpájať ochranné zariadenia nachádzajúce sa na stroji, alebo naň umiestňovať cudzie
  ochranné zariadenia.
  Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený alebo
  sú chybné bezpečnostné zariadenia. Opotrebené
  a poškodené diely vymeňte.

  65

  Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov. Pri skrate hrozí nebezpečenstvo
  požiaru a explózie.
  Varovanie: Toto elektrické náradie generuje počas
  prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže za
  určitých okolností narušiť funkciu aktívnych alebo
  pasívnych lekárskych implantátov. Aby sa znížilo
  riziko vážneho alebo smrteľného úrazu, odporúčame
  osobám s lekárskymi implantátmi, aby vec
  konzultovali so svojím lekárom a výrobcom
  zdravotníckeho implantátu, skôr ako budú
  obsluhovať stroj.

  Batéria
  Pri neodbornom používaní alebo pri používaní
  poškodeného akumulátora môžu unikať výpary. Vyvetrajte a v prípade ťažkostí vyhľadajte lekára. Výpary
  môžu dráždiť dýchacie cesty.

  Pri práci s prístrojom vždy zaistite dostatočné osvetlenie, resp. dobré svetelné pomery.
  Pozor pri chôdzi pospiatky, nebezpečenstvo
  zakopnutia!
  Odstráňte okamžite z pracovného priestoru odrezané
  vetvy, aby sa zabránilo zraneniu.
  Pri zablokovaní reťaze píly okamžite vypnite prístroj
  a vyberte z neho výmennú batériu, potom predmet
  odstráňte.
  Skôr ako vložíte batériu sa uistite, či je prístroj
  vypnutý.
  Zapínač/vypínač a bezpečnostný spínač sa nesmú
  retovať.
  Nepoužívajte elektrické náradie, ak je chybný spínač.
  Poškodené spínače musí vymeniť zákaznícky servis.
  Elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť
  je nebezpečné a musí sa opraviť.

  Nebezpečenstvo požiaru!
  Nebezpečenstvo explózie!
  Nikdy nepoužívajte poškodené, chybné alebo
  zdeformované akumulátory. Akumulátor nikdy
  neotvárajte, nepoškodzujte a nenechajte spadnúť
  na zem.
  Nikdy nenabíjajte akumulátor v prostredí s kyselinami a ľahko zápalnými materiálmi.
  Chráňte akumulátor pred teplom a ohňom.
  Akumulátor používajte len pri teplote prostredia
  v rozmedzí +10 °C až +40 °C.
  Nikdy prístroj neodkladajte na vykurovacie telesá
  a nevystavujte ho dlhší čas silnému slnečnému
  žiareniu.
  Po silnom zaťažení ho najprv nechajte vychladnúť.
  Skrat – nepremosťujte kontakty akumulátora
  kovovými časťami.
  Pri likvidácii, doprave alebo skladovaní sa musí
  akumulátor zabaliť (plastové vrecúško, škatuľa),
  alebo sa musia prelepiť kontakty.

  SK

  Ďalšie bezpečnostné pokyny • Page 70

  SLOVENSKY

  66

  Pracovné pokyny

  Likvidácia

  Akumulátory sa dodávajú len čiastočne nabité a
  musia sa pred prvým použitím plne nabiť.

  Keď prístroj beží pomaly alebo sa úplne zastaví,
  dobite akumulátor.

  Li-iónový akumulátor je možné dobíjať
  kedykoľvek bez toho, aby sa skrátila jeho
  životnosť. Prerušenie procesu nabíjania
  nepoškodí akumulátor

  Li-iónový akumulátor je chránený elektronickou
  ochranou bunky „Electronic-Cell Protection“
  proti hĺbkovému vybitiu.

  Podstatne kratší prevádzkový čas nabitej
  batérie znamená, že je batéria opotrebovaná a
  musí sa vymeniť.
  Používajte len originálne náhradné batérie

  Pokyny na likvidáciu vyplývajú z piktogramov umiestnených na prístroji alebo na obale.

  SK

  Údržba
  Pred všetkými nastavovacími, čistiacimi a
  údržbárskymi prácami vyberte zo stroja
  vymeniteľnú batériu.
  Používať len originálne príslušenstvo a originálne
  náhradné diely.
  Používať len originálne príslušenstvo a originálne
  náhradné diely.
  Používajte len biologicky odbúrateľný olej na reťaze
  Udržujte stroj, najmä vetracie otvory, vždy v čistom
  stave. Teleso stroja nikdy nečistite prúdom vody!
  Nečistite prístrojové zariadenie a jeho komponenty
  riedidlami, horľavými alebo toxickými kvapalinami. 
  Všetky pohyblivé diely ošetrite ekologickým olejom.
  Po každom použití starostlivo očistite reťaz píly a
  lištu. Utrite ich handrou navlhčenou v oleji, alebo ju
  postriekajte sprejom na ošetrovanie kovov.
  Tupé, ohnuté alebo poškodené reťaze a lišta sa musia
  vymeniť.
  Len pravidelne udržiavaný a ošetrovaný prístroj môže
  byť spoľahlivou pomôckou. Nedostatočná údržba a
  starostlivosť môže viesť k nepredvídaným nehodám
  a úrazom.
  V prípade potreby nájdete zoznam náhradných dielov
  na internetovej stránke www.guede.com.
  Prístroj skladujte na suchom mieste.

  Chybné alebo likvidované prístroje musia
  byť odovzdané do príslušných zberní.
  Akumulátory likvidujte ekologicky
  Li-iónové akumulátory podliehajú povinnosti
  špeciálnej likvidácie. Chybné akumulátory nechajte
  zlikvidovať špecializovaným strediskom. Skôr ako sa
  prístroj zošrotuje, musíte z neho vybrať akumulátor.
  Poškodené akumulátory môžu poškodiť životné
  prostredie a vaše zdravie, ak z nich unikajú jedovaté
  výpary alebo kvapaliny.
  Preto nikdy neposielajte chybný akumulátor poštou a
  pod. Obráťte sa, prosím, na svoje miestne recyklačné
  stredisko.
  Akumulátory likvidujte vo vybitom stave.
  Odporúčame prelepiť póly lepiacou páskou, aby boli
  chránené proti skratu. Nikdy akumulátor neotvárajte.
  Likvidácia prepravného obalu
  Obal chráni prístroj pred poškodením pri doprave. Obalové materiály sú spravidla volené podľa
  ekologicky prijateľných hľadísk a hľadísk nakladania s
  odpadmi a preto sú recyklovateľné. Vrátenie obalu do
  materiálového obehu šetrí suroviny a znižuje výskyt
  odpadov. Časti obalov (napr. fólia, styropor®) môžu
  byť nebezpečné pre deti.
  Nebezpečenstvo udusenia!
  Ukladajte časti obalov mimo dosahu detí a čo
  najrýchlejšie ich zlikvidujte.
  Opotrebovaný olej ekologicky zlikvidujte!

  Záruka
  Záručná lehota je 12 mesiacov pri priemyselnom
  použití, 24 mesiacov pre spotrebiteľa a začína dňom
  nákupu prístroja.
  Záruka sa vzťahuje výhradne na nedostatky spôsobené chybou materiálu alebo výrobnou chybou.
  Pri reklamácii v záručnej lehote je potrebné priložiť
  originálny doklad o kúpe s dátumom predaja.
  Do záruky nespadá neodborné použitie, ako napr.
  preťaženie prístroja, použitie násilia, poškodenie
  cudzím zásahom alebo cudzími predmetmi.
  Nedodržanie návodu na použitie a montáž a
  normálne opotrebenie tiež nespadá do záruky. • Page 71

  SLOVENSKY

  Dôležité informácie pre zákazníka
  Upozorňujeme, že vrátenie počas záručnej lehoty
  alebo i po záručnej lehote je potrebné zásadne
  vykonať v originálnom obale. Týmto opatrením sa
  účinne zabráni zbytočnému poškodeniu pri doprave
  a často spornému vybaveniu. Prístroj je optimálne
  chránený len v originálnom obale, a tým je zaistené
  plynulé spracovanie.

  67

  Servis
  Máte technické otázky? Reklamáciu? Potrebujete
  náhradné diely alebo návod na obsluhu? Na našej
  domovskej stránke www.guede.com vám v oddiele
  Servis pomôžeme rýchlo a nebyrokraticky. Pomôžte
  nám, prosím, aby sme mohli pomôcť vám. Aby bolo
  možné váš prístroj v prípade reklamácie identifikovať,
  potrebujeme sériové číslo, objednávacie číslo a rok
  výroby. Všetky tieto údaje nájdete na typovom štítku.
  Aby ste mali tieto údaje vždy poruke, zapíšte si ich,
  prosím, dole.
  Sériové číslo:
  Objednávacie číslo:
  Rok výroby:

  +49 (0) 79 04 / 700-360
  +49 (0) 79 04 / 700-51999
  support@ts.guede.com

  SK

  Tel.:
  Fax:
  E-Mail: • Page 72

  SLOVENSKY

  68

  Plán prehliadok a údržby
  Všeobecne

  Celá píla
  Plastové teleso
  Pílová reťaz
  Lišta píly
  Reťazové koleso
  Brzda reťaze

  Pravidelne čistite vonkajšiu časť.
  Nechajte pravidelne skontrolovať v autorizovanej dielni.
  Skontrolujte praskliny a trhliny.
  Nechajte pravidelne naostriť.
  Pravidelne čistite.
  Pravidelne čistite.
  Pravidelná kontrola funkcie. Nakloňte prednú ručnú
  ochrannú páku dopredu; reťaz píly sa musí zastaviť.

  Pred každým uvedením
  do prevádzky

  Pílová reťaz
  Lišta píly
  Mazanie reťaze
  Brzda reťaze
  Dobehová brzda
  Spínač ON/OFF
  Uzáver olejovej nádrže

  Skontrolujte poškodenie a ostrosť.
  Skontrolujte napnutie reťaze.
  Kontrola funkcie.
  Kontrola funkcie. Nakloňte prednú ručnú ochrannú páku
  dopredu; reťaz píly sa musí zastaviť.
  Kontrola funkcie.
  Kontrola funkcie.
  Skontrolujte tesnosť.
  Pri poškodení nechajte opraviť v autorizovanej dielni.

  Po každom vypnutí z
  prevádzky

  Lišta píly
  Úchytka lišty

  Vyčistite otvor pre nalievanie oleja.
  Vyčistite, predovšetkým vodiacu olejovú drážku.

  Uloženie

  Nádrž na reťazový olej
  Pílová reťaz / Lišta píly

  Vypustite.
  Odmontujte, vyčistite a zľahka namažte olejom. Vyčistite
  vodiacu drážku lišty píly.
  Uložte bezpečne v suchej miestnosti. Po dlhodobejšom
  skladovaní nechajte elektrickú pílu skontrolovať v autorizovanej dielni (zvyšný olej môže zoživičnatieť a upchať
  ventil olejového čerpadla)

  Celá píla

  Odstránenie poruchy
  Porucha

  Systém 

  Príčina

  Elektromotor nebeží 

  Chýba napájania
  Akumulátor je prázdny
  Aktivovaná brzda reťaze

  SK

  Píla nepracuje

  Sledovanie

  Nedostatočný výkon

  Uhlíkové kefky 

  Malá prieťažnosť 

  Opotrebované uhlíkové
  kefky

  Chýba mazanie reťaze 

  Olejová nádrž / Olejové
  čerpadlo

  Na pílovej reťazi nie je
  žiadny olej

  Prázdna olejová nádrž,
  Znečistená vodiaca
  olejová drážka

  Brzda reťaze

  Brzda

  Pílová reťaz sa náhle
  nezastaví

  Opotrebovaný brzdový
  pás

  Dobehová brzda

  Brzda

  Pílová reťaz dobieha 

  Opotrebované uhlíkové
  kefky • Page 73

  MAGYAR

  69

  Műszaki Adatok
  Akkumulátoros láncfűrész
  Megrend.szám
  Feszültség
  Vágási hossz
  A léc hossza
  Horony/vezetőlemez
  A lánc sebessége
  A láncolaj tartálya
  Súly (lánc, kard, akku, Töltő készülék nélkül és üres olajtartállyal)
  A vezető talp része
  Vastagsága
  A vezető talpak száma

  300/36 Li-Ion Set

  300/36 KS

  95680
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l
  4,2 kg
  3/8”
  1,3 mm
  45

  95660
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l
  4,2 kg
  3/8”
  1,3 mm
  45

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  101 dB (A)

  101 dB (A)

  Zajártalom adatok
  akusztikus nyomás szint LpA1)
  Mért rezgésértékek LWA1)
  Garantált akusztikus teljesítményszint LWA2)
  1)

  2)

  mérve… szerint EN 60745; 2000/14/EG+ 2005/88/EG; K bizonytalanság = 2,5 dB (A)
  Hallásvédő eszköz használata ajánlott!

  8,956 m/s2

  FIGYELMEZTETÉS: A rezgésszint az elektromos szerszám használatának megfelelően változni fog, és némely
  esetben meghaladhatja az útmutatókban megadott értéket.
  A vibráció szintje felhasználható az egyes elektromos berendezések összehasonlítására
  Az érték alkalmas a vibrációs terhelés felbecsülésére is.
  A vibrációs terhelés pontos meghatározásához, a munkaidő bizonyos szakaszában, azokat az időket is figyelembe kell venni, amikor a készülék ki van kapcsolva, vagy bár működik, de ténylegesen nem dolgoznak vele.
  Ez a teljes munkaidőre vonatkozó vibrációs terhelést lényegesen lecsökkentheti.
  Vezessen be kiegészítő biztonsági intézkedéseket a ő személy, vibráció elleni védelmére, pl: az elektromos
  szerszámok és berendezések műszaki karbantartása, a kezek melegen tartása, s a munkafolyamatok szervezése.
  Csak azután használja a szivattyút,
  miután figyelmesen elolvasta és
  megértette a kezelési útmutatót.
  Tartsa be a biztonsági utasításokat. Viselkedjen
  figyelmesen harmadik személlyel szemben.
  Az esetben, ha a gép bekapcsolásával és kezelésével
  kapcsolatban kételyei támadnak, forduljon a
  szervizszolgálathoz.

  Rendeltetés szerinti használat
  Az akkumulátoros láncfűrész kizárólag a fa rostjaira
  merőlegesen használható vágásra.
  Tekintettel a műszaki adatokra és a biztonsági
  utasításra
  A készüléket kizárólag az alábbiakban leírtaknak
  megfelelően szabad használni. Ebben az utasításban
  foglalt általánosan érvényes előírások mellőzése
  következtében beállt károkért a gyártó nem felelős

  H

  Rezgésártalom adatok
  Komplex rezgés adatok (Három irány vektorösszege) megfelelően kiderített EN 60745
  8,956 m/s2
  Rezgés emisszió érték ah
  K bizonytalanság = 1,5 m/s2 • Page 74

  MAGYAR

  70

  Követelmények a gép kezelőjére
  A gép kezelője használat előtt figyelmesen olvassa el
  a használati utasítást.
  Szakképesítés:  A gép használatához, szakemberrel
  való felvilágosításon kívül nem szükséges speciális
  szakképesítés.
  Minimális korhatár:  A géppel kizárólag 18 éven
  felüli személyek dolgozhatnak. Kivételt képez a
  fiatalkorúak foglalkoztatása szakképzés alatt az
  oktató felügyelete mellet szakképzettség elsajátítása
  érdekében.
  Képzés:  Fűrészelés és kivágása, valamint az összes
  kapcsolódó munkát csak akkor végezhetnek, aki
  csinál nagyon művelt és képzett.
  Azok, akik nem rendelkeznek tapasztalattal a
  láncfűrész vagy denArbeitstechniken, ne végezze ezt
  a munkát.
  Az első felhasználók számára javasoljuk, hogy gyakorolni vágás kerek fa egy Fűrészelés támogatás.
  A kezelő személy felelős a balesetekért és a harmadik
  személy biztonságáért.

  SymbolySymboly
  Figyelem!
  A személyi sérülések kockázatának
  csökkentése érdekében olvassa el a
  felhasználói útmutatót.
  Minden beállító, tisztító és karbantartó
  munka előtt vegye ki a gépből a cserélhetó akkut.
  Figyelmeztetés veszélye visszacsapódásra
  Személyektől való távolság
  Ügyeljen arra, hogy senki ne tartózkodjon
  a veszélyes területen
  Védje nedvesség ellen
  A gépet nem szabad esőnek kitenni.
  Fűrészlánc forgásirány

  Maradékveszélyek
  Viseljen védő sisakot
  Egési sebesülések veszélye!
  Munkavégzéshez viseljen munkaszemüveget.
  Tilos kézzel megérinteni a mozgó fűrészláncot
  Visszacsapódás veszélye!
  A visszacsapódás halálos vágási sérülésekhez
  vezethet.
  Egési sebesülések veszélye!
  A lánc és a vezető léc munka alatt felmelegszenek

  Viseljen védő szemüveget

  Hallásvédő eszköz használata ajánlott!
  Viseljen védő munkakesztyűket

  H

  Viselkedés kényszerhelyzetben
  Igyekezzen a balesetnek megfelelően elsősegélyt
  nyújtani, s minél hamarabb biztosítson be orvosi
  segítséget. A sebesültet nyugtassa meg, s védje
  további balesettől. Az esetleges balesetek miatt a
  munkahelyen, a DIN 13164 norma követelménye szerint, mindig legyen kéznél, elsősegély nyújtáshoz, kézi
  patika. Amit, szükség esetén, a kézi patikából kivesz,
  azonnal pótolja vissza.
  Ha segítségre van szüksége, tüntesse fel az alábbi adatokat:
  1. A baleset színhelye
  2. A baleset típusa
  3. A sebesültek száma
  4. A sebesülések típusa

  Viseljen biztonsági munkacipőt átvágs
  elleni védelemmel, érdes talppal és acél
  orral!
  Viseljen vágás elleni védő betéttel ellátott
  védő munkaruhát
  CE jelzet
  Hibás és/vagy tönkrement villany, vagy
  elektromosgépeket át kell adni az illetékes
  hulladékgyűjtő telepre.
  Védje nedvesség ellen

  A csomagolást felállított helyzetben tartsa
  TÜV Rheinland (Rajna-vidék) tanúsítás • Page 75

  MAGYAR

  Óvja az akkumulátor a túlzott meleggel és
  tűzzel szemben.
  Óvja az akkumulátort vízzel és nedvességgel szemben.

  MAX. 40°C

  Óvja az akkumulátort 40°C-nál magasabb
  hőmérséklettől.
  Soha ne dobja az akkut a háztartási
  hulladék közé

  Li-Ion

  Az akkukat és elemeket minden esetben
  azok környezetbarát megsemmisítését
  végző hulladékgyűjtő telephelyen adja le.

  Elektromos készülékekre vonatkozó
  általános biztonsági utasítások
  Figyelmeztetés
  Olvassa el az összes biztonsági utasítást és rendelkezést.Az alábbi utasítások hibás betartása áramütés,
  tűz és/vagy súlyos balesetveszélyt jelent. A jövőbeni
  újraolvasáshoz őrizzen meg minden biztonsági
  utasítást és rendelkezést.
  A biztonsági utasítások között szereplő „elektromos
  készülék“ kifejezés vezetékkel (tápkábellel) táplált
  elektromos szerszámokra, valamint akkumulátorral
  táplált (tápkábel nélküli) elektromos szerszámokra
  vonatkozik.
  1) Munkahelyi biztonság
  a) Tartsa a munkahelyét tisztán és biztosítsa a
  megfelelő megvilágítását. A rendetlen, rosszul
  megvilágított munkahely balesetveszélyes.
  b) Soha ne használja az elektromos készüléket
  tűzveszélyes folyadékokat, gázokat és port
  tartalmazó robbanásveszélyes környezetben. 
  Az elektromos készülékek a por vagy a gőzök
  berobbanását eredményező szikrákat gerjesztenek.
  c) Tartsa biztonságos távolságban az elektromos
  készüléktől a gyermekeket és egyéb személyeket.Figyelmetlenség esetén elveszítheti a készülék
  feletti uralmát.
  2) Villamos biztonság
  a) Az elektromos készülék csatlakozódugójának
  illeszkedni kell a csatlakozóaljba. A dugó
  nem módosítható tetszés szerint. A földelt
  elektromos készülékeket ne használja dugós
  adapterekkel kombinálva. A nem módosított
  csatlakozódugók és megfelelő csatlakozóaljak
  használata csökkenti az elektromos áramütés
  kockázatát.
  b) Ne érjen a testével földelt tárgyakhoz, pl.
  csővezetékhez, fűtővezetékhez, tűzhelyhez,
  hűtőgéphez.  Ha a teste földelve van, nagyobb az
  elektromos áramütés kockázata.

  c) Soha ne tegye ki az elektromos készülékeket
  eső, nedvesség hatásának.  Ha a készülékbe víz
  jut, nagyobb az áramütés kockázata.
  d) Soha ne használja nem rendeltetésszerűen a
  kábelt, pl. a készülék hordására, felfüggesztésére vagy a dugó kirántására. Óvja a vezetéket
  a túlságosan magas hőmérséklettől, olajaktól,
  éles élektől és a készülék mozgó alkatrészeitől. 
  A sérült és összegabalyodott kábelek fokozzák az
  áramütés kockázatát.
  e) Ha a készülékkel kültérben dolgozik, csak
  kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt
  használjon.  A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés
  kockázatát.
  f) Ha nem kerülhető ki a készülék nedves közegben való használata, használjon hibaáram elleni
  védőkapcsolót.  A hibaáram elleni védőkapcsoló
  használata csökkenti az áramütés kockázatát.
  3) Személybiztonság
  a) Figyelmesen dolgozzon, az elektromos készülékkel végzett munka során hallgasson a józan
  eszére. Az elektromos készüléket soha ne használja, ha alkohol, kábítószer vagy gyógyszer
  hatása alatt áll.  Egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség súlyos balesetet eredményezhet.
  b) Használjon munkavédelmi eszközöket és mindig viseljen védőszemüveget.  Az olyan személyi
  védőeszközök használata, mint az arcpajzs, csúszásgátló talpú munkacipő, védősisak vagy fülvédő
  az elektromos készülék típusának és használatának
  függvényében csökkenti a baleset kockázatát.
  c) Előzze meg a készülék nemkívánatos bekapcsolását. Még mielőtt a készüléket tápforráshoz
  vagy akkumulátorhoz csatlakoztatná, felemelné vagy hordaná, győződjön meg róla, hogy
  ki van kapcsolva.  Amennyiben az elektromos
  készülék hordása során az ujját a kapcsolón tartja,
  vagy a készüléket bekapcsolt állásban csatlakoztatja a hálózathoz, baleset veszélyének teszi ki magát.
  d) A készülék bekapcsolása előtt távolítsa el
  belőle a beállítására szolgáló segédeszközöket
  és szerszámokat.  A készülék mozgó részében
  található szerszám vagy kulcs balesetet okozhat.
  e) Ügyeljen a helyes testtartás megőrzésére.
  Álljon stabilan és őrizze meg az egyensúlyát. 
  Ily módon váratlan helyzetekben jobban az
  ellenőrzése alatt tarthatja a készüléket.
  f) Viseljen megfelelő öltözetet. Ne viseljen bő
  ruhákat se ékszereket. A haját, ruháját és
  kesztyűjét tartsa biztonságos távolságban a
  mozgó alkatrészektől.  A bő ruhát, ékszereket és a
  hosszú hajat a készülék mozgó részei elkaphatják.
  g) Ha lehetőség nyílik porszívó és porfogó
  felszerelése, győződjön meg róla, hogy azok
  csatlakoztatva lettek, és helyesen vannak
  használva.  A porszívó használata csökkenti a por
  okozta veszély kockázatát.

  71

  H

  Akkumulátor • Page 76

  MAGYAR

  H

  72

  4) Az elektromos készülék használata és ápolása
  a) Soha ne terhelje túl a készüléket. Az adott
  munkához mindig megfelelő szerszámot
  használjon. A megfelelő elektromos szerszámmal
  jobban és biztonságosabban dolgozik a megadott
  teljesítménykorlátokon belül.
  b) Soha ne használja az elektromos készüléket, ha
  hibás a kapcsolója.  Az olyan elektromos készülék,
  amely nem kapcsolható be vagy ki, veszélyes, és
  javításra szorul.
  c) A készülék beállítása, tartozékcsere vagy a
  készülék lerakása előtt húzza ki a dugóját a
  hálózatból és/vagy vegye ki az akkuját.  Ezek
  a biztonsági rendelkezések megakadályozzák a
  készülék véletlenszerű bekapcsolását.
  d) A nem használt elektromos készülékeket
  gyermekektől távol tárolja. Akadályozza meg,
  hogy az elektromos készüléket olyan személyek
  használhassák, akik nem ismerik a használatát,
  vagy nem olvasták el ezt a használati útmutatót.  Az elektromos készülékek veszélyesek, ha
  gyakorlatlan személyek használják őket.
  e) Az elektromos berendezésről gondoskodjon!
  Ellenőrizze, hogy a mozgó részek hibátlanul
  működjenek, ne akadozzanak, ne legyenek olyan mértékben megrepedve, vagy hibásak, hogy
  negatív irányba befolyásolják a gép működését!
  A hibás alkatrészeket, a gép üzembehelyezése
  előtt, javíttassa meg! Számos balesetet a rosszul
  karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
  f) Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.  Az
  alaposan ápolt, éles szerszámok ritkábban szorulnak be, és könnyebb a vezetésük.
  g) Az elektromos készülékeket, tartozékokat,
  toldatokat stb. e használati útmutatóval
  összhangban használja. Mindig vegye figyelembe a munkakörülményeket és a végzett
  tevékenységet.  Az elektromos készülékek nem
  rendeltetésszerű használata veszélyes helyzetek
  kialakulásához vezethet.
  5) Az akkus készülék használata és kezelése.
  a) Az akkukat kizárólag a gyártó által javasolt
  akkutöltőben töltse. A csak bizonyos típusú
  akkuk töltésére alkalmas töltők esetében tűz veszélye fenyeteg, ha más típusú akkumulátorokkal
  használják.
  b) A töltőbe kizárólag hozzá szánt akkumulátorok
  töltését végezze. Más típusú akkumulátorok
  használata baleset- és tűzveszélyes.
  c) Soha ne hagyja a nem használt akkut irodai
  kapcsok, gémkapcsok, érmék, kulcsok, szögek,
  csavarok vagy más kisméretű fémtárgyak
  közelében, amelyek rövidre zárhatják. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzár égési sérülések,
  illetve tűz veszélyével jár.
  d) Helytelen használat esetén az akkuból folyadék
  folyhat ki. Ehhez soha ne érjen hozzá. Nemkívánatos érintkezés esetén öblítse le vízzel. Ha
  a folyadék szembe jut, forduljon orvoshoz.Az
  akkuból szivárgó folyadék bőrirritációt vagy égési
  sérüléseket okozhat.

  6) Szerviz
  a) Az elektromos szerszámot kizárólag szakképezett személyzet javíthatja, minden esetben
  eredeti pótalkatrészek felhasználásával.  Ez biztosítja a készülék további biztonságos használatát.

  Biztonsági utasítások
  Akkumulátoros láncfűrész
  • A láncfűrésszel való munka közben elég egy
  pillanat figyelmetlenség, s a fűrészlánc bekaphatja
  a ruháját, vagy egyes testrészeit.
  • A láncfűrészt, a hátsó foganytúnál fogva, tartsa
  jobb kézzel, s bal kezével tartsa az első fogantyút. Tilos a láncfűrészt fordított módon tartani,
  ezzel növeli a sebesülés veszélyét.
  • A beakadt fűrészlánc a vezetőléc felső élén
  hirtelen visszacsapódhat a kezelő személy felé.
  Minden ilyen reakció eredményeként, elvesztheti a láncfűrész feletti uralmát és súlyosan
  megsebesülhet. Megfelelő munkaruha minimalizálja az elhajított darabok, s a fűrészlánccal való
  kapcsolat által kiváltott sebesüléseket.
  • Tilos a láncfűrésszel fákon dolgozni, így ugyanis
  balesetveszély fenyeget.
  • Ügyeljen biztonságos testtartására, a láncfűrészt
  kizárólag abban az esetben használja, ha szilárd,
  biztonságos, egyenes alapzaton áll. Csúszós, vagy
  nem stabil alapzat – pl. létra –egyensúlya elveszétéhez vezethet, melynek eredményeként elvesztheti a
  láncfűrész feletti uralmát.
  • Kifeszült gally vágása esetén számítson arra,
  hogy a gally visszaugrik. Az esetben, ha a farostokban felszabadul feszültség, a gally megütheti
  a kezelő személyt, vagy elvesztheti a láncfűrész
  feletti uralmát.
  • Az aljnövényzet és fiatal fák vágásánál legyen
  nagyon óvatos. A vékony faanyag beakadhat a
  láncfűrészbe, megütheti a kezelő személyt, aki
  elvesztheti egyensúlyát.
  • A láncfűrészt az első fogantyúnál fogva, kikapcsolt
  állapotban vigye, a fűrészlánc testétől elfordított
  állapotban legyen. A láncfűrész szállítása, vagy
  raktározása alatt, minden esetben szerelje rá a
  láncfűrészre a védő burkolatot. A láncfűrésszel
  való óvatos manipuláció csökkenti a működő
  fűrészlánccal való véletlen érintkezést.
  • Tartsa be a kenésre, láncfeszítésre és a kellékek
  cseréjére vonatkozó utasításokat. Laikusan
  kifeszített, vagy olajozott lánc elszakadhat, vagy
  növelheti a visszacsapás veszélyét.
  • A fogantyút tartsa tiszta, száraz, olajmentes
  állapotban. A zsiradékkal szennyezett fogantyú
  csúszós, ami a gép feletti uralom elvesztéséhez
  vezet. • Page 77

  MAGYAR

  Egyéb biztonsági utasítások
  A géppel folytatott munkavégzés során biztosítson
  megfelelő fényforrást ill. látási viszonyokat.
  Óvatosan hátráljon, felbukás veszélye!
  Járjon! Ne fusson!
  Amint a levágott ág hasadni kezd, és minden pillanatban leeshet, lépjen oldalra, és tartson megfelelő
  távolságot a lehulló fától, mivel az ismét felverődhet,
  és személyi sérülést okozhat.

  A fűrész láncának szorulása esetén haladéktalanul
  kapcsolja ki a készüléket, vegye ki belőle az akkut,
  majd csak ezt követően távolítsa el a szorulást okozó
  tárgyat.
  Az akku behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy
  a készülék kikapcsolt állapotú.
  Soha ne használja az elektromos szerszámot, ha sérült
  a főkapcsolója. A sérült főkapcsolók cseréjét bízza szakszervizre. A be vagy ki nem kapcsolható elektromos
  szerszám veszélyes és javításra szorul.

  73

  Minden használatba vétel előtt ellenőrizze le
  az összes csavarkötés és dugókulcsos kötés
  megfelelő felfekvését, továbbá a gép biztonsági
  berendezéseit, illetve hogy minden mozgó
  alkatrész könnyen jár.
  A lehető legszigorúbban tilos leszerelni,
  átalakítani vagy eltulajdonítani a gépen található
  védő- és biztonsági elemeket, továbbá a gépre
  idegen védőelemeket szerelni.
  Soha ne használja a gépet, ha sérült, vagy
  meghibásodtak a biztonsági berendezései. Az
  elkopott és sérült részeket cserélje ki.
  Ne használja a berendezést tűzveszélyes folyadékok
  és gázok közelében. Rövidzár esetén tűz- és robbanásveszély áll fenn.
  Figyelem Ez elektromos szerszám működése
  közben elektromágneses mezőt generál. Bizonyos
  feltételek fennállása esetén ez a mező megzavarhatja
  az aktív vagy passzív orvosi implantátumok
  működését. A súlyos vagy halálos balesetek
  kockázatának csökkentése érdekében ajánlott az
  orvosi implantátumokat viselő személyek számára,
  hogy a szerszám használata előtt konzultálják azt
  kezelőorvosukkal és az egészségügyi implantátum
  gyártójával.

  Akkumulátor
  Szakszerűtlen használat vagy sérül akku használata esetén a készülékből gőz távozhat. Biztosítson
  elegendő friss levegőt, és komplikációk esetén forduljon orvoshoz. A gőzök irritálhatják a légutakat.

  H

  • Kizárólag faanyagot vágjon. A láncfűrészt rendeltetése szerint használja – pl. tilos a használata
  műanyag, falanyag, vagy építészeti anyagok
  vágására, melyek nem fából vannak. A láncfűrész
  használata olyan munkákhoz, melyek rendeltetésével ellentétben állanak, veszélyes helyzetekhez
  vezethet.
  A visszacsapás okai és megelőzése:
  Visszacsapás az esetben állhat be, ha a vezetőléc
  csúcsa hozzá ér a vágandó tárgyhoz, vagy a faanyag
  elmozdul és a fűrészlánc beszorul a vágásba.
  A vezetőléc csúcsával való kontaktus több esetben
  ahhoz vezethet, hogy a kezelő személy váratlanul
  hátradől, aminek eredményeként a vezetőléc ki lesz
  dobva felfelé, a kezelő személy irányába.
  A beakadt fűrészlánc a vezetőléc felső élén hirtelen
  visszacsapódhat a kezelő személy felé. Minden ilyen
  reakció eredményeként, elvesztheti a láncfűrész feletti
  uralmát és súlyosan megsebesülhet.
  Nem elég a láncfűrészbe szerelt biztonsági berendezésre számítani. Ön, a láncfűrész kezelője, olyan intézkedéseket vezessen be, hogy balesetek és sebsülések
  nélkül dolgozhasson. A visszacsapás a villamos
  szerszám megfelelőtlen, vagy hibás hsználatának az
  eredménye.
  A visszaütés az elektromos szerszámok helytelen
  használatának következménye. Az alábbi megelőző
  intézkedésekkel kerülhető el:
  • A hüvelykujjaival és ujjaival megmarkolva a
  láncfűrész markolatát tartsa két kézzel a fűrészt.
  A testét és karját olyan helyzetben tartsa, hogy
  ellenálljanak a visszaütésnek. Megfelelő intézkedések foganatosítása esetén a kezelőszemélyzet
  képes ellenőrizni a visszaütés erőhatásait. Soha ne
  ejtse le a láncfűrészt.
  • Kerülje ki az abnormális testtartást, ne vágjon
  a vállainál nagyobb magasságban. Így megelőzi
  a vezetőléc csúcsának véletlen megérintését és a
  véletlenül beállt helyzetekben jobban uralkodhat
  a láncfűrészen.
  • Kizárólag a gyártó által előírt pót vezetőlécet
  és fűrészláncot használjon. Megfelelőtlen pót
  vezetőléc és fűrészlánc használata a lánc elszakadásához/vagy visszacsapásához vezethet.
  • Tartsa be a láncfűrész gyártójának karbantartsára és tisztításra vonatkozó utasításait.
  A túlságosan alacsony mélység-ütközőknek
  köszönhetően a szerszám fokozzottan hajlamos a
  visszaütésre. • Page 78

  MAGYAR

  74
  Tűzveszély! Robbanásveszély!
  Soha ne használjon sérült, hibás vagy eldeformálódott akkumulátorokat. Az akkumulátorokat
  soha ne nyissa fel, ne sértese fel és ne engedje
  leesni.
  Soha ne töltse az akkumulátort savakat vagy
  tűzveszélyes anyagokat tartalmazó közegben.
  Óvja az akkumulátort a magas hőmérsékletekkel
  és tűzzel szemben.
  Az akkumulátort csak 10°C - +40°C
  hőmérséklettartományban töltse.
  Soha ne helyezze fűtőtestre, és ne tegye ki hosszú
  ideig intenzív napsugárzásnak.
  Erős terhelést követően először hagyja kihűlni.
  Rövidzár - soha ne zárja fém tárgyakkal rövidre az
  akkumulátort.
  Megsemmisítéskor, szálltáskor vagy tároláskor az
  akkumulátort csomagolja be (műanyag zacskó,
  doboz), vagy ragassza le az érintkezőit.

  Tartsa mindig tisztán a gépet, különösen pedig a
  szellőző nyílásokat. Soha ne tisztítsa a gépházat
  vízsugárral!
  Ne tisztítsa a gépet és annak tartozékait oldószerekkel, gyúlékony vagy mérgező anyagokkal, csak egy
  megnedvesített rongyot használjon, miután ellenőrizte
  hogy a gép áramtalanítva van. 
  A gép mozgó részeit kenje be olyan olajjal, mely nincs
  káros hatással a környezetre!
  Minden használatot követően gondosan tisztogassa
  meg a láncot és a vezetőlemezt Törölje át olajjal
  átitatott ruhadarabbal, vagy permetezze be fémek
  ápolására alkalmas spray-vel.
  A tompa, elgörbült vagy sérült láncot és
  vezetőlemezet haladéktalanul ki kell cserélni.
  Kizárólag rendszeresen karbantartott és kezelt gép
  lehet megbízható segédeszköz. Elégtelen karbantartás és kezelés előre nem látható balesetekhez és
  sérülésekhez vezethet.
  Szükség esetén nézze meg a pótalkatrész listát a
  www.guede.com honlapon
  A szerszámot száraz helyen tárolja.

  H

  Munkautasítások
  Az akkumulátorok csak részben feltöltve kerülnek
  leszállításra, és a használatba vétel előtt teljessen fel
  kell őket tölteni.

  Ha a készülék lassan dolgozik, vagy leáll, töltse
  fel az akkut.

  A Li-ion akku bármikor tölthető az élettartam
  lerövidülése nélkül. A töltés folyamatának
  megszakítása nem vezet az akku megsérüléséhez.

  A Li-ion akkut mélykisülés ellen védő „Electronic-Cell Protection“ ellektronikus cellavédelem
  védi.

  Az akku jelentősen lerövidülő üzemideje azt jelzi, hogy az akku élettartam végéhez közeledik,
  és ki kell cserélni.
  Kizárólag eredeti gyári pótakkukat használjon.

  Karbantartás
  Minden beállító, tisztító és karbantartó
  munka előtt vegye ki a gépből a cserélhetó akkut.
  Javításokat és azokat a munkákat, melyeket a használati utasítás nem tartalmaz, kizárólag autorizált
  szakemberek végezhetik!
  Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket
  alkalmazzon!
  Kizárólag biológiailag lebontható láncolajat használjon

  Kiselejtezés:
  A megsemmisítésre vonatkozó utasítások a készüléken vagy csomagolásán elhelyezett piktogramokból
  következnek.
  Hibás és/vagy tönkrement eszközök át kell
  adni az illetékes hulladékgyűjtő telepre.
  Az akkukat környezetbarát módon semmisítse meg.
  A Li-ion akkukat speciális módon kell megsemmisíteni. A hibás akkukat szaküzletben adja le. A
  készülék bezúzása előtt ki kell belőle venni az akkut.
  A sérült akkuk környezetszennyezéshez vezetnek, és
  károsíthatják az Ön egészéség is, ha mérgező gőzök
  vagy folyadékok szivárognak belőle.
  Ezért soha ne küldjön pl. sérült akkut postán. Kérjük,
  forduljon a területileg illetékes hulladéktelephez.
  Az akkukat kisült állapotukban semmisítse meg.
  Ajánlott a pólusok leragasztása ragasztószalaggal,
  hogy megóvjuk őket a rövidzártól. Soha ne próbálja
  meg felnyitni az akkut.
  A csomagolás megsemmisítése
  A csomagolás óv a szállítás közben fenyegető
  sérülésektől. A csomagolóanyagok általában környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontok
  alapján kerülnek kiválasztásra, ezért újrahasznosíthatók. A csomagolóanyag újrahasznosítása
  csökkenti a hulladékmennyiséget. Egyes csomagolóanyagok (pl. fóliák, styropor®) gyermekekre nézve
  veszélyt jelenthetnek. • Page 79

  MAGYAR

  Fulladásveszély!
  A csomagolás egyes részeit gyermekektől távol tárolja, és a lehető leggyorsabban semmisítse meg.

  75

  A fáradt olajat környezetvédelem betartásával semmisítse meg!

  Jótállás
  Jótállás időtartalma 12 hónap ipari használat esetén,
  fogyasztó esetén 24 hónap, jótállás a készülék megvétele napján kezdődik.
  A jótállás kizárólag az anyagi, vagy gyártási hibákból
  eredő elégtelenségekre vonatkozik. Reklamáció
  esetén fel kell mutatni az eredeti, a vásárláskor kapott,
  s a vásárlás dátumával ellátott iratot.
  A jótállás nem vonatkozik a géppel való szaktalan
  használat következtében bekövetkező hibákra, pl. a
  gép túlterhelése, erőszakos használata, vagy idegen
  tárgyakkal való megrongálódása.A használati utasítás
  mellőzése következményeire, szerelési és szokásos,
  normális elhasználódásra sem vonatkozik a jótállás.
  Fontos információk az ügyfél részére
  Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy mind a jótállási időben, mind annak lejártát követően visszaadásra
  kizárólag az eredeti csomagolásban kerülhet sor. Ezzel hatékonyan megelőzhetők a berendezés szállítás
  közbeni megsérülése, illetve a vitás reklamációs esetek. A készüléket az eredeti csomagolása optimálisan
  óvja, és így biztosított a reklamációs igény mielőbbi
  feldolgozása.

  Vannak kérdései? Reklamáció? Szüksége van pótalkatrészekre, vagy használati utasításra? Honlapunkon
  a www.guede.com címen szervíz terén gyorsan,
  bürökráciát kizárva segítségére leszünk. Kérem,
  segítsen, hogy segíthessünk. Hogy gépét reklamáció
  esetén identifikálhassuk, szükségünk van a gyártási
  számra, a szortiment tételszámára és a gyártási évre.
  Ezek az adatok fel vannak tüntetve a tipus cimkén.
  Hogy mindig kéznél legyenek, kérem, jegyezze fel az
  lábbiakban.
  Gyártási szám:
  Megrendelési szám
  Gyártási év:

  Tel.:
  Fax:
  E-Mail:

  +49 (0) 79 04 / 700-360
  +49 (0) 79 04 / 700-51999
  support@ts.guede.com

  H

  Szervíz • Page 80

  MAGYAR

  76

  Gépszemle és karbantartási terv
  Általánosan

  Az egész fűrész
  Műanyag test
  Fűrészlánc
  Fűrészléc
  Lánckerék
  Láncfék

  A belső részt rendszeresen tisztítsa
  Rendszeresen ellenőriztesse autorizált műhelyben
  Ellenőrizze a repedéseket és a szakadásokat
  Rendszeresen éleztesse meg
  Rendszeresen tisztítsa
  Rendszeresen tisztítsa
  A funkció rendszeres ellenőrzése Mozdítsa az első kézi
  biztonsági kart előre; a fűrész láncának le kell állnia.

  Minden üzembehelyezés
  előtt

  Fűrészlánc
  Fűrészléc
  Lánckenés
  Láncfék
  Lejárási fék
  ON/OFF kapcsoló
  Az olajtartály kupakja

  Ellenőrizze a károsodást és az élességet.
  Ellenőrizze a lánc feszültségét
  Ellenőrizze a funkciót
  Ellenőrizze a funkciót Mozdítsa az első kézi biztonsági
  kart előre; a fűrész láncának le kell állnia.
  Ellenőrizze a funkciót
  Ellenőrizze a funkciót
  Ellenőrizze a tömítettséget
  Károsodás esetén autoizált műhelyben javíttassa meg.

  Minden üzemből vló
  kiiktatás után

  Fűrészléc
  Léctartó berendezés

  Tisztítsa ki az olajtöltő garatot
  Elsősorban a vezető olajhorony tisztítsa ki.

  Tárolás

  A láncolaj tartálya
  Fűrészlánc / Fűrészléc

  Engedje ki
  Szerelje le, tisztítsa ki és finoman olajozza meg Tisztítsa
  ki a fűrészléc vezető hornyát
  Biztonságos, száraz helyiségbe helyezze Az elektromos
  fűrészt, hosszabb idei raktározás után, ellenőriztesse
  autorizált műhelyben ( a maradék olaj elgyantásodik és
  bedugaszolja az olajszivattyú szelepét)

  Az egész fűrész

  Hiba elháritása
  Üzemzavar

  Rendszer

  Ok

  Az elektromotor nem fut

  Nincs táplálás
  Lemerült akkumulátor
  Aktivált láncfék

  H

  A fűrész nem működik

  Figyelemmel kiséret

  Elégtelen teljesítmény

  Szén kefék

  Alacsony nyújthatóság

  Elkopott szénkefék

  A lánc kenése hiányzik

  Olajtartály / Olaj szivattyú

  A fűrészlánc nincs megolajozva

  Üres olajtartály, Szennyezett vezető olajhorony

  Láncfék

  Fék

  A fűrészlánc nem áll meg
  hirtelen

  Elkopott fékszalag

  Lejárási fék

  Fék

  A fűrészlánc lassan leáll

  Elkopott szénkefék • Page 81

  SLOVENIJA

  77

  Tehnični podatki
  AKU verižna žaga

  300/36 Li-Ion Set

  300/36 KS

  95680
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  95660
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  4,2 kg

  4,2 kg

  3/8”
  1,3 mm
  45

  3/8”
  1,3 mm
  45

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  101 dB (A)

  101 dB (A)

  Kataloška številka:
  Napetost
  Dolžina rezanja
  Dolžina verižne letve
  Utor/meč
  Hitrost verige
  Rezervoar za verižno olje
  Teža (brez verige, meča, baterije, Polnilnik in s praznim rezervoarjem za olje)
  Delec
  Debelina vodilnega podstavka
  Število vodilnih podstavkov
  Podatki o hrupnosti
  Akustični tlak LpA1)
  Izmerjena vrednost vibracij LWA1)
  Zajamčena ravan akustične zmogljivosti LWA2)
  Izmerjeno po 1) EN 60745; 2) 2000/14/EG+ 2005/88/EG; Nihanje K = 2,5 dB (A)
  Uporabljajte zaščito za sluh

  8,956 m/s2

  OPOZORILO: Dejanska ravan vibracij se lahko razlikuje glede na tip in način uporabe od parametrov, ki so
  navedeni v teh napotkih.
  Nivo vibracij se lahko uporabi za medsebojno primerjavo električnih naprav.
  Služi za približno presojo obremenitve z vibracijami.
  Zaradi bolj natančnih rezultatov pri ugotavljanju obremenitev z vibracijami, je potrebno v času uporabe
  upoštevati tudi čas, kadar je naprava izklopljena oz. čas, kadar deluje, vendar se ne uporablja. To lahko občutno
  zniža stopnjo obremenitve z vibracijami v času uporabe naprave.
  Določite dopolnilne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom vibriranja kot npr.: tehnično
  vzdrževanje električnega orodja in naprav, skrb za pravilno tople roke, organiziranje delovnega procesa itd..
  Uporabljajte napravo šele, ko
  natančno preberete in dojamete to
  navodilo za uporabo. Upoštevajte
  varnostne napotke, ki so navedeni v tem navodilu.
  Obnašajte se odgovorno napram drugim osebam.
  Za morebitna vprašanja glede priključitve ali načina
  uporabe naprave, se obrnite na proizvajalca (ali na
  njegov servisni center).

  Uporaba v skladu z namenom
  Verižna žaga s polnilno baterijo se lahko uporablja za
  žaganje lesa – prečno preko vlaken.
  Z ozirom na tehnične podatke in varnostne napotke.
  Napravo lahko uporabljate le v naveden namen.
  Proizvajalec ne odgovarja za škode in posledice, ki
  bi nastale zaradi neupoštevanja splošno veljavnih
  predpisov in določil v tem navodilu za uporabo.

  SLO

  Podatki o vibraciji
  Celotne vrednosti rezonance (Vektorska vsota treh smeri) ustrezno zaščiteno EN 60745
  8,956 m/s2
  Vrednost emisij, nastalih pri vibriranju ah
  Nihanje K = 1,5 m/s2 • Page 82

  SLOVENIJA

  78

  Zahteve, ki jih mora spolnjevati
  uporabnik
  Uporabnik je pred uporabo naprave dolžan natančno
  prebrati navodilo za uporabo.
  Izobrazba: Za uporabo ni potrebna nobena posebna
  izobrazba, razen strokovnih napotkov v zvezi z uporabo naprave.
  Minimalna starost: Mladoletniki lahko uporabljajo
  napravo, ko dopolnijo 18. leto starosti. Izjema so mladoletniki, ki se kot vajenci udeležijo del z namenom,
  da se naučijo pravilne uporabe; morajo pa biti pod
  stalnim nadzorom učitelja.
  Šolanje: Žaganje in podiranje, kot tudi vse s tem
  povezanega dela lahko izvajajo le, kdo počnete, je
  zelo izobražen in usposobljen.
  Tiste, ki nimajo izkušenj z motorno žago ali denArbeitstechniken, ne bi smela opravljati to delo.
  Uporabniki prvič svetujemo vaditi rezanje okrogli les
  na žaganje pomoč.
  Uporabnik odgovarja za morebitne škode ali nevarnosti tretjih oseb.

  Simboli
  Opozorilo!
  Da zmanjšate nevarnosti poškodb si
  preberite navodila za obratovanje.
  Pred vsemi deli za nastavitev in
  vzdrževanje vzemite iz stroja zamenljivo
  baterijo.
  Opozarja na nevarnost povratnega sunka!
  Varnostna razdalja oseb
  Poskrbite, da v delovnem prostoru stroja
  nihče ne stoji.
  Zavarujte pred vlago.
  Naprave ne izpostavljajte dežju.
  Smer vrtenja verižne žage

  Sekundarne nevarnosti
  Uporabljajte zaščitno čelado!
  Nevarnost opeklin!
  Pri delu vedno uporabljajte zaščitna očala.
  Nikoli se z rokami ne dotikajte premične žagine
  verige.
  Nevarnost povratnega sunka!
  Povratni sunek lahko pripelje do smrtnih poškodb
  zaradi vreznin.
  Nevarnost opeklin!
  Veriga in meč se med delovanjem pregrevata.

  SLO

  Ukrepi v zasilnih primerih
  Poškodovani osebi začnite čimprej dajati ustrezno
  prvo pomoč in pokličite zdravnika specialista v
  najkrajšem možnem času. Zavarujte jo pred drugimi
  nevarnostmi in jo pomirite. Zaradi reševanja morebitnih nezgodnih situacij, mora biti na delovnem mestu
  vedno prisotna omarica ali škatla prve pomoči, v skladu z DIN 13164. Material, potreben za prvo pomoč, ki
  ga porabite, takoj dopolnite z novim.
  Če potrebujete strokovno pomoč, izpolnite prosim
  sledeče podatke:
  1. Kraj nezgode
  2. Vrsta nezgode
  3. Število ranjenih oseb
  4. Vrsta poškodbe

  Uporabljajte zaščitna očala!

  Uporabljajte zaščito za sluh
  Uporabljajte zaščitne rokavice!
  Uporabljajte varnostne čevlje z zaščito
  proti vrezninam, nedrsečim podplatom in
  z jeklenim sprednjim delom čevlja!
  Uporabljajte zaščitno obleko z vložki za
  zaščito proti vrezninam!
  Simbol CE
  Poškodovane in/ali dotrajane električne
  naprave oddajte v surovino ali na ustrezno
  mesto.
  Zavarujte pred vlago.

  Ovitek mora stati navpično.
  Certificirano TÜV Rheinland (Porenje) • Page 83

  SLOVENIJA

  Napravo zavarujte pred vročino in ognjem.
  Aku baterijo zavarujte pred vlago in vodo.

  MAX. 40°C

  Aku-baterijo varujte pred temperaturami
  nad 40°C.
  Ne mečite baterij med gospodinjske
  odpadke.

  Li-Ion

  Baterije odložite med podobne odpadke,
  kjer z njimi rokujejo na okolju prijeten način.

  Splošni varnostni napotki za
  električne naprave
  Opozorilo
  Natančno preberite vse varnostne napotke in
  vsebino tega navodila.Napake ob upoštevanju spodaj
  navedenih napotkov lahko povzročijo električni udar,
  požar in/ali hude poškodbe. Vse varnostne napotke
  in priporočila shranite na varno za kasnejšo rabo.
  Spodaj uporabljen naziv »električna naprava« se tiče
  električnega orodja priključenega na omrežje preko
  el. kabla, polnilne ali druge baterije (brez električnega
  kabla).
  1) Varnost na delovnem mestu
  a) Delovno mesto naj bo čisto in osvetljeno. Nered
  in nepravilna osvetlitev delovnega mesta lahko
  povzroči nezgodo.
  b) Ne uporabljajte električne naprave v okolju, v
  katerem obstaja nevarnost eksplozije oz. so prisotne vnetljive tekočine, plini in prah. Električne
  naprave ustvarjajo iskre, ki so lahko vir vžiga prahu
  ali hlapov.
  c) Otroci in ostale osebe morajo biti v varni razdalji od električne naprave.Raztreseni lahko izgubite
  nadzor nad delujočo napravo.
  2) Varnost električnih delov
  a) Priključni vtič električne naprave mora biti
  prilagojen vtičnici. Vtičnice ni mogoče zamenjati za drug tip. Ne uporabljajte ozemljenih
  električnih naprav skupaj z pretvorniki na
  vtičih. Originalni vtiči in primerne vtičnice
  zmanjšujejo nevarnost električnega udara.
  b) Ne dotikajte se ozemljenih površin, kot so cevi,
  centralno ogrevanje, štedilniki in hladilniki. Obstaja nevarnost električnega udara, v kolikor ste v stiku z
  zemljo.
  c) Nikoli ne izpostavljajte naprave dežju in vlagi.
  Vdor vode v električno napravo povečuje nevarnost električnega udara.

  d) Ne uporabljajte kabla v neskladju z njegovim
  namenom: ne nosite naprave za kabel in ne
  vlecite zanj vtiča iz vtičnice. Kabel zaščitite pred
  visokimi temperaturami, oljem, ostrimi robovi
  ali premičnimi deli naprave. Poškodovani in
  zviti kabli so potencialno nevarni zaradi možnega
  električnega udara.
  e) V kolikor napravo uporabljate na prostem (zunaj), uporabljajte le podaljške, ki so namenjeni
  in odobreni za zunanjo rabo. Zunaj uporabljajte
  kabel, ki je odobren za zunanjo uporabo, da se
  izognete morebitnim poškodbam.
  f) V kolikor ste primorani napravo uporabljjati v
  vlažnem okolju, uporabite varnostno stikalo
  proti nihanju električnega toka. Uporaba stikala
  za zaščito proti nihanju toka zmanjšuje nevarnost
  električnega udara.
  3) Varnost oseb
  a) Bodite previdni, pazite na to kar delate,
  ravnajte preudarno kadar uporabljate napravo.
  Ne uporabljajte naprave, če ste raztreseni, ali
  utrujeni, oziroma če ste pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi
  naprave, lahko povzroči hude poškodbe.
  b) Uporabljajte osebna zaščitna sredstva in vedno
  zaščitna očala. Z uporabo osebnih zaščitnih
  sredstev kot so: dihalna naprava, obutev, ki ne
  drsi, zaščitna čelada ali ščitniki za ušesa, se boste
  (odvisno od tipa naprave) več ali manj obvarovali
  posledic morebitnih nezgod pri delu.
  c) Preprečite slučajen vklop naprave. Poskrbite,
  da bo električna naprava izklopljena še preden
  jo priključite ana vir el. toka oz. baterije, oz.
  še preden jo dvigate ali prenašate. Če napravo
  nosite s prstom na stikalu, ali priključujete napravo
  na električno omrežje s prstom na stikalu, se lahko
  hudo poškodujete.
  d) Preden napravo vklopite, pospravite montažne
  ključe in orodje, ki ga ne potrebujete. Orodje ali
  ključ, ki se nahaja v gibljivem delu naprave, lahko
  povzroči poškodbe.
  e) Izogibajte se nenormalni drži telesa! Poskrbite za dobro stabilnost in bodite nenehno
  v ravnotežju! Le tako boste zmogli napravo v
  nepričakovanih situacijah bolje nadzirati.
  f) Uporabljajte primerno delovno obleko. Ne
  nosite preširoke obleke ali nakita. Lase, obleko
  in rokavice imejte v varni razdalji od gibljivih
  delov naprave. Ohlapna obleka ali nakit se lahko
  zataknejo v delujoče dele naprave.
  g) Če naprava omogoča montažo sesalca in lovilca
  prahu se prepričajte, če so pravilno priključeni,
  da se lahko ustrezno uporabijo. Uporaba sesalnika prahu lahko zmanjša nevarnost ogrožanja s
  prahom.
  4) Uporaba in nega električne naprave
  a) Ne preobremenjujte naprave. Za vsako delo
  uporabljajte ustrezno električno napravo. S
  primerno napravo in ustrezno zmogljivostjo boste
  delo opravili bolje, hitreje in varneje.

  79

  SLO

  Baterija • Page 84

  SLOVENIJA

  SLO

  80

  b) Ne uporabljajte električne naprave, če je njeno
  stikalo v okvari. Naprava, ki je ni mogoče pravilno
  izklopiti ali vklopiti, je poškodovana in jo mora
  popraviti strokovnjak.
  c) Vtič izvlecite iz vtičnice oz. baterijo vzemite
  ven: pred nastavljanjem naprave, zamenjavo
  njene opreme ali preden jo odložite. Ti varnostni
  ukrepi preprečujejo slučajen zagon naprave.
  d) Električne naprave, ki jih ne uporabljate, shranite izven dosega otrok. Osebam, ki ne poznajo
  naprave in ne preberejo teh navodil za uporabo,
  preprečite, da jo uporabljajo. Električne naprave
  so nevarne, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
  e) Natančno skrbite za orodja. Redno preverjajte,
  če premični deli pravilno delujejo in se ne zatikajo, če niso toliko razpokani oz. poškodovani,
  da bi s tem ogrožali varno delovanje naprave.
  Poškodovane dele popravite še pred ponovno
  uporabo naprave. Vzrok za nezgode so pogosto
  napačno vzdrževani električni aparati.
  f) Nastavke vzdržujte čiste in ostre. Natančno
  negovana in ostra rezila dosti bolje opravljajo svojo
  funkcijo in se lažje vodijo.
  g) Električno napravo, opremo, nastavke itd.
  uporabljajte v skladu s temi napotki. Pri tem
  upoštevajte delovne pogoje in delo ki ga
  opravljate. Uporaba električnih naprav na drug
  (nepriporočen) način uporabe je nevaren, ker
  povzroča nevarne situacije.
  5) Uporaba in nega akumulatorskega orodja
  a) Baterije polnite le z originalnimi polnilniki, ki
  jih priporoči proizvajalec. Polnilci, ki so primerni
  za polnjenje le določenih vrst baterij, obstaja
  nevarnost požara, če jih uporabljate za polnjenje
  drugih tipov.
  b) V tem električnem orodju uporabljajte samo
  baterije, ki so namenjeni zanj. Z uporabo
  neustreznih baterij lahko povzročite nezgode in
  nevarnost požara.
  c) Baterijo, ki je ne uporabljate, shranjujte ločeno
  od kovinskih predmetov kot so: pisarniške
  sponke, denar, ključi, žeblji, vijaki in drugi mali
  kovinski predmeti, ki bi lahko povzročili kratek
  stik. Kratek stik na elektrodah lahko povzroči
  opekline ali požar.
  d) Zaradi nepravilne uporabe lahko iz baterij
  steče nevarna tekočina. Preprečite stik z njo.
  Ob nezgodnem stiku operite z vodo. Kadar
  tekočina prodre v oči, poiščite zdravniško
  pomoč.Tekočina baterije lahko razdraži kožo ali
  povzroči opekline.
  6) Servis
  a) Električno napravo lahko popravlja le
  pooblaščena oseba in sicer s pomočjo originalnih rezervnih delov. S tem bo varnost pri uporabi
  naprave zajamčena.

  Varnostni napotki za AKU verižna
  žaga
  • Pri delu z verižno žago zadostuje trenutek nepazljivosti, da se del obleke ali telesa zatakne za verigo.
  • Verižno žago držite vedno z desno roko za zadnji
  ročaj, z levo pa za sprednji ročaj. Napačno držanje
  žage povečuje nevarnost poškodb, zato se ne sme
  uporabljati.
  • Vedno nosite varnostna očala in zaščito sluha!
  Priporočamo tudi uporabo za zaščito glave, rok in
  nog. Ustrezna zaščitna obleka zmanjšuje nevarnost
  poškodb zaradi letečih delcev in morebitnega stika
  z listom žage.
  • Ne uporabljajte verižne žage za delo na drevesu.
  Z uporabo žage neposredno na drevesu obstaja
  večja nevarnost poškodb.
  • Vedno stojte varno in v ravnotežju, žago uporabljajte le, če stojite na trdni, varni in ravni podlagi.
  Drsna površina ali nestabilna podlaga – npr. lestev
  – lahko povzroči izgubo ravnotežja in nadzora nad
  napravo.
  • Pri žaganju veje, ki je napeta, ravnajte previdno
  zaradi možnega sunka veje. Ko popusti napetost
  v lesnih vlaknih, lahko veja udari uporabnika in/ali
  povzroči izgubo nadzora nad verižno žago.
  • Pri žaganju podrasti in mladih dreves ravnajte
  vedno previdno. Tanek material se lahko zatakne
  v verižno žago in Vas udari ali povzroči izgubo
  ravnotežja.
  • Napravo vedno nosite za sprednji ročaj in izklopljeno; veriga mora biti obrnjena stran od telesa.
  Pri transportu ali skladiščenju verižne žage vedno
  namestite ščitnik meča. Natančno rokovanje z
  verižno žago zmanjšuje verjetnost slučajnega stika z
  vključenim listom žage.
  • Upoštevajte napotke za mazanje, napenjanje
  verige in zamenjavo opreme. Nestrokovno napeta
  ali podmazana veriga lahko poči ali poveča nevarnost povratnega sunka.
  • Ročaj naprave naj bo vedno suh in razmaščen.
  Masten ročaj lahko povzroči nezgode zaradi izgube
  nadzora nad delujočo napravo.
  • Žagajte samo les. Ne uporabljajte verižne žage v
  namen, kateremu ne služi – primer: Ne uporabjajte verižne žage za žaganje plastike, zidakov
  ali gradbenega materiala, ki ni lesen. Z uporabo
  naprave v namen, kateremu ne služi, prihaja do
  nevarnih situacij.
  Vzroki in preventivni ukrepi za preprečevanje
  povratnega sunka:
  Do povratnega sunka lahko pride takrat, ko se konica
  meča dotakne premeta ali ko se les upogne, da se
  veriga zagozdi v zarezi.
  Stik s konico meča lahko velikokrat pripelje do tega,
  da uporabnik nepričakovano izgubi ravnotežje, se
  zamaja nazaj, meč pa zleti navpično proti uporabniku.
  Zatik verige na zgornjem robu lahko meč naglo
  odbije nazaj proti uporabniku. • Page 85

  SLOVENIJA

  Ostali varnostni napotki
  Pri delu z napravo vedno poskrbite, da bo delovni
  prostor dobro osvetljen.
  Pazite pri vzvratni hoji, nevarnost spotike!
  Nemudoma odstranite iz delovnega prostora odrezane veje/grče, da se izognete poškodbam.
  Če se zagozdi veriga žage, takoj ugasnite napravo in
  izvzemite baterijo ter moteč predmet odstranite.
  Preden vložite baterijo se prepričajte, če je naprava
  izključena.
  Stikalo za vklop/izklop in varnostno stikalo ne sme
  ostati zaklenjeno.
  Ne uporabljajte električne naprave, če je njeno
  stikalo v okvari. Zamenjavo poškodovanega stikala
  prepustite strokovnjaku. Naprava, ki je ni mogoče
  pravilno izklopiti ali vklopiti, je poškodovana in jo
  mora popraviti strokovnjak.

  Pred vsako uporabo preverite, če je naprava
  trdno privita: vse vijačne spoje, natične dele in
  ščitnike, ter če vsi premični deli delujejo
  brezhibno.
  Strogo je prepovedana demontaža,
  prilagajanje in namensko snemanje zaščitnih
  naprav, ki se nahajajo na stroju – prav tako je
  prepovedano nanj nameščati druge zaščitne
  elemente.
  Naprave ne uporabljajte, v kolikor je
  poškodovana oz. če je poškodovan njen varnostni
  sistem. Obrabljene poškodovane dele zamenjajte
  z novimi.

  81

  Ne uporabljajte naprave v bližini vnetljivih tekočin ali
  plinov. Pri kratkem stiku obstaja nevarnost požara in
  eksplozije.
  Opozorilo: Pri delovanju te naprave nastaja
  elektromagnetno polje. Polje lahko v določenih
  okoliščinah poškoduje aktivne in pasivne medicinske
  vstavke. Da zmanjšate nevarnost hudih ali celo
  smrtnih poškodb, priporočamo osebam z medicinskimi vstavki, da se posvetujejo s svojim zdravnikom ali
  proizvajalcem medicinskega vstavka, še preden se
  lotijo uporabe naprave.

  Baterija
  Pri nestrokovni uporabi ali uporabi poškodovane
  aku-baterije lahko izhajajo pare. Dodajte svež zrak in
  v primeru težav poiščite zdravnika. Hlapi lahko dražijo
  dihala.

  Nevarnost požara! Nevarnost eksplozije!
  Nikoli ne uporabljajte poškodovanih, pokvarjenih ali deformiranih baterij. Baterije nikoli ne
  odpirajte, ne škodujte ji in onemogočite, da bi
  padla na tla.
  Nikoli ne polnite baterij v okolju s kislinami in
  lahko vnetljivimi materiali.
  Napravo zavarujte pred vročino in ognjem.
  Aku-baterijo uporabljajte le pri temperaturnem
  razponu od 10°C do +40°C.
  Ne dotikajte se grelnih teles in ne izpostavljajte
  naprave dolgotrajnim vplivom sončnih žarkov.
  Po močni obremenitvi pustite napravo, da se
  najprej ohladi.
  Kratek stik – ne premoščajte kontaktov baterije s
  kovinskimi deli.
  Pri odstranjevanju, prevažanju in skladiščenju
  mora biti AKU-baterija zavita (v plastični vrečki ali
  škatli) ali morajo biti pokriti kontakti z izolacijskim
  lepilnim trakom.

  SLO

  Vsaka podobna reakcija lahko pripelje do tega, da
  izgubite nadzor nad žago in se hudo poškodujete.
  Nezanašajte se le na varnostni sistem, s katerim je
  opremljena naprava. Kot uporabnik verižne žage
  morate preventivno ukrepati tako, da preprečite
  morebitne nezgode in poškodbe.
  Povratni sunek je posledica nepravilne ali nenatančne
  uporabe naprave. To lahko preprečite z ustreznimi
  preventivnimi ukrepi, kot je opisano spodaj:
  • Žago držite trdno z obema rokama, s tem da
  s prsti trdno oprimite njen ročaj. S telesom in
  rokami se postavite v položaj, v katerem boste
  lahko zoperstavili silam povratnega sunka. Ob
  ustreznih ukrepih lahko uporabnik uravnava moči
  povratnega sunka. Nikoli ne spuščajte verižne žage
  iz rok.
  • Vedno stojte stabilno, trdno in v ravnotežju in ne
  žagajte nad višino ramen. S tem boste preprečili
  slučajen stik s konico žage, bolje boste imeli
  svoje orodje pod kontrolo tudi v nepričakovanih
  situacijah.
  • Vedno uporabljajte le originalne ščitnike in
  verige, ki jih priporoči proizvajalec. Neustrezna
  oprema, kot so meči, verige itd. lahko povzročijo
  trganje verige in ali povratni sunek.
  • Upoštevajte napotke proizvajalca za brušenje in
  vzdrževanje verige. Prenizki omejevalniki globine
  povečujejo možnost povratnega sunka. • Page 86

  SLOVENIJA

  82

  Navodila za delo

  Odstranjevanje

  Baterije se dobavljajo delno napolnjene, zato jih pred
  prvo uporabo napolnite do konca.

  Kadar naprava deluje počasi ali se zaustavi,
  baterijo napolnite.

  Baterijo Li-Ion lahko kadarkoli dopolnite, ne da
  bi s tem krajšali njeno življenjsko dobo. Prekinitev procesa polnjenja ne škoduje akumulatorju.

  Aku baterija Li-Ion je zaščitena z elektronsko
  zaščito celice proti popolnemu praznjenju
  „Electronic Cell Protection (ECP)“

  Krajši delovni čas napolnjene baterije pomeni,
  da je baterija prazna in da jo boste morali
  zamenjati z novo.
  Uporabljajte samo originalne rezervne dele.

  Napotke za odstranjevanje opisujejo ideogrami na
  orodju oz. na njegovem ovitku.

  SLO

  Vzdrževanje
  Pred vsemi deli za nastavitev in
  vzdrževanje vzemite iz stroja zamenljivo
  baterijo.
  Popravila in dela, ki niso opisana v teh navodilih za
  uporabo lahko opravlja le pooblaščeno osebje.
  Uporabljajte samo originalne rezervne dele in originalno opremo.
  Uporabljajte le biološko razgradljivo olje za verige.
  Stroj, predvsem pa prezračevalne odprtine morajo biti
  vedno čiste. Ohišja nikoli ne perite z vodo!
  Stroj in njegove sestavne dele ne smete čistiti s topili,
  vnetljivimi ali strupenimi tekočinami. Za čiščenje
  uporabljajte samo navlaženo krpo. 
  Vse premične dele naprave redno negujte z ekološkim
  oljem.
  Po vsakršni uporabi natančno očistite verigo žage in
  meč. Obrišite z naoljeno krpo ali nanesite razpršilec
  za nego kovin.
  Tope, upognjene ali poškodovane verige in meče
  zamenjajte z novimi.
  Le redno vzdrževana in dobro negovana naprava
  lahko zanesljivo služi svojemu namenu. Nezadostno ali neredno vzdrževanje in nega lahko povzroči
  nepričakovane nezgode ali poškodbe.
  PO potrebi boste našli seznam rezervnih delov na
  spletnih straneh www.guede.com.
  Napravo shranjujte na primernem suhem mestu.

  Poškodovane in/ali dotrajane naprave
  oddajte v surovino ali na ustrezno mesto.
  Akumulatorje odstranjujte ekološko
  Baterije Li-ION se odstranijo na poseben način.
  Poškodovane baterije lahko odstranijo le specializirane trgovine. Preden napravo odnesete v surovino,
  vzemite baterije ven. Poškodovane baterije lahko
  škodujejo bivanjskemu okolju in Vaše zdravje, v kolikor iz njih izhajajo strupeni hlapi ali tekočine.
  Zato nikoli ne pošiljajte poškodovanega akumulatorja
  po pošti itd.. Pozanimajte se prosim pri lokalnem
  središču za reciklažo.
  Baterije odstranjujte le, če so prazne. Priporočamo
  Vam da pole prelepite z lepilnim trakom, da jih
  zaščitite proti kratkemu stiku. Nikoli ne razstavljajte
  AKU-baterije.
  Način odstranjevanja ovitka
  Ovitek varuje napravo, da se med transportom ne
  poškoduje. Ovitek se praviloma izbere na podlagi
  ekološko ustreznih vidikov in vidikov rokovanja z odpadki, zato jih je mogoče uporabiti za reciklažo. Ponovna uporaba ovitka kot surovine zmanjšuje stroške
  nastale z odstranjevanjem odpadkov. Deli ovitka (npr.
  folije , Styropor®), so lahko nevarni za otroke.
  Nevarnost zadušitve!
  Dele ovitka shranjujte izven dosega majhnih otrok;
  čimprej jih odstranite.
  Dotrajano olje odstranite na ekološki način!

  Garancija
  Garancija traja 12 mesecev v primeru industrijske
  rabe ali 24 mesecev pri potrošniku in se začne na dan
  prodaje naprave.
  Garancija velja le za tovarniške napake oz. napake,
  nastale na materialih, iz katerih je naprava izdelana.
  Če zahtevate popravila v okviru garancije vedno
  priložite veljaven račun, ki mora vsebovati datum
  prodaje in podpis prodajalca.
  Garancija ne velja, v kolikor napravo uporablja oseba,
  ki ni strokovno usposobljena, ali če do okvare pride
  zaradi nestrokovnega posega v napravo ali stika s
  tujki. Neupoštevanje navodil za uporabo in montažo
  ter obraba naprave tekom normalne uporabe prav
  tako ne sodi v sklop garancije. • Page 87

  SLOVENIJA

  Pomembna informacija za stranke
  Opozarjamo Vas, da napravo v času garancije ali
  izven nje vračate zavito v originalnem ovitku. S tem
  ukrepom se učinkovito prepreči odvečno škodovanje
  pri transportu ali spornemu reševanju. Naprava je
  optimalno varovana samo, če je zavita v originalni
  ovitek in tako je možna tekoča obdelava.

  83

  Servis
  Ali imate tehnična vprašanja? Reklamacijo? Ali potrebujete rezervne dele ali nova navodila za uporabo?
  Na naši spletni strani www.guede.com Vam bomo v
  oddelku Servis hitro pomagali. Prosimo, pomagajte
  nam, da bomo lahko mi pomagali vam. Da lahko
  Vašo napravo v primeru reklamiranja identificiramo,
  prosimo, da nam pošljete serijsko številko, št. naročila
  in leto izdelave. Vse navedene podatke boste našli na
  tipski etiketi. Da imate vse navedene informacije pri
  roki, jih prosim vnesite tu
  Serijska številka:
  Kataloška številka:
  Leto izdelave:

  +49 (0) 79 04 / 700-360
  +49 (0) 79 04 / 700-51999
  support@ts.guede.com

  SLO

  Tel.:
  Fax:
  E-Mail: • Page 88

  SLOVENIJA

  84

  Plan nadziranja in vzdrževanja
  Splošne informacije

  Celotna žaga
  Plastično ohišje
  Veriga žage
  Meč žage
  Verižno kolo
  Zavora verige

  Redno čistite zunanji del.
  Pregled prepustite strokovnjakom pooblaščenega
  servisa.
  Preverite razpoke in poškodbe.
  Redno brusite.
  Redno čistite.
  Redno čistite.
  Redna kontrola delovanja. Sprednjo zaščitno ročico
  premaknite naprej; veriga žage se mora zaustaviti.

  Pred vsako uvedbo v
  pogon

  Veriga žage
  Meč žage
  Mazanje verige
  Zavora verige
  Zavora za dotek
  Stikalo ON/OFF
  Pokrov oljnega rezervoarja

  Preverite morebitne poškodbe ali ostrost.
  Preverite, če je veriga napeta.
  Preverjanje delovanja.
  Preverjanje delovanja. Sprednjo zaščitno ročico premaknite naprej; veriga žage se mora zaustaviti.
  Preverjanje delovanja.
  Preverjanje delovanja.
  Preverite zatesnjenost.
  Poškodovane dele naj zamenjajo strokovnjaki v servisni
  delavnici.

  Po vsakem izklopu

  Meč žage
  Držaj meča

  Očistite odprtino za dolivanje olja.
  Očistite predvsem vodilni oljni utor.

  Shranjevanje

  Rezervoar za verižno olje
  Veriga žage / Meč žage

  Izpustite.
  Demontirajte in očistite ter rahlo namažite z oljem.
  Očistite vodilni utor meča žage.
  Shranite na varno in suho mesto. Če je niste uporabljali
  dalj časa, odnesite žago na pregled v pooblaščeno
  delavnico (prostalo olje se lahko strdi in zamaši ventil
  oljne črpalke).

  Celotna žaga

  Rešitev
  SLO

  Okvara

  Sistem

  Žaga ne deluje

  Nadzor

  Vzrok

  Elektromotor ne deluje

  Manjka priključek
  Aku baterija je prazna
  Aktivirana je zavora
  verige

  Preslaba zmogljivost

  Ogljikove ščetke

  Prešibka vleka

  Obrabljene so ogljikove
  ščetke.

  Manjka mazanje verige

  Oljni rezervoar / Oljna
  črpalka

  Na verigi ni dovolj olja

  Rezervoar za olje je
  prazen, Vodilni utor za
  olje je umazan.

  Zavora verige

  Zavora

  Veriga se ustavlja naglo.

  Trak zavore je obrabljen.

  Zavora za dotek

  Zavora

  Veriga žage doteka

  Obrabljene so ogljikove
  ščetke. • Page 89

  HRVATSKI

  85

  Tehnički podaci
  Akumulátorová reťazová píla
  Br. za narudžbu
  Napon
  Duljina rezanja
  Duljina vodilice
  Utor/mač
  Brzina lanca
  Spremnik ulja za podmazivanje lanca
  Težina (bez lanca, mača, baterije, Punjenje uređaja i sa praznim
  rezervoarom za ulje)
  Razmak
  Debljina karike lanca
  Broj karika lanca

  300/36 Li-Ion Set

  300/36 KS

  95680
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  95660
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  4,2 kg

  4,2 kg

  3/8”
  1,3 mm
  45

  3/8”
  1,3 mm
  45

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  101 dB (A)

  101 dB (A)

  Podaci o razini buke
  Razina akustičkog tlaka LpA1)
  Izmjerena vrijednost vibracija LWA1)
  Garantirana razina akustičke snage LWA2)

  Izmjereno prema 1) EN 60745; 2) 2000/14/EG+ 2005/88/EG; Nesigurnost K = 2,5 dB (A)
  Koristiti odgovarajuću zaštitu sluha!

  8,956 m/s2

  UPOZORENIE: Razina vibracija može biti različita ovisno o vrsti i načinu upotrebe električnog alata i u nekim
  slučajevima može prekoračiti vrijednosti navedene u ovom naputku.
  Razina vibracija može poslužiti za međusobnu usporedbu električnih alata.
  Razina vibracija je prikladna i za prethodnu procjenu opterećenja vibracijama.
  Za točnu procjenu opterećenja vibracijama u obzir treba uzeti i vremenske intervale tijekom kojih je uređaj
  isključen ili intervale kada je samo uključen, ali nije u upotrebi. To može do značajne mjere smanjiti ukupno
  opterećenje vibracijama tijekom cijelog vremena rada sa električnim alatom.
  Poduzmitedodatne mjere sigurnosti za zaštitu osoblja postrojenja od vibracija, kao na primjer: tehničko
  održavanje električnih alata i uređaja, održavanje određene temperature ruku, organizacija radnih postupaka.
  Pumpu koristite tek nakon što ste
  pročitali i shvatili sve upute navedene
  u naputku za upotrebu. Pridržavajte
  se svih sigurnosnih uputa navedenih u naputku za
  korištenje. Uvijek se ponašajte odgovorno prema
  trećim osobama.
  U slučaju bilo kakve sumnje u vezi instalacije i
  korištenja uređaja obratite se klijentskom servisu.

  Namjenska uporaba
  Akumulatorska lančana pila se smije koristiti za rezanje drveta – poprečno u odnosu na vlakna.
  U skladu sa tehničkim podacima i sigurnosnim
  uputama.
  Ovaj stroj smije se koristiti samo u navedene svrhe.
  U slučaju nepoštivanja odredbi opće važećih propisa
  i uputa navedenih u ovom Naputku za uporabu
  proizvođač stroja ne snosi nikakvu odgovornost za
  eventualne štete.

  HR

  Podaci o vibracijama
  Ukupne vrijednosti rezoniranja (Vektorski zbir tri smjera) na određeni način osigurano EN 60745
  8,956 m/s2
  Vrijednost vibracija ah
  Nesigurnost K = 1,5 m/s2 • Page 90

  HRVATSKI

  86

  Zahtjevi na osoblje
  Prije rukovanja sa strojem korisnik je dužan pažljivo
  pročitati naputak za uporabu.
  Kvalifikacija:  Osim detaljnog upoznavanja sa strojem
  od strane stručnjaka nije potrebna nikakva posebna
  kvalifikacija.. 
  Minimalna starost korisnika:  Sa strojem smiju raditi
  samo osobe koje su navršile 18 godina. Iznimku predstavljaju samo maloljetne osobe u okviru programa
  stručne prakse i obrazovanja pod nadzorom voditelja
  praktične nastave.
  Obuka: Piljenje i sječa, kao i sve srodne radove smije
  obavljati samo, tko radi vrlo obrazovani i osposobljeni.
  Oni koji nemaju iskustva s motornom pilom ili denArbeitstechniken, ne bi trebali obavljati taj posao.
  Prvi put korisnicima se savjetuje da prakticiraju rezanje oblog drva na nogare za sječenje drva.
  Osoblje stroja snosi odgovornost prema trećim osobama za sve štete ili rizike.

  Sekundarne opasnosti
  Opasnost od opekotina!
  Pri radu s kosilicom uvijek nosite zaštitne naočale.
  Nikada nemojte rukama dirati lanac pile dok je
  pila u radu.
  Opasnost od povratnog udara!
  Povratni udar može uzrokovati rezne ozljede sa
  smrtnim ishodom.
  Opasnost od opekotina!
  Tijekom rada pumpe lanac i vodilica su zagrijani
  na visoku temperaturu.

  Simboli
  Pozor
  Za smanjenje opasnosti od ozljeda
  pročitajte molim upute za rad.
  Prije svakog podešavanja, čišćenja i
  održavanja izvadite iz stroja zamjenjivu
  bateriju.
  Pazite na mehanički povratni udar
  Udaljenost od osoba
  Osigurajte da se u zoni opasnosti ne
  zadržavaju osobe.
  Čuvati od vlage
  Stroj ne izlagati kiši.
  Smjer okretanja lanca pile
  Pri radu uvijek nosite zaštitnu kacigu!
  Pri radu uvijek nosite zaštitne naočale!

  Koristiti odgovarajuću zaštitu sluha!
  Pri radu uvijek nosite zaštitne rukavice!

  HR

  Postupanje u slučaju nužde
  Pružite povrijeđenoj osobi prvu pomoć koja
  odgovara vrsti ozljede i odmah potražite liječničku
  pomoć. Štitite ozlijeđenu osobu od drugih ozljeda
  i probajte je smiriti. Za slučaj nesreća i ozljeda na
  radnom mjestu mora biti na raspolaganju priručna
  ljekarna za pružanje prve pomoći prema standardu
  DIN 13164. Upotrebljeni materijal iz priručne ljekarne
  treba zatim odmah dopuniti.
  Jako tražite liječničku pomoć, navedite slijedeće
  podatke:
  1. Mjesto nezgode
  2. Vrsta nezgode
  3. Broj ozlijeđenih osoba
  4. Vrsta ozljede

  Pri radu uvijek nosite sigurnosnu zaštitnu
  obuću otpornu na presjecanje, s hrapavom potplatom i čeličnom špicom!
  Pri radu uvijek nosite zaštitno radno
  odijelo sa zaštitnim uloškom otpornim na
  rezanje/presjecanje!
  Simbol CE
  Oštećeni ili dotrajali električni odnosno
  elektronski uređaji moraju biti predani u
  centar za skupljanje otpada ove vrste.
  Čuvati od vlage

  Pakiranje mora biti obrnuto prema gore
  Certificirano kod TÜV Rheinland (Rhein) • Page 91

  HRVATSKI

  Uređaj čuvajte od vrućine i vatre.
  Akumulator čuvajte od vlage i vode.

  MAX. 40°C

  Aku bateriju čuvajte od temperatura iznad
  40°C.
  Ne izbacujte baterije među kućne otpatke.

  Li-Ion

  Baterije izbacite među stari otpad, gdje će
  biti recilirane na siguran način bez štete za
  životnu sredinu.

  Opće sigurnosne upute za eletrične
  uređaje
  Upozorenje
  Pročitajte sve sigurnosne upute i preporuke.Greške i
  nepoštivanje navedenih uputa mogu uzrokovati strujni
  udar, požar i/ili ozbiljne ozljede. Sve sigurnosne upute
  i preporuke sačuvajte za upotrebu u budućnosti.
  U sigurnosnim uputama korišteni pojam „električno
  postrojenje“ odnosi se na električne uređaje napajane
  preko kabla za napajanje (s kablom za napajanje),
  električne uređaje napajane preko baterije (bez kabla
  za napajanje).
  1) Sigurnost na radnom mjestu.
  a) Radno mjesto održavajte u čistom stanju uz
  odgovarajuće osvjetljenje. Nered i nedovoljno
  osvjetljenje radilišta mogu uzrokovati ozljede.
  b) Električno postrojenje se ni u kom slučaju ne
  smije koristiti u prostorima s opasnošću od
  eksplozije u kojima se nalaze zapaljive tečnosti,
  plinovi i prašina. Električno postrojenje stvara
  iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
  c) Djeca i ostale osobe trebaju se zadržavati na
  dovoljnoj udaljenosti od električnog postrojenja.Ako niste dovoljno koncentrirani, postoji
  opasnost od gubitka kontrole nad postrojenjem.
  2) Električna sigurnost
  a) Priključni utikač električnog postrojenja mora
  odgovarati utičnici u mjestu upotrebe. Strogo
  je zabranjeno na bilo koji način mijenjati
  utikač postrojenja. Nemojte nikada koristiti
  uzemljeno električno postrojenje zajedno sa
  adapterima za utikač. Originalni utikači bez
  promjena i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od
  električnog udara.
  b) Spriječite dodir tijela sa uzemljenim površinama
  predmeta kao što su cijevi, grijanje, štednjaci i
  hladnjaci. Ako je Vaše tijelo uzemljeno, postoji veći
  rizik od strujnog udara.

  c) Električne uređaje nemojte izlagati vlažnosti
  i kiši. Prodor vode u unutrašnjost električnog
  postrojenja povećava rizik od strujnog udara.
  d) Kabel nemojte koristiti na način koji je protivan
  njegovoj namjeni, za prenošenje/povlačenje
  postrojenja, vješanje, niti za vađenje utikača iz
  utičnice (povlačenjem kabla). Kabel štitite od
  prekomjernih temperatura, ulja, oštrih ivica i
  rubova te od dodir Oštećeni i isprepleteni kablovi
  povećavaju rizik od strujnog udara.
  e) Ukoliko radite s električnim postrojenjem u
  vanjskoj sredini, koristite samo produžne kablove koji su odobreni za upotrebu u vanjskoj
  sredini. Korištenje produžnih kablova koji su
  odobreni za upotrebu u vanjskoj sredini smanjuje
  rizik od strujnog udara.
  f) Ukoliko nije moguće izbjeći upotrebu
  električnog uređaja u vlažnoj sredini, neophodno je instalirati zaštitni prekidač za zaštitu od
  struje greške Upotreba prekidača za zaštitu od
  struje greške smanjuje opasnost od strujnog udara.
  3) Sigurnost osoba
  a) Pri radu postupajte veoma oprezno, a posebno
  pri radu s električnim postrojenjima. Nemojte
  ni u kom slučaju koristiti električno postrojenje
  ako ste umorni ili ako ste pod utjecajem droge,
  alkohola ili lijekova. Trenutak nepozornosti kod
  upotrebe postrojenja može uzrokovati ozbiljne
  ozljede.
  b) Pri radu uvijek koristite sredstva za osobnu
  zaštitu i uvijek koristite zaštitne naočale.
  Korištenje sredstava za zaštitu na radu kao što su
  respirator, neklizajuća radna obuća, zaštitna kaciga
  odnosno zaštita sluha, ovisno o vrsti i načinu
  primjene električnog postrojenja, smanjuje rizik od
  ozljeda.
  c) Spriječite slučajno puštanje postrojenja u rad.
  Prije priključenja brusilice na izvor napajanja
  i/ili bateriju, podizanja odnosno premještanja
  provjerite da je električni uređaj isključen. Ako
  prilikom premještanja električnog postrojenja
  držite prst na prekidaču ili ako je postrojenje
  uključeno (prekidač u položaju uključeno) dok ga
  priključujete na izvor napajanja, postoji opasnost
  od ozbiljnih ozljeda.
  d) Prije uključivanja stroja izvadite iz električnog
  postrojenja sve alate za podešavanje i ključeve.
  Alat ili ključ koji se nalaze unutar pokretnog dijela
  postrojenja, mogu biti izbačeni i uzrokovati ozbiljne ozljede.
  e) Izbjegavajte neprirodno držanje tijela. Pri radu
  zauzmite stabilnu poziciju i stalno održavajte
  ravnotežu. Tako možete bolje kontrolirati postrojenje u neočekivanim situacijama.
  f) Koristite prikladnu radnu odjeću. Ne nosite
  široku odjeću i skinite nakit. Kosu, odjeću i
  rukavice čuvajte na dovoljnoj udaljenosti od
  pokretnih dijelova postrojenja. Široka odjeća,
  duga kosa ili nakiti mogu biti zahvaćeni pokretnim
  dijelovima uređaja.

  87

  HR

  Baterija • Page 92

  HRVATSKI

  HR

  88

  g) Ako je moguće koristiti odsis i hvatač/filtar
  prašine, provjerite da su ovi dijelovi ispravno
  montirani i korišteni. Primjena usisivača prašine
  smanjuje opasnost ozljeda prašinom.
  4) Uporaba i njega električnog uređaja
  a) Uređaj ne preopterećujte. Koristite
  odgovarajuće električno postrojenje u skladu
  koje odgovara određenoj namjeni. Radi postizanja boljih rezultata rada i sigurnosti na radu
  koristite postrojenje u propisanom rasponu snage.
  b) Nemojte koristiti električno postrojenje ako je
  prekidač u okviru ili ako je oštećen. Nemojte ni
  u kom slučaju koristiti električno postrojenje koje
  se ne može uključiti odnosno uključiti – kvar treba
  odmah ukloniti.
  c) Prije podešavanja, zamjene pribora ili
  prije odlaganja/isključivanja postrojenja
  izvadite utikač iz utičnice. Ove mjere sigurnosti
  sprječavaju slučajno pokretanje postrojenja.
  d) Ako električno postrojenje upravo ne koristite,
  čuvajte ga van dosega djece. Spriječite da
  električno postrojenje koriste osobe koje nisu
  upoznate s njegovom upotrebom i osobe koje
  nisu pročitale ovaj naputak. Električno postrojenje je veoma opasno ako ga koriste neiskusne
  osobe.
  e) Električni uređaj temeljito njegujte. Provjerite
  nesmetan rad pokretnih dijelova stroja, provjerite eventualne pukotine ili oštećenja koja bi
  mogla negativno utjecati na nesmetan i siguran
  rad električnog stroja. Oštećene dijelove odnesite na servis u popravku još prije upotrebe. Uzrok
  mnogih nezgoda i ozljeda jest neodgovarajuće
  održavanje električnog postrojenja.
  f) Rezni alati moraju biti stalno dobro naoštreni i
  čisti. Pažljivo održavani (naštreni) rezni alati puno
  se manje zaglavljuju i bolje prolaze kroz materijal.
  g) Električni uređaj, opremu i nastavke itd. koristite u skladu sa ovim uputama. Pritom uzmite
  u obzir konkretne radne uvjete i specifičnosti
  konkretnih radova. Korištenje električnih postrojenja u svrhe za koje postrojenje nije namijenjeno
  može uzrokovati nastanak opasnih situacija.
  5) Korištenje i održavanje akumulatorskog alata
  a) Baterije punite samo u punjačima, koje
  preporučuje proizvođač. Ako se punjač koristi za
  punjenje baterija za koje nije namijenjen, postoji
  opasnost od požara.
  b) Upotrebljavajte samo baterije, koje su namijenjene za korištenje zajedno sa ovim urđajem.
  U slučaju upotrebe drugih vrsta baterija postoji
  opasnost od ozljeda i požara.
  c) Ako bateriju upravo ne koristite, čuvajte ga
  van dosega uredskih spajalica, kovanica,
  čavala, ključeva, vijaka i drugih sitnih metalnih
  predmeta koji mogu uzrokovati premošćenje
  kontakata stroja. Kratki spoj između kontakata
  baterije može uzrokovati opekotine ili požar.
  d) U slučaju nestručne upotrebe može doći do
  curenja tečnosti iz akumulatora. Spriječite dodir s njom. U slučaju kontakta operite vodom.

  Kada tekućina prodre u oči, potražite pomoć
  liječnika.Istekla tekućina iz baterije može uzrokovati nadražaj kože ili opekotine.
  6) Servis
  a) Popravke električnog uređaja smiju vršiti samo
  ovlaštene stručno osposobljene osobe, i to
  isključivo uz primjenu originalnih rezervnih
  dijelova. Time će biti osigurana sigurnost i funkcionalnost uređaja.

  Sigurnosne upute za
  Akumulátorová reťazová píla
  • Kod rada s lančanom pilom dovoljan je trenutak
  nepažnje i lanac pile može zahvatiti odjeću ili
  dijelove tijela.
  • Kod rada s lančanom pilom uvijek desnom
  rukom držite stražnji rukohvat, a lijevom rukom
  pridržavajte prednji rukohvat. Držanje lančane
  pile na drugi način povećava rizik od ozljeda i ne
  smije se koristiti.
  • Pri radu morate uvijek nositi zaštitne naočale
  i zaštitu sluha. Dalje je preporučljivo koristiti
  zaštitna sredstva za zaštitu glave, ruku i nogu.
  Odgovarajuće radno odijelo minimalizira rizik od
  ozljeda uslijed kontakta s piljevinom ili eventualno
  i lancem pile.
  • Nikada nemojte koristiti lančanu pilu stojeći na
  stablu. Ako pilu koristite stojeći na stablu, postoji
  opasnost od ozbiljnih ozljeda.
  • Pri radu uvijek zauzmite stabilan položaj i lančanu
  pilu koristite samo stojeći na čvrstoj, sigurnoj i
  ravnoj podlozi. Kliske površine ili nestabilne podloge
  – na primjer ljestve – mogu uzrokovati neravnotežu ili
  gubitak kontrole na lančanom pilom.
  • Kod rezanja grana koje su pod mehaničkim
  pritiskom, računajte s time da će grana izletjeti (opasnost od povratnog udara). U slučaju
  oslobađanja od napetosti u vlaknima drva grana
  može izletjeti i udariti korisnika pile i/ili korisnik
  može izgubiti kontrolu nad lančanom pilom.
  • Kod rezanja niskih grmova i mladih stabala postupajte vrlo oprezno. Tanki materijal može ostati
  zaglavljen unutar lančane pile pa Vas može udariti
  ili izbaciti iz ravnoteže.
  • Lančanu pilu nosite držeći je za prednji rukohvat
  u isključenom stanju, s time da lanac pile mora
  biti okrenut od Vašeg tijela. Kod prijevoza ili
  skladištenja stavite preko lančane pile zaštitni
  poklopac. Oprezno postupanje kod rada s lančanom
  pilom smanjuje rizik od slučajnog dodira s lancem
  pile.
  • Pridržavajte se uputa za podmazivanje, napinjanje lanca i zamjenu dodatne opreme pile.
  Nestručno napinjanje ili nestručno podmazivanje
  lanca može uzrokovati pucanje lanca ili povećati
  rizik od povratnog udara.
  • Rukohvat mora biti uvjek čist, suh i bez masti.
  Rukohvate onečišćene mazivom ili uljem su kliske i
  mogu uzrokovati gubitak kontrole nad pilom. • Page 93

  HRVATSKI

  Ostale sigurnosne upute
  Prilikom rada sa aparatom uvijek osigurajte dovoljno
  osvjetljenje.
  Pazite prilikom hodanja unazad jer se možete
  spotaknuti!
  Iz radnog prostora odmah otklonite odrezane grane/
  čvorove kako bi se spriječile ozljede.
  Prilikom blokiranja lanca pile odmah isključite uređaj i
  izvadite bateriju, nakon toga otklonite predmet.
  Prije nego što stavite bateriju, utvrdite da li je uređaj
  isključen.

  Gumb za uklj./isklj. i sigurnosni prekidač ne
  zaključavajte.
  Nemojte koristiti električno postrojenje ako je
  prekidač u okviru ili ako je oštećen. U slučaju kvara
  gumba odnesite uređaj na popravak u autorizirani
  servis. Električni uređaj koji ne možete uključiti ili
  isključiti je opasan i mora se popraviti.

  89

  Prije svake uporabe provjerite dali su svi
  zamjenjivi i montažni dijelovi pravilno namješteni
  da li je uređaj zaštićen i da li svi pokretni dijelovi
  rade besprijekorno.
  Demontirati, prilagođavati i namjensko skidati
  štitnike na uređaju pa zamjenjivati iste
  neoriginalnim dijelovima je strogo zabranjeno.
  Zabranjena je uporaba uređaja, ako je isti
  oštećen ili ako su oštećeni njegovi sigurnosni
  dijelovi. Oštećene i istrošene dijelove zamijenite
  novima.
  Uređaj ne koristite u blizini zapaljivih tečnosti ili goriva. Prilikom kratkog spoja postoji opasnost požara
  i eksplozije.
  Upozorenja: Prilikom rada ovaj uređaj generira
  elektromagnetno polje. Pod određenim uvjetima ovo
  električno polje može uzrokovati oštećenje aktivnih i
  pasivnih medicinskih implantata. Kako bi se smanjio
  rizik ozbiljnijih ili čak smrtnih ozljeda, preporučujemo
  da se osobe sa implantatima posavjetuju sa svojim
  liječnikom i proizvođačem implantata, još prije
  korištenja stroja.

  Baterija
  Prilikom nestručne uporabe ili prilikom uporabe
  oštećenog akumulatora mogu nastajati pare. Dovedite svijež zrak i prilikom poteškoća potražite ljekara.
  Pare mogu nadraživati dišne putove.

  Opasnost od požara! Opasnost od
  eksplozije!
  Nikada ne koristite oštećene, loše ili deformirane
  baterije. Nikada ne otvarajte bateriju, ne oštećujte
  ga i pazite da ne padne na tlo.
  Nikada ne punite aku-baterije u sredini sa kiselinama i lako zapaljivim materijama.
  Uređaj čuvajte od vrućine i vatre.
  Aku bateriju koristite samo pri temperaturi okoline između 10°C i +40°C.
  Nemojte ga ostavljati na grijna tijela i ne ispostavljajte uređaj duže vreme sunčanim zracima.
  Nakon jakog opterećenja ostavite uređaj da se
  ohladi.
  Kratak spoj – nemojte premošćivati kontakte
  baterije metalnim dijelovima.
  Kod likvidacije, tijekom prijevoza i skladištenja
  aku-baterija mora biti zapakirana (plastična vreća,
  kutija itd.) ili je neophodno prekriti kontakte.

  HR

  • Pilu koristite samo za rezanje drva. Nemojte
  koristiti lančanu pilu za radove za koje nije
  namijenjena – primjer: Nemojte koristiti lančanu
  pilu za rezanje plastičnih ili zidarskih odnosno
  građevinskih nedrvenih materijala. Korištenje
  lančane pile za radove koji ne odgovaraju njenoj
  namjeni može uzrokovati opasne situacije.
  Uzroci i sprječavanje povratnog udara:
  Do povratnog udara može doći ako vrh vodilice
  dodirne neki predmet ili ako lanac pile zaglavi unutar
  obratka uslijed savijanja drva.
  Dodir predmeta sa vrhom vodilice može dovesti, u
  mnogim slučajevima, do toga da se korisnik nagne
  unazad zbog čega dolazi do izlijetanja vodilice u
  smjeru korisnika.
  Ako lanac pile zaglavi na gornjoj ivici vodilice, vodilica
  može biti naglo izbačena prema korisniku.
  U takvim slučajevima korisnik može izgubiti kontrolu
  nad pilom što može uzrokovati ozbiljne ozljede.
  Nemojte se pouzdati samo u integrirane sigurnosne
  elemente lančane pile. Kao korisnik lančane pile
  trebali biste poduzeti određene mjere radi sigurnosti
  na radu i sprječavanje ozljeda i šteta.
  Do povratnog udara može doći uslijed pogrešnog ili
  nestručnog korištenja električnog alata. Isto se može
  spriječiti prigodnim preventivnim mjerama, kao što je
  opisano u daljem tekstu:
  • Pilu držite čvrsto objema rukama tako da palčevi
  i prsti obuhvaćaju rukohvate lančane pile. Tijelo,
  jednu i drugu pazuhu držite u položaju, kako
  biste mogli lagano amortizirati povratni udar.
  Prilikom vršenja prigodnih mjera, može korisnik
  kontrolirati silu povratna udara. Nikad nemojte
  puštati uređaj iz ruku.
  • Izbjegavajte neuobičajene pozicije tijela i nemojte rezati predmete koji se nalaze iznad visine
  ramena. Time ćete izbjeći dodir sa vrhom vodilice
  i imat ćete bolju kontrolu nad lančanom pilom u
  neočekivanim situacijama.
  • Uvijek koristite rezervne vodilice i lance propisane od strane proizvođača. Neodgovarajuće
  vodilice i lanci mogu dovesti do pucanja lanca i/ili
  povratnog udara.
  • Pridržavajte se uputa proizvođača za oštrenje i
  održavanje lanca pile. Preniski graničnici dubine
  povećavaju tendenciju povratna udara. • Page 94

  HRVATSKI

  90

  Radne upute
  Baterije se isporučuju napunjene do polovine, pa se
  moraju prije uporabe potpuno napuniti.

  Kada uređaj radi polako ili miruje, napunite ga.

  Baterija Li-Ion može se puniti bilo kada prema
  potrebi, bez skraćenja njegovog radnog vijeka.
  Prekid procesa punjenja ne šteti akumulatoru.

  Funkcija Electronic Cell Protection (ECP) štiti
  Li-Ion baterija od potpunog pražnjenja.

  Sasvim kraće radno vrijeme napunjene baterije
  znači, da je ista istrošena pa se mora zamijeniti
  novim.
  Koristite samo originalne dijelove baterija.

  HR

  Održavanje
  Prije svakog podešavanja, čišćenja i
  održavanja izvadite iz stroja zamjenjivu
  bateriju.
  Popravke i radove koji nisu navedeni u ovom Naputku, smiju vršiti samo stručno osposobljene ovlaštene
  osobe.
  Koristite samo originalnu opremu i rezervne dijelove.
  Koristite samo biološki razgradivo ulje za lance.
  Stroj a prije svega otvore za prozračivanje moraju biti
  uvijek čisti. Tijelo stroja nikad ne perite vodom!
  Stroj i njegove komponente nemojte čistiti otapalima,
  zapaljivim i otrovnim tekućinama. Za čiščenje primijenite samo vlažnu krpu. Prije morate biti sigurni da ste
  izvukli utikač iz strujne utičnice. 
  Sve pokretne dijelove kosilice podmažite ekološkim
  uljem.
  Nakon svake uporabe temeljito očistite lanac pile i
  mač. Obrišite ih nauljenom krpom ili ih poprskajte
  sprejem za održavanje metala.
  Tupi, savijeni ili oštećeni lanci i mačevi moraju se
  zamijeniti novima.
  Samo redovito održavanje i tehnički pregledi mogu
  osigurati ispravno funkcioniranje pumpe. Nedovoljno ili neodgovarajuće održavanje mogu dovesti do
  nepredvidivih šteta ili ozljeda.
  Prema potrebi možete potražiti spisak rezervnih dijelova na internetnoj stranici www.guede.com.
  Uređaj čuvajte na suhom mjestu.

  Likvidacija
  Naputci za likvidaciju izraženi su ideogramima, koji se
  nalaze na uređaju odnosno na ambalaži.
  Oštećeni ili dotrajali uređaji moraju biti
  predani u centar za skupljanje otpada
  ove vrste.

  Akumulatore likvidirajte na ekološki način.
  Li-ION aku baterije se moraju likvidirati na poseban
  način. Aku baterije u kvaru moraju biti likvidirani u
  specijalizovanoj trgovini. Još prije uređaj izbacite,
  izvucite baterije napolje. Oštećeni akumulatori mogu
  oštetiti životnu sredinu i Vaše zdravlje, ako izlaze
  otrovne pare ili tekućine.
  Zato nikad ne šaljite pokvarenu bateriju poštom
  i slično. Obratite se molimo svoj lokalni centar za
  reciklažu.
  Baterije likvidirajte u ispražnjenom stanju.
  Preporučujemo da polove zalepite trakom, kako bi bili
  zaštićeni od kratkog spoja. Nikada nemojte otvarati
  bateriju.
  Likvidacija transportne ambalaže
  Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom prijevoza.
  Ambalaža se povećinom bira prema ekološkim
  gledištima i gledištima rukovanja sa otpacima, zato se
  mogu upotrijebiti za reciklažu. Vraćanje ambalaže za
  ponovu uporabu smanjuje količinu otpada. Dijelove
  omotača (npr. npr. folije Styropor®) mogu biti opasne
  za djecu.
  Opasnost od gušenja!
  Dijelove ambalaže čuvajte van dosega djece i što prije
  likvidirajte.
  Istrošeno ulje likvidirajte na ekološki način!

  Jamstvo
  Garantni rok je 12 mjeseci prilikom industrijske
  uporabe, a 24 mjeseca za potrošača i počinje na dan
  prodaje uređaja.
  Jamstvo se odnosi isključivo na mane/kvarove uzrokovane zbog mana materijala ili tvorničke greške. U
  slučaju reklamacije unutar jamstvenog roka neophodno je dostaviti originalni račun kao potvrdu o kupnji, s
  navedenim datumom prodaje.
  Jamstvo ne pokriva kvarove nastale uslijed
  nestručne upotrebe proizvoda kao što su na primjer
  preopterećenje, nasilno korištenje, oštećenje uslijed
  nestručnogeovlaštenog zahvata ili kvarovi nastali u
  dodiru sa stranim predmetima. Jamstvo ne pokriva
  niti štete nastale uslijed nepoštivanja naputka za
  upotrebu i montažu te uobičajeno habanje proizvoda.
  Važna informacija za korisnika
  Proizvod uvijek vraćajte u originalnoj ambalaži ako
  je u pitanju servis u sklopu garancije. Pomoću ove
  bezbjednosne mjere učinkovito spriječite oštećenje
  prilikom transporta i njegovog spornog rješavanja.
  Uređaj je optimalno zaštićen samo, kada se nalazi
  u originalnoj ambalaži, čime se osigurava tekuća
  obrada. • Page 95

  HRVATSKI

  Servis
  Imate li tehnička pitanja? Želite podnijeti reklamaciju?
  Potrebni su Vam rezervni dijelovi ili naputak za upotrebu? Na našem homepage www.guede.com u sekciji
  Servis ćemo Vam pomoći, brzo i bez nepotrebne
  papirologije. Molimo Vas da nam pomognete pomoći
  Vam. Radi jednostavne identifikacije Vašeg stroja u
  slučaju podnošenja reklamacije, potreban nam je
  serijski broj proizvoda, broj za narudžbu te godina
  proizvodnje. Svi ovi podaci navedeni su na tipskoj
  pločici stroja. Kako biste imali ove podatke uvijek pri
  ruci, upišite ih, molim, u dole navedena polja.

  91

  Serijski broj
  Broj za narudžbu
  Godina proizvodnje

  +49 (0) 79 04 / 700-360
  +49 (0) 79 04 / 700-51999
  support@ts.guede.com

  HR

  Tel.:
  Fax:
  E-Mail: • Page 96

  HRVATSKI

  92

  Plan tehničkih pregleda i održavanja
  Općenito

  Cijela pila
  Plastično kućište
  Lanac pile
  Vodilica pile
  Lančanik
  Kočnica lanca

  Redovito čistite unutrašnjost.
  Dajte provjeriti u autoriziranom servisu u redovitim
  intervalima.
  Provjerite pukotine.
  Dajte naoštriti u redovitim intervalima.
  Redovito čistiti.
  Redovito čistiti.
  Redovni pregled funkcioniranja Polugu za zaustavljanje
  pomjerite unaprijed; lanac pile se mora zaustaviti.

  Prije svakog puštanja u
  pogon

  Lanac pile
  Vodilica pile
  Podmazivanje lanca
  Kočnica lanca
  Kočnica za zaustavljanje
  Prekidač ON/OFF
  Čep uljnog spremnika

  Provjerite oštećenja i oštrinu.
  Provjerite napetost lanca.
  Provjera funkcioniranja.
  Provjera funkcioniranja. Polugu za zaustavljanje pomjerite unaprijed; lanac pile se mora zaustaviti.
  Provjera funkcioniranja.
  Provjera funkcioniranja.
  Provjerite nepropusnost.
  U slučaju oštećenja odnesite proizvod na popravak u
  autorizirani servis.

  Poslije svakog stavljanja
  van pogona

  Vodilica pile
  Prihvat vodilice

  Očistite otvor za dopunjavanje ulja.
  Očistite posebno utor za dovod ulja.

  Uskladištenje

  Spremnik ulja za podmazivanje lanca
  Lanac pile / Vodilica pile

  Ispustite.
  Demontirajte, očistite i malo podmažite uljem. Očistite
  utor vodilice pile.
  Pohranite na sigurno mjesto u suhoj prostoriji. Poslije
  duljeg vremena skladištenja dajte pilu na pregled u
  autorizirani servis (postoji opasnost da će se višak ulja
  pretvoriti u smolu i začepiti ventil uljne pumpe)

  Cijela pila

  Otklanjanje kvara

  HR

  Kvar

  Sistem

  Pila ne funkcionira

  Praćenje

  Uzrok

  Elektromotor ne radi

  Nestanak napona
  Aku-baterija je prazna
  Aktivirana kočnica za
  zaustavljanje lanca

  Nedovoljna snaga

  Ugljične četkice

  Niska provlačna sila

  Istrošene ugljične četkice

  Podmazivanje lanca ne
  funkcionira

  Uljni spremnik / Uljna
  pumpa

  Nema ulja na lancu pile

  Spremnik ulja je prazan,
  Utor za dovod ulja je
  onečišćen

  Kočnica lanca

  Kočnica

  Lanac pile se ne zaustavlja odmah

  Istrošena traka kočnice

  Kočnica za zaustavljanje

  Kočnica

  List pile se ne zaustavlja
  odmah

  Istrošene ugljične četkice • Page 97

  БЪЛГАРСКИ

  93

  Технически данни
  Акумулаторен верижен трион
  Заявка №
  Напрежение
  Дължина на рязане
  Дължина на летвата
  Жлеб/сабя
  Скорост на веригата
  Резервоар за масло на веригата
  Тегло (без верига, меч, батерия, Зареждащо устройство и
  празен резервоар за масло)
  Част
  дебелина на водещата пета
  Брой на водещити пети

  300/36 Li-Ion Set

  300/36 KS

  95680
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  95660
  36 V
  270 mm
  350 mm
  1,3 mm
  10 m/s
  0,18 l

  4,2 kg

  4,2 kg

  3/8”
  1,3 mm
  45

  3/8”
  1,3 mm
  45

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  87,48 dB (A)
  98,48 dB (A)

  101 dB (A)

  101 dB (A)

  Данни за шум
  Ниво на звукова мощност LpA1)
  Измерена стойност на вибрациите LWA1)
  Гарантирано ниво на звукова мощност LWA2)

  Измерено според 1) EN 60745; 2) 2000/14/EG+ 2005/88/EG; Несигурност K = 2,5 dB (A)
  Да се носи предпазно средство за слуха!

  ВНИМАНИЕ: Нивото на шума ще се промени в зависимост от използването на електроинструмента и в
  някои случаи може да надвишава посочената в тези указания стойност.
  Нивото на вибрациите може да се използва за взаимно сравнение на електрическите уреди.
  Подходящ е и за временна оценка на вибрационното натоварване.
  Заради точното отгатване на натоварването от вибрации в течение на определено работно време
  би трябвало да се вземат в предвид също времената , в които уреда е изключен или работи, но в
  действителност не е използван. Това може значително да намали обема на натоварване от вибрации в
  течение на цялото работно време.
  Определете допълнителни мерки за безопасност за предпазване на обслужването пред въздействията
  на вибрации като например: техническа поддръжка на електрическите инструменти и уреди,
  поддържане на температурата на ръцете, организация на работните процеси.
  Използвайте помпата едва след
  Използване в съответствие с
  като внимателно сте прочели и
  предназначението
  разбрали упътването за
  Акумулаторната резачка трябва да се използва
  обслужване. Спазвайте всички инструкции за
  само за рязане на дърво напречно на посоката на
  безопасност посочени в упътването. Дръжте се
  влакната.
  отговорно спрямо трети лица.
  Ако имате съмнения относно свързването и
  С оглед на техническите данни и инструкциите по
  обслужването на уреда, обърнете се към
  безопасност
  клиентски сервиз.
  Този уред може да се използва по предназначение
  само както е посочено. При неспазване на
  разпоредбите от общо валидните предписания и
  разпоредби от това упътване производителя не
  може да се вини за възникнали щети

  BG

  Данни за вибрациите
  Общи стойности на вибрациите (Векторен сбор на три посоки) съответно намерено EN 60745
  8,956 m/s2
  8,956 m/s2
  Стойност на вибрационните емисии ah
  Несигурност K = 1,5 m/s2 • Page 98

  БЪЛГАРСКИ

  94

  Изисквания за обслужване
  Преди употреба на уреда обслужващия трябва
  внимателно да прочете упътването за обслужване.
  Квалификация: Освен подробно поучение
  от специалист за използването на уреда не е
  необходима никаква специална квалификация.
  Минимална възраст: С уреда могат да работят
  само лица, които са навършили 18 години.
  Изключения прави използването на непълнолетни
  само, ако това става по време на професионалното
  обучение с цел постигане на умение под надзора
  на обучаващото лице.
  Обучение: Нарязване и рязане, както и всички
  свързани с тях дейности може да се извършват
  само, които се справят много образовани и
  обучени.
  Тези, които нямат никакъв опит с трион или
  denArbeitstechniken, не трябва да извършва тази
  дейност.
  Потребители за първи път, се препоръчва да
  практикуват рязане на обла дървесина на
  Нарязване помощ.
  Обслужващия отговаря за злополуки или
  опасности спрямо трети лица.

  Символи
  Внимание!
  За да намалите риска от нараняване,
  прочетете инструкциите за
  експлоатация.
  Преди всяко регулиране, почистване
  и поддръжка, извадете от машината
  сменяемата батерия.
  Предупреждение за опасен обратен
  удар
  Дистанция пред хора
  Обърнете внимание за това в опасната
  област да не се задържа никой!
  Пазете пред влага
  Не излагайте машината на дъжд.
  Посока на въртене на верижния трион.
  Носете предпазна каска!

  Остатъчни опасности

  BG

  Опасност за нараняване!
  По време на работа носете предпазни очила.
  Никога не пипайте с ръце движещата се
  трионена верига.
  Опасност за обратен удар!
  Обратния удар може да доведе до смъртоносни
  резни наранявания.
  Опасност за нараняване!
  Веригата и водещата летва по време на работа
  загряват

  Поведение в случай на беда
  Окажете при злополука съответната първа
  помощ и повикайте колкото се може по бързо
  квалифицирана медицинска помощ. Предпазете
  пострадалия от други злополуки и го успокойте.
  Заради евентуална злополука на работното място
  трябва винаги да има под ръка аптечка за първа
  помощ според DIN 13164. Материала, който
  вземете от аптечката трябва да бъде допълнен
  веднага.
  Ако искате помощ, посочете тези данни:
  1. Място на злополуката
  2. Вид на злополуката
  3. Брой на ранените
  4. Вид нараняване

  Носете предпазни очила!
  Да се носи предпазно средство за
  слуха!
  Носете предпазни ръкавици!
  Носете безопасни обувки със защита
  против прерязване, груба подметка и
  стоманен връх!
  Носете предпазно облекло и предпазна
  вложка против прерязване!
  CE символ
  Дефектни и/или ликвидирани
  електрически или електронни уреди
  трябва да се предадат в съответните
  пунктове за събиране.
  Пазете пред влага
  Опаковката трябва да бъде насочена
  нагоре
  Сертифицирано от ТЮФ Райнланд (по
  Рейн) • Page 99

  БЪЛГАРСКИ

  Дръжте акумулатора далеч от топлина
  и огън.
  Дръжте акумулатора далеч от вода и
  влага

  MAX. 40°C

  Пазете батерията от температури над
  40 ° C.
  Не изхвърляйте батериите в битовия
  отпадък.

  Li-Ion

  Предайте батерията в пункт за събиране
  на стари батерии, където ще бъдат
  рециклирани по екологосъообразен
  начин, щадящ околната среда.

  Общи указания за безопасност за
  електрически уреди
  Внимание
  Прочетете всички указания и инструкции
  за безопасност .Грешки при спазване на долу
  посочените указания могат да доведат до токов удар,
  пожар и/или сериозни злополуки. Съхранявайте
  всички указания и инструкции за безопасност
  за бъдеща употреба.
  В указанията за безопасност използваното понятие
  „електрически уред“ се отнася до захранваните с
  кабел електрически инструменти (със захранващ
  кабел) и с батерии захранвани електрически
  инструменти (без захранващ кабел).
  1) Безопасност на работното място
  a) Поддържайте работното място чисто и добре
  осветено. Безпорядъка и недостатъчното
  осветление на работното място могат да
  доведат до злополуки.
  b) Не работете с електрическия уред в
  заплашена от експлозия среда, в която се
  намират запалими течности, газове и прах. 
  Електрическите уреди създават искри, които
  могат да възпламенят прахообразни материали
  или изпарения.
  c) Дръжте децата и останалите лица на
  безопасно разстояние от електрическите
  уреди.Когато разсейвате вниманието си можете
  да загубите контрол над уреда.
  2) Електрическа безопасност
  a) Свързващия куплунг на електрическия
  уред трябва да пасва в щепселната кутия.
  Щепсела не трябва да се променя по какъвто
  и да било начин. Не използвайте заземените
  електрически уреди в комбинация с
  щепселни адаптери. Непроменените щепсели
  и подходящи щепселни кутии намаляват риска
  за токов удар.

  b) Предотвратете контакт на тялото със заземени
  повърхности каквито са тръби, отоплителни
  тела, печки и хладилници. Съществува повишен
  риск за токов удар, когато тялото Ви е заземено.
  c) Не излагайте електрическите уреди на дъжд
  и влага. Проникването на вода в електрическия
  уред, увеличава риска от токов удар.
  d) Не използвайте кабела в противоречие
  с неговото предназначение, за носене на
  уреда, неговото окачване или за изтегляне
  на щепсела от щепселната кутия. Пазете
  кабела от високи температури, масла,
  остри ръбове и подвижни части на уреда.
  Повредени или усукани кабели увеличават
  риска от токов удар.
  e) Ако работите с електрически уреди на
  открито, използвайте само удължителни
  кабели, които са подходящи за употреба
  на открито.  Използването на удължителен
  кабел, предназначен за използване на открито
  намалява риска от токов удар.
  f) Когато не може да се избегне работа на
  електрическия уред във влажна среда,
  използвайте предпазен прекъсвач срещу
  погрешен ток.  Използването на предпазен
  прекъсвач срещу погрешен ток намалява риска
  от токов удар.
  3) Лична безопасност
  a) Бъдете внимателни, обърнете внимание
  на това, което правите, и при работа с
  електрически уред подхождайте разумно.
  Не използвайте електрически уред когато
  сте изморен или под влияние на наркотици,
  алкохол и лекарства. Момент на невнимание,
  докато използвате уреда може да доведе до
  сериозни злополуки.
  b) Носете лични предпазни средства и винаги
  носете предпазни очила. Носенето на лични
  предпазни помагала каквито са респиратор,
  нехлъзгащи се безопасни обувки, предпазна
  каска или защита за слуха, в зависимост от
  типа и използването на електрическия уред,
  намалява риска за злополуки.
  c) Предотвратете неумишлено пускане в
  действие. Убедете се, че електрическия
  уред е изключен, преди да го присъедините
  към източника на напрежение и/или
  батерията, вдигнете или понесете.  Ако по
  време на пренасяне държите пръст върху
  превключвателя на електрическия уред или
  включвате уреда в мрежата, когато е включен,
  това може да доведе до злополуки.
  d) Преди включване отстранете от
  електрическия уред инструментите за
  настройка и ключовете. Инструмент или ключ,
  който се намира в подвижните части на уреда,
  може да причини злополука.
  e) Избегнете абнормално положение на тялото.
  Заемете стабилна позиция и поддържайте
  непрекъснато равновесие. Така в неочаквани
  ситуации можете по-добре да контролирате
  електрическия уред.

  95

  BG

  батерия • Page 100

  БЪЛГАРСКИ

  BG

  96

  f) Носете подходящо облекло. Не носете
  широко облекло и бижута. Дръжте косата,
  облеклото и ръкавиците на безопасно
  разстояние от подвижните части. Свободното
  облекло, бижутата и дългите коси могат да
  бъдат захванати от подвижните части.
  g) Ако може да се монтират изсмукващи
  устройства и прахоуловители, убедете се, че
  те са присъединени и се използват правилно.
  Използването на устройство за изсмукване на
  праха може да намали заплахата от прах.
  4) Използване и грижа за електрическия уред.
  a) Не претоварвайте уреда. За всяка работа
  използвайте подходящ електрически уред.
  С подходящ електрически уред се работи подобре и по-безопасно в посочения диапазон на
  мощност.
  b) Не използвайте електрически уред, чийто
  превключвател е дефектен. Електрически
  уред, който не може да се включи или изключи,
  е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
  c) Извадете щепсела от щепселната кутия и/
  или батерията преди да правите настройка
  на уреда, смяна на принадлежностите или
  отлагане на уреда. Тези мерки за сигурност
  предотвратяват случайно пускане на
  електрическия уред.
  d) Електрически уреди, които не използвате,
  съхранявайте на недостъпно за деца място.
  Предотвратете електрическите уреди да
  бъдат използвани от лица, които не са
  запознати с него или не са прочели тези
  инструкции. Електрическите уреди са опасни,
  когато ги използват неопитни лица.
  e) Старайте се грижливо за
  електроинст