625719
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
5 6 7
Cachet du revendeur:
N° de série: .....................................................................
Référence de l'appareil: .................................................
Date de l'achat : : ...........................................................
Nom de l'acheteur : ....................................................
Valable 1 an à compter de la date d'achat
VOOR UW VEILIGHEID
In deze gebruiksaanwijzing kunt u de aanwijzingen over het
functioneren van uw toestel en de veiligheid voorzorgsmaatregelen
vinden. Dank u voor het aandachtig lezen van dit document vόόr
het eerst gebruik en voor het bewaren voor de herziening.
ALGEMENE OMSCHRIJVING
GYSTECH 3800 is ontwikkeld voor het laden van de meeste lood-
accu's met of zonder onderhoud, die gebruikt worden voor auto's
en veel andere voertuigen. De accu's kunnen van verschillende
types zijn, bijvoorbeeld vloeistof (vloeibaar elektrolyt), GEL
(gegeleerde elektrolyt), AGM (geïmpregneerd elektrolyt). Het was
ontwikkeld voor het laden van de 12V accu's van 1.2 Ah tot 60 Ah,
of voor het behoud van laadniveau van 12V accu's van 60 tot 120
Ah.
VEILIGHEID
Probeer niet om niet-oplaadbare batterijen of accu's op te laden.
Als de voedingskabel beschadigd is, dient deze vervangen te
worden door de fabrikant, zijn reparatie dienst of een
gekwalificeerde technicus, om gevaar te vermijden.
Gebruik de geschikte maat zekering die op de lader aangegeven
staat.
Bedek de lader niet tijdens gebruik.
Het laden moet worden uitgevoerd in een beschutte plaats met
voldoende ventilatie.
Afzonderlijke inzameling vereist. Gooi het niet in het huishoudelijk
afval.
AANWIJZINGEN EN ACCESSOIRES
a) Aanwijzing:
Voyant
Algemene omschrijving
1
Standby LED
gaat uit bij omschakelen van modus 1
naar 3
2
“Modus 1” (14.4V/0.8A)
3
“Modus 2” (14.4V/3.8A )
4
“Modus 3” (14.7V/3.8A )
5
Polariteitsfout
6
Aan het laden
7
Einde laden
8
Selectie knop
b) Omschrijving van accessoires
9
Lader
10
Bevestiging gat
11
Voedingskabel met stekker
12
13
Vaste aansluitkabel voor moto
“+” pool (rood) met poolklemmen
“-” pool (zwart) met poolklemmen
14
Laadklem “+”pool
15
Laadklem “-”pool
ACCU SOORT & INSTELLINGEN
De volgende aanbevelingen zijn indicatief. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de instructies van de fabrikant van
uw accu.
14.4V/0.8A modus
Deze modus is geschikt voor <14Ah accu’s
14.4V/3.8A modus
Deze modus is geschikt voor de vloeibare of zonder
onderhoud accu’s en voor de meeste GEL accu’s.
14.7V/3.8A modus
Deze modus wordt aanbevolen voor de meeste AGM
accu’s en alle andere soorten accu’s als de
omgevingstemperatuur lager is dan 0 °C .
LADEN
Laden van een accu dia aangesloten is op het voertuig
a- Voor het aansluiten / loskoppelen, moet de lader losgekoppeld
worden van het stopcontact.
b- Controleer de polariteit van de accupolen. De pluspool ("+") is
in algemeen breder dan de negatieve pool.
c- Identificeer de acuupool die aangesloten is op een chassis van
het voertuig (massa). Het is meestal de negatieve pool.
d- Het opladen van een accu met de massa aan de negatieve
pool:
• Controleer of de zwarte kabel (aangesloten op de "-" pool)
niet in contact is met de brandstofleiding of de accu.
• Sluit de rode kabel ("+") op de positieve pool van de accu
("+"), en vervolgens de zwarte kabel ("-") aan het chassis van
het voertuig.
e- Het opladen van een accu met de massa aan de positieve pool:
• Controleer of de rode kabel (aangesloten op de "+" pool)
niet in contact is met de brandstofleiding of de accu.
• Sluit de zwarte kabel op de negatieve pool van de accu ("-"),
en vervolgens de rode kabel ("+") aan het chassis van het
voertuig.
Het opladen van een accu die niet aangesloten is aan het
voertuig.
a- Voor het aansluiten / loskoppelen, moet de lader losgekoppeld
worden van het stopcontact
b- Sluit de rode kabel ("+") op de positieve pool ("+"), en
vervolgens de zwarte kabel ("-") aan de negatieve pool van de
accu.
Makkelijk aansluiten via de kabels met accupoolklemmen (acc. n°12 et
13)
Waarschuwing: bij de montage, de kabels met accupoolklemmen niet
op de lader aansluiten.
1- bevestig de rode klem kabel op de positieve pool van de accu.
2- bevestig de zwarte klem kabel op de negatieve pool van de accu.
3- Bevestig de kabels aan het chassis van het voertuig. Let op: de
kabels mogen niet worden afgekneld of in contact met hete of
scherpe oppervlakken komen.
4- Pas na deze montage kunt u de kabel aan de lader aansluiten.
Na het opladen, haal eerst de lader uit het stopcontact,
verwijder vervolgens de chassis-verbinding en aan het einde de
accu-verbinding.
LAAD MODUS SELECTIE
Sluit de acculader aan de accu. Na het aansluiten op het
stopcontact, gaat de LED aan .
Kies uw laad modus door op de knop te drukken De
verschillende modi worden in de volgende volgorde weergegeven
MODUS , , MODE 2 , MODE 3 .
Mocht de accu aan het einde van het laden nog steeds verbonden
is, zal de lader een druppelladen uitvoeren, zelfs als de gebruiker
van de modus verandert. Deze beveiliging vermijdt de beschadiging
van de accu.
MODUS 1 (14.4/0.8A)
Selecteer Modus 1 met de knop .
Het lampje gaat aan. Als er geen modus is ingeschakeld, zal
het elektronische systeem automatisch opladen (0.8A ± 10%). Het
laden wordt aangegeven door het LED "Charge" .
Tijdens het laden blijft dit lampje aan totdat de accu wordt
opgeladen (14.4V ± 0,25 V). Het einde van het laden wordt
aangegeven door het LED "OK"
MODUS 2 (14.4/3.8A)
Selecteer Modus 2 met de knop .
Het volgende lampje gaat aan. Als er geen modus is
ingeschakeld, zal het elektronische systeem automatisch opladen
(3.8A ±10%). Het laden wordt aangegeven door het LED
Tijdens het laden blijft dit lampje aan totdat de accu wordt
opgeladen (14.4V ± 0,25 V). Het einde van het laden wordt
aangegeven door het LED.
MODUS 3 (14.7/3.8A)
Selecteer Modus 3 met de knop
Het volgende lampje gaat aan. Als er geen modus is
ingeschakeld, zal het elektronische systeem automatisch opladen
(3.8A ±10%).
Het laden wordt aangegeven door het LED. Tijdens het
laden blijft dit lampje aan totdat de accu wordt opgeladen
(14.7V±0.25V). Het einde van het laden wordt aangegeven door
het LED "OK"
HERSTEL VAN EEN ZEER LEGE ACCU
Vόόr opstarten, voert de GYSTECH 3800 een analyse van de accu
spanning. Als de spanning tussen 7.5V en 10,5 V is, wordt een
gepulseerde laden met een zeer lage stroom uitgevoerd om de accu
te "herstellen ' totdat de spanning 0.5V ± 10.5V bereikt.
BEVEILIGINGEN
In geval van problemen, schakelt de lader automatisch over op
beveiliging ( ). Om schade aan de accu te voorkomen, zal het
systeem in deze positie blijven totdat de gebruiker ingrijpt.
Problemen
Oorzaken
Oplossingen
Lampje randt
Kortsluiting
Open circuit
Accu spanning
< 7,5V ± 0,5
1- Controleer of er geen normaal
of afwijkend gebruik is van het
circuit van het voertuig
2- Controleer of de klemmen
goed aangesloten zijn
3-
Na deze correcties, als het licht
blijft branden , dient u de
gesulfateerde of verslechterde accu
te vervangen
De verlichtin
brandt
Polariteitomwisseling
Controleer of de klemmen goed
aangesloten zijn
THERMISCHE BEVEILIGING
De Gystech 3800 heeft een temperatuur sensor. Als de lader
gedurende het laden te warm wordt, vermindert hij de laadstroom
om zichzelf te beschermen. De lader en schakelt over naar
druppelladen ( floating ). Zodra de omgevingstemperatuur weer
aanvaardbaar wordt hervatten Gystech 3800 het normaal laden.
LAADTIJD
Capaciteit
Accu (Ah)
Modus
Laadtijd van 20%
tot 80% (uren)
2
1u30 laden + druppelladen
8 7u laden + druppelladen
20
3u30 laden + druppelladen
60 10u laden + druppelladen
100
Druppelladen
120 Druppelladen
CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
GYS verklaart dat de in deze handleiding beschreven lader is
vervaardigd in overeenstemming met de eisen van de volgende
Europese richtlijnen:
- Lage spanning richtlijn: 2006/95 / CE van 12/12/2006 (gewijzigd
door 93/68/EEC)
- CEM richtlijn: 2004/108/EC - 15/12/2004 (gewijzigd door
92/31/EEC, 93/68/EEC, 91/263/EEC, 93/97/EEC).
Daardoor zijn ze in overeenstemming met de geharmoniseerde
normen:
EN60335-1 - EN60335-2-29 EN55014-1 - EN55014-2 EN61000-
3-2– EN61000-3-3 EN62233.
TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNICAL DATA
Ingaande spanning AC
Ingaande spanning AC
220-240VAC, 50/60Hz
Uitgaande spanning
Uitgaande spanning
Nominaal: 12V
Ingang stroom
0.6A RMS max
Opbrengst
75%
Laadspanning
14.4V±0.25V of 14.7V±0.25V
Laadstroom
3.8A±10% of 0.8A±10%
Accu verbruik in de
ruststand
1 mA
Golving
Max 150mV
Omgevingstemperatuur
-20°C to 50°C
Accu soort
12V lood accu (vloeibare elektrolyt,
onderhoudsvrij, AGM, gel)
Accu capaciteit
1.2-120Ah
Afmetingen (BxLxH)
172x62x42mm
Beschermingsklasse
IP65 (Beschermd tegen regen en vocht
Gewicht
0.486kg
Geluidsniveau
<50 dB (getest op een afstand van 50cm)
Laadcurve
Afhankelijk van de selectie, zie tekst
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

gys-gystech-3800

Suche zurücksetzen

 • Das Ladegerät lässt sich nicht mehr umschalten. Es bleibt bei dem Modus für Motorrad . Eingereicht am 24-2-2020 16:17

  Antworten Frage melden
 • Bleisulfatakku 12V 15Ah
  Nach Anschluss des Ladekabels. Auswahl Motorrad, leuchtet mit einer Frequenz von ca. 2sec die grüne Leuchte. Die gemessene Ladespannung ist nur 10V.
  Akku defekt?
  Eingereicht am 16-5-2017 09:49

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gys GYSTECH 3800 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Gys GYSTECH 3800

Gys GYSTECH 3800 Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

Gys GYSTECH 3800 Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info