505598
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
Montage instructie
plintverwarming
Haceka B.V., P.O. Box 83, 3800 AB Amersfoort, Holland
Phone: +31 (0)33 4699 699, www.haceka.com
ACC SANIT/ HACEKA S.A.S., La Roche Martin, St. René, 22120 Hillion-Yffiniac, France
Téléphone: +33(0)2 9672 6726, www.haceka.fr
HACEKA GmbH Badausstattung, Obere Wiesenstrasse 29, D-32120 Hiddenhausen, Deutschland
Telefon: +49 (0)5211 96940, www.haceka.de
VEILIGHEID
Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd volgens de strengste internationale normen, maar zoals bij
alle op netstroom werkende elektrische apparaten is voorzichtigheid geboden om de goede werking en
de veiligheid te waarborgen.
Dit toestel is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met verminder-
de lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder
supervisie van of na bedieningsinstructie door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon.
UÊ<iÊiÀ«ÊÌiÊ`>ÌÊ`iÀiÊ /ÊiÌÊiÌÊ>««>À>>ÌÊëii°
UÊiLÀÕÊ`ÌÊÌiÃÌiÊ /ÊÊL>`>iÀÃÊvÊÛiÀÌÀiiÊiÌÊiiÊÛiÀ}iL>>ÀÊ}iÊÛVÌ}i`Ã}À>>`°
UÊ,>>ÊiÌÊ>««>À>>ÌÊ /ÊiÌÊ>ÌÌiÊ>`iÊ>>°
UÊiLÀÕÊiÌÊ>««>À>>ÌÊ /ÊÊiiÊ}iÃÌiÊ>iÀÊ`iÊâÊiÊÃÊ`>ÌÊ`ÀÊ`iÊÛiÀÜ>À}Ê`iÊ
temperatuur tot boven de 30 °C stijgt.
UÊ>>ÌÊiiÊ`iÀiÊ /Êâ`iÀÊÌiâVÌÊLÊiÌÊ>««>À>>Ì°
UÊiLÀÕÊiÌÊÌiÃÌiÊ /ÊÊÜiÀ«>>ÌÃiÊvÊÀÕÌiÃÊÜ>>ÀÊÛiiÊÃÌvÊÜÀ`ÌÊ}i«À`ÕViiÀ`ÊvÊ>>Üiâ}Êð
UÊÊ /Ê>>ÊiÌÊÕÌÃÌÀÀÃÌiÀÊ>ÃÊiÌÊÌiÃÌiÊ>>ÃÌ>>Ì°
UÊiLÀÕÊiÌÊ>««>À>>ÌÊ /Ê>ÃÊiÌÊLiÃV>`}`Êð
UÊ"ÊÛiÀÛiÀÌÌ}ÊÌiÊÛÀiÊ>}ÊÕÊ ""/Ê`iÊÛiÀÜ>À}Ê>v`iiÊvÊiÌÊÕVÌÀÃÌiÀÊ
blokkeren.
Als het apparaat is blootgesteld aan temperaturen onder het vriespunt, laat het dan eerst minstens 5
minuten koud draaien (alleen ventilator) alvorens op een warme stand over te schakelen.
ÌÊ>««>À>>ÌÊÛ`iÌÊ>>Ê`iÊÕÀ«iÃiÊÀVÌÊÛÀÊiiÌÀ>}iÌÃViÊV«>ÌLÌiÌÊnÉÎÎÈÉ°
REINIGING
UÊ««iÊ`iÊÛiÀÜ>À}Ê>Ì`ÊÛ>ÊiÌÊÃÌÀiÌÊ>vÊÛÀ`>ÌÊÕÊ`iÊÛiÀÜ>À}ÊÃV>>Ì°
UÊvÊiÊÌiÊÃVÛi}iÊiÌÊiiÊâ>VÌiÊ`iÊiÌÊÛ`i`iÊâ°
UÊiLÀÕÊ ÊiÌ>>ÊvÊiÕLi«iÌÃÊ«Êi}Ê`iÀ`iiÊÛ>Ê`iÊÛiÀÜ>À}°
UÊ,>>Ê`iÊÛiÀÜ>À}Ê /ÊiÌÊ>ÌÌiÊ>`iÊ>>ÊiÊâÀ}Ê`>ÌÊiÀÊ ""/ÊÜ>ÌiÀÊ«ÊvÊÊÌiÀiVÌÌ°
ALS UW VERWARMING NIET WERKT
UÊÌÀiiÀÊvÊiÌÊ>««>À>>ÌÊ}i`Ê«ÊiÌÊVÌiÌÊÃÊ>>}iÃÌi°
UÊÌÀiiÀÊvÊ`iÊâiiÀ}ÊÊ`iÊ>>ÃÕÌ`ÃÊiÌÊÃÊ`À}iLÀ>`°
UÊiLÀÕÊÛÀÊiÛiÌÕiiÊÛiÀÛ>}}ÊiiÊâiiÀ}ÊÛ>Ê£ÎÊ>«mÀi]Ê}i`}iiÕÀ`Ê`ÀÊ`iÊÀÌÃi®Ê-/Ê
volgens BS1362.
UÊ>Ê>ÊvÊ`iÊiiÌÀÃViÊLiÛi}}Ê®ÊÌiÀÕ}}iâiÌÊiÌÊÜÀ`i]Êâ>ÃÊLiÃVÀiÛiÊ`iÀÊ
Bediening.
Als geen van de bovenstaande handelingen resultaat heeft, koppel het apparaat dan van het lichtnet af
en schakel een door Consort erkend reparatiebedrijf in. Als u nog garantie heeft op het apparaat, ga er
dan mee naar de leverancier.
UÊ*ÀLiiÀÊ`iÊÛiÀÜ>À}Ê /ÊâivÊÌiÊÀi«>ÀiÀi°
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Haceka Terra - Sirocco wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info