607596
10
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
10
o Gebruiksaanwijzing
Met de energiekostenmeter kunt u gemakkelijk de
„stroomvreters“ in uw huishouden of op kantoor
opsporen. Door deze toestellen te vervangen voor en-
ergiebesparende apparatuur (bijvoorbeeld toestellen
van klasse A, A+, A++) kunt u enerzijds geld besparen
en anderzijds een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van het milieu bijdragen. Voorbeeld: door
een oudere koelkast (ca. 15 jaar oud) te vervangen
voor een energiebesparend A++-apparaat, bespaart
u jaarlijks tot 300 kWh oftewel 60 euro (uitgaande van
20 ct/kWh).
Lees voor het gebruik van de energiekostenmeter
zorgvuldig alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen
over de ingebruikname.
Belangrijke veiligheidsinstructies!
De spanning resp. het vermogen van de aangesloten
toestellen mag niet hoger zijn dan 230V resp. 3680W.
Bekijk daarvoor de gegevens op het typeplaatje van
de aangesloten toestellen.
Een doorgesleten randaarde wordt niet onderbroken.
In geval van een storing zou anders levensgevaar
bestaan. Sluit het toestel alleen aan op een erkend
stopcontact. Het stopcontact moet altijd vrij toegan-
kelijk zijn.
Het toestel is niet bestand tegen druppel- of spatwa-
ter. Laat het product niet in contact komen met regen,
vochtigheid of andere vloeistoffen om te voorkomen
dat het beschadigd raakt en om persoonlijk letsel door
kortsluiting te vermijden. Wij raden sterk af het toestel
te gebruiken in ruimtes met ongunstige omgeving-
svoorwaarden zoals brandbare gassen, dampen of
stof. Tijdens de reiniging moet het toestel altijd van de
stroomtoevoer losgekoppeld zijn. Het is niet toegesta-
an het toestel in vochtige toestand of in een vochtige
omgeving te gebruiken. Gebruik en open het apparaat
niet als het defect is. Reparatie mag alleen uitgevoerd
worden door een geautoriseerde vakspecialist. Dit ap-
paraat dient, net als alle elektrische apparaten, buiten
het bereik van kinderen gehouden te worden!
Voor materiële schade en persoonlijk letsel, als gevolg
van het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies of
door ondeskundige behandeling, kunnen wij niet aan-
sprakelijk worden gesteld. Het energiemeettoestel is
niet bestemd en toegelaten voor het afrekenen van de
stroomkosten tussen energieleverancier en verbruiker.
Ingebruikname:
1. Toetsfuncties:
MODE: Keuze uit de verschillende modi
SET: Naar de modus
UP: Naar de decimalen
Stapsgewijze instelling van de
waarden 0 tot 9
2. Display:
1.W (watt): Weergave van het actuele
stroomverbruik tot max. 3680 W
2.kWh: Weergave van de verbruikte
kilowatturen tot max. 9999,99 kWh
(Komt overeen met de verbruik sinds
de laatste terugstelling)
3.PRICE (kosten): Weergave van het totale kosten
tot max. 9999,99 (komt overeen met
de kosten sinds de laatste
terugstelling)
4.COST/kWh: Weergave van een insteld tarief tot
max. 99,99/kWh
MODE SET UP
10

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Hama 108834 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info