Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
36
37
Display the three
channels alternatively
Thursday Friday Saturday
DO
TH
HT
TO
DO
GI
JU
JE
FR
FR
NT
FR
VR
VE
VI
VE
SA
SA
CY
LO
ZA
SA
SA
SA
Language
German, GE
English, EN
Russian, RU
Danish, DA
Dutch, NE
Italian, IT
Spanish, ES
French, FR
Wednesday
MI
WE
CP
ON
WO
ME
MI
ME
Language Sunday Monday Tuesday
German, GE
English, EN
Russian, RU
Danish, DA
Dutch, NE
Italian, IT
Spanish, ES
French, FR
SO
SU
BC
SO
ZO
DO
DO
DI
MO
MO
NH
MA
MA
LU
LU
LU
DI
TU
BT
TI
DI
MA
MA
MA
На LCD дисплея (A1) се индикира тенденцията на барометричното
налягане.
Показва, че барометричното налягане се
повишава.
Показва, че барометричното налягане е
стабилно.
показва, че барометричното налягане намалява.
Процедура за регистрация на външния термо сензор:
Основното вътрешно устройство започва да приема сигнал от
външното устройство, веднага, след като са поставени
батериите. Външното термо устройство започва автоматично да
предава температурата, след като поставите батериите.
Отделението за батериите (D5) на външния термо сензор се
намират под задния капак. Използвайте отвертка, за да го
отворите.
Ако искате да използвате повече от един външни източници
(максимум 3 можете да използвате), изберете различни канали,
CH1, CH2 или CH3 за различните източници, за да сте сигурни,
че всеки източник предава по различен канал и няма смесване
на сигналите. Превключвателят на каналите се намира на гърба
на термо сензора.
Натиснете бутон TX (D7) на термо сензора, за да подадете
ръчно сигнал за външната темература към вътрешното
устройство. Вътрешния термометър ще издаде звук, с което
индикира, че е получил сигнал от външния сензор.
Натиснете бутон °C /°F” (D6), на външния термо сензор, за да
превключите между градуси по Целзий и градуси по Фаренхайт.
Показване на външна температура:
Натиснете бутон CHANNEL (B8) , за да изберете температурите
на трите канала. Последователността, в която се показват е
следната:
Натискане Натискане Натискане
“CHANNEL “CHANNEL “CHANNEL
Задръжте бутон CHANNEL (B8) за около 3 секунди, за да
дезактивирате ръчно неизползваните канали. Устройството ще
разпознае автоматично нов канал, ако му се подаде сигнал от
друг източник. Ако на дисплея не се вижда температура от
съществуващ канал, ( на екрана се вижда “- - . –“), задръжте
бутон “CHANNEL (B8) за около 3 секунди, за да дезактивирате
този канал. След което, ще се получи друг сигнал от този канал
(ще се чуе звук). Натиснете бутон TX (D7) на външния термо
сензор, за да предадете ръчно сигнал към вътрешното
устройство.
На LCD дисплея (A7) се показва тенденцията в промяната на
външната температура.
Показва, че външната температура се увеличава.
Показва, че външната температура е стабилна.
показва, че външната температура пада.
Фукция за запис на максимална/минимална температура/
влажност:
Натиснете бутон “MAX/MIN” (B6), за да се покаже максималната
или минималната вътрешна/външна температура и влажността
на помещението. се показва на дисплея, ако се вижда
максимална температура/влажност. се показва на дисплея, ако
се вижда минимална температура/влажност.
Натиснете и задръжте бутон “MAX/MIN” (B6) за около 3 секунди,
за да изчистите записаните максималнии минимални стойности.
Термометър:
Натиснете бутон “-(°C / °F)” (B4) за избор на вътрешна/външна
температура в градуси по Целзий/Фаренхайт.
Ако температурата е извън зададените граници, на дисплея ще
се покаже LL.L (под минималната температура) или HH.H (над
максимално допустимата температура). Работа с приложения
1.5 m кабел за сондиране на температурата:
Включете кабела към съответния жак (D9) в дясната част на
външния термо сензор.
Оставете металната част отвън и приберете термо сензора в
помещението, ако температурата навън падне под -20 °C, за да
избегнете замръзване на батериите.
Винаги използвайте кабела за сондиране на температурата,
когато външната температура е в следните диапазони: -50 °C ~
0°C и +50°C ~ + 70°C
Настройка на час:
Натиснете и задръжте бутон “MODE” (B5) за около 3 секунди, за
да влезете в режим за въвеждане настройки на дата и час - Clock/
Calendar Mode .
Натиснете и задръжте бутон “+” (B2) или “-” (B4) , за да направите
необходимите настройки и използвайте бутон “MODE”, за да
потвърждавате всяка настройка (B5).
Последователността на настройките е следната: Час, Минути,
Секунди, Го дина, Месец/Ден последователност, Месец, Ден,
Часова зона, Език за ден от седмицата.
можете да избирате между 8 различни езика за изписване на
ден от седмицата: Немски, Английски, Руски, Датски, Холандски,
Италиански, Испански и Френски. В таблицата по-долу са
изброени езиците и и абревиатурите за всеки ден от седмицата.
Часова зона :
Когато пътувате до дестинация с различно часово време, можете
да използвате тази функция, за да регулирате часът. Ако
например, разликата в часовете е +1 час, можете да настроите
часовата зона на „+1“. Ако в рамките на 15 секунди, не направите
настройки, функцията ще се изключи автоматично. 12/24 часа
режим на показване на дисплея: Натиснете бутон “+(12/24)”
(B2) , за да изберете как да се показва часът на дисплея: 12 или
24 часов режим.
Функция за повторение на алармата:
Натиснете бутон “MODE” (B5) за да изберете: Time /Date/Month/
Weekday/Alarm/ Time (на екрана се вижда “AL “)
Когато на екрана се показва времето,настроено за аларма,
натиснете и задръжте бутон „MODE/SET” (B5) за около 3 секунди,
за да влезете в настройка на алармата. Натиснете +” (B2) или “-”
(B4) бутона, за да настроите час за алармата.
Натиснете бутон “ALARM” (B1) за да включите или изключите
алармата. Ако алармата е включена, иконката се показва на LCD
екрана.
Когато алармата звънне, натиснете бутон “SNOOZE / LIGHT” (B3),
за да активирате повтарящата аларма. Алармата ще спре и ще се
включи отново след 5 минути. Можете да повторите алармата до
7 пъти през 5 минути.
Натиснете прозволен бутон, за да спрете алармата.
Показване фазата на луната
На дисплея се показват различните фази на луната (A5).
A: Новолуние
B: Растящ Полумесец
C: Първа четвърт
D: Наближаващо пълнолуние
E: Пълнолуние
F: Преминала пълнолуние
G: Последна четвърт
H: Намаляващ Полумесец
Индикатор на батерията:
Индикаторът за изтощена батерия се появява на един ред с
външната температура и показва, че трябва да се сменят батериите
на външния източник.
Подсветка:
Когато натиснете бутон SNOOZE/LIGHT” (B3), дисплея ще се
освети за около 5 секунди.
Забележка:
Използвайте игла, за да натиснете бутона за рестартиране (B9) ,
ако устройството не работи коректно.
Избягвайте поставянето на устройството в близост до метални
рамки/радио излъчващи устройства, като компютри, телевизори
и др.
Когато извадите батерията, часовникът ще загуби всички
настройки.
Бутоните на устройството няма да функционират, докато
устройството приема сигнали от външния термо сензор и не спре
приемането или не го прекратите ръчно.
Всички настройки спират автоматично, ако не правите промени в
рамките на 15 секунди.
За да получите точни данни за температура, избягвайте да
монтирате външния сензор на пряка слънчева светлина или
влага. Препоръчваме монтирането да е на северна стена; пречки,
като стени, бетон и големи метални предмети ще намалят
обхвата. За да монтирате устройството, използвайте три винта,
за да фиксирате стойката към стената и поставете устройството
на стойката.
Сертификати и удостоверения за безопасност/
Обща информация
Уредът е с обозначение CE съгласно разпоредбите на директива
R&TTE (1999/5/EО).
С настоящото Hama GmbH & Co. KG декларира, че уредът
съответства на основните изисквания и другите важни разпоредби
и предписания на директива 1999/5/EО. Декларация за съвпадение
и декларация за съответствие можете да намерите в интернет на
http://www.hama.com.
19

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Hama EWS500 - 75501 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Hama EWS500 - 75501 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Spanisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,53 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info