Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
20
Belangrijk! Na gebruik de draaiknop altijd in de stand OFF zetten, de apparaatstekker
uit het stopcontact trekken en het water uit de babyvoeding-verwarmer gieten.
6. WARMHOUDFUNCTIE
Met de babyvoedingwarmer kunt u babyvoeding ook voor een bepaalde tijd warm houden. Laat de
fles of bokaal na het opwarmen gewoon in het toestel staan en zet de draairegelaar op de stand
.
Opgepast: Om microbiologische en hygiënische redenen mag babyvoeding nooit langer
dan één uur warm gehouden worden.
7. KABELOPWIKKELING
Het apparaat beschikt over een praktische kabelopwikkeling. U kunt de voedingskabel na gebruik
van het apparaat weer schoon en plaatsbesparend (zie afbeelding) opwikkelen.
8. REINIGING EN ONDERHOUD
Reinigen
Vóór het reinigen het apparaat van het stroomnet afsluiten en af laten koelen. Het apparaat nooit
in warme toestand reinigen. Geen schurende schoonmaakmiddelen of pannenreinigers gebruiken,
daar hierdoor het apparaat aan de oppervlakte kan worden beschadigd. Het apparaat en de deksel
na ieder gebruik met een vochtige doek schoonwrijven.
Let op! Het apparaat of de aansluitkabel nooit in water of andere vloeistoffen onder-
dompelen!
Ontkalken
Na meermalig gebruik (naar gelang de hardheid van het water) vormen zich kalkafzettingen op de
verwarmingsplaten aan de bodem van het apparaat. Om een correcte werking van het apparaat te
garanderen moeten deze kalkafzettingen regelmatig worden verwijderd, daar dit anders kan leiden
tot een aanzienlijke afbreuk aan het desinfecteringsproces.
Let op! Bij geringe afzettingen raden wij het hieronder genoemde gebruik van normale
azijn aan. Bij sterke afzettingen dienen gebruikelijk in de handel verkrijgbare kalkop-
losmiddelen te worden aangewend – hierbij dienen in alle gevallen de instructies van
de fabrikant te worden opgevolgd.
Ontkalken met azijn
1. Vóórhetontkalkenhetapparaatvanhetstroomnetafsluitenenaflatenkoelen.
2. 100mlwarmwatermet100mlazijnmengenenopdeverwarmingsplatengietendie
zichopdebodemvanhetapparaatbevinden.
3. ca.30minutenlateninwerken,daarnaafgieten.Vervolgenshetapparaatmeteen
vochtigedoekreinigen.
Belangrijk! Geen schurende schoonmaakmiddelen of pannenreinigers gebruiken.
9. AFVOERAANWIJZING
Oude toestellen voorzien van het afgebeeld symbool, mogen niet samen met het gewone
huisvuil worden afgevoerd. U moet ze afgeven in een centraal ophaalpunt voor oude
toestellen (gelieve u te informeren bij uw gemeente) of bij uw handelaar waar u ze gekocht
hebt. Deze zorgen voor een milieuvriendelijke afvoer.
20

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Hartig Helling BS 22 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Hartig Helling BS 22 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info