Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/57
Nächste Seite
2
Belangrijk
Wij advise ren u deze Gebruiksaanwijzing, met name de
Veiligheidsinstructies op pagina s 4 t/m 7, zorgvuldig te lezen.
Verkeerd gebruik van de monitor kan leiden tot schade aan het
apparaat of uzelf, en kan de levensduur van het apparaat verkorten.
Ondervindt u bij het instellen of gebruik van de monitor problemen,
raadpleeg dan eerst het hoofdstuk Probleemoplossing aan het eind
van deze handleiding.
Mocht er zich onverhoopt een probleem voordoen met uw
plasmamonitor, zet hem dan uit, trek de stekker uit het stopcontact
en koppel de monitor los van uw computer, en neem direct contact
op met uw dealer.
LET OP
Verwijder NOOIT de behuizing aan de achterkant van uw
plasmascherm.
Handel nooit zonder kennis en neem geen risico's met electrische
apparaten – u kunt beter het zekere voor het onzekere nemen!
Opmerking met betrekking tot de software
De eindgebruiker van dit product mag de software die bij dit
apparaat wordt geleverd niet kopiëren; reverse enginering en
reverse compilation zijn verboden, tenzij voorzover bij de wet
toegestaan.
Plasmamonitor
U zult merken dat het scherm warm wordt wanneer de
plasmamonitor geruime tijd aanstaat. Dit is normaal.
Ook is het normaal dat het sche rm soms hele kleine heldere of juist
donkere plekjes vertoond.
LET OP
Om schade aan het plasmascherm te voorkomen, dient u niet met
harde en/of scherpe objecten op de oppervlakte te kloppen of te
wrijven. Maak het sche rm schoon met een warme, vochtige doek en
droog het af met een zachte, pluisvrije doek. U kunt milde zeep
gebruiken indien het scherm zeer vies is. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen!
LET OP
Gebruik een zachte doek om de behuizing en het bedieningspaneel
van de monitor te reinigen. Indien erg vies, maak deze onderdelen
dan schoon met een uitgewrongen doek (de doek eerst nat maken
met een sopje op basis van een mild schoonmaakmiddel). Maak de
monitor vervolgens droog met een droge doek.
Gebruik nooit een zuur/alkalisch reinigingsmiddel,
schoonmaakmiddelen die alcohol bevatten, schuu rmiddelen,
poederzeep, OA cleaner, autowas, glas reinige r, etc: deze middelen
kunnen verkleuring, krassen en scheu rtjes veroorzaken.
EIGENSCHAPPEN
Grootbeeld plasmascherm met hoge definitie
Het 42" kleuren plasmascherm met een resolutie van 1024 (H) x
1024 (V) pixels, zorgt voor een laagprofiel grootscherm (aspectratio
16:9) vlakke weergave met hoge definitie. Het scherm wordt niet
gestoord door elektromagnetische interferentie veroorzaakt door
aardmagnetische bronnen en nabijgelegen stroomkabels, en
producee rt beeldweergave van hoge kwaliteit zonder incorrecte
kleurconvergentie en vertekende weergave.
High Performance Digital Processor
Er kan een groot scala aan invoe r-signalen worden gekoppeld aan
het apparaat, waaronder combinatie, component en HDMI.
De High Performance Digital Processor creëert een fijnkorrelig beeld
met dynamisch contrast.
De monitor correspondeert tevens met een groot aantal PC-signalen,
van 640 x 400 en 640 x 480 VGA tot 1600 x 1200 UXGA. (analoge
invoer)
Gebruiksvriendelijke afstandsbediening en
On Screen Display (OSD) systeem
De meegeleverde afstandsbediening vergemakkelijkt het invoeren
van de gewenste weergave-instellingen. Het OSD-systeem geeft de
status van de signaalontvangst en de weergave-instellingen duidelijk
weer.
Aansluiten op een Audiovisueel apparaat
• Er zijn drie Scart aansluitpunten
*1
, een combinatie/S-video-
*2
, een
component-
*3
, en een HDMI-aansluitpunt) in het apparaat
gebouwd. Tevens is een combinatie video-uitgang ingebouwd met
een uitgaand monitorsignaal.
*1
AV1 SCART koppelt met combinatie/ S-video
AV2 and AV3 koppelen met combinatie/ RGB
*2
Een combinatie/S-video-aansluitpunt = Zij-invoer
*3
Indien bij het AV4-aansluitpunt tegelijke rtijd combinatie- en
componentaansluiting wordt gemaakt, krijgt de
componentaansluiting voorrrang.
• Naast de PC kan een groot scala aan apparaten op de monitor
aangesloten worden.
Elektrische draaifunctie
Met de afstandsbediening kunt u het sche rm ongeveer 30 graden
naar links of naar rechts draaien.
Informatie voor gebruikers in landen van de
Europese Unie
Dit symbool op het product of op zijn verpakking
betekent dat uw elektrische of elektronische apparatuur
na het verstrijken van de levensduur gescheiden van het
huisvuil moet worden weggegooid. Er zijn afzonderlijke
ophaalsystemen voor recyclage in de E.U.
Voor meer informatie neemt u contact op met de
plaatselijke overheid of de dealer waar u het product
hebt gekocht.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Zum besseren Verstehen benötige ich einen Kopfhörer. Wie kann dieser angeschlossen werden, ohne daß der Ton am Gerät Hitachi 42PD 7200 aus ist? Eingereicht am 12-11-2019 11:19

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Hitachi 42PD7200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Hitachi 42PD7200 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,14 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info