616686

Werbung

80
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/84
Nächste Seite
80
Suomi
(2) Älä lataa korkeissa lämpötiloissa.
Reppuvirtalähde on kuuma heti käytön jälkeen. Jos
reppuvirtalähde ladataan heti käytön jälkeen, sen
sisäinen kemikaalinen ainesosa heikkenee, ja sen
käyttöikä lyhenee. Jätä reppuvirtalähde hetken ajaksi
ja lataa se sen jäähdytt.
VARO
Jos reppuvirtalähdettä ladataan sen ollessa
kuumentunut, koska se on jätetty pitkäksi ajaksi
suoraan auringonvaloon tai koska sitä on käytetty
juuri äsken, laturin merkkivalo palaa vihreä. Tässä
tapauksessa anna reppuvirtalähteen jäähtyä ensin, ja
vasta sen jälkeen aloita lataus.
Jos lataustilavalo vilkkuu nopeasti (noin 0,2 sekunnin
välein), katso, onko laturin akun asetusaukossa
vieraita esineitä ja ota ne pois. Jos vieraita esineitä ei
löydy, on mahdollista, että reppuvirtalähde tai laturi on
epäkunnossa. Vie ne valtuutettuun huoltokeskukseen.
Koska sisäiseltä mikrotietokoneelta kestää noin 3
sekuntia varmistaa, että laturilla UC36YRSL ladattava
reppuvirtahde on otettu pois, odota vähinän 3
sekuntia, ennen kuin asetat sen uudelleen sisään ja
jatkat lataamista.
Jos reppuvirtalähteen sovitin asetetaan uudelleen
siän 3 sekunnin kuluessa, reppuvirtalähde ei eh
lataudu kunnolla.
YTETÄÄN AKKUNA AKKUKÄYTTÖISILLE
SÄHKÖTYÖKALUILLE (DC 36V)
VAROITUS
Lue yhdistettävien sähkötkalujen käytoppaat
etukäteen.
Tarkasta aina, että akkukäyttöiset sähkötyökalut
sammutetaan ennen niiden yhdistämistä selkäreppu-
akun sovittimeen.
1. Varmista, että pääkytkin on pois päältä. (Kuva 8)
Pääkytkin on pois päältä, jos vihreä virtamerkkivalo ei
pala, kun kytkinpaneelin virtakytkintä painetaan.
2. Pane selkäreppu-akku päälle.
Kiristä rintavyö ja vrövyö niin, etteivät ne ole löysiä,
mutta kuitenkin on helppo liikkua. Sen jälkeen säädä
nauhan ja hihnan pituus.
3. Varmista, että yhdistettävä akkukäyttöinen
sähkötyökalu on sammutettu.
Sovittimen työntäminen sähkötkalun sovittimeen
kytkimen ollessa päällä saattaa johtaa odottamattomiin
toimintoihin ja loukkaantumisiin.
Tarkasta, että sähkötyökaluun menevä kytkin palaa
pois-asentoon, kun sitä vedetään kerran.
4. Yhdistä sovitin akkukäyttöiseen sähkötyökaluun.
(Kuva 8)
Työnnä sovitin tiukasti, kunnes se napsahtaa paikalleen
samalla tavalla kuin akku.
5. Käännä pääkytkin ja selkäreppu-akkuun menevä
virtakytkin päälle.
Käännä selkäreppu-akun pääkytkin päälle. Sitten käännä
kytkinpaneelissa oleva virtakytkin päälle virtamerkkivalon
sytytmiseksi ja syötä DC 36V: n sähkövirtaa yhdistettyyn
akkukäyttöiseen sähkötyökaluun.
6. Kytke akkukäyttöinen sähkötyökalu
päälle ja
aloita työ.
Suorita vaadittava työ käytettävän sähkötkalun
käytoppaassa olevien tietojen mukaisesti.
7. Tarkasta jäljellä oleva lataus.
Paina jäljellä olevan latauksen kytkintä kytkinpaneelista
ja tarkasta merkkivalo, jotta välttyisit siltä, että
hkötkalu pysähtyy, kun käsillä oleva työ on vielä
kesken.
8. Sähkön syötön lopetus
Katkaise käytettävän akkukäyttöisen sähkötyökalun
virta ja sitten käännä virtakytkin ja selkäreppu-akkuun
menevä pääkytkin pois päältä.
Automaattinen virransammutustoiminto
(kytkinpaneelissa oleva virtakytkin)
Jotta estäisit selkäreppu-akun hukkakäytön, virta
sammutetaan automaattisesti, kun käytöstä on kulunut
viisi tuntia ilman ja selreppu-akkua ei ole käytetty,
vaikka kytkinpaneelin virtakytkin on jätetty päälle-
asentoon.
Jos pääkytkin on jätetty päälle, varmista, että
käytettävään akkukäyttöiseen sähkötyökaluun tai
USB-laitteeseen menevä virta on katkaistu, ennen kuin
kytkinpaneelin virtakytkintä painetaan työn jatkamiseksi.
KYTKINPANEELIN YTÖT (KUVA 9)
Virtakytkin
Virran merkkivalo palaa vihreänä ja DC 36V:n
hkövirtaa syötetään sovittimeen, kun virtakytkintä
painetaan selkäreppu-akkuun menevän pääkytkimen
ollessa päälle-tilassa.
Jäljellä olevan latauksen kytkin
Painamalla jäljellä olevan latauksen kytkintä ota selvää
merkkivalon avulla, mikä on jäljellä olevan latauksen
ärä. Merkkivalo palaa punaisena ja se voi näytä
viittä eri tasoa.
Jos oikealla oleva merkkivalo vilkkuu, se tarkoittaa sitä,
akku on kulunut loppuun ja virta on pysähtynyt. Lataa
akku tässä tapauksessa.
Varoitusmerkkivalo
Ilmoittaa käyttäjälle, että virran syöttö on keskeytetty
syntyneen ongelman vuoksi.
(Jatkuva punaisena palaminen)
Työn, joka vaatii suuria sähkövirtamääriä ja johon
kuuluu jatkuvaa käytä vaikeissa olosuhteissa
kuten korkeissa lämpötiloissa, jatkaminen
aiheuttaa sen, että selkäreppu-akun sisäinen
mpötila nousee. Virransyöttö keskeytetään
tällaisessa tapauksessa, jotta estettäisiin
korkeasta lämpötilasta aiheutuvat vahingot.
Odota, kunnes selkäreppu-akku jäähtyy ennen
työskentelyn jatkamista.
(Vilkkuu punaisena)
Virran syöttö keskeytetään, jotta estettäisiin
vahingot, kun akkukäytisten sähkötyökalujen
terät aiheuttavat ylikuormitusta jne. Selvitä
ylikuormituksen syy ja paina sitten virtakytkin
jatkaaksesi toimintoja.
(Vaihtuu vilkkumaan punaista)
On mahdollista, että on tapahtunut vaurio.
Lopeta toiminnot välittömästi ja pyydä
tarkastusta tai korjausta.
YTTÖ USB-AKKUNA (DC 5V)
VAROITUS
Lue yhdistetvän USB-laitteen käyttöopas etukäteen.
Varmista, että yhdistettävä USB-johto ei ole vaurioitunut
ennen sen käyttöä.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa
johtaa savun tai tulipalon syntymiseen.
Sulje USB-liitäntä kumisuojuksella, kun sitä ei käytetä.
Jos pölyä tai muita aineita tarttuu USB-liintään, se
saattaa johtaa savun tai tulipalon muodostumiseen.
80

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Hitachi BL36200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Hitachi BL36200 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,68 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info