616686

Werbung

81
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/84
Nächste Seite
81
Suomi
HUOM
Huomaa, että joitakin USB-laitteita ei voida käytä.
1. Varmista, että virtakytkin on pois päältä.
Varmista, että kytkinpaneelin virtakytkin ei pala.
2. Varmista, että yhdistettävän USB-laitteen kytkin
on pois päältä.
USB-laitteen liittäminen sovittimeen, joka on asetettu
päälle, saattaa johtaa yllättäviin toimintoihin ja
aiheuttaa loukkantumisia.
3. Yhdistä USB-johto (Kuva 10).
Irrota kumisuojus ja työnnä laitetta vastaava ja vapailta
markkinoilta saatava USB-johto USB-liitänän niin
pitkälle kuin se menee.
4. Käännä selkäreppu-akkuun menevä pääkytkin ja
virtakytkin päälle.
Käännä selkäreppu-akkuun menevääkytkin päälle.
Sen jälkeen käännä kytkinpaneelin virtakytkin päälle,
jotta virtamerkkivalo palaisi vihrnä ja DC5V-virran
syöttö yhdistettyyn USB-laitteeseen alkaisi.
5. USB-johdon irrottaminen
Irrota USB-johto USB-liitännästä käytön jälkeen ja sulje
USB-liitäntä kumisuojuksella.
HUOLTO JA TARKASTUS
VAROITUS
Varmista aina, että virtakytkin on poisältä ja
sovitin on irrotettu akkukäyttöisestä sähkötyökalusta
ja pääkytkin on pois päältä, kun teet tarkastuksia ja
puhdistuksia ja kun varastoit selkäreppu-akkua.
1. Kuljetus (Kuva 11)
Joko kierrä olkahihna olkasi yli ja aseta selkäreppu-
akku selkääsi tai käytä kannatinkahvaa, kun siirrät
selkäreppu-akkua paikasta toiseen.
Älä kanna selkäreppu-akkua siten, että sovitin,
sovittimen johto tai kytkimen johto on kietoutunut
jalkojesi ympärille.
VARO
Kun nostat selkäreppu-akun ylös, pidä siitä kiinni
olkahihnasta tai kannatinkahvasta ja nosta sitä
varovaisesti. Älä koskaan nosta sitä johdoista.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa
johtaa sen putoamiseen ja aiheuttaa loukkaantumisia
tai vaurioita.
Varmista ennen selkäreppu-akun kuljettamista tai
siirtämistä, että kannatinta kiinnittävät M5 ruuvit (4
ruuvia) ja nuppipultit (2 pulttia) eivät ole löysällä. Lisäksi
varmista, että kannattimen hihna on kiinnitetty lujasti.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa
johtaa akun putoamiseen ja aiheuttaa loukkaantumisia
tai vaurioita.
2. Kiinnitysruuvien tarkistus
Tarkista säännöllisesti kaikki kiinnitysruuvit ja varmista,
että ne ovat tiukassa. Mikäli joku ruuveista on löystynyt,
kiristä se välitsti. Laiminlyönti voi aiheuttaa
vaaratilanteen.
3. Puhdistus
HUOM
Älä käytä pesukonetta.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa
johtaa rikkoutumiseen ja värin haalistumiseen.
Kasta kangas saippuavedes, purista liika kosteus
pois ja sitten pyyhi sillä.
Älä käytä bensiiniä, tinner, bentseeniä tai palljyä,
koska ne saattavat sulattaa muovia.
4. Selkäreppu-akun säilytys käytön jälkeen
VAROITUS
Kiinnitä suojus sovittimeen, kun varastoit si, jotta
estäisit oikosulut (Kuva 12).
Sähköä johtavat esineet, jotka joutuvat kosketuksiin
sovittimen liitäntöjen kanssa, saattavat aiheuttaa
oikosulkuja, jotka voivat synnyttää ylikuumenemista,
savua tai tulipalon.
Älä varastoi selkäreppu-akkua avotulen lähelle.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa
johtaa ylikuumenemiseen tai tulipalon syttymiseen.
Älä varastoi talon eteen tai paikkoihin, jotka altistuvat
sateelle, tai paikkoihin, joissa on korkea kosteus.
Älä varastoi paikoissa, joissa on syttymisherkkiä kaasuja,
koska ne aiheuttavat syttymis- tai räjähdysvaaran.
VARO
Älä varastoi paikkoihin, joihin lasten on helppo päästä
tai paikkoihin, joista se on helposti siirrettävissä pois.
Älä varastoi paikkoihin, jotka altistuvat jyrkille
lämpötilan muutoksille, tai suoraan auringonvaloon.
Lataa selkäreppu-akku täysin, jos se varastoidaan
pitkäksi ajaksi (yli kolme kuukautta).
Liksi lataa se kerran vuodessa, jos se varastoidaan
yli vuoden ajaksi.
Jos selkäreppu-akku varastoidaan pitkäksi ajaksi, kun
siinä on jäljellä vain vähän latausta, tämä saattaa johtaa
siihen, ettei sitä voida ladata tai sen käyttöikä lyhenee.
Irrota kaikki akkukäyttöiset sähkötyökalut selkäreppu-
akusta.
Kun varastoit akkukäyttöisiä sähkötyökaluja ja
lisävarusteita, säilytä niitä turvallisessa, kuivassa
paikassa.
5. Huolto-osalista
VARO
Hitachi-hkötkalujen korjaukset, muutokset ja
tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi-
huoltokeskuksessa.
Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan
yhdessä työkalun kanssa valtuutettuun Hitachi-
huoltokeskukseen korjausta tai huoltoa pyydettäessä.
hkötkalujen käyssä ja huollossa on aina
noudatettava kussakin maassa voimassa olevia
turvaohjeita ja normeja.
MUUTOKSET
Hitachi-sähkötyökaluja parannetaan ja muutetaan
jatkuvasti niin, että niihin saadaan sisällytettyä uusin
teknologia.
Tästä johtuen jotkut osat saattavat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.
HUOM
Kostka HITACHI jatkuvasti kehitä tuotteiaan, pidättää
valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri
ilmoitusta.
81

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Hitachi BL36200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Hitachi BL36200 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,68 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info