Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/120
Nächste Seite
Instellen 2:11
DE MACHINE OP UW COMPUTER
AANSLUITEN
Bij uw machine wordt een Embroidery Machine



eerste keer op uw computer wordt aangesloten.


 
bestanden naar uw machine overbrengen.
Let op: Uw computer moet werken met Windows® 7/Vista of
Windows® XP.
5D™ EMBROIDERY SOFTWARE
Computeraansluiting
De Embroidery Machine Communication module wordt



’Meerdere verzenden’ in 5D™ Organizer.
5D™ QuickFont

deLuxe
 


5D™ Organizer
-
draai. Bekijk ze in verschillende afmetingen en print ze uit
als hele werkbladen of als mini-afbeeldingen. U kunt uw

naar afbeeldingen of een bureaubladachtergrond voor uw

borduurmotieven.
UW SOFTWARE INSTALLEREN



Update installeren voordat u de Embroidery Machine

deLuxe
 



1. Zorg ervoor dat uw borduurmachine niet op uw
computer is aangesloten.
2. Zorg ervoor dat u op uw computer bent ingelogd met
een gebruikersnaam die beheerdersrechten heeft en
installeer dan de software van de bijgeleverde cd.
 





 
Installatiecode in te
9200.
 

deLuxe
 


deLuxe
 
Aangeraden wordt de Embroidery Machine
Communication-module automatisch te laten opstarten

Let op: U vindt meer gedetailleerde informatie over installatie in de
startershandleiding van het 5D™ Embroidery System, in de map
‘UserGuides’ op de cd.
UW 5D™ SOFTWARE REGISTREREN

u ervoor kiezen uw software te registreren door op
Registreren te klikken in het menu. Maak een account
aan en voer uw gegevens in om 5D™ nieuwsbrieven te
ontvangen over onderwerpen die u interesseren.
Belangrijk!
Tijdens de registratieprocedure krijgt u een optie om

 






gewenst moment de toets Registreren selecteren in 5D™

DE HARDWARE-STUURPROGRAMMA’S
INSTALLEREN EN DE BORDUURMACHINE
AANSLUITEN

 


29

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Husqvarna DESIGNER-RUBY-deLuxe wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Husqvarna DESIGNER-RUBY-deLuxe in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 14,91 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info