Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/64
Nächste Seite
HU 360 X 1000 Topline
HU 360 X 1000 VAC Topline
D R A A I B A N K E N
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  D

  R

  A

  A

  I

  B

  A

  N

  K

  E

  N

  HU 360 X 1000 Topline
  HU 360 X 1000 VAC Topline • Page 2

  Inhoudsopgave
  1.
  2.
  3.
  3.1
  3.2
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  8.1
  8.2
  8.3
  8.4
  8.5
  8.6
  8.6.1
  8.6.2
  8.6.3
  8.6.4
  9.
  9.1
  9.2
  9.2.1
  9.3
  10.
  10.1
  10.2
  10.3
  10.4
  10.5
  11.
  11.1
  11.2
  11.3
  11.4
  11.5
  12.
  12.1
  13.
  13.1
  13.2
  13.3
  13.4
  13.5
  13.6
  13.7
  13.8
  13.9
  13.10
  13.11
  13.12
  13.13
  13.14
  13.15
  13.16
  13.17
  13.18
  13.19
  13.20
  13.21
  13.22

  2

  Algemene veiligheidsvoorschriften
  Gebruiksvoorschriften
  Technische gegevens
  Afmetingen
  Specificaties
  Algemene beschrijving machine
  Fundament
  Machine hijsen
  De machine schoonmaken voor installatie
  Opstellen, fundament en waterpas stellen
  Inbedrijfstelling van de machine
  Bedieningselementen
  Bedieningspaneel
  Bedieningspaneel VAC
  Hendels voor toerentalinstelling (voor 2-toeren motoren)
  Beschrijving van hoofdonderdelen
  Dwarsslede en beitelsupport
  Losse kop
  Slotkast
  Wisselwielen
  Gebruik van de machine
  Toerental instellen (voor VAC)
  Voeding
  Draadsnijklok
  Klauwplaat monteren
  Stelwerkzaamheden
  Vaste kop afstellen
  Losse kop afstellen
  V-snaarspanning afstellen
  Geleiders
  Moer van de dwarsslede
  Smering
  Vaste kop
  Nortonkast
  Slotkast
  Andere onderdelen
  Smeerschema
  Elektrische schema’s (2-toerenmotor)
  Elektrische schema’s VAC
  Onderdelentekeningen
  Vaste kop
  Vaste kop VAC
  Nortonkast
  Slotkast - hendel rechts
  Slotkast - hendel links
  Taps verloopstuk
  Slede en dwarsvoeding
  Beitelsupport
  Losse kop
  Bed en assen
  Kasten en panelen
  Pendel, tandwielen en afdekplaat (metrisch)
  Pendel, tandwielen en afdekplaat (inch)
  Draadsnijtabellen
  Elektrische schema’s versies met mechanische rem
  Elektrische schema’s versies met electronische rem
  Fabrieksinstellingen inverter
  Aansluitschema
  Installatieschema’s
  Afdekking leispil
  Beschermkap klauwplaat
  Beschermplaat beitelsupport

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  3
  4
  4
  4
  5
  6
  7
  8
  8
  8
  9
  10
  11
  11
  12
  13
  13
  13
  14
  14
  15
  15
  15
  16
  16
  17
  17
  18
  18
  19
  19
  20
  21
  21
  21
  21
  21
  22
  25
  28
  28
  31
  33
  37
  39
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  54
  56
  57
  58
  60
  61
  62 • Page 3

  Draaibanken HU 360 x1000 Topline - HU 360 x 1000 VAC Topline
  1. Algemene veiligheidsvoorschriften

  N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen.
  Zoals bij alle machines zijn ook aan deze machine tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaren verbonden.
  Een juiste bediening beperkt deze risico’s. Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften zijn risico’s
  onvermijdelijk.
  Houd U aan de hiernavolgende veiligheidsvoorschriften, voor zover van toepassing.
  De machine mag op geen enkele wijze constructief gewijzigd worden. Indien dit toch gebeurt, geschiedt dit op
  volledig risico van de gebruiker.
  1. Lees de handleiding zorgvuldig door, alvorens met de machine te gaan werken.
  2. Beveiligingen e.d. op hun plaats houden/niet verwijderen.
  3. Elektrisch aangedreven machines uitgerust met een stekker dienen altijd op een geaard stopcontact te worden
  aangesloten.
  4. Losse hendels of bedieningssleutels dienen altijd te worden verwijderd. Maak er een gewoonte van om de
  machine altijd voor gebruik te controleren.
  5. Houd de werkplek schoon. Een rommelige werkplek werkt risico verhogend.
  6. De machine mag niet in een gevaarlijke omgeving worden opgesteld, d.w.z. niet in vochtige of natte ruimten.
  Stel de machine eveneens niet bloot aan regen. Zorg voor een goede verlichting op de werkplek.
  7. Houd kinderen en onbevoegden van de machine verwijderd. Zij dienen altijd op een bepaalde afstand van de
  machine te worden gehouden.
  8. Zorg ervoor dat de werkplaats niet kan worden betreden door onbevoegden. Breng veiligheidssloten aan in de
  vorm van schuifsloten, afsluitbare hoofdschakelaars e.d.
  9. De machine mag nimmer overbelast worden. De capaciteit van de machine is het grootst wanneer deze op de
  juiste manier belast wordt.
  10. Gebruik de machine uitsluitend voor die werkzaamheden waarvoor ze is gemaakt.
  11. Draag de juiste werkkleding. Draag geen loshangende kleding, handschoenen, halsdoeken, ringen, kettingen,
  armbanden of sieraden. Deze kunnen in draaiende delen grijpen. Draag schoeisel met rubberzolen. Draag een
  haarnetje in geval van lang haar.
  12. Draag altijd een veiligheidsbril en ga te werk volgens de veiligheidsvoorschriften. Bij stoffige werkzaamheden is
  een stofmasker raadzaam.
  13. Maak werkstukken altijd goed vast middels een machineklem of een spaninrichting. Dit houdt beide handen vrij
  voor de bediening van de machine.
  14. Houd te allen tijde Uw balans.
  15. Houd de machine altijd in optimale conditie. Houd hiertoe de snijvlakken scherp en schoon. Lees de handleiding
  zorgvuldig door en houd U aan de instructies voor reinigen, smeren en wisseling van gereedschap.
  16. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden of vervanging van onderdelen aan de
  machine uit te voeren.
  17. Maak uitsluitend gebruik van de voorgeschreven toebehoren. Zie handleiding. Het gebruik van oneigenlijke
  accessoires kan bepaalde risico’s met zich meebrengen.
  18. Zorg ervoor dat de machine niet plotseling kan starten. Controleer altijd of de aan/uit-schakelaar op UIT (OFF)
  staat.
  19. Ga nooit op de machine staan. De machine kan omvallen of in aanraking met het snijgereedschap komen.
  20. Controleer op beschadigde onderdelen. Indien er sprake is van beschadigde delen, dient U deze onmiddellijk te
  vervangen of te repareren.
  21. Voedingsinrichting: het werkstuk dient tegen de draai- of looprichting van het snijgereedschap te worden
  gevoed.
  22. Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl ze loopt. Stop de machine en schakel de machine altijd uit, doch
  pas nadat ze tot volledige stilstand gekomen is.
  23. Alcohol, medicijnen, drugs. De machine mag nooit worden bediend wanneer U onder invloed van deze
  middelen bent.
  24. Zorg ervoor dat de machine spanningsloos is, alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de elektrische
  uitrusting, motor, e.d.
  25. Bewaar de originele verpakking in verband met transport of verplaatsing van de machine.
  26. De machine mag niet worden gebruikt indien beschermkappen of andere veiligheidsinrichtingen zijn
  verwijderd. Indien beschermkappen bij transport (bv. bij reparatie) worden verwijderd moet men deze vóór
  (opnieuw) ingebruiknemen van de machine weer op de juiste wijze bevestigen.
  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  3 • Page 4

  2. Gebruiksvoorschriften

  Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en houd u hieraan. Bestudeer de toepassingsmogelijkheden en
  beperkingen van de machine en wees alert op mogelijke gebruiksrisico’s.

  Draag altijd een veiligheidsbril!

  3. Technische gegevens
  3.1

  4

  Afmetingen

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 5

  3.2

  Specificaties

  Afmetingen

  Draadsnijden

  Draaidiameter over bed

  356 mm

  Leispil - diameter / pitch

  25mm /6 mm

  Draaidiameter over support

  220 mm

  Metrisch

  (34 Nos) 0,2 - 7 mm

  Hoogte center

  178 mm

  Inch

  (39 Nos) 4- 72 TPI

  Afstand tussen centers

  1000 mm

  Module

  (18 Nos) 0,3 - 3,5 mod

  Diametraal

  (21 Nos) 8-44 DP

  Bed
  Breedte bedbanen

  206 mm

  Voeding

  Totale lengte bed

  1660 mm

  Diameter voedingsas

  19 mm

  Draaidiameter in zak

  515 mm

  Aantal voedingen

  43 (metrisch)

  Lengte zak

  240 mm

  Voedingsbereik langs

  0,037 - 0,8 mm/omw

  Breedte voor frontplaat

  146 mm

  Voedingsbereik dwars

  0,018 - 0,4 mm/omw

  Spindel

  Motor

  Spilneus

  D1-4

  Spindelmotor

  2,2 kW

  Doorlaat hoofdas

  38 mm

  Koelpompmotor

  0,175 kW

  Opname pinole

  MT 5

  Gewicht

  Aantal toerentallen

  Variabel

  Netto

  Toerentalbereik

  30-2200 omw/min

  750 kg

  Support
  Dwarsverplaatsing support

  165 mm

  Verplaatsing beitelsupport

  100 mm

  Max. afmeting beitel

  22 mm

  Losse kop
  Verplaatsing kop

  120 mm

  Opname kop

  MT3

  Diameter kop

  45 mm

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  5 • Page 6

  4. Algemene beschrijving machine

  6

  Nr.

  Beschrijving

  1

  Vaste kop

  2

  Spindel

  3

  Beitelsupport

  4

  Dwarsslede

  5

  Spatscherm

  6

  Losse kop

  7

  Bed

  8

  Onderstel

  9

  Montagegat in voet

  10

  Leispil

  11

  Spanenopvang

  12

  Slotkast

  13

  Voetrem

  14

  Montagegat in voet

  15

  Staander

  16

  Nortonkast

  17

  Afdekplaat

  18

  Elektriciteitskast

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 7

  5. Fundament

  Space recommended for machine installation with
  access for maintenance

  Aanbevolen afmetingen voor machine-installatie met
  ruimte voor onderhoud

  Hole

  Gat

  Adjust screw

  Stelschroef

  For pump removal

  Voor verwijderen pomp

  Splash guard outline

  Contouren spatscherm

  For motor removal

  Voor verwijderen motor

  Tray outline

  Contouren spanenopvang

  Center line

  Middenlijn

  For endcover removal

  Voor verwijderen afdekplaat

  For tailstock removal

  Voor verwijderen losse kop

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  7 • Page 8

  6. Machine hijsen

  De gebruikelijke methode is hijsen met en hijsinstallatie. Vermijd
  hierbij schokken en stoten om beschadiging van de machine of een
  aantasten van de nauwkeurigheid te voorkomen. Zorg ervoor dat de
  losse kop, brillen, sleden en andere bewegende delen van de machine
  vastgeklemd zijn voordat u de machine verplaatst.
  Voor het hijsen met een hijsinstallatie gaat u als volgt te werk:
  • plaats stevige stalen stangen door de speciale openingen in het
  bed.
  • bevestig de kabels/kettingen aan de uiteinden van de stangen.
  Waarschuwing!
  Controleer of de capaciteit van de hijsinstallatie en de kabels
  voldoende is om het gewicht van de machine veilig te kunnen
  hijsen en hanteren.
  Bescherm het oppervlak van de machine tegen
  beschadigingen door de hijskabels of kettingen door zacht
  materiaal te plaatsen tussen kabels en machineoppervlak.

  7. De machine schoonmaken voor installatie

  Alle blanke delen zijn voor verzending voorzien van een laag conserveringsmiddel om roestvorming tegen te gaan.
  Verwijder deze laag met een zachte doek gedrenkt in petroleum voordat de machine in bedrijf wordt gesteld.
  Gebruik machineolie of smeervet om de bedbanen te smeren.
  Waarschuwing!
  Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen, deze beschadigen de lak.

  8. Opstellen, fundament en waterpas stellen

  Het is belangrijk voor een probleemloze en nauwkeurige werking van de machine dat deze goed wordt opgesteld
  op een fundament en waterpas wordt gesteld.
  De machine moet worden geplaatst op een stevige, stabiele ondergrond. Laat ruimte rond de machine over voor
  normaal gebruik en onderhoud van de machine. De draaibank kan losstaand worden gebruikt, maar kan ook aan het
  fundament verankerd worden (zie ook paragraaf 5).
  Zonder verankering:
  Plaats de draaibank op het fundament. Stel de 6 montagegaten in de voet zo af dat het gewicht van de machine
  evenredig verdeeld is. Leg een waterpas op het bed en stel de machine af.
  Met verankering:
  Plaats de montagegaten in de voet van de draaibank over de 6 bouten (ø 12 mm) die in het fundament verzonken
  zijn. Stel de machine waterpas en draai de bouten stevig aan. Controleer nogmaals of de machine waterpas staat.
  Stel bij, indien noodzakelijk.
  Het is raadzaam tenminste elke drie maanden te controleren of de machine nog waterpas staat, zowel in langs- als in
  dwarsrichting. Als de machine niet op een fundament verankerd is, dient men dit nog vaker te doen. Houd u hieraan
  om de nauwkeurigheid van de machine te handhaven.

  8

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 9

  Headstock

  Vaste kop

  Engineers precision level

  Waterpas

  Tailstock

  Losse kop

  Saddle & cross-slide

  Dwarsslede

  Bedways

  Bedbanen

  Mounting feet

  Montagegaten in voet

  8.1

  Inbedrijfstelling van de machine

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  9 • Page 10

  1: Oliepeilglas vaste kop
  2: Oliepeilglas Nortonkast
  3: Oliepeilglas slotkast
  4: Smeernippels
  Controleer de machine en alle mechanismen zorgvuldig voor inbedrijfstelling of na langere perioden van stilstand.
  Controleer verder dat:
  • de vaste kop tot het op het oliepeilglas aangegeven niveau gevuld is met Shell Tellus 46.
  • de Nortonkast tot het op het oliepeilglas aangegeven niveau gevuld is met Shell Tellus 46.
  • de slotkast tot het op het oliepeilglas aangegeven niveau gevuld is met Shell Tonna 33.

  8.2

  Bedieningselementen

  1: Digitale uitlezing spindelsnelheid (alleen voor VAC)
  2: Keuzehendel spindelsnelheid
  3: Knop voor instellen spindelsnelheid (alleen voor VAC)
  4: Nortonkast met voedings- en draadsnijtabellen
  5: Slotkast
  6: Hendel voor instellen motor (vooruit/achteruit)
  7: Voetrem

  10

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 11

  8.3

  Bedieningspaneel
  De hoofdschakelaar bevindt zich aan de linkerkant van de vaste kop. Alle andere belangrijke bedieningselementen
  bevinden zich aan de voorkant van de vaste kop.

  1. Controlelamp. Plaats de hoofdschakelaar in positie “On”, de controlelamp gaat branden.
  2. Jogknop. Druk op de jogknop om de machine te activeren. De machine slaat meteen weer af als u de knop weer
  loslaat.
  3. Schakelaar koelpomp.
  4. Noodstop. Druk op de rode noodstopknop om in een noodsituatie de machine meteen uit te schakelen.
  Headstock:
  Power switch:
  Electrical box:
  Main motor:

  vaste kop
  aan/uit-schakelaar
  elektriciteitskast
  hoofdmotor

  8.4

  Bedieningspaneel VAC
  De hoofdschakelaar bevindt zich aan de linkerkant van de vaste kop. Alle andere belangrijke bedieningselementen
  bevinden zich aan de voorkant van de elektrische kast en de vaste kop.

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  11 • Page 12

  1, 2.

  3.
  4.
  5.

  6.
  7.
  8.

  Aan/uit-schakelaars. Zet de hoofdschakelaar (1, op de elektriciteitskast) aan, en zet daarna de schakelaar (2)
  aan de voorzijde van het bedieningspaneel aan, de controlelamp (3) gaat branden.
  Controlelamp. Brandt als de machine onder spanning staat.
  Noodstop. Druk op de rode noodstopknop om in een noodsituatie de machine meteen uit te schakelen.
  Jogknop. Druk op de jogknop om de machine te activeren. De machine slaat meteen weer af als u de knop
  weer loslaat.
  Knop voor variabele snelheidsinstelling.
  Tabel met snijsnelheden.
  Schakelaar koelpomp.

  Electrical box:
  Power switch:
  Floor stand:
  Main motor:

  8.5

  elektriciteitskast
  aan/uit-schakelaar
  onderstel
  hoofdmotor

  Hendels voor toerentalinstelling (voor 2-toeren motoren)

  U stelt het toerental in met de 2 hendels en de keuzeknop voor hoog of laag toerental. De keuzeknop bevindt zich
  op de elektrische kast, de hendels op de voorkant van de vaste kop. Er zijn 16 verschillende toerentallen mogelijk.
  Met de keuzeknop op 1 en de kleine hendel naar rechts, kunt u toerentallen instellen van 1800-510 omw/min. Met
  de kleine hendel naar links kunt u toerentallen instellen van 330 - 90 omw/min. Draai vervolgens de grote hendel
  naar de gekleurde pijl met het gewenste toerental zoals aangegeven op de plaat.
  Met de keuzeknop op 2 kunt u toerentallen instellen van 900-255 omw/min en 165-45 omw/min. Wanneer u de
  kleine hendel helemaal naar boven of beneden zet, kunt u de spindel handmatig bewegen.

  12

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 13

  8.6

  Beschrijving van hoofdonderdelen

  8.6.1 Dwarsslede en beitelsupport

  De beitelslede bevindt zich op een draaiplateau op de dwarsslede. De hendel op de beitelslede kan naar links
  worden gedraaid om een beitel te klemmen, naar rechts om de beitel weer vrij te geven. De dwarsslede kent een
  markering van 45 – 0 – 45 º voor een nauwkeurige verdeling. De handwielen voor het heen en weer bewegen van de
  sledes zijn voorzien van een schaalverdeling.

  8.6.2 Losse kop

  De losse kop wordt op het bed geplaatst en geklemd. Het lichaam van de losse kop is gemonteerd op een voetplaat.
  De pinole is voorzien van een conusopname (MK4) voor een center of gereedschappen.
  Om de losse kop over het bed te kunnen bewegen, moet de klemhendel (A) worden losgemaakt. De conusopname
  van de losse kop wordt middels hendel B bediend. De losse kop kan worden gebruikt voor het draaien van conussen.
  Maak daartoe de klemhendel los en stel de schroeven (S) aan beide zijden van de voetplaat af om de losse kop ten
  opzichte van de klauwplaat te centreren.

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  13 • Page 14

  8.6.3 Slotkast

  De sledes op de slotkast kunnen middels een handwiel handmatig worden voortbewogen en automatisch middels
  hendels. Beweeg hendel A naar boven voor een automatische langsbeweging, naar beneden voor een automatische
  dwarsbeweging. Wanneer de hendel zich in de middelste positie bevindt, kan de langs- of dwarsbeweging via het
  handwiel worden opgeroepen.
  Hendel B moet naar beneden worden geduwd om de moer van de leispil te sluiten om draadsnijden mogelijk te
  maken.

  8.6.4 Wisselwielen

  De wisselwielen bevinden zich links van de Nortonkast en zijn
  afgeschermd door een deksel dat verwijderd kan worden. De
  tussenwielen zijn geplaatst op een instelbaar zwenkframe (M). De
  wisselwielen zijn vooral van belang bij draadsnijden en voor de
  voedingen.
  De wielen moeten grondig worden gereinigd, de speling mag niet
  meer dan .127 mm bedragen. Smeer de wielen regelmatig met olie of
  smeervet.

  14

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 15

  9. Gebruik van de machine
  9.1

  Toerental instellen (voor VAC)

  De toerentallen van de hoofdspindel kunnen variabel worden ingesteld, van 2200 tot 30 omw/min; verdeeld in twee
  groepen: hoog - van 2200 tot 165 omw/min. Laag - van 143-30 omw/min.
  Plaats de bovenste hendel (A) op de vaste kop op het gewenste toerental.
  Waarschuwing!
  Wijzig de positie van de hendel niet als de spindel draait!
  Stel vervolgens het toerental in met de knoppen voor variabele snelheid (B). U kunt deze knoppen bedienen terwijl
  de spindel draait.
  Op de elektrische kast kunt u het toerental uitlezen.

  9.2

  Voeding
  Aan de voorkant van de Nortonkast bevindt zich een voedings- en draadsnijtabel. Plaats de hendel in positie A voor
  grof draadsnijden, in positie B voor fijn draadsnijden.
  De volgende draadsnijbereiken –en aantallen zijn mogelijk:
  Metrisch: 34 met een bereik van 0,2 – 7 mm
  Whitworth: 39 met een bereik van 4 – 72 TPI
  DP: 21 met een bereik van 8 - 44 DP
  MOD: 18 met een bereik van 0,3 - 3,5 MOD
  De volgende voedingen zijn mogelijk:
  Langsvoeding met een bereik van 0.037-0.8 mm
  Dwarsvoeding met een bereik van 0.018 – 0.4 mm

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  15 • Page 16

  9.2.1 Draadsnijklok

  Rechts naast de slotkast bevindt zich de draadsnijklok. Wisselwielen met verschillende aantallen tanden bevinden
  zich op de as om verschillende afmetingen van metrisch draadsnijden mogelijk te maken. De instelling van de
  draadsnijklok wordt gewijzigd al naar gelang de set wisselwielen die nodig is voor de gewenste tandsteek.
  Elk streepje op de draadsnijklok kent een nummer dat aangeeft wanneer de slotmoer gesloten moet worden. In
  de tabel op de draadsnijklok wordt aangegeven welke wisselwielset nodig is voor de verschillende bereiken van
  metrisch draadsnijden.
  Threading dial indicator

  Draadsnijklok

  Saddle

  Slede

  Apron

  Slotkast

  Leadscrew

  Leispil

  9.3

  Klauwplaat monteren

  Controleer voordat u de klauwplaat monteert dat zowel de spindeldoorlaat als de oppervlakken van de
  klauwplaat goed schoon zijn.
  Controleer of alle cam locks in de open stand staan.
  Monteer de klauwplaat op de spindeldoorlaat en bevestig alle cam locks (rechtsom draaien met de bijgeleverde
  sleutel).

  A: cam lock-bout
  B: borgschroef
  C: gekerfde ring

  16

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 17

  Voor een juiste inspanning hoort iedere cam lock aangedraaid te zijn, met de indexlijn tussen de twee V-tekens op
  de doorlaat.

  Waarschuwing!
  Neem het maximale aantal toerentallen voor de stelplaten in acht. Stelplaten van 10 inch mogen niet
  worden gebruikt bij een toerental hoger dan 770 omw/min.

  10. Stelwerkzaamheden

  Na de installatie en opstartprocedure is het raadzaam de afstelling van de machine te controleren voordat er mee
  wordt gewerkt. Controleer regelmatig de afstelling en of de draaibank waterpas staat om de nauwkeurigheid te
  handhaven.

  10.1 Vaste kop afstellen

  Plaats rondstaal met een lengte van 150 mm en
  een diameter van 50 mm in de klauw en draai er
  met een beitel langs. Lees met een micrometer
  de waardes aan beide uiteinden van het
  rondstaal af. De waardes moeten gelijk zijn.
  Wanneer dit niet het geval is moet de
  beschermplaat onder de Hoofdschakelaar
  worden verwijderd. Hierna moeten de 4
  schroeven (J) van de vaste kop licht worden
  losgedraaid waarna het stelblokje (K) moet
  worden afgesteld. Draai hierna de schroeven
  weer aan. Controleer de waardes opnieuw met
  de micrometer. Herhaal de stelwerkzaamheden
  net zolang totdat de waardes overeenkomen.

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  17 • Page 18

  10.2 Losse kop afstellen

  Head stock

  Vaste kop

  Topslide

  Beitelslede

  Tailstock

  Losse kop

  Tailstock clamp lever

  Klemhendel losse kop

  Set-over screws

  Stelschroeven

  Plaats een gedraaide of geslepen as met een lengte van 305 mm tussen de centers. Controleer de afstelling door
  een meetapparaat op de beitelslede te bevestigen. De losse kop moet gecentreerd staan ten opzichte van de vaste
  kop. Indien dit niet het geval is, moet de klemhendel van de losse kop worden losgemaakt en de twee schroeven aan
  de zijkanten van de voetplaat van de kop worden bijgesteld. Controleer voortdurend totdat de losse kop volledig
  gecentreerd ten opzichte van de vaste kop staat.

  10.3 V-snaarspanning afstellen
  Pully

  Poelie

  Press

  Drukpunt

  Belt

  V-snaar

  Motor

  Motor

  Verwijder de beschermplaat onder de Hoofdschakelaar en van de
  sokkel. Stel de 2 schroeven (X) van de montageplaat van de motor
  bij. Let erop dat de motor ten opzichte van de as van de draaibank is
  uitgelijnd.
  Druk op de V-snaar om de spanning te controleren. De V-snaar heeft
  de juiste spanning wanneer deze ongeveer 19 mm doorveert.

  18

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 19

  10.4 Geleiders

  Aan de geleiders van de dwars- en beitelslede zijn tapse contraspieën
  bevestigd, die bedoeld zijn om eventuele speling te corrigeren.
  Controleer dat de geleiders schoon en gesmeerd zijn voordat u met
  het afstellen begint. Plaats na het afstellen de contraspieën terug door
  de achterste spieschroef (A) los te draaien en de voorste (A) vast te
  draaien. Controleer doorlopend dat de sledes soepel heen en weer
  bewogen kunnen worden.

  10.5 Moer van de dwarsslede

  De moer (A) van de dwarsslede wordt gebruikt om de
  omkeerspeling uit de moer te halen. Verminder de speling door
  middel van een licht bijstellen van de schroef (B) achter de moer.
  Controleer meermaals dat de slede soepel heen en weer bewogen
  kan worden.

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  19 • Page 20

  11. Smering

  20

  Filler cap

  Oliestop

  Headstock

  Vaste kop

  Apron

  Slotkast

  Drain plug

  Aftapplug

  Gearbox

  Nortonkast

  Oiler points

  Smeernippels

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 21

  11.1 Vaste kop

  De vaste kop moet worden gevuld met Shell Tellus 27 olie. Smering vindt plaats middels een oliebad met
  spatsmering. Om de olie te verversen, moet eerst de oliestop verwijderd worden, deze bevindt zich bovenop de
  vaste kop. Controleer wekelijks het olieniveau. De olie moet elk jaar worden vervangen.

  11.2 Nortonkast

  De tandwielen en andere onderdelen in de Nortonkast worden gesmeerd door een oliebad met spatsmering. Als olie
  wordt Shell Tellus 27 gebruikt. Om de olie te verversen, moet eerst de oliestop verwijderd worden. Deze bevindt zich
  rechts bij de wisselwielen, toegankelijk na het verwijderen van de beschermkap van de wisselwielen. Controleer het
  oliepeil wekelijks. Vervang de olie daarna ieder jaar.

  11.3 Slotkast

  De slotkast moet worden gevuld met Shell Tellus 33. De olie bevindt zich in een reservoir onderin de slotkast. Om de
  olie te verversen, moet eerst de oliestop worden verwijderd, deze bevindt zich bovenop de slotkast, rechts van de
  dwarsslede. Vervang de olie ieder jaar.

  11.4 Andere onderdelen

  Gebruik een oliespuit voor het smeren van de sledes. Gebruik een oliespuit met een lichte machineolie of
  smeermiddel voor het smeren van de leispil. Gebruik een oliekan om de smeernippels van de losse kop te smeren.
  Dit moet dagelijks gebeuren.
  Het is raadzaam om de bedbanen, leispil en voedingsas na elke 8 werkuren met een zachte borstel schoon te maken
  en licht te smeren.
  Waarschuwing!
  Het gebruiken van verkeerde olie leidt tot schade aan de machine.

  11.5 Smeerschema

  Smeerpunt

  1: Vaste kop

  2: Nortonkast

  3: Slotkast

  4: Slede en losse kop

  Aanbevolen olie

  Shell Tellus 27

  Shell Tellus 27

  Shell Tellus 33

  Shell Tellus 33-41

  Smeermethode

  Oliekan

  Oliekan

  Oliekan

  Oliespuit

  Inhoud
  Bijvullen
  Vervangen

  10 L

  1,5 L

  0,9 L

  Interval

  3 maanden

  3 maanden

  1 maand

  Dagelijks

  Hoeveelheid

  0,5 L

  0,5 L

  0,2 L

  Kleine hoeveelheid

  Interval

  1 jaar

  1 jaar

  1 jaar

  Hoeveelheid

  4,5 L

  1,5 L

  0.9 L

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  21 • Page 22

  12. Elektrische schema’s (2-toerenmotor)

  22

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 23

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  23 • Page 24

  24

  a1

  Hoofdschakelaar 3ȼ 3w 10A

  T

  Trafo besturingscircuit 100VA

  M

  Hoofdmotor

  M1

  Pompmotor

  A

  Jog-knop type SB 3051A

  B

  Platte drukknop type SB 3091B

  C

  Spanningsindicator SP301, 110V/15V, wit

  D

  Keuzeknop type ST 3021A

  e1

  Smeltpatroon 600V, 30A, type SR-833

  e2

  Zekering 1A

  1c1

  Magnetische spoel AC voor terugdraaien hoofdmotor, 110V, type C-11G3A1B

  1c2

  Magnetische spoel AC voor vooruit draaien hoofdmotor, 110V, type C-11G3A1B

  2c1

  Magnetische spoel AC voor pompmotor,

  1e1

  Thermisch overbelastingsrelais voor hoofdmotor, type RH-18M

  2e1

  Thermisch overbelastingsrelais voor pompmotor, type RH-10E

  d

  Magnetische spoel AC 110V, type C-11G3A1A

  Ls1

  Veiligheidsschakelaar afdekplaat, type 15G 22-B

  Ls2

  Eindschakelaar rem, type 15GD-B

  Ls3

  Eindschakelaar achteruit, type 15GD-B

  Ls4

  Eindschakelaar vooruit, type 15 GD-B

  Cs1

  Schakelaar 2-toerenmotor

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 25

  12.1 Elektrische schema’s VAC

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  25 • Page 26

  26

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 27

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  27 • Page 28

  13. Onderdelentekeningen
  13.1 Vaste kop

  28

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 29

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  29 • Page 30

  30

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 31

  13.2 Vaste kop VAC

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  31 • Page 32

  32

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 33

  13.3 Nortonkast

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  33 • Page 34

  34

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 35

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  35 • Page 36

  36

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 37

  13.4 Slotkast - hendel rechts

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  37 • Page 38

  38

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 39

  13.5 Slotkast - hendel links

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  39 • Page 40

  40

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 41

  13.6 Taps verloopstuk

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  41 • Page 42

  13.7 Slede en dwarsvoeding

  42

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 43

  13.8 Beitelsupport

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  43 • Page 44

  13.9 Losse kop

  44

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 45

  13.10 Bed en assen

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  45 • Page 46

  13.11 Kasten en panelen

  46

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 47

  13.12 Pendel, tandwielen en afdekplaat (metrisch)

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  47 • Page 48

  13.13 Pendel, tandwielen en afdekplaat (inch)

  48

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 49

  13.14 Draadsnijtabellen

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  49 • Page 50

  13.15 Elektrische schema’s versies met mechanische rem

  50

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 51

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  51 • Page 52

  52

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 53

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  53 • Page 54

  13.16 Elektrische schema’s versies met electronische rem

  54

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 55

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  55 • Page 56

  13.17 Fabrieksinstellingen inverter
  3,67 kW inverter 400V

  56

  Parameters

  Beschrijving

  Fabrieksinstelling

  01-00

  Max. uitgangsfreqentie (Fo,max)

  130

  01-03

  Middelpuntfreqentie (Fmid)

  7

  01-04

  Middelpuntvoltage (Vmid)

  40

  01-05

  Min. uitgangsfrequentie (Fmin)

  1.5

  01-06

  Min. uitgangsvoltage (Vmin) 400V

  40

  01-09

  Acceleratietijd 1

  2

  01-10

  Deceleratietijd 1

  3

  02-00

  Opdracht Frequentiebron

  01

  02-01

  Opdracht Bewerkingsbron

  02

  02-02

  Stopmethode

  01

  02-03

  PDM-draaggolffrequentie

  12

  04-00

  Potentiometer biasfrequentie

  8.6

  04-09

  Multi-function. ingangsterminal MI6

  26

  06-00

  Overspanningsbeveiliging

  0

  06-01

  Overstroombeveiliging tijdens acceleratie

  200

  06-02

  Overstroombeveiliging tijdens bewerking

  200

  07-02

  Koppelcompensatie

  3

  07-03

  Slipcompensatie

  1

  08-00

  Wisselstroomrem stroomniveau

  60

  08-03

  Startpunt voor wisselstroomrem

  78

  08-06

  B&B-tijd voor snelheidsbepaling

  4

  08-07

  Max. snelheidsbepaling stroomniveau

  190

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 57

  13.18 Aansluitschema

  Alle afmetingen in mm.
  Electrical box

  Elektrische kast

  Terminal block

  Klemmenstrook

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  57 • Page 58

  13.19 Installatieschema’s

  58

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 59

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  59 • Page 60

  13.20 Afdekking leispil

  60

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 61

  13.21 Beschermkap klauwplaat

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  61 • Page 62

  13.22 Beschermplaat beitelsupport

  62

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN • Page 63

  Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd en het kan voorkomen dat de laatste
  wijzigingen nog niet in deze handleiding zijn opgenomen. Vermeld bij correspondentie altijd bouwjaar, type en
  serienummer van uw machine.
  Noch de fabrikant, noch de importeur kan verantwoordelijk worden gesteld voor mankementen die zijn ontstaan
  door het niet zorgvuldig doornemen van deze handleiding of door foutief gebruik van de machine. Aan deze
  handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
  middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
  toestemming van de uitgever.
  © Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, Nederland.

  Internet: www.huvema.nl

  EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
  (volgens bijlage II, punt 1A van de Machinerichtlijn)

  Industrie & Handelsonderneming Huberts bv, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Nederland, als importeur, verklaart
  hiermede geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de Huvema-machines:
  Draaibanken HU 360 x 1000 Topline - HU 360x1000 VAC Topline
  waar deze verklaring betrekking op heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:
  NEN-EN-ISO 12100:2010, NEN-EN-ISO 23125:2007, NEN-EN-IEC 60204-1:2006, NEN-EN-IEC 61000-6-1:2007,
  NEN-EN-IEC 61000-6-3:2007, NEN-EN-ISO 13849-1:2008/C1:2009
  en conform de fundamentele vereisten zijn van:
  • Machinerichtlijn: 2006/42/EG
  • Laagspanningsrichtlijn: 2006/95/EG
  • Elektromagnetische Compatibiliteitrichtlijn: 2004/108/EG
  Veghel, Nederland, augustus 2013

  L. Verberkt
  Directeur

  WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

  63 • Page 64

  2013 V1


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Huvema HU 360 X 1000 VAC Topline wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Huvema HU 360 X 1000 VAC Topline in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,26 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Huvema HU 360 X 1000 VAC Topline

Huvema HU 360 X 1000 VAC Topline Bedienungsanleitung - Englisch - 88 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info