668140
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
1
EN – Operating instructions - HGDOA5666, HGDCK6058, HGDCK6060
Introduction
Before using this product please read carefully this manual. Keep this manual for future use.The Homeguard Dummy camera,Dome camera and Theft prevetion
kit is designed to look like a real CCTV camera and deter intruders. lt is easy to fit and equipped with a battery powered, flashing LED, and adjustable for an even
more realistic experience.
To install the batteries in the camera:
Slide the camera's bottom or shield, check pictures. Open the battery compartment to insert the batteries according to the marked polarity (+ and -), then
replace the battery cover. You can then slide the camera's shield back in place.
To attach the camera to a wall/ceiling:
Each HomeGuard Dummy Camera is supplied with a mounting kit for attaching it to a wall.
1. Ensure the surface you want to mount the camera on is solid and can support the weight.
2. Accurately mark on the wall the position of the holes to be drilled.
3. Drill to the correct depth in the wall, as indicated by the plugs.
4. lnsert plugs into the drilled holes.
5. Secure the camera to the wall using the provided screws.
To adjust the camera's position, loosen the pivot point on the arm.
The camera is now free to be positioned at any angle. Once positioned, tighten the pivot point again.
Safety precautions
Use the device only and exclusively in accordance with this manual. Failure to follow instructions can lead to fire or damages to the
device.
1. For safety reasons protect the device from falling, shortage of electric circuits and high temperatures. If the device or battery suffers
from distortion and cause damage to the device, stop using the device immediately.
2. Keep out of the reach of children. Only adult persons may use the device. Its owner is responsible for using of this device by other
persons.
3. Do not expose the product to direct sunlight and heat radiation and do not cover it, i.e. it must have a permanent supply of colder
ambient air.
4. Do not expose the product to direct contact with liquids (water); do not use any corrosive cleaning agents for cleaning including
alcohol. Use only a dry cloth.
5. The device must meet the requirements needed to use direct current; using a different power source may cause fire or malfunction.
6. When using the product make sure that you have dry hands. Otherwise, it can cause damages to the product or electrical accident.
7. Set up the claim for warranty repair of device at your dealer. If you have technical questions or problems, contact your dealer.
8. For household use: The given symbol (crossed-out wheeled bin) on the product or at accompanying documents means that used electrical and electronic
products should not be disposed of with household waste. To ensure proper disposal of the product, hand it over to a designated collection point, where it will
be accepted free of charge. The correct disposal of this product will help to save valuable natural resources and prevent any potential negative impacts on the
2
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of wastes. For more details, please, contact your local authorities or
the nearest collection point. The improper disposal of this waste can be penalized in accordance with national regulations. Information for users to disposal of
electrical and electronic devices (corporate and business use): For proper disposal of electrical and electronic devices, ask for details from your dealer or
distributor. Information for users to disposal of electrical and electronic devices in other countries outside EU: The above mentioned symbol (crossed-out
wheeled bin) is valid only in the countries of EU. For proper disposal of electrical and electronic devices, ask for details from your authorities or dealer. All is
expressed by the symbol of crossed-out wheeled bin on product, packaging or in printed materials.
9. To make a claim it is necessary to know the serial number of product, indicated on the back side of product and the packaging box. Please, keep the box
with serial number carefully for any complaints, you will avoid the unnecessary inconveniences or to be unable to establish a claim. Make a complaint of the
product at your dealer, if not on website www.iget.eu stated otherwise.
Individual parameters, description by figures and design may differ depending on the version and updates. For exact parameters and other product information
visit the website www.iget.eu. Printing errors reserved. The manufacturer and importer have no liability for data loss or other damages arising howsoever when
using device.
Declaration of Conformity:
Company INTELEK spol. s r.o. hereby declares that all HGDOA5666, HGDCK6058, HGDCK6060, HGWDA510, HGWDA512, HGWDA520,
HGWDA522, HGWGP580, HGWDC530, HGWDA550, HGWGP580, PRO728, PRO729 devices are in compliance with essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/EC.
The products are intended for sale without limitation in the Czech Republic, Slovakia, Poland, Bulgaria, Germany, Austria, Belgium,
Denmark, Finland, Greece, Netherlands Ireland, Great Britain, Norway, France, Spain, Italy, Hungary, Lithuania, Latvia, Estonia,
Romania and other member countries of EU and in Russia. The warranty period of the product is 24 months, unless stated otherwise.
The Declaration of Conformity can be downloaded from the website www.iget.eu.
Exclusive importer of Homeguard products to EU:
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno
Web: http://www.iget.eu
SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2016 INTELEK spol. s r.o. All rights reserved.
CZ – Instrukce pro uživatele - HGDOA5666, HGDCK6058, HGDCK6060
Úvod
Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tuto příručku. Rovněž tuto příručku uschovejte pro budoucí použití.
Věrná maketa venkovní Dome zabezpečovací kamery, působí velmi věrohodně jako skutečná CCTV kamera detekující narušitele. Jednoduchá instalace, je
vybavena blikající LED diodou a je stejně nastavitelná jako skutečná kamera.
Návod pro instalaci baterií do makety:
Vysuňte spodní část kamery z držáku. Otevřete dvířka pro baterie a následně baterie vložte dle předepsané polarity (+ a -). Poté umístěte zpět kryt baterií a
zasuňte kameru do držáku. Postupujte dle obrázku výše.
Návod pro připevnění kamery ke zdi:
Každá maketa kamery Homeguard je dodávána včetně montážního kitu na zeď.
1. Ujistěte se, že podklad pro umístění kamery je stabilní a unese instalovanou kameru.
2. Předznačte si místo pro vyvrtání děr do zdi.
3. Vyvrtejte správnou hloubku děr podle délky hmoždinky.
4. Zasuňte hmoždinku do vyvrtané díry.
5. Připevněte kameru do zdi pomocí přiložených šroubů.
Pro nastavení správné pozice kamery, povolte zajišťovací šroub na držáku kamery, nastavte kameru do správné pozice a opět šroub dotáhněte.
Bezpečnostní opatření
Zařízení používejte pouze a výlučně v souladu s touto příručkou. Nedodržení pokynů může vést k požáru nebo poškození zařízení.
1. Z bezpečnostních důvodů chraňte zařízení před pádem, zkratem el. obvodů a vysokými teplotami. Pokud se přístroj nebo baterie zdeformuje a zařízení
poškodí, okamžitě přestaňte zařízení používat.
2. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení mohou používat pouze dospělé osoby. Za použití jinými osobami tohoto zařízení je odpovědný jeho majitel.
3. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu a teplenému záření a produkt nesmí být zakrýván, tj. musí mít neustálý přísun chladnějšího okolního vzduchu.
4. Nevystavujte produkt k přímému kontaktu s tekutinami (voda), nepoužívejte žádné korosivní čisticí prostředky k čištění včetně alkoholu. Použijte pouze suchý
hadřík.
5. Zařízení musí splňovat požadavky potřebné k použití stejnosměrného proudu, použití jiného napájecího zdroje může způsobit požár nebo poruchu.
6. Při používání produktu dbejte na to, že máte suché ruce. V opačném případě může dojít k poškození produktu nebo k úrazu elektrickým proudem.
7. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
8. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické
nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele
k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických
zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a
elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích
Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo
prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.
9. (Pokud produkt obsahuje) Kupující povinen zajistit uvedení sériového čísla v záručním listu, a také i v dodacím listu a v dokladu o koupi. Kupující bere v
této souvislosti na vědomí, že nebude-li v dokladu o koupi, dodacím listu a i v záručním listu vyznačeno sériové číslo zboží, a tedy nebude možné porovnáním
tohoto sériového čísla uvedeného na zboží a na jeho ochranném obalu se sériovým číslem uvedeným v záručním listu, dodacím listu a dokladu o koupi zboží
ověřit, že zboží pochází od Prodávajícího, je servisní středisko oprávněno reklamaci takovéhoto zboží automaticky a bez dalšího odmítnout. O tomto je
Kupující povinen poučit i osoby, kterým by zboží následně prodával.
3
Další informace
Jednotlivé technické parametry, popis a vzhled se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech. Přesné parametry a další informace k produktu
najdete na stránkách www.iget.eu. Tiskové chyby vyhrazeny. Výrobce a dovozce nenese odpovědnost za ztrátu dat nebo jiné škody vzniklé jakýmkoliv způsobem
při používání.
Prohlášení o shodě:
Společnost INTELEK spol. s r.o. tímto prohlašuje, že všechna zařízení HGDOA5666, HGDCK6058, HGDCK6060, HGWDA510, HGWDA512,
HGWDA520, HGWDA522, HGWGP580, HGWDC530, HGWDA550, HGWGP580, PRO728, PRO729 jsou ve shodě se základními požadavky
a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/EC. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v České republice, Slovensku,
Polsku, Bulharsku, Německu, Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Řecku, Nizozemí, Irsku, Velké Británii, Norsku, Francii, Španělsku, Itálii,
Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Rumunsku a v dalších členských zemích EU a v Rusku. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců,
pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.iget.eu.
Výhradní dovozce produktů Homeguard pro ČR:
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ
WEB: http://www.iget.eu
SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2016 INTELEK spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
SK – Inštrukcie pre užívateľa - HGDOA5666, HGDCK6058, HGDCK6060
Úvod
Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte túto príručku. Rovnako túto príručku uschovajte pre budúce použitie.
Verná maketa vonkajšej Dome zabezpečovacej kamery, pôsobí veľmi vierohodne ako skutočná CCTV kamera detekujúca narušiteľa. Jednoducinštalácia, je
vybavená blikajúcou LED diódou a je rovnako nastaviteľná ako skutočná kamera.
Návod pre inštaláciu batérií do makety:
Vysuňte spodnú časť kamery z držiaku. Otvorte dvierka pre batérie a následne batérie vložte podľa predpísanej polarity (+ a -). Potom umiestnite späť kryt batérií
a zasuňte kameru do držiaku. Postupujte podľa obrázka vyššie.
Návod pre pripevnenie kamery na stenu:
Každá maketa kamery Homeguard je dodávaná vrátane montážneho kitu na stenu.
1. Uistite sa, že podklad pre umiestnenie kamery je stabilný a unesie inštalovanú kameru.
2. Predznačte si miesto pre vyvŕtanie dier do steny.
3. Vyvŕtajte správnu hĺbku dier podľa dĺžky hmoždinky.
4. Zasuňte hmoždinku do vyvŕtanej diery.
5. Pripevnite kameru na stenu pomocou priložených skrutiek.
Pre nastavenie správnej pozície kamery, povoľte zaisťovaciu skrutku na držiaku kamery, nastavte kameru do správnej pozície a opäť skrutku dotiahnite.
Bezpečnostné opatrenia
Zariadenia používajte len a výlučne v súlade s touto príručkou. Nedodržanie pokynov môže viesť k požiaru alebo poškodeniu zariadenia.
1. Z bezpečnostných dôvodov chráňte zariadenie pred pádom, skratom el. obvodu a vysokými teplotami. Pokiaľ sa prístroj alebo batéria zdeformuje a zariadenie
poškodí, okamžite prestaňte zariadenie používať.
2. Uchovávajte mimo dosah detí. Zariadenie môžu používať len dospelé osoby. Za použitie tohto zariadenia inými osobami je zodpovedný jeho majiteľ.
3. Nevystavujte produkt priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu a produkt nesmie byť zakrývaný, tj. musí mať neustály prísun chladnejšieho okolitého
vzduchu.
4. Nevystavujte produkt priamemu kontaktu s tekutinami (voda), nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu vrátane alkoholu. Použite len
suchú handričku.
5. Zariadenie musí splňovať požiadavky potrebné k použitiu jednosmerného prúdu, použitie iného napájacieho zdroja môže spôsobiť požiar alebo poruchu.
6. Pri používaní produktu dbajte na to, aby ste mali suché ruky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo k úrazu elektrickým prúdom.
7. Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
8. Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácií znamená, že použité elektrické
nebo elektronické výrobky nesmie byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho
odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať
cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencií potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by
mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného
miesta. Pri nesprávnej likvidácií tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre
užívateľov k likvidácií elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a
elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácií aci
elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európsku úniu: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je
platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné
informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, obalu alebo tlačených materiáloch .
9. (Pokiaľ produkt obsahuje) Kupujúci je povinný zaistiť uvedenie sériového čísla v záručnom liste, a taktiež i v dodacom liste a v doklade o kúpe. Kupujúci
berie v tejto súvislosti na vedomie, že ak nebude v doklade o kúpe, dodacom liste a i v záručnom liste vyznačené sériové číslo tovaru a teda nebude možné
porovnanie tohto sériového čísla uvedeného na tovare a na jeho ochrannom obale so sériovým číslom uvedeným v záručnom liste, dodacom liste a doklade
o kúpe tovaru overiť, že tovar pochádza od predávajúceho, je servisné stredisko oprávnené reklamáciu takéhoto tovaru automaticky a bez ďalšieho
odmietnuť. O tomto je kupujúci povinný poučiť i osoby, ktorým by tovar následne predával.
Ďalšie informácie
Jednotlivé technické parametre, popis a vzhľad sa môžu líšiť v závislosti na jednotlivých verziách a updatoch. Presné parametre a ďalšie informácie k produktu
nájdete na stránkach www.iget.eu. Tlačové chyby vyhradené. Výrobca a dovozca nenesie zodpovednosť za stratu dát alebo iné škody vzniknuté akýmkoľvek
spôsobom pri používaní.
4
Prehlásenie o zhode:
Spoločnosť INTELEK spol. s r.o. týmto prehlasuje, že všetky HGDOA5666, HGDCK6058, HGDCK6060, HGWDA510, HGWDA512,
HGWDA520, HGWDA522, HGWGP580, HGWDC530, HGWDA550, HGWGP580, PRO728, PRO729 sú v zhode so základnými požiadavkami
a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2004/108/EC. Produkty sú určené pre predaj bez obmedzenia v Českej republike,
Slovensku, Poľsku, Bulharsku, Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Veľkej Británii, Nórsku, Francii,
Španielsku, Taliansku, Maďarsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Rumunsku a v ďalších členských zemiach EU a v Rusku. Záručná doba je na
produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Prehlásenie o zhode je možné stiahnuť z webu www.iget.eu.
Výhradný dovozca produktu iGET do EU:
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, CZ
Web: http://www.iget.eu
SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2016 INTELEK spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.
PL – Instrukcja obsługi – HGDOA5666, HGDCK6058, HGDCK6060
Wstęp
Przed użyciem tego produktu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zachowaj także niniejszą instrukcję na wypadek użycia w przyszłości.
Kamera szybkoobrotowa jest zaprojektowana jak prawdziwa kamera CCTV aby odstraszać złodziei . Kamera jest łatwa w montażu, zasilana bateriami, posiada
migające diody i jest regulowana, sprawiając jeszcze bardziej realistyczne wrażenie.
Jak zainstalować baterie w kamerze:
Przesuń spód kamery, otwórz kieszeń na baterie, umieść baterie zgodnie z zaznaczoną polaryzacją (+ i -), a następnie włóż pokrywę.
Wsuń dno kamery z powrotem na miejsce.
Jak zamocować kamerę na ścianie:
Każda kamera Home Guard Dummy jest wyposażona w zestaw monażowy mocowania do ściany.
1. Upewnij się że powierznia na której chcesz umieścić kamerę jest twarda aby utrzymać jej ciężar.
2. Zaznacz na ścianie punkty w których chesz wywiercić otwory.
3. Zrób w ścianie otwory przystosowane do kołków.
4. Umieść zatyczki w wywierconych otworach.
5. Zainstaluj kamerę do ściany za pomocą śrub.
Aby ustawić pozycję kamery, poluzuj punkt obrotu na ramieniu.
Kamera może teraz zostać ustawiona pod kątem. Gdy ustawisz w wybranej pozycji, dokręcić punkt obrotu.
Środki bezpieczeństwa
Używaj urządzenia tylko i wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie wskazówek może prowadzić do pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
1. Ze względów bezpieczeństwa chroń urządzenie przed upadkiem, krótkim spięciem obwodów el. i wysokimi temperaturami. Jeżeli przyrząd lub bateria ulegnie
deformacji i urządzenie zostanie uszkodzone, natychmiast przestań z niego korzystać.
2. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Z urządzenia mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe. Za korzystanie z urządzenia przez inne osoby ponosi
odpowiedzialność jego właściciel.
3. Nie wystawiaj produktu na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub cieplnego, nie wolno też produktu zakrywać, musi mieć nieustanny
dopływ chłodniejszego powietrza z otoczenia.
4. Nie wystawiaj produktu na bezpośredni kontakt z cieczami (woda), nie używaj żadnych korozyjnych środków czyszczących, włącznie z alkoholem. Używaj
wyłącznie suchej szmatki.
5. Urządzenie musi spełniać wymogi potrzebne do użycia prądu stałego, użycie innego źródła zasilania może spowodować pożar lub awarię.
6. W trakcie używania produktu zawsze miej suche ręce. W przeciwnym przypadku może dojść do uszkodzenia produktu lub do porażenia prądem.
7. Naprawy gwarancyjne zgłaszaj u swego sprzedawcy. W razie problemów i pytań natury technicznej skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.
8. Dla gospodarstw domowych: Podany symbol (przekreślony kosz) na produkcie lub w dokumentacji przewodniej oznacza, iż zużyte
produkty elektryczne lub elektroniczne nie mogą być likwidowane razem z odpadem komunalnym. W celu właściwej utylizacji
produktu oddaj go w wyznaczonych punktach zbiorczych, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie. Dzięki właściwej utylizacji produktu
pomożesz zachować cenne zasoby naturalne i wesprzeć zapobieganie potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i ludzkie
zdrowie, czyli możliwym efektom niewłaściwej utylizacji odpadów. Bliższych informacji zażądaj w miejscowym urzędzie lub najbliższym
punkcie zbiorczym. Zgodnie z państwowymi przepisami w przypadku niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu mogą zostać
nałożone kary pieniężne. Informacje dla użytkownika dotyczące likwidacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (wykorzystanie
firmowe i zakładowe): W celu właściwej likwidacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych zażądaj szczegółowych informacji u
swojego sprzedawcy lub dostawcy. Informacje dla użytkownika dotyczące likwidacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych w
pozostałych krajach poza Unią Europejską: Powyższy symbol (przekreślony kosz) obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. W
celu właściwej likwidacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych zażądaj szczegółowych informacji w swoich urzędach lub u sprzedawcy urządzenia. Wszystko
wyraża symbol przekreślonego kontenera na produkcie, opakowaniu lub materiałach drukowanych.
9. (Jeśli zawiera) W celu złożenia reklamacji należy znać numer seryjny produktu, który podany jest na tylnej stronie produktu i na pudełku po produkcie.
Pudełko z numerem SN starannie zachowaj na wypadek ewentualnej reklamacji, zapobiegniesz w ten sposób zbędnym komplikacjom, ewentualnie
niemożliwości złożenia reklamacji. Produkt zostanie wymieniony na sprzedawcy, jeśli nie na www.iget.eu internetowej zaznaczono inaczej.
Inne informacje
Poszczególne parametry, opis i wygląd mogą się różnić w zależności od poszczególnych wersji i aktualizacji. Dokładne parametry i dalsze informacje dotyczące
produktu znajdują się na stronie www.iget.eu. Błędy drukarskie zastrzeżone. Producent i importer nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub inne szkody
powstałe w jakikolwiek sposób w trakcie korzystania.
Deklaracja zgodności:
Spółka INTELEK spol. s r.o. deklaruje niniejszym, iż wszystkie urządzenia HGDOA5666, HGDCK6058, HGDCK6060, HGWDA510,
HGWDA512, HGWDA520, HGWDA522, HGWGP580, HGWDC530, HGWDA550, HGWGP580, PRO728, PRO729 są zgodne z
podstawowymi wymogami oraz dalszymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2004/108/EC.
Produkty przeznaczone są do sprzedaży bez ograniczeń w Republice Czeskiej, Słowacji, Polsce, Bułgarii, Niemczech, Austrii, Belgii, Danii,
Finlandii, Grecji, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Węgrzech, Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii
oraz w innych krajach członkowskich UE i w Rosji. Okres gwarancji na produkty wynosi 24 miesiące, o ile nie jest określony inaczej.
Deklarację zgodności można pobrać ze strony
www.iget.eu.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Iget HGDOA5666 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info