668144
31
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/33
Nächste Seite
HU
31
6. Alkalmazások törlése
- a képernyőn levő alkalmazást körülbelül 1 másodpercig megnyomva tartani, amíg fent megjelenik egy
kereszt jel. Ujjal áthúzni az alkalmazást a keresztbe (az alkalmazás és a kereszt piros színre vált) és
elengedni.
A tablet alapvető kezelése:
1) Bekapcsoló gomb
- hosszan megnyomni a gombot a tablet felső részén
2) Elaltató gomb
- röviden megnyomni a Bekapcsoló gombot
3) Felébresztő gomb (kikapcsolt kijelző)
- röviden megnyomni a Bekapcsoló gombot + zár feloldása a képernyőn való elhúzással
4) Kikapcsoló gomb
- hosszan megnyomni a Bekapcsoló gombot + kikapcsolás a képernyőn való elhúzással
Az SD-kártya és a SIM-kártya telepítése:
Kapcsolja ki a táblagépet, amikor kártyát helyez bele, vagy vesz ki belőle. Először el kell volítani a nyílásról
a műanyag fedelet. A jobb felső sarokban van egy jól látható mélyedés. Tegye a körmét a mélyedésbe, és
óvatosan húzza felfelé, hogy a műanyag rész lábai szabaddá váljanak. Óvatosan volítsa el a műanyag
fedelet, nehogy a belső antenna károsodást szenvedjen. Most behelyezheti a micro SD kártyát és a SIM
kártyát a megfelelő nyílásba. Kerülje a műanyag sz gyakori nyitását, mert az károsítja a rajta található
lábakat és a WI-Fi antennát.
Az első használat előtt hagyja a tabletet minimum 15 percig töltődni, mert különben a tablet nem
biztos, hogy bekapcsol.
Az iGET termékek gyártó / kizárólagos importőre EU:
INTELEK spol. s r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, CZ
WEB: http://www.iget.eu
SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright ©2017 Intelek spol. s r. o. Valamennyi jog fenntartva
31

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Iget SMART G81H wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info