668147
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/33
Nächste Seite
CZ
3
II. Další opatření
Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a napájecí adaptérzapojujte pouze do odpovídajících
elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při
otevření nebo odstranění krytů hroriziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a
jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného
servisního zásahu se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky. Jakékoliv otevření tabletu nebo
změna zařízení má za následek ztrátu záruky a výrobce/distributor pak není zodpovědný za jakékoliv
následky.
Prohlášení o shodě:
Tímto INTELEK spol. s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SMART L102 (PC103m) je v souladu se
směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách
www.iget.eu.
Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.
Toto zařízení lze používat v následujících zemích:
Omezení používání WiFi:
Itálie podmínky používání WiFi sítě popisuje tzv. Kodex elektronické komunikace
Norsko - omezení v pásmu 2,4 GHz se týká pouze plochy v okolí 20 km od osady Ny-Ålesund.
Při použití rádiového zařízení v rozsahu frekvencí 5150 - 5350 MHz je použití omezeno pouze na vnitř
prostory.
RoHS:
Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č.
391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 201/65/EU o omezení
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze
stáhnout na webu www.iget.eu.
Provoz radiových zařízení:
CZ: Toto rádiové zařízení lze v ČR provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/1/05.2017-2 a VO-
R/12/09.2010-12.
SK: Toto rádiové zařízení lze provozovat v rámci všeobecného povolení VPR 07/2014, VPR 02/2017 a
VPR 35/2012.
Maximální EIRP:
Max. 2 W
Rozsah frekvencí:
GMS: 850/900/1900/2100 MHz,
WCDMA: 900/2100 MHz,
LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz,
2.4G WiFi (20 MHz): 2412 2472 MHz,
2.4G WiFi (40 MHz): 2422 2462 MHz.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Iget SMART L102 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info