Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
21
VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/
AANSLUITINGEN
1. Verwijderen van de verpakking en controles:
Controleer, nadat u de verpakking heeft
verwijderd, of de afwasmachine tijdens het
transport niet beschadigd is en of de deur perfect
sluit. Wend u in geval van twijfel tot een vakman of
tot de verkoper.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz.)
moet buiten het bereik van kinderen gehouden
worden, want het zou een bron van gevaren
kunnen vormen.
De goede werking van de afwasmachine is in de
fabriek getest.
Na deze test kunnen enige lichte watervlekken
overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen.
2. Aansluiting op het elektriciteitsnet en op de
waterleiding:
Alle aansluitingen op de waterleiding en op het
elektriciteitsnet moeten worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel, aan de hand van de
aanwijzingen van de fabrikant en conform de
geldende plaatselijke veiligheidsvoorschriften
(zie ook de bijgevoegde installatieaanwijzingen).
Gebruik de afwasmachine uitsluitend in het
huishouden en voor de doeleinden waarvoor ze
bestemd is.
Gebruik de afwasmachine niet als zij beschadigd is
tijdens het transport. Wend u tot de Servicedienst
of tot de verkoper.
(Zie de afzonderlijke installatieaanwijzingen)
3. Toevoer en afvoer van het water:
Neem de geldende voorschriften van het
waterleidingbedrijf in acht.
Toevoerdruk van het water: 0,03 - 1,0 MPa.
Controleer of de watertoevoer- en afvoerslangen
niet gevouwen of afgekneld zijn.
Als de slangen niet lang genoeg zijn, wend u dan tot
de Servicedienst of de verkoper.
De toevoerslang moet veilig en hermetisch op de
waterkraan worden aangesloten.
De temperatuur van het toegevoerde water is
afhankelijk van het model. Toevoerslang met de
aanduiding “25°C Max”:
maximumtemperatuur 25°C.
Alle andere modellen: maximumtemperatuur 60°C.
Verzeker u er op het moment van installatie van dat
het afvoerwater zonder problemen weg kan
stromen (verwijder indien nodig ook het netje in de
sifon van de wasbak).
Bevestig de afvoerslang aan de sifon met een
klembandje, zodat hij niet los kan raken.
Alleen voor apparaten met waterstopsysteem: als
de aanwijzingen voor de installatie in acht worden
genomen, kan het waterstopsysteem voorkomen
dat er water uit de machine stroomt, dat schade
zou kunnen aanrichten in uw woning.
4. Elektrische aansluiting:
Neem de geldende normen van het
elektriciteitsbedrijf in acht.
De voedingsspanning staat vermeld op het plaatje
dat rechts op de binnenkant van de deur is
aangebracht.
De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
adapters.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten.
Als het nodig is moet de verbindingskabel met het
net worden vervangen door een soortgelijk
exemplaar, dat verkrijgbaar is bij de Servicedienst.
De kabel dient te worden vervangen door een
gespecialiseerd technicus.
Waarschuwing op apparaten met LCD
display:
Na de installatie van het apparaat moet de
verbindingsstekker op elk willekeurig moment
bereikbaar zijn.
Voor Oostenrijk:
als er een lekstroomschakelaar
in serie met het apparaat wordt geschakeld, moet
deze gevoelig zijn voor pulserende stroom.
CE conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en
verkocht in overeenstemming met de volgende
richtlijnen:
73/23/EEG
89/336/EEG
93/68/EEG
Capaciteit:
12 couverts.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ignis adl 349 1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ignis adl 349 1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,21 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ignis adl 349 1

Ignis adl 349 1 Kurzanleitung - Deutsch - 4 seiten

Ignis adl 349 1 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Ignis adl 349 1 Kurzanleitung - Englisch - 4 seiten

Ignis adl 349 1 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Ignis adl 349 1 Kurzanleitung - Holländisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info