Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
IG/IV/NL
Wat moet u in de volgende gevallen doen...
Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens
contact op te nemen met de Servicedienst (* zie ook het betreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzingen).
Wat is er aan de hand Oorzaak Oplossing
Het apparaat werkt
niet
Er wordt geen water aangevoerd. Draai de waterkraan open.
De machine laadt niet voldoende water. Reinig het ingangsfilter op de waterkraan.
Controleer of de toevoerslang niet gevouwen is.
Is de stroom uitgevallen. Steek de stekker in het stopcontact.
Druk op de toets START.
Sluit de deur.
Controleer de zekering in uw huis.
Start van het ingestelde programma. Stel eventueel de programmastart in op “0”.
Als de vaat niet
helemaal droog is
Onvoldoende spoelglansmiddel. Verhoog de dosis *.
Er blijft water in de holtes achter. Zet het vaatwerk schuin.
Als de vaat niet perfect
schoon is
De waterstraal bereikt het vaatwerk
niet goed.
Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar niet raakt. Plaats
het vaatwerk met de holle zijden naar beneden.
Onvoldoende afwasmiddel. Doseer het afwasmiddel op basis van de aanwijzingen
van de fabrikant.
Er is een verkeerd programma
ingesteld.
Selecteer een afwasprogramma met een hogere
intensiteit.
De sproeiarmen zijn geblokkeerd. De sproeiarmen moeten ongehinderd kunnen
draaien.
De gaten van de sproeiarmen zijn
verstopt.
Verwijder de onzuiverheden die de waterstroom
belemmeren *.
Ongeschikt/oud afwasmiddel. Gebruik een merkproduct van goede kwaliteit.
Zanderige en korrelige
resten
De filters zijn verstopt. Controleer de filters regelmatig/reinig ze eventueel*.
De filters zijn niet juist aangebracht. Breng het filter op de juiste wijze aan en bevestig het *.
De plastic delen
verkleuren
Tomaten-/wortelsap,... Gebruik, afhankelijk van het materiaal, zo nodig een
afwasmiddel met een sterker bleekmiddel.
Aanslag op het
vaatwerk
afneembaar Strepen op vaatwerk/glazen. Verhoog de dosis spoelglansmiddel *.
Strepen/lijnen op de glazen. Verlaag de dosis spoelglansmiddel *.
Zoutlaag op het vaatwerk/glazen. Sluit het deksel van het zoutreservoir goed *.
niet afneembaar Het water wordt onvoldoende onthard,
kalkvlekken.
Verander de instelling voor de waterhardheid en voeg
indien nodig zout toe *.
Doffe/matte glazen
Niet afwasbaar in de afwasmachine. Gebruik geschikte glazen.
Roest op het bestek
Het bestek is niet van roestvrij staal. Gebruik geschikt bestek.
Vaststelling van de
storingen van het
apparaat
Het controlelampje START knippert.
Indicator F... (indien aanwezig).
Verzeker u ervan dat de filtergroep niet verstopt is en
de watertoevoer niet onderbroken is (maak indien
nodig de filters schoon *). Start het programma
opnieuw. Houd de toets START 2 seconden lang
ingedrukt, tot het controlelampje START gedoofd is.
Selecteer het programma opnieuw en druk nogmaals
op de toets START.
Als de storing na bovengenoemde controles niet verdwijnt of terugkeert, schakel het apparaat dan uit, draai de waterkraan
dicht en neem contact op met de Servicedienst (zie de garantie).
Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Servicedienst:
Het type storing.
•Type en model van het apparaat.
Het servicenummer, oftewel het nummer op het typeplaatje van de
Servicedienst aan de binnenkant van de deur rechts.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ignis adl 349 1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ignis adl 349 1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,13 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ignis adl 349 1

Ignis adl 349 1 Kurzanleitung - Deutsch - 4 seiten

Ignis adl 349 1 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Ignis adl 349 1 Kurzanleitung - Englisch - 4 seiten

Ignis adl 349 1 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Ignis adl 349 1 Bedienungsanleitung - Holländisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info