Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
NL - 6 -
Wat moet u doen als...
Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice.
De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. Hierdoor wordt de normale werking van het apparaat hersteld.
Het apparaat... Mogelijke oorzaken... Oplossingen...
...werkt niet/start niet
- Het apparaat moet ingeschakeld zijn. - Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is.
- De deur van de afwasmachine gaat niet dicht. - Controleer of de deur van de afwasmachine gesloten is.
- De functie “Uitgestelde start” is ingeschakeld.
- Controleer of de functie “Uitgestelde start” geselecteerd is (indien aanwezig). Is dat het geval, dan start het
apparaat uitsluitend nadat de ingestelde tijd is verstreken. Indien nodig dient u het apparaat te RESETTEN
door te drukken op ANNULEREN, of dient u de cyclus onmiddellijk te starten door op START te drukken.
...het controlelampje ANNULEREN/UIT knippert
6 keer
- Waterkraan dicht. - De waterkraan moet open zijn.
- Geknikte watertoevoerslang of verstopte ingangsfilters.
- De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil
zijn.
-Waterdruk te laag.
- De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0,5 liter per
minuut).
...het controlelampje ANNULEREN/UIT knippert
6 keer/het afwasprogramma werd te vroeg
beëindigd (serviesgoed is vuil en nat)
- Vuile of verstopte filters. - De filters mogen niet vuil of verstopt zijn.
- Te weinig water in het watersysteem van de
afwasmachine.
- Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet.
- Afvoerslang onjuist aangesloten.
- De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de
onderste rand van het apparaat vrij) - zie de montage-instructies.
- Veel schuim in de machine. - Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt.
...het controlelampje ANNULEREN/UIT knippert
8 keer
- Vuile filters. -Reinig de filters.
- Er zit een knik in de afvoerslang. - De afvoerslang mag niet geknikt zijn.
- Sifonslangaansluiting is gesloten. - De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden.
Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. In de meeste gevallen is de storing nu verholpen.
RESET: Druk op de toets ANNULEREN/Uit.
Sluit de deur.
Het water wordt automatisch maximaal 1 minuut afgevoerd.
Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart.
Servies en bestek... Mogelijke oorzaken... Oplossingen...
...zijn niet perfect schoon/er zitten voedselresten
op
- Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste
rangschikking van hol servies in het rek).
- Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de
holle kant naar beneden in het rek worden gezet.
- Te weinig afwasmiddel; afwasmiddel is te oud of niet goed
bewaard.
- Gebruik, indien nodig, meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking.
Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang.
- Temperatuur niet hoog genoeg voor sterk vervuild
serviesgoed.
- Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de
Programmatabel - pag. 1).
- Zowel het onderste als het bovenste rek van de
afwasmachine zijn gevuld bij de functie “Halve lading/
Multizone”.
- Als u de functie “Halve lading/Multizone” selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u alleen het
bovenste rek of alleen het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale
afwasresultaten te krijgen.
- Verstopte sproeiarmen, vuile filters of niet juist
geplaatst.
- De sproeiarmen mogen niet verstopt zijn, de filters mogen niet vuil zijn en moeten correct geplaatst zijn
(zie pagina 5, “Onderhoud en reiniging”).
- Sproeiarmen geblokkeerd door servies of bestek. - De sproeiarmen moeten vrij kunnen bewegen en mogen niet gehinderd worden door servies of bestek.
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ignis ADL 353 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ignis ADL 353 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ignis ADL 353

Ignis ADL 353 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Ignis ADL 353 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info