Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
NL - 7 -
Wat moet u doen als...
Servies en bestek... Mogelijke oorzaken... Oplossingen...
...zoutcontrolelampje brandt - Gebruik tabletten voor zacht water. - Stel de functie “Tablet” in; als deze functie niet aanwezig is, dan is het normaal dat het zoutcontrolelampje
brandt.
...hebben aanslag: resten regenereerzout -Water te hard. - In gebieden met zeer hard water moet er meer regenereerzout worden toegevoegd (zie pag. 2 “Instellen
van de waterhardheid”).
- Dop van zoutreservoir open.
- Sluit de dop van het zoutreservoir op de juiste manier.
- Niet voldoende glansspoelmiddel. - Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe
te voegen.
...zijn niet droog - Plastic servies droogt slecht.
- Synthetische materialen drogen niet goed; als ze nat zijn op het eind van het programma, droog ze dan af.
- Schoon serviesgoed heeft lang in de afwasmachine
gestaan na het eind van het programma (bijv. bij de
functie “Uitgestelde start”).
- In dit geval is het normaal dat er waterdruppels op het serviesgoed en op de zijkanten van de machine
zitten.
Probeer de deur 5 minuten open te zetten voordat u de borden eruit haalt.
- Onjuiste plaatsing van hol servies in het rek.
- Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holtes.
- Onjuiste dosering van het glansspoelmiddel.
- Verhoog de dosering van het glansspoelmiddel - zie pag. 3, “Glansspoelmiddel toevoegen”.
- Snel programma geselecteerd. - Het snelle programma 40 °C / 45 °C is bedoeld voor het snel afwassen van licht vervuild serviesgoed. Als het
wordt gebruikt bij een volle lading matig/sterk vervuild serviesgoed, dan wordt het servies niet helemaal droog.
Selecteer een programma met een standaardlengte. Open voor de beste resultaten de deur aan het eind van het
programma en wacht 15 minuten voordat u de machine uitlaadt.
...hebben verkleurde plastic onderdelen -Tomaten-/wortelsap. - Tomatensaus kan bijvoorbeeld leiden tot verkleuring van plastic onderdelen. Het gebruik van poeder wordt
aanbevolen, omdat dit iets hoger gedoseerd kan worden voor minder verkleuring. Gebruik programma's
met hogere afwastemperaturen.
...doffe glazen etc. - Servies dat niet geschikt is om afgewassen te worden in de
afwasmachine (porselein).
- Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines.
...verwijderbare aanslag op glazen - Gebruik van verkeerde programma's voor glazen. - Zet het serviesgoed naast elkaar en zorg dat het elkaar niet raakt. Zet geen glaswerk samen in manden.
Gebruik programma's die geschikt zijn voor glazen.
...glazen glanzen niet - Glazen zijn niet geschikt om af te wassen in de
afwasmachine (porselein).
- Sommige soorten glas kunnen niet worden afgewassen in de afwasmachine.
...permanente aanslag op glazen - Regenboogeffect. - Dit verschijnsel is onvermijdelijk. Wij adviseren voor de toekomst:
- Verander het doseersysteem of de waterontharder.
- Wees voorzichtig – volg de aanbevolen dosering van het afwasmiddel.
- Zie de aanbevelingen van de fabrikant voor tabletten met een gecombineerde werking.
...theekopjes worden donker en het vuil is niet
weg na het afwassen in de afwasmachine
- Theïne aanwezig in zwarte thee.
- Om bij theevlekken de bleekwerking te verhogen, voegt u een theelepel bakpoeder samen met het
afwasmiddel aan het afwasmiddelbakje toe.
...roestsporen - Geen voorwasprogramma gebruikt. - Zoute of zure voedselresten kunnen roestsporen veroorzaken, zelfs op roestvrijstalen bestek. Dit kunt u
voorkomen door altijd een voorwasprogramma te gebruiken indien het serviesgoed later afgewassen moet
worden.
...overige sporen - Dosering glansspoelmiddel te laag. - Verhoog de dosering glansspoelmiddel (zie pag. 3, “Glansspoelmiddel toevoegen”).
- Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe
te voegen.
...strepen - Dosering glansspoelmiddel te hoog. - Verlaag de dosering glansspoelmiddel bij strepen (zie pag. 3, “Glansspoelmiddel toevoegen”).
- Als u een gecombineerd afwasmiddel met glansspoelmiddel gebruikt, voeg dan geen extra glansspoelmiddel
toe.
...schuimvorming - Onjuiste dosering van afwasmiddel/glansspoelmiddel. - Gebruik alleen de benodigde hoeveelheid afwasmiddel/glansspoelmiddel, omdat te hoge doseringen
kunnen leiden tot overmatige schuimvorming.
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ignis ADL 353 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ignis ADL 353 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ignis ADL 353

Ignis ADL 353 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Ignis ADL 353 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info