693136
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
4
SLOVENŠČINA

-

svetilko.
РУССКИЙ




БЪЛГАРСКИ




SRPSKI
Svetlosni izvor ove svetiljke nije zamenljiv;
kada svetlosni izvor prestane da radi,
mora se zameniti cela svetiljka.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ





SLOVENSKY
-


УКРАЇНСЬКА




HRVATSKI
Izvor svjetla u ovom rasvjetnom tijelu ne

izvora svjetla, zamijeniti cijelo rasvjetno
tijelo.
ROMÂNA


SLOVENŠČINA
POMEMBNO!



napeljavi izvajati le ustrezno usposobljen

obrni na lokalno elektro podjetje.

pritrdilne elemente. Vedno uporabi vijake

material.
РУССКИЙ











БЪЛГАРСКИ













SRPSKI


instaliranjem.
U pojedinim zemljama postavljanje
elektroinstalacija mogu da izvode


elektrodistribuciji.

spone. Uvek biraj zavrtnje i tiplove koji
odgovaraju vrsti materijala.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ















SLOVENSKY








УКРАЇНСЬКА












HRVATSKI







vrste okova. Uvijek odaberite vijke i tiple

ROMÂNA





un instalator autorizat. Pentru mai multe



-

AA-1898942-5
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

ikea-floalt-904.363.14

Suche zurücksetzen

  • Kann man die Floalt von IKEA nach der Installation und dem Click erneut öffnen? Eingereicht am 4-2-2021 18:08

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ikea FLoalt 904.363.14 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info