796501
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
NLSnelle Referentiegids
1
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN INDESIT PRODUCT.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op:
www.indesit.com/register
HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN
Het gebruik van zout voorkomt de vorming van KALKAANSLAG op het va-
atwerk en op de functionele onderdelen van de machine.
Het is noodzakelijk dat HET ZOUTRESERVOIR NOOIT LEEG IS.
Het is belangrijk dat de hardheid van het water wordt ingesteld.
Het zoutreservoir bevindt zich in het onderste deel van de afwasmachine
(zie BESCHRIJVING PROGRAMMA) en moet worden gevuld wanneer het con-
trolelampje ZOUT BIJVULLEN in het bedieningspaneel brandt.
1. Verwijder het onderste rek en draai de dop van het re-
servoir los (linksom).
2. Alleen de eerste maal dat u dit doet: vul het zoutre-
servoir met water.
3. Plaats de trechter (zie afbeelding) en vul het zoutre-
servoir tot aan de rand (ongeveer 1 kg); het is niet on-
gebruikelijk dat er een beetje water uit lekt.
4. Verwijder de trechter en veeg alle zoutresten weg van de opening.
Zorg ervoor dat de dop strak is aangedraaid, zodat geen vaatwasmiddel in
de container kan komen tijdens het wasprogramma (dit kan de wateron-
tharder onherstelbaar beschadigen).
Wanneer u zout moet toevoegen, is u verplicht om de procedure helemaal
uit te voeren alvorens de wascyclus te starten om corrosie te voorkomen.
HET GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR BIJVULLEN
Glansspoelmiddel maakt het DROGEN van de
vaat gemakkelijker. Het glansspoelmiddelre-
servoir A moet worden gevuld wanneer het
the dark optical indicator on the dispenser
door C becomes transparent.
Het glansspoelmiddel NOOIT rechtstreeks
in de kuip gieten.
HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN
Gebruik de opening apparaat D om het vaatwasmiddeldoseerbakje te openen. Het
vaatwasmiddel alleen in het droge doseerbakje E invoeren. Plaats de hoeveelheid
vaatwasmiddel voor voorspoelen direct in de kuip.
Het gebruik van vaatwasmiddelen die niet bedoeld zijn voor vaatwa-
smachines kan de slechte werking van het apparaat veroorzaken of
het beschadigen.
WATERVERZACHTEND SYSTEEM
Waterverzachters reduceren automatisch de waterhardheid en
voorkomen bijgevolg ketelsteenvorming op de verwarmer en dragen bij
tot een eciëntere reiniging.
Dit systeem wordt automatisch met zout geregenereerd, u dient dus
het zoutreservoir te vullen wanneer het leeg is.
De frequentie van de regeneratie hangt af van de instelling van het water-
hardheidniveau - de regeneratie wordt uitgevoerd om de 5 Eco-cyclussen
met het waterhardheidniveau ingesteld op 3.
Het regeneratieproces start tijdens de laatste spoeling en eindigt tijdens
de droogfase, voordat de cyclus beëindigt.
Eén enkele regeneratie verbruikt: ~3,5 liter water;
Doet de cyclus 5 minuten langer duren;
Verbruikt minder dan 0,005 kWh energie.
BEDIENINGSPANEEL
EERSTE GEBRUIK
Voordat u het apparaat gebruikt leest u de Veiligheidsvoorschri-
ften zorgvuldig door.
De gegevens van het ECO-programma worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden, volgens de Europese norm EN 60436:2020.
Aanwijzing voor de Proeaboratoria: Voor gedetailleerde informatie over de omstandigheden van de EN-vergelijkingsproef kunt u contact opnemen met:
dw_test_support@whirlpool.com
Voorbehandeling van het vaatwerk vóór de programma’s is niet nodig.
*) Waarden aangegeven voor andere programma’s dan het Eco-programma zijn slechts indicatief. De werkelijke tijd is afhankelijk van vele factoren, zoals de temper-
atuur en de druk van het toevoerwater, de kamertemperatuur, hoeveelheid vaatwasmiddel, de hoeveelheid en soort lading, evenwicht van de lading, extra gekozen
opties en de kalibratie van de sensor. De kalibratie van de sensor kan de duur van het programma met max. 20 min. verlengen.
PROGRAMMATABEL
1 2 4 53
1. Aan-Uit/Reset-toets met controlelampje
2. Programmakeuzetoets / Push&GO
3. Controlelampje zout bijvullen
4. Programma controlelampjes
5. START/Pauze-toets met controlelampje
SCAN DE QR-CODE OP UW APPARAAT
VOOR MEER GEDETAILLEERDE IN-
FORMATIE
Programma Beschrijving programmas
Drogen
fase
Duur van
wasprogramma
(h:min)*)
Waterverbruik
(liter/cyclus)
Energieverbruik
(kWh/cyclus)
1.
Eco 50°- Het Eco-programma is geschikt voor het reinigen van normaal
vervuild vaatwerk, dat voor dit gebruik het meest eciënte programma
is wat betreft de combinatie van energie- en waterverbruik en in ove-
reenstemming is met de Europese Ecodesign-wetgeving.
3:20 12,0 1,05
2. Intensief 65° - Aanbevolen programma voor sterk vervuild serviesgoed,
met name geschikt voor pannen en koekenpannen (mag niet gebruikt
worden voor kwetsbare stukken).
2:30 16,0 1,50
3. Gemengd 55° - Gemengde vervuiling. Voor normaal vervuilde vaat met
opgedroogde etensresten. 2:25 16,0 1,35
4. Fast&Clean 28’
45° -
Programma dat kan worden gebruikt voor een hal-
ve lading licht vervuilde vaat zonder opgedroogde etensresten. Heeft geen
droogfase.
-0:28 9,0 0,60
5.
Push&GO 50° - Dagelijkse afwas- en droogcyclus die een voortreelijke
reinigende werking op korte tijd garandeert zonder de noodzaak om
het servies vooraf te behandelen.
1:25 11,5 1,10
D
E
A
C
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Indesit DMIE 2B19 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info