Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Keuzeknop
tapcomfort aan/uit
(alleen bij indirekt
gestookte boiler).
Drukmeter cv-
water. Minimale
druk 1 bar.
Zonodig cv-
water bijvullen.
Keuzeknop cv/tap t.b.v.
instelling of weergave water-
temperatuur verwarming of
weergave temperatuur
indirekt gestookte boiler.
Serviceknop t.b.v.
installateur. Display
geeft bedrijfstoestand
weer. Zie montage-
voorschriften.
Resetknop indrukken
indien het rode lampje
bij storing brandt. Bij
herhaling installateur
waarschuwen.
Instelling watertemperatuur cv. Selecteer met de
keuze-
knop de cv-functie. De ingestelde temperatuur knippert
op het display. Met de -/+ knop instelling wijzigen.
Voor weergave watertemperatuur druk langdurig op
keuzeknop cv/tap.
Aan/uit knop verwarming
en boilervoorziening.
Vorstbeveiliging blijft in
werking tenzij de stroom
wordt uitgeschakeld.
Laat u vooral eerst voorlichten door de installateur omtrent het
vullen, het ontluchten en de werking van de verwarming.
Werking van de ketel
De Intergas Hoog Rendement gaswandketel dient om water
op te warmen en toe te voeren aan de radiatoren.
Bij iedere warmtevraag van de kamerthermostaat wordt de
brander d.m.v. een elektrische vonk ontstoken en continu
bewaakt door de vlambeveiliging.
Indien de brander niet direkt ontsteekt dan zal automatisch na
5 seconden de ontsteking opnieuw in werking treden.
Ontsteekt de brander na 4 keer niet dan valt de ketel in storing
(4) en gaat het rode storingslampje boven de resetknop bran-
den.
De ketel is voorzien van een modulerende regeling die ervoor
zorgt dat de ketel altijd de juiste hoeveelheid warmte voor de
verwarming levert. De maximale temperatuur van het cv water
kan op het bedieningspaneel ingesteld worden tussen 30° en
90°C.
De pomp gaat automatisch bij iedere warmtevraag van de
kamerthermostaat draaien en heeft een nadraaitijd van
1 minuut. De nadraaitijd kan indien gewenst door de installa-
teur aangepast worden.
Bovendien gaat de pomp 1 keer per 24 uur gedurende
10 seconden draaien om vastzitten te voorkomen. De automa-
tische inschakeling van de pomp vindt altijd plaats op het tijd-
stip van de laatste warmtevraag van de kamerthermostaat.
Om dit tijdstip te wijzigen dient op het gewenste tijdstip de
kamerthermostaat even omhoog gezet te worden.
Bedieningsvoorschrift Intergas Kompakt Hoog Rendement gaswandketel
Bedieningsvoorschrift Intergas
Kompakt Solo HR - gaswandketel
NE 11-03
HR
SV
Hoog Rendement
Schonere verbranding
107
Vullen en ontluchten
Voor het vullen de elektrische stroom uitschakelen. Het vullen
(bijvullen) kan geschieden via de vul-/aftapkraan onder de
ketel of op de plaats waar een vulkraan is aangebracht door
de installateur.
Sluit de vulslang aan op de kraan en vul deze met water tot
zich geen lucht meer in de slang bevindt. Sluit de vulslang aan
op de vulkraan. Open de kraan en vervolgens de vulkraan.
Vul de ketel en de installatie tot een waterdruk van ongeveer
1 bar bij afgekoeld water. Ontlucht de installatie en de ketel.
Het ontluchtingspunt van de ketel bevindt zich links boven op
de ketel.
Moet vaker gevuld worden dan enkele malen per jaar waar-
schuw dan uw installateur. Er is dan waarschijnlijk een lekka-
ge. Vul altijd met schoon drinkwater.
Aftappen
Voor het aftappen van de ketel en de installatie eerst de elek-
trische stroom uitschakelen en de gaskraan sluiten.
Open de vul-/aftapkraan onder de ketel en laat het cv water
wegstromen.
Zodra de waterdruk tot 0 bar is gedaald de ontluchtingsnippel
links boven op de ketel openen. Voor het aftappen van de
installatie dient op het laagste punt eveneens afgetapt te wor-
den. De radiatoren dienen afzonderlijk op het laagste punt
afgetapt te worden.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Intergas Kompakt Solo HR wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Intergas Kompakt Solo HR in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,04 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info