695054
1
Zoom out
Zoom in
RF zenderschakelaar - 15081060
- RFZ afstandbediening
- Batterij type CR 2032
- Tape 14x33 mm
- Bevestigingsschroeven
- Bevestigingspluggen
- Handleiding
1 stuks
1 stuks
2 stuks
2 stuks
2 stuks
1 stuks
Deze zender kan gebruikt worden om de ventilatorstand van de
Inventum Ecolution te bedienen. Om deze schakelaar te gebruiken
dient er een ontvanger aangesloten te worden op het apparaat.
Voordat de zenderschakelaar werkt dient deze eerst op de
ontvanger worden afgestemd.
Knop
Actie
Functie
1
Kort
Stand 1 (laag)
2
Kort
Stand 2 (middel)
3
Kort
Stand 3 (hoog)
Kort
Stand 3, tijdelijk 10 min.
Lang (>2sec)
Stand 3, tijdelijk 30 min.
Inleiding
Inhoud levering
Plaats de batterij met de gegraveerde plus (+) blijvend zichtbaar eerst
aan de (+) zijde in de houder en daarna wordt de batterij aan de (-)
zijde vast geklikt in de houder.
Wip de batterij met een schroevendraaier aan de (-) zijde uit de
houder. Na het vervangen van de batterij blijven de opgeslagen
functies behouden.
Let op: Gooi lege batterijen nooit bij het huisvuil, maar
breng ze naar de inzamelpunten voor chemisch afval!
Batterij plaatsen Afstemmen van de schakelaar/ontvanger
Één of meerdere schakelaars op één ontvanger
1
Haal de stekker van de ontvanger los en stop daarna
de stekker er weer in. Er is nu 10 min de tijd om te
programmeren
2
Houd de drukknop ‘1’ + drukknop ‘ ‘ tenminste 6
sec ingedrukt
3
De beide indicatie-led’s lichten rood en daarna groen
op. Het afstemmen is voltooid.
4
Test de 3 standen na het programmeren van de
schakelaar.
Voor de tweede of meerdere schakelaars: Herhaal stap
1 t/m 4 met de betreffende schakelaar.
-Linker LED licht kort groen op: Ontvanger wordt in stand 1 of 3
gezet.
-Rechter LED licht kort groen op: Ontvanger wordt in stand 2 of
tijdelijk in stand 3 gezet
LED situaties bij fouten:
Montage
Batterij vervangen
Functies voor de gebruiker
Bevestig de borgplaat met de bijgeleverde schroeven op een
inbouwdoos of rechtstreeks aan de muur met de schroeven en
pluggen (A) of met de bijgeleverde plakstroken (B). De markering
“TOP” dient zich aan de bovenzijde van de borgplaat te bevinden.
Let op: Duw eerst de onderzijde
vast in de schakelaar
Stap 1:
Stap 2:
Stap 1: Schuif de
borgplaat naar
beneden
Stap 2: Neem de
borgplaat weg
A A
B
B
Let op: De draadloze schakelaar werkt niet als de
batterij verkeerd om is geplaatst. Een verkeerd
geplaatste batterij kan de elektronica beschadigen!
-Beide LED’s lichten 1 sec rood op: Ontvanger heeft na een aantal
pogingen nog niet gereageerd.
-Beide LED’s lichten afwisselend rood op: De schakelaar staat in de
afstemmingsmode maar de ontvanger niet. Er kan daardoor geen
afstemming plaatsvinden.
LED situaties bij normale bedrijf situaties:
Tip: Stem eerst de zenderschakelaar af op de ontvanger
alvorens deze aan de wand te bevestigen.

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Inventum 15081060 - RF zenderschakelaar wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info