Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
VOETENZAK • FUßWÄRMER
CHAUFFE PIEDS • FOOT WARMER
HZ 30
753.629-0610
02HZ30_GA_0410.indd 1 17-6-2010 9:57:47
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  VOETENZAK • FUßWÄRMER
  CHAUFFE PIEDS • FOOT WARMER

  HZ 30
  753.629-0610

  02HZ30_GA_0410.indd 1

  17-6-2010 9:57:47 • Page 2

  VERKLARING VAN DE SYMBOLEN/ ZEICHENERKLÄRUNG ETIKETT
  LÉGENDE DES SYMBOLES/ EXPLANATION OF SYMBOLS
  Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.
  Elektro Haushaltsgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über Ihren
  Elektrofachhändler oder Ihrer örtlichen Wertstoffsammelstelle.
  Les petits appareils domestiques doivent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux
  points de collecte réservés à cet usage.
  Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and
  recycling. Electrical and electronic equipment must be returned to a municipal waste collection
  point.
  Lees de gebruiksaanwijzing!
  Hinweise lesen!
  Lire les instructions!
  Read the instructions!

  Niet gebruiken als de deken gevouwen of ineengeschoven is!
  Nicht gefaltet oder zusammengeschoben gebrauchen!
  Ne pas utiliser le chauffe lit plié ou tassé sur lui-même!
  Do not use when folded or creased!

  Niet met naalden in de deken steken!
  Keine Nadeln in das Wärme-Unterbett stechen!
  Ne pas enfoncer une aiguille!
  Do not pierce with needles!

  Bestand tegen kleine hoeveelheden water!
  Tropfwassergeschützt!
  Degré d’étanchéité!
  Drip proof!
  De bij dit apparaat gebruikte stoffen zijn in overeenstemming met de hoge sociaal-ecologische
  eisen van de Ecotex-standaard 100, zoals aangetoond door onderzoeksinstituut Hohenstein.
  Die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen
  des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen.
  Les textiles employés sur cet appareil ont subi le contrôle des matières indésirables du point de
  vue de l’écologie humaine et ont reçu le label Öko-Tex Standards 100, certifié par l’institut de
  recherche Hohenstein.
  The textiles used for this device meet the stringent human ecological requirements
  of Oeko Tex Standard 100, as verified by Hohenstein Research Institute.

  2
  02HZ30_GA_0410.indd 2

  17-6-2010 9:57:47 • Page 3

  NEDERLANDS
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  OMSCHRIJVING VAN HET APPARAAT
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  INLEIDING
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  VEILIGHEID
  GEBRUIK
  AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
  REINIGING & ONDERHOUD
  GARANTIE & SERVICE

  PAGINA 4
  PAGINA 4
  PAGINA 5
  PAGINA 5
  PAGINA 5
  PAGINA 5
  PAGINA 5
  PAGINA 6
  PAGINA 16

  DEUTSCH
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  BESCHREIBUNG DES GERÄTS
  SICHERHEITSHINWEISE
  EINLEITUNG
  VOR DER INBETRIEBNAHME
  SICHERHEITSSYSTEM
  BEDIENUNG
  ABSCHALTAUTOMATIK
  REINIGUNG & PFLEGE
  GARANTIE & SERVICE

  SEITE
  SEITE
  SEITE
  SEITE
  SEITE
  SEITE
  SEITE
  SEITE
  SEITE

  7
  7
  8
  8
  8
  8
  8
  9
  16

  PAGE
  PAGE
  PAGE
  PAGE
  PAGE
  PAGE
  PAGE
  PAGE
  PAGE

  10
  10
  11
  11
  11
  11
  12
  12
  17

  PAGE
  PAGE
  PAGE
  PAGE
  PAGE
  PAGE
  PAGE
  PAGE
  PAGE

  13
  13
  14
  14
  14
  14
  14
  14
  17

  FRANÇAIS
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  DÉFINITION DE L’APPAREIL
  CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  INTRODUCTION
  POUR LA PREMIÈRE UTILISATION
  SÉCURITÉ
  SÉLECTION DE TEMPÉRATURE
  ARRÊT AUTOMATIQUE
  NETTOYAGE & ENTRETIEN
  GARANTIE & SERVICE

  ENGLISH
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
  SAFETY INSTRUCTIONS
  INTRODUCTION
  BEFORE FIRST USE
  SAFETY SYSTEM
  USE
  AUTOMATIC SWITCH-OFF
  CLEANING & MAINTENANCE
  GUARANTEE & AFTER SALES SERVICE

  3
  02HZ30_GA_0410.indd 3

  17-6-2010 9:57:47 • Page 4

  NEDERLANDS

  2.

  1. Voetenzak met uitneembare teddyvoering
  2. Verlichte 3 standenschakelaar

  1.

  Afmeting: 26 x 26 x32 cm
  Automatische uitschakeling na 90 minuten
  100 Watt
  fabrikant van uw pacemaker.
  • De voetenzak buiten bereik van kinderen houden.
  Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen
  ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten.
  Laat kinde­ren daarom nooit zonder toezicht met
  elektrische apparaten werken. Zorg ervoor dat de
  voetenzak altijd zodanig opgeborgen wordt dat
  kinde­ren er niet bij kunnen.
  • Zorg ervoor dat de voetenzak altijd zodanig
  opgeborgen wordt dat kinde­ren er niet bij kunnen en
  er niet mee kunnen spelen.
  • Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
  hulpbehoevenden, kleine kinderen en/of personen
  met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij goede
  begeleiding krijgen of geïnstrueerd zijn in het veilig
  gebruiken van het apparaat door een persoon die
  verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  • Als u besluit de voetenzak, vanwege een defect,
  niet langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de
  stekker uit de wandcontactdoos heeft verwijderd,
  het snoer af te knippen. Breng de voetenzak naar
  de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw
  gemeente.
  • Ga bij storing nooit zelf repareren.
  • Geen spelden of andere voorwerpen in de voetenzak
  prikken.
  • De voetenzak niet gebruiken wanneer deze vochtig is.
  • Niet gebruiken voor het verwarmen van dieren.
  • De voetenzak:
  - alleen binnenshuis gebruiken;
  - niet aanzetten als deze opgevouwen of in elkaar
  geschoven is;
  - niet afklemmen of sterk buigen;
  - nooit extra afdekken.
  • Laat hulpbehoevenden, kleine kinderen en/of personen
  die over- of ongevoelig zijn voor warmte nooit de
  voetenzak gebruiken.
  • De voetenzak mag niet door kinderen worden gebruikt,
  behalve wanneer de schakelaar door één van de ouders
  of een andere volwassene van tevoren is ingesteld of

  1 | VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  Belangrijke
  aanwijzingen bewaren voor
  later gebruik!
  Het niet opvolgen van de volgende instructies kan
  lichamelijke of materiële schade (kortsluiting,
  huidverbranding, brand) veroorzaken.
  De volgende veiligheidsinstructies dienen niet alleen
  voor uw eigen veiligheid en die van anderen, maar
  beschermen ook het product tegen schade.
  Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig en
  geheel door voordat u de voetenzak gaat
  gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere
  raadpleging.
  • Gebruik de voetenzak uitsluitend voor de in de
  gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden.
  • Net als bij alle elektrische apparatuur zijn ook bij
  deze elektrische voetenzak zorgvuldigheid en naleving
  van de aanwijzingen geboden om letstel of schade te
  vermijden.
  • De elektrische en magnetische velden die van dit
  elektrische product uitgaan kunnen in sommige
  gevallen de werking van uw pacemaker storen.
  De straling bevindt zich echter ver beneden de
  grenswaarden: elektrische veldsterkte: max. 5000 V/m,
  magnetische veldsterkte: max. 80 A/m magnetische
  stroomdichtheid: max. 0,1 Milli-Tesla. Raadpleeg
  daarom vóór gebruik van dit product uw arts en de

  02HZ30_GA_0410.indd 4

  4
  17-6-2010 9:57:48 • Page 5

  het kind goed geïnstrueerd is in veilig gebruik van de
  voetenzak.
  • Plaats de voetenzak niet op lichaamsdelen die
  ontstoken, gewond of gezwollen zijn. Bij twijfel dient
  u het advies van een arts in te winnen.
  • De voetenzak niet in bed gebruiken.
  • Let op! Val niet in slaap terwijl de voetenzak aan
  staat!
  • Zorg ervoor dat de voetenzak nooit gevouwen,
  dubbelgeslagen of opgerold wordt gebruikt.
  • Laat de voetenzak niet zonder toezicht aan staan.
  • Trek of draai niet aan de voedingsdraden; ook niet
  knikken.
  • De voetenzak mag alleen gebruikt worden met de
  schakelaar die op het etiket van het kussen aangegeven
  staat.
  • De voetenzak moet regelmatig gecontroleerd worden
  op tekenen van slijtage en beschadiging. Als er
  dergelijke tekenen zijn of als de voetenzak onjuist
  gebruikt is, moet het vóór verder gebruik naar de
  leverancier of fabrikant worden gebracht.
  • De elektrische voetenzak is niet bestemd om in
  ziekenhuizen te worden gebruikt.
  • Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom met een
  netspanning in overeenstemming met de informatie
  aangegeven op het label van de voetenzak.
  • Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen
  laten lopen.
  • Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het
  snoer te voorkomen.
  • Dompel de voetenzak, het snoer of de stekker nooit
  onder in water of andere vloeistoffen.
  • Te lang gebruik kan brandwonden op de huid
  veroorzaken.
  • Gebruik de voetenzak niet wanneer de stekker, het
  snoer of de voetenzak beschadigd is, of wanneer
  de voetenzak niet meer naar behoren functioneert
  of wanneer het gevallen of op een andere manier
  beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze
  technische dienst. In geen geval de stekker of het
  snoer zelf vervangen. Reparaties aan elektrische
  apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitge­
  voerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties
  kunnen aanzien­lijke gevaren voor de gebruiker tot
  gevolg hebben.
  • De voetenzak nooit gebruiken met onderdelen die niet
  door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.
  • Indien de voetenzak niet gebruikt of gereinigd wordt,
  de voetenzak geheel uit zetten.
  • Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
  gebruik. Wanneer de voetenzak oneigenlijk gebruikt
  wordt, kan er bij eventuele defecten geen aanspraak
  op schadevergoeding worden gemaakt en vervalt het
  recht op garantie.

  3 | VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Voordat u de voetenzak voor de eerste maal in
  gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan:
  pak de voetenzak voorzichtig uit en verwijder al het
  verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken
  en karton) buiten het bereik van kinderen houden.
  Controleer na het uitpakken de voetenzak zorgvuldig op
  uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport.
  De voetenzak nooit gevouwen of gekreukt gebruiken.
  Geen kunstmatige warmtebronnen, zware en/of hoekige
  voorwerpen op de voetenzak leggen. Bij het eerste
  gebruik kan de voetenzak een kunststofgeur verspreiden.
  Deze verdwijnt echter na korte tijd.

  4 | VEILIGHEID
  Deze voetenzak is voorzien van een VEILIGHEIDSSYSTEEM.
  Deze elektronische sensortechniek voorkomt
  oververhitting van de voetenzak over het totale
  oppervlak door automatische uitschakeling in geval van
  fouten. Wanneer de voetenzak door een fout automatisch
  door het veiligheidssysteem wordt uitgeschakeld, brandt
  het controlelampje niet meer, ook wanneer de voetenzak
  is ingeschakeld. Let op! Na een veiligheidsfout kan de
  voetenzak niet meer gebruikt worden en moet u het
  inleveren bij uw leverancier voor reparatie.

  5 | GEBRUIK
  De elektrische voetenzak is bestemd voor het verwarmen
  van de voeten van personen. Gebruik de voetenzak niet
  met schoenen aan, omdat hierdoor uw warmtegevoel
  vermindert en de voetenzak vuil wordt. De voetenzak
  kan natuurlijk ook altijd in uitgeschakelde toestand
  worden gebruikt: het pluche houdt uw voeten warm als
  er geen stopcontact in de buurt is. Voor een optimale
  werking adviseren wij de voetenzak ongeveer 15 minuten
  vóór gebruik aan te zetten.
  Steek de stekker in het stopcontact. Wij adviseren om
  te beginnen met de hoogste stand, zodat de voetenzak
  snel warm wordt. Indien nodig kan dan later worden
  teruggeschakeld naar een lagere temperatuurstand.
  O
  1
  2
  3

  Om het makkelijk te maken om ook bij weinig licht de
  juiste stand te kiezen, is de schakelaar voorzien van een
  lampje.

  2 | INLEIDING

  6 | AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

  Deze voetenzak is bedoeld voor de verwarming van
  voeten van personen. Gebruik de voetenzak zonder
  schoeisel, anders kunt u de warmte niet goed voelen
  en wordt de voetenzak vuil. De voetenzak is niet
  voor gebruik in ziekenhuizen of bedrijfsmatig gebruik
  bedoeld. Vooral zuigelingen, kleine kinderen, personen
  die ongevoelig zijn voor te hoge temperaturen,
  hulpbehoevenden en dieren mogen niet verwarmt
  worden.

  5
  02HZ30_GA_0410.indd 5

  = uit
  = minimale warmte
  = gemiddelde warmte
  = maximale warmte

  De voetenzak is uitgerust met een
  automatische uitschakelfunctie. Deze
  veiligheidfunctie stopt ongeveer
  90 minuten na ingebruikname de
  warmtetoevoer van de voetenzak. Het
  controlelampje begint vervolgens te
  knipperen. Om de voetenzak opnieuw in gebruik te
  kunnen nemen, moet u de standenschakelaar eerst op

  17-6-2010 9:57:48 • Page 6

  "O" zetten. Na ongeveer 5 seconden kunt u het kussen
  opnieuw inschakelen. Als de voetenzak na afloop van de
  automatische uitschakeling niet meer wordt gebruikt,
  dan moet u deze uitschakelen (stand "O") en moet u de
  stekker uit het stopcontact verwijderen.

  7 | REINIGING & ONDERHOUD
  Verwijder vóór reiniging van de voetenzak altijd de
  stekker uit het stopcontact. De uitneembare pluche
  voering kan met de hand gewassen worden.
  Kleinere vlekken kunnen worden verwijderd met een
  doek of een vochtige spons, eventueel in combinatie met
  een beetje vloeibaar fijnwasmiddel. De voetenzak mag
  daarbij niet doorweekt worden. Let op! De voetenzak
  zelf mag niet in de machine gereinigd, gecentrifugeerd
  of gedroogd, chemisch gereinigd, uitgewrongen,
  gemangeld of gestreken worden. Schakel de elektrische
  voetenzak nooit in om het te drogen.
  Na het reinigen moet de voetenzak goed drogen.
  Gebruik de voetenzak pas weer wanneer de voetenzak en
  de hoes volledig droog zijn.
  Opbergen
  Wanneer u de voetenzak gedurende langere periode
  niet gebruikt, raden wij u aan om het in de originele
  verpakking te bewaren. Plaats de doos in een droge
  ruimte, en zorg ervoor dat er geen zware belasting op
  rust. Laat de voetenzak eerst afkoelen voordat u deze
  opbergt.

  6
  02HZ30_GA_0410.indd 6

  17-6-2010 9:57:48 • Page 7

  DEUTSCH

  2.

  1. Fußwärmer mit herausnehmbarer Teddyfutter
  2. Beleuchteter Schalter mit 3 Temperaturstufen

  1.

  Größe: ca. 26 x 26 x 32 cm
  Abschaltautomatik nach 90 Min.
  100 Watt
  Hitze und Feuchtigkeit schützen!
  • Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den
  Stecker niemals ins Wasser.
  • Allzulange Anwendung kann zu Hautverbrennungen
  führen.
  • Die von diesem elektrischen Produkt ausgehenden
  elektrischen und magnetischen Felder können unter
  Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers
  stören. Sie liegen jedoch weit unter den Grenzwerten;
  elektrische Feldstärke: max. 5000V/m, magnetische
  Feldstärke; max. 80A/m magnetische Flussdichte; max.
  0,1 Milli-Tesla. Bitte befragen Sie deshalb Ihren Artz
  und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der
  Benutzung dieses Produktes.
  • Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu
  stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
  • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen
  (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen,
  sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels
  Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es
  sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit
  zuständige Person beaufsichtigt.
  • Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Kinder sehen
  die Gefahren nicht, die bei der Inbetriebnahme von
  elektrischen Geräte entstehen können. Lassen Sie
  Kindern deshalb nie unbeaufsichtigt mit elektrischen
  Geräten arbeiten. Achten Sie darauf, dass Sie
  elektrische Geräte immer außer Reichweite von
  Kindern abstellen.
  • Wenn das Gerät oder Netzkabel defekt oder beschädigt
  ist, muss es von einer autorisierten Werkstatt ersetzt
  werden, da für die Reparatur Spezialwerkzeuge und/
  oder spezielle Teile benötigt werden. Wenden Sie sich
  an Ihren Händler oder das Inventum Service Center.
  • Wenn das Gerät nicht benutzt oder gereinigt wird,
  immer das Gerät ausschalten und den Stecker aus den
  Steckdosen entfernen.
  • Bei einer endgültigen Außerbetriebsetzung
  eines derartigen Geräts wird empfohlen, es
  funktionsuntüchtig zu machen, indem Sie das

  1 | SICHERHEITSHINWEISE

  Wichtige
  Hinweise - für
  den späteren
  Gebrauch
  aufbewahren!
  Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann
  Personen- oder Sachschäden (elektrischer Schlag,
  Hautverbrennung, Brand) verursachen. Die folgenden
  Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur
  zum Schutz Ihrer Gesundheit bzw. der Gesundheit
  Dritter, sondern auch zum Schutz des Produktes.
  Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch
  bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren
  Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf.
  • Benutzen Sie den Fußwärmer nur zu dem in dieser
  Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck.
  • Wie bei allen elektrischen Geräten wird auch bei
  diesem Produkt besondere Sorgfalt sowie Einhaltung
  der Hinweise verlangt, um Verletzungen oder Schäden
  zu vermeiden.
  • Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben
  auf dem Typenschild übereinstimmen.
  • Das Kabel nicht über scharfe Kanten ziehen,
  einklemmen oder herunterhängen lassen. Kabel vor

  7
  02HZ30_GA_0410.indd 7

  17-6-2010 9:57:49 • Page 8

  Netzkabel, nachdem der Netzstecker gezogen
  wurde, durchschneiden. Bringen Sie Ihr Gerät zur
  entsprechenden Müllentsorgungsstelle Ihrer Gemeinde.
  • Versuchen Sie nie im Falle einer Störung oder eines
  Defekts das Gerät selbst zu reparieren.
  • Keine Nadeln oder spitzen Gegenstände in das
  Heizkissen hineinstechen.
  • Den Fußwärmer nicht im feuchtem Zustand benutzen.
  • Nicht zur Erwärmung von Tieren verwenden.
  • Den Fußwärmer nicht bei Hilflosen, kleine Kindern
  und wärmeunempfindlichen Personen oder Tieren
  verwenden.
  • Den Fußwärmer darf nicht von Kindern benutzt werden,
  es sei denn, der Schalter ist von einem Elternteil oder
  einer Aufsichtsperson voreingestellt worden oder das
  Kind ist ausreichend eingewiesen worden, wie es den
  Fußwärmer sicher betreibt.
  • Achtung! Auf kein Fall einschlafen, während den
  Fußwärmer in Betrieb ist.
  • Den Fußwärmer nicht im Bett benutzen.
  • Den Fußwärmer darf niemals gefaltet oder
  zusammengeschoben benutzt werden.
  • Den Fußwärmer darf nicht unbeaufsichtigt betrieben
  werden.
  • Nicht an der Zuleitung ziehen, drehen oder sie scharf
  knicken.
  • Den Fußwärmer nicht scharf knicken.
  • Den Fußwärmer niemals zusätzlich abdecken.
  • Den Fußwärmer ist häufig dahingehend zu prüfen, ob
  es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt.
  Falls solche Anzeichen vorhanden sind oder falls das
  Gerät unsachgemäß benutzt worden ist, muss es vor
  erneuter Benutzung zum Hersteller oder zum Händler
  gebracht werden.
  • Den Fußwärmer ist nicht für den Gebrauch in
  Krankenhäusern bestimmt.
  • Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch
  bestimmt. Wird es nicht ordnungsgemäß,
  (halb)professionel oder entgegen den Anweisungen
  dieser Anleitung verwendet, erlischt die Garantie
  und Inventum übernimmt dann keine Haftung für
  irgendwelche eingetretenen Schäden.

  3 | VOR DER INBETRIEBNAHME
  Bevor Sie den Fußwärmer das erste Mal benutzen,
  müssen Sie folgendermaßen vorgehen: entfernen Sie
  das Verpackungsmaterial (Plastiksäcke, Styropor und
  Karton) und bewahren Sie es unzugänglich für Kinder auf.
  Kontrollieren Sie, ob alle Teile mitgeliefert und aus der
  Verpackung genommen wurden, und dass kein Schaden
  an dem Gerät, z. B. beim Transport, entstanden ist.
  Den Fußwärmer nie gefaltet, zusammengeschoben
  oder zusammengerollt einschalten. Keine künstliche
  Wärmequellen, schwere und/oder eckige Gegenstände
  auf den Fußwärmer legen. Beim ersten Gebrauch
  kann den Fußwärmer einen Geruch nach Kunststoff
  entwickeln, der sich jedoch nach kurzer Zeit verliert.

  4 | SICHERHEITSSYSTEM
  Dieser Fußwärmer ist mit einem SICHERHEITSSYSTEM
  ausgestattet. Diese elektronische Sensortechnik
  verhindert eine Überhitzung des Fußwärmers auf seiner
  gesamten Fläche durch automatische Abschaltung im
  Fehlerfall. Erfolgt aufgrund eines Fehlerfalles eine
  automatische Abschaltung des Fußwärmers durch das
  Sicherheits-System, so leuchtet die Signallampe auch
  im eingeschalteten Zustand des Fußwärmers nicht
  mehr. Bitte beachten Sie, dass den Fußwärmer nach
  einem Fehlerfall aus Gründen der Sicherheit nicht mehr
  betrieben werden kann und an die angegebene ServiceAdresse eingesendet werden muss.

  5 | BEDIENUNG
  Die schnellste Erwärmung des Fußwärmers erreichen Sie,
  indem Sie zuerst die höchste Temperaturstufe einstellen.
  Später kann bei Bedarf zurückgeschaltet werden.
  Der Fußwärmer kann natürlich jederzeit auch in
  ausgeschaltetem Zustand benutzt werden; sein
  Teddyplüsch wärmt, falls keine Steckdose in der Nähe
  ist. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, empfehlen
  wir, den Fußwärmer ungefähr 15 Minuten vor Gebrauch
  einzuschalten.

  2 | EINLEITUNG
  Dieses Produkt ist zur Erwärmung von menschlichen
  Füßen bestimmt. Benutzen Sie den Fußwärmer nicht mit
  Schuhen, da dadurch Ihr Wärmeempfinden herabsetzt
  wird und der Fußwärmer verschmutzt. Dieser Fußwärmer
  ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern oder für
  den gewerblichen Einsatz bestimmt. Es dürfen
  insbesondere keine Säuglinge, Kleinkinder,
  wärmeunempfindliche oder hilflose Personen und keine
  Tiere erwärmte werden.

  O = Aus
  1 = minimale Wärme
  2 = mittlere Wärme
  3 = maximale Wärme
  Zum einstellen mit wenig Licht hat die Schalter eine
  Kontrolllampe.

  6 | ABSCHALTAUTOMATIK

  8
  02HZ30_GA_0410.indd 8

  Der Fußwärmer ist mit einer
  Abschaltautomatik ausgestattet. Diese
  stoppt die Wärmezufuhr ca. 90 Minuten
  nach der Inbetriebnahme des Fußwärmers.
  Die Funktionsanzeige beginnt danach
  zu blinken. Um den Fußwärmer wieder
  einzuschalten, wählen Sie den Stufenschalter zuerst auf
  die Stellung “0” stellen. Nach ungefähr 5 Sekunden ist

  17-6-2010 9:57:49 • Page 9

  ein erneutes Einschalten möglich. wird den Fußwärmer
  nach erfolgter Zeitabschaltung nicht mehr benutzt, so
  sollte es ausgeschaltet (Stufe 0) oder der Netzstecker aus
  der Steckdose gezogen werden.

  7 | REINIGUNG & PFLEGE
  Ziehen Sie vor der Reinigung des Fußwärmers stets
  den Netzstecker aus der Steckdose. Der Fußwärmer
  sollte sauber gehalten werden, da er nicht gewaschen
  werden darf. Kleinere Flecken können mit einem Tuch
  oder feuchten Schwamm und eventuell etwas flüssigem
  Feinwaschmittel entfernt werden. Der Fußwärmer darf
  dabei nicht durchtränkt werden. Beachten Sie, dass
  den Fußwärmer selbst nicht maschinell gewaschen,
  geschleudert oder getrocknet, chemisch gereinigt,
  ausgewrungen, gemangelt oder gebügelt werden darf.
  Das herausnehmbare Teddyfutter kann per Hand
  gewaschen werden. Benutzen Sie den Fußwärmer erst
  wieder, wenn er vollständig trocken ist.
  Aufbewahrung
  Wenn Sie den Fußwärmer längere Zeit nicht verwenden,
  empfehlen wir Ihnen, ihn in der Originalverpackung
  in trockener Umgebung und ohne Beschwerung
  aufzubewahren. Lassen Sie den Fußwärmer vorher
  abkühlen.

  9
  02HZ30_GA_0410.indd 9

  17-6-2010 9:57:49 • Page 10

  FRANÇAIS

  2.

  1. Chauffe-pieds avec doublure en teddy enlevable
  2. Chaleur illuminé pour 3 positions de température

  1.

  Dimension: 26 x 26 x 32 cm
  Arrêt automatique après 90 minutes
  100 Watts
  • Ne pliez jamais le cordon électrique d’une manière
  trop serrée et ne le laissez pas pendre au‑dessus
  d’éléments brûlants.
  • Déroulez totalement le cordon électrique afin d’éviter
  tout risque de surchauffe du cordon.
  • Ne plongez jamais le cordon électrique ou la fiche de
  l’appareil dans de l’eau.
  • Une utilisation prolongée peut provoquer des
  brûlures cutanées.
  • Les champs électriques et magnétiques produits par
  cet appareil électrique peuvent dans certains cas
  conduire à un dysfonctionnement de votre stimulateur
  cardiaque. Les valeurs de ceux-xi sont cependant bien
  en dessous des valeurs limites: intensité du champ
  électrique: 5000 V/m max., intensité du champ
  magnétique: 80 A/m max., densité de flux 0,1 Millitesla
  max. C'est la raison pour laquelle vous devez consulter
  votre médecin et le fabricant de votre stimulateur
  cardiaque avant d'utiliser ce produit.
  • N’utilisez pas l’appareil si la fiche de l’appareil,
  le cordon électrique ou l’appareil lui‑même sont
  endommagés, ou bien si l’appareil ne fonctionne plus
  comme il se doit, ou bien s’il est tombé ou alors encore
  s’il a été endommagé d’une autre manière. Consultez
  alors votre commerçant ou notre service technique. Ne
  changez en aucun cas vous-même la fiche de l’appareil
  ou le cordon électrique. Les réparations effectuées sur
  des appareils électriques doivent être exclusivement
  faites par des réparateurs qualifiés. Des réparations qui
  ne seraient pas correctement effectuées pourraient
  présenter de graves dangers pour l’utilisateur.
  N’utilisez jamais l’appareil avec des pièces qui ne
  soient pas recommandées ou livrées par le fabricant.
  • Si vous n’utilisez pas votre appareil ou si vous devez le
  nettoyer, éteignez totalement l’appareil et retirez la
  fiche de l’appareil de la prise de contact.
  • Ne jamais laisser l’appareil à la portée des enfants. Les
  enfants ne sont pas conscients des dangers qui peuvent
  exister lors de l’utilisation d’appareils électriques.
  C’est pourquoi vous ne devez jamais laisser un enfant

  1 | CONSIGNES DE SÉCURITÉ

  Consignes
  importantes - à
  conserver pour
  un usage
  ultérieur!
  La non-observation des remarques suivantes peut
  causer des dommages personnels ou matériels
  (électrocution, brûlure, incendie). Les remarques
  suivantes relatives à la sécurité et aux risques ont
  pour but non seulement de protéger votre santé et
  celle des tiers mais aussi le produit. Il faut donc suivre
  ces remarques de sécurité et les joindre à l’article lors
  de sa transmission. Lisez ce mode d’emploi très
  attentivement avant d’utiliser votre appareil et
  conservez-le précieusement pour le consulter
  éventuellement plus tard.
  • Utilisez uniquement cet appareil pour les usages
  décrits dans ce mode d’emploi.
  • Comme tout appareil électrique, ce produit demande
  un soin particulier et le respect des consignes afin
  d'éviter les blessures, les incendies et les dommages de
  l'appareil.
  • Branchez l'appareil uniquement sur du courant
  alternatif, sur une prise de terre murale, ayant un
  voltage correspondant à celui qui est indiqué sur la
  plaque technique de l’appareil.

  02HZ30_GA_0410.indd 10

  10
  17-6-2010 9:57:50 • Page 11

  se servir de cet appareil sans surveillance.
  Veillez à ce que l’appareil soit toujours rangé de telle
  sorte que les enfants ne puissent pas y accéder.
  • Surveiller les enfants afin de s’assurer qu’ils ne jouent
  pas avec l’appareil.
  • Ce appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des
  personnes (dont les enfants) présentant des capacités
  physiques, sensorielles ou mentales limitées, manquant
  d’expérience et/ou de connaissances, à moins que
  celles-ci ne soient sous la surveillance d’une personne
  responsable de leur sécurité ou leur ayant indiqué
  comment utiliser l’appareil.
  • Si vous décidez de ne plus utiliser l’appareil en
  raison d’une panne ou d’une défectuosité, nous
  vous conseillons alors, une fois après avoir retiré la
  fiche de la prise de courant murale, de couper le
  cordon électrique. Emportez l’appareil au service
  correspondant de votre commune.
  • En cas de perturbation ou de panne, n’essayez jamais
  de réparer vous-même l’appareil.
  • Ne pas y introduire d'aiguilles!
  • Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est mouillé.
  • Ne pas utiliser pour réchauffer des animaux.
  • Ne pas l'utiliser pour des personnes hors d'état de se
  protéger elles-mêmes, des enfants en bas âge ou des
  personnes insensibles à la chaleur.
  • Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
  Cela signifie que l'interrupteur doit été réglé au
  préalable par l'un des deux parents ou par une
  personne étant chargée de surveiller ou que l'enfant
  a été suffisamment informé sur le fonctionnement du
  chauffe-pieds.
  • Attention! Veiller à ne pas s'endormir lorsque le
  chauffe-pieds est en service.
  • Ne pas utiliser le chauffe-pieds dans le lit.
  • Le chauffe-pieds ne doit jamais être utilisé plié ou
  tassé sur lui-même.
  • Ne pas utiliser le chauffe-pieds sans surveillance.
  • Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation, ne par le
  tordre ou le plier à angle vif.
  • Il faut éviter de plier fortement l'appareil.
  • Utilisez le chauffe-pieds en observant ce qui suit faire
  fonctionner uniquement avec les interrupteurs de types
  indiqués sur le chauffe-pieds.
  • L'appareil doit être vérifié fréquemment pour détecter
  s'il présente des signes d'usure ou d'endommagement.
  Si l'appareil présente de tels signes ou s'il a été
  utilisé de manière non conforme, il doit être envoyé
  au fabricant ou rapporté au revendeur avant d'être
  réutilisé.
  • Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des
  hôpitaux.
  • Ce appareil a été conçu uniquement pour un usage
  domestique. Si cet appareil a été utilisé d’une manière
  abusive, il ne pourra être question de dommages et
  intérêts en cas de panne, et tout droit de garantie sera
  annulé.

  2 | INTRODUCTION
  Ce produit est destiné à réchauffer les pieds de
  l’utilisateur. Il faut enlever ses chaussures avant de
  l’utiliser, afin de bien ressentir la chaleur et de ne pas
  salir l’appareil. Ce chauffe-pieds n’est pas prévu pour un
  emploi dans les hôpitaux ni pour un emploi commercial.
  En particulier, il ne doit être utilisé ni pour les
  nourrissons, ni les jeunes enfants, ni les personnes
  insensibles à la chaleur, ni les personnes dépendantes, ni
  les animaux.

  3 | POUR LA PREMIÈRE UTILISATION
  Retirez tout le matériel d’emballage et gardez-le hors
  de portée des enfants. Après avoir retiré l'appareil de
  son emballage, contrôler minutieusement s’il n’y a pas
  de dommages visibles ayant peut être causés pendant
  le transport. Lisez ce mode d’emploi très attentivement
  avant d’utiliser votre appareil et conservez-le
  précieusement pour le consulter éventuellement
  plus tard. En ce qui concerne le chauffe-pieds ne pas
  l'allumer alors qu'il est plié, comprimé ou roulé. Lorsque
  le chauffe-pieds est allumé, veuillez respecter les
  instructions suivantes aucun objet puissant ou un objet
  engendrant de la chaleur ne doit être posé dessus. Lors
  de sa première utilisation, le chauffe-pieds peut dégager
  une odeur de matière plastique, cette odeur disparaîtra
  en peu de temps.

  4 | SÉCURITÉ
  Ce chauffe-pieds est équipé d’un SYSTEME DE SECURITE.
  Le capteur électronique empêche une surchauffe
  du chauffe-pieds sur l’ensemble de sa surface par
  arrêt automatique en cas de défaillance. Au cas où,
  suite à une défaillance, le système de sécurité arrête
  automatiquement le fonctionnement du chauffe-pieds,
  la lampe témoin s’éteint même quand le chauffe-pieds
  est en marche. Pour des raisons de sécurité, attention
  de ne plus utiliser le chauffe-pieds après une défaillance
  ; il doit être envoyé à l’adresse de service après vente
  indiquée.

  5 | SÉLECTION DE TEMPÉRATURE
  Pour chauffer le chauffe-pieds le plus rapidement, réglez
  d’abord le thermostat sur la position maximale (position
  3). Ensuite vous pourrez revenir à un niveau plus bas, si
  nécessaire. Le chauffe-pieds peut naturellement être
  utilisé éteint: son intérieur pelucheux suffit à réchauffer
  vos pieds, même si vous n’avez pas la possibilité de le
  brancher. Pour bénéficier au mieux de l’effet du chauffepieds, nous vous recommandons de l’allumer environ 15
  minutes avant de l’utiliser.
  Sélection de température
  0 = arrêt
  I = chaleur minimale
  II = chaleur moyenne
  III = chaleur maximale

  11
  02HZ30_GA_0410.indd 11

  17-6-2010 9:57:50 • Page 12

  Pour chauffer rapidement le chauffe-pieds, nous vous
  recommandons de sélectionner le niveau de température
  maximale pour commencer. Ensuite vous pourrez revenir
  à une température plus basse si nécessaire.

  7 | NETTOYAGE & ENTRETIEN
  Avant le nettoyage du chauffe-pieds, retirez toujours
  la fiche du secteur de la prise de courant.
  Le chauffe-pieds doit être maintenu propre, étant donné
  qu’il n’est pas possible de le laver.
  Les petites taches peuvent être enlevées à l‘aide d‘un
  chiffon ou d‘une éponge humide et avec un peu de lessive liquide pour textiles délicats éventuellement. Il faut
  veiller à ne pas mouiller complètement le chauffe-pieds.
  Notez qu’il ne faut pas passer le chauffe-pieds au lavelinge, ni l’essorer ni le sécher en machine ni le remettre
  au nettoyage chimique ni le tordre ni le calandrer ni le
  repasser. N’utilisez jamais de produit de nettoyage
  contenant du solvant!
  La doublure intérieure pelucheuse peut être retirée et
  nettoyée à la main. Attendez que le ­chauffe-pieds soit
  entièrement sec avant de le réutiliser.

  6 | ARRÊT AUTOMATIQUE
  Le chauffe-pieds chauffants s’étient
  automatiquement. Il interrompt le
  chauffage 90 minutes environ après la
  mise en marche du chauffe-pieds. Après ce
  temps, le témoin de fonction commence
  à clignoter. Pour remettre en marche le
  chauffe-pieds, il faut tout d’abord ramener le bouton
  de réglage en position « 0 ». Au bout de 5 secondes
  environ, il est possible de remettre le coussin en marche.
  Quand le chauffe-pieds n’est plus utilisé après la durée
  sélectionnée pour l’arrêt automatique, il doit être éteint
  (position « 0 ») ou la fiche doit être retirée de la prise
  de courant.

  Conservation
  Si vous n‘employez pas le coussin chauffant pendant une
  assez longue période, nous vous recommandons de le
  conserver dans l‘emballage d‘origine dans un endroit sec
  et de ne pas poser d‘objets dessus. Laissez d’abord
  refroidir le coussin chauffants.

  12
  02HZ30_GA_0410.indd 12

  17-6-2010 9:57:50 • Page 13

  ENGLISH

  2.

  1. Foot warmer with removable lining
  2. Switch with 3 positions and illumination

  1.

  Size: 26 x 26 x 32 cm
  Automatic switch off after 90 minutes
  100 Watt

  1 | SAFETY INSTRUCTIONS

  Important
  instructions keep it for
  future use!
  Failure to observe the following information can cause
  injuries or damage. The following safety and hazard
  information not only serves to protect your health and
  the health of others, it also protects the product from
  damage. Therefore please read these instructions
  before operating the foot warmer and retain for
  future use.
  • The appliance is intended solely for domestic use
  within the home.
  • Only connect to the voltage specified on the appliance
  • Failure to observe the following information can cause
  injuries or damage. The following safety and hazard
  information not only serves to protect your health and
  the health of others, it also protects the product from
  damage.
  • Do not pull, twist or make any sharp kinks in the
  cables.
  • Never immerse the foot warmer or a part of it in
  water or any other liquid to protect against electrical
  hazards.
  • Excessively long use can cause the skin to be burned.
  • The electric and magnetic fields emitted by this
  foot warmer can interfere with the operation of
  pacemakers. However, they are far below the

  02HZ30_GA_0410.indd 13

  13

  permissible limits: electric field strength: 5,000 V/m
  max., magnetic field strength: 80 A/m max., magnetic
  flux density: 0.1 millitesla max. Therefore, please
  consult your doctor and the manufacturer of your
  pacemaker before using this foot warmer.
  • Only use the foot warmer in conjunction with switch
  types specified on the foot warmer.
  • This foot warmer must be checked frequently for signs
  of wear or damage. If such signs are present, or if the
  cables are damaged, or if this foot warmer has been
  used incorrectly, it must be taken to either the
  manufacturer or the dealer before further use.
  • An electrical appliance is not a toy, and should
  therefore always be placed outside the reach of
  children. Children are not always able to understand
  potential risks. Teach children a responsible handling of
  electrical appliances.
  • Children should be supervised to ensure that they do
  not play with the appliance.
  • This appliance is not intended for use by persons
  (including children) with reduced physical, sensory
  or mental capabilities, or lack of experience and
  knowledge, unless they have been given supervision or
  instruction concerning use of the appliance by a person
  responsible for their safety.
  • If you decide never to use the appliance again, we
  advise you to dispose of it in special containers or at a
  municipal waste collection point.
  • Repairs may only be carried out by specially trained
  personnel or at an authorised repair workshop, as
  special tools are required. Incorrect repairs may cause
  considerable danger to the user.
  • Do not stick pins or pointed objects into this foot
  warmer.
  • Never use when damp.
  • Never use with animals.
  • This foot warmer should not be used with persons who
  are helpless, small children or persons insensitive to
  heat (e.g. diabetics, persons with skin changes related
  to illness or persons with scarred skin in the area where
  the pad is to be applied, after taking any pain-relieving

  17-6-2010 9:57:51 • Page 14

  medication or alcohol).
  • This appliance may not be used by children unless the
  switch has been preset by a parent or a supervisory
  person, or the child has been sufficiently instructed in
  how to use this foot warmer safely.
  • Caution! Never fall asleep while the foot warmer is
  switched on.
  • Do not use the foot warmer in bed.
  • Never switch the foot warmer on when folded or
  compressed, wedged between objects and never make
  any sharp creases.
  • This foot warmer is not intended for use in hospitals.
  • Never use the appliance if it is not working properly,
  or if it has been damaged. Any intervention other than
  cleaning and normal maintenance by the customer
  must be carried out by an approved service centre.
  • If the appliance is used for other purposes than
  intended, or is it not handled in accordance with the
  instruction manual, the full responsibility for any
  consequences will rest with the user. Any damages to
  the product or other things are not covered by the
  warranty.

  5 | USE
  The footwarmer heats up most quickly when you initially
  set the highest temperature level (level 3). It can then
  be turned down again as required.
  Of course, the footwarmer can always also be used
  while switched off, because its ‘teddy-bear’ plush will
  warm the user’s feet even if there is no electrical outlet
  nearby. We recommend switching on the footwarmer
  approximately 15 minutes before use to achieve an
  optimum effect.
  Temperature settings:
  O = Off
  1 = Minimum heat
  2 = Medium heat
  3 = Maximum heat

  6 | AUTOMATIC SWITCH OFF

  2 | INTRODUCTION

  This foot warmer has an automatic switch
  off function which stops the heat supply
  approx. 90 minutes after switching on the
  foot warmer. The illuminated function
  display then starts to flash. To operate the
  foot warmer again, you must first set the switch to zero.
  After about 5 seconds, it can be switched on again.
  If the foot warmer is no longer used after the timed
  switch-off, it should be switched off (setting
  “0”) or else unplugged from the mains.

  This foot warmer is intended for warming human feet.
  Do not use the foot warmer while wearing shoes, as this
  will decrease your sensitivity to heat and soil the foot
  warmer. This foot warmer is not intended for use in
  hospitals or for commercial applications. In particular,
  it may not be used on infants, small children, persons
  insensitive to heat, helpless persons or animals.

  3 | BEFORE FIRST USE

  7 | CLEANING & MAINTENANCE

  Before you use the appliance for the first time, please do
  as follows: carefully unpack the appliance and remove
  all the packaging material. Keep the material (plastic
  bags and cardboard) out of reach of children. Check the
  appliance after unpacking for any damage, possible from
  transportation. Never switch the foot warmer on when
  folded or compressed, wedged between objects and
  never make any sharp creases. When used for the first
  time, the foot warmer may start to smell of plastic but
  this will soon go away.

  Before cleaning the foot warmer, always unplug it from
  the mains.
  The footwarmer should be kept clean, as it may not be
  washed.
  Smaller stains can be removed with a cloth or damp
  sponge, and if necessary, some liquid detergent for
  delicate fabrics. The footwarmer may not be saturated
  in the process. Please note that the footwarmer may not
  be dried by machine, spun or dried, dry-cleaned, wrung
  out, pressed or ironed. The removable ‘teddy-bear’ plush
  can be washed by hand. Do not use the footwarmer again
  until it is completely dry.
  Do not use any cleaning agents containing solvents on
  the appliance.

  4 | SAFETY SYSTEM
  This foot warmer has a SAFETY SYSTEM. This electronic
  sensor technology prevents the entire surface of the
  foot warmer from overheating by automatically switching
  off in the event of a fault. If the safety system switches
  off the foot warmer automatically as a result of a fault,
  the indicator lamp is no longer illuminated even when
  the foot warmer is switched on. Please note that, after a
  fault has occurred, the foot warmer can no longer be
  used for safety reasons and must be sent to the service
  address indicated.

  Storage
  If you are not going to use the foot warmer for some
  time, we recommend storing it in its original packaging
  in a dry place without weighing it down. Let the foot
  warmer cool down before storing.

  14
  02HZ30_GA_0410.indd 14

  17-6-2010 9:57:51 • Page 15

  15
  02HZ30_GA_0410.indd 15

  17-6-2010 9:57:51 • Page 16

  GARANTIE & SERVICE

  GARANTIE & SERVICE

  • Uw garantietermijn bedraagt 24 maanden na aankoop
  van het product.
  • De garantie is alleen van toepassing als de aankoopnota
  kan worden overlegd. Bewaar daarom uw aankoopnota
  zorgvuldig. De garantietermijn vangt aan op de
  aankoopdatum.
  • De garantie geldt niet in geval van:
  - normale slijtage;
  - onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
  - onvoldoende onderhoud;
  - het niet in acht nemen van bedienings- en
  onderhoudsvoorschriften;
  - ondeskundige montage of reparatie door uzelf of
  derden;
  - door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen
  zulks ter beoordeling van onze technische dienst.


  • De garantie geldt niet voor:
  - normale verbruiksartikelen;
  - externe verbindingskabels;
  - (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes
  zulks ter beoordeling van onze technische dienst.

  • Die Garantie gilt nicht für:
  - normale Gebrauchsartikel;
  - Beleuchtungsbirnen, welche von unserem

  Kundendienst zu begutachten sind.
  Bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler oder senden Sie
  das Gerät zusammen mit einer Kopie der Rechnung und
  einer Fehlerbeschreibung frankiert an die Serviceadresse
  in Ihrem Land:


  Inventum Holland BV

  Generatorstraat 17

  3903 LH VEENENDAAL

  NIEDERLANDE


  new E.T.P. bvba

  Passtraat 121

  9100 Sint Niklaas

  BELGIEN

  Het apparaat, voorzien van een kopie aankoopbon en
  klachtomschrijving, inleveren bij uw winkelier of stuur
  het gefrankeerd aan het serviceadres in uw land:


  Inventum Holland BV

  Generatorstraat 17

  3903 LH VEENENDAAL

  NEDERLAND

  Die Garantie gilt für 24 Monaten ab Kauf der Ware.
  Die Garantie gilt nur bei Vorlage der Rechnung des
  gekauften Gerätes.
  Bewahren Sie deshalb die Rechnung sorgfältig auf. Die
  Garantie gilt ab dem Kaufdatum.
  Die Garantie gilt nicht im Falle von:
  - normalem Verschleiß
  - mangelhafter Wartung
  - unsachgemäßem oder zweckentfremdeten Gebrauch
  - Nichtbeachtung von Bedienungs- und
  Wartungsvorschriften
  - unfachmännischer Reparatur durch den Käufer oder
  Dritte
  - nicht verwendeten Originalteilen, die vom Käufer
  oder durch Dritte montiert worden sind, welche erst
  von unserem Kundendienst zu begutachten sind.

  new E.T.P. bvba
  Passtraat121
  9100 Sint Niklaas
  BELGIË

  Indien de garantie is komen te vervallen of indien de
  garantietermijn is verstreken, dienen wij de kosten
  welke verbonden zijn aan een beoordeling en/of
  reparatie in rekening te brengen.

  Falls die Garantie entfallen oder die Garantiezeit
  abgelaufen ist, müssen wir Ihnen die Kosten, die durch
  eine Begutachtung und/oder einer Reparatur entstehen,
  in Rechnung stellen.

  Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave
  verstrekken alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder
  dit verzoek om prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met
  het opsturen van uw apparaat, automatisch een opdracht
  tot reparatie heeft verstrekt.

  Wir erstellen Ihnen gerne auf Anfrage einen
  Kostenvoranschlag, bevor wir mit der Reparatur
  beginnen. Wenn wir zur Reparatur übergangen sind,
  werden die Begutachtungs- bzw. Prüfungskosten von uns
  nicht in Rechnung gestellt.

  Wij verlenen twee maanden garantie op de door onze
  servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en
  het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend
  vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode
  een storing voordoet welke het directe gevolg is van de
  uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw
  aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op
  kosteloos herstel.

  Wir gewähren auf die von unserem Kundendienst
  ausgeführten Reparaturen und auf das neu verarbeitete
  Material zwei Monate Garantie, wobei diese
  zweimonatige Frist ab dem Tag der Reparatur gilt.
  Sollte während dieses Zeitraumes ein Defekt auftreten,
  welcher direkt auf die Reparatur oder das dabei
  verwendete Material zurückzuführen ist, kann der Kunde
  selbstverständlich sein Gerät kostenlos reparieren lassen.

  16
  02HZ30_GA_0410.indd 16

  17-6-2010 9:57:51 • Page 17

  GARANTIE & SERVICE

  GUARANTEE & AFTER SALES SERVICE

  • La garantie est assurée pendant 24 mois à compter de
  la date d’achat de l’article.
  • La garantie ne sera applicable que sur présentation du
  bon d’achat. C’est pourquoi vous devez conserver bien
  précieusement votre bon d’achat. Le délai de garantie
  commence à partir de la date d’achat.
  • La garantie n’est pas assurée dans les cas suivants:
  - usure normale
  - emploi inadéquat ou utilisation abusive
  - entretien insuffisant
  - non-respect des consignes d’utilisation et

  d’entretien
  - réparation par l’acheteur non compétent
  - adaptation par l’acheteur de pièces détachées qui

  ne sont pas d’origine ce qui sera jugé par notre

  service technique

  • This product is guaranteed for a period of 2 years from
  the date of purchase against mechanical and electrical
  defect.
  • Guarantee can only be given if proof of purchase (e.g.
  till receipt) can be shown. Therefore keep it in a safe
  place. The guarantee period starts at date of purchase.
  • Guarantee is not valid in case of:
  - normal wear;
  - damage through misuse use or when the instructions
  were not followed correctly;
  - lack of maintenance;
  - not following the operation- and safety instructions;
  - incompetent montage or repairs made by yourself or
  others;
  - using accessories and spare parts which are not
  suitable for the appliance; for assessment by our
  technical department.

  • La garantie n’est pas applicable pour:
  - les articles de consommation normale
  - les câbles de raccordement extérieurs
  - les lampes témoins (changeables) de signal et

  d’éclairage ce qui sera jugé par notre service

  technique

  • The guarantee is not valid for:
  - normal wear;
  - external cables;
  - (interchangeable) signal- and controllamps for
  assessment by our technical department.

  Consultez alors votre commerçant ou notre service
  technique. L’appareil doit être renvoyé en port payé
  avec la facture ainsi que la description du problème à:

  Inventum Holland BV
  Generatorstraat 17
  3903 LH VEENENDAAL
  PAYS BAS

  Return to your supplier or send the appliance, including a
  copy proof of purchase and description of the complaint,
  stamped to the service address in your country:


  Inventum Holland BV

  Generatorstraat 17

  3903 LH VEENENDAAL

  THE NETHERLANDS


  new E.T.P. bvba
  Passtraat 121
  9100 Sint Niklaas
  BELGIQUE


  Si la garantie n’est pas applicable ou bien si le délai de
  garantie est dépassé, nous vous facturerons les frais liés
  à un devis et/ou à une réparation.

  new E.T.P. bvba
  Passtraat 121
  9100 Sint Niklaas
  BELGIUM

  • Pack it carefully (preferably in the original carton).
  Ensure unit is clean.
  • Enclose your name and address and quote model
  number on all correspondence.

  Sur simple demande de votre part, nous pouvons d’abord
  établir un devis avant de commencer toute réparation.
  Sans votre demande de devis, nous partons du principe
  que vous nous donnez automatiquement votre accord
  pour la réparation de votre appareil, dès l’instant où
  vous nous l’avez envoyé.

  When the guarantee is no longer valid or when the period
  of guarantee has passed, we will charge any costs that
  flow out of an assessment and/or repairing.
  On request we will supply a statement before repairing.
  Without requesting a statement, we assume that you, by
  sending the appliance, automatically order to repair the
  appliance.

  Nous assurons deux mois de garantie sur les réparations
  effectuées par notre service après-vente et sur le
  matériel qui aura été ajouté, et ce délai de deux mois
  est calculé à compter de la date de la réparation. Si
  pendant cette période, il y avait une défection de
  l’appareil due directement aux travaux de réparation
  qui ont été effectués ou due au matériel rajouté, il va
  de soi que l’acheteur pourra de plein droit faire réparer
  gratuitement son appareil.

  A guarantee period of two months is valid for repairs
  done by our technical department and the used spare
  parts, counting from the repairdate. When a malfunction
  occurs within this period which directly flows out of the
  repairs and the used spare parts, the consumer has the
  right of repairs without any costs.

  17
  02HZ30_GA_0410.indd 17

  17-6-2010 9:57:51 • Page 18

  18
  02HZ30_GA_0410.indd 18

  17-6-2010 9:57:51 • Page 19

  19
  02HZ30_GA_0410.indd 19

  17-6-2010 9:57:51 • Page 20

  Inventum Belgium BVBA
  Lindenstraat 32, 3140, Keerbergen, België
  Tel: 015-512653, Fax.: 015-529718, Mail: info@inventumbelgium.be
  Website: www.inventum .eu

  02HZ30_GA_0410.indd 20

  02HZ30.0510V-753.629-0610
  Wijzigingen en drukfouten voorbehouden/ Änderungen und Druckfehler vorbehalten./
  Sous réserve de modification / Modifications and printing errors reserved.!

  Inventum Holland BV
  Generatorstraat 17, 3903 LH , Veenendaal, Nederland
  Tel.: 0318-542222, Fax.: 0318-542022, Mail: helpdesk@inventum.eu

  17-6-2010 9:57:51


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Inventum HZ30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Inventum HZ30 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Inventum HZ30

Inventum HZ30 Bedienungsanleitung - Deutsch, Holländisch, Französisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info