Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
®
THE OFFICIAL BRAND
OF LIVE MUSIC.
Nederlands
CS SERIES
CS1014T
CS1214T
car audio
subwoofer
behuizingen
handleiding
0098CSK - JBL Car CS1014T+CS1214T OM v4.indd 1 17/02/09 14:49:41
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  CS SERIES

  ®

  CS1014T
  CS1214T

  Nederlands

  THE OFFICIAL BRAND
  OF LIVE MUSIC.

  car audio
  subwoofer
  behuizingen
  handleiding

  0098CSK - JBL Car CS1014T+CS1214T OM v4.indd 1

  17/02/09 14:49:41 • Page 2

  AANWIJZINGEN EN TIPS ROND DE INSTALLATIE
  Dank U voor de aanschaf van
  een JBL® CS Series™ subwoofer
  behuizing. Dit product is ontwikkeld
  voor een geweldige basweergave
  van een com­pacte en gemakkelijk te
  installeren behuizing.
  Om een optimaal resultaat met uw
  behuizing te krijgen raden we u dringend aan de installatie over te laten
  aan een gekwalificeerde technicus.
  Bijgaande aanwijzingen laten zien
  hoe uw aanwinst in principe wordt
  geïnstalleerd, maar niet in detail hoe
  dat in uw specifieke auto dient te
  gebeuren. Wanneer u niet beschikt
  over de noodzake­lijke kennis en/of
  gereedschappen, laat het dan aan
  een vakman over. Vraag zonodig uw
  ­geautoriseerde JBL car-audio dealer
  ­om advies over professionele installatie. In het geval u een beroep op
  garantie wilt doen is het belangrijk
  dat u de oor­spronke­lijke kassabon en het serienummer bewaart
  zodat wij u beter kunnen helpen.

  Waarschuwing:
  het luid afspelen van muziek in een
  auto kan uw gehoor blijvend beschadigen en bovendien het horen van
  het verkeer om u heen belemmeren;
  bovendien is het strafbaar. Daarom
  raden we u aan op een laag of normaal niveau af te ­luisteren in uw
  auto. JBL accepteert geen aansprakelijkheid voor gehoor­be­schadiging,
  letsel of andere ­schade veroorzaakt
  door gebruik of m
  ­ isbruik van dit product.

  AANWIJZINGEN
  EN TIPS ROND DE
  INSTALLATIE
  • Gebruik bij de installatie altijd een
  ­veiligheidsbril.
  • Zet alle audiosystemen en andere
  elektrische apparaten uit voor
  u start. Koppel de (-) negatieve
  ­leiding van de autobatterij los.
  • Controleer aan beide zijde van de
  voorgenomen plaats of de ruimte
  vrij is. Controleer of schroeven
  en draden niet in conflict komen
  met remleidingen of brandstof­
  leidingen en dat de bedrading op
  geen ­enkele wijze de veiligheid in
  gevaar brengt.
  • Bij het maken van elek­trische
  verbindingen controleren of ze
  goed verbonden zijn en afdoende
  ­geïsoleerd.
  • Gebruik een mes om overbodig
  textiel of vinyl te verwijderen voordat u gaten boort of zaagt om te
  vermijden dat de stof in de boor of
  zaag blijft steken.
  • Monteer geen luidsprekers op
  plaatsen waar ze nat ­kunnen
  ­worden.
  • Wanneer de zekering vervangen
  dient te worden altijd hetzelfde
  type en dezelfde waarde nemen
  als die van het origineel.

  KIEZEN VAN EEN
  GESCHIKTE PLAATS
  VOOR de kast
  Kies een plaats die niet in het
  gedrang komt met bagage, neerklappende stoelen en het kofferdeksel.
  De geschiktste plaats is meestal een
  hoek in de bagageruimte. Bevestig
  de eenheid stevig op de gewenste
  plaats met het bijgeleverde montagemateriaal.

  2

  0098CSK - JBL Car CS1014T+CS1214T OM v4.indd 2

  17/02/09 14:49:42 • Page 3

  AANSLUITEN VOEDING
  Verbind de + en – aansluitingen
  op kast met de uitgang van de
  versterker en let op de juiste
  polariteit.
  Gebruik minimaal 0,5 mm2 luid­
  sprekerkabel voor deze verbinding.

  L

  R

  Nederlands

  STUUREENHEID

  Inschakeling
  op afstand
  Bass Tube
  Luidspreker
  uitgang

  AMP
  ACCU

  3

  0098CSK - JBL Car CS1014T+CS1214T OM v4.indd 3

  17/02/09 14:49:42 • Page 4

  Technische Gegevens
  CS1014T CS1214T


  Tube Behuizing

  Tube Behuizing

  Woofer

  250 mm

  300 mm

  Belastbaarheid, RMS

  125 W

  250 W

  Belastbaarheid, Piek

  500 W

  1000 W

  Gevoeligheid (2,83 V/1 m)

  90 dB

  90 dB

  Frequentiebereik

  45 Hz – 200 Hz

  35 Hz – 200 Hz

  Impedantie

  4 ohms

  4 ohms

  Afmetingen

  280mm x 600mm

  330mm x 660mm

  Onderhoud
  De luidsprekergrill kan worden schoongemaakt met een vochtige doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of oplossende vloeistoffen op de grill of de conus
  van de luidsprekers.

  Om aanspraak te kunnen maken op garantie is een geldig serienummer vereist.
  Eigenschappen, specificaties en afwerking kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  Dit product is bedoeld voor mobiele toepassingen en niet voor aansluiting op het lichtnet
  Verklaring van conformiteit

  Ontwikkeld en geconstrueerd in de Verenigde Staten.
  Harman Consumer Group, Inc.
  250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 USA
  2, route de Tours, 72500 Château du Loir, France
  www.jbl.com
  © 2008 Harman International Industries, Inc. Alle rechten voorbehouden.
  JBL is een handelsmerk van Harman International Industries, Incorporated,
  geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  Part No. CS10/1214TOM 12/08

  0098CSK - JBL Car CS1014T+CS1214T OM v4.indd 4

  Wij, Harman Consumer Group, Inc.
  2, route de Tours
  72500 Château du Loir
  France
  verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat
  de producten beschreven in deze handleiding
  aan de volgende technische richtlijnen voldoen:
  EN 61000-6-3:2001
  EN 61000-6-1:2001

  Klaus Lebherz
  Harman Consumer Group, Inc.
  Château du Loir, France 12/08

  www.jbl.com

  17/02/09 14:49:43


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für JBL CS1014T wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von JBL CS1014T in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von JBL CS1014T

JBL CS1014T Bedienungsanleitung - Englisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info