Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
SCS260.5/230 en
SCS260.6/230
SURROUND CINEMA
LUIDSPREKERS
HANDLEIDING
®
Afgebeeld is het SCS260.6 systeem.
Nederlands
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Nederlands

  Afgebeeld is het SCS260.6 systeem.

  ®
  SURROUND CINEMA
  LUIDSPREKERS
  SCS260.5/230 en
  SCS260.6/230

  HANDLEIDING • Page 2

  VOORDAT U BEGINT! Belangrijk voor uw veiligheid!
  WAARSCHUWING
  KANS OP ELEKTRISCHE
  SCHOKKEN. NIET OPENEN
  LET OP: VERMIJD HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. OPEN NOOIT ZELF DE BEHUIZING. IN HET APPARAAT
  BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN,
  GEREPAREERD EN/OF VERVANGEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERDE TECHNICI.
  Het symbool van de bliksemschicht met
  Het uitroepteken in een gelijkzijdige
  pijlpunt en een gelijkzijdige driehoek
  driehoek waarschuwt de gebruiker voor
  waarschuwt de gebruiker voor de aande aanwezigheid van belangrijke inforwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke
  matie aangaande onderhoud en service
  voltages binnen in de behuizing van het
  in de gebruiksaanwijzing.
  apparaat. Deze voltages kunnen elektrische schokken veroorzaken.
  WAARSCHUWING: VERKLEIN BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET
  BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

  Nederlands

  1. Uitpakken. Controleer het product
  zorgvuldig. Wanneer het tijdens
  transport beschadigd is, dient u deze
  schade direct aan de leverancier
  en/of de transporteur te melden.
  2. Verbindingen. Schakel bij het
  maken of veranderen van verbindingen altijd alle apparatuur uit. Daarmee voorkomt u schakelknallen en
  andere geluiden die de apparatuur
  kunnen beschadigen en ook uzelf in
  gevaar kunnen brengen. Houd alle
  verbindingen buiten bereik van kinderen. Voordat u het apparaat verplaatst alle verbindingen met andere
  apparaten losnemen en alle stekkers
  uit het stopcontact nemen.
  3. Lees de aanwijzingen. Lees voordat u dit product in gebruik neemt alle
  veiligheidsaanwijzingen aandachtig
  door.
  4. Bewaar deze aanwijzingen op een
  veilige plaats voor als u ze later nog
  eens nodig heeft.
  5. Lees alle aanwijzingen. Lees alle
  aanwijzingen op het apparaat en in
  de handleiding.
  6. Volg de aanwijzingen op. Alle
  waarschuwingen op het product en
  in de handleiding nauwgezet opvolgen.
  7. Water en vocht. Het product niet in
  de nabijheid van water gebruiken,
  zoals een badkuip, wasbak, gootsteen, wastobbe, in een vochtige kelder of bij een zwembad en dergelijke.
  8. Toebehoren. Plaats dit product
  nooit op een wankel karretje, standaard, statief, steun of tafel. Het product kan vallen, wat tot ernstige verwondingen kan leiden. Gebruik alleen
  een kar, stand, statief, schap of tafel die
  door de fabrikant
  wordt aanbevolen of
  bij het product wordt
  verkocht. Bij het monteren van het
  product dienen de instructies van de
  fabrikant te worden opgevolgd en
  dient montagemateriaal te worden
  gebruikt dat door de fabrikant wordt
  aanbevolen.

  2

  9. Montage aan muur of plafond. Het
  product alleen aan de muur of het
  plafond bevestigen wanneer dit door
  de fabrikant wordt aanbevolen.
  10. Schoonmaken. Haal voordat u het
  product schoonmaakt, de stekker uit
  het stopcontact. Gebruik nooit vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend een zachte doek.
  11. Toebehoren. Gebruik geen toebehoren die door de fabrikant niet worden aanbevolen, daar dit gevaar kan
  opleveren.
  12. Vervangen van onderdelen. Let er
  bij het vervangen van onderdelen op
  dat onderdelen worden gebruikt die
  door de fabrikant worden aanbevolen, of die dezelfde eigenschappen
  hebben als de originelen. Het gebruik
  van andere onderdelen kan brand,
  elektrische schokken of andere
  gevaarlijke situaties met zich meebrengen.
  13. Veiligheidscontrole. Vraag de
  monteur na onderhoud of een reparatie aan dit product, een veiligheidscontrole uit te voeren om vast te stellen of het product naar behoren functioneert.
  14. Voetjes/Spikes. Bij het opstellen
  opletten dat het product wordt opgetild en niet over de vloer of de kast
  geschoven waardoor de ondergrond
  wordt beschadigd. Let op! Pootjes of
  voetjes van rubber of plastic kunnen
  in een enkel geval reageren met het
  al dan niet bewerkte houten opper-

  Afbeelding A.
  Voorbeeld van een antenneaansluiting
  zoals die in de Verenigde Staten is
  voorgeschreven.

  vlak. Het gebruik van een bescherming wordt aanbevolen.
  15. Garantie: in onderstaande gevallen kan de garantie ongeldig zijn:
  a. het serienummer is verwijderd of
  veranderd;
  b. wanneer reparaties of modificaties
  zijn uitgevoerd door niet-geautoriseerd personeel, dan wel toebehoren
  zijn gebruikt die niet door de importeur of fabrikant zijn goedgekeurd.
  16. Garantie: in onderstaande gevallen wordt geen garantie verleend:
  a. Bij schade die is ontstaan door verkeerde behandeling ondanks de
  aanwijzingen in deze handleiding;
  b. schade aan mechanische onderdelen (zoals opname/weergavekoppen, rubber en plastic onderdelen
  en zekeringen), naast normale slijtage;
  c. schade door geweld van buitenaf;
  d. schade door verkeerd gebruik;
  e. schade door te hoge netspanning
  of blikseminslag;
  f. schade ten gevolge van brand,
  water of rook;
  g. schade die al voor de aankoop
  bekend was;
  h. schade door professioneel gebruik
  van home entertainment producten, zoals bij catering, restaurants,
  public address, eindeloos afspelen,
  enzovoort.
  17. Wanneer een buitenantenne aangesloten is, denk er dan aan dat het
  systeem geaard dient te zijn als
  bescherming tergen de opbouw van
  statische lading. Wend u eventueel
  tot een gespecialiseerde antennebouwer.
  18. Stel een buitenantenne nooit op in
  de nabijheid van hoogspanningsmasten of andere elektriciteitskabels, of
  op plaatsen binnen de invloed daarvan. Bij het oprichten van een buitenantenne dient uiterste voorzichtigheid betracht te worden met elke
  andere soort bekabeling. Aanraking
  ervan kan levensgevaarlijk zijn.
  19. Technische gegevens: alle gegevens kunnen zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd.

  Antennekabel
  Massaklem
  Antennebeveiliging (NEC 810-20)
  Massakabels (NEC 810-21)
  Elektrische apparatuur
  Massaklemmen
  Massa-elektrode (NEC Art. 250, Part H) • Page 3

  Actieve Producten (met voeding)
  21. Ventilatie. De kast is voorzien van
  ventilatiesleuven. Deze dienen ook
  om een betrouwbare werking op
  lange termijn te verzekeren en het
  product te beschermen tegen oververhitting. Deze sleuven nooit blokkeren of afdekken. Zet het product nooit
  op een bed, bank, tapijt of ander
  zacht oppervlak. Het product niet in
  een inbouwsysteem plaatsen, zoals in
  een boekenkast of stereomeubel, tenzij er voor voldoende ventilatie is
  gezorgd en de aanwijzingen van de
  fabrikant worden opgevolgd.
  Zorg ervoor dat er voldoende ruimte
  (minimaal 10 cm) om het product vrij
  blijft voor ventilatie. Wordt de versterker geïnstalleerd in een afgesloten
  kast, zorg dan dat er in die ruimte voldoende ventilatie is, zodat de warme
  lucht weg kan en koele lucht wordt
  aangevoerd.
  Sluit de ventilatieopeningen van het
  apparaat niet af door er bijvoorbeeld
  iets op te zetten. Eindversterkers produceren warmte en de koellichamen
  en ventilatieopeningen zijn ervoor
  deze af te voeren. Door andere elektronische apparatuur in de nabijheid
  van deze voorzieningen te plaatsen
  kan de levensduur van zowel de versterker als de andere apparatuur in
  gevaar brengen. Leg ook nooit CD’s
  hoezen van platen, handleidingen of
  andere zaken op of onder de apparatuur, evenmin tussen op elkaar gestapelde producten. Dit belemmert de
  luchtstroom, wat kan leiden tot teruglopende prestaties en zelfs brand.

  22. Voedingsbronnen. Dit product uitsluitend aansluiten op een lichtnet als
  op de achterzijde aangegeven. Weet
  u niet zeker wat voor een lichtnet u
  heeft, neem dan contact op met uw
  leverancier of het energiebedrijf ter
  plaatse. Raadpleeg de handleiding
  voor producten die hun voeding van
  batterijen of andere energiebronnen
  krijgen.
  23. Aarde en polarisatie. Dit product
  kan zijn uitgerust met een stekker
  voor een gepolariseerd wisselstroomnet (niet van toepassing in Nederland). Raadpleeg in zo’n geval een
  elektricien of uw leverancier om de
  aansluiting te laten aanpassen.
  24. Bescherming netsnoer. Netsnoeren zodanig leggen dat niemand erop
  kan gaan staan en dat ze niet afgeklemd worden door voorwerpen of
  deuren. Let vooral op het punt waar
  het snoer overgaat in de stekker en
  waar dit het apparaat verlaat; daar
  kan het snoer gemakkelijk afbreken.
  Gebruik uitsluitend het bijgeleverde
  netsnoer en als dit vervangen dient te
  worden, let er dan op dat een snoer
  van dezelfde dikte wordt gebruikt. Wij
  raden het gebruik van verlengsnoeren af. En net als bij alle elektrische
  apparatuur ook het onder tapijt doortrekken van kabels en het plaatsen
  van zware objecten op (net)kabels.
  Laat beschadigde netsnoeren door
  een vakman direct vervangen door
  exemplaren met dezelfde eigenschappen. Bij het uit het stopcontact
  nemen van een stekker nooit aan het
  snoer trekken maar aan de stekker
  zelf.
  25. Afwezigheid. Neem de stekker uit
  het stopcontact wanneer u het product voor langere tijd niet zult gebruiken.
  26. Onweer. Als extra beveiliging
  tegen bliksemschade, of wanneer u
  het product voor langere tijd niet zult
  gebruiken, de stekker uit het stopcontact nemen en de antenne of kabel
  loskoppelen. Zo voorkomt u beschadiging van het product door bliksem of
  overbelasting van het elektriciteitsnet.
  27. Overbelasting. Zorg ervoor dat
  stopcontacten en verlengsnoeren
  niet overbelast, omdat dit kan leiden
  tot brand of elektrische schokken.

  28. Schade die reparatie vereist. Probeer nooit het apparaat zelf te repareren omdat openen van het apparaat
  u kan blootstellen aan gevaarlijke
  spanningen. Neem de stekker uit het
  stopcontact en laat in de volgende
  gevallen reparatie over aan een
  gekwalificeerde technicus:
  a. het netsnoer of de stekker is
  beschadigd;
  b. er voorwerpen in het product zijn
  gevallen of een vloeistof in het product is gemorst;
  c. het product is blootgesteld aan
  regen of vocht;
  d. het product niet normaal functioneert terwijl u de aanwijzingen
  heeft opgevolgd. Gebruik alleen de
  bedieningsorganen die in de handleiding worden vermeld, aangezien
  foutieve instelling van andere
  bedieningsorganen kan leiden tot
  beschadiging. De reparaties die
  hieruit kunnen volgen om het product weer in zijn normale staat
  terug te brengen, kunnen ingrijpend zijn;
  e. het product is gevallen of de behuizing is beschadigd;
  f. het product niet normaal lijkt te
  werken, of de prestaties ervan
  variëren.
  29. Binnendringen van voorwerpen of
  vloeistoffen. Steek geen voorwerpen
  door de openingen van dit product,
  aangezien zij in contact kunnen hebben met gevaarlijke spanningen en
  kortsluiting kunnen veroorzaken, wat
  kan leiden tot brand of elektrische
  schokken. Zorg ervoor dat er geen
  vloeistoffen op het product worden
  gemorst.
  30. Warmte. Het product uit de buurt
  houden van warmtebronnen, zoals
  radiatoren, luchtroosters met warme
  lucht, kachels of andere apparaten
  die warmte produceren zoals versterkers. Vermijd extreem warme of
  koude plaatsen, opstelling in direct
  zonlicht of in de nabijheid van de verwarming. Bij het kiezen van een
  definitieve plaats zorgen voor adequate ventilatie aan alle zijden.

  3

  Nederlands

  Passieve Producten
  20. Versterkers: de versterkers die
  voor deze luidsprekers worden
  gebruikt dienen voldoende vermogen
  te kunnen leveren. Te weinig vermogen kan leiden tot het ‘clippen’ en dat
  kan weer tot schade aan de luidsprekers leiden die niet onder de garantie
  valt. • Page 4

  DANK U VOOR HET KIEZEN VAN JBL
  JBL is al meer dan vijftig jaar
  betrokken bij alle aspecten
  van muziek en film, zowel
  opname als reproductie, bij
  live uitvoeringen en bij het
  afspelen van opnamen thuis,
  op uw werk en onderweg.
  Wij zijn er van overtuigd dat
  het door u gekozen JBL systeem u in alle opzichten het

  plezier zal verschaffen dat u
  beoogt en dat u – wanneer u
  extra audioapparatuur voor
  uw auto, huis of kantoor
  nodig heeft, wederom voor
  JBL zult kiezen.
  Wij vragen u even de moeite
  te nemen uw product op
  www.jbl.com te registreren.
  Dan kunnen wij u op de

  hoogte houden van de
  nieuwste ontwikkelingen en
  krijgen we tevens een beter
  inzicht in de wensen van
  onze klanten en zo producten ontwikkelen die daarmee
  in overeenstemming zijn.
  JBL Consumenten Producten

  DE SET OMVAT

  Nederlands

  Eén center luidspreker met tafelstand.

  Vijf (vier bij het SCS260.5 systeem) satellieten voor links,
  rechts en surrounds. Muurbeugels. Tafelstands.

  Drie luidsprekerkabels van 6 m voor
  het aansluiten van front links, center
  en rechts, dan wel naar de subwoofer
  wanneer de luidsprekerniveau ingangen worden gebruikt (zie pagina 10).
  Twee luidsprekerkabels van 4,6 m voor
  het verbinden van de front luidsprekers met de subwoofer wanneer de
  luidsprekerniveau ingangen worden
  gebruikt (zie pagina 10).
  Drie (twee bij het SCS260.5 systeem)
  luidsprekerkabels van 12 m voor het
  verbinden van de receiver met de achter satellieten.

  Actieve subwoofer
  4

  Eén cinch stereokabel van 4,6 m voor
  verbinding van de receiver met de LFE
  ingang van de subwoofer. • Page 5

  LUIDSPREKER OPSTELLING
  FRONT LUIDSPREKERS

  SUBWOOFER

  CENTRUM
  LUIDSPREKER

  0-0.6m
  (0-2 ft)

  SURROUND LUIDSPREKERS


  1.5 – 1.8m
  5 – 6 ft

  Mogelijke opstellingen van de surround luidsprekers, alleen in
  een SCS260.5 systeem.
  De front luidsprekers dienen
  op dezelfde onderlinge afstand te staan als de afstand
  tot de luisteraar. Tevens dienen ze ongeveer op de oorhoogte van de luisteraar te
  staan, en mogen iets naar de
  luisteraar toegekeerd zijn.
  De center luidspreker dient
  iets achter de lijn tussen de
  linker en rechter front luidsprekers geplaatst te worden en maximaal 50 cm
  boven of onder de hoogte
  van de tweeters van de linker en rechter luidspreker.
  Vaak is het handig de center
  luidspreker bovenop de televisie te plaatsen als in de
  tekening aangegeven.
  Twee van de surround luidsprekers worden iets achter
  de luisterpositie opgesteld
  en ‘kijken’ in het ideale geval
  naar elkaar, op een iets

  hoger niveau dan de oren
  van de luisteraar. Wanneer
  dat niet mogelijk is, plaats ze
  dan naar voren gericht tegen
  de wand achter de luisteraar.
  De surround achter luidspreker (alleen SCS260.6 systeem) wordt tegen de achterwand geplaatst, recht
  tegenover de center luidspreker. De surround luidsprekers mogen niet zelf de
  aandacht trekken. Experimenteer met de opstelling tot
  u een diffuus klankbeeld
  hoort dat het geluid van de
  hoofd luidsprekers ondersteunt.
  Het is niet nodig en zelfs niet
  wenselijk de surround luidsprekers op het luistergebied
  te richten. Zij dienen recht
  vooruit af te stralen om zo
  het gewenste effect te bereiken.

  Nederlands  † Surround achter luidspreker
  wordt alleen toegepast in een
  SCS260.6 systeem.

  Het laagfrequent materiaal
  dat door de subwoofer wordt
  gereproduceerd is voornamelijk richtingloos en daardoor kan deze luidspreker op
  vrijwel elke geschikte plaats
  in de ruimte worden opgesteld. Het laag wordt echter
  benadrukt door de subwoofer in een hoek te plaatsen van dezelfde wand als
  waarvoor de front luidsprekers zijn geplaatst. Experimenteer met de opstelling
  van de subwoofer door deze
  op de luisterpositie te zetten
  en door de ruimte te lopen
  en te luisteren waar het laag
  het beste klinkt. Dat is dan de
  definitieve plaats van de subwoofer.

  5 • Page 6

  MONTAGEMOGELIJKHEDEN
  SATELLIETEN EN SURROUNDS

  Op een plank.

  Tegen de wand. Muurbeugels zijn bijgeleverd.

  Op de extra leverbare
  stands.

  BEVESTIGEN VAN DE TAFELSTAND AAN
  DE LUIDSPREKER

  Nederlands

  Behandel de bedrading als
  beschreven op pagina 8. Leid
  de beide draden door de
  gaten in de stand. Let daarbij
  op de juiste polariteit door de
  positieve ader (+) door het
  linker gat en de negatieve (-)
  door het rechter gat te lei-

  +


  6

  den. Druk de rode aansluiting
  in en steek het blanke draadeinde in het gaatje onder de
  rode dop. Laat de dop los en
  trek zacht aan de draad om
  te controleren of deze vast
  zit. Doe hetzelfde met de
  negatieve aansluiting.

  Trek de draad voorzichtig
  strak en schroef de tafelstand met de beide schroeven op de achterzijde van de
  luidspreker als aangegeven.

  Draai de grote schroef in het
  bovenste en de kleine in het
  onderste schroefgat. • Page 7

  WANDMONTAGE

  3

  2
  1

  8
  5

  Belangrijk voor uw veiligheid: alleen de gebruiker is
  verantwoordelijk voor de
  juiste keuze en toepassing
  van het montagemateriaal en
  voor de juiste montage van
  de muurbeugels, inclusief
  maar daartoe niet beperkt,
  de keuze van steunen die het
  gewicht kunnen dragen en
  de juiste montage van de
  muurbeugel. JBL weigert
  elke aansprakelijkheid voor
  de keuze van materiaal en/of
  wijze van monteren. Volg de
  aanwijzingen bij de beugel
  en voor de montage nauwgezet op. Heeft u vragen of
  bent u er niet zeker van dat u
  het zelf kunt, neem dan contact op met uw JBL leverancier.
  Stap 1: draai de grote moer
  ™ los en verwijder deze.
  Gebruik zonodig het bijgeleverde staafje ∞ als hefboom
  door het in één van de gaten
  in de buitenrand van de moer
  ™ te steken.
  Stap 2: trek nu het kogelgewricht £ uit de bevestigingsplaat ¢. Doe dat zo
  recht mogelijk om beschadiging of afbreken van de lippen te voorkomen.
  Stap 3: schuif de moer ™ op
  het kogelgewricht £ met de
  zijde met schroefdraad naar
  de kogel. Draai de metalen

  moer ¡ helemaal tegen de
  kogel met schroefdraad £
  met de sterrevet van de
  kogel afgekeerd. Kijk naar de
  tekening om te zien hoe deze
  drie delen ten opzichte van
  elkaar staan.

  Stap 6: monteer de bevestigingsplaat ¢ tegen de wand
  – bij een tussenwand op een
  steunbalk – met vier passende hout- of muurschroeven • van minimaal 3 cm
  lengte. Bij een tussenwand
  goed opletten of de schroeven in een steunbalk komen
  en niet alleen in het plaatwerk.

  Stap 4: schroef het kogelgewricht £ in de opening met
  schroefdraad § op de achterzijde van de satelliet luidspreker ¶ tot deze in deze

  7
  6
  1

  2
  3

  4

  5
  8

  opening § goed vastzit,
  maar NIET te vast daar dan
  de schroefdraad § beschadigd kan raken. Dergelijke
  schade valt niet onder de
  garantie!
  Stap 5: Draai de metalen
  moer ¡ met de sterrevet
  zijde tussen de metalen moer
  ¡ en de achterzijde van de
  satelliet luidspreker ¶ vast
  met een passende punttang

  BELANGRIJK: de metalen
  moer ¡ geheel vastdraaien
  tegen de satelliet luidspreker ¶ als beschreven in
  stap 5 voordat u naar stap 7
  gaat om te voorkomen dat de
  schroefdraad § beschadigd
  wordt. Dergelijke schade valt
  niet onder de garantie.
  Wanneer de beugels aan
  een tussenwand worden
  bevestigd dienen daartoe
  7

  Nederlands

  tot deze stevig tegen de achterzijde van de luidspreker
  ¶ zit en zo de kogel en het
  draadeinde £ en de luidspreker ¶ bijeen houdt.
  Nadat de metalen moer ¡
  geheel is aangedraaid kan
  deze geringe sporen op de
  achterzijde van de satelliet
  luidspreker ¶ achterlaten,
  maar deze worden geheel
  afgedekt door de metalen
  moer ¡.

  4 • Page 8

  geschikte muurankers of
  speciale gipswand schroeven gebruikt te worden.
  Stap 7: houd de satelliet
  luidspreker ¶ met beide
  handen vast en steek het
  kogelgewricht £ weer in de
  bevestigingsplaat ¢.
  Stap 8: draai de grote moer
  ™ handvast terwijl u de luidspreker naar wens richt. Het
  kogelgewricht maakt het
  mogelijk de luidspreker naar
  alle richtingen te draaien.
  Wanneer de geprofileerde
  moer ™ moeilijk met de
  hand vast te draaien is, steek

  dan de hefboom ∞ in één
  van de gaten in de buitenzijde van de geprofileerde
  moer ™ en draai de moer
  vast. Draai de moer niet te
  vast.
  Hoewel het stereobeeld,
  vooral bij muziekweergave,
  wellicht kan worden verbeterd door de front luidsprekers op de luisterpositie te
  richten, dienen de surround
  luidsprekers primair voor het
  oproepen van een diffuus
  klankbeeld en dat bereikt u
  het beste door ze recht van
  de wand te laten afstralen.
  Door ze op de luisterpositie

  te richten wordt het beoogde
  effect teniet gedaan en vragen deze luidsprekers teveel
  aandacht voor de informatie
  in deze kanalen.
  Stap 9: zodra de richting van
  de luidsprekers is bepaald,
  steekt u het metalen staafje
  ∞ in één van de gaten in de
  buitenzijde van de moer ™
  en u draait de moer ™ stevig
  aan. Bewaar het metalen
  staafje ∞ zorgvuldig voor
  later gebruik, wanneer u
  wellicht de richting van de
  luidsprekers weer wilt wijzigen.

  LUIDSPREKER AANSLUITINGEN
  Nederlands

  VERBINDINGEN

  Splits en strip de uiteinden
  van de kabels als afgebeeld.
  De bij het systeem geleverde
  kabels zijn meestal al gestript en vertind voor gemakkelijke aansluiting. Wel kan
  het nodig zijn de beide aders
  te splitsen om ze door de
  gaten in de tafel- of vloerstand te kunnen voeren.
  Luidsprekers en elektronica
  hebben overeenkomende (+)
  en (-) aansluitingen. De
  meeste fabrikanten van luidsprekers en elektronica,
  inclusief JBL, gebruiken rood
  om de + en zwart om de –
  pool aan te geven.
  De + van de kabel is bovendien gemarkeerd met een
  8

  strip. Het is belangrijk dat
  beide luidsprekers identiek
  worden aangesloten: (+) op
  de luidspreker aan de (+) van
  de versterker en (-) op de
  luidspreker aan de (-) van de
  versterker. Verkeerde “uit
  fase” verbinding van de luidsprekers geeft een kaal
  geluid met zwak laag en een
  vaag stereobeeld.
  Met de komst van meerkanaals surround sound systemen is het met de juiste fase
  aansluiten van alle luidsprekers extra belangrijk geworden om het juiste klankbeeld
  en richting van het programmamateriaal te behouden.
  Om de bijgeleverde kabels
  aan te sluiten op de satelliet
  en center luidsprekers drukt
  u op de rode of zwarte dop
  van de aansluiting, u steekt
  het blanke draadeinde in het
  gaatje onder de dop en u laat
  de dop weer los.

  Trek dan even voorzichtig
  aan de kabel om te zien of
  deze goed vast zit.
  Om de klemmen op de subwoofer te gebruiken draait u
  de gekleurde wartel los tot
  de opening eronder vrij komt.
  Steek het blanke draadeinde
  er in en draai de wartel vast
  tot de verbinding stevig zit.
  Het gat in het midden van de
  klem is bedoeld voor banaanstekkers. Conform de
  Europese CE certificering zijn
  deze gaten geblokkeerd met
  een plastic inzetstukje. Om
  banaanstekkers te kunnen
  gebruiken dienen deze te
  worden verwijderd. Verwijder deze stukjes niet wanneer het apparaat wordt
  gebruikt in een gebied waar
  de Europese CE regelgeving
  van kracht is. • Page 9

  DOLBY* DIGITAL OF DTS® (OF ANDERE DIGITALE
  SURROUND FUNCTIE) VERBINDING
  SUBWOOFER

  RECEIVER

  LINE LFE
  LEVEL
  IN

  LFE OUT

  L

  R

  Gebruik deze methode voor
  Dolby* Digital, DTS® of
  andere digitale surround
  processoren:
  Gebruik de lijningang “LFE”
  voor het Low Frequency
  Effects kanaal. Verbind deze
  aansluiting met de LFE uit-

  gang of de subwoofer uitgang van uw versterker of
  receiver. Verbind elke luidspreker met de overeenkomstige luidsprekeruitgangen
  op uw versterker of receiver.

  kanaals gebruik. Voor zowel
  de SCS260.5 als de SCS260.6
  systemen dienen de front
  luidsprekers links, rechts,
  center alle op “Small” (klein)
  te worden ingesteld.

  Denk er aan dat u uw surround sound processor instelt op “Subwoofer On”
  (aan).

  Wanneer uw receiver de
  mogelijkheid heeft om de
  wisselfrequentie tussen de
  subwoofer en de hoofd luidsprekers in te stellen, kies
  dan 120 Hz of een instelling
  daar zo dicht mogelijk onder.

  Voor het SCS260.6 systeem
  dient de receiver geconfigureerd te worden voor 6.1

  DOLBY PRO LOGIC* (NIET DIGITAAL) – LIJNNIVEAU

  Gebruik cinch kabels om de
  lijnniveau subwoofer uitgang
  van uw receiver of versterker te verbinden met de lijningang van de subwoofer.
  BELANGRIJK: gebruik nooit
  de LFE ingang van de sub-

  Center

  LINKSFront
  FRONT
  Left  volume geregeld is:  +

  RECHTS
  Right FRONT
  Front

  +  +

  Subwoofer
  LineLevel In
  L

  Receiver  +

  Left
  Surround  LINKS
  SURROUND
  Left Surround  +

  Subwoofer
  Out

  +

  Right
  Front


  R

  L  +

  Center
  Surround Back†  +

  Surround Back†


  +

  Controleer of uw receiver of
  processor correct is geconfigureerd op subwoofer “On”
  (aan).

  +

  Right
  Surround  OPMERKING: wanneer de
  receiver of versterker
  slechts één subwoofer uitgang heeft, dan heeft u een
  Y-adapter nodig (niet meegeleverd). Verbind de stekker
  van de Y-adapter met de
  subwoofer uitgang van de
  receiver of versterker en verbind de beide andere einden
  met een afzonderlijke stereokabel. Verbind tenslotte de
  stereokabels met de lijningangen van de subwoofer.
  Verbind elke luidspreker met
  de juiste luidsprekeruitgangen van uw receiver of versterker.

  R

  Left
  Front

  woofer met Dolby Pro Logic
  processoren.

  +

  RECHTSSurround
  SURROUND
  Right  +

  Opmerking voor gevorderde
  gebruikers: wanneer uw
  receiver/processor een ingebouwd laagdoorlaat filter
  heeft voor de subwoofer uitgang, kan de LFE ingang
  worden gebruikt om het
  ingebouwde wisselfilter in de
  subwoofer te passeren.
  9

  Nederlands

  Gebruik deze methode voor
  Dolby Pro Logic* toepassingen (niet Dolby Digital, DTS,
  of andere digitale bewerking), wanneer de receiver/
  processor is uitgerust met
  een subwoofer uitgang, of
  een lijnuitgang van een voorversterker waarvan het • Page 10

  DOLBY PRO LOGIC (NIET DIGITAAL) –
  LUIDSPREKERNIVEAU

  Gebruik deze installatie voor
  Dolby Pro Logic toepassingen (niet Dolby Digital, DTS,
  of andere digitale processing), wanneer de receiver/
  processor geen subwoofer
  uitgang heeft, of een in
  volume geregelde voorversterker lijnuitgang.

  LINKSFront
  FRONT
  Left  +

  +

  OUT

  R

  L

  IN

  +

  +

  +

  +

  R

  L

  S
  P
  E
  A
  K
  E
  R
  L
  E
  V
  E
  L

  Nederlands

  Receiver
  Left
  LINKSFront
  FRONT  +

  LINKSSurround
  SURROUND
  Left  +

  LINKSSurround
  SURROUND
  Left  +

  Center
  CENTER  +

  Surround Back†

  SCS260.6 systeem.

  +

  RECHTSSurround
  SURROUND
  Right

  +

  Surround Back†  Right
  Front
  RECHTS
  FRONT  +

  RECHTSSurround
  SURROUND
  Right

  +

  † Surround Achter luidspreker alleen in het

  10

  +

  Subwoofer

  Verbind de front luidsprekeruitgangen van uw receiver
  of versterker met de links en
  rechts aansluitingen op de
  subwoofer met de tekst
  “Speaker Level In”. Verbind
  de links en rechts uitgangen
  op de subwoofer met de
  tekst “Speaker Level Out”
  met de overeenkomstige
  aansluitingen op de achterzijde van uw linker en rechter front luidsprekers.
  Verbind de uitgangen van de
  versterker of receiver voor
  de center, surround en surround achter luidsprekers
  met de overeenkomstige
  aansluitingen op de achterzijde van uw center en surround luidsprekers.

  RECHTSFront
  FRONT
  Right

  CENTER
  Center  + • Page 11

  BEDIENING
  Zet de netschakelaar (Power
  å) op “•” (aan) om de
  SUB260 subwoofer in te
  schakelen.

  å

  VOLUME
  Subwoofer
  Level

  MIN

  Het volume wordt geregeld
  met de Subwoofer Level ∫
  instelling als aangegeven.

  MAX

  Subwoofer
  Level

  MIN

  MAX

  11

  Nederlands  Wanneer u wat langer van
  huis bent of de subwoofer
  langere tijd niet zal worden
  gebruikt, zet dan de hoofdschakelaar Power å weer
  op Off (uit). • Page 12

  PROBLEMEN
  Geen geluid uit alle luidsprekers:
  • Controleer of de receiver/
  versterker aan staat en de
  bron signaal geeft.
  • Controleer of de stekker
  van de subwoofer in het
  stopcontact zit en de netschakelaar å op “•” (aan)
  staat.
  • Controleer alle kabels en
  verbindingen tussen de
  receiver/versterker en luidsprekers. Controleer ook of
  alle kabels aangesloten zijn
  en controleer de kabels op
  breuk en kortsluiting.
  • Controleer de juiste instellingen van de versterker.
  Nederlands

  Geen geluid uit één luidspreker:
  • Controleer de “balans”
  instelling van uw versterker/receiver.
  • Controleer alle kabels en
  verbindingen tussen de
  receiver/versterker en luidsprekers. Controleer ook of
  alle kabels aangesloten zijn
  en controleer de kabels op
  breuk en kortsluiting.
  • In de Dolby Digital of DTS
  functies controleren of de
  receiver/processor correct
  is geconfigureerd voor de
  gebruikte luidsprekers.
  • Schakel alle apparatuur uit
  en verwissel de luidspreker
  die het niet doet met één
  van de anderen die het wel
  doet. Schakel alles weer in
  kijk of dezelfde luidspreker
  het nu niet doet, of hetzelfde kanaal. Is het hetzelfde kanaal dan schuilt

  12

  het probleem hoogstwaarschijnlijk in de versterker.
  Raadpleeg eventueel de
  handleiding van dat apparaat voor nadere informatie.
  Blijft dezelfde luidspreker
  stom, raadpleeg dan uw
  leverancier voor assistentie
  of wend u tot www.jbl.com
  Geen geluid uit de center
  luidspreker:
  • Controleer alle kabels en
  verbindingen tussen de
  receiver/versterker en luidsprekers. Controleer ook of
  alle kabels aangesloten zijn
  en controleer de kabels op
  breuk en kortsluiting.
  • Wanneer uw receiver/processor in de Dolby Pro
  Logic functie staat controleren of de center luidspreker niet in de ‘fantoom’
  functie is gezet.
  • Wanneer de receiver/processor in de Dolby Digital of
  DTS functie staat, controleren of de receiver/processor zo is geconfigureerd dat
  de center luidspreker actief
  is.

  Het systeem werkt goed op
  laag niveau, maar schakelt
  uit wanneer het luider wordt
  gezet:
  • Controleer alle kabels en
  verbindingen tussen de
  receiver/versterker en luidsprekers. Controleer ook of
  alle kabels aangesloten zijn
  en controleer de kabels op
  breuk en kortsluiting.
  • Wordt meer dan één paar
  hoofd luidsprekers gebruikt,
  controleer dan de minimum
  impedantie van uw receiver/versterker.
  Er is weinig of geen laag in
  de weergave:
  • Controleer de polariteit van
  de linker en rechter luidspreker aansluitingen
  (+ en -).
  • Controleer of de stekker
  van de subwoofer in het
  stopcontact zit en de netschakelaar å op “•” (aan)
  staat.
  • Wanneer de receiver/processor in de Dolby Digital of
  DTS functie staat, controleren of de receiver/processor zo is geconfigureerd dat
  de subwoofer en LFE uitgang actief zijn. • Page 13

  • Controleer alle kabels en
  verbindingen tussen de
  receiver/versterker en luidsprekers. Controleer ook of
  alle kabels aangesloten zijn
  en controleer de kabels op
  breuk en kortsluiting.
  • Controleer ook of de receiver/versterker en speciaal
  de surround functies juist
  zijn ingesteld.
  • Controleer of de film of TV
  show die u bekijkt wel in
  surround is opgenomen. Zo
  niet, controleer dan of de
  receiver/versterker andere
  surround functies heeft die
  u kunt gebruiken.

  • Wanneer de receiver/processor in de Dolby Digital of
  DTS functie staat, controleren of de receiver/processor zo is geconfigureerd dat
  de surround luidsprekers
  actief zijn.
  Wanneer alle vijf satellieten
  in gebruik zijn dient de
  receiver of processor
  geconfigureerd te zijn voor
  6.1 kanaals gebruik.
  • Controleer de instelling van
  de DVD-speler en de aansluiting van de DVD om er
  zeker van te zijn dat deze
  de gewenste Dolby Digital
  of DTS functies ondersteunt
  en dat u die functie ook
  heeft gekozen, zowel in het
  menu van de DVD-speler
  als in dat van de disc.

  Nederlands

  Geen geluid uit de surround
  luidsprekers:

  13 • Page 14

  TECHNISCHE GEGEVENS
  SCS260.5/230 EN
  SCS260.6/230 SYSTEMEN
  Frequentiebereik 35 Hz – 20 Hz (-6 dB)
  SATELLIETEN
  Maximum Aanbevolen Versterkervermogen
  100 watt
  Belastbaarheid (Continu/Piek)
  50 watt/200 watt
  Nominale Impedantie 8 ohm
  Gevoeligheid 88 dB @ 1 watt/1 meter
  Frequentiebereik 100 Hz – 20 kHz (-6 dB)
  Tweeter
  Eén 13 mm (1/2") titanium-laminaat dome,
  video afgeschermd
  Middentoner
  Dubbele 75 mm (3") eenheid, video
  afgeschermd
  Afmetingen (H x B x D) (exclusief tafelstand)
  292 x 102 x 89 mm
  Gewicht 1,4 kg
  Nederlands

  CENTER
  Maximum Aanbevolen Versterkervermogen
  100 watt
  Belastbaarheid (Continu/Piek)
  50 watt/200 watt
  Nominale Impedantie 8 ohm
  Gevoeligheid 88 dB @ 1 watt/1 meter
  Frequentiebereik 100 Hz – 20 kHz (-6 dB)
  Tweeter
  Eén 13 mm (1/2") titanium-laminaat dome,
  video afgeschermd
  Middentoner
  Dubbele 75 mm (3") eenheid, video
  afgeschermd
  Afmetingen (H x B x D) (exclusief tafelstand)
  102 x 292 x 89 mm
  Gewicht 1,4 kg

  SUBWOOFER
  Versterker 100 watt RMS
  Frequentiebereik 35 Hz – 160 Hz (-6 dB)
  Woofer 200 m (8")
  Behuizing Basreflex
  Afmetingen (H x B x D) (inclusief voetjes)
  413 x 279 x 349 mm
  Gewicht 12,7 kg

  Specificaties en eigenschappen kunnen zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd.
  * Handelsmerk van Dolby Laboratories .
  DTS is een geregistreerd handelsmerk van Digital Theater
  Systems, Inc.

  Verklaring van Conformiteit

  Wij, Harman Consumer Group International
  2, route de Tours
  72500 Château-du-Loir
  France
  Verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat de producten
  beschreven in deze handleiding voldoen aan de volgende
  technische richtlijnen:
  EN 61000-6-3:2001
  EN 61000-6-1:2001
  EN 55013:2001
  EN 55020:2002
  EN 61000-3-2:2000
  EN 61000-3-3:1995+A1:2001
  EN 60065:2002

  Gary Mardell
  Harman Consumer Group International
  France 05/04

  HANDLEIDING

  PRO SOUND
  COMES HOME™

  COLLECTIE:

  SURROUND CINEMA
  SPEAKERS
  MODEL:

  SCS260.5/230 en SCS260.6/230

  JBL Consumer Products
  250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797
  Europe: 2. Route de Tours, 72500 Château du Loir, France
  www.jbl.com

  TOEPASSING: Op realistische wijze weergeven van live-opnamen en

  muziek in huis, dankzij de toonaangevende techniek van JBL.
  SATELLIETTYPE: Tweeter met titaanlaminaat conus, gesloten kast

  © 2004 Harman International Industries, Incorporated

  TYPE SUBWOOFER: Basreflex

  JBL is een geregistreerd handelsmerk van
  Harman International Industries, Incorporated.

  POORT ONTWERP: Freeflow™ afgerond

  Part No.406-000-00960

  PROFESSIONELE REFERENTIE: Cinema Loudspeaker Series


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für JBL SC260.6 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von JBL SC260.6 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,39 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info