Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
3
Passieve Producten
20. Versterkers: de versterkers die
voor deze luidsprekers worden
gebruikt dienen voldoende vermogen
te kunnen leveren. Te weinig vermo-
gen kan leiden tot het ‘clippen’ en dat
kan weer tot schade aan de luidspre-
kers leiden die niet onder de garantie
valt.
Actieve Producten (met voeding)
21. Ventilatie. De kast is voorzien van
ventilatiesleuven. Deze dienen ook
om een betrouwbare werking op
lange termijn te verzekeren en het
product te beschermen tegen over-
verhitting. Deze sleuven nooit blokke-
ren of afdekken. Zet het product nooit
op een bed, bank, tapijt of ander
zacht oppervlak. Het product niet in
een inbouwsysteem plaatsen, zoals in
een boekenkast of stereomeubel, ten-
zij er voor voldoende ventilatie is
gezorgd en de aanwijzingen van de
fabrikant worden opgevolgd.
Zorg ervoor dat er voldoende ruimte
(minimaal 10 cm) om het product vrij
blijft voor ventilatie. Wordt de verster-
ker geïnstalleerd in een afgesloten
kast, zorg dan dat er in die ruimte vol-
doende ventilatie is, zodat de warme
lucht weg kan en koele lucht wordt
aangevoerd.
Sluit de ventilatieopeningen van het
apparaat niet af door er bijvoorbeeld
iets op te zetten. Eindversterkers pro-
duceren warmte en de koellichamen
en ventilatieopeningen zijn ervoor
deze af te voeren. Door andere elek-
tronische apparatuur in de nabijheid
van deze voorzieningen te plaatsen
kan de levensduur van zowel de ver-
sterker als de andere apparatuur in
gevaar brengen. Leg ook nooit CD’s
hoezen van platen, handleidingen of
andere zaken op of onder de appara-
tuur, evenmin tussen op elkaar gesta-
pelde producten. Dit belemmert de
luchtstroom, wat kan leiden tot terug-
lopende prestaties en zelfs brand.
22. Voedingsbronnen. Dit product uit-
sluitend aansluiten op een lichtnet als
op de achterzijde aangegeven. Weet
u niet zeker wat voor een lichtnet u
heeft, neem dan contact op met uw
leverancier of het energiebedrijf ter
plaatse. Raadpleeg de handleiding
voor producten die hun voeding van
batterijen of andere energiebronnen
krijgen.
23. Aarde en polarisatie. Dit product
kan zijn uitgerust met een stekker
voor een gepolariseerd wisselstroom-
net (niet van toepassing in Neder-
land). Raadpleeg in zo’n geval een
elektricien of uw leverancier om de
aansluiting te laten aanpassen.
24. Bescherming netsnoer. Netsnoe-
ren zodanig leggen dat niemand erop
kan gaan staan en dat ze niet afge-
klemd worden door voorwerpen of
deuren. Let vooral op het punt waar
het snoer overgaat in de stekker en
waar dit het apparaat verlaat; daar
kan het snoer gemakkelijk afbreken.
Gebruik uitsluitend het bijgeleverde
netsnoer en als dit vervangen dient te
worden, let er dan op dat een snoer
van dezelfde dikte wordt gebruikt. Wij
raden het gebruik van verlengsnoe-
ren af. En net als bij alle elektrische
apparatuur ook het onder tapijt door-
trekken van kabels en het plaatsen
van zware objecten op (net)kabels.
Laat beschadigde netsnoeren door
een vakman direct vervangen door
exemplaren met dezelfde eigen-
schappen. Bij het uit het stopcontact
nemen van een stekker nooit aan het
snoer trekken maar aan de stekker
zelf.
25. Afwezigheid. Neem de stekker uit
het stopcontact wanneer u het pro-
duct voor langere tijd niet zult gebrui-
ken.
26. Onweer. Als extra beveiliging
tegen bliksemschade, of wanneer u
het product voor langere tijd niet zult
gebruiken, de stekker uit het stopcon-
tact nemen en de antenne of kabel
loskoppelen. Zo voorkomt u beschadi-
ging van het product door bliksem of
overbelasting van het elektriciteits-
net.
27. Overbelasting. Zorg ervoor dat
stopcontacten en verlengsnoeren
niet overbelast, omdat dit kan leiden
tot brand of elektrische schokken.
28. Schade die reparatie vereist. Pro-
beer nooit het apparaat zelf te repa-
reren omdat openen van het apparaat
u kan blootstellen aan gevaarlijke
spanningen. Neem de stekker uit het
stopcontact en laat in de volgende
gevallen reparatie over aan een
gekwalificeerde technicus:
a. het netsnoer of de stekker is
beschadigd;
b. er voorwerpen in het product zijn
gevallen of een vloeistof in het pro-
duct is gemorst;
c. het product is blootgesteld aan
regen of vocht;
d. het product niet normaal functio-
neert terwijl u de aanwijzingen
heeft opgevolgd. Gebruik alleen de
bedieningsorganen die in de hand-
leiding worden vermeld, aangezien
foutieve instelling van andere
bedieningsorganen kan leiden tot
beschadiging. De reparaties die
hieruit kunnen volgen om het pro-
duct weer in zijn normale staat
terug te brengen, kunnen ingrij-
pend zijn;
e. het product is gevallen of de behui-
zing is beschadigd;
f. het product niet normaal lijkt te
werken, of de prestaties ervan
variëren.
29. Binnendringen van voorwerpen of
vloeistoffen. Steek geen voorwerpen
door de openingen van dit product,
aangezien zij in contact kunnen heb-
ben met gevaarlijke spanningen en
kortsluiting kunnen veroorzaken, wat
kan leiden tot brand of elektrische
schokken. Zorg ervoor dat er geen
vloeistoffen op het product worden
gemorst.
30. Warmte. Het product uit de buurt
houden van warmtebronnen, zoals
radiatoren, luchtroosters met warme
lucht, kachels of andere apparaten
die warmte produceren zoals verster-
kers. Vermijd extreem warme of
koude plaatsen, opstelling in direct
zonlicht of in de nabijheid van de ver-
warming. Bij het kiezen van een
definitieve plaats zorgen voor ade-
quate ventilatie aan alle zijden.
Nederlands
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für JBL SC260.6 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von JBL SC260.6 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,39 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info