Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
5
LUIDSPREKER OPSTELLING
SUBWOOFER
SURROUND LUIDSPREKERS
1.5 1.8m
5
6 ft
FRONT LUID-
SPREKERS
0-0.6m
(0-2 ft)
De front luidsprekers dienen
op dezelfde onderlinge af-
stand te staan als de afstand
tot de luisteraar. Tevens die-
nen ze ongeveer op de oor-
hoogte van de luisteraar te
staan, en mogen iets naar de
luisteraar toegekeerd zijn.
De center luidspreker dient
iets achter de lijn tussen de
linker en rechter front luid-
sprekers geplaatst te wor-
den en maximaal 50 cm
boven of onder de hoogte
van de tweeters van de lin-
ker en rechter luidspreker.
Vaak is het handig de center
luidspreker bovenop de tele-
visie te plaatsen als in de
tekening aangegeven.
Twee van de surround luid-
sprekers worden iets achter
de luisterpositie opgesteld
en ‘kijken’ in het ideale geval
naar elkaar, op een iets
hoger niveau dan de oren
van de luisteraar. Wanneer
dat niet mogelijk is, plaats ze
dan naar voren gericht tegen
de wand achter de luisteraar.
De surround achter luidspre-
ker (alleen SCS260.6 sys-
teem) wordt tegen de ach-
terwand geplaatst, recht
tegenover de center luid-
spreker. De surround luid-
sprekers mogen niet zelf de
aandacht trekken. Experi-
menteer met de opstelling tot
u een diffuus klankbeeld
hoort dat het geluid van de
hoofd luidsprekers onder-
steunt.
Het is niet nodig en zelfs niet
wenselijk de surround luid-
sprekers op het luistergebied
te richten. Zij dienen recht
vooruit af te stralen om zo
het gewenste effect te berei-
ken.
Het laagfrequent materiaal
dat door de subwoofer wordt
gereproduceerd is voorna-
melijk richtingloos en daar-
door kan deze luidspreker op
vrijwel elke geschikte plaats
in de ruimte worden opge-
steld. Het laag wordt echter
benadrukt door de sub-
woofer in een hoek te plaat-
sen van dezelfde wand als
waarvoor de front luidspre-
kers zijn geplaatst. Experi-
menteer met de opstelling
van de subwoofer door deze
op de luisterpositie te zetten
en door de ruimte te lopen
en te luisteren waar het laag
het beste klinkt. Dat is dan de
definitieve plaats van de sub-
woofer.
CENTRUM
LUIDSPREKER
Mogelijke opstellingen van de surround luidsprekers, alleen in
een SCS260.5 systeem.
Surround achter luidspreker
wordt alleen toegepast in een
SCS260.6 systeem.
Nederlands
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für JBL SC260.6 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von JBL SC260.6 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,39 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info