Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
7
Belangrijk voor uw veilig-
heid: alleen de gebruiker is
verantwoordelijk voor de
juiste keuze en toepassing
van het montagemateriaal en
voor de juiste montage van
de muurbeugels, inclusief
maar daartoe niet beperkt,
de keuze van steunen die het
gewicht kunnen dragen en
de juiste montage van de
muurbeugel. JBL weigert
elke aansprakelijkheid voor
de keuze van materiaal en/of
wijze van monteren. Volg de
aanwijzingen bij de beugel
en voor de montage nauw-
gezet op. Heeft u vragen of
bent u er niet zeker van dat u
het zelf kunt, neem dan con-
tact op met uw JBL leveran-
cier.
Stap 1: draai de grote moer
los en verwijder deze.
Gebruik zonodig het bijgele-
verde staafje
als hefboom
door het in één van de gaten
in de buitenrand van de moer
te steken.
Stap 2: trek nu het kogelge-
wricht
£
uit de bevesti-
gingsplaat
¢
. Doe dat zo
recht mogelijk om beschadi-
ging of afbreken van de lip-
pen te voorkomen.
Stap 3: schuif de moer
op
het kogelgewricht
£
met de
zijde met schroefdraad naar
de kogel. Draai de metalen
moer
¡
helemaal tegen de
kogel met schroefdraad
£
met de sterrevet van de
kogel afgekeerd. Kijk naar de
tekening om te zien hoe deze
drie delen ten opzichte van
elkaar staan.
Stap 4: schroef het kogelge-
wricht
£
in de opening met
schroefdraad
§
op de ach-
terzijde van de satelliet luid-
spreker
tot deze in deze
opening
§
goed vastzit,
maar NIET te vast daar dan
de schroefdraad
§
bescha-
digd kan raken. Dergelijke
schade valt niet onder de
garantie!
Stap 5: Draai de metalen
moer
¡
met de sterrevet
zijde tussen de metalen moer
¡
en de achterzijde van de
satelliet luidspreker
vast
met een passende punttang
tot deze stevig tegen de ach-
terzijde van de luidspreker
zit en zo de kogel en het
draadeinde
£
en de luid-
spreker
bijeen houdt.
Nadat de metalen moer
¡
geheel is aangedraaid kan
deze geringe sporen op de
achterzijde van de satelliet
luidspreker
achterlaten,
maar deze worden geheel
afgedekt door de metalen
moer
¡
.
Stap 6: monteer de bevesti-
gingsplaat
¢
tegen de wand
– bij een tussenwand op een
steunbalk – met vier pas-
sende hout- of muurschroe-
ven
van minimaal 3 cm
lengte. Bij een tussenwand
goed opletten of de schroe-
ven in een steunbalk komen
en niet alleen in het plaat-
werk.
BELANGRIJK: de metalen
moer
¡
geheel vastdraaien
tegen de satelliet luidspre-
ker
als beschreven in
stap 5 voordat u naar stap 7
gaat om te voorkomen dat de
schroefdraad
§
beschadigd
wordt. Dergelijke schade valt
niet onder de garantie.
Wanneer de beugels aan
een tussenwand worden
bevestigd dienen daartoe
WANDMONTAGE
1
2
3
4
8
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Nederlands
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für JBL SC260.6 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von JBL SC260.6 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,39 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info