Zoom out
Zoom in
GEBRUIKSAANWIJZING LA GARD TV
1. Het openen van het slot
Geef een zes-cijferige code (fabriekscode: 1-2-3-4-5-6) of een zes-letter woord in. Het slot is
nu geopend. U kunt de handgreep draaien om de deur te openen. Let op! : uw slot is voorzien
van 15 minuten tijdvertraging! U kunt u het slot niet direct openen. Dit is pas mogelijk na
afloop van de tijdvertraging, het slot “piept” dan elke 5 seconden en het lichtje knippert 2 keer
per seconde. U dient vervolgens nogmaals de juiste code in te geven en het slot kan worden
geopend. Wanneer u een toets indrukt tijdens de periode van tijdvertraging, onderbreekt u de
tijdvertraging. Om het slot te openen, dient uw de procedure opnieuw te starten.
Elke code-ingave wordt met een 'piep' en het oplichten van het rode lampje bevestigd.
Wanneer het ingeven van de code langer dan 5 seconden wordt onderbroken dient de
procedure te worden herhaald. Als de juiste code is ingegeven, wordt dit bevestigd met een
dubbele 'piep' en knippert het lampje 2 keer. De handgreep dient binnen 4 seconden te worden
gedraaid. Wanneer men langer wacht sluit het slot automatisch.
2. Manipulatieblokkering.
Wanneer een onjuiste code wordt ingegeven, hoort men 3 keer een 'piep' en licht het lampje
drie keer op. Na 4 onjuiste code-ingaven is het toetsenbord gedurende 5 minuten geblokkeerd.
Tijdens deze blokkering knippert het lampje elke 10 seconden en is een 'piep' hoorbaar. Wordt
na afloop weer 2 keer een onjuiste code ingegeven dan blokkeert het slot weer.
3. Het sluiten van het slot.
De deur sluiten en de handgreep draaien in sluitpositie. Het slot vergrendelt automatisch.
4. Het verstellen van de code.
Het veranderen van de code dient ALTIJD met GEOPENDE DEUR te gebeuren!!
- 6 keer de 0 ingeven 0 0 0 0 0 0
- de huidige code ingeven 1 2 3 4 5 6 (fabriekscode)
- 2 keer de nieuwe code ingeven bijv. 4 7 1 1 4 7 , 4 7 1 1 4 7
De nieuwe code is nu geprogrammeerd. Onderbreekt men tijdens bovenstaande procedure
langer dan 5 seconden, dan blijft de oude code geldig. (Na elke ingave volgt een piep)
- Test een nieuwe code altijd een aantal keer met geopende deur!!
5. Stroomvoorziening/vervangen van de batterij
Wanneer de batterij zwakker wordt, is tijdens het openen een waarschuwingstoon hoorbaar.
De batterij dient dan vervangen te worden. Open hiervoor het batterijcompartiment aan de
onderzijde van het toetsenbord, maak voorzichtig de batterijclip van de oude batterij los en
druk deze bij het plaatsen van de nieuwe batterij goed aan. Gebruik hiervoor alleen 9V
Alkaline-batterijen. De code blijft ook zonder batterij in het geheugen bewaard.
6. Belangrijk
- Lees na installatie de gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd deze altijd binnen
handbereik
- 'Sleutel' nooit zelf aan het slot, u riskeert een storing en u verliest de garantie. Raadpleeg
altijd eerst de gebruiksaanwijzing.

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Jewel HS76 - LA GARD TV wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Jewel HS76 - LA GARD TV in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,01 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info