Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
2
Tekening en hoofdletter
Kleine letter en hoofdletter
Tekening, kleine letter en hoofdletter
Voor een eerste kennismaking zoekt u de
tekeningen en de kleine letters met dezelfde
achtergrondkleur, bijvoorbeeld de lettergroep,
waarin de eerste letter van de voornaam van
uw kind zit. U speelt met uw kind een memo
spelletje: u legt de kaartjes omgedraaid op
tafel. Om de beurt draaien de spelers twee
kaartjes om en kijken of ze passen. Als ze
passen houdt die speler de combinatie.
Per spelletje kunt u de letters variëren door
een serie met een andere achtergrondkleur te
nemen of door kleine letters of hoofdletters te
gebruiken. Kinderen die al wat letters kennen,
kunnen met meer kleuren tegelijk spelen.
Met kinderen die al iets meer ervaring
hebben met letters kunt u een soort bingo-
spelletje spelen. U verdeelt de kaartjes met de
tekeningen onder de spelers. De letterkaartjes
legt u omgedraaid op tafel. De spelers draaien
om de beurt een stukje met een letter om. De
speler die de passende tekening heeft, mag het
stukje hebben. Wie het eerste al zijn potloden
compleet heeft, wint.
Het tweede niveau:
Hier speelt het kind zelfstandig, maar moet wel
even op weg geholpen worden. U sorteert een
of twee kleurengroepen. In het middenblad
van het koffertje legt de speler in de speciaal
daarvoor ontworpen uitsparing eerst een
potlood compleet met tekening, kleine letter
en hoofdletter. Dan legt hij daarna met behulp
van de stukken met een witte achtergrond
dezelfde tekening met het hele woord!
Kinderen die dit al kunnen, kunnen al een
beetje lezen!
Een extraatje!
De letterposter met alle letters en tekeningen
is een extraatje: het is leuk om als het kind
al een paar letters kent, de poster op de
slaapkamer op te hangen.
Koffertje openen?
Druk de knop in en maak het koffertje open.
3
Ik leer letters
Ik leer letters is een eerste kennismaking
met letters. Kinderen maken een begin met het
herkennen van de 26 letters van het alfabet.
Dit gebeurt met behulp van puzzeltjes. Met
behulp van deze puzzeltjes leert de speler alle
hoofdletters en alle kleine letters te herkennen.
Een belangrijke aanzet tot leren lezen!
De speler controleert zelf of hij de juiste letter
heeft gekozen, want alle puzzeltjes zijn uniek.
Of anders gezegd: als het kind de juiste letter
heeft gekozen, dan past het puzzeltje; als het
kind de verkeerde letter kiest dan past het
puzzeltje niet.
Er zit een duidelijke opbouw
in ik leer letters. Eerst
leert de speler alleen de
beginletters van de woordjes
te herkennen, zowel de kleine
letter als de hoofdletter.
Daarna is er een extra
puzzeltje, waarop het hele
woord staat weergegeven.
Dat is voor de kinderen, die al
een beetje vertrouwd zijn met
letters.
Voordat uw kind aan de slag
gaat, heeft het wel wat hulp
nodig. De puzzelstukjes
moeten even gesorteerd
worden en u moet uitleggen
wat er van het kind wordt
verwacht.
Inhoud van het koffertje:
26 puzzels met elk drie
stukken. De puzzeltjes zijn
aan weerszijden bedrukt.
Een strook met alle 26
letters van het alfabet.
Aan de slag!
Alle puzzeltjes hebben de vorm van een
potlood. Voor iedere letter van het alfabet is er
een speciaal puzzeltje. Ieder puzzeltje bestaat
uit drie stukjes. De puzzeltjes zijn tweezijdig
bedrukt. Het werkt zo:
Kant 1: dit is het eerste niveau. Het kind
leert de letters. De stukjes hebben een
achtergrondkleur.
Kant 2: dit is het tweede niveau. Het kind leert
al woordjes. Deze stukjes hebben een witte
achtergrond.
Het eerste niveau:
Gebruik de puzzelstukjes met de
achtergrondkleur.
Bij de punt van het potlood zie je een tekening.
Daarbij horen twee stukjes met de eerste letter
van het woord. Eén keer als kleine letter en een
keer als hoofdletter. Zowel de grote letter als
de kleine letter passen aan de tekening. Als het
stukje past, dan is de letter goed!
De puzzeltjes kunnen in verschillende
combinaties gebruikt worden:
Tekening en kleine letter
NL NLNL
NL Opgelet: Wegens de kleine onderdelen is dit spel
niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst.
www.jumbo-world.com
Made by Jumbo International, P.O. Box 1729, 1000 BS Amsterdam, The Netherlands
© Jumbo International, Amsterdam, The Netherlands
Game concept and design by Amanda Birkinshaw, London.
Letters handleiding NE/FR.indd 1-3Letters handleiding NE/FR.indd 1-3 06-06-2005 08:59:5906-06-2005 08:59:59
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Jumbo ik leer letters wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Jumbo ik leer letters in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,03 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info