Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
2
NL
Spelregels
Een vraag- en antwoordspel, waarbij je niet zélf alle antwoorden hoeft te
weten; als je goed in kunt schatten wat je medespelers weten, scoor je veel
punten. Alle vragen hebben een getal als antwoord. Schrijf het antwoord
op je bordje. Leg de bordjes op een rijtje en wed op het juiste antwoord. Je
hoeft dus niet op jouw eigen antwoord te wedden!
Inhoud:
132 speelkaarten met 264 vragen, antwoorden en wetenswaardigheidjes.
1 Vouwdoosje voor de kaartjes
1 scorebord
5 schrijfbordjes
1 bordje met ‘1’ erop.
stiften
10 wedmannetjes ( 5 grote, 5 kleine)
spelregels
De eerste keer spelen:
Vouw het doosje in elkaar volgens de tekening aan de onderzijde van het
doosje.
Voorbereiding:
Zet in & Win kan individueel worden gespeeld, maar ook in teams. Als je in
teams speelt is het aantal mogelijke spelers onbeperkt.
Leg het scorebord op tafel. Iedere speler of ieder team kiest een kleur en
ontvangt een schrijfblokje, een scorepion en een groot en klein wedmannetje
van de gekozen kleur. De stiften liggen op tafel. Zet een doos tissues klaar
om de schrijfbordjes tijdens het spel te kunnen wissen (niet bijgeleverd).
De vragenkaarten worden geschud en in het vouwdoosje gezet.
Zet de startpionnen op het scorebordje op ‘start’.
Het spel begint:
Een speler neemt een vragenkaart uit het doosje en leest de bovenste vraag
hardop voor. Let op dat de andere spelers de achterzijde van de kaart niet
kunnen zien, want daar staan de antwoorden op de vragen.
Het antwoord op een vraag is altijd een getal. Schrijf het antwoord op de
vraag op je antwoordbordje. Als je het antwoord niet weet, moet je gokken.
Houd je antwoord nog even geheim.
Het is verstandig een beetje ‘laag’ te gokken. De speler wiens antwoord
het dichtste bij het juiste antwoord zit, scoort punten, maar te ‘hoge’
antwoorden zijn altijd fout. Zelfs als je maar 1 hoger hebt geraden, dan het
juiste antwoord!
17609_Manual_zet in en win.indd 2 18-07-12 10:03
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Jumbo LOL Games Zet in en win wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Jumbo LOL Games Zet in en win in der Sprache / Sprachen: Französisch, Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 10,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info