Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
Bedieningshandleiding
Gascondensatieketel
CERAPUR
6 720 804 853-00.2TT
ZSB 14-4C ...
ZSB 24-4C ...
ZWB 30-4C ...
6 720 807 249 (2013/05) BE
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Bedieningshandleiding

  CERAPUR

  6 720 804 853-00.2TT

  Gascondensatieketel

  6 720 807 249 (2013/05) BE

  ZSB 14-4C ...
  ZSB 24-4C ...
  ZWB 30-4C ... • Page 2

  Voorwoord

  Voorwoord
  Beste klant,
  Warmte voor het leven - dit motto heeft bij ons een lange traditie. Warmte is voor
  mensen een basisbehoefte. Zonder warmte voelen wij ons niet prettig en alleen
  warmte maakt van een huis een gezellige thuis. Al meer dan 100 jaar ontwikkelt Junkers daarom oplossingen voor warmte, tapwater en ruimteklimaat, die net zo veelzijdig zijn als uw wensen.
  U heeft voor een kwalitatief hoogwaardige Junkers-oplossing gekozen en daarmee
  een goede keus gemaakt. Onze ketels gebruiken de meest moderne technologieën,
  en ze zijn betrouwbaar, energiezuinig en geruisloos. Zo kunt u rustig van de warmte
  genieten.
  Wanneer u toch vragen heeft over uw Junkers-ketel, neem dan contact op met uw
  Junkers-installateur. Hij helpt u graag verder. Is de installateur een keertje niet bereikbaar? Dan staat onze servicedienst u ter beschikking.
  Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Junkers product.
  Uw Junkers-team

  2

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 3

  Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave
  1

  Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  1.1
  Uitleg van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  1.2
  Algemene veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  2

  Gegevens betreffende het product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  2.1
  Conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  2.2
  Type-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  3

  Voorbereiden voor gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  3.1
  Open de gaskraan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  3.2
  Open de servicekranen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  3.3
  Controleer de bedrijfsdruk van de verwarming . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  3.4
  CV-water bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  4

  Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4.1
  Overzicht bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4.2
  Ketel inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4.3
  Aanvoertemperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4.4
  Warmwatertemperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4.4.1 ZSB-ketels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4.4.2 ZWB-ketels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4.5
  Zomerbedrijf instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5

  Buitenbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  5.1
  Ketel uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  5.2
  Vorstbeveiliging instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  6

  Thermische desinfectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  13
  14
  16
  17
  18
  18
  20
  22

  3 • Page 4

  Inhoudsopgave

  7

  Instructies om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  8

  Storingen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  9

  Bedieningshandleiding bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  10 Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  11 Milieubescherming/afvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  12 Beknopt bedieningsvoorschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Vaktermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  4

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 5

  Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies

  1

  Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies

  1.1

  Uitleg van de symbolen

  Waarschuwing
  Veiligheidsinstructies in de tekst worden aangegeven met een gevarendriehoek.
  Het signaalwoord voor de waarschuwing geeft het soort en de
  ernst van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming
  van het gevaar niet worden nageleefd.
  De volgende signaalwoorden zijn vastgelegd en kunnen in dit document worden gebruikt:
  • OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan.
  • VOORZICHTIG betekent dat licht tot middelzwaar lichamelijk letsel kan optreden.
  • WAARSCHUWING betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan
  optreden.
  • GEVAAR betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel zal optreden.
  Belangrijke informatie
  Belangrijke informatie zonder gevaar voor mens of materialen
  wordt met het nevenstaande symbool gemarkeerd.

  Aanvullende symbolen
  Symbool

  Betekenis  Handeling  Verwijzing naar een andere plaats in het document  Opsomming  Opsomming (2e niveau)

  Tabel 1

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  5 • Page 6

  Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies

  1.2

  Algemene veiligheidsinstructies

  Deze bedieningshandleiding is bedoeld voor de eigenaar van de cv-installatie.
  ▶ Lees de bedieningshandleidingen (CV-ketel, regelaar enz.) voor de bediening en
  bewaar deze zorgvuldig.
  ▶ Respecteer de veiligheids- en waarschuwingsinstructies.
  Handelswijze bij gaslucht
  Bij ontsnappend gas bestaat explosiegevaar. Respecteer bij gasgeur de volgende gedragsregels.
  ▶ Voorkom vlam- of vonkvorming:
  – Niet roken, geen aanstekers en lucifers gebruiken.
  – Bedien geen elektrische schakelaars, trek geen stekkers uit het stopcontact.
  – Telefoneer niet en bel niet aan.
  ▶ Sluit de gastoevoer af via de hoofdafsluiter of op de gasmeter.
  ▶ Ramen en deuren openen.
  ▶ Waarschuw alle bewoners en verlaat het gebouw.
  ▶ Voorkom dat derden het gebouw betreden.
  ▶ Neem buiten het gebouw contact op met brandweer, politie en gasbedrijf.
  Bedoeld gebruik
  De ketel mag alleen in gesloten warmwaterverwarmingssystemen voor privégebruik
  worden toegepast.
  Ieder ander gebruik is niet voorgeschreven. Daaruit resulterende schade valt niet onder de fabrieksgarantie.
  Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten
  Ter voorkoming van gevaar door elektrische apparatuur gelden conform
  EN 60335-1 de volgende instructies:
  “Deze ketel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis
  worden gebruikt, wanneer deze onder toezicht staan of voor wat betreft het veilig gebruik van de ketel zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.
  Kinderen mogen niet met de ketel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen
  niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.”

  6

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 7

  Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies
  “Wanneer de netaansluitkabel wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant of
  haar servicedienst of een gekwalificeerde persoon worden vervangen, om gevaar te
  vermijden.”
  Inspectie en onderhoud
  Regelmatige inspectie en onderhoud zijn voorwaarden voor het veilig en milieuvriendelijk bedrijf van de CV-installatie.
  Wij adviseren, een contract voor jaarlijkse inspectie en onderhoud af te sluiten met
  een erkend installateur.
  ▶ Laat de werkzaamheden alleen uitvoeren door een erkend installateur.
  ▶ Laat geconstateerde gebreken direct verhelpen.
  Herstelling
  Verkeerde veranderingen aan de ketel of andere delen van de CV-installatie kunnen
  persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.
  ▶ Laat de werkzaamheden alleen uitvoeren door een erkend installateur.
  ▶ Verwijder nooit de mantel van de ketel.
  ▶ Voer geen veranderingen uit aan de ketel of andere delen van de
  CV-installatie.
  Open bedrijf
  De opstellingsruimte moet voldoende zijn geventileerd, wanneer de ketel de verbrandingslucht onttrekt aan de ruimte
  ▶ Voorkom dat be- en ontluchtingsopeningen in deuren, ramen en muren worden
  afgesloten of verkleind.
  ▶ Waarborg dat aan de ventilatie-eisen wordt voldaan in overleg met een installateur:
  – bij bouwkundige veranderingen (bijv. vervangen van ramen en deuren)
  – bij inbouw naderhand van apparaten met afvoerlucht naar buiten toe (bijv.
  afvoerluchtventilatoren, keukenventilatoren of airconditioningapparaten).

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  7 • Page 8

  Gegevens betreffende het product
  Verbrandingslucht/kamerlucht
  De lucht in de opstellingsruimte moet vrij zijn van ontbrandbare of chemisch agressieve stoffen.
  ▶ Gebruik of bewaar geen licht ontvlambare of explosieve materialen in de nabijheid van de ketel (papier, benzine, verdunningen, verf, enz.).
  ▶ Gebruik of bewaar geen corrosieve stoffen in de nabijheid van de ketel (oplosmiddelen, lijm, chloorhoudende reinigingsmiddelen, enz.).

  2

  Gegevens betreffende het product

  2.1

  Conformiteitsverklaring

  Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese richtlijnen evenals
  aan de bijkomende nationale vereisten. De conformiteit wordt aangetoond door het
  CE-kenmerk.
  De conformiteitverklaring van het product kunt u aanvragen. Neem daarvoor contact
  op met het adres vermeld op de achterkant van deze handleiding.

  2.2

  Type-overzicht

  ZSB-ketels zijn gascondensatieketels met geïntegreerde cv-pomp en 3-wegklep
  voor de aansluiting van een boiler.
  ZWB-ketels zijn gascondensatieketels met geïntegreerde cv-pomp, 3-wegklep en
  platenwarmtewisselaar voor verwarming en warmwatervoorziening volgens het
  doorstroomprincipe.

  8

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 9

  Voorbereiden voor gebruik

  3

  Voorbereiden voor gebruik

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9
  6 720 808 253-04.1O

  Afb. 1

  Gas- en waterzijdige aansluitingen (toebehoren)

  [1] CV-aanvoerkraan
  [2] ZSB-ketels: boileraanvoer,
  ZWB-ketels: warm water
  [3] Gaskraan
  [4] ZSB-ketels: boilerretour(kraan),
  ZWB-ketels: afsluitkraan sanitair water
  [5] CV-retourkraan
  [6] Vul- en aftapkraan
  [7] Slang van overstortventiel (cv-circuit)
  [8] Condensslang
  [9] Sifon

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  9 • Page 10

  Voorbereiden voor gebruik

  3.1

  Open de gaskraan

  6 720 807 255-01.1O

  ▶ Greep naar links draaien tot de aanslag.
  Bij geopende gaskraan wijst de greep in de doorstroomrichting.

  Afb. 2

  10

  Open de gaskraan

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 11

  Voorbereiden voor gebruik

  3.2

  Open de servicekranen

  6 720 807 255-02.1O

  ▶ Verdraai de servicekranen met een schroevendraaier, tot de kerf in de doorstroomrichting wijst.

  Afb. 3

  Open de servicekranen

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  11 • Page 12

  Voorbereiden voor gebruik

  3.3

  Controleer de bedrijfsdruk van de verwarming

  De bedrijfsdruk is normaal gesproken 1 tot 2 bar. Vraag de optimale bedrijfsdruk van
  uw cv-installatie na bij uw installateur.
  ▶ Lees de bedrijfsdruk op de manometer af.
  ▶ Bij te lage druk cv-water bijvullen.
  2
  3

  1
  0

  bar

  4

  eco
  °C

  reset

  °F

  Eco

  min

  2

  ok

  1
  0

  e

  3
  bar

  0
  min

  max

  4

  I

  max
  6 720 804 854-13.1ITL

  Afb. 4

  3.4

  Manometer ter controle van de bedrijfsdruk bij geopende bedieningspaneelafdekking

  CV-water bijvullen
  OPMERKING: Schade aan de ketel door koud water!
  Bij het bijvullen van cv-water kunnen spanningsscheuren in het
  hete ketelblok ontstaan.
  ▶ Vul cv-water alleen bij in een koude ketel.

  Het bijvullen van het cv-water is voor iedere cv-installatie verschillend. Laat daarom
  de installateur het bijvullen voordoen.
  De maximale druk van 3 bar mag ook bij de maximale temperatuur van het cv-water
  niet worden overschreden. Bij het overschrijden opent het overstortventiel, tot de
  bedrijfsdruk weer binnen het normale bereik ligt.

  12

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 13

  Bediening

  4

  Bediening

  Deze gebruikershandleiding heeft alleen betrekking op de ketel.
  Afhankelijk van de gebruikte cv-regelaar zijn een aantal functies in de bediening verschillend.
  Voor een cv-regeling kunnen de navolgende mogelijkheden worden gebruikt:
  • Geïntegreerde weersafhankelijke cv-regeling
  • weersafhankelijke regelaar in de ketel ingebouwd,  afb. 5, [5].
  • Weersafhankelijke regelaar, extern gemonteerd
  • Kamertemperatuurgestuurde regelaar
  Andere instructies vindt u in de bedieningshandleiding van de cv-regelaar.

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  13 • Page 14

  Bediening

  4.1

  Overzicht bedieningspaneel

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  eco
  °F

  Eco

  min

  [1]
  [2]
  [3]
  [4]
  [5]
  [6]
  [7]
  [8]
  [9]
  [10]
  [11]
  [12]
  [13]
  [14]
  14

  1
  0

  e

  3
  bar

  4

  0
  min

  max

  14 13 12 11
  Afb. 5

  2

  ok

  10

  I

  max

  9

  8

  6 720 804 854-04.2TT

  °C

  reset

  Bedieningspaneel bij geopende afdekking

  eco-toets
  Display
  Pijltoets 
  ok-toets (= keuze bevestigen, waarde opslaan)
  Inbouwlocatie voor een weersafhankelijke regelaar of een schakelklok (toebehoren)
  Diagnosepoort
  Manometer
  Aan/uit-schakelaar
  Warmwater-temperatuurregelaar
  Bedrijfslampje voor branderbedrijf/storing
  Pijltoets 
  Aanvoertemperatuurregelaar
  Reset-toets
  serviceknop
  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 15

  Bediening

  1

  2

  15

  14

  3

  4

  13

  5

  12

  6

  7

  8

  11

  9

  10
  6 720 619 605-12.1O

  Afb. 6
  [1]
  [2]
  [3]
  [4]
  [5]
  [6]
  [7]
  [8]
  [9]
  [10]
  [11]
  [12]
  [13]
  [14]
  [15]

  Displaymeldingen

  Warmwaterbedrijf geblokkeerd (vorstbeveiliging)
  Warmwaterproductie
  Solarbedrijf
  Buitentemperatuurgestuurd bedrijf (regelfunctie Heatronic 4 met buitentemperatuursensor)
  Schoorsteenvegerbedrijf
  Storingen
  Servicebedrijf
  Branderwerking
  Temperatuureenheid °C
  Opslaan succesvol
  Weergave van overige submenu's/servicefuncties,
  bladeren met de pijltoetsen mogelijk
  Alfanumerieke weergave (bijvoorbeeld temperatuur)
  Tekstregel
  Zomerbedrijf
  CV-bedrijf

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  15 • Page 16

  Bediening

  4.2

  Ketel inschakelen

  ▶ Schakel de ketel in via de aan/uit-schakelaar.
  Het display brandt en toont na korte tijd de keteltemperatuur.

  eco

  °C

  reset

  °F

  Eco

  min

  2

  ok

  1
  0

  e

  3
  bar

  4

  0
  max

  min

  I

  max
  6 720 804 854-06.2TT

  Afb. 7

  Ketel inschakelen
  Wanneer in het display het symbool
  verschijnt, blijft de ketel
  15 minuten lang op het laagste vermogen om de condenssifon in de
  ketel te vullen.

  16

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 17

  Bediening

  4.3

  Aanvoertemperatuur instellen

  De maximale aanvoertemperatuur kan op de aanvoertemperatuurregelaar op de cvinstallatie worden ingesteld.
  Respecteer bij vloerverwarmingen de maximaal toegestane aanvoertemperatuur.

  ▶ De maximale aanvoertemperatuur op de aanvoertemperatuurregelaar instellen.
  eco

  °C

  reset

  °F

  Eco

  min

  Afb. 8

  2

  ok

  1
  0

  e

  3
  bar

  4

  0
  min

  max

  max

  Aanvoertemperatuur instellen

  Positie

  Aanvoertemperatuur
  Toepassingsvoorbeeld

  min  Zomerbedrijf ( hoofdstuk 4.5, pagina 22)

  ...

  circa 30 °C

  Vorstbeveiliging ( hoofdstuk 5.2, pagina 23)

  circa 50 °C

  Vloerverwarming

  e

  circa 60 °C

  ...

  circa 75 °C

  Radiatorenverwarming

  max

  circa 82 °C

  Convectorverwarming

  Tabel 2

  I

  Instelbereik van de aanvoertemperatuurregelaar

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  17 • Page 18

  Bediening

  4.4

  Warmwatertemperatuur instellen

  4.4.1 ZSB-ketels
  ▶ Warmwatertemperatuur op warmwatertemperatuurregelaar instellen.
  Op het display worden het symbool
  en de warmwatertemperatuur getoond.

  eco
  °C

  reset

  °F

  Eco

  min

  2

  ok

  1
  0

  e

  3
  bar

  4

  0
  min

  max

  I

  max
  6 720 804 854-09.1ITL

  Afb. 9

  Warmwatertemperatuur instellen

  Positie

  Warmwatertemperatuur

  min

  Warmwaterbedrijf geblokkeerd (vorstbeveiliging)

  max
  Tabel 3

  circa 60 °C
  Warmwatertemperaturen bij ZSB-ketels
  Om een bacteriële verontreiniging van het warm water door bijvoorbeeld legionella te voorkomen, adviseren wij de warmwatertemperatuur in te stellen op minimaal 55 °C.

  18

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 19

  Bediening
  Comfortbedrijf of eco-bedrijf instellen
  In comfortbedrijf (basisinstelling) wordt de boiler tot de ingestelde temperatuur opgewarmd, wanneer de temperatuur in de boiler met meer dan 5 K ( °C) onder de instelling afneemt. Daarna gaat de ketel in cv-bedrijf.
  In eco-bedrijf (weergave Eco op de tekstregel) volgt het opwarmen pas bij een temperatuurverschil van 10 K ( °C).
  Wanneer het eco-bedrijf door een tijdprogramma is geactiveerd, toont de tekstregel
  Eco
  .
  ▶ Om het eco-bedrijf in te stellen: druk de eco-toets in, tot Eco wordt getoond.
  ▶ Om naar comfortbedrijf terug te keren: druk de eco-toets in, tot Eco niet meer
  wordt getoond.

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  19 • Page 20

  Bediening
  4.4.2 ZWB-ketels
  ▶ Warmwatertemperatuur op warmwatertemperatuurregelaar instellen.

  eco
  °C

  reset

  °F

  Eco

  min

  2

  ok

  1
  0

  e

  3
  bar

  4

  0
  min

  max

  I

  max
  6 720 804 854-08.1ITL

  Afb. 10

  Warmwatertemperatuur instellen

  Positie

  Warmwatertemperatuur

  min

  Warmwaterbedrijf geblokkeerd

  max

  circa 60 °C

  Tabel 4

  Warmwatertemperaturen bij ZWB-ketels
  Een lagere instelling op de warmwatertemperatuurregelaar betekent grote energiebesparing en voorkomt een extra verkalking van
  de ketel.
  ▶ Stel de warmwatertemperatuur zo laag mogelijk in.

  Voor maximale gas- en waterbesparing.
  ▶ Open de warmwaterkraan kort en sluit deze dan weer.
  Het water wordt eenmalig tot de ingestelde temperatuur opgewarmd.

  20

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 21

  Bediening
  Comfortbedrijf of eco-bedrijf instellen
  In comfortbedrijf (basisinstelling) wordt de ketel constant op de ingestelde temperatuur gehouden. Dit resulteert in een korte wachttijd bij het afnemen van warm water,
  maar aan de andere schakelt de ketel ook in wanneer geen warm water wordt afgenomen.
  In eco-bedrijf (weergave Eco in de tekstregel) volgt het opwarmen naar de ingestelde
  temperatuur, zodra warm water wordt afgenomen.
  Wanneer het eco-bedrijf door een tijdprogramma is geactiveerd, toont de tekstregel
  Eco
  .
  ▶ Om het eco-bedrijf in te stellen: druk de eco-toets in, tot Eco wordt getoond.
  ▶ Om naar comfortbedrijf terug te keren: druk de eco-toets in, tot Eco niet meer
  wordt getoond.

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  21 • Page 22

  Bediening

  4.5

  Zomerbedrijf instellen

  In zomerbedrijf is de verwarming uitgeschakeld. De warmwatervoorziening en de
  voedingsspanning voor de verwarmingsregeling en de schakelklok blijven behouden.
  OPMERKING: Schade aan de installatie door vorst!
  In zomerbedrijf alleen vorstbeveiliging van de ketel.
  ▶ Laat de ketel ingeschakeld.
  ▶ Stel de aanvoertemperatuur in op minimaal 30 °C.
  ▶ Noteer de instelling van de aanvoertemperatuurregelaar.
  ▶ Aanvoertemperatuurregelaar op de stand min draaien.

  eco
  °C

  reset

  °F

  Eco

  min

  2

  ok

  1
  0

  e

  3
  bar

  0
  max

  min

  4

  I

  max
  6 720 804 854-10.1ITL

  Afb. 11

  22

  Zomerbedrijf

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 23

  Buitenbedrijfstelling

  5

  Buitenbedrijfstelling

  5.1

  Ketel uitschakelen
  De blokkeerbeveiliging voorkomt het vastlopen van de cv-pomp
  en de 3-wegklep na een langere bedrijfsstilstand. Bij uitgeschakelde ketel bestaat geen blokkeerbeveiliging.

  ▶ Schakel de ketel uit via de aan/uit-schakelaar [8].
  Het display gaat uit.
  ▶ Bij langere buitenbedrijfstelling: respecteer de vorstbeveiliging.

  5.2

  Vorstbeveiliging instellen

  Vorstbeveiliging voor de cv-installatie
  ▶ Laat de ketel ingeschakeld.
  ▶ Stel de aanvoertemperatuur in op 30 °C.

  eco
  °C

  reset

  °F

  Eco

  min

  2

  ok

  1
  0

  e

  3
  bar

  0
  max

  min

  4

  I

  max
  6 720 804 854-11.1ITL

  Afb. 12

  Aanvoertemperatuurregelaar op 30 °C

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  23 • Page 24

  Buitenbedrijfstelling
  Vorstbeveiliging voor de boiler
  ▶ Laat de ketel ingeschakeld.
  ▶ Draai de warmwatertemperatuurregelaar op min.
  eco
  °C

  reset

  °F

  Eco

  min

  2

  ok

  1
  0

  e

  3
  bar

  0
  min

  max

  4

  I

  max
  6 720 804 854-12.2TT

  Afb. 13

  Warmwatertemperatuurregelaar op min

  Vorstbeveiliging bij uitgeschakelde ketel
  ▶ Laat door de installateur antivries bij het cv-water mengen.
  ▶ Laat door de installateur het warmwatercircuit aftappen.

  24

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 25

  Thermische desinfectie

  6

  Thermische desinfectie

  Om bij ketels met boiler een bacteriële verontreiniging van het warm water door bijvoorbeeld legionella te voorkomen, adviseren wij, na langere stilstand een thermische desinfectie uit te voeren.
  Een cv-regelaar met warmwaterregeling kan zodanig worden geprogrammeerd, dat
  een thermische desinfectie plaatsvindt. Als alternatief kan de thermische desinfectie
  door een installateur worden uitgevoerd.
  WAARSCHUWING: Verbranding door heet water!
  Heet water kan zware brandwonden veroorzaken.
  ▶ Bewoners wijzen op het verbrandingsgevaar.
  ▶ Thermische desinfectie buiten de normale gebruikstijden uitvoeren.
  Een correcte thermische desinfectie omvat het warmwatersysteem inclusief de tappunten.
  ▶ Instellen thermische desinfectie in het warmwaterprogramma van de cv-regelaar
  ( bedieningshandleiding van de cv-regelaar).
  ▶ Sluit de tappunten.
  ▶ Een eventueel aanwezige sanitaire circulatiepomp op continubedrijf instellen.
  ▶ Zodra de maximale temperatuur is bereikt: opeenvolgend van het meest nabij
  gelegen warmwaterpunt tot het verst verwijderde net zolang warm water aftappen, tot 3 minuten lang heet water van 70 °C is uitgestroomd.
  ▶ Oorspronkelijke instellingen weer herstellen.

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  25 • Page 26

  Instructies om energie te besparen

  7

  Instructies om energie te besparen

  Zuinig verwarmen
  De ketel is zodanig geconstrueerd dat het gasverbruik en de milieubelasting zo laag
  mogelijk zijn. Overeenkomstig de actuele warmtebehoefte van de woning wordt de
  gastoevoer naar de brander geregeld. Wanneer de warmtebehoefte minder wordt,
  werkt de ketel verder met een lagere vlam. De installateur noemt dit een modulerende regeling. Door de modulerende regeling worden de temperatuurvariaties gering
  en de warmteverdeling in de ruimten gelijkmatig. Zo kan het gebeuren dat de ketel
  langere tijd in bedrijf is, maar toch minder gas verbruikt dan een ketel die constant
  in- en uitschakelt.
  Radiatorkranen
  Om de gewenste kamertemperatuur te bereiken, opent u de radiatorkranen volledig.
  Wanneer na langere tijd de temperatuur niet wordt bereikt, kunt u op de cv-regelaar
  de gewenste kamertemperatuur veranderen.
  Vloerverwarming
  Stel de aanvoertemperatuur niet hoger in, dan de door de fabrikant aanbevolen
  maximale aanvoertemperatuur.
  Ventileren
  Draai tijdens het ventileren de thermostaatkranen dicht en open de ramen helemaal
  gedurende korte tijd. Laat de ramen niet open staan, anders wordt constant warmte
  aan de ruimte onttrokken zonder dat de kamerlucht noemenswaardig wordt ververst.
  Sanitaire circulatiepomp
  Stel een eventueel aanwezige sanitaire circulatiepomp voor tapwater via een tijdprogramma in op de individuele behoeften (bijvoorbeeld ochtend, middag, avond).

  26

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 27

  Storingen oplossen

  8

  Storingen oplossen

  Het symbool
  geeft aan dat er een storing is opgetreden. De oorzaak van de storing
  wordt in de vorm van een code weergegeven (bijvoorbeeld storingscode EA 227).

  6 720 804 854-22.1TT

  Afb. 14

  Voorbeeld van een storingscode

  ▶ Ketel uitschakelen en weer inschakelen.
  -of▶ Druk op de reset-toets, tot Reset wordt getoond.
  De ketel gaat weer in bedrijf en de aanvoertemperatuur wordt getoond.
  Wanneer een storing niet kan worden opgelost:
  ▶ Schakel een installateur of de servicedienst in.
  ▶ Geef de getoonde storingscode en de ketelgegevens door.
  Ketelgegevens
  Ketelidentificatie1)
  Serienummer1)
  Datum van de inbedrijfstelling
  Fabrikant installatie
  Tabel 5

  Ketelgegevens door te geven in geval van storing

  1) De specificaties vindt u op de typeplaat op de afdekplaat van het bedieningspaneel.

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  27 • Page 28

  Bedieningshandleiding bewaren

  9

  Bedieningshandleiding bewaren

  Wij adviseren, de bedieningshandleiding na het lezen onder handbereik te bewaren
  in het daarvoor bedoeld vak in de afdekplaat van het bedieningspaneel.

  6 720 804 854-19.2TT

  Wanneer u de beknopte handleiding naar buiten vouwt, ziet u een overzicht van de
  belangrijkste bedieningsstappen.

  Afb. 15

  28

  Geopende afdekking bedieningspaneel met bewaarde bedieningshandleiding

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 29

  Onderhoud

  10

  Onderhoud

  Inspectie en onderhoud
  De eigenaar is verantwoordelijke voor de veiligheid en milieuvriendelijkheid van de
  cv-installatie.
  Regelmatige inspectie en onderhoud zijn voorwaarden voor het veilig en milieuvriendelijk bedrijf van de cv-installatie.
  Wij adviseren een contract voor jaarlijkse inspectie en onderhoud af te sluiten met
  een erkend installateur of met de dienst na verkoop My Service.
  ▶ Laat de werkzaamheden alleen uitvoeren door een erkend installateur.
  ▶ Laat vastgestelde gebreken direct verhelpen.
  Mantel reinigen
  Geen scherpe of etsende reinigingsmiddelen gebruiken.
  ▶ Wrijf de mantel schoon met een vochtige doek.

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  29 • Page 30

  Milieubescherming/afvoeren

  11

  Milieubescherming/afvoeren

  Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch-groep.
  Kwaliteit van de producten, rendement en milieubescherming zijn voor ons gelijkwaardige doelstellingen. Wetten en voorschriften op het gebied van de milieubescherming worden strikt aangehouden.
  Ter bescherming van het milieu gebruiken wij, rekening houdend met bedrijfseconomische gezichtspunten, de best mogelijke techniek en materialen.
  Verpakking
  Voor wat de verpakking betreft, nemen wij deel aan de nationale verwerkingssystemen, die een optimale recyclage waarborgen.
  Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.
  Oude ketel
  Oude ketels bevatten materialen, die hergebruikt kunnen worden.
  De modules kunnen gemakkelijk worden gescheiden en de kunststoffen zijn gemarkeerd. Daardoor kunnen de verschillende componenten worden gesorteerd en voor
  recyclage worden aangeboden.

  30

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 31

  Beknopt bedieningsvoorschrift

  Beknopt bedieningsvoorschrift
  Warmwatertemperatuur instellen

  Ketel inschakelen

  2

  0

  4

  0
  min

  2

  3
  bar

  I

  max

  1

  6 720 804 854-14.1ITL

  1

  0

  3
  bar

  4

  0
  min

  6 720 804 854-16.1ITL

  12

  I

  max

  Afb. 16

  Afb. 18

  Aanvoertemperatuur instellen

  Vorstbeveiliging instellen

  eco

  min

  ok

  e

  max

  eco

  Afb. 17

  °C

  reset

  °F

  Eco

  min

  e

  max

  ok

  6 720 804 854-17.1ITL

  °F

  Eco

  6 720 804 854-15.2TT

  °C

  reset

  Afb. 19

  Kamerthermostaat (toebehoren) instellen
  Zie gebruikershandleiding van de kamerthermostaat.

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  31 • Page 32

  Vaktermen

  Vaktermen
  Bedrijfsdruk
  De bedrijfsdruk is de druk in de cv-installatie.
  Condensatieketel
  De condensatieketel gebruikt niet alleen de warmte die als meetbare temperatuur
  van de verbrandingsgassen bij de verbranding ontstaat, maar ook de warmte van de
  waterdamp. Daarom heeft een condensatieketel een bijzonder hoog rendement.
  Doorstroomprincipe
  Het water wordt verwarmd terwijl het door de ketel stroomt. De maximale taphoeveelheid staat snel ter beschikking, zonder langere wachttijd of onderbreking voor
  het verwarmen.
  CV-regelaar
  De cv-regelaar zorgt voor de automatische regeling van de aanvoertemperatuur in
  functie van de buitentemperatuur (bij weersafhankelijke regelaars) en in combinatie
  met een tijdprogramma.
  CV-retour
  De cv-retour is het leidingcircuit waarin het cv-water met lagere temperatuur van de
  verwarmingsoppervlakken naar de ketel terugstroomt.
  CV-aanvoer
  De cv-aanvoer is het leidingcircuit waarin het cv-water met hogere temperatuur van
  de ketel naar de verwarmingsoppervlakken stroomt.
  CV-water
  Het cv-water is het water waarmee de cv-installatie is gevuld.
  Thermostaatkraan
  De thermostaatkraan is een mechanische temperatuurregelaar die, afhankelijk van
  de omgevingstemperatuur, d.m.v. een kraan een lager of hoger debiet van het cv-water regelt, dit om een constante temperatuur te houden.

  32

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 33

  Vaktermen
  Sifon
  De sifon is een geurafsluiting voor het afvoeren van water dat uit een overstortventiel
  komt.
  Aanvoertemperatuur
  De aanvoertemperatuur is de temperatuur, waarmee het opgewarmde cv-water van
  de ketel naar de verwarmingsoppervlakken stroomt.
  Sanitaire circulatiepomp
  Een sanitaire circulatiepomp laat het warm water tussen boiler en tappunt circuleren. Zo staat aan het tappunt direct warm water ter beschikking.

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  33 • Page 34

  Trefwoordenregister

  Trefwoordenregister
  A
  Aanvoertemperatuur instellen ................................................................17, 31
  Afval........................................................................................................ 30
  B
  Bediening................................................................................................. 13
  - Algemene bedieningsinstructies ............................................................ 13
  Bedieningselementen ................................................................................ 14
  Buitenbedrijfstelling .................................................................................. 23
  C
  Comfortbedrijf.....................................................................................19, 21
  D
  Displaymeldingen...................................................................................... 14
  E
  Eco-bedrijf ..........................................................................................19, 21
  G
  Gasoort ..................................................................................................... 8
  Gegevens betreffende de ketel
  - Type-overzicht ...................................................................................... 8
  I
  Inschakelen
  - Ketel .............................................................................................16, 31
  - Warmwaterproductie ......................................................................18, 31
  Instructies om energie te besparen .............................................................. 26
  K
  Kamerthermostaat .................................................................................... 31
  Ketel inschakelen .................................................................................16, 31
  Ketel uitschakelen ..................................................................................... 23
  34

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05) • Page 35

  Trefwoordenregister
  M
  Milieubescherming.....................................................................................30
  O
  Oude ketel ................................................................................................30
  R
  Recyclage .................................................................................................30
  S
  Storingen .................................................................................................27
  Storingsmelding ........................................................................................27
  T
  Thermische desinfectie...............................................................................25
  Type-overzicht ............................................................................................8
  U
  Uitschakelen
  - Ketel...................................................................................................23
  - Verwarming (zomerbedrijf)....................................................................22
  V
  Verpakking ...............................................................................................30
  Verwarming uitschakelen (zomerbedrijf).......................................................22
  Vorstbeveiliging................................................................................... 23, 31
  - Bij uitgeschakelde ketel.........................................................................24
  - Voor de boiler ......................................................................................24
  - Voor de cv-installatie.............................................................................23
  W
  Warmwatertemperatuur instellen ..................................................... 18, 20, 31
  Z
  Zomerbedrijf.............................................................................................22

  Cerapur – 6 720 807 249 (2013/05)

  35 • Page 36


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Junkers CERAPUR ZSB 24-4C wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Junkers CERAPUR ZSB 24-4C in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,7 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info